MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 13/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 31/12 12/618 REFERATSAKER 32/12 12/489 REGNSKAPSRAPPORTERING - 1. TERTIAL /12 12/468 VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT /12 12/542 PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE 35/12 12/78 SAMARBEIDSAVTALE HAMMERFEST TURIST KVALSUND KOMMUNE /12 11/659 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 37/12 12/298 VALG AV LAGRETTEMEDLEMEMR TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT, MEDDOMMERE TIL HAMMERFEST TINGRETT, JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL FINNMARK JORDSKIFTERETT, SKJØNNSMEDLEM TIL TINGRETTEN OG FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/605 MINI OU-PROSESS I TEKNISK AVDELING OG NÆRINGSAVDELINGEN - ORIENTERING

3 39/12 12/604 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK - MULIGE ENDRINGER I NÆRMESTE FREMTID 40/12 12/548 EVENTUELT UTVIDELSE AV EIENDOMSSKATT I KVALSUND KOMMUNE EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 31/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/618 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Ref.sak nr. 1: Søknaden imøtekommes med kr ,-. Ref.sak nr. 2: Kvalsund kommune v/personal- og økonomiutvalget innvilger i hht søknaden kr ,-. Dette under forutsetning at også de resterende 6 kommuner gjør det samme. Beløpene belastes konto

5 Sak 31/12 SAKSGRUNNLAG: 1. HLF Hammerfest og Omegn - Et lokallag i Hørselhemmedes Landsforbund - Søknad av om tilskudd til drift av lokallagets kontor Vest-Finnmark krisesenter Søknad av om støtte til regionkonferansen oktober Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

6 Sak 32/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen/Sigurd K. Beite Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/489 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret REGNSKAPSRAPPORTERING - 1. TERTIAL 2012 Ordførers innstilling: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen nøye følger med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen i den forbindelse også vurderer nærmere følgende forslag til økonomiske besparelser/økte inntekter: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette nødvendig tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene/besparelsen ved å innføre innkjøpsstopp. Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 1. tertial 2012 til etterretning.

7 Sak 32/12 SAKSGRUNNLAG: Utarbeidet regnskapsrapport 1. tertial 2012 SAKSOPPLYSNINGER: For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte tertialrapport. SAKSVURDERING: Utarbeidet regnskapsrapport for 1. tertial 2012 viser at vi på tre rammeområder politisk/ administrativ styring, helse og sosial og IT, Næring og Landgruk - har overforbruk i forhold til budsjett. Politisk/administrativ styring Samlet tilleggsbehov for politisk/administrativ styring ved 1. tertial er vel kr Ved stram budsjettdisiplin resten av året vil dette også være en årsvirkning. I tillegg er det som nevnt svært usikker om reguleringsfondet blir så stort at vi kan inntektsføre det som vi har budsjettert med (ca. kr. 2,6 mill.), eller om vi vil mangle et betydelig beløp. I verste fall kan det dreie seg om inntil kr. 1,6 mill. Helse og sosial Samlet tilleggsbehov for helse- og sosial ved 1. tertial er omlag kr ,-. Vi har innført forsiktighet ved inntak av vikarer og bruk av overtid. En mulighet for å klare å holde budsjettet er å gjennomføre ulike tiltak, jfr. eget punkt nedenfor. I tillegg er det som nevnt usikkert om samhandlingsreformen (medfinansiering) vil føre til besparelser og de økte utgiftene i forbindelse med etterbehandlingsenhet for utskrivningsklare pasienter. Dette vil rådmannen søke å avklare snarest mulig.

8 Sak 32/12 IT, Næring og Landbruk Avdelingen har et samlet overforbruk pr på om lag kr som gjelder lokale lønnsforhandlinger og oppgradering økonomisystem. På årsbasis vil forventet overforbruk her være på om lag kr Oppvekst og kultur Samlet mindreforbruk for oppvekst og kultur ved 1. tertial er på vel kr Årsvirkningen forventes å bli noe lavere grunnet økt satsing på Kulturskolen og Ungdomsklubben. Vi forventer å få tilsatt de vakante stillingene. Teknisk Målsetningen er å få utført alle gamle kart- og delingsforretningene (være à jour) innen utgangen av 2012, og kjøp av arealer til bolig og industriformål vil gi avvik pga stillingen er satt vakant. For øvrig ser vi at ut over dette vil det ikke være behov for tilleggsbevilgninger. Oppsummering Det er spesiet på 4 områder vi har overforbruk: sluttpakke til avgått rådmann og konsulentbistand kr lønnsutgiftene til fast lønn er overskredet, spesielt innenfor området pleie- og omsorg. Både vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid er overskredet under ansvar sykehjem (3630), Kokelv Bo - og servicesenter (3710), styrkningstiltak (3720) og styrkningstiltak Kvalsund (3810). Samlet vil dette utgjøre et behov på kr ,-. En hovedgrunn til dette er at brutto utgifter til sykehjem og hjemmesykepleie for 2012 er budsjettert ca. kr. 1,27 mill. lavere enn regnskap for 2011, og uten at det er vedtatt noen form for reduksjon av aktivitet eller kvalitet fra 2011 til vi må foreta en gjennomgang på IT for å drøfte avtalen med Hammerfest slik at vi får oppdaterte forhold her, foreløpig viser det et overforbruk på kr

9 Sak 32/12 Og som et siste moment er det som nevnt svært usikker om reguleringsfondet blir så stort at vi kan inntektsføre det som vi har budsjettert, eller om vi i verste fall vil mangle finansiering opp mot kr 1,6 mill her. Økonomistyringen må prioriteres også i tiden framover for om mulig å stanse denne utviklingen. Fortsatt ansvarlighet i alle ledd må til for at vi skal kunne avlegge et regnskap i balanse ved årets slutt. Vi må vise måtehold og fremdeles ha streng budsjettdisiplin, slik at vi unngår å forta disponeringer ut over budsjett. Det er fortsatt to tredjedeler igjen av året og mye forutsatt kan skje. Imidlertid vurderer rådmannen den økonomiske situasjonen slik at det allerede nå kan være nødvendig med ytterligere innstramninger ut over det som er nevnt ovenfor for å komme i balanse i Av den grunn har rådmannen i felles møte med avdelingslederne drøftet mulige tiltak for å redusere dagens driftsnivå. De enkelte tiltak som listes opp nedenfor er ikke nærmere vurdert og spesielt ikke hva hvert tiltak vil kunne gi av konkret besparelser. Rådmannen ønsker først og fremst å få politiske signaler på om det skal gjennomføres en prosess med sikte på innstramninger nå, på hvilke områder og eventuelt omfang totalt. Når disse styringssignalene foreligger vil rådmannen drøfte de enkelte tiltak mer konkret med hver avdeling inklusiv konsekvenser av tiltaket samt mulig økonomisk besparelse. Rådmannen vil allerede nå på et generelt grunnlag klart gi uttrykk for at de reduksjoner/ tiltak som listes opp nedenfor vil føre til negative konsekvenser faglig sett i stor grad. Men ut fra at driften ligger an til å overskride vedtatt budsjett har rådmannen funnet det nødvendig å skissere mulige tiltak som kan bedre dette. De reduksjoner / økte inntekter som ble drøftet i felles ledermøte var følgende (i uprioritert rekkefølge): 1. Biblioteket stenges fra sommeren 2012 mulig besparelse inntil kr Opplegget med kulturdagene bortfaller inntil kr Rammetimeantallet i skolene reduseres med inntil 10 % 4. Eiendomsskatt for resterende verker og bruk i maks inntekt kr Redusert innkjøp av data m.m. inntil kr Innkjøpsstopp på diverse områder i helse og sosial 7. Økt statlig inntekt for resurskrevende bruker 8. Stilling som aktivitør i helse og sosial (1/2 stilling) sies opp 9. Bruk av vikarer og ekstrahjelp innen pleie og omsorg reduseres 10. Pleiefaktoren i sykehjem vurderes

10 Sak 32/ Samarbeid med Hammerfest om kreftsykepleier utsettes til Ledige stillinger i teknisk besettes ikke før i Prosjektleder i teknisk prioriterer oppgaver for LUK- lønnsbesparelse 14. Begrensning i innkjøp og reiser i teknisk avdeling Rådmannen vil for øvrig nevne at dersom kommunestyret vedtar at vi skal utføre taksering og annet arbeid med tanke på innføring av eiendomskatt for hus og hytter i Kvalsund kommune, vil det for 2012 bety en kostnad på ca. kr. 1 mill. I tillegg kommer kvalitetsheving av matrikkelen samt scanning av byggesaksarkivet, samlet ca. kr ,-. Dette er utgifter som ikke ligger inne i budsjett for Hvordan denne utgiften skal dekkes vil bli nærmere vurdert i forbindelse med rapportering for 2. tertial Rådmannen avholder månedlige økonomimøter hvor kun regnskapet er hovedtema. Dette for å kunne sette i verk tiltak dersom utviklingen skulle forsette. Rådmannen viser til at det i kommunestyret i juni samt senere i år vil komme mange tunge saker som vil trenge finansiering, slik at vi avventer regnskapsrapporteringen for 2. tertial 2012 før vi kommer med konkrete forslag til budsjettreguleringer. Rådmannens tilråding: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen nøye følger med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen i den forbindelse også vurderer nærmere følgende forslag til økonomiske besparelser/økte inntekter: Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 1. tertial 2012 til etterretning. Sigurd K. Beite rådmann

11 Sak 32/12

12 Sak 33/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/468 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT 2013 Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

13 Sak 33/12 SAKSGRUNNLAG: Sak 14/10 Personal og økonomiutvalget Søknad av om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge. SAKSOPPLYSNINGER: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) etablerte et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Alta i 2010, og fikk for perioden en årlig støtte fra Kvalsund på kr ,-. De søker nå om kr ,- fra Kvalsund kommune i årlig driftsstøtte i perioden , alternativt for 1 år om gangen. De håper kommunene i Nord-Norge fortsatt kan delta i et felles spleiselag for å finanisere driften av senteret. Driften av virksomheten er et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og fylkeslagene), kommunene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Helse Nord har i 2012 bidratt med kr ,- og Helsedirektoratet med kr ,-. Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser, og uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig. Tilbudet har et klart forebyggende perspektiv. I 2011 hadde senteret henvendelser fra pårørende fra i alt 15 kommuner i Nord-Norge, deriblant flere fra Kvalsund. Flere fra Kvalsund kommune deltar også i samtalegrupper som møtes jevnlig i Hammerfest. Det er lagt ved redegjørelse for innholdet i Veiledningssenteret og budsjett for SAKSVURDERING: Kvalsund kommune ser verdien av virksomhetens tilbud om faglig veiledning, støtte og kurs til pårørende.

14 Sak 33/12 Et slikt tilbud vil sannsynligvis forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livsvalitet for pårørende til rusmiddelavhengige. På den måten er dette et rimelig helseforebyggende tiltak for samfunnet. Veiledningssenteret har vært i kontakt med flere av kommunene og hvor det klart bekreftes behov for en veiledningstjeneste for denne gruppen og at et samarbeid er ønskelig. I tillegg er det sendt ut informasjon til kommunene og bedt de legge disse ut på venterom, legekontorer og lignende. Ved å bidra med støtte vil vi øke muligheten til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i vår kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. Behovet for støtte til pårørende er tilstede i Kvalsund kommune og rådmannen anbefaler å gi en årlig støtte på kr ,- i perioden Rådmannens tilråding: Søknaden fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) om økonomisk støtte til veiledningssenteret i Alta imøtekommes med kr ,-. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2012 og videreføres i perioden med et tilsvarende beløp. Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 34/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 12/542 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

16 Sak 34/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om helsemessig og sosial beredskap av Statens strålevern atomberedskap sentral og regional organisering Statens strålevern og fylkesmennene: Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Fylkesmannen i Finnmark: Evalueringsrapport beredskapsøvelse i Kvalsund kommune Forslag til plan for atomberedskap for Kvalsund kommune SAKSOPPLYSNINGER: Fylkesmannen i Finnmark avholdt beredskapsøvelse for kriseledelsen i Kvalsund kommune. Gjennom beredskapsøvelser kan både kommunen og Fylkesmannen få innsikt i den kommunale kriseledelses evne og kompetanse når det gjelder krisehåndtering, samt avdekke forbedringspunkter for det fremtidige beredskapsarbeidet. Øvelsesscenario som ble øvet var en brann i et lager for radioaktivt avfall i Andrejeva - bukta på Kola - halvøya. Øvelsen var rettet mot den kommunale kriseledelse og deres oppgaver, arbeidsmetoder, rutiner, rollefordeling etc. Scenarioet var særlig utarbeidet for å rette søkelyset mot informasjonsberedskap, helse- og sosialmessig beredskap med fokus på atomberedskap. Fylkesmannen fremmet følgende forbedringspunkter: Det er nødvendig å ha klart for seg de ulike roller og ansvar ulike aktører har i håndtering av hendelser. Atomberedskapen i Norge har en egen struktur, noe som kommunen bør skaffe seg mer innsikt i. Tiltak i en akuttsituasjon ved en atomulykke styres fra sentrale myndigheter, jfr. Nasjonal organisering av atomberedskapen Tydelig lederskap Være bevisst de kompetansemessige ressurser de besitter i egen organisasjon Informasjonsstrategier og rutiner vil være forbedringspunkt Ved en atomhendelse vil fylkesmannen være en sentral aktør for regional informasjonsformidling Kommunene skal etter Lov om helsemessig og sosial beredskap ha et planverk for atomberedskap.

17 Sak 34/12 Kommunen bør ha interne øvelser eller møter i den kommunale kriseledelsen for å øke bevisstheten på beredskapsplanverk som redskap for oppgaveløsning. Videre anbefales det å: Ha en god loggtjeneste og utvikle rutiner for loggføring Sende medlemmer av kommunens kriseledelse på kurs i krisehåndtering og/eller informasjonsberedskap. Ha årlige øvelser av kommunens kriseledelse. Øvelsene bør ha fokus på lederskap, rolleavklaringer, beslutningsprosesser, loggføring, informasjonsberedskap og økt fortrolighet med bruk av eget planverk. Stedsfortredere må øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Ta initiativ til samarbeid med eksterne aktører gjennom jevnlige kontaktmøter, for eksempel i et kommunalt beredskapsråd. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune skal kunne håndtere hendelser der radioaktive stoffer er involvert. I verste fall kan det dreie seg om en krise i forbindelse med atomuhell. I forbindelse med øvelsen sist høst evaluerte kriseledelsen seg selv. De evnet på en god måte å identifisere egne forbedringspunkter i håndteringen av øvelsesscenario. Fylkesmannen pekte på sentrale forbedringspunkter: samhandling i kriseledelsen, kompetanse innen beredskapsfeltet samt utvikling av et planverk for atomberedskap. Dette var i stor grad i samsvar med kommunens egenevaluering. Rådmannen har sett viktigheten med et planverk for atomberedskap. Dette er også et lovkrav i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap. Planen skal gi retningslinjer for hvordan man håndterer hendelser og trusler. Den skisserer også hvordan de tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap har forhåndsbestemt skal løses lokalt. Ved større hendelser er Kriseutvalget for atomberedskap den nasjonale myndighet for håndtering av hendelsene og vil gi Kvalsund kommune instrukser om handlemåte. Måten ulykkene håndteres på, vil avhenge av ulykkens eller hendelsens art, størrelse og mulige konsekvenser. Kvalsund kommune har mange nye personer i kriseledelsen, noe som også understreker viktigheten av å ha et fungerende planverk.

18 Sak 34/12 Det anbefales derfor at kriseledelsen sendes på kurs i krisehåndtering. Det er nødvendig at kriseledelsen har klart for seg de ulike roller og ansvar de ulike aktører har i håndtering av hendelser. Skal planen fungere etter hensikten, må kommunen gjennomføre øvelser rettet mot atomulykker og hendelser. Dette er tatt inn i planen. Som regel oppstår ikke krisen når kommunen har alle nødvendige ressurser til stede. Kriser oppstår ofte om natten og i helger, når rådmannen og andre i kriseledelsen er på ferie eller bortreist i helgen. For å redusere kriseledelsens sårbarhet, er det viktig å oppnevne stedfortreder for den enkelte. Stedfortredere må også øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Da fylkesmannen spesielt har anbefalt kommunen å utpeke en loggfører, er varaordfører utpekt som dette. Rådmannen anbefaler at planen oppdateres hvert annet år og ellers ved utskiftninger av personer i kriseledelsen. Rådmannens tilråding: Plan for atomberedskap for Kvalsund kommune godkjennes. Planen oppdateres første gang i mai Sigurd K. Beite rådmann

19 Sak 35/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget SAMARBEIDSAVTALE HAMMERFEST TURIST KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

20 Sak 35/12 SAKSGRUNNLAG: Forslag til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist as og Kvalsund kommune for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Gjeldende samarbeidsavtale med Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as for perioden er gått ut. Avtalen ønskes forlenget med 3 år. Oppsigelsesfrist er på 12 mnd.. Viktige saksdokument Som vedlegg til søknaden foreligger det forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as. Hammerfest Turist AS skal målrettet søke å utvikle kommunens posisjon som et sentralt reisemål. Dette skal primært oppnås igjennom: Å styrke det lokale og regionale samarbeid blant tradisjonelle reiselivsaktører og andre naturlige samarbeidspartnere Å være pådriver for utvikling av nye reiselivsprodukter gjennom samarbeid med lokale og eksterne aktører, med bakgrunn i de til en hver tids gjeldende trender som preger næringen. Å drive markedsføring, promotering og salg av opplevelsesmuligheter i Kvalsund kommune. Å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende ved å tilrettelegge for et rødt turistkontor. Dette er sesongåpent. Hammerfest Turist AS sørger for brosjyrer og annet informasjonsmateriell er tilgjengelig i lokaliteter som Skaidisenteret eier. Produksjon av brosjyremateriell rettet mot turister og besøkende, ansvar for destinasjonens reiselivsrelaterte web-sider(www.skaidi.no), informasjon via Internett,

21 Sak 35/12 samt bidra til generell markedsføring av Kvalsund kommune som reisemål, blant annet gjennom deltakelse på messer, fagsamlinger, visningsturer og lignende Ta hånd om og legge til rette for journaliser og andre som besøker området og i samarbeid med andre eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører Kvalsund kommune betaler årlig en sum på kr ,- i avtaleperioden for ytelsene fra Hammerfest Turist as. SAKSVURDERING: Gjennom forprosjektet til Skaidi 2020 har prosjektgruppen konstatert at: Dagens reiselivsaktører er små, og det er begrenset kapasitet, kunnskap og økonomi i bedriftene til å utarbeide og gjennomføre en helhetlig markedsføringsstrategi. Markedsføring av Kvalsund kommune og tilbudene som finnes der vil kunne få bedre resultater om dette arbeidet koordineres og samordnes mellom flere aktører. En av svakhetene som dokumenteres i samme rapport er: Selv om Skaidi er et viktig trafikknutepunkt i Vest-Finnmark med mange turistpasseringer, finnes der ikke en tilfredsstillende turistinformasjon i området. Det er ingen som selger Skaidi til nysgjerrige turister som er på vei til eller fra Nordkapp. Derfor er det i år avsatt kr ,- i Skaidi 2020 prosjektet til å styrke turistinformasjons tilbudet på Skaidi. Men vi trenger fortsatt en aktør som fokuserer på markedsføring av vår reiselivsregion. Det er mange tegn som tyder på at effekten av de midler som tidligere er brukt til markedsføring og profilering av kommunen og regionen gir positiv effekt. Markedsføring og profilering vil også være nødvendig i fremtiden, dersom vi ønsker en positiv reiselivsutvikling i kommunen. Det er flere årsaker til det. For det første har vi endelig fått et hotell (Skaidi hotell) i kommunen som ser ut til å fungere bra. Dernest er kampen om turistene meget stor. Hele Finnmark er blitt en eneste stor reiselivsarena. Skal Kvalsund kommune være med på den karusellen, er det av avgjørende betydning at vi markedsfører og profilerer oss.

22 Sak 35/12 Tilskuddet på kr ,- er avsatt i årets budsjett. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto Sigurd K. Beite rådmann

23 Sak 36/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: F23 &01 Arkivsaksnr.: 11/659 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Kommunestyret /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

24 Sak 36/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 24. juni m.fl. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e KS Nord Norge og Helse Finnmark: avtaleutkast Kommunestyre sak 5/12 SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret skal i forbindelse med samhandlingsreformen og lovendringer fra inngå avtaler med Helse Finnmark HF. Avtalene er framforhandlet mellom kommunen og HF og består fra tidligere av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1,3,5 og 11. Disse ble vedtatt i kommunestyret den og innsendt innen fristen I denne omgang gjelder det behandling av de resterende tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10, som skal være vedtatt innen fristen Avtalene skal sendes inn til Helsedirektoratet innen Sakens bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF. Nye lover, forskrifter og sentrale føringer

25 Sak 36/12 Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, blant annet i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel 6, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse Finnmark HF (HF) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen Fylkesstyret i KS Finnmark har i møte, etter initiativ fra kommunene, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Unni Bente Elde (Helse Finnmark), Kenneth Johansen (Alta), Therese Thomassen (Porsanger), Kaj M. Wold (Hammerfest), Helge Bjøru og Erik Langfeldt (Nordkapp), Roy Arne Andersen (Måsøy), Liv Edel Berg og Bjørnar Bang (Vadsø) og Trond Einar Olaussen (Gamvik). KS Finnmark har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.

26 Sak 36/12 I arbeidet med de siste 7 avtalene har forhandlingsutvalget gjennomført 2 møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill. Hammerfest og Kvalsund kommune har som kjent avtale om bl.a. legevaktsamarbeid. Kommunene planlegger også felles døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (observasjonsenhet). Forhandlingsutvalget har i månedsskifte mai/juni sende ut omforente forslag til avtaletekster. Samarbeidsavtalen HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede overordnet samarbeidsavtale og de 4 første tjenesteavtalene er ferdige. Samarbeidsavtalen mellom HF og kommunene i Finnmark er med disse 7 tjenesteavtalene komplett. Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for avtalepartene. Tjenesteavtale nr. 1,3,5 og 11 er i tillegg til overordnet samarbeidsavtale allerede fremforhandlet. Kort informasjon om de siste 7 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering med behov for samhandling mellom flere tjenesteytere og etater. Dette gjelder personer som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner for inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan vente på eller være inne i et habiliterings-/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5.

27 Sak 36/12 Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, kommer til riktig tid i sykdomsforløpet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene Tjenesteavtale nr. 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd. Kommunen skal utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen Avtalens struktur er slik at den enkelte kommune må inngå en lokal tilleggsavtale med HF etter Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp tilbud. Formålet med dette tilbudet er på den ene siden å utvikle et like godt eller bedre tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne, mens den på den andre side skal bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slik tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Denne vurderingen skal gjøres av medisinskfaglig kyndig person (lege). Plikten følger av lovens 3-5 tredje ledd som lyder: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenesten til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg til.» Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem til etablering av kommunale ø-hjelpssenger og under oppbyggingen av disse. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

28 Sak 36/12 I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap. Avtalen skal bidra til at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos helseog omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner. Tjenesteavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Tjenesteavtale nr. 9 Samarbeid om IKT- løsninger lokalt Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved bruk av IKT- systemer. Samarbeid om IKT- løsninger og utviklingen av IKT- systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Formålet er å sikre at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, veiledning og opplæring. Avtalen skal bidra til: 1.1. Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon 1.2. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.

29 Sak 36/ At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved meldingsutveksling og ved bruk av video- systemer foregår sikkert og i tråd med lovverk, retningslinjer og andre avtaler At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, blant annet fastlege, fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek. Tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Formålet med denne avtalen er å: Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke sykdom. Sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av overordnet avtale og alle tjenesteavtalene før utgangen av januar Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås derfor en kort virkningstid, til Evaluering Fremforhandling av hele avtalestrukturen har vært et forhandlingsarbeid, som i perioden oktober 2011 til juni 2012 har fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor særdeles viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. Evalueringsprosessen vil derfor involvere både sentrale fagpersoner både fra HF og kommunene. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale.

30 Sak 36/12 Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Dette skal også være på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. SAKSVURDERING: I henhold til helse og omsorgstjenesteloven kapittel 6 er det kommunestyret selv som skal godkjenne avtalene. At kommunestyret har ansvar for å inngå avtalene, er ikke til hinder for at kommunestyret delegerer til rådmannen å vedlikeholde, revidere og videreutvikle tjeneste avtalene. Av veilederen fra Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, går det fram at kommunestyret kan delegere til andre organer å godkjenne endringer i avtalen. Endringer som er av administrativ og/eller økonomisk art, vil det være rimelig at de godkjennes av kommunestyret. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Helse Finnmark HF og Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art. 3. Rådmannen delegeres å underskrive avtalene etter at de er godkjent av kommunestyret. Sigurd K. Beite rådmann

31 ### Sak 36/12

32 Sak 37/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: X42 Arkivsaksnr.: 12/298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret VALG AV LAGRETTEMEDLEMEMR TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT, MEDDOMMERE TIL HAMMERFEST TINGRETT, JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL FINNMARK JORDSKIFTERETT OG SKJØNNSMEDLEM TIL TINGRETTE FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Følgende personer velges som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden : Kvinne: Rita Dreyer førstekonsulent Neverfjord Mann: 1.Ragnar Olsen snekker Kvalsund

33 Sak 37/12 Følgende personer velges til utvalg av medommere til Hammerfest tingrett for perioden : Utvalg av kvinner: 1. Herdis Hansen konsulent Kvalsund 2. Karin Bryn ped. leder barnehage Neverfjord 3. Berit Inga Eira Jensen jordmor Kvalsund 4. Anne Grete Johansen lærer Kokelv 5. Torunn Fredriksen daglig leder/kirkeverge Kvalsund 6. Toril Nilsen ped. konsulent Kvalsund 7. Aina M. Holmgren helse- og sosialleder Kvalsund 8. Catharina Sæther pleie- og omsorgsleder Kvalsund 9. Tove Kristin Hansen legesekretær Kvalsund 10. Hanne Sara leder servicekontoret Kvalsund 11. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 12. Janne Knutsen konsulent Skaidi 13. Guro Hansen sosial konsulent Kvalsund 14. Maria Aksberg ped.leder barnehage Kvalsund 15.Gina Goin Wikstrøm sykepleier Kvalsund 16. Anne Lise Nilsen pensjonist Kvalsund 17. Astrid Myrland Hansen pensjonist Kvalsund 18. Marielle A. Lien butikkmedarbeider Repparfjord Utvalg av menn: 1.Jon Einar Strige teknisk leder Kvalsund 2. Knut-Åge Amundsen økonomileder Kvalsund 3. Are Jenssen mekaniker Kvalsund 4. Odd Johansen ambulansesjåfør Kokelv 5. Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 6. Lasse Hansen brannmann Kvalsund 7. Christer Ringheim rektor Kvalsund 8. Roald Nilsen IT Kokelv

34 Sak 37/12 9. Johnny Stenersen driftsleder Kvalsund 10. Tore Stenersen pensjonist Kvalsund 11. Tor Ottem maler Kvalsund 12. Pål-Reidar Fredriksen næringsleder Kvalsund 13. Hans Arne Sørnes teknisk leder Neverfjord 14. Robert Wilhelmsen næringsdrivende Skaidi 15. Geir Nesse kommunal sjef Neverfjord 16. Ingar Eira maskinkjører Kokelv 17. Karl Nikodemussen koordiantor helse Kokelv 18. Harald Bredesen leder oppvekstsenter Neverfjord Følgende person er forespurt og sagt ja til å være skjønnsmedlem til tingrettene i Finnmark 2012-: 1.Ellen Johansen student Kokelv Følgende 6 personer velges til utvalg av jordskiftemedommere til Finnmark jordskifterett for perioden : 1. Rita Urbrott renhold Neverfjord 2. Vigdis H. Svendsen leder NAV Kvalsund 3. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 4. Asbjørn Svendsen gårdbruker Neverfjord 5. Reidar Svendsen gårdbruker Neverfjord 6. Andreas Reinholdtsen maskinist Kvalsund Følgende personer velges forliksrådsmedlemmer for perioden : Medlemmer: 1.Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 2. 3.

35 Sak 37/12 Varamedlemmer: Kommunestyret bes finne 2 mdlemmer og 3 varamedlemmer til forliksrådet.

36 Sak 37/12 SAKSGRUNNLAG: Justis- og politidepartementet Brev av valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer Finnmark fylkeskommune Brev av valg av skjønnsmedlem til tingrettene i Finnmark Hålogaland lagmannsrett Brev av valg avlagrettemedlemmer Hammerfest tingrett Brev av valg av meddommere Finnmark jordskifterett Brev av valg av jordskiftemeddommere SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERINGER: Lovhjemmel for valgene skjer i h.h.t domstolloven; Loven har bl.a. følgende bestemmelser: Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere. 64. I hvert lagsogn skal det for lagmannsretten være to utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. 65. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. 66. Medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar ed 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

37 Sak 37/12 Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsen skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling. Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert kommunestyrevalg. 70 har bestemmelser om hvem som er valgbar til domsmann: Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 4. står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndighetene, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskole, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunalrådet i kommuner med et parlamentarisk styringssysten) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget.

38 Sak 37/ Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven 39-39c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens star er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Foreslåtte meddommere er lagt inn i lekdommerregisteret og vandelskontroll blir tatt av Domstoladministrasjonen. Hammerfest tingrett: Innen 1. juli 2012 skal kommuen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 36 meddommere til tingretten, fordelt på 18 kvinner og 18 menn. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være meddommer:

39 Sak 37/12 Utvalg av kvinner: 1. Herdis Hansen konsulent Kvalsund 2. Karin Bryn ped. leder barnehage Neverfjord 3. Berit Inga Eira Jensen jordmor Kvalsund 4. Anne Grete Johansen lærer Kokelv 5. Torunn Fredriksen daglig leder/kirkeverge Kvalsund 6. Toril Nilsen ped. konsulent Kvalsund 7. Aina M. Holmgren helse- og sosialleder Kvalsund 8. Catharina Sæther pleie- og omsorgsleder Kvalsund 9. Tove Kristin Hansen legesekretær Kvalsund 10. Hanne Sara leder servicekontoret Kvalsund 11. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 12. Janne Knutsen konsulent Skaidi 13. Guro Hansen sosial konsulent Kvalsund 14. Maria Aksberg ped.leder barnehage Kvalsund 15. Gina Goin Wikstrøm sykepleier Kvalsund 16, Anne Lise Nilsen pensjonist Kvalsund 17. Astrid Myrland Hansen pensjonist Kvalsund 18. Marielle A. Lien butikkmedarbeider Repparfjord Utvalg av menn: 1.Jon Einar Strige teknisk leder Kvalsund 2. Knut-Åge Amundsen økonomileder Kvalsund 3. Are Jenssen mekaniker Kvalsund 4. Odd Johansen ambulansesjåfør Kokelv 5. Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 6. Lasse Hansen brannmann Kvalsund 7. Christer Ringheim rektor Kvalsund 8. Roald Nilsen IT Kokelv 9. Johnny Stenersen driftsleder Kvalsund 10. Tore Stenersen pensjonist Kvalsund

40 Sak 37/ Tor Ottem maler Kvalsund 12. Pål-Reidar Fredriksen næringsleder Kvalsund 13. Hans Arne Sørnes teknisk leder Neverfjord 14. Robert Wilhelmsen næringsdrivende Skaidi 15. Geir Nesse kommunal sjef Neverfjord 16. Ingar Eira maskinkjører Kokelv 17. Karl Nikodemussen koordinator helse Kokelv 18. Harald Bredesen leder oppvekstsenter Neverfjord Hålogaland lagmannsrett: Innen 1. juli 2012 skal kommunen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 2 lagrettemedlemmer 1 kvinne og 1 mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være lagrettemeddommer: Kvinne: Rita Dreyer førstekonsulent Neverfjord Mann: 1.Ragnar Olsen snekker Kvalsund Finnmark jordskifterett: Hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. jordskiftelovens 8:

41 Sak 37/12 I kvar kommune skal det være eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal være kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemmer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Innen 1. juli 2012 skal kommunen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 6 jordskiftemeddommere 3 kvinner og 3 menn. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være jordskiftemeddommer: 1. Rita Urbrott renhold Neverfjord 2. Vigdis H. Svendsen leder NAV Kvalsund 3. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 5. Asbjørn Svendsen gårdbruker Neverfjord 6. Reidar Svendsen gårdbruker Neverfjord 7. Andreas Reinholdtsen maskinist Kvalsund Skjønnsmedlemmer til tingrettene i Finnmark 2012: Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmenn iht. lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domsstolloven 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og gjelder tilsvarende.

42 Sak 37/12 Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i. For Hammerfest domssogn skal det oppnevnes 18 skjønnsmenn fordel på kommunene; Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Hasvik og Nordkapp. Det skal velges 1 medlem fra Kvalsund kommune. Følgende person er forespurt og sagt ja til å være skjønnsmedlem: 1.Ellen Johansen student Kokelv Forliksrådsmedlemmer: I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Hammerfest politistasjon er sekretariat for forliksrådet i Kvalsund. Medlemmer: 1.Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 2. 3.

43 Sak 37/12 Varamedlemmer: Ragnar Olsen ordfører

44 Sak 38/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 12/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Personal- og økonomiutvalget MINI OU-PROSESS I TEKNISK AVDELING OG NÆRINGSAVDELINGEN - ORIENTERING Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget tar rådmannens forslag til omorganisering av teknisk avdeling og næringsavdelingen til etterretning.

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 18.01.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2011 Kommunestyret holder møte torsdag 17.03.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer