MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 13/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 31/12 12/618 REFERATSAKER 32/12 12/489 REGNSKAPSRAPPORTERING - 1. TERTIAL /12 12/468 VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT /12 12/542 PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE 35/12 12/78 SAMARBEIDSAVTALE HAMMERFEST TURIST KVALSUND KOMMUNE /12 11/659 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 37/12 12/298 VALG AV LAGRETTEMEDLEMEMR TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT, MEDDOMMERE TIL HAMMERFEST TINGRETT, JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL FINNMARK JORDSKIFTERETT, SKJØNNSMEDLEM TIL TINGRETTEN OG FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/605 MINI OU-PROSESS I TEKNISK AVDELING OG NÆRINGSAVDELINGEN - ORIENTERING

3 39/12 12/604 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK - MULIGE ENDRINGER I NÆRMESTE FREMTID 40/12 12/548 EVENTUELT UTVIDELSE AV EIENDOMSSKATT I KVALSUND KOMMUNE EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 31/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/618 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/12 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER Ordførers innstilling: Ref.sak nr. 1: Søknaden imøtekommes med kr ,-. Ref.sak nr. 2: Kvalsund kommune v/personal- og økonomiutvalget innvilger i hht søknaden kr ,-. Dette under forutsetning at også de resterende 6 kommuner gjør det samme. Beløpene belastes konto

5 Sak 31/12 SAKSGRUNNLAG: 1. HLF Hammerfest og Omegn - Et lokallag i Hørselhemmedes Landsforbund - Søknad av om tilskudd til drift av lokallagets kontor Vest-Finnmark krisesenter Søknad av om støtte til regionkonferansen oktober Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

6 Sak 32/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen/Sigurd K. Beite Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/489 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret REGNSKAPSRAPPORTERING - 1. TERTIAL 2012 Ordførers innstilling: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen nøye følger med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen i den forbindelse også vurderer nærmere følgende forslag til økonomiske besparelser/økte inntekter: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette nødvendig tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene/besparelsen ved å innføre innkjøpsstopp. Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 1. tertial 2012 til etterretning.

7 Sak 32/12 SAKSGRUNNLAG: Utarbeidet regnskapsrapport 1. tertial 2012 SAKSOPPLYSNINGER: For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte tertialrapport. SAKSVURDERING: Utarbeidet regnskapsrapport for 1. tertial 2012 viser at vi på tre rammeområder politisk/ administrativ styring, helse og sosial og IT, Næring og Landgruk - har overforbruk i forhold til budsjett. Politisk/administrativ styring Samlet tilleggsbehov for politisk/administrativ styring ved 1. tertial er vel kr Ved stram budsjettdisiplin resten av året vil dette også være en årsvirkning. I tillegg er det som nevnt svært usikker om reguleringsfondet blir så stort at vi kan inntektsføre det som vi har budsjettert med (ca. kr. 2,6 mill.), eller om vi vil mangle et betydelig beløp. I verste fall kan det dreie seg om inntil kr. 1,6 mill. Helse og sosial Samlet tilleggsbehov for helse- og sosial ved 1. tertial er omlag kr ,-. Vi har innført forsiktighet ved inntak av vikarer og bruk av overtid. En mulighet for å klare å holde budsjettet er å gjennomføre ulike tiltak, jfr. eget punkt nedenfor. I tillegg er det som nevnt usikkert om samhandlingsreformen (medfinansiering) vil føre til besparelser og de økte utgiftene i forbindelse med etterbehandlingsenhet for utskrivningsklare pasienter. Dette vil rådmannen søke å avklare snarest mulig.

8 Sak 32/12 IT, Næring og Landbruk Avdelingen har et samlet overforbruk pr på om lag kr som gjelder lokale lønnsforhandlinger og oppgradering økonomisystem. På årsbasis vil forventet overforbruk her være på om lag kr Oppvekst og kultur Samlet mindreforbruk for oppvekst og kultur ved 1. tertial er på vel kr Årsvirkningen forventes å bli noe lavere grunnet økt satsing på Kulturskolen og Ungdomsklubben. Vi forventer å få tilsatt de vakante stillingene. Teknisk Målsetningen er å få utført alle gamle kart- og delingsforretningene (være à jour) innen utgangen av 2012, og kjøp av arealer til bolig og industriformål vil gi avvik pga stillingen er satt vakant. For øvrig ser vi at ut over dette vil det ikke være behov for tilleggsbevilgninger. Oppsummering Det er spesiet på 4 områder vi har overforbruk: sluttpakke til avgått rådmann og konsulentbistand kr lønnsutgiftene til fast lønn er overskredet, spesielt innenfor området pleie- og omsorg. Både vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid er overskredet under ansvar sykehjem (3630), Kokelv Bo - og servicesenter (3710), styrkningstiltak (3720) og styrkningstiltak Kvalsund (3810). Samlet vil dette utgjøre et behov på kr ,-. En hovedgrunn til dette er at brutto utgifter til sykehjem og hjemmesykepleie for 2012 er budsjettert ca. kr. 1,27 mill. lavere enn regnskap for 2011, og uten at det er vedtatt noen form for reduksjon av aktivitet eller kvalitet fra 2011 til vi må foreta en gjennomgang på IT for å drøfte avtalen med Hammerfest slik at vi får oppdaterte forhold her, foreløpig viser det et overforbruk på kr

9 Sak 32/12 Og som et siste moment er det som nevnt svært usikker om reguleringsfondet blir så stort at vi kan inntektsføre det som vi har budsjettert, eller om vi i verste fall vil mangle finansiering opp mot kr 1,6 mill her. Økonomistyringen må prioriteres også i tiden framover for om mulig å stanse denne utviklingen. Fortsatt ansvarlighet i alle ledd må til for at vi skal kunne avlegge et regnskap i balanse ved årets slutt. Vi må vise måtehold og fremdeles ha streng budsjettdisiplin, slik at vi unngår å forta disponeringer ut over budsjett. Det er fortsatt to tredjedeler igjen av året og mye forutsatt kan skje. Imidlertid vurderer rådmannen den økonomiske situasjonen slik at det allerede nå kan være nødvendig med ytterligere innstramninger ut over det som er nevnt ovenfor for å komme i balanse i Av den grunn har rådmannen i felles møte med avdelingslederne drøftet mulige tiltak for å redusere dagens driftsnivå. De enkelte tiltak som listes opp nedenfor er ikke nærmere vurdert og spesielt ikke hva hvert tiltak vil kunne gi av konkret besparelser. Rådmannen ønsker først og fremst å få politiske signaler på om det skal gjennomføres en prosess med sikte på innstramninger nå, på hvilke områder og eventuelt omfang totalt. Når disse styringssignalene foreligger vil rådmannen drøfte de enkelte tiltak mer konkret med hver avdeling inklusiv konsekvenser av tiltaket samt mulig økonomisk besparelse. Rådmannen vil allerede nå på et generelt grunnlag klart gi uttrykk for at de reduksjoner/ tiltak som listes opp nedenfor vil føre til negative konsekvenser faglig sett i stor grad. Men ut fra at driften ligger an til å overskride vedtatt budsjett har rådmannen funnet det nødvendig å skissere mulige tiltak som kan bedre dette. De reduksjoner / økte inntekter som ble drøftet i felles ledermøte var følgende (i uprioritert rekkefølge): 1. Biblioteket stenges fra sommeren 2012 mulig besparelse inntil kr Opplegget med kulturdagene bortfaller inntil kr Rammetimeantallet i skolene reduseres med inntil 10 % 4. Eiendomsskatt for resterende verker og bruk i maks inntekt kr Redusert innkjøp av data m.m. inntil kr Innkjøpsstopp på diverse områder i helse og sosial 7. Økt statlig inntekt for resurskrevende bruker 8. Stilling som aktivitør i helse og sosial (1/2 stilling) sies opp 9. Bruk av vikarer og ekstrahjelp innen pleie og omsorg reduseres 10. Pleiefaktoren i sykehjem vurderes

10 Sak 32/ Samarbeid med Hammerfest om kreftsykepleier utsettes til Ledige stillinger i teknisk besettes ikke før i Prosjektleder i teknisk prioriterer oppgaver for LUK- lønnsbesparelse 14. Begrensning i innkjøp og reiser i teknisk avdeling Rådmannen vil for øvrig nevne at dersom kommunestyret vedtar at vi skal utføre taksering og annet arbeid med tanke på innføring av eiendomskatt for hus og hytter i Kvalsund kommune, vil det for 2012 bety en kostnad på ca. kr. 1 mill. I tillegg kommer kvalitetsheving av matrikkelen samt scanning av byggesaksarkivet, samlet ca. kr ,-. Dette er utgifter som ikke ligger inne i budsjett for Hvordan denne utgiften skal dekkes vil bli nærmere vurdert i forbindelse med rapportering for 2. tertial Rådmannen avholder månedlige økonomimøter hvor kun regnskapet er hovedtema. Dette for å kunne sette i verk tiltak dersom utviklingen skulle forsette. Rådmannen viser til at det i kommunestyret i juni samt senere i år vil komme mange tunge saker som vil trenge finansiering, slik at vi avventer regnskapsrapporteringen for 2. tertial 2012 før vi kommer med konkrete forslag til budsjettreguleringer. Rådmannens tilråding: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen nøye følger med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen i den forbindelse også vurderer nærmere følgende forslag til økonomiske besparelser/økte inntekter: Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 1. tertial 2012 til etterretning. Sigurd K. Beite rådmann

11 Sak 32/12

12 Sak 33/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/468 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE - SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT 2013 Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

13 Sak 33/12 SAKSGRUNNLAG: Sak 14/10 Personal og økonomiutvalget Søknad av om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge. SAKSOPPLYSNINGER: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) etablerte et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Alta i 2010, og fikk for perioden en årlig støtte fra Kvalsund på kr ,-. De søker nå om kr ,- fra Kvalsund kommune i årlig driftsstøtte i perioden , alternativt for 1 år om gangen. De håper kommunene i Nord-Norge fortsatt kan delta i et felles spleiselag for å finanisere driften av senteret. Driften av virksomheten er et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og fylkeslagene), kommunene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Helse Nord har i 2012 bidratt med kr ,- og Helsedirektoratet med kr ,-. Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser, og uavhengig av om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig. Tilbudet har et klart forebyggende perspektiv. I 2011 hadde senteret henvendelser fra pårørende fra i alt 15 kommuner i Nord-Norge, deriblant flere fra Kvalsund. Flere fra Kvalsund kommune deltar også i samtalegrupper som møtes jevnlig i Hammerfest. Det er lagt ved redegjørelse for innholdet i Veiledningssenteret og budsjett for SAKSVURDERING: Kvalsund kommune ser verdien av virksomhetens tilbud om faglig veiledning, støtte og kurs til pårørende.

14 Sak 33/12 Et slikt tilbud vil sannsynligvis forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livsvalitet for pårørende til rusmiddelavhengige. På den måten er dette et rimelig helseforebyggende tiltak for samfunnet. Veiledningssenteret har vært i kontakt med flere av kommunene og hvor det klart bekreftes behov for en veiledningstjeneste for denne gruppen og at et samarbeid er ønskelig. I tillegg er det sendt ut informasjon til kommunene og bedt de legge disse ut på venterom, legekontorer og lignende. Ved å bidra med støtte vil vi øke muligheten til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i vår kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. Behovet for støtte til pårørende er tilstede i Kvalsund kommune og rådmannen anbefaler å gi en årlig støtte på kr ,- i perioden Rådmannens tilråding: Søknaden fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) om økonomisk støtte til veiledningssenteret i Alta imøtekommes med kr ,-. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2012 og videreføres i perioden med et tilsvarende beløp. Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 34/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 12/542 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret PLAN FOR ATOMBEREDSKAP - KVALSUND KOMMUNE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

16 Sak 34/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om helsemessig og sosial beredskap av Statens strålevern atomberedskap sentral og regional organisering Statens strålevern og fylkesmennene: Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Fylkesmannen i Finnmark: Evalueringsrapport beredskapsøvelse i Kvalsund kommune Forslag til plan for atomberedskap for Kvalsund kommune SAKSOPPLYSNINGER: Fylkesmannen i Finnmark avholdt beredskapsøvelse for kriseledelsen i Kvalsund kommune. Gjennom beredskapsøvelser kan både kommunen og Fylkesmannen få innsikt i den kommunale kriseledelses evne og kompetanse når det gjelder krisehåndtering, samt avdekke forbedringspunkter for det fremtidige beredskapsarbeidet. Øvelsesscenario som ble øvet var en brann i et lager for radioaktivt avfall i Andrejeva - bukta på Kola - halvøya. Øvelsen var rettet mot den kommunale kriseledelse og deres oppgaver, arbeidsmetoder, rutiner, rollefordeling etc. Scenarioet var særlig utarbeidet for å rette søkelyset mot informasjonsberedskap, helse- og sosialmessig beredskap med fokus på atomberedskap. Fylkesmannen fremmet følgende forbedringspunkter: Det er nødvendig å ha klart for seg de ulike roller og ansvar ulike aktører har i håndtering av hendelser. Atomberedskapen i Norge har en egen struktur, noe som kommunen bør skaffe seg mer innsikt i. Tiltak i en akuttsituasjon ved en atomulykke styres fra sentrale myndigheter, jfr. Nasjonal organisering av atomberedskapen Tydelig lederskap Være bevisst de kompetansemessige ressurser de besitter i egen organisasjon Informasjonsstrategier og rutiner vil være forbedringspunkt Ved en atomhendelse vil fylkesmannen være en sentral aktør for regional informasjonsformidling Kommunene skal etter Lov om helsemessig og sosial beredskap ha et planverk for atomberedskap.

17 Sak 34/12 Kommunen bør ha interne øvelser eller møter i den kommunale kriseledelsen for å øke bevisstheten på beredskapsplanverk som redskap for oppgaveløsning. Videre anbefales det å: Ha en god loggtjeneste og utvikle rutiner for loggføring Sende medlemmer av kommunens kriseledelse på kurs i krisehåndtering og/eller informasjonsberedskap. Ha årlige øvelser av kommunens kriseledelse. Øvelsene bør ha fokus på lederskap, rolleavklaringer, beslutningsprosesser, loggføring, informasjonsberedskap og økt fortrolighet med bruk av eget planverk. Stedsfortredere må øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Ta initiativ til samarbeid med eksterne aktører gjennom jevnlige kontaktmøter, for eksempel i et kommunalt beredskapsråd. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune skal kunne håndtere hendelser der radioaktive stoffer er involvert. I verste fall kan det dreie seg om en krise i forbindelse med atomuhell. I forbindelse med øvelsen sist høst evaluerte kriseledelsen seg selv. De evnet på en god måte å identifisere egne forbedringspunkter i håndteringen av øvelsesscenario. Fylkesmannen pekte på sentrale forbedringspunkter: samhandling i kriseledelsen, kompetanse innen beredskapsfeltet samt utvikling av et planverk for atomberedskap. Dette var i stor grad i samsvar med kommunens egenevaluering. Rådmannen har sett viktigheten med et planverk for atomberedskap. Dette er også et lovkrav i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap. Planen skal gi retningslinjer for hvordan man håndterer hendelser og trusler. Den skisserer også hvordan de tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap har forhåndsbestemt skal løses lokalt. Ved større hendelser er Kriseutvalget for atomberedskap den nasjonale myndighet for håndtering av hendelsene og vil gi Kvalsund kommune instrukser om handlemåte. Måten ulykkene håndteres på, vil avhenge av ulykkens eller hendelsens art, størrelse og mulige konsekvenser. Kvalsund kommune har mange nye personer i kriseledelsen, noe som også understreker viktigheten av å ha et fungerende planverk.

18 Sak 34/12 Det anbefales derfor at kriseledelsen sendes på kurs i krisehåndtering. Det er nødvendig at kriseledelsen har klart for seg de ulike roller og ansvar de ulike aktører har i håndtering av hendelser. Skal planen fungere etter hensikten, må kommunen gjennomføre øvelser rettet mot atomulykker og hendelser. Dette er tatt inn i planen. Som regel oppstår ikke krisen når kommunen har alle nødvendige ressurser til stede. Kriser oppstår ofte om natten og i helger, når rådmannen og andre i kriseledelsen er på ferie eller bortreist i helgen. For å redusere kriseledelsens sårbarhet, er det viktig å oppnevne stedfortreder for den enkelte. Stedfortredere må også øves og gjøres kjent med sine oppgaver under en krise. Da fylkesmannen spesielt har anbefalt kommunen å utpeke en loggfører, er varaordfører utpekt som dette. Rådmannen anbefaler at planen oppdateres hvert annet år og ellers ved utskiftninger av personer i kriseledelsen. Rådmannens tilråding: Plan for atomberedskap for Kvalsund kommune godkjennes. Planen oppdateres første gang i mai Sigurd K. Beite rådmann

19 Sak 35/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget SAMARBEIDSAVTALE HAMMERFEST TURIST KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

20 Sak 35/12 SAKSGRUNNLAG: Forslag til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist as og Kvalsund kommune for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Gjeldende samarbeidsavtale med Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as for perioden er gått ut. Avtalen ønskes forlenget med 3 år. Oppsigelsesfrist er på 12 mnd.. Viktige saksdokument Som vedlegg til søknaden foreligger det forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as. Hammerfest Turist AS skal målrettet søke å utvikle kommunens posisjon som et sentralt reisemål. Dette skal primært oppnås igjennom: Å styrke det lokale og regionale samarbeid blant tradisjonelle reiselivsaktører og andre naturlige samarbeidspartnere Å være pådriver for utvikling av nye reiselivsprodukter gjennom samarbeid med lokale og eksterne aktører, med bakgrunn i de til en hver tids gjeldende trender som preger næringen. Å drive markedsføring, promotering og salg av opplevelsesmuligheter i Kvalsund kommune. Å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende ved å tilrettelegge for et rødt turistkontor. Dette er sesongåpent. Hammerfest Turist AS sørger for brosjyrer og annet informasjonsmateriell er tilgjengelig i lokaliteter som Skaidisenteret eier. Produksjon av brosjyremateriell rettet mot turister og besøkende, ansvar for destinasjonens reiselivsrelaterte web-sider(www.skaidi.no), informasjon via Internett,

21 Sak 35/12 samt bidra til generell markedsføring av Kvalsund kommune som reisemål, blant annet gjennom deltakelse på messer, fagsamlinger, visningsturer og lignende Ta hånd om og legge til rette for journaliser og andre som besøker området og i samarbeid med andre eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører Kvalsund kommune betaler årlig en sum på kr ,- i avtaleperioden for ytelsene fra Hammerfest Turist as. SAKSVURDERING: Gjennom forprosjektet til Skaidi 2020 har prosjektgruppen konstatert at: Dagens reiselivsaktører er små, og det er begrenset kapasitet, kunnskap og økonomi i bedriftene til å utarbeide og gjennomføre en helhetlig markedsføringsstrategi. Markedsføring av Kvalsund kommune og tilbudene som finnes der vil kunne få bedre resultater om dette arbeidet koordineres og samordnes mellom flere aktører. En av svakhetene som dokumenteres i samme rapport er: Selv om Skaidi er et viktig trafikknutepunkt i Vest-Finnmark med mange turistpasseringer, finnes der ikke en tilfredsstillende turistinformasjon i området. Det er ingen som selger Skaidi til nysgjerrige turister som er på vei til eller fra Nordkapp. Derfor er det i år avsatt kr ,- i Skaidi 2020 prosjektet til å styrke turistinformasjons tilbudet på Skaidi. Men vi trenger fortsatt en aktør som fokuserer på markedsføring av vår reiselivsregion. Det er mange tegn som tyder på at effekten av de midler som tidligere er brukt til markedsføring og profilering av kommunen og regionen gir positiv effekt. Markedsføring og profilering vil også være nødvendig i fremtiden, dersom vi ønsker en positiv reiselivsutvikling i kommunen. Det er flere årsaker til det. For det første har vi endelig fått et hotell (Skaidi hotell) i kommunen som ser ut til å fungere bra. Dernest er kampen om turistene meget stor. Hele Finnmark er blitt en eneste stor reiselivsarena. Skal Kvalsund kommune være med på den karusellen, er det av avgjørende betydning at vi markedsfører og profilerer oss.

22 Sak 35/12 Tilskuddet på kr ,- er avsatt i årets budsjett. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto Sigurd K. Beite rådmann

23 Sak 36/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: F23 &01 Arkivsaksnr.: 11/659 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Kommunestyret /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

24 Sak 36/12 SAKSGRUNNLAG: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 24. juni m.fl. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan Lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e KS Nord Norge og Helse Finnmark: avtaleutkast Kommunestyre sak 5/12 SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret skal i forbindelse med samhandlingsreformen og lovendringer fra inngå avtaler med Helse Finnmark HF. Avtalene er framforhandlet mellom kommunen og HF og består fra tidligere av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1,3,5 og 11. Disse ble vedtatt i kommunestyret den og innsendt innen fristen I denne omgang gjelder det behandling av de resterende tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10, som skal være vedtatt innen fristen Avtalene skal sendes inn til Helsedirektoratet innen Sakens bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF. Nye lover, forskrifter og sentrale føringer

25 Sak 36/12 Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, blant annet i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel 6, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse Finnmark HF (HF) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen Fylkesstyret i KS Finnmark har i møte, etter initiativ fra kommunene, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Unni Bente Elde (Helse Finnmark), Kenneth Johansen (Alta), Therese Thomassen (Porsanger), Kaj M. Wold (Hammerfest), Helge Bjøru og Erik Langfeldt (Nordkapp), Roy Arne Andersen (Måsøy), Liv Edel Berg og Bjørnar Bang (Vadsø) og Trond Einar Olaussen (Gamvik). KS Finnmark har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.

26 Sak 36/12 I arbeidet med de siste 7 avtalene har forhandlingsutvalget gjennomført 2 møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill. Hammerfest og Kvalsund kommune har som kjent avtale om bl.a. legevaktsamarbeid. Kommunene planlegger også felles døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (observasjonsenhet). Forhandlingsutvalget har i månedsskifte mai/juni sende ut omforente forslag til avtaletekster. Samarbeidsavtalen HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede overordnet samarbeidsavtale og de 4 første tjenesteavtalene er ferdige. Samarbeidsavtalen mellom HF og kommunene i Finnmark er med disse 7 tjenesteavtalene komplett. Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for avtalepartene. Tjenesteavtale nr. 1,3,5 og 11 er i tillegg til overordnet samarbeidsavtale allerede fremforhandlet. Kort informasjon om de siste 7 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering med behov for samhandling mellom flere tjenesteytere og etater. Dette gjelder personer som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner for inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan vente på eller være inne i et habiliterings-/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5.

27 Sak 36/12 Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, kommer til riktig tid i sykdomsforløpet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene Tjenesteavtale nr. 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd. Kommunen skal utvikle et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen Avtalens struktur er slik at den enkelte kommune må inngå en lokal tilleggsavtale med HF etter Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp tilbud. Formålet med dette tilbudet er på den ene siden å utvikle et like godt eller bedre tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne, mens den på den andre side skal bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slik tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Denne vurderingen skal gjøres av medisinskfaglig kyndig person (lege). Plikten følger av lovens 3-5 tredje ledd som lyder: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenesten til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg til.» Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem til etablering av kommunale ø-hjelpssenger og under oppbyggingen av disse. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

28 Sak 36/12 I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt etter lov og forskrifter. Tjenesteavtale nr. 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap. Avtalen skal bidra til at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos helseog omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner. Tjenesteavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Tjenesteavtale nr. 9 Samarbeid om IKT- løsninger lokalt Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved bruk av IKT- systemer. Samarbeid om IKT- løsninger og utviklingen av IKT- systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Formålet er å sikre at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid og at utstyr for videokonferanse skal kunne benyttes til behandling, veiledning og opplæring. Avtalen skal bidra til: 1.1. Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon 1.2. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.

29 Sak 36/ At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved meldingsutveksling og ved bruk av video- systemer foregår sikkert og i tråd med lovverk, retningslinjer og andre avtaler At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, blant annet fastlege, fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, private spesialister og apotek. Tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Formålet med denne avtalen er å: Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke sykdom. Sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av overordnet avtale og alle tjenesteavtalene før utgangen av januar Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås derfor en kort virkningstid, til Evaluering Fremforhandling av hele avtalestrukturen har vært et forhandlingsarbeid, som i perioden oktober 2011 til juni 2012 har fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor særdeles viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. Evalueringsprosessen vil derfor involvere både sentrale fagpersoner både fra HF og kommunene. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale.

30 Sak 36/12 Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Dette skal også være på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. SAKSVURDERING: I henhold til helse og omsorgstjenesteloven kapittel 6 er det kommunestyret selv som skal godkjenne avtalene. At kommunestyret har ansvar for å inngå avtalene, er ikke til hinder for at kommunestyret delegerer til rådmannen å vedlikeholde, revidere og videreutvikle tjeneste avtalene. Av veilederen fra Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, går det fram at kommunestyret kan delegere til andre organer å godkjenne endringer i avtalen. Endringer som er av administrativ og/eller økonomisk art, vil det være rimelig at de godkjennes av kommunestyret. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer som ikke er av prinsipiell administrativ og/eller økonomisk art. Rådmannens tilråding: 1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtale nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Helse Finnmark HF og Kvalsund kommune. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å revidere og godkjenne endringer av faglig art. 3. Rådmannen delegeres å underskrive avtalene etter at de er godkjent av kommunestyret. Sigurd K. Beite rådmann

31 ### Sak 36/12

32 Sak 37/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: X42 Arkivsaksnr.: 12/298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Personal- og økonomiutvalget / Kommunestyret VALG AV LAGRETTEMEDLEMEMR TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT, MEDDOMMERE TIL HAMMERFEST TINGRETT, JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL FINNMARK JORDSKIFTERETT OG SKJØNNSMEDLEM TIL TINGRETTE FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Følgende personer velges som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden : Kvinne: Rita Dreyer førstekonsulent Neverfjord Mann: 1.Ragnar Olsen snekker Kvalsund

33 Sak 37/12 Følgende personer velges til utvalg av medommere til Hammerfest tingrett for perioden : Utvalg av kvinner: 1. Herdis Hansen konsulent Kvalsund 2. Karin Bryn ped. leder barnehage Neverfjord 3. Berit Inga Eira Jensen jordmor Kvalsund 4. Anne Grete Johansen lærer Kokelv 5. Torunn Fredriksen daglig leder/kirkeverge Kvalsund 6. Toril Nilsen ped. konsulent Kvalsund 7. Aina M. Holmgren helse- og sosialleder Kvalsund 8. Catharina Sæther pleie- og omsorgsleder Kvalsund 9. Tove Kristin Hansen legesekretær Kvalsund 10. Hanne Sara leder servicekontoret Kvalsund 11. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 12. Janne Knutsen konsulent Skaidi 13. Guro Hansen sosial konsulent Kvalsund 14. Maria Aksberg ped.leder barnehage Kvalsund 15.Gina Goin Wikstrøm sykepleier Kvalsund 16. Anne Lise Nilsen pensjonist Kvalsund 17. Astrid Myrland Hansen pensjonist Kvalsund 18. Marielle A. Lien butikkmedarbeider Repparfjord Utvalg av menn: 1.Jon Einar Strige teknisk leder Kvalsund 2. Knut-Åge Amundsen økonomileder Kvalsund 3. Are Jenssen mekaniker Kvalsund 4. Odd Johansen ambulansesjåfør Kokelv 5. Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 6. Lasse Hansen brannmann Kvalsund 7. Christer Ringheim rektor Kvalsund 8. Roald Nilsen IT Kokelv

34 Sak 37/12 9. Johnny Stenersen driftsleder Kvalsund 10. Tore Stenersen pensjonist Kvalsund 11. Tor Ottem maler Kvalsund 12. Pål-Reidar Fredriksen næringsleder Kvalsund 13. Hans Arne Sørnes teknisk leder Neverfjord 14. Robert Wilhelmsen næringsdrivende Skaidi 15. Geir Nesse kommunal sjef Neverfjord 16. Ingar Eira maskinkjører Kokelv 17. Karl Nikodemussen koordiantor helse Kokelv 18. Harald Bredesen leder oppvekstsenter Neverfjord Følgende person er forespurt og sagt ja til å være skjønnsmedlem til tingrettene i Finnmark 2012-: 1.Ellen Johansen student Kokelv Følgende 6 personer velges til utvalg av jordskiftemedommere til Finnmark jordskifterett for perioden : 1. Rita Urbrott renhold Neverfjord 2. Vigdis H. Svendsen leder NAV Kvalsund 3. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 4. Asbjørn Svendsen gårdbruker Neverfjord 5. Reidar Svendsen gårdbruker Neverfjord 6. Andreas Reinholdtsen maskinist Kvalsund Følgende personer velges forliksrådsmedlemmer for perioden : Medlemmer: 1.Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 2. 3.

35 Sak 37/12 Varamedlemmer: Kommunestyret bes finne 2 mdlemmer og 3 varamedlemmer til forliksrådet.

36 Sak 37/12 SAKSGRUNNLAG: Justis- og politidepartementet Brev av valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer Finnmark fylkeskommune Brev av valg av skjønnsmedlem til tingrettene i Finnmark Hålogaland lagmannsrett Brev av valg avlagrettemedlemmer Hammerfest tingrett Brev av valg av meddommere Finnmark jordskifterett Brev av valg av jordskiftemeddommere SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERINGER: Lovhjemmel for valgene skjer i h.h.t domstolloven; Loven har bl.a. følgende bestemmelser: Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere. 64. I hvert lagsogn skal det for lagmannsretten være to utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. 65. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. 66. Medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar ed 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

37 Sak 37/12 Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsen skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling. Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert kommunestyrevalg. 70 har bestemmelser om hvem som er valgbar til domsmann: Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 4. står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndighetene, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskole, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunalrådet i kommuner med et parlamentarisk styringssysten) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget.

38 Sak 37/ Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven 39-39c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens star er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Foreslåtte meddommere er lagt inn i lekdommerregisteret og vandelskontroll blir tatt av Domstoladministrasjonen. Hammerfest tingrett: Innen 1. juli 2012 skal kommuen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 36 meddommere til tingretten, fordelt på 18 kvinner og 18 menn. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være meddommer:

39 Sak 37/12 Utvalg av kvinner: 1. Herdis Hansen konsulent Kvalsund 2. Karin Bryn ped. leder barnehage Neverfjord 3. Berit Inga Eira Jensen jordmor Kvalsund 4. Anne Grete Johansen lærer Kokelv 5. Torunn Fredriksen daglig leder/kirkeverge Kvalsund 6. Toril Nilsen ped. konsulent Kvalsund 7. Aina M. Holmgren helse- og sosialleder Kvalsund 8. Catharina Sæther pleie- og omsorgsleder Kvalsund 9. Tove Kristin Hansen legesekretær Kvalsund 10. Hanne Sara leder servicekontoret Kvalsund 11. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 12. Janne Knutsen konsulent Skaidi 13. Guro Hansen sosial konsulent Kvalsund 14. Maria Aksberg ped.leder barnehage Kvalsund 15. Gina Goin Wikstrøm sykepleier Kvalsund 16, Anne Lise Nilsen pensjonist Kvalsund 17. Astrid Myrland Hansen pensjonist Kvalsund 18. Marielle A. Lien butikkmedarbeider Repparfjord Utvalg av menn: 1.Jon Einar Strige teknisk leder Kvalsund 2. Knut-Åge Amundsen økonomileder Kvalsund 3. Are Jenssen mekaniker Kvalsund 4. Odd Johansen ambulansesjåfør Kokelv 5. Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 6. Lasse Hansen brannmann Kvalsund 7. Christer Ringheim rektor Kvalsund 8. Roald Nilsen IT Kokelv 9. Johnny Stenersen driftsleder Kvalsund 10. Tore Stenersen pensjonist Kvalsund

40 Sak 37/ Tor Ottem maler Kvalsund 12. Pål-Reidar Fredriksen næringsleder Kvalsund 13. Hans Arne Sørnes teknisk leder Neverfjord 14. Robert Wilhelmsen næringsdrivende Skaidi 15. Geir Nesse kommunal sjef Neverfjord 16. Ingar Eira maskinkjører Kokelv 17. Karl Nikodemussen koordinator helse Kokelv 18. Harald Bredesen leder oppvekstsenter Neverfjord Hålogaland lagmannsrett: Innen 1. juli 2012 skal kommunen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 2 lagrettemedlemmer 1 kvinne og 1 mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være lagrettemeddommer: Kvinne: Rita Dreyer førstekonsulent Neverfjord Mann: 1.Ragnar Olsen snekker Kvalsund Finnmark jordskifterett: Hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. jordskiftelovens 8:

41 Sak 37/12 I kvar kommune skal det være eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal være kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemmer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Innen 1. juli 2012 skal kommunen ha gjennomført valget. Innen 15. september skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt. Det skal velges 6 jordskiftemeddommere 3 kvinner og 3 menn. Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være jordskiftemeddommer: 1. Rita Urbrott renhold Neverfjord 2. Vigdis H. Svendsen leder NAV Kvalsund 3. Randi S. Pedersen pensjonist Kvalsund 5. Asbjørn Svendsen gårdbruker Neverfjord 6. Reidar Svendsen gårdbruker Neverfjord 7. Andreas Reinholdtsen maskinist Kvalsund Skjønnsmedlemmer til tingrettene i Finnmark 2012: Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmenn iht. lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domsstolloven 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og gjelder tilsvarende.

42 Sak 37/12 Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i. For Hammerfest domssogn skal det oppnevnes 18 skjønnsmenn fordel på kommunene; Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Hasvik og Nordkapp. Det skal velges 1 medlem fra Kvalsund kommune. Følgende person er forespurt og sagt ja til å være skjønnsmedlem: 1.Ellen Johansen student Kokelv Forliksrådsmedlemmer: I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Hammerfest politistasjon er sekretariat for forliksrådet i Kvalsund. Medlemmer: 1.Stein Erik Holmgren lærer Kvalsund 2. 3.

43 Sak 37/12 Varamedlemmer: Ragnar Olsen ordfører

44 Sak 38/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 12/605 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Personal- og økonomiutvalget MINI OU-PROSESS I TEKNISK AVDELING OG NÆRINGSAVDELINGEN - ORIENTERING Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget tar rådmannens forslag til omorganisering av teknisk avdeling og næringsavdelingen til etterretning.

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE VEDLEGG SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE 29.03.12 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-1 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune velger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-033 16/245 16/2270 Mona V. Larsen 08.03.2016 Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar 2017-31. desember

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Interntjenesten Vår dato Vår referanse 01.06.2012 2010/809-5912/2012 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Interntjenesten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 30.01.2012 002/12 KAMO Formannskap 31.01.2012 007/12 KAMO Kommunestyret 09.02.2012 005/12 KAMO Saksansv.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus 1A Formannskapssalen Tidspunkt: 14:15 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Valnemnd 16.01.2008 007/08 KAWV Kvam heradsstyre 05.02.2008 017/08 KAWV Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Sigrid Laupsa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/539-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/16 09.06.2016 Halsa kommunestyre Valg

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer