Årsplan Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s."

Transkript

1

2 Innhold Velkommen til oss i Jønningheia s.3 Visjon og hovedmål s.4 Avdelingene s.5 Dagsrytmen s.7 Foreldresamarbeid s.8 Satsningsområder 2013 /14 s.10 Pedagogisk innhold s.12 Verktøy s.20 Organisering/organisasjonsutvikling s.22 Resultat og vurdering s.24 Barnehagens kompetanseplan s.25 Kalender s.26 2

3 Jønningheia barnehage ligger på Stangeland nord, med Ormaskogen som nærmeste nabo. Dette gir oss gode muligheter for daglig uteliv. Ellers omkranses barnehagen av et rolig boligområde. Det er gangavstand til Sandnes sentrum, Gisketjern og stadionområdet. Barnehagen har et flott uteområde med muligheter for variert lek. Vi har i år 99 barn som fyller 99 barnehageplasser. Det vil si at alle barna i Jønningheia dette året har 100 % plass. Det er 22,50 stillinger tilknyttet barnehagen. Barnehageåret 2013/2014 vil barnehagen ha totalt 26 ansatte. Barnehagen har 6 avdelinger, 2 avdelinger 0-3 år, 1 avdeling 2-4 år og 3 avdelinger 3-6 år. Vi har barn som trenger ekstra hjelp og støtte på flere avdelinger. Dette gir en fin mulighet til å øke alles forståelse for at vi er forskjellige og har forskjellige behov. Dette barnehageåret har vi to støttepedagoger med ulike stillingsbrøker fordelt på fire avdelinger. I vår barnehage er vi så heldige å ha flere nasjonaliteter representert. Vi arbeider for fellesskap og inkludering av det enkelte barn i gruppen. I det ligger respekt, likeverd og anerkjennelse. Noen fremmedspråklige barn har tospråklige assistenter som skal være en støtte for barnet i forhold til morsmålet. Formålsparagrafen skal sikre at alle barn og foreldre føler seg inkludert og respektert i barnehagen uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Andre styringsdokumenter er Forskrift for miljørettet helsevern for barn i skoler og barnehager, barnehagens årsplan og Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes. I Rammeplanen brukes begrepet danning. Hva menes så med danning? Vi har sett på to definisjoner av dette begrepet: 1. «Forming av menneskets personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og utdanning.» (Store norske leksikon) 2. «Evnen til aktivt og verdiorientert å forholde seg til verden, å kunne treffe selvstendige, forpliktende og personlig valg, samt ta ansvar.» (Stig Bostrøm) Vi arbeider bevisst og aktivt for å fremme danning. 3

4 VISJON OG HOVEDMÅL Visjonen vår er laget med utgangspunkt i Sandnes kommune sin visjon: Sandnes- i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn. Visjonen skal drive oss fremover og hjelpe oss å ta beslutninger og prioriteringer i hverdagen. Barnas meninger skal vektlegges. Voksne skal være lydhøre overfor barnas ønsker og tanker og tilrettelegge for barns medvirkning. Hovedmål: Alle skal få være aktive deltakere i fellesskapet og oppleve gode relasjoner i hverdagen Med barna i sentrum Romslig, modig og sunn 4

5 AVDELINGENE STOR FLØY Ekorn Cecilie Hoftun Pedagogisk leder Anne Brit Handegard Assistent 90% Anne O. Gramstad Assistent Inger Marie Hølland Støttepedagog Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 10% Maur Helene S. Falkeid Oddrun Rødland Sabrije Radoniqi Ranveig Tjemsland Pedagogisk leder Barne- og ungdarb. Barne- og ungdarb. Støttepedagog Hare Elisabeth Tipple May Linn Jacobsen Anne Marie Østbø Ranveig Tjemsland Pedleder Barne- og ungdarb. Assistent Støttepedagog 5

6 AVDELINGENE LITEN FLØY Vipe Merete Sørdal Pedleder 80% Lene Sundet Førskolelærer på disp Alicja Larsen Assistent Siang Hnem Sung Assistent i vikariat Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 20% Kristin Østhus Pedagogisk leder 60% Ingrid Oftedal Pedagogisk leder 30% Alvhild Stokka Førskolelærer 80% Sigrun Foldøy Byberg Barne- og ungdarb. Elisabeth S Årsnes Assistent Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 30% Ina Røssland Pedagogisk leder 80% Ingrid Oftedal Pedagogisk leder 20% Gunn Tove Hetland Førskolelærer på disp Elisabeth S. Olsen Barne- og ungdarb. Marzena Swierk Assistent i vikariat Inger Marie Hølland Støttepedagog Kontoret Liv M. Hjertø Styrer Kristin Østhus Fagutvikler 30% Ina Røssland Fagutvikler 20% Permisjon Cathrine Lie Førskolelærer 6

7 DAGSRYTMEN Tid Aktivitet Barnehagen åpner Frokost/matpakke Lek/aktivitet inne og ute 11.00/11.30 Lunsj/smøremåltid Lek/aktivitet/sovetid inne og ute Frukt/matpakke Lek/aktivitet inne og ute Barnehagen stenger 7

8 FORELDRESAMARBEID For å kunne følge vår visjon: Med barna i sentrum, er vi avhengige av et godt og nært samarbeid med foresatte. Samarbeidet med foreldrene skal være preget av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Mål for foreldresamarbeidet: Foreldrene skal bli kjent med personalet og føle at de er trygge når de overlater barna til personalet. Foreldrene skal ha kjennskap til hvem de andre barna i gruppen er og få muligheter til å hilse på de andre foreldrene. Foreldrene skal få informasjon om dagsrytmen og få vite hva vi legger vekt på og hvilke verdier og begrunnelser vi har for arbeidet. Vi skal be om tilbakemelding fra foreldrene. Foreldrene skal få mulighet til å gi informasjon om sitt barn til personalet. I forbindelse med oppstarten skal de ha en kontaktperson å forholde seg til. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Foreldrene må være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vi utveksler hverdagshendelser med foreldrene muntlig og skriftlig. Vi inviterer til foreldrerådsmøte. Foreldrene til de nye barna blir invitert til et første møte med barnehagen allerede i forbindelse med oppstarten. Her blir det gitt generell informasjon om oppstart og om det å være i en barnehage. Foreldrene blir invitert til en foreldrefrokost og foreldrekaffe i barnehagen, slik at de får sjansen til å hilse på de andre barna og foreldrene i gruppen. Foreldresamtaler avholdes to ganger i året. Dette er en gjensidig samtale. Det er viktig at foreldrene får gi tilbakemeldinger på egen opplevelse av å ha barnet i barnehagen. Det er viktig at barnehagen får informasjon hvis det oppstår endringer i familien, f.eks. flytting, skilsmisse, fysisk eller psykisk sykdom og dødsfall. På den måten kan barnehagen være en støttespiller for barnet og familien i en vanskelig periode. Vi minner om at barnehagens ansatte har taushetsplikt. Hvert år har kommunen elektronisk brukerundersøkelse som gir foreldrene mulighet til å gi tilbakemeldinger til barnehagen om hvordan de opplever tilbudet. 8

9 Foreldreråd, Samarbeidsutvalg(SU) og Arbeidsutvalg(AU) Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 5 representanter, en representant fra eier, to fra personalet og to fra foreldrene. Styrer er sekretær. En av foreldrerepresentantene har funksjonen som barnas verneombud. Verneombudet skal i samarbeid med styrer sørge for et trygt og godt miljø for barna. I Jønningheia barnehage velges det i tillegg et Arbeidsutvalg (AU) med ansvar for diverse sosiale arrangement. De består av 12 representanter to fra hver avdeling. Regjeringen oppnevnte i 2010 et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB). Formålet til utvalget er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. Foreldremedvirkning Brukerundersøkelsen er et utgangspunkt for foreldres påvirkning inn mot barnehagen. Spørsmål om barnehagens innhold og prioriteringer skal drøftes i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Formelt kan foreldremedvirkning gjøres gjennom foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget og i den årlige brukerundersøkelsen. Eventuelle tilbakemeldinger i forhold til årsplanen tas i forbindelse med evaluering og arbeid med ny årsplan om våren, eller ved godkjenning/fastsetting av årsplan om høsten. Det blir også gitt skriftlige tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen. I grovgarderoben på hver base er det en postkasse der foresatte kan gi barnehagen tilbakemeldinger. For å fremme medvirkning ønsker vi å skaffe oss oversikt over hva slags ressurser foreldregruppa kan bidra med. Det kan være alt fra praktiske gjøremål, gode ideer, kontakter i lokalmiljøet osv. Dette engasjementet er selvsagt frivillig. Et tett og godt samarbeid mellom foreldre og barnehage bidrar til å skape trivsel og trygghet for alle parter. 9

10 SATSNINGSOMRÅDER 2013/14: IKT For å holde tritt med samfunnsutviklingen, må også barnehagen være oppdatert i forhold til IKT. Vi har i år startet et IKT-prosjekt. To avdelinger er piloter og skal begynne aktiv bruk av Ipad sammen med barna. Målet med prosjektet er at personalet skal få god kunnskap til å bruke ulike program og ulike dataredskap i lek og læring sammen med barna. Datamaskinene, ipadene og smartboarden skal kun brukes i pedagogisk sammenheng, og personalet skal da være aktive deltakere. Barnedatamaskinene inneholder kun pedagogisk materiale. Mål: IKT skal brukes aktivt som et verktøy i pedagogisk lek og læring. SOSIAL KOMPETANSE - VENNSKAP Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (barnehageloven 2) Sosial kompetanse utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker. Det er stor forskjell på hvor godt mennesker mestrer samhandling, og det har derfor vokst fram en forståelse av at sosial kompetanse må læres på lik linje med andre ferdigheter. Vi snakker om byggesteiner i den sosiale kompetansen fordi denne kompetansen består av flere elementer. Byggesteinene er blant annet empati, holdninger, samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll, ansvarlighet, evne til konfliktløsning, lek, glede og humor. Barna utvikler sosial kompetanse i samhandling med barn og voksne. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. Hverdagen skal være preget av gode opplevelser. Glede og humor er en sentral del av dagen. Vi legger vekt på at barna skal våge å hevde seg selv og sine meninger. Samtidig skal de respektere at andre tenker annerledes. Vi legger vekt på gleden ved å være sammen og lærer barna hvordan de skal være mot hverandre. Rettferdighet betyr ikke at alle får likt hele tiden. Barnehagen skal drive aktivt antimobbearbeid. Mobbing kan forebygges ved at de voksne er oppmerksomme på enkeltbarnets trivsel og på samværsmønsteret i barnegruppen. Videre er det avhengig av aktive voksne som forebygger og griper inn med en gang det er 10

11 nødvendig. Nært samarbeid mellom foresatte og personal, systematisk observasjon og refleksjon over kvaliteten i det uformelle samspillet kan sikre at mobbing verken oppstår eller får utvikle seg. Barnehagen har nulltoleranse når det gjelder mobbing. Personalet skal støtte opp om og bidra til at barna utvikler vennskap. Dette betyr at personalet må være aktiv deltakende, lyttende og støttende. Mål: Barn skal oppleve å være en aktiv del av et positivt og stimulerende fellesskap. Vi skal tilrettelegge for barns utvikling av selvstendighet og trygghet. 11

12 PEDAGOGISK INNHOLD De syv fagområdene Barnehagens innhold er delt inn i syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. For hvert fagområde er det i Rammeplanen formulert mål for arbeidet med fremme barns utvikling og læring. For å nå disse målene har vi satt opp konkrete måter som vi vil bruke for og få dette til i forhold til enkeltbarn og barnegruppen: Kommunikasjon, språk og tekst I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Aktiv bruk av bøker, eventyr, sanger, rim og regler - Samtaler med barna - Bli kjent med symboler som tallsiffer og bokstaver - Bruk av drama - Lære barna å lytte - La barna få fabulere og lage rim selv - Utvide ordforråd og begrepsforståelse Kropp, bevegelse og helse I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Fast turdag en gang i uken - oppleve glede av å være fysisk aktiv - Barna på liten fløy skal i størst mulig grad gå selv på tur - Oppmuntre barna til å prøve selv/klare selv - God hygiene - Gode klær - i forhold til været - Finmotoriske aktiviteter - Snakke om Kroppen min navn på kroppsdeler - Ha fokus på sunn kost ved måltid, sunn bursdagsfeiring Kunst, kultur og kreativitet I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Ha musikksamlinger med instrumenter - Karneval, teater, drama - Felles samlinger med eventyr - Male, tegne, perle, leire, synge 12

13 Natur, miljø og teknikk I vår barnehagen vil vi legge vekt på følgende: - Bruke tekniske hjelpemidler som data og foto - Oppleve naturen i forhold til ulike årstider og lære om dyr og vekster - Lære barna natur- og miljøvern Etikk, religion og filosofi I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Markere kristne høytider og tradisjoner - Drive holdningsskapende arbeid i hverdagen - Markere FN-dagen, bli kjent med andre kulturer, markere andre kulturers høytidsdager - Filosofere over hva som er sant, godt, vakkert! Nærmiljø og samfunn I vår barnehage legger vi vekt på følgende: - Bli kjent med andre kulturer, gjenspeile det kulturelle mangfoldet i barnehagen - Bli kjent med samene som Norges urbefolkning - Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Antall, rom og form I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Bruke eventyr og sanger som fremmer enkel matematisk forståelse - Tegne, klippe former - Bruke måleredskaper i lek og læring - Finne ting i rommet som er sirkel, firkant, trekant - Sortere etter farger, størrelser og form - Bruke mattekassen 13

14 Omsorg Foreldre/foresatte er barnas viktigste omsorgspersoner. Personalets omsorg for barna skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg i barnehagen handler også om barnas omsorg for hverandre. God omsorg gir vi ved å møte hvert enkelt barn og deres foresatte med nærhet, varme, respekt og forståelse. Personalet skal ta barna på alvor, lytte til dem og være oppmerksomme og prøve å forstå hva barna har behov for i øyeblikket. Mål: Gi alle barna god omsorg og møte de med nærhet og varme. Musikk, sang og eventyr Musikk er et språk barnet er født med og er en kilde til glede og energi. Musikk er også et viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet mellom mennesker. Musikk og sang kan skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet. En hverdag i barnehagen kan være fylt med mange kulturer, ulike språk og flere nasjonaliteter som skal møte hverandre i en eller annen form for kommunikasjon. Musikk er et verdensspråk med sine variasjoner innenfor sin kultur. Gjennom musikk møtes de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse. Det å ha et felles språk som gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap, er viktig. Musikk og sang inneholder elementer som vi mener er viktige når vi skal lære barn språk. Et ord eller en setning har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk. For barn som skal lære ett eller flere språk, vil musikken være et godt hjelpemiddel til å fremme god språkutvikling. I Rammeplan for barnehagen er musikk og sang en del av fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fagområdet favner om det å få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Barnehagen kan formidle ulikesjangre og kulturer innenfor faget musikk. Vi ønsker å gi barn kjennskap til at jazz, klassisk, pop, rock og folkemusikk er en del av kulturarven vår. 14

15 Eventyr er også en viktig del av kulturarven. Vi ønsker at barna i Jønningheia skal bli kjent med kjente og kjære eventyr. De skal også få være med å formidle, dramatisere og dikte eventyr. I eventyrene lærer barna oppbygningen av språket. De ser at en fortelling har en begynnelse, en midtdel og en avslutning. Eventyrene skiller tydelig mellom det onde og det gode. Det som ikke er bra, kan vi kvitte oss med,(trollet som blir dyttet i fossen)mens det gode tar vi vare på. For de yngste konsentrerer vi oss om de enkle, korte eventyrene som vi gjenforteller og bruker konkreter for å illustrere. Ettersom barna blir eldre, kan vi bruke lengre eventyr og lese dem slik at barna hører hvordan fortellingen er bygget opp. Vi bruker både norske (eks. Asbjørnsen og Moe) og utenlandske (eks. Brødrene Grim) eventyr. Etter hvert synes barna det er veldig kjekt å få være med og lage eventyr selv Mål: Bli kjent med eventyrene våre og bli glad i sang og musikk Lek Leken har verdi i seg selv, og er en viktig del av barnekulturen. Leken kommer fra barnets indre. Barnas lek skal ha gode vilkår og vi skal gi tid og rom for variert lek. Gjennom leken kan barna utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig. I et lekefellesskap skal vi legge grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning i barnehagen. Mål: Sikre at alle barn får gode lekeerfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring og læringssyn I barnehagen reguleres driften av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehage. Her fremsettes et helhetlig læringssyn. Utvikling og læring er to sider av samme sak. Læring er å skape mening. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læringen vil være preget av den kvalitet samspillet mellom barn og voksne har. Læring foregår i det daglige samspillet mellom mennesker og miljø og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. 15

16 Rammeplan opererer med begrepene formell og uformell læring og strukturerte og ustrukturerte læringssituasjoner. Modellen under viser en fremstilling av læringssynet i barnehagen. Helhetlig læringssyn Formelle læringssituasjoner Uformelle læringssituasjoner Omsorg Fagområde Prosjekt Samlingsstund Tema Her og nå situasjoner Lek Hverdagsaktiviteter Kvalitet på barn/voksen og barn/barn relasjoner Læringsutbytte Mål: Gi barna grunnleggende erfaringer og kunnskap på sentrale områder. Vi skal støtte barna i deres utvikling av gode holdninger og grunnleggende verdier. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjærlighet og kreativitet. Barns medvirkning Vi må være lydhøre over for barns ønsker, tanker og meninger. Barna skal møtes med respekt og anerkjennelse fra de voksne. De skal få si sin mening når vi planlegger aktiviteter / arrangement / merkedager. De voksne må ta hensyn til dette i sin videre planlegging. Barna skal være med på planarbeid og de skal være med og bestemme hvilke regler en skal ha på avdelingen. Vi må se hva barna er opptatt av og høre hva de sier (med ord eller kroppsspråk). Barn må tas på alvor og bli sett på alle måter. Mål: Barna skal bli tatt med i planlegging og evaluering av aktiviteter, opplegg og hverdagssituasjoner i barnehagen. 16

17 Mangfold Som en del av barnehagens verdigrunnlag skal mangfold, med tanke på kjønn, etnisk, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn, gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barna skal møte og bidra til å skape et samfunn preget av mangfold. Gutter og jenter skal, uavhengig av sin religiøse, kulturelle, sosiale og etniske bakgrunn, ha like muligheter til å bli sett og hørt. Vi må ha fokus på dette i personalgruppen gjennom bevisstgjøring av egne holdninger. Personalet må observere barnas lek, valg av aktiviteter og se om dette kan ha sammenheng med hvordan vi tilrettelegger for aktiviteter i forhold til barnegruppen med tanke på mangfold. Mål: Gi alle barn uavhengig av kjønn, etnisk, religiøs, sosial og kulturell bakgrunn like muligheter til samspill, lek, omsorg, læring, danning og utvikling. Kosthold Vi vil ha fokus på sunn og variert kost (smøremåltid / varm mat). Vi har alternativ bursdagsfeiring med frukt og grønnsaker. Barnehagen bestiller inn ekstra frukt/grønnsaker til dette. En gang i uken har avdelingene på stor fløy et varmt måltid som er laget med sunne råvarer og ingredienser. På liten fløy har de varmt måltid en gang i måneden. Vi har et eget oppskriftshefte med sunne og gode oppskrifter. Smøremåltidet skal bestå av varierte og sunne matvarer. Mål: Gi barna mulighet til å smake på og være med på å tilberede sunn og variert mat. Miljøfyrtårn Jønningheia barnehage ble i desember 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn For å være sertifisert må barnehagen tilfredsstille en rekke krav. Et av kravene er at barnehagen skal ha et gjennomgående pedagogisk opplegg når det gjelder barnas forhold til miljø. Barnehagen har adoptert en 100- meterskog, Ormaskogen, som vi skal være med å ta vare på. Som sertifisert miljøfyrtårn vil miljøvern og holdningsskapende arbeid være i fokus. Barnehagen har, i samarbeid med foresatte, ansvar for å 17

18 skape gode holdninger og fremme handlinger hos barna. Sammen med barna vil vi jobbe med konkrete handlinger som å ta vare på barnehagen og på miljøet rundt oss. De ulike årstider vil være tema gjennom hele året. Barna skal få oppleve, se og undre seg over de endringer som skjer i naturen gjennom årets tolv måneder. Siste fredag i hver måned har vi miljødag i barnehagen. På miljødagen skal barn og voksne jobbe sammen for å ta vare på barnehagen. Vi reparerer leker og utstyr og gjør inne- og uteområdet vårt rent, pent hyggelig og trivelig. Om våren planter vi blomster og andre vekster i kassene våre ute. Inne planter vi tomat- og agurkplanter. Barna skal være aktive deltakere i denne prosessen og få komme med sine tanker, ønsker og meninger. På stor base vil barna etter tur få være miljødetektiv. Dette innebærer blant annet at de får være med og dekke bord, rydde og kildesortere avfall etter måltidene. De får også være med på sjekk av ute- og inneområde. På liten base får de eldste barna blant annet være med på avfallssortering Samarbeid barnehage - skole Sammen med skolen skal barnehagen legge til rette for barns overgang fra barnehage til 1. klasse og SFO. Dette skal også skje i nært samarbeid med barnets hjem. Her i Jønningheia har førskolegruppa samling en gang pr. uke. Der vil det være fokus på skoleforberedende opplegg og barnehagens satsingsområder For å lette overgangen jobber vi med å: Skaffe oss informasjon om hvilke skoler barna skal begynne på Besøke skolene Jobbe med begrep knyttet til skolen Selvstendighet Stimulere nysgjerrigheten i forhold til språk, bokstaver, tall og mengder. Barna skal blant annet få trening i konsentrasjon, klipping, liming, blyantgrep, begrep, rom, antall og form. Vi vil også ha skolebesøk og trafikkopplæring. 18

19 Nærmere informasjon vedr. førskoletrening leveres ut ved oppstart av førskolegruppen. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan Ta avskjed med barnehagen på en god måte Glede seg til å begynne på skolen Oppleve sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn til skolen skal foreldrene samtykke i dette. Informasjonen skal klargjøre barnets sterke sider og si noe om hva barnet trenger særskilt støtte til. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før skolestart. Barnehagen har ansvar for å opprette denne kontakten. Alle kommunale barnehager fått tildelt en kontaktskole. Trones skole er vår kontaktskole. 19

20 VERKTØY Snakkepakken Snakkepakken er et språkverktøy for barnehage og skole. Snakkepakken tar opp emner som er aktuelle for små barn: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Barna får hjelp til å utvikle språket sitt og bli språklig bevisste. Snakkepakkens veiledningshefte gir gode tips til hvordan de tradisjonelle barnekulturskattene kan gjøres spennende og attraktive for små barn. Veiledningsheftet er spesielt godt egnet for barn som er tospråklige. Men alle barn, uansett språkferdigheter, vil ha glede og utbytte av snakkepakken. InPed InPed er et firma som utvikler pedagogiske verktøy for barnehager, med vekt på implementering av Rammeplanens føringer på innhold, visjon og fagområder. InPed har utarbeidet aktivitetskort knyttet til Rammeplanen, med konkrete beskrivelser av barnas utviklingsområder knyttet til hver aktivitet. Kortene er tverrfaglig og praktisk oppbygget. For personalet er aktivitetskortene gode til bevisstgjøring og refleksjon i planlegging og gjennomføring. De kan også danne grunnlag for barnehagens pedagogiske dokumentasjon. Videre kan aktivitetskortene gi foresatte meningsfylt informasjon om barnehagens praksis og konkrete arbeid med Rammeplanens fagområder. Dette kan gi foresatte bedre innsikt i hvordan barnehagen stimulerer og støtter barnas utvikling og mestring. InPed har også utviklet samtalebilder som utvikler relasjonskompetanse mellom barn og voksne i barnehagen. Samtalebildet består av en illustrasjon som skal være utgangspunkt for samtale og samtalekort som skal hjelpe de voksne til å strukturere samtaler rundt sentrale og utviklingsrelevante begreper og sammenhenger. Det fokuseres på samtaler som skal være utviklingsstøttende for barnet. Kartleggingsverktøy Observasjon av enkelt barn og av gruppe av barn foregår kontinuerlig i barnehagen. På bakgrunn av dette utformes opplegg og tiltak som skal støtte en positiv utvikling av så vel enkelt barn som grupper av barn. De fleste observasjoner blir ikke nedskrevet, men lagres i bakhodet til de ansatte og blir brukt som erfaringsbakgrunn når gode opplegg og tiltak skal iverksettes. Vi er opptatt av å legge grunnlaget for en god psykisk helse. I den forbindelse er det viktig å være opptatt av det barnet kan og mestrer og bygge videre på dette i stedet for å fokusere på alt barnet ikke kan. 20

21 Hvis vi ser at barnets adferd og utvikling avviker fra normalutvikling, foretas grundig observasjon og kartlegging. Vi bruker egne skjema for dette. Dette skjer bare der vi har foreldrenes samtykke. Observasjonene og kartleggingene oppbevares da i barnets mappe. I noen tilfeller samarbeider vi med TI-veiledere fra PPT i kommunen. De er spesialpedagoger som kan bidra med råd og veiledning i forhold organisering, voksenrollen, barnegruppen og enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere kan være helsesøster, PPT, BUP, barnevernet. Samarbeid med eksterne instanser skjer alltid i samråd med foreldrene. Løft LØFT er en løsningsfokusert metode som brukes i forhold til problemløsning og organisasjonsutvikling. Den er utviklet av organisasjonspsykolog Gro Johnsrud Langslet. I korte trekk dreier det seg om å ha fokus på det som fungerer og gjøre mer av dette. Det betyr ikke at problemer feies under teppet, snarere at der er mer hensiktsmessig å fokusere på de kloke grep som allerede blir gjort, framfor å fokusere på problemene. Webster-Stratton Den amerikanske barnesykepleieren og psykologen Carolyn Webster- Stratton, har utarbeidet et skole- og barnehageprogram som tar sikte på å forebygge- og behandle adferdsvansker hos barn i alderen 3-8 år. Erfaringene personalet har gjort seg er at programmet er nyttig og kan brukes i forhold til alle barn. En annen intensjon er å styrke samarbeidet mellom barnehage og hjem. Programmet vektlegger sterkt betydningen av gode relasjoner på alle plan. 21

22 ORGANISERING/ORGANISASJONSUTVIKLING Ledermøter Lederteamet har møte 2 timer annenhver uke. Her arbeides det med felles planlegging, evaluering, samspill og veiledning. Vi har fokus på visjon, verdigrunnlag, ledelse, faglig oppdatering og på å styrke den enkelte leder i rollen som pedagogisk leder. Ledersamtaler Statusmøter systematisk samtale mellom styrer / fagutvikler og pedagogisk leder hvor ledelse er i sentrum, en-to ganger i året. Gjennomgang av mål og resultater i forhold til arbeid med barn og personale. Avdelingsmøter Avdelingene har møte annenhver uke ca. 1-1,5 time. En av de andre avdelingene passer barna. På disse møtene er det en systematisk oppfølging av arbeidet på avdelingen og man har saksliste som går på evaluering av mål og arbeid videre. Fløymøter Vi har fløymøter på personalmøter og på enkelte planleggingsdager. På fløymøtene har vi fokus på samarbeid og på å bygge opp en felles kultur / holdning. Refleksjonsgrupper/Veiledning Veiledning/kollegaveiledning kan settes opp på avdelingsmøter/ledermøter og ellers ved behov. Veiledning inngår også i her og nå - situasjoner i løpet av dagen. Vi bruker blant annet LØFT som metode under veiledning. I tillegg til dette er det jevnlige refleksjonsgrupper på personalmøter og planleggingsdager. I refleksjonsgruppene er det gruppeveiledning og diskusjon / refleksjon rundt aktuelle tema. Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler er en del av internkontrollen i forhold til HMS. Målet med samtalen er å gi den ansatte reell mulighet til å få drøftet egen arbeidssituasjon og kunne påvirke opplæring og egenutvikling. Styrer har medarbeidersamtale med alle ansatte. Pedleder har trivselssamtaler med sitt avdelingspersonal. Planer Vi lager månedsplaner / brev som sendes på e-post til foreldrene og legges ut på barnehagens nettside. Ut fra disse lager avdelingene ukeplaner. Ukeplanene brukes som et utgangspunkt for evaluering på avdelingsmøter. Planene kan ikke og skal ikke alltid følges slavisk. Vi må være romslige i forhold til bruk av planene. Evalueringen kan evt. si noe om hvorfor en ikke gjennomførte planene. Planer skal være et hjelpemiddel, og skal skape forutsigbarhet for både barn og voksne. Vi 22

23 skal lage planer for å nå mål i forhold til Rammeplan, Årsplan, enkeltbarn og barnegruppen. Arbeidsmiljø Vi ønsker et arbeidsmiljø som er Romslig, Modig og Sunt! Vi har fokus på kommunikasjon og samarbeid gjennom åpenhet, toleranse, ærlighet, raushet, fleksibilitet, humor og glede. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er preget av trivsel og tillit, der alle våger å si sin mening, og samtidig respekterer andres syn. Vi må våge å være uenige. På den måten kan vi få frem den enkeltes glød og engasjement. Vi vil utfordre og støtte hverandre. Sammen er vi gode! 23

24 RESULTAT OG VURDERING. Kompetanse og organisasjonsutvikling Gjennom tema for kurs, planleggingsdager og personalmøter arbeider vi for at personalet skal bli bevisst egen kunnskap og egne holdninger. Alle skal ha informasjon og bli stilt klare forventninger til. Det er viktig for at personalet skal vite hva deres jobb er og kunne utføre den på en god måte. Alle skal få tilbakemelding og ha mulighet for faglig og personlig utvikling. Fagarbeidere og assistenter har en time planleggingstid pr. uke og førskolelærerne har fire timer planleggingstid i uken som brukes til planlegging, evaluering, faglig oppdatering og dokumentasjon. Årsplanen og Rammeplanen er forpliktende, og skal brukes av personalet som arbeidsredskap gjennom hele året. Gjennom intern og ekstern opplæring må vi sørge for at alle får nødvendig kompetanse i forhold til barnehagens pedagogiske arbeid. Vi må fokusere på Rammeplanen og ha faglige diskusjoner i forhold til innhold og arbeidsmåter. Med utgangspunkt i dette må vi sette opp konkrete mål for arbeidet med enkeltbarn og gruppen. Som en del av internkontrollrutinen arrangerer barnehagen jevnlig førstehjelps- og sikkerhetskurs for de ansatte. Første planleggingsdag hver høst gjennomgås sikkerhetsrutiner og beredskapsplan samt brannvern. Brukerundersøkelse Som en del av den årlige evalueringen gjennomføres en foreldrerettet brukerundersøkelse på våren. Foresatte har her anledning til å uttale seg om det arbeidet som foregår i barnehagen. Resultatet av undersøkelsen blir gjort kjent for foresatte. Personalet bruker denne i evalueringsarbeidet. Barnehagens egenvurdering/evaluering Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Ut fra dette skal barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes fortløpende. Denne vurderingen blir ivaretatt på møter og på planleggingsdager. Mål/måloppnåelse gjennomgås og vurderes på disse møtene. Vi gjennomfører en større evaluering på våren i forbindelse med revidering av årsplanen og planlegging av nytt barnehageår. Dette gjøres for å kunne vurdere eventuelle behov for justeringer. Dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid skal gjøres synlig. Dagligliv og prosjekter dokumenteres på forskjellige måter. I tillegg til tekst kan vi bruke fotografi og barnas produkter. Alle de ansatte har ansvar for å dokumentere prosjekter de setter i gang med sammen med barna. Dokumentasjonen gir grunnlag for barnehagens egen refleksjon og læring, og skal si noe om hvordan vi tenker og handler. 24

25 BARNEHAGENS KOMPETANSEPLAN Planleggingsdager Dato Nytt barnehageår. Felles og fløyvis Foredrag Fredheim Arena: May Brit Drugli: Atferdsvansker og trass hos barn Refleksjonsgrupper Kl: Skolemøtet i Rogaland: Mobbing i barnehagen, finnes det? Sinnataggen og jeg Stavanger forum Kl Evaluering av høsten og planlegging av vårhalvåret Førstehjelp Evaluering og planlegging av sommerbarnehagen og neste barnehageår Refleksjonsgrupper Personalmøter Dato Felles, fløyvis og avdelingsvis Felles og fløyvis Magiske Felles samlingsstunder IKT Felles og fløyvis Refleksjonsgrupper IKT Felles og gruppevis Sommerbarnehagen Refleksjonsgrupper Felles og fløyvis Dette barnehageåret skoleres hele personalet i sosial kompetanse, antimobbearbeid og IKT. 25

26 August Tema: Sommerbarnehage og Tilvenning Sang: Skal vi være venner Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Sang: Se min kjole Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Planleggings -dag. Barnehagen er stengt 20. Tilvenning 21. Tilvenning 22. Tilvenning 23. Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Frem til 19. august har en del barn og voksne fremdeles ferie. Nytt barnehage år begynner den 19. august. 19. august er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 26

27 September Tema: Bli kjent, Vennskap og Høst Sang: Skal vi være venner Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst Sang: Hallo! Hallo! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Starter opp igjen med smørelunsj : Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn Foreldrerådsmøte: Stor fløy kl Liten fløy kl : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 27. Miljødag Mandag 2. september starter vi med smøremåltid til lunsj. Da trenger dere bare å ha med matpakke til frokost og eventuelt skiver til fruktmåltidet. 17. september er det foreldrerådsmøte. 27

28 Oktober Tema: Meg selv, Barn i andre land og Høst Sang: Tusenbein Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Sang: Alle barna vinker Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe Vipe Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe Vipe Vipe 16. Vipe :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 30. Vipe : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn : og Maur 10-12: Ledermøte 24. FN-dagen. Foresatte inviteres : og Maur 10-12: Ledermøte Miljødag Uke 41 er skolens høstferie. 7. oktober er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 24. oktober inviteres foresatte til FN feiring i barnehagen. Nærmere info kommer i slutten av september/begynnelsen av oktober. 28

29 November Tema: Brannvern og høst Sang: Brannmann Sam Fagområde: Natur, miljø og teknikk Sang: Jønningheiasangen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe Vipe Vipe Vipe Vipe Personalmøte Vipe 20. Vipe 27. Ledermøte Stor fløy:09-10 Liten fløy: :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 14. : 9-10: og Maur 10-12: Ledermøte :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 28. Turdag Vipe 15. november er det planleggingsdag og barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Miljødag 29

30 Desember Tema: Advent, jul og vinter Sang: På loven sitter nissen Fagområde: Etikk, religion og filosofi Sang: Tenn lys Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Adventsamling : 9-10:Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 6. Nissefest Adventsamling : Ledermøte 13. Luciafeiring Adventsamling Adventsamling 24. Julaften Barnehagen stenger kl juledag Barnehagen er stengt juledag Barnehagen er stengt Nyttårsaften Barnehagen stenger kl desember er det nissefest for barn og personal. Husk nisselue. 13. desember inviteres foreldre/foresatte til Luciafeiring. Nærmere info kommer i november. 24. og 31. desember stenger barnehagen kl Innholdet i desember blir planlagt i november. Info kommer på månedsplan. 30

31 Januar Tema: Vinter Sang: Snøgubber Fagområde: Antall, rom og form Sang: Min hatt den har tre kanter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag nyttårsdag Barnehagen er stengt 2. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe Turdag Vipe 15. Vipe : og Maur 10-12: Ledermøte : 10-11: Hare og Vipe Vipe Vipe Vipe 29. Vipe og Maur 10-12: Ledermøte : 10-11: Vipe Miljødag 2. januar er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 31

32 Februar Tema: Karneval og Vinter Sang: Snømannen Kalle Fagområde: Antall, rom og form Sang: 1 og 2 og 3 indianere Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6 3. Fotografen kommer kl Fotografen kommer kl Samenes Nasjonaldag Hare og Vipe og Maur 10-12: Ledermøte 12. Vipe Personalmøte : 10-11: Vipe Hare og Vipe Vipe Vipe 26. Vipe : og Maur Ledermøte : 10-11: Vipe 21. Karneval 28. førskolegruppe reiret: 2 års gruppe Miljødag 6. februar er Samenes Nasjonaldag. Uke 9 er skolenes vinterferie. 21. februar er det karneval 32

33 Mars Tema: Påske og Vår Sang: En liten kylling Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Sang: Hode, skulder kne og tå Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe 4. Ekorn og 5. Vipe 6. : 9-10: og Maur 10-12: Ledermøte Vipe 11. Ekorn og 12. Vipe : 10-11: Vipe 14. førskolegruppe Maur Turdag Hare og svale Kjøkken maur og vipe 18. Barnehage dagen 2013 Personalmøte Turdag maur og måltrost Kjøkken ekorn og svale 18. mars er årets barnehagedag. 19. Vipe 27. Turdag Ekorn og vipe Kjøkken hare og måltrost : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe års gruppe 2 års gruppe 29. førskolegruppe 3-4 års gruppe reiret: 2 års gruppe Miljødag 33

34 April Tema: Vår Sang: Blomster små Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Sang: Boogie, boogie Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag hare og svale. Kjøkken vipe og maur Vipe : 10-11: og Maur Vipe Vipe Barnehagen stenger : Ekorn og Vipe 10-12: Ledermøte 17. Skjærtorsdag Barnehagen er stengt 11. Påskesamling 18 Langfredag Barnehagen er stengt påskedag Barnehagen er stengt Vipe 22. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 29. Vipe 23. Vipe 30. Vipe : Ekorn og Vipe 10-12: Ledermøte 25. Miljødag 11. april er det påskesamling. 16. april stenger barnehagen kl april er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. 34

35 Mai Tema: 17.mai og Vår Sang: 17. mai er vi så glad i Fagområde: Nærmiljø og samfunn Sang: Alle fugler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Offentlig fridag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe : 10-11: og Maur Vipe Vipe : Vipe og Ekorn 10-12: Ledermøte 16. Vi går i 17. mai tog Vipe Vipe : 10-11: og Maur Vipe 27. svale 28. Vipe 29. Offentlig fridag. Barnehagen er stengt. 30 Miljødag 1. mai er offentlig fridag og barnehagen er stengt. 16. mai går vi i tog sammen med Smeaheia og Ormaskogen barnehage. Foresatte, søsken og besteforeldre er hjertelig velkommen til å se på toget. 29. mai er Kristi Himmelfartsdag og barnehagen er stengt. 35

36 Juni Tema: Blomster, småkryp og sommer Sang: Soltrall Fagområde: Nærmiljø og samfunn Sang: Ved veien lå et hus Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Maur og Vipe Vipe 5 Kunstkafe. Foresatte inviteres pinsedag Barnehagen er stengt Maur og Vipe Vipe Personalmøte Vipe : Vipe og Ekorn 10-12: Ledermøte : 10-11: og Maur Husk matpakke til frokost og lunsj juni inviteres foresatte til kunstkafe. 9. juni er offentlig høytidsdag, da er barnehagen stengt. NB! Fra mandag 23. juni starter sommerbarnehagen. Deler av personalet starter da med ferieavviklingen. Alle barna må ha med seg matpakke til både frokost og lunsj. Smørelunsj starter opp igjen 1. september. Barna vil få melk i barnehagen også i sommerbarnehagen. Det kommer eget skriv om sommerbarnehagen. 36

37 Juli Tema: Sommerbarnehage og Sommer Sang: Sommer kommer Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet Sang: Se min kjole Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I forhold til tema, turer og opplegg for juli, se planen for sommerbarnehagen. Planen kommer i juni. 37

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer