Årsplan Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s."

Transkript

1

2 Innhold Velkommen til oss i Jønningheia s.3 Visjon og hovedmål s.4 Avdelingene s.5 Dagsrytmen s.7 Foreldresamarbeid s.8 Satsningsområder 2013 /14 s.10 Pedagogisk innhold s.12 Verktøy s.20 Organisering/organisasjonsutvikling s.22 Resultat og vurdering s.24 Barnehagens kompetanseplan s.25 Kalender s.26 2

3 Jønningheia barnehage ligger på Stangeland nord, med Ormaskogen som nærmeste nabo. Dette gir oss gode muligheter for daglig uteliv. Ellers omkranses barnehagen av et rolig boligområde. Det er gangavstand til Sandnes sentrum, Gisketjern og stadionområdet. Barnehagen har et flott uteområde med muligheter for variert lek. Vi har i år 99 barn som fyller 99 barnehageplasser. Det vil si at alle barna i Jønningheia dette året har 100 % plass. Det er 22,50 stillinger tilknyttet barnehagen. Barnehageåret 2013/2014 vil barnehagen ha totalt 26 ansatte. Barnehagen har 6 avdelinger, 2 avdelinger 0-3 år, 1 avdeling 2-4 år og 3 avdelinger 3-6 år. Vi har barn som trenger ekstra hjelp og støtte på flere avdelinger. Dette gir en fin mulighet til å øke alles forståelse for at vi er forskjellige og har forskjellige behov. Dette barnehageåret har vi to støttepedagoger med ulike stillingsbrøker fordelt på fire avdelinger. I vår barnehage er vi så heldige å ha flere nasjonaliteter representert. Vi arbeider for fellesskap og inkludering av det enkelte barn i gruppen. I det ligger respekt, likeverd og anerkjennelse. Noen fremmedspråklige barn har tospråklige assistenter som skal være en støtte for barnet i forhold til morsmålet. Formålsparagrafen skal sikre at alle barn og foreldre føler seg inkludert og respektert i barnehagen uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Andre styringsdokumenter er Forskrift for miljørettet helsevern for barn i skoler og barnehager, barnehagens årsplan og Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes. I Rammeplanen brukes begrepet danning. Hva menes så med danning? Vi har sett på to definisjoner av dette begrepet: 1. «Forming av menneskets personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og utdanning.» (Store norske leksikon) 2. «Evnen til aktivt og verdiorientert å forholde seg til verden, å kunne treffe selvstendige, forpliktende og personlig valg, samt ta ansvar.» (Stig Bostrøm) Vi arbeider bevisst og aktivt for å fremme danning. 3

4 VISJON OG HOVEDMÅL Visjonen vår er laget med utgangspunkt i Sandnes kommune sin visjon: Sandnes- i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn. Visjonen skal drive oss fremover og hjelpe oss å ta beslutninger og prioriteringer i hverdagen. Barnas meninger skal vektlegges. Voksne skal være lydhøre overfor barnas ønsker og tanker og tilrettelegge for barns medvirkning. Hovedmål: Alle skal få være aktive deltakere i fellesskapet og oppleve gode relasjoner i hverdagen Med barna i sentrum Romslig, modig og sunn 4

5 AVDELINGENE STOR FLØY Ekorn Cecilie Hoftun Pedagogisk leder Anne Brit Handegard Assistent 90% Anne O. Gramstad Assistent Inger Marie Hølland Støttepedagog Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 10% Maur Helene S. Falkeid Oddrun Rødland Sabrije Radoniqi Ranveig Tjemsland Pedagogisk leder Barne- og ungdarb. Barne- og ungdarb. Støttepedagog Hare Elisabeth Tipple May Linn Jacobsen Anne Marie Østbø Ranveig Tjemsland Pedleder Barne- og ungdarb. Assistent Støttepedagog 5

6 AVDELINGENE LITEN FLØY Vipe Merete Sørdal Pedleder 80% Lene Sundet Førskolelærer på disp Alicja Larsen Assistent Siang Hnem Sung Assistent i vikariat Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 20% Kristin Østhus Pedagogisk leder 60% Ingrid Oftedal Pedagogisk leder 30% Alvhild Stokka Førskolelærer 80% Sigrun Foldøy Byberg Barne- og ungdarb. Elisabeth S Årsnes Assistent Svanhvit Sigurdardottir Assistent i vikariat 30% Ina Røssland Pedagogisk leder 80% Ingrid Oftedal Pedagogisk leder 20% Gunn Tove Hetland Førskolelærer på disp Elisabeth S. Olsen Barne- og ungdarb. Marzena Swierk Assistent i vikariat Inger Marie Hølland Støttepedagog Kontoret Liv M. Hjertø Styrer Kristin Østhus Fagutvikler 30% Ina Røssland Fagutvikler 20% Permisjon Cathrine Lie Førskolelærer 6

7 DAGSRYTMEN Tid Aktivitet Barnehagen åpner Frokost/matpakke Lek/aktivitet inne og ute 11.00/11.30 Lunsj/smøremåltid Lek/aktivitet/sovetid inne og ute Frukt/matpakke Lek/aktivitet inne og ute Barnehagen stenger 7

8 FORELDRESAMARBEID For å kunne følge vår visjon: Med barna i sentrum, er vi avhengige av et godt og nært samarbeid med foresatte. Samarbeidet med foreldrene skal være preget av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Mål for foreldresamarbeidet: Foreldrene skal bli kjent med personalet og føle at de er trygge når de overlater barna til personalet. Foreldrene skal ha kjennskap til hvem de andre barna i gruppen er og få muligheter til å hilse på de andre foreldrene. Foreldrene skal få informasjon om dagsrytmen og få vite hva vi legger vekt på og hvilke verdier og begrunnelser vi har for arbeidet. Vi skal be om tilbakemelding fra foreldrene. Foreldrene skal få mulighet til å gi informasjon om sitt barn til personalet. I forbindelse med oppstarten skal de ha en kontaktperson å forholde seg til. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Foreldrene må være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vi utveksler hverdagshendelser med foreldrene muntlig og skriftlig. Vi inviterer til foreldrerådsmøte. Foreldrene til de nye barna blir invitert til et første møte med barnehagen allerede i forbindelse med oppstarten. Her blir det gitt generell informasjon om oppstart og om det å være i en barnehage. Foreldrene blir invitert til en foreldrefrokost og foreldrekaffe i barnehagen, slik at de får sjansen til å hilse på de andre barna og foreldrene i gruppen. Foreldresamtaler avholdes to ganger i året. Dette er en gjensidig samtale. Det er viktig at foreldrene får gi tilbakemeldinger på egen opplevelse av å ha barnet i barnehagen. Det er viktig at barnehagen får informasjon hvis det oppstår endringer i familien, f.eks. flytting, skilsmisse, fysisk eller psykisk sykdom og dødsfall. På den måten kan barnehagen være en støttespiller for barnet og familien i en vanskelig periode. Vi minner om at barnehagens ansatte har taushetsplikt. Hvert år har kommunen elektronisk brukerundersøkelse som gir foreldrene mulighet til å gi tilbakemeldinger til barnehagen om hvordan de opplever tilbudet. 8

9 Foreldreråd, Samarbeidsutvalg(SU) og Arbeidsutvalg(AU) Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 5 representanter, en representant fra eier, to fra personalet og to fra foreldrene. Styrer er sekretær. En av foreldrerepresentantene har funksjonen som barnas verneombud. Verneombudet skal i samarbeid med styrer sørge for et trygt og godt miljø for barna. I Jønningheia barnehage velges det i tillegg et Arbeidsutvalg (AU) med ansvar for diverse sosiale arrangement. De består av 12 representanter to fra hver avdeling. Regjeringen oppnevnte i 2010 et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB). Formålet til utvalget er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. Foreldremedvirkning Brukerundersøkelsen er et utgangspunkt for foreldres påvirkning inn mot barnehagen. Spørsmål om barnehagens innhold og prioriteringer skal drøftes i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Formelt kan foreldremedvirkning gjøres gjennom foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget og i den årlige brukerundersøkelsen. Eventuelle tilbakemeldinger i forhold til årsplanen tas i forbindelse med evaluering og arbeid med ny årsplan om våren, eller ved godkjenning/fastsetting av årsplan om høsten. Det blir også gitt skriftlige tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen. I grovgarderoben på hver base er det en postkasse der foresatte kan gi barnehagen tilbakemeldinger. For å fremme medvirkning ønsker vi å skaffe oss oversikt over hva slags ressurser foreldregruppa kan bidra med. Det kan være alt fra praktiske gjøremål, gode ideer, kontakter i lokalmiljøet osv. Dette engasjementet er selvsagt frivillig. Et tett og godt samarbeid mellom foreldre og barnehage bidrar til å skape trivsel og trygghet for alle parter. 9

10 SATSNINGSOMRÅDER 2013/14: IKT For å holde tritt med samfunnsutviklingen, må også barnehagen være oppdatert i forhold til IKT. Vi har i år startet et IKT-prosjekt. To avdelinger er piloter og skal begynne aktiv bruk av Ipad sammen med barna. Målet med prosjektet er at personalet skal få god kunnskap til å bruke ulike program og ulike dataredskap i lek og læring sammen med barna. Datamaskinene, ipadene og smartboarden skal kun brukes i pedagogisk sammenheng, og personalet skal da være aktive deltakere. Barnedatamaskinene inneholder kun pedagogisk materiale. Mål: IKT skal brukes aktivt som et verktøy i pedagogisk lek og læring. SOSIAL KOMPETANSE - VENNSKAP Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (barnehageloven 2) Sosial kompetanse utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker. Det er stor forskjell på hvor godt mennesker mestrer samhandling, og det har derfor vokst fram en forståelse av at sosial kompetanse må læres på lik linje med andre ferdigheter. Vi snakker om byggesteiner i den sosiale kompetansen fordi denne kompetansen består av flere elementer. Byggesteinene er blant annet empati, holdninger, samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll, ansvarlighet, evne til konfliktløsning, lek, glede og humor. Barna utvikler sosial kompetanse i samhandling med barn og voksne. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. Hverdagen skal være preget av gode opplevelser. Glede og humor er en sentral del av dagen. Vi legger vekt på at barna skal våge å hevde seg selv og sine meninger. Samtidig skal de respektere at andre tenker annerledes. Vi legger vekt på gleden ved å være sammen og lærer barna hvordan de skal være mot hverandre. Rettferdighet betyr ikke at alle får likt hele tiden. Barnehagen skal drive aktivt antimobbearbeid. Mobbing kan forebygges ved at de voksne er oppmerksomme på enkeltbarnets trivsel og på samværsmønsteret i barnegruppen. Videre er det avhengig av aktive voksne som forebygger og griper inn med en gang det er 10

11 nødvendig. Nært samarbeid mellom foresatte og personal, systematisk observasjon og refleksjon over kvaliteten i det uformelle samspillet kan sikre at mobbing verken oppstår eller får utvikle seg. Barnehagen har nulltoleranse når det gjelder mobbing. Personalet skal støtte opp om og bidra til at barna utvikler vennskap. Dette betyr at personalet må være aktiv deltakende, lyttende og støttende. Mål: Barn skal oppleve å være en aktiv del av et positivt og stimulerende fellesskap. Vi skal tilrettelegge for barns utvikling av selvstendighet og trygghet. 11

12 PEDAGOGISK INNHOLD De syv fagområdene Barnehagens innhold er delt inn i syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. For hvert fagområde er det i Rammeplanen formulert mål for arbeidet med fremme barns utvikling og læring. For å nå disse målene har vi satt opp konkrete måter som vi vil bruke for og få dette til i forhold til enkeltbarn og barnegruppen: Kommunikasjon, språk og tekst I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Aktiv bruk av bøker, eventyr, sanger, rim og regler - Samtaler med barna - Bli kjent med symboler som tallsiffer og bokstaver - Bruk av drama - Lære barna å lytte - La barna få fabulere og lage rim selv - Utvide ordforråd og begrepsforståelse Kropp, bevegelse og helse I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Fast turdag en gang i uken - oppleve glede av å være fysisk aktiv - Barna på liten fløy skal i størst mulig grad gå selv på tur - Oppmuntre barna til å prøve selv/klare selv - God hygiene - Gode klær - i forhold til været - Finmotoriske aktiviteter - Snakke om Kroppen min navn på kroppsdeler - Ha fokus på sunn kost ved måltid, sunn bursdagsfeiring Kunst, kultur og kreativitet I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Ha musikksamlinger med instrumenter - Karneval, teater, drama - Felles samlinger med eventyr - Male, tegne, perle, leire, synge 12

13 Natur, miljø og teknikk I vår barnehagen vil vi legge vekt på følgende: - Bruke tekniske hjelpemidler som data og foto - Oppleve naturen i forhold til ulike årstider og lære om dyr og vekster - Lære barna natur- og miljøvern Etikk, religion og filosofi I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Markere kristne høytider og tradisjoner - Drive holdningsskapende arbeid i hverdagen - Markere FN-dagen, bli kjent med andre kulturer, markere andre kulturers høytidsdager - Filosofere over hva som er sant, godt, vakkert! Nærmiljø og samfunn I vår barnehage legger vi vekt på følgende: - Bli kjent med andre kulturer, gjenspeile det kulturelle mangfoldet i barnehagen - Bli kjent med samene som Norges urbefolkning - Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Antall, rom og form I vår barnehage vil vi legge vekt på følgende: - Bruke eventyr og sanger som fremmer enkel matematisk forståelse - Tegne, klippe former - Bruke måleredskaper i lek og læring - Finne ting i rommet som er sirkel, firkant, trekant - Sortere etter farger, størrelser og form - Bruke mattekassen 13

14 Omsorg Foreldre/foresatte er barnas viktigste omsorgspersoner. Personalets omsorg for barna skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg i barnehagen handler også om barnas omsorg for hverandre. God omsorg gir vi ved å møte hvert enkelt barn og deres foresatte med nærhet, varme, respekt og forståelse. Personalet skal ta barna på alvor, lytte til dem og være oppmerksomme og prøve å forstå hva barna har behov for i øyeblikket. Mål: Gi alle barna god omsorg og møte de med nærhet og varme. Musikk, sang og eventyr Musikk er et språk barnet er født med og er en kilde til glede og energi. Musikk er også et viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Sangen styrker det nære og viktige samspillet mellom mennesker. Musikk og sang kan skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser hos barnet. En hverdag i barnehagen kan være fylt med mange kulturer, ulike språk og flere nasjonaliteter som skal møte hverandre i en eller annen form for kommunikasjon. Musikk er et verdensspråk med sine variasjoner innenfor sin kultur. Gjennom musikk møtes de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse. Det å ha et felles språk som gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap, er viktig. Musikk og sang inneholder elementer som vi mener er viktige når vi skal lære barn språk. Et ord eller en setning har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk. For barn som skal lære ett eller flere språk, vil musikken være et godt hjelpemiddel til å fremme god språkutvikling. I Rammeplan for barnehagen er musikk og sang en del av fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fagområdet favner om det å få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Barnehagen kan formidle ulikesjangre og kulturer innenfor faget musikk. Vi ønsker å gi barn kjennskap til at jazz, klassisk, pop, rock og folkemusikk er en del av kulturarven vår. 14

15 Eventyr er også en viktig del av kulturarven. Vi ønsker at barna i Jønningheia skal bli kjent med kjente og kjære eventyr. De skal også få være med å formidle, dramatisere og dikte eventyr. I eventyrene lærer barna oppbygningen av språket. De ser at en fortelling har en begynnelse, en midtdel og en avslutning. Eventyrene skiller tydelig mellom det onde og det gode. Det som ikke er bra, kan vi kvitte oss med,(trollet som blir dyttet i fossen)mens det gode tar vi vare på. For de yngste konsentrerer vi oss om de enkle, korte eventyrene som vi gjenforteller og bruker konkreter for å illustrere. Ettersom barna blir eldre, kan vi bruke lengre eventyr og lese dem slik at barna hører hvordan fortellingen er bygget opp. Vi bruker både norske (eks. Asbjørnsen og Moe) og utenlandske (eks. Brødrene Grim) eventyr. Etter hvert synes barna det er veldig kjekt å få være med og lage eventyr selv Mål: Bli kjent med eventyrene våre og bli glad i sang og musikk Lek Leken har verdi i seg selv, og er en viktig del av barnekulturen. Leken kommer fra barnets indre. Barnas lek skal ha gode vilkår og vi skal gi tid og rom for variert lek. Gjennom leken kan barna utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig. I et lekefellesskap skal vi legge grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning i barnehagen. Mål: Sikre at alle barn får gode lekeerfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring og læringssyn I barnehagen reguleres driften av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehage. Her fremsettes et helhetlig læringssyn. Utvikling og læring er to sider av samme sak. Læring er å skape mening. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læringen vil være preget av den kvalitet samspillet mellom barn og voksne har. Læring foregår i det daglige samspillet mellom mennesker og miljø og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. 15

16 Rammeplan opererer med begrepene formell og uformell læring og strukturerte og ustrukturerte læringssituasjoner. Modellen under viser en fremstilling av læringssynet i barnehagen. Helhetlig læringssyn Formelle læringssituasjoner Uformelle læringssituasjoner Omsorg Fagområde Prosjekt Samlingsstund Tema Her og nå situasjoner Lek Hverdagsaktiviteter Kvalitet på barn/voksen og barn/barn relasjoner Læringsutbytte Mål: Gi barna grunnleggende erfaringer og kunnskap på sentrale områder. Vi skal støtte barna i deres utvikling av gode holdninger og grunnleggende verdier. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjærlighet og kreativitet. Barns medvirkning Vi må være lydhøre over for barns ønsker, tanker og meninger. Barna skal møtes med respekt og anerkjennelse fra de voksne. De skal få si sin mening når vi planlegger aktiviteter / arrangement / merkedager. De voksne må ta hensyn til dette i sin videre planlegging. Barna skal være med på planarbeid og de skal være med og bestemme hvilke regler en skal ha på avdelingen. Vi må se hva barna er opptatt av og høre hva de sier (med ord eller kroppsspråk). Barn må tas på alvor og bli sett på alle måter. Mål: Barna skal bli tatt med i planlegging og evaluering av aktiviteter, opplegg og hverdagssituasjoner i barnehagen. 16

17 Mangfold Som en del av barnehagens verdigrunnlag skal mangfold, med tanke på kjønn, etnisk, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn, gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barna skal møte og bidra til å skape et samfunn preget av mangfold. Gutter og jenter skal, uavhengig av sin religiøse, kulturelle, sosiale og etniske bakgrunn, ha like muligheter til å bli sett og hørt. Vi må ha fokus på dette i personalgruppen gjennom bevisstgjøring av egne holdninger. Personalet må observere barnas lek, valg av aktiviteter og se om dette kan ha sammenheng med hvordan vi tilrettelegger for aktiviteter i forhold til barnegruppen med tanke på mangfold. Mål: Gi alle barn uavhengig av kjønn, etnisk, religiøs, sosial og kulturell bakgrunn like muligheter til samspill, lek, omsorg, læring, danning og utvikling. Kosthold Vi vil ha fokus på sunn og variert kost (smøremåltid / varm mat). Vi har alternativ bursdagsfeiring med frukt og grønnsaker. Barnehagen bestiller inn ekstra frukt/grønnsaker til dette. En gang i uken har avdelingene på stor fløy et varmt måltid som er laget med sunne råvarer og ingredienser. På liten fløy har de varmt måltid en gang i måneden. Vi har et eget oppskriftshefte med sunne og gode oppskrifter. Smøremåltidet skal bestå av varierte og sunne matvarer. Mål: Gi barna mulighet til å smake på og være med på å tilberede sunn og variert mat. Miljøfyrtårn Jønningheia barnehage ble i desember 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn For å være sertifisert må barnehagen tilfredsstille en rekke krav. Et av kravene er at barnehagen skal ha et gjennomgående pedagogisk opplegg når det gjelder barnas forhold til miljø. Barnehagen har adoptert en 100- meterskog, Ormaskogen, som vi skal være med å ta vare på. Som sertifisert miljøfyrtårn vil miljøvern og holdningsskapende arbeid være i fokus. Barnehagen har, i samarbeid med foresatte, ansvar for å 17

18 skape gode holdninger og fremme handlinger hos barna. Sammen med barna vil vi jobbe med konkrete handlinger som å ta vare på barnehagen og på miljøet rundt oss. De ulike årstider vil være tema gjennom hele året. Barna skal få oppleve, se og undre seg over de endringer som skjer i naturen gjennom årets tolv måneder. Siste fredag i hver måned har vi miljødag i barnehagen. På miljødagen skal barn og voksne jobbe sammen for å ta vare på barnehagen. Vi reparerer leker og utstyr og gjør inne- og uteområdet vårt rent, pent hyggelig og trivelig. Om våren planter vi blomster og andre vekster i kassene våre ute. Inne planter vi tomat- og agurkplanter. Barna skal være aktive deltakere i denne prosessen og få komme med sine tanker, ønsker og meninger. På stor base vil barna etter tur få være miljødetektiv. Dette innebærer blant annet at de får være med og dekke bord, rydde og kildesortere avfall etter måltidene. De får også være med på sjekk av ute- og inneområde. På liten base får de eldste barna blant annet være med på avfallssortering Samarbeid barnehage - skole Sammen med skolen skal barnehagen legge til rette for barns overgang fra barnehage til 1. klasse og SFO. Dette skal også skje i nært samarbeid med barnets hjem. Her i Jønningheia har førskolegruppa samling en gang pr. uke. Der vil det være fokus på skoleforberedende opplegg og barnehagens satsingsområder For å lette overgangen jobber vi med å: Skaffe oss informasjon om hvilke skoler barna skal begynne på Besøke skolene Jobbe med begrep knyttet til skolen Selvstendighet Stimulere nysgjerrigheten i forhold til språk, bokstaver, tall og mengder. Barna skal blant annet få trening i konsentrasjon, klipping, liming, blyantgrep, begrep, rom, antall og form. Vi vil også ha skolebesøk og trafikkopplæring. 18

19 Nærmere informasjon vedr. førskoletrening leveres ut ved oppstart av førskolegruppen. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan Ta avskjed med barnehagen på en god måte Glede seg til å begynne på skolen Oppleve sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn til skolen skal foreldrene samtykke i dette. Informasjonen skal klargjøre barnets sterke sider og si noe om hva barnet trenger særskilt støtte til. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før skolestart. Barnehagen har ansvar for å opprette denne kontakten. Alle kommunale barnehager fått tildelt en kontaktskole. Trones skole er vår kontaktskole. 19

20 VERKTØY Snakkepakken Snakkepakken er et språkverktøy for barnehage og skole. Snakkepakken tar opp emner som er aktuelle for små barn: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Barna får hjelp til å utvikle språket sitt og bli språklig bevisste. Snakkepakkens veiledningshefte gir gode tips til hvordan de tradisjonelle barnekulturskattene kan gjøres spennende og attraktive for små barn. Veiledningsheftet er spesielt godt egnet for barn som er tospråklige. Men alle barn, uansett språkferdigheter, vil ha glede og utbytte av snakkepakken. InPed InPed er et firma som utvikler pedagogiske verktøy for barnehager, med vekt på implementering av Rammeplanens føringer på innhold, visjon og fagområder. InPed har utarbeidet aktivitetskort knyttet til Rammeplanen, med konkrete beskrivelser av barnas utviklingsområder knyttet til hver aktivitet. Kortene er tverrfaglig og praktisk oppbygget. For personalet er aktivitetskortene gode til bevisstgjøring og refleksjon i planlegging og gjennomføring. De kan også danne grunnlag for barnehagens pedagogiske dokumentasjon. Videre kan aktivitetskortene gi foresatte meningsfylt informasjon om barnehagens praksis og konkrete arbeid med Rammeplanens fagområder. Dette kan gi foresatte bedre innsikt i hvordan barnehagen stimulerer og støtter barnas utvikling og mestring. InPed har også utviklet samtalebilder som utvikler relasjonskompetanse mellom barn og voksne i barnehagen. Samtalebildet består av en illustrasjon som skal være utgangspunkt for samtale og samtalekort som skal hjelpe de voksne til å strukturere samtaler rundt sentrale og utviklingsrelevante begreper og sammenhenger. Det fokuseres på samtaler som skal være utviklingsstøttende for barnet. Kartleggingsverktøy Observasjon av enkelt barn og av gruppe av barn foregår kontinuerlig i barnehagen. På bakgrunn av dette utformes opplegg og tiltak som skal støtte en positiv utvikling av så vel enkelt barn som grupper av barn. De fleste observasjoner blir ikke nedskrevet, men lagres i bakhodet til de ansatte og blir brukt som erfaringsbakgrunn når gode opplegg og tiltak skal iverksettes. Vi er opptatt av å legge grunnlaget for en god psykisk helse. I den forbindelse er det viktig å være opptatt av det barnet kan og mestrer og bygge videre på dette i stedet for å fokusere på alt barnet ikke kan. 20

21 Hvis vi ser at barnets adferd og utvikling avviker fra normalutvikling, foretas grundig observasjon og kartlegging. Vi bruker egne skjema for dette. Dette skjer bare der vi har foreldrenes samtykke. Observasjonene og kartleggingene oppbevares da i barnets mappe. I noen tilfeller samarbeider vi med TI-veiledere fra PPT i kommunen. De er spesialpedagoger som kan bidra med råd og veiledning i forhold organisering, voksenrollen, barnegruppen og enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere kan være helsesøster, PPT, BUP, barnevernet. Samarbeid med eksterne instanser skjer alltid i samråd med foreldrene. Løft LØFT er en løsningsfokusert metode som brukes i forhold til problemløsning og organisasjonsutvikling. Den er utviklet av organisasjonspsykolog Gro Johnsrud Langslet. I korte trekk dreier det seg om å ha fokus på det som fungerer og gjøre mer av dette. Det betyr ikke at problemer feies under teppet, snarere at der er mer hensiktsmessig å fokusere på de kloke grep som allerede blir gjort, framfor å fokusere på problemene. Webster-Stratton Den amerikanske barnesykepleieren og psykologen Carolyn Webster- Stratton, har utarbeidet et skole- og barnehageprogram som tar sikte på å forebygge- og behandle adferdsvansker hos barn i alderen 3-8 år. Erfaringene personalet har gjort seg er at programmet er nyttig og kan brukes i forhold til alle barn. En annen intensjon er å styrke samarbeidet mellom barnehage og hjem. Programmet vektlegger sterkt betydningen av gode relasjoner på alle plan. 21

22 ORGANISERING/ORGANISASJONSUTVIKLING Ledermøter Lederteamet har møte 2 timer annenhver uke. Her arbeides det med felles planlegging, evaluering, samspill og veiledning. Vi har fokus på visjon, verdigrunnlag, ledelse, faglig oppdatering og på å styrke den enkelte leder i rollen som pedagogisk leder. Ledersamtaler Statusmøter systematisk samtale mellom styrer / fagutvikler og pedagogisk leder hvor ledelse er i sentrum, en-to ganger i året. Gjennomgang av mål og resultater i forhold til arbeid med barn og personale. Avdelingsmøter Avdelingene har møte annenhver uke ca. 1-1,5 time. En av de andre avdelingene passer barna. På disse møtene er det en systematisk oppfølging av arbeidet på avdelingen og man har saksliste som går på evaluering av mål og arbeid videre. Fløymøter Vi har fløymøter på personalmøter og på enkelte planleggingsdager. På fløymøtene har vi fokus på samarbeid og på å bygge opp en felles kultur / holdning. Refleksjonsgrupper/Veiledning Veiledning/kollegaveiledning kan settes opp på avdelingsmøter/ledermøter og ellers ved behov. Veiledning inngår også i her og nå - situasjoner i løpet av dagen. Vi bruker blant annet LØFT som metode under veiledning. I tillegg til dette er det jevnlige refleksjonsgrupper på personalmøter og planleggingsdager. I refleksjonsgruppene er det gruppeveiledning og diskusjon / refleksjon rundt aktuelle tema. Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler er en del av internkontrollen i forhold til HMS. Målet med samtalen er å gi den ansatte reell mulighet til å få drøftet egen arbeidssituasjon og kunne påvirke opplæring og egenutvikling. Styrer har medarbeidersamtale med alle ansatte. Pedleder har trivselssamtaler med sitt avdelingspersonal. Planer Vi lager månedsplaner / brev som sendes på e-post til foreldrene og legges ut på barnehagens nettside. Ut fra disse lager avdelingene ukeplaner. Ukeplanene brukes som et utgangspunkt for evaluering på avdelingsmøter. Planene kan ikke og skal ikke alltid følges slavisk. Vi må være romslige i forhold til bruk av planene. Evalueringen kan evt. si noe om hvorfor en ikke gjennomførte planene. Planer skal være et hjelpemiddel, og skal skape forutsigbarhet for både barn og voksne. Vi 22

23 skal lage planer for å nå mål i forhold til Rammeplan, Årsplan, enkeltbarn og barnegruppen. Arbeidsmiljø Vi ønsker et arbeidsmiljø som er Romslig, Modig og Sunt! Vi har fokus på kommunikasjon og samarbeid gjennom åpenhet, toleranse, ærlighet, raushet, fleksibilitet, humor og glede. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er preget av trivsel og tillit, der alle våger å si sin mening, og samtidig respekterer andres syn. Vi må våge å være uenige. På den måten kan vi få frem den enkeltes glød og engasjement. Vi vil utfordre og støtte hverandre. Sammen er vi gode! 23

24 RESULTAT OG VURDERING. Kompetanse og organisasjonsutvikling Gjennom tema for kurs, planleggingsdager og personalmøter arbeider vi for at personalet skal bli bevisst egen kunnskap og egne holdninger. Alle skal ha informasjon og bli stilt klare forventninger til. Det er viktig for at personalet skal vite hva deres jobb er og kunne utføre den på en god måte. Alle skal få tilbakemelding og ha mulighet for faglig og personlig utvikling. Fagarbeidere og assistenter har en time planleggingstid pr. uke og førskolelærerne har fire timer planleggingstid i uken som brukes til planlegging, evaluering, faglig oppdatering og dokumentasjon. Årsplanen og Rammeplanen er forpliktende, og skal brukes av personalet som arbeidsredskap gjennom hele året. Gjennom intern og ekstern opplæring må vi sørge for at alle får nødvendig kompetanse i forhold til barnehagens pedagogiske arbeid. Vi må fokusere på Rammeplanen og ha faglige diskusjoner i forhold til innhold og arbeidsmåter. Med utgangspunkt i dette må vi sette opp konkrete mål for arbeidet med enkeltbarn og gruppen. Som en del av internkontrollrutinen arrangerer barnehagen jevnlig førstehjelps- og sikkerhetskurs for de ansatte. Første planleggingsdag hver høst gjennomgås sikkerhetsrutiner og beredskapsplan samt brannvern. Brukerundersøkelse Som en del av den årlige evalueringen gjennomføres en foreldrerettet brukerundersøkelse på våren. Foresatte har her anledning til å uttale seg om det arbeidet som foregår i barnehagen. Resultatet av undersøkelsen blir gjort kjent for foresatte. Personalet bruker denne i evalueringsarbeidet. Barnehagens egenvurdering/evaluering Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Ut fra dette skal barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes fortløpende. Denne vurderingen blir ivaretatt på møter og på planleggingsdager. Mål/måloppnåelse gjennomgås og vurderes på disse møtene. Vi gjennomfører en større evaluering på våren i forbindelse med revidering av årsplanen og planlegging av nytt barnehageår. Dette gjøres for å kunne vurdere eventuelle behov for justeringer. Dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid skal gjøres synlig. Dagligliv og prosjekter dokumenteres på forskjellige måter. I tillegg til tekst kan vi bruke fotografi og barnas produkter. Alle de ansatte har ansvar for å dokumentere prosjekter de setter i gang med sammen med barna. Dokumentasjonen gir grunnlag for barnehagens egen refleksjon og læring, og skal si noe om hvordan vi tenker og handler. 24

25 BARNEHAGENS KOMPETANSEPLAN Planleggingsdager Dato Nytt barnehageår. Felles og fløyvis Foredrag Fredheim Arena: May Brit Drugli: Atferdsvansker og trass hos barn Refleksjonsgrupper Kl: Skolemøtet i Rogaland: Mobbing i barnehagen, finnes det? Sinnataggen og jeg Stavanger forum Kl Evaluering av høsten og planlegging av vårhalvåret Førstehjelp Evaluering og planlegging av sommerbarnehagen og neste barnehageår Refleksjonsgrupper Personalmøter Dato Felles, fløyvis og avdelingsvis Felles og fløyvis Magiske Felles samlingsstunder IKT Felles og fløyvis Refleksjonsgrupper IKT Felles og gruppevis Sommerbarnehagen Refleksjonsgrupper Felles og fløyvis Dette barnehageåret skoleres hele personalet i sosial kompetanse, antimobbearbeid og IKT. 25

26 August Tema: Sommerbarnehage og Tilvenning Sang: Skal vi være venner Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Sang: Se min kjole Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Sommerbarnehage Temauke Planleggings -dag. Barnehagen er stengt 20. Tilvenning 21. Tilvenning 22. Tilvenning 23. Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Tilvenning Frem til 19. august har en del barn og voksne fremdeles ferie. Nytt barnehage år begynner den 19. august. 19. august er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 26

27 September Tema: Bli kjent, Vennskap og Høst Sang: Skal vi være venner Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst Sang: Hallo! Hallo! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Starter opp igjen med smørelunsj : Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn Foreldrerådsmøte: Stor fløy kl Liten fløy kl : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 27. Miljødag Mandag 2. september starter vi med smøremåltid til lunsj. Da trenger dere bare å ha med matpakke til frokost og eventuelt skiver til fruktmåltidet. 17. september er det foreldrerådsmøte. 27

28 Oktober Tema: Meg selv, Barn i andre land og Høst Sang: Tusenbein Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Sang: Alle barna vinker Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe Vipe Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe Vipe Vipe 16. Vipe :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 30. Vipe : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe og Hare 10-11: og Ekorn : og Maur 10-12: Ledermøte 24. FN-dagen. Foresatte inviteres : og Maur 10-12: Ledermøte Miljødag Uke 41 er skolens høstferie. 7. oktober er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 24. oktober inviteres foresatte til FN feiring i barnehagen. Nærmere info kommer i slutten av september/begynnelsen av oktober. 28

29 November Tema: Brannvern og høst Sang: Brannmann Sam Fagområde: Natur, miljø og teknikk Sang: Jønningheiasangen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe Vipe Vipe Vipe Vipe Personalmøte Vipe 20. Vipe 27. Ledermøte Stor fløy:09-10 Liten fløy: :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 14. : 9-10: og Maur 10-12: Ledermøte :Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 28. Turdag Vipe 15. november er det planleggingsdag og barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Miljødag 29

30 Desember Tema: Advent, jul og vinter Sang: På loven sitter nissen Fagområde: Etikk, religion og filosofi Sang: Tenn lys Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Adventsamling : 9-10:Vipe og Hare 10-11: og Ekorn 6. Nissefest Adventsamling : Ledermøte 13. Luciafeiring Adventsamling Adventsamling 24. Julaften Barnehagen stenger kl juledag Barnehagen er stengt juledag Barnehagen er stengt Nyttårsaften Barnehagen stenger kl desember er det nissefest for barn og personal. Husk nisselue. 13. desember inviteres foreldre/foresatte til Luciafeiring. Nærmere info kommer i november. 24. og 31. desember stenger barnehagen kl Innholdet i desember blir planlagt i november. Info kommer på månedsplan. 30

31 Januar Tema: Vinter Sang: Snøgubber Fagområde: Antall, rom og form Sang: Min hatt den har tre kanter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag nyttårsdag Barnehagen er stengt 2. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe Turdag Vipe 15. Vipe : og Maur 10-12: Ledermøte : 10-11: Hare og Vipe Vipe Vipe Vipe 29. Vipe og Maur 10-12: Ledermøte : 10-11: Vipe Miljødag 2. januar er planleggingsdag og barnehagen er stengt. 31

32 Februar Tema: Karneval og Vinter Sang: Snømannen Kalle Fagområde: Antall, rom og form Sang: 1 og 2 og 3 indianere Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 6 3. Fotografen kommer kl Fotografen kommer kl Samenes Nasjonaldag Hare og Vipe og Maur 10-12: Ledermøte 12. Vipe Personalmøte : 10-11: Vipe Hare og Vipe Vipe Vipe 26. Vipe : og Maur Ledermøte : 10-11: Vipe 21. Karneval 28. førskolegruppe reiret: 2 års gruppe Miljødag 6. februar er Samenes Nasjonaldag. Uke 9 er skolenes vinterferie. 21. februar er det karneval 32

33 Mars Tema: Påske og Vår Sang: En liten kylling Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Sang: Hode, skulder kne og tå Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vipe 4. Ekorn og 5. Vipe 6. : 9-10: og Maur 10-12: Ledermøte Vipe 11. Ekorn og 12. Vipe : 10-11: Vipe 14. førskolegruppe Maur Turdag Hare og svale Kjøkken maur og vipe 18. Barnehage dagen 2013 Personalmøte Turdag maur og måltrost Kjøkken ekorn og svale 18. mars er årets barnehagedag. 19. Vipe 27. Turdag Ekorn og vipe Kjøkken hare og måltrost : og Maur 10-12: Ledermøte : Vipe års gruppe 2 års gruppe 29. førskolegruppe 3-4 års gruppe reiret: 2 års gruppe Miljødag 33

34 April Tema: Vår Sang: Blomster små Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Sang: Boogie, boogie Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag hare og svale. Kjøkken vipe og maur Vipe : 10-11: og Maur Vipe Vipe Barnehagen stenger : Ekorn og Vipe 10-12: Ledermøte 17. Skjærtorsdag Barnehagen er stengt 11. Påskesamling 18 Langfredag Barnehagen er stengt påskedag Barnehagen er stengt Vipe 22. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 29. Vipe 23. Vipe 30. Vipe : Ekorn og Vipe 10-12: Ledermøte 25. Miljødag 11. april er det påskesamling. 16. april stenger barnehagen kl april er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. 34

35 Mai Tema: 17.mai og Vår Sang: 17. mai er vi så glad i Fagområde: Nærmiljø og samfunn Sang: Alle fugler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Offentlig fridag. Barnehagen er stengt Vipe Vipe : 10-11: og Maur Vipe Vipe : Vipe og Ekorn 10-12: Ledermøte 16. Vi går i 17. mai tog Vipe Vipe : 10-11: og Maur Vipe 27. svale 28. Vipe 29. Offentlig fridag. Barnehagen er stengt. 30 Miljødag 1. mai er offentlig fridag og barnehagen er stengt. 16. mai går vi i tog sammen med Smeaheia og Ormaskogen barnehage. Foresatte, søsken og besteforeldre er hjertelig velkommen til å se på toget. 29. mai er Kristi Himmelfartsdag og barnehagen er stengt. 35

36 Juni Tema: Blomster, småkryp og sommer Sang: Soltrall Fagområde: Nærmiljø og samfunn Sang: Ved veien lå et hus Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Maur og Vipe Vipe 5 Kunstkafe. Foresatte inviteres pinsedag Barnehagen er stengt Maur og Vipe Vipe Personalmøte Vipe : Vipe og Ekorn 10-12: Ledermøte : 10-11: og Maur Husk matpakke til frokost og lunsj juni inviteres foresatte til kunstkafe. 9. juni er offentlig høytidsdag, da er barnehagen stengt. NB! Fra mandag 23. juni starter sommerbarnehagen. Deler av personalet starter da med ferieavviklingen. Alle barna må ha med seg matpakke til både frokost og lunsj. Smørelunsj starter opp igjen 1. september. Barna vil få melk i barnehagen også i sommerbarnehagen. Det kommer eget skriv om sommerbarnehagen. 36

37 Juli Tema: Sommerbarnehage og Sommer Sang: Sommer kommer Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet Sang: Se min kjole Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I forhold til tema, turer og opplegg for juli, se planen for sommerbarnehagen. Planen kommer i juni. 37

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og 2 2015-2016 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer