Boligsosialt arbeid og helhetlig oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosialt arbeid og helhetlig oppfølging"

Transkript

1 Boligsosialt arbeid og helhetlig oppfølging Jan-Tore Pedersen Notoddenprosjektet

2 Mitt utsiktspunkt er Prosjektarbeid med boligsosialt arbeid og planarbeid inkluderings- og arbeidsmarkedstiltak i NAV Forskning fra perioden før f r NAV ble unnfanget Hvem hjelper det å hjelpe? Hva hjelper? Samordningens betydning for effekten

3 BAKTEPPE Intensjonene og mulighetene med samordningen av virkemidlene i NAV

4 HVORFOR NAV? VELFERDSPOLITIKKENS PARADOKS At de som har mest behov for hjelp - er de hjelpeapparatet har vært v dårligst organisert for å hjelpe.

5 SAMORDNINGENS POTENSIALE SEKTORFORVALTNINGENS HINDRE Manglende overord. koordinering Delansvar og ansvarsfraskrivelse Ulike mål m l mellom etatene Kommunikasjonssvikt Lite beslutningsdyktig 3 parter Spesialisering etter funksjon Klienter på p rundgang Sprikende virkemidler Kompliserte utbetalingsrutiner Lite tidseffektiv ENHETSFORVALTNING ENS MULIGHETER Enhetlig styring Helhetlig ansvar Felles mål m En kommunikasjonslinje Beslutningskapasitet Spesialisering etter brukerg. Klientene hjelpes ett sted Harmoniserte virkemidler Forenklete rutiner Tidseffektiv

6 I tidligere førsøk med enhetsforvaltning kom fordelene for brukerne fram: En forvaltning med et menneskelig ansikt Trygghet Tilpassning Rundgangen ble borte

7 Greier NAV å begrave det tre-hodede trollet Noen utfordringer:

8 STRUKTURPROBLEMET I NAV STAT - KOMMUNE UTFORDRINGENE Fortsatt to pengesekker Stat og kommune har til dels ulikt fokus Individ Lokalsamfunn Kommunikasjonssvikt ulike beslutningsveier

9 Overvinn barrierene I den økonomiske krisen vi nå går inn i vil NAV få sin ILDPRØVE NAV kan bli samfunnets viktigste verktøy for å dempe utslagene av krisen NAV bør i samarbeid men Husbanken få nødvendige virkemidler for å kunne takle de betydelige boligsosiale utfordringene som kommer som en følge av krisen

10 Enkeltstående virkemidler eller et samordnet tilbud Før NAV så vi bolig, arbeid, trygd og sosiale tjenester relativt isolert NAV gir mulighet for å behandle virkemidlene i sammenheng Det gir saksbehandlerne et større handlingsrom De må resosialiseres fra portvokterollen til portåpnerrollen Vi trenger å få fram Mor Teresa i systemet

11 Notoddenprosjektet: Bolig og arbeid

12 NAVs muligheter I NAV kan vi å se bolig, aktivitet i arbeid og fritid, trygd og sosiale tjenester langt mer i sammenheng Det gir saksbehandlerne et større handlingsrom

13 Arbeidslinja setter nye krav til boligsosialt arbeid Bosituasjonen er grunnleggende for å kunne fungere i arbeid Arbeidslinja i NAV vil derfor kunne få f stor betydning for det boligsosiale arbeidet

14 NAV og boligsamarbeid For å kunne realisere boligsosiale mål l er NAV alene langt fra nok. Det første f vi gjorde var å bygge opp et forpliktende samarbeid mellom de berørte rte parter lokalt.

15 Boligsosialt samarbeid Boligstiftelsen Namsmannen NAV

16 Organisering/lokalisering Prosjektet har blitt til som en integrert del i arbeidet med utviklingen av NAV på Notodden Prosjektet har til nå vært lokalisert i NAV bygget Samarbeidsgruppe for boligsosialt arbeid. Namsmannen og Boligstiftelsen har gjennom sin medvirkning blitt nyttige samarbeidspartnere for NAV

17 MÅL Ingen utkastelser Forbedre bosituasjonen Arbeidslinja

18 Helhetlig satsing Vi søker å utvikle en samordnet innsats med: oppfølging av brukerne i bolig, inkludering i fritid, utdanning og arbeid utvikling av planer for egnede boliger og bomiljøer for brukerne som ikke har egnet bolig

19 Utgangspunkt i NAV I samarbeid med saksbehandlerne på NAV forestår prosjektet det praktiske arbeidet med etableringer og oppfølging i bolig I vår kontakt med brukerne legges det også vekt på å bidra til å gi dem mening i livet, til å motivere dem til aktivitet, og å bistå dem med å fjerne hindringer for et aktivt liv.

20 SAMORDNET BISTAND MED ALT FRA (5 nivå): Praktisk hjelp til etablering Skaffe bolig, flytting og inventar AKS har disponerer lastebiler Bistå beboerne til selv å pusse opp egen leilighet Selvhjelpsprosjektet Økonomi rådgiving/ dgiving/forvaltning Inkluderingskurs Bolig, økonomi, arbeid, fritid NAVs utetjeneste boligsosial oppfølging, aktivisering og inkludering Bolig, økonomi, arbeid, fritid Røde Kors

21 Mange trenger mer intensiv oppfølging Inkluderingskurs (fritid og arbeid) utviklet i forlengelsen av prosjektet Forsøksvis har vi også satset på intensiv individuell langtidsoppfølging av et lite antall tunge brukere boligsosial innsats regelmessig fysisk opptrening omfattende individuell bistand i forhold til deres eget behov med innsats både på dag og delvis kveldstid

22 Samarbeidet ga raskt resultater Det tar tid å besette stillinger, men samarbeidet mellom partene fungerte fra første dag. Det gjorde at målet i forhold til utkastelse raskt ble ivaretatt.

23 Antall nye inkassosaker opprettet av Notodden boligstiftelse Antall inkassosaker Antall inkassosaker

24 Namsmannen: Antall begjæringer og utkastelser fra bolig på p Notodden Utkastelser Begjæringer

25 Hovedpunkter bak resultatene Utvikle Klare felles mål m mellom NAV, Boligstiftelsen og Namsmannen Ny arena med faste møter m mellom partene Forankring På alle nivå, kontinuerlig prosess Oppfølging Av personer med økonomiske problemer Av saksbehandlere for å få fortgang i saker som kan gå g til inkasso

26 Hvordan redusere utkastelser i praksis? Forebygging mot mislighold: Boligsosial oppfølging Påminne/lære personer som får f r boligsosial oppfølging å prioritere å betale husleie/strøm Søke å få beboere til å bruke automatiske trekkordninger Hjelpe mennesker som flytter å tilbakelevere leiligheten på p riktig måte m slik at husleien stoppes si opp leiligheten skriftelig levere nøklene tilbake tømme leiligheten

27 Hvordan redusere utkastelser i praksis? Ved mislighold: Tiltak på p individnivå. Løsning direkte kontakt De som ikke åpner posten,, blir først f oppmerksom på p situasjonen ved personlig kontakt De får f r mulighet til: Å inngå nedbetalingsordning av forfalt husleie med Boligstiftelsen Å søke NAV om økonomisk bistand Direkte kontakt kan avdekke kommunikasjonssvikt At beboere som tror de har gjort opp for seg,, faktisk har betalt feil beløp p eller riktig beløp p til feil mottaker At beboere som har flyttet ut kan ha glemt å si opp leieforhold, og er derfor ikke er klar over at husleien ikke er stoppet.

28 Hvordan redusere utkastelser i praksis? Systemnivå Løsninger på p samarbeids-/etatsniv /etatsnivå Saken stilles i bero hos Namnsmannen/Boligstiftelsen når r det er sannsynelig at NAV vil innvilge sosialhjelp: Når r NAV tar sikte på p å fatte vedtak,, eller alt har fattet vedtak om å dekke husleirestansen Når NAV indikerer at de vil dekke manglende betaling Saker stilles i bero når n NAV tar sikte på p å opprette forvaltning for vedkommende Sikre at kritiske saker får f r rask behandling i NAV Når r det foreligger en søknads fra beboeren om sosialhjelp til å dekke restansen Når r beboeren opplyser at vedkommende vil søke s NAV

29 Hvordan redusere utkastelser i praksis? Får r vedkommende avslag på p søknad om sosialhjelp er det enda håph Vedkommende kan inngå en avtale om nedbetaling av restansen - med 1000 kr pr måned m inntil beløpet er dekt. Dette kommer i tillegg til ordinær r husleie Følger ikke personen opp denne avtalen, er det behov for strukturelle grep. Om vedkommende har sosialhjelp er det nærliggende at NAV utbetaler husleien direkte til utleier. Får r personen andre ytelser er det aktuelt med forvaltning.

30 Hvordan redusere utkastelser i praksis? Oppklare svikt i informasjonsrutinene Når partene møtes oppklares kommunikasjonsvikt. NAV kan ha innbetalt restansen men til feil instans uten at det er formidlet til rette instans. Inkassoselskap kan ha mottatt beløpet uten at de har tilbakekalt begjæringen.

31 Boligsosial samarbeidsavtale Fast møtem mellom NAV, Bolistiftelsen og Namsmannen hver månedm Ikke inkasso før r andre muligheter er forsøkt Personlig kontakt før r inkasso At NAV får f 14 dagers ekstra frist etter at fristen for å sende saken til inkasso er utgått tt Ikke utkastelse før r andre muligheter er prøvd Namsmannen skal henvise de som står r i fare for utkastelse til NAV

32 Samarbeidsavtale Husleiegarantier Forenkling NAV kan si opp garantien med 3 måneders m varsel. Boligstiftelsen gir ved utløpet av året NAV en samlet oversikt over NAVs garatiansvar for hver bruker, hvilke garantier som går g r ut i løpet l av året, og NAVs totale garantiansvar. NAV gir en samlet tilbakemelding over hvilke garantier som eventuelt skal sies opp. Garantier som utløper, men som NAV ikke bekrefter oppsagt, forsetter å løpe med 3 måneders m oppsigelses- frist.

33 Boligsosial Samarbeidsavtale Unngå betaling for tomme leiligheter Varslingsplikt splikt Tømme fraflyttede leiligheter i Boligstiftelsen og stoppe husleien

34 En taper til nå: Inkassoselskapet Som igjen kan bli vinner

35 Lavkonjunkturen vil forsterke behovet for boligsosialt arbeid Antall begjæringer stiger og da mot brukergrupper vi i dag ikke har de samme virkemidlene for å hjelpe Antall utkastelser vil øke Nye grupper fattige spesielt enslige forsørgere, men også nyetablerte barnefamilier er mest utsatt Behovet for utleieboliger øker De vanskeligst stilte gruppene og ungdom vil få forverret sin situasjon de mister muligheten for å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet Det er behov for helt nye boligsosiale virkemidler for at krisen ikke skal produsere en ny skare fattige.

36 UTKASTELSER KOSTER Psykisk for de det gjelder Ødelegger rehabiliteringsprosesser Økonomisk Inkassogebyr Gebyr til namsmannen Låsesmed mm Flytting Sosialtjenesten

37 Boligsosialt arbeid er kostnadskrevende Når r prosjektmedarbeiderne er på p hjemmebesøk k ser de behov som ikke saksbehandlerne ser. Det betyr at prosjektet medfører økte utgifter til: tiltak for å forbedre boforhold,, og for å få personen ut av en isolert tilværelse utvikling av boligsosial plan og en boligreform Nye tiltak under krisen

38 Boligsosiale. problemer

39 Utfordringer Strukturen på boligmassen står r ikke i forhold til behovet - Vi mangler rette hus for skjeve liv Begrenset integrasjonen av svake grupper i boligmassen klientgettoer Elendig vedlikehold og manglende infrastruktur i disse boligene/områdene Dårlig bo-milj miljø i disse boligene/områder

40 Arbeidslinjas boligsosiale hinder Et grunnleggende element for arbeidslinja er å kunne: bo trygt, i en egnet bolig, i et levelig boområde de. I utleieboligene/områdene mange av NAVs svakest stilte brukere bor i er det: fare for vold, store rusproblemer, omsetning av narkotika, hærverk, mye uakseptabel adferd og annen kriminalitet.

41 Uheldige impulser og rollemodeller Det er få som er i ordinært arbeid i disse boligene/områden Barn som vokser opp i disse områdene får uheldige impulser Mange av de unge gjengangerne ved NAV lever i disse boligene/områdene

42 HVA KAN VI GJØRE FOR Å BEDRE SITUASJONEN FOR BRUKERNE? Utvikle boligsosial handlingsplan Boligsosial oppfølging Selvhjelpsprosjektet Inkluderingsprosjektet

43 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

44 Utvikling av boligsosial handlingsplan for målgruppen Utarbeides i NAV-regi. Er det den første boligsosiale handlingsplan i regi av NAV? Innhold Universell utforming spesialtilpassede boliger Bo-miljø oppgradering Demokratireform Selvhjelpsprosjekt

45 HOVEDMÅL Alle skal kunne disponere: - en god bolig i - et godt bomiljø - mest mulig integrert i den ordinære boligmassen - med økt grad av universiell utforming -åfåden hjelp som kreves for å kunne bli boende

46 Boliger spesialtilpasset brukeres ulike behov Institusjonsplassering Boliger til personer som kan bo i egen bolig men ikke integreres i ordinære bo-miljø Boliger til personer som kan integreres i ordinære bo-miljø

47 Institusjonsplassering Sykehjemsavdeling spesialtilpasset eldre rusmisbrukeres behov. Liberal avdeling som er egnet til å gi rusmisbrukere en verdig alderdom "Vernehjem for personer når n r det er fare for deres liv og helse, eller de lever under helt uverdige forhold, mens de for eksempel venter på p statelig behandlingsplass Psykisk utviklingshemmede med behov for fysisk forsterket bolig (trippeldiagnose( trippeldiagnose), som har behov for uknuselig innredning og skjerming i forhold til andre i dette bomiljøet. Boenheter med heldøgnstilsyn gnstilsyn, uknuselig innredning, og skjerming i forhold til andre bomiljøer

48 Boliger til personer som ikke er egnet til å integreres i ordinære bo-miljø Boliger til personer som trenger uknuselig innredning, og kan få dekt sitt tilsynsbehov i egen bolig godt skjermet i forhold til andre bomiljøer. Boliger til personer som utsetter sitt hjem for spesielt sterk slitasje, men som ikke trenger uknuselige omgivelser, men må være skjermet i forhold andre bomiljø.

49 Boliger til personer som kan integreres i ordinære bo-miljø Boliger til personer som utsetter sitt hjem for spesielt sterk slitasje, og som trenger en forsterket og adskilt bolig med en viss avstand til naboer. Boliger til personer som utsetter sitt hjem for sterk slitasje, men som kan bo i forsterkede leiligheter etablert i ordinære utleiebygg.

50 Fra klientgetto nytt bomiljø Boligsosial oppfølging Flytting til nye boliger av personer som ikke kan integreres i ordinære bo-miljø Beboerstyre Inkludering i arbeid og fritid Fra leier til andelseier Kulturbygging Utvikling av uteareal Vedlikehold Selvhjelpsprosjektet

51 Brukermedvirkning i boligområder I bygg med eieleiligheter har man generalforsamling og husmøter ter.. Det skaper en arena for utvikling og selvjustis. Der man leier har man ikke slike arenaer. Vi legger opp til et forsøk k med beboermøter mellom eier og beboere i noen bygg/områder eid av Boligstiftelsen.

52 Flytting Mennesker med ekstreme adferdsproblem bor i ordinære nedslitte/raserte leiligheter De utgjør nå en risiko både for seg selv og omgivelsene. Utvikling av nye spesialtilpassede boliger bør skje parallelt med utviklingen av demokratiprosessen i disse bo-områdene.

53 Hvorfor utvikle avskjermede boliger Enkelte personer trenger avskjermede boliger for å leve: uten å komme i konflikt med naboer uten å skade omgivelsene Dette vil øke tryggheten i bo-miljøene

54 . NOEN BILDER

55 Behov for rehabilitering/fornyelse av getto-områder.

56 . Selvbyggerprosjektet tomt?

57 Første utkast til: Lite, robust, enkelt lavenergi hus Lite Boa er 38 m2, grunnflate 46 m2 Enkel arkitektur/byggeteknisk Robust Sikkerhetsglass i vinduer Forsterkede dører Sterke fliser på alle gulv Sterke plater på alle vegger og tak - ikke bruk av gips Lavenergi mur hus Utvendig mur vegger lages i Iglo fra Bewi med fiberarmert betong kjerne på 14 cm Veggene kles innvendig med sterke plater Pusses utvendig med en armert selvvaskende gjennomfarget puss. Varmekabler i gulvet Lite vedlikehold Utvikles av Larsen & Gjertsen Eiendom as (copyrights)

58 Lite, robust, lavenergi hus Utvikles av Larsen & Gjertsen Eiendom as (copyrights)

59 Baksiden Utvikles av Larsen & Gjertsen Eiendom as (copyrights)

60 Fra siden Utvikles av Larsen & Gjertsen Eiendom as (copyrights)

61 Enkel romløsning Utvikles av Larsen & Gjertsen Eiendom as (copyrights)

62 . VIDEREUTVIKLING AV BOLIGSOSIALT PROSJEKT

63 NAVs nye tiltaksenhet for bolig- og aktivisering Neste skritt er å samlokalisere de som arbeider med boligsosialt arbeid og utadrettet tiltaksarbeid til en slagkraftig tiltaksenhet på Arbeids- og kurssentralen. Enheten skal bistå målgruppen med både b bolig- og aktivisering. Omstillingen vil gjøre NAV noe mer effektiv og fleksibel for å kunne møte m behovene i krisen vi nå ser starten på.

64 TAKK FOR MEG! Jan-Tore Pedersen

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2005-2009 Foto: Husbanken/Mette Presterud Forord Staten deler i år for femte gong ut pris til det beste tiltaket mot bustadløyse. Dette har vore fem spennande år med

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer