Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen. Ofoten Brann IKS. Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen. Ofoten Brann IKS. Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg"

Transkript

1 Ofoten Brann IKS Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg

2 1. Oppsummering og Faglige uttalelser Brannsjef Edvar Dahl Ofoten Brann IKS: Som brannsjefen vurderer jeg det slik at konsekvensen av å ta Narvik brannstasjon over på dagtid er betydelig for kommunen og brannvesenet. Brannvesenet vil ikke kunne yte de tjenester næringslivet og innbyggerne forventer. De forhold som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen fra 1998 og de tilleggsrisikoene som er etablert siden den gang gis ikke en tilfredsstillende løsning ved å innføre dagkasernering. Sentrale punkter i Dimensjoneringsforskriften er: 2-4 organisering og dimensjoneringsforskriften: Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. - Dette tilfredsstiller brannvesenet i dag fordi bystyret har vedtatt den risiko og sårbarhetsanalyse som er gjeldende i dagens brannordning og dimensjonert brannvesenet i forhold til dette. - Dagkasernering vil ikke tilfredstille dette. 4-8 i organisering og dimensjoneringsforskriften: Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus / sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. - Ved dagkasernering vil en ikke tilfredstille kravet til innsatstid, etter kl Dette gjelder for Narvik Sykehus, ABS, Furumoen sykehjem, Nordlandsklinikken, OPS, Teknologiparken (m Rec-Scancell), Fagernesterminalen/ Leira, AMFI, Narvik Storsenter, Trekanten. - Dette er brannfaglig kompliserte bygg eller næringsvirksomhet med stor risiko. Ved en dagkasernering og en sannsynlig kompetanseflukt (beskrevet i dette notatet) vil en ikke klare å opprettholde kontinuerlig røykdykkertjeneste i Narvik kommune. Forutsetningen for nylig justering av brannordning i Bjerkvik var døgnkasernert styrke i Narvik med operativ røykdykkertjeneste til enhver tid. Leder Beredskap Arnt Livelten Ofoten Brann IKS: En ting er at vi ikke vil tilfredstille lovkrav som er satt til innsatstid, men konsekvensen av å sette oss på dagtid kan i enkelte situasjoner bety forskjellen mellom liv og død etter kl Det er vi som innsatsmannskaper som møter menneskene. Den som er reddet eller den som omkom, og som må leve med spørsmålet: hadde vi bare vært tidligere ute så..! Tore A.G.Tørisen, Seksjonsoverlege, Ambulanseseksjonen UNN HF: "Ved alvorlige ulykker med eksempelvis fastklemte pasient, vil tiden være en kritisk faktor for pasientens liv og helse. Det er vanskelig å si konkret hvor mye hvert minutt vil påvirke pasientens liv og helse, men både forskning og fagmiljøet enes om at tiden er en kritisk faktor for hardt skadde."

3 Direktør Trond Sæterstad, REC - Scancell REC ScanCell er underlagt Storulykkesforskriften og er avhengig av et døgnkasernert brannvesen for å ha et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Våre sikkerhetsvurderinger baserer seg på en innsatstid for Narvik Brannvesen på maksimalt 5 minutter. En løsning med dagkasernert brannvesen er ikke akseptabel for REC ScanCell og vil medføre at ekstraordinære tiltak må iverksettes ved bedriften. Styreformann Reidar Kuraas, Kuraas AS Hvis Narvik brannvesen hadde kommet senere og brannen hadde fått utvikle seg ville Kuraas AS aldri kommet seg på bena igjen. Åsunn Lyngedal, Narvik Næringsforum Narvik har i dag en god brannberedskap med døgnkontinuerlig kasernert vakt. Denne er viktig for de 240 bedriftene som er medlemmer i Narvik Næringsforum. Tilbudet i dag er godt og næringslivet forventer at det også skal være det for framtiden!

4 INNHOLD: 1. Oppsummering og Faglige uttalelser Bakgrunn Kort oppsummert generell faglig vurdering Dimensjonering - historikk Statistikk... 6 Brann i hybelhuset, Fjellveien:... 7 Brann på Kuraas:... 8 Ulmebrann i Dronningensgate:... 8 Fritjof Nansensvei (Hybelhus):... 8 Trafikkulykke skjomenveien Konsekvens... 8 Hvorfor er tidsperspektivet viktig?... 8 Ett konkret eksempel er en brann i ett møbel i ett hus Risikobildet i Narvik har endret seg etter Omsorgsboliger:... 9 Rus/ psykiatriboliger:... 9 Borettslag:... 9 Rec/ Scansell:... 9 Ofotbanen/ togtrafikk Tung transport gjennom sentrum: Are terminalen bygg: Kjøpesentre Innsatstid/ 10 minuttsregelen: Redningsoppdrag Akutt forurensning Bilulykker Ras alle typer Andre konsekvenser ved dagkasernering Psykisk belastning Utrykning fra bosted sentralen Kompetanse... 12

5 2. Bakgrunn Bakgrunn for denne vurderingen er rådmannens forslag til innsparingstiltak for Narvik kommune hvor dagtjeneste ved Narvik brannstasjon lanseres som ett av tiltakene. I denne forbindelse anser Ofoten interkommunale brann og redningsvesen det som viktig å kommentere hva en dagtidkasernering betyr for Narvik kommune. Narvik brannvesen, nå Ofoten Brann IKS, gjennomførte i 1998 en risiko og sårbarhetsanalyse som dannet grunnlaget for dimensjonering av brannstyrken i kommunen. I dag eies Ofoten Brann IKS av Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune. Ofoten Brann IKS har planlagt å gjennomføre en risiko og sårbarhetsanalyse for samtlige 3 kommuner som omfattes av vår organisasjon. Denne prosessen vil ta omkring et år å få gjennomført og planene så lang har vært at dette oppstartes i Ofoten Brann ønsker allikevel å kommentere en del forhold som anses som vesentlig å få frem for bystyret uten å gjennomføre en helhetlig risikoanalyse for det området Ofoten brann IKS dekker. Bystyret har tidligere, ved vurdering av dagkasernering i Narvik, fått fremlagt flere forhold/ situasjoner og objekter som har bidratt til en økt risiko i kommunen etter siste totale ROS-analyse i En vil i dette notatet gå gjennom de brannfaglige fohold som må tas i betraktning når en slik vurdering skal gjøres. Et vedtak om endring av dimensjoneringen må klart tilkjennegi at bystyret aksepterer tidligere kartlagt risiko, nye forhold og de konsekvenser en endret organisering får i forhold til forskriftskravene. 3. Kort oppsummert generell faglig vurdering Ut fra en brannfaglig og personalpolitisk vurdering vil et vedtak om å sette beredskapsstyrken i Narvik på dagtid ha store konsekvenser for sikkerheten til kommunens innbyggere og for brannvesenet som organisasjon. Begrunnelsen for disse standpunktene vil fremkomme utfyllende videre i dette notatet. Viktige momenter er: Lavere beredskap etter kl utrykningstid vil øke med inntil 10 minutter. 69% av utrykningene i 2007 var etter kl Risikoen for hendelser med katastrofal utgang har økt siden bystyret vedtok siste brannordning med gjennomgang av risiko og sårbarhetsanalyse i Innsatstid til bla sykehjem blir uforholdsmessig lang da vi allerede ikke tilfredstiller minimumskravene til innsatstid på enkelte objekt (forebyggende arbeid som kompenserende tiltak). Svært stor sannsynlighet for massiv kompetanseflukt i tillegg til de som må omplasseres/- sies opp. Kompetanse som Narvik kommune over år har investert i (ca 1,5 mil pr brannkonstabel). Kostnaden ved å omorganisere branntjenesten er relativ stor økonomisk, beredskapsmessig så vel som personalmessig.

6 Ved reduksjon av antall 110 sentraler etter at nytt digitalt nødnett (TETRA) er innført vil Narvik være uaktuell som lokaliseringssted. En vil ikke oppfylle krav til lokalisering da tilgang på kompetanse gjennom døgnkasernering er et av hovedkravene. Hvis man på tross av ovennevnte vurderer det slik at man ønsker å gjøre noe med brannordningen må det først gjennomføres et mer omfattende arbeid med risiko og sårbarhetsanalysen for Ofoten Brann IKS. Dette vil da gjelde for alle kommunene Ballangen, Tysfjord og Narvik. Dette arbeidet har vært planlagt oppstartet ved årsskiftet og vil ta om lag 1 år å gjennomføre. Ofoten brann IKS er ett ny oppstartet selskap fra Selskapet har store utfordringer for å få driften dit hen at vi tilfredstiller kravene satt i lov og forskrifter for alle våre stasjoner. 4. Dimensjonering - historikk I de årlige budsjettprosessene har tiltaket Narvik brannstasjon med dagkasernering vært en gjenganger. Fra brannvesenet har det blitt vist til risiko og sårbarhetsanalysen som er gjennomført, godkjent av bystyret og brukt som grunnlag for bystyrets dimensjoneringsvedtak. Bystyret har hver gang vurdert og gjort vedtak om å opprettholde vedtatt brannordning mht Narvik brannstasjon. Risikobildet i kommunen har i denne perioden endret seg, ikke til det bedre, men heller til det mer utfordrende for brannvesenet og kommunen som helhet. Organisatorisk og personalpolitisk har dette vedvarende trykket på organiseringen av Narvik brannstasjon hatt negative innvirkninger på personell, ledelse, arbeidsmiljø og brannvesenet som organisasjon (ref medarbeiderundersøkelsene til Narvik kommune). Brannvesenet har hele tiden tilpasset drift og investeringer i takt med de krav administrasjonen og bystyret har vedtatt. Brannvesenet er nå i den situasjon at man ikke lenger kan ta av driften, men eventuelle reduksjoner må gå ut over beredskapsnivået. Realiteten for brannvesenet som organisasjon er at man ikke har kunnet ha en langsiktig reell planlegging da man stort sett hvert år ikke har vist om man neste år er dag kasernert eller døgnkasernert før etter desembermøtet i bystyret. Dette gjør noe med organisasjonen og menneskene i den og sett ifht det høyrisikoyrket som brannmannen er i, er det ikke vanskelig å tenke seg at dette påvirker jobben han skal utføre. 5. Statistikk For å synliggjøre vår bekymring i forhold til at det foreslås å sette Narvik brannstasjon på dagtid, sett opp mot risikobildet og sannsynligheten for uønskede hendelser, etter en slik eventuell avgjørelse er det nedenfor beskrevet nøyaktig statistikk over forhold som er viktig å synliggjøre. I 2007 hadde Narvik Brannvesen 407 utrykninger (statistikk fra årsrapport DSB 2007). Av disse var 280 utrykninger etter kl Det vil si at 69% av utrykningene våre, vil ved en dagkasernering, ta inntil 10 minutter lengre tid før vi kan iversette førsteinnsats. I brann og ulykkessammenheng er dette svært lang tid. Det ligger for øvrig an til samme trend i utrykningsstatistikken for 2008.

7 Til sammenligning hadde Harstad brannvesen 207 utrykninger i Harstad brannvesen er døgnkasernert med 5 mann på vakt. Narvik kommune hadde i 2007 flest bygningsbranner i Nordland, nest etter Rana kommune (statistikk fra årsrapport DSB 2007). Statistikken for 2007 og så langt i 2008 ( ) viser: Dagtid Kveld/natt Konsekvensen er vanskelig å kvalitetssikre, men det bør ikke være noen tvil om at en dagkasernering vil kunne ha store konsekvenser i tilfeller hvor 10 minutter ville vært avgjørende for utfallet av en brann eller ulykke. Narvik brannvesen har relativt mange eksempler på at ved at vi har vært døgnkasernert har vi både reddet menneskeliv, miljø og store verdier i lokalsamfunnet. At man hadde hatt samme utfall ved disse hendelsene ved en dagkasernering, kan brannsjefen ikke innestå for. Vi har tatt med noen eksempler for å synliggjøre dette. Brann i hybelhuset, Fjellveien: Dette var en brann som blant annet medførte at brannvesenet måtte bruke høydemateriellet for å evakuere beboere i hybelhuset. Hvis man hadde vært dagkasernert i denne hendelsen og hatt 10 minutter ekstra førsteinnsatstid, ville sannsynligheten for at man hadde hatt omkomne i denne brannen vært stor.

8 Brann på Kuraas: Brannfaglig vurdert ville 10 minutter ekstra førsteinnsatstid fått katastrofal betydning for bygget. Brannvesenet hadde da hatt med en storbrann å gjøre. Uttalelser fra direktøren på Kuraas er at hadde brannskadene vært større, er sannsynligheten for at man hadde måtte lagt ned driften vært stor, med de konsekvenser det måtte medføre for de ansatte og Narvik samfunnet. Ulmebrann i Dronningensgate: Ulmebrann hvor en person ble reddet ut av brannvesenet i siste liten natteid. Sannsynligheten for at personen hadde overlevd hadde vært relativt liten hvis man hadde brukt 10 minutt ekstra. Fritjof Nansensvei (Hybelhus): Brannen hadde katastrofalt utfall ved at en person omkom. Sannsynligheten for at hendelsen hadde fått ett større omfang er relativt stor hvis brannvesenet hadde startet arbeidet 10 minutt senere. Trafikkulykke Skjomnes: Ulykke mellom bil og hjullaster hvor en av de involverte var fastklemt. Hvis brannvesenet hadde vært 10 minutt senere hadde personen sannsynligvis omkommet. Vi vet at i akuttmedisinsk sammenheng er tidsperspektivet særdeles viktig ifht hva man kan gjøre for pasienter som er hardt skadd. Dette er bare ett eksempel av mange hvor vi har vært tidlig ute for å frigjøre pasienter fra biler slik at ambulansetjenesten har kunnet frakte pasienten hurtig til sykehus. 10 minutter ekstra, fastklemt i ett bilvrak kan i enkelte tilfeller få katastrofal utgang. 6. Konsekvens I beredskapssammenheng er vi opptatt av reduksjon av sannsynlighet og hvordan vi som brannvesen kan redusere konsekvensene dersom hendelser allikevel skjer. I denne sammenheng opererer man med 3 begreper: risiko, sannsynlighet og konsekvens. Risiko x sannsynlighet= konsekvens Sannsynligheten for at Narvik kommune også i 2009 har mange branntilløp, branner og ulykker er relativt sikkert. Konsekvensen av disse ulykkene og brannene er avhengig av mange forhold. En av de viktigste tiltakene kommunen kan bidra med for at konsekvensen av en hendelse kan minimaliseres sett ifht mennesker, miljø og verdier, er brannvesenets kompetanse og evne til hurtig utrykning og igangsetting av tidlig førsteinnsats. Hvorfor er tidsperspektivet viktig?

9 I brannvernlovgivningen kreves det at brannvesenet må være dimensjonert også i forhold til risiko for uønskede hendelser som representerer fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. I brann og ulykkes sammenheng er brannvesenet derfor opptatt av å minske muligheten for slik skade. Vår mulighet til å begrense skader og redde liv er derfor avhengig av hvor raskt vi kan sette i gang med førsteinnsatsen. Ett konkret eksempel er en brann i et møbel i et hus. Utviklingen i en slik type brann som nevnt ovenfor vil være: - Kritisk nivå vil nås 4 5 minutt etter antennelse. Kommentar: Innenfor bykjernen vil vi normalt klare å begrense skadeomfanget ved den organisering som vi i dag har. - Overtenning vil nås ved 6-7 minutt etter antennelse. Kommentar: Ved en dagkasernering vil innsatstiden etter kl 1530 øke med inntil 10 minutt. Dette vil i klartekst si at fra en slik type brann blir varslet til vi kan iverksette innsats vil det gå opptil 20 minutter selv i bykjernen. Konsekvensen sier seg selv. Som nevnt tidligere er siste ROS analyse utført i Nedenfor beskrives de endringer i risikobildet som brannsjefen mener er dimensjonerende i tillegg til tidligere ros analyse og derved er av betydning for beredskapen i Narvik. 7. Risikobildet i Narvik har endret seg etter Omsorgsboliger: Narvik kommune har fått relativt mange omsorgsboliger de senere år. Brannfaglig problematikk i denne sammenheng er at beboerne i disse boligene ofte trenger hjelp i en brannsituasjon for å komme seg ut. Tidsperspektivet er i denne sammenheng viktig ifht evne og mulighet evakuering av bolig. Behovet i en brannsituasjon for assistert rømning er relativt stor. Mange av disse boligene går over mange etasjer. Nye omsorgsboliger bør ikke bygges utenfor bykjernen ved økning av brannvesenets innsatstid. Rus/ psykiatriboliger: Problematikken i disse boligene er som ovenfor. I tillegg er det en større risiko for at brann oppstår i denne type objekter. Borettslag: Narvik kommune har mange borettslag og mange av disse er boligblokker hvor alderen på beboerne er relativt høy. Sannsynligheten for at disse trenger assistert rømning ved ett branntilfelle er svært høy. I tillegg har kommunen godkjent 30 bygg hvor brannvesenets høydemateriell er godkjent rømnings vei. I denne sammenheng kan 10 minutt lengre innsatstid være katastrofal for utfallet av en brann. Rec - Scancell: Rec - Scancell er ett viktig og godt tilskudd til næringsvirksomheten i kommunen. Denne type industriell virksomhet fører tilet annet risikobilde i kommunen. Rec -Scancell er en av få virksomheter i Nord-Norge som er lagt inn under storulykkesforskriften. Bakgrunn for dette er at virksomheten har et risikopotensiale som er stort, konsekvensen av en hendelse har storulykkepotensiale. Ved et verst tenkelig scenario med for eksempel eksplosjon eller

10 ukontrollert brann med tilhørende utslipp fra virksomheten, kan det medføre at store deler av sentrum, Oscarsborg bydel samt Taraldsvik bydel vil måtte evakueres. Brannvesenets mulighet for hurtig utrykning er avgjørende for utfallet av en brann eller eksplosjon. Ofotbanen/ togtrafikk På Ofotbanen kjøres både persontrafikk og godstrafikk. Hittil har større avsporinger kun vært med malmtog involvert. Sannsynligheten for en avsporing med farlig gods tog eller person tog er relativ stor sett i forhold til trafikkøkningen på Ofotbanen. Tung transport gjennom sentrum: Narvik er den byen i Norge som har størst gjennomfart av tyngre kjøretøy gjennom sentrum (ref ssb). Pr døgn går det 1300 tyngre kjøretøy gjennom sentrum av totalt kjøretøy. Flere av disse kjøretøyene har last med farlig gods. Det finnes ingen nøyaktig statistikk på dette, men nedenfor er det beskrevet hva ARE terminalen håndterer av farlig gods gjennom et år. Store deler av denne godsmengden går gjennom Narvik sentrum. Sannsynligheten for farlig gods uhell øker proporsjonalt med antall kjøretøy og mengde av farlige stoffer. Størsteparten av utkjøringen fra ARE terminalen er etter kl Are terminalen Are terminalen er i seg selv et risiko-objekt for brannvesenet. Dette fordi man i perioder håndterer betydelige mengder med farlig gods. Sannsynligheten for farlig godsuhell øker som nevnt ovenfor. I den sammenheng ble det i 2006 (siste statistikk fra ARE terminalen) sendt kg/l og mottatt kg/l med farlig gods over ARE terminalen. Dette fordeler seg på forsendelser både på tanker og i stykkgods last. Mesteparten av farlig gods går fra tog til bil. Are terminalen har også mellomlagring av betydelige mengder propan. Det mellomlagres også en del stykkgods. 13 bygg: Vi har pr i dag ca bygg. Dette er bygg hvor brann kan medføre tap av mange menneskeliv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse byggene blir fulgt opp i særlig grad av brannvesenets forebyggende avdeling. Flere av disse byggene er store og uoversiktlige, og er derfor dimensjonerende for røykdykkertjenesten i Narvik. Kjøpesentre Narvik har de siste årene fått 2 store kjøpesentre som er kompliserte bygg rent brannmessig. Narvik storsenter og Amfi. Den forestående utbygging av trenkanten med betydelige bygningsmasse med over 6000 kvm. Strøk med konsentrerende og omfattende næringsdrift er i seg selv dimensjonerende for brannvesenet i forhold til 10 minuttsregelen (ref nedenfor). Innsatstid/ 10 minuttsregelen: Dimensjoneringsforskriften setter et generelt krav til innsatstid i tettstedet på 20 minutter. Det er også satt krav om spesiell kort innsatstid (10 minutter) til 3 typer objekter. Disse typer objekter er: 1. Tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning. 2. Sykehus/sykehjem (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning). Bygg dette vil gjelde for i Narvik: - Nordlandsklinikken (ligger pr i dag over tidsgrensen på 10 minutt, men er definert som akseptabelt av bystyret). Denne vil forlenges med ytterligere 10 minutt.

11 - Ofoten psykiatriske (ligger pr i dag over tidsgrensen på 10 minutt, men er definert som akseptabelt av bystyret). Denne vil forlenges med ytterligere 10 minutt. - Furumoen sykehjem og ABS vil med dagkasernering ikke tilfredstille krav til utrykningstid etter kl Sykehuset vil ved dagkasernering ikke tilfredstille krav til utrykningstid etter kl Etablering av nytt sykehus kan ikke finne sted uten at man har vurdert innsatstiden til brannvesenet. 3. Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift. Strøk i Narvik vil være: - Teknologiparken (rec mfl). - Fagernes-terminalen / Leira - Djupvik (ved planlagt utbygging) - Trekanten - Amfi og Narvik Storsenter Redningsoppdrag Akutt forurensning Narvik brannvesen er vertskommune for Interkommunalt utvalg for akutt forurensning. De senere år har antallet slike hendelser i Norge økt. Konsekvensen av denne typer hendelser kan være store for mennesker og miljøet. Brannvesenet har en betydelig livreddende og skadebegrensende rolle ved denne type hendelser og kan ved tidlig førsteinnsats være med på å sikre at konsekvensene blir mindre. Bilulykker Antallwt bilulykker hvor brannvesenet blir utkalt for å bistå i redning av menneskeliv har tiltatt. Ved behov for frigjøring av personer i kjøretøy er helsetjenesten avhengig av brannvesenets bistand. I akuttmedisinsk sammenheng snakker vi om at overlevelsesmuligheten til personer som er utsatt for trafikkuhell med alvorlige skader minsker hvert minutt. Sett i denne sammenheng kan inntil 10 minutter ekstra utrykningstid få katastrofale følger. I tillegg har man, etter politireformen ble innført, sett at brannvesenet og ambulanse tjenesten, i et betydelig antall av ulykkeshendelsene har vært alene eller at det har tatt relativt lang tid før politiet er på stedet. Brannvesenet har da skadestedsledelsen og leder operasjonen. Hvis man setter Narvik brannstasjon på dagtid kan ambulansetjenesten måtte håndtere hendelser alene i 10 minutt ekstra i forhold til dagens dimensjonering. Vi vurderer det som ett stort beredskapsproblem for hendelser hvor ovennevnte vil gjøre seg gjeldende. Ras alle typer Brannvesenets ansvar i denne sammenheng er blitt tydeliggjort i siste revidering av brannlovgivningen. Begrepet andre redningsoppdrag har også fått en fremtredende rolle. De senere års hendelser med Ålesund raset som siste, viser dagens brannvesen sine utfordringer. I denne sammenheng er risiko og sannsynlighetsbildet endret i stor grad. Denne type hendelser vil bli et tema i planlagt fullverdig risiko og sårbarhetsanalyse for Ofoten brannvesen IKS.

12 8. Andre konsekvenser ved dagkasernering. Psykisk belastning Den psykiske mer belastningen på mannskapene våre vil ved en dagkasernering, bli uforholdsmessig stor ifht døgnkaserneringen vi har i dag. Når man rykker ut vil dette være i visshet om at man med stor sannsynlighet vil være brann/- og redningsfaglig på etterskudd med innsatsen i forhold til dagens dimensjonering. Man møter altså et helt annet og atskillig mer komplisert brannbilde enn om man hadde hatt 10 minutter tidligere innsats. Det samme gjelder for redningsoppdrag. Dette vil være en stor psykisk merbelastning for våre mannskaper. Utrykning fra bosted Ved dagkasernering og hjemmevaktsordning, vil risikoen ved utrykning fra bosted være relativ stor i forhold til at uønskede hendelser kan skje i forbindelse med utrykningskjøringen. Det vil være 5 mannskaper i hver sin bil som skal kjøre utrykning i tettbebygd strøk fra bosted og til brannstasjon. Utrykningskjøring er i seg selv forbundet med relativ høy risiko for hendelser. Sannsynligheten for at uhell kan skje er til stede. Det vil også være uheldig for de som bor i nærheten av en brannkonstabel, da man vil få like stor utrykningsaktivitet etter kl 1530 når brannkonstabelen har vakt, som det nå er på brannstasjonen med døgnkasernering. 110 sentralen Et av kriteriene som ble fremhevet når Narvik kommune av DSB ble pålagt å drifte Midtre Hålogaland 110 sentral, var at Narvik brannstasjon er et døgnkasernert korps. Dette blant annet for å sikre kompetansetilførsel. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjentatte ganger uttalt at man innen en vis tid ønsker å omorganisere 110 tjenesten til færre 110 sentraler. I konkurranse med de andre Nord- Norske sentralene kan vi med relativ stor sikkerhet si at vi med dagkasernering vil tape denne kampen. 110 sentralen har i dag 12 stillinger. Kompetanse For Ofoten brann IKS er menneskene i organisasjonen den viktigste ressurs for å håndtere de situasjoner vi kan bli stilt ovenfor. Narvik kommune har gjennom år investert i å øke kompetansen til mannskapene (lovpålagte krav til kompetanse) slik at brannvesenet skal være i stand til å utføre de lovpålagte oppgaver på en profesjonell måte. Utdanningskravet for brannkonstabler er som følger: - fagutdanning ligger i bunn hos de fleste. - 2 årig internopplæring på brannstasjonen uker på Norges Brannskole for å tilfredstille kravene til brannkonstabel. - For utrykningsledere er det 20 uker på Norges Brannskole. For Narvik brannstasjon har opparbeiding av forskriftsmessig kompetanse kostet i snitt ca 1,5 mill. kr. for hver enkel brannkonstabel

13 Vi vil ikke kunne forutsi den nøyaktig konsekvens på personalsiden ved en eventuell dagkasernering, men følgende forhold må tas i betraktnig: - 8 mann må omplasseres evnt sies opp. Det forutsettes, i utgangspunktet, at disse skal inngå i deltidsstyrken på 12 mann som må opprettes. Dette er en antakelse Ofoten Brann IKS ikke kan innestå for, fordi: - Ved en dagkasernering vil arbeidstiden være en helt annen. Dette vil gjøre at man med stor sannsynlighet vil miste flere mannskaper til det private næringsliv. Aktuelle bedrifter for utdannede brannmannskaper/fagarbeidere som REC-Scancell og LKAB har arbeidstidsordninger som ikke lar seg kombinere med hjemmevaktsperioder. I tillegg er kommunen inne i en kraftig omstillingsfase som gjør at sjansen for å finne egnet alternativt arbeid for overtallige heltidsmannskaper er redusert. - Pr i dag har vi den kompetansen som forskriftene krever av utrykningspersonell. Å skaffe denne kompetansen har kostet tid og penger for kommunen. Tapt kompetanse vil ta tid å erstatte. Ferdig utdannede mannskaper er ikke umiddelbart tilgjengelige. Utdanning av nye tar flere år med krav om to års grunnopplæring i eget korps før forskriftsmessig utdanning ved Norges Brannskole kan starte. - I overgangsperioden før det nye tjenestenivået er implementert i organisasjonen kan en ikke utelukke at personell sier opp sine stillinger og slutter i brannvesenet før den nye organisasjonen er bygd opp. Dette vil kunne føre til at røykdykkertjensten ved Narvik brannstasjon ikke kan opprettholdes som en kontinuerlig tjeneste.

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik.

Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik. NARVIK KOMMUNE Areal og Byggesak Saksframlegg Arkivsak: 11/1029 Dokumentnr: 1 Arkivkode: K1-031 Saksbeh: Rune Hjallar SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap 12.05.2011

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder Gjennomgang av behovet for dykkerberedskap / dykkertjeneste i regi av Østre Agder Brannvesen i samarbeid med Grimstad Brannvesen. Bakgrunn: Muligheten for å redde liv er avhengig av rask respons, derfor

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune Høring Budsjett 2010 Levanger kommune Fagforbundet Levanger og Delta har en del synspunkter angående budsjettet for 2010. Vi vil her synliggjøre en del konsekvenser av det Rådmannen skriver i tekstdelen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vår ref I Saksbehandler 13/ M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf

Vår ref I Saksbehandler 13/ M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf n FAGFORBUNDET 1 7 FEB Z01k Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 13/7865 - VB Vår ref I Saksbehandler 13/7299-2 M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf. 23 06 45 49 Dato:

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Implementering av erfaringslæring på et lederkurs HAGA Train the trainers Norges brannskole Eirik Jenssen Carsten Aschim 30. juni 2016 Hensikten med foredraget

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Brann i tunnel Beredskapen på Haugalandet. Onar Walland Leder beredskapsavd

Brann i tunnel Beredskapen på Haugalandet. Onar Walland Leder beredskapsavd Brann i tunnel Beredskapen på Haugalandet Onar Walland Leder beredskapsavd Hva kan skje i tunneler? Trafikkuhell Branner Strømbrudd Forurensing Eksplosjoner Vannledningsbrudd «Alt» som kan skje andre steder

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brannvesenkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 25. mars 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Ny lov og forskrift kommunenes rolle Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Samfunnsavdelingen Fagdag ROS Lister 19. oktober 2011 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Kortnavn:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet Drammen kommune Drammensregionens brannvesen IKS 07.11.2017 Agenda 1. Kort om DRBV. 2. Kort presentasjon av regnskap og resultater. 3. Angi utfordringer og saker som vil kreve ekstra oppmerksomhet

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Kjell B. Gilje Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/1284. Hovedutvalg teknisk 28.08.2014

Saksbehandler: Kjell B. Gilje Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/1284. Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell B. Gilje Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/1284 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 Byggehøyder og brannberedskap i Karmøy kommune Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet 2014 Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Bakgrunn Roller og ansvar Lovverket Kriterier for tilskudd Kompetanse Arbeidsgruppe

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer