KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok!"

Transkript

1 KARASJOK SENTERPARTI I felleskap med hele hjerte for Karasjok!

2 BLI, KOM og LEV i Karasjok! Fremtiden er utfordrende. Vårt fokus er på trivsel og bolyst, med et sterkt ønske om å få enda flere innbyggere, derfor sier vi dette med de tre enkle ordene bli, kom og lev!. Vi vil jobbe for Karasjok som en attraktiv plass å komme til, det skal legges til rette for at DU fortsatt skal bli her og at du skal leve godt her. Karasjok Senterparti vet at vi står overfor store oppgaver i kommunen og vi er villige til å gjøre noe med det. Karasjok Senterparti bygger politikken på gode fellesskapsløsninger. Vi mener at vi får de beste løsingene når vi arbeider sammen og ikke hver for oss. Vi vil ha løsninger som er best for alle! Vi ønsker å ha et mer inkluderende samfunn, mer åpenhet og styrke i det sosiale samholdet i vårt lille bygd. Vi vil at hver enkelt skal føle en tilhørighet og eierskap til kommunen, og vi ønsker selvsagt en god dialog mellom kommunens politikere og befolkningen. Senterpartiets prioriterte oppgaver er å jobbe for et mer inkluderende samfunn, der alle er med der alle blir sett der alle blir ivaretatt! Den politiske utfordringen i Karasjok er ikke å bygge flere monumenter, men å forbedre kommunens tjenester. Derfor vil vi legge til rette for at folk skal kunne leve meningsfulle og lykkelige liv, hvor forebyggende arbeid er mer lønnsomt enn ettervern.

3 I løpet av fireårsperioden skal vi jobbe for: Åpenhet og eierskap til kommunen Enn sunn kommune økonomi Barn og unge Folkehelse En kommune for deg og meg! Det bankende hjertet i kommunen. Gode og meningsfulle oppvekstvilkår Gode helsetjenester og helsefremmede tiltak Karasjok Senterparti går til valg på å gi bedre tjenester til alle i kommunen, og ved at du gir din stemme til Senterpartiet, er du med på å bidra til en bedre kommune! Noe av det viktigste vi alle kan gjøre for fellesskapet og for demokratiet denne høsten er å engasjere oss, og delta ved høstens valg. Bruk demokratiet og din stemmerett til å velge ENDRING i Karasjok! Stem Senterpartiet! Ordførerkanditat Anne Toril E. Balto 2. kandidat: Amund Peder Teigmo 3. kandidat: Frode Tangen 4. kandidat: Hege Joks

4 Åpenhet og eierskap til kommunen Vi ønsker at befolkningen skal få mer innflytelse og mer interesse for både de administrative og de politiske prosessene. Vi vil endre på den politiske organiseringen slik at vi får mer åpenhet og innsyn i hva sentrale politikere gjør. Overføre politiske møter på web eller radio for å øke interesse og engasjement. Innføre spørretime også i hovedutvalgene. Ha ordførerens og varaordførerens dagbok på internett. Gjennomføre årlige nettbaserte brukerundersøkelser. Utlyse årlige konkurranser for forslag om hvordan kommunen kan bli bedre i ulike sektorer. Innføre en Trivselskampanje og Innflytter og etablererpakke på internett og i hele systemet. Legge ut tjenestebeskrivelser tilgjengelig for publikum: Hvor kan man få hjelp til hva. En sunn kommuneøkonomi Det nye kommunestyret arver et enormt underskudd som må dekkes inn. Dette blir utfordrende, men selv om vi må bruke mindre penger, så vil dette allikevel ikke svekke tilbudet. Vi vil bruke hele budsjettet, og ikke mer! Ved å ha fokus på god økonomistyring vil vi legge skuta på riktig kurs igjen. Vi vil effektivisere kommuneøkonomien uten at tilbudene blir svekket ved å: Bedre økonomistyringen. Måle produktivitet og effektivitet i kommunen. Måle resultater i interkommunale samarbeid. Videreføre gode prosjekter som gir gode resultater, de andre stanses. Redusere politiker honorarer

5 Barn og unge En trygg oppvekst Barna er vår fremtid! Det er viktig at barn og unge får være med på å påvirke utviklingen av kommunen. Trygge og gode oppvekstsvilkår med variert fritidstilbud er avgjørende for glade og sunne barn og ungdom, hvor frivillige lag og organisasjoner er sentrale medspillere. Gi økonomisk bistand til frivillige lag og foreninger som jobber for barn og unge. Ha tettere samarbeid og bedre koordinering mellom barnevern, skole, barnehage, helsevesen og familien ved å etablere barnas hus. Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonen for barn og småbarnsfamilier i kommunen. Forebyggende arbeid fremfor ettervern! Aktivere ungdomsrådet. Ha mer variert innhold og aktiviteter til ungdom på ungdomsklubben. Ha ungdom hjem for en femtilapp på fredags og lørdagskvelder. Bistå ungdom med å skaffe sommerjobber. Gi flere tilbud til ungdom om sommeren, evt. jobbsøkerkurs, ulike sommerkurs, sommerleir. Legge til rette for flere tilbud for ungdom som ikke driver med idrett. Skole Kunnskap og kvalitet Barna tilbringer mye tid på skolen, derfor er det viktig med trivsel og samhold. Vi ser en klar sammenheng mellom næring og læring. Mat og skolekantine er derfor en viktig del av skolen. En skole med høy kvalitet og trivsel skaper grunnlag og motivasjon til videre utdanning. Gi barn et varmt måltid daglig, slik at de får nok næring til å mestre skolehverdagen. Gi barna tilbake de lærerstillingene som er frarøvet dem. Gi lærere etterutdanning innefor ledelse. Ha bedre læremidler på skolen

6 Videreføre ordningen med leksehjelp og ha leksehjelp også på ungdomsskolen. Ha god dialog mellom skole og hjem. Sette søkelys på folkehelsen til skolebarn. Ha en helsesøster på skolen. Vurdere behov for fleksible åpningstider i førskolen/barnehagen. Ha tidlig fokus på utdannelse etter grunnskolen ved å bruke skolen mer aktivt i informering av videre utdanning og jobbmuligheter. Folkehelse Vi vil ha et gedigent omsorgsløft, og bedre forvaltning av helseressursene. Fagpersonell skal brukes, ikke forbrukes. Vi må iverksette en rekke tiltak for å styrke folkehelsen i kommunen. Ha flere hender i omsorgen, Beholde de vi har og aktiv rekruttering. Fokusere mer på hva som holder folk friske enn hva som gjør oss syke. Arbeide for bedre samarbeid mellom ulike instanser, slik at vi kan få bedre lavterskeltilbud. Det skal være mulig å få hjelp tidligere, uten å behøve å ha en diagnose. Arbeide for at unge mennesker ikke faller ut av utdanning og arbeidsliv. Ha en kommunepsykolog. Ha bedre oppfølging av rusmisbruk, både forebygging, oppfølging og ettervern. GPS merke eksisterende turstier og gjøre de mer tilgjengelig for befolkningen. Tilrettelegge naturopplevelser for funksjonshemmede. Ha økt fokus på brukermedvirkning: Pasienten i fokus! En aktiv og verdig alderdom Eldrebølgen er her nå. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. Helse for eldre er ikke bare stell og pleie: Det er også aktivitet og aktiv terapi. Dette vil Senterpartiet fokusere på.

7 At eldre skal få komme ut i frisk luft minst en gang i uken. Stimulere eldre til større innsats i frivillig arbeid. Stimulere kulturtilbud som retter seg mot eldre. Bruke eldrerådet og de ulike foreningene mer aktivt, og arbeide for at flere eldre får kommunale verv. Ha flere aktiviteter og avlastningstilbud for personer med aldersdement. Gi eldre en bedre mulighet til fysisk aktivitet gjennom ulike tilbud. Ha høy kvalitet i hjemmebasert omsorg de som vil, skal få bo hjemme lengst mulig. La de eldres kompetanse og erfaring komme til nytte gjennom aktiv seniorpolitikk. Et pulserende kulturliv Vi jobber ikke for et høyere materielt forbruk, men vil at folk skal få flere opplevelser. Derfor vil vi ha et krafttak for den folkelige kulturen, for idrett, kor, korps og kulturliv. Sette frivilligheten, idrett og den levende kulturen øverst på den politiske dagsordenen. Drive en kulturpolitikk som bidrar til at samisk kulturtradisjoner og identitet blir tatt vare på, der også andre kulturer kan oppleve likeverd. Styrke tilbudet på kulturskolen. Opprettholde økonomisk støtte til lag og foreninger. Oppruste samfunnshuset. Sikre og synliggjøre våre kulturminner og vårt kulturlandskap. Arbeide for at biblioteket utvikles til en lokal arena for kultur, informasjon, opplevelser og kompetanseformidling. Sikre godt vedlikehold av kirker og kirkegårder.

8 Toleranse og mangfold, en inkluderende kommune Karasjok skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn der alle skal oppleve å bli ivaretatt. Ingen skal diskrimineres på grunn av opphav, kjønn eller seksuell legning. Fremmedkulturelle innbyggere er en stor ressurs for kommunen og vi har et ansvar for at de finner seg til rette og får utnyttet sitt potensial. At mobbing skal ha null toleranse! Ha fokus på inkludering, anerkjennelse og fremsnakking fremfor utestenging, overseelse og sladder. Tilby samisk og norskopplæring til alle som ønsker det som en del av innflytter og etableringspakken i Karasjok. Sette i gang et eget jobbprogram for innflyttere. Styrke bruk av samisk i kommunen. At fagkunnskap skal prioriteres ved ansettelser. En brukervennlig kommune Karasjok skal være en moderne, fleksibel, effektiv og servicevennlig kommune. Vi vil avskaffe alle sjefs titler i kommunen og endre de til titler som ledere. Vi vil utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere med frivillige organisasjoner. Vurdere å utvide åpningstidene ved kommunens servicekontor. Arbeide for å tilby bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, større valgfrihet og kortere behandlingstid. Sørge for at mer informasjon, søknader og annen service kan formidles via internett. At alle innflyttere til kommunen skal ønskes velkommen av ordføreren og få en oversikt over det kommunale tjenestetilbudet (innflytter og etableringspakken).

9 At Karasjok kommune skal ha tjenester av god kvalitet, og innbyggerne skal selv være med og utforme tjenestene de benytter seg av. En skapende kommune Vi vil at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Vi må iverksette tiltak for å skape lokal samfunnsutvikling og boglede. Karasjok trenger et sterkere privat næringsliv. Et mangfoldig og attraktivt næringsliv er sentralt for å sikre bosetningen. Vi vil jobbe for at eksisterende og framtidige virksomheter har gode rammebetingelser, samtidig som vi vil stimulere innbyggere og innflyttere til å etablere nye bedrifter. Landbruk, reindrift og utmarksnæring økt verdiskapning og flere bein å stå på Antall sysselsatte i primærnæringene har sunket kraftig og trenger vitamininnsprøytninger og flere bein å stå på. Vi vil derfor jobbe for: Å likestille ulike næringers bruk av utmarksressursene. Vektlegge gamle dagers VERDDEVUOHTA for å forebygge konflikter og fremme samarbeid. En kommunal rovdyrforvaltning. Å ha kortreist mat mer produksjon og salg av lokale landbruks og reindriftsprodukter. Legge til rette for lokale nisjeprodukter. Motivere flere utmarksutøvere å selge sine opplevelser og produkter til turister.

10 Privat virksomhet Bedre rammevilkår Å ønske de som vil etablere nye bedrifter velkommen med en egen etablererinformasjon, og stimulere og bedre vilkårene for gründere. Å opprettholde en næringshage. Å la et næringsforum få påvirke bruken av næringsfondet. Å stimulere store bedrifter som Sametinget, NRK og Helse Finnmark og andre til å benytte det lokale næringslivet. En årlig utdeling av en gründer eller næringslivspris. Reiseliv Karasjok som reisemål Vi vil ha Karasjok på verdenskartet! Karasjok kommune har helt unike muligheter for å etablere flere arbeidsplasser innenfor reiseliv. Vi vil sette høy fokus på å markedsføre vår kommune som et spennende reisemål, og det er viktig at kommunen legger til rette for økt samarbeid mellom ulike reiselivsaktører. Evaluere bruken av kommunale tilskudd til næringen. Legge til rette for økt vinterturisme. Markedsføre det vi er unike på, og sette i gang en folkekampanje på å markedsføre vår kommune. Samferdsel bedre veier og kommunikasjon Gode kommunikasjonstilbud er avgjørende for distriktene, derfor vil vi ha: Ha en bedre bussløsning til og fra flyplassen. Tilrettelegge for bedre adkomst fra boligfeltene til scooterløypene. Sikre trafikk der barn ferdes, og senke fartsgrensen i slike områder. Tilstrebe utarbeidelse av gang og sykkelstier. Beholde E6 gjennom Karasjok. Ha bedre standard på indre riksvei.

11 Tenke globalt handle lokalt Vi tar klimaendringene på alvor. Selv om klimaproblemene er globale må vi handle lokalt for å nå målene om å redusere utslippene. I Karasjok er naturbruk viktig for alle husholdninger både for bosetning og kultur. Vi vil ha tilgang til naturressursene og forvalte vårt spiskammer selv. Naturbaserte næringer som reindrift, landbruk, utmarksnæring, og turisme har stor betydning for Karasjok. På lengre sikt er alle disse næringene avhengige av at miljøet og naturressursene forvaltes på en bærekraftig måte. At vi lykkes med å bevare natur og kulturarven har også stor betydning for velferd og livskvaliteten her. Vern av miljøet er en viktig forutsetning for framtidig vekst og velstand, samtidig som vi må få bruke og høste av naturressursene slik vi har gjort gjennom tusenvis av år. Ha en egen energi og klimaplan. Ha fokus på klimagassutslippene i Karasjok. At naturen skal kunne brukes, men ikke forbrukes. Ha fokus på miljøvennlige kommunale kjøretøy ved utskiftninger. At flis og varmepumper skal erstatte olje ved oppvarming av kommunale bygg. Jobbe for etablering av produksjon og bruk av fyringspellets til oppvarming. Jobbe for at man fortsatt skal kunne benytte tradisjonelle ferdselsårer med hest og motorkjøretøy også organisert.

12 1 Anne Toril Eriksen Balto Økonomisk rådgiver 2 Amund Peder Teigmo Lege / Småbruker 3 Frode Tangen IT konsulent / Brannmann 4 Hege Joks Helsesøster 5 Bjarne Rikardsen Jordbruker 6 Kajsa Kemi Gjerpe Student 7 Geir Svestøl Ambulansearbeider 8 Ristin Kemi Familieterapaut / Samfunnsviter 9 Nils Jovnna Eira Meløy Reindriftsutøver 10 Torstein Søgård Lærling energimontør 11 Gunn Anette Anti Aslaksen Konsulent 12 Tina Soleng Barnevernpedagog 13 Lars Persen Gaup Reindriftsutøver 14 Kirsten Inger Anti Postansatt 15 Fritz Erlandsen Jordbruker 16 Emily Siopan Pope Bjørsmo Lektor 17 Anders Guttorm Seniorinspektør mattilsynet 18 Gunn Anita Skoglund Sara Konsulent 19 Ole Bartnes Tekniker / Pensjonist 20 Inger Alma Helander Miljøarbeider 21 Arne Kristian Balto Selvstendig næringsdrivende turbuss 22 Nils Rolf Johnsen Reiselivsoperatør 23 Kjetil Lund Boine Maskinkjører 24 Marit Ragnhild Johnsdatter Eira Utsi Duojár / Reindriftsutøver

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer