Årsrapport Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid"

Transkript

1 Årsrapport Innledning I 2011 har hovedfokus for Akupunkturforeningen vært Bli synlig kampanjen, med skifte av navn, logo og profil for øvrig. Den første annonsen med brannmannen ble rykket inn i Dagbladet april. Annonse nr to med Nico Widerberg ble utarbeidet av en utvidet annonsegruppe (John Erling Håndstad og Merete Åstrøm) og var ikke klar før til innrykk før 18. November. Innrykk 25. Nov. 6. og 13. Januar Bannerannonse i Dagbladet nett i 3 mnd fra medio november. Annonse utarbeidet for lokalt bruk. Ferdigstilling av diverse dokumenter: Krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger Retningslinjer for trygg akupunkturpraksis Rammekrav for akupunktører Retningslinjer for utdanning Yrkesetiske regler Våren var preget av sykmeldinger på to av sekretariatets tre ansatte. Generalsekretærens oppsigelse og ansettelse av ny generalsekretær har tatt mye tid og ressurser. 2. Medlemmer Pr. 31. desember 2011 var det 709 fullverdige medlemmer. I løpet av året fikk vi 65 nye medlemmer, hvorav 3 kandidatmedlemmer og 18 studentmedlemmer, og 31 utmeldinger. De fleste utmeldte oppga dårlig inntjening som akupunktør og at de avviklet akupunkturpraksisen sin som årsak. Kjønnsfordelingen går i fortsatt i retning av flere kvinner (524) og færre menn (188). 3. Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2011 har Akupunkturforbundet vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), Anne Uleberg (nestleder), Arne Kausland, Erik Vinje Olbjørn, Lise Torp Hellum, Anette Sørensen og Nina Skoglund (vara). Anette Sørensen trakk seg 1. September da hun begynte i 100% stilling ved Akupunkturhøyskolen jf. foreningens vedtekter, Nina Skoglund rykket da opp som fast medlem. Sekretariatet

2 Sekretariatet bestod av konsulent Merete Lindén Dahle i 80% stilling fram til 1. juli, deretter i 60% stilling resten av året. Hanne Aanensen arbeidet i 40% stilling frem til 1. juli, deretter 60% stilling fra 1. juli fram til 1. desember da hun sluttet. Fra 1. desember startet Hege M. Damsgaard Helsing i 60% stilling. Generalsekretær Kari Bente Sørlie sa opp sin stilling 27. mai og arbeidet fram til 30. september. Ny generalsekretær Erik Nygaard begynte som ny generalsekretær 17. oktober. Han arbeider i 100% stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 10 plenumsmøter i 2011 og behandlet 65 saker. De viktigste sakene: Autorisasjon Det har blitt purret diverse ganger på et svar på vår autorisasjonssøknad. Helsedirektoratet har svart at dette kommer snart, uten å spesifisere dette nærmere eller å antyde hvordan saken står. Det er pr. dag 7 som har søkt om autorisasjon. Saken har vært i ledermøtet i Helsedirektoratet flere ganger, men blitt sendt tilbake til fagavdelingen uten at vi vet årsaken. Synlighet og media Cecilie Brewer VOF (vitenskap og fornuft) 3/2011: Akupunktur Godkjenning nå!, 2 sider artikkel Helsebilag Dagbladet: 2 sider reportasje om akupunktur og sikkerhet, våren 2011 Alternativt nettverk: Å lure befolkningen, innlegg april 2011 VG.no: Pollenallergi mangel på informasjon!, debattinnlegg våren 2011 NIFAB: Stor økning i antall registrerte utøvere, innlegg juni 2011 NRK innspilling: Folkeopplysningen sept Medlem Jorunn Krokeide er også med i denne produksjonen. Blir forhåpentligvis sendt på NRK i løpet av 2012 NRK.no: Farlige nålestikk, intervju okt 2011 Alternativmessen: Fagkrav til behandlere, deltagelse i paneldebatt 19.nov 2011 Kari Bente Sørlie var intervjuet av Tønsberg Blad, Dagbladet og TV2 Nettnyheter i forbindelse med sak om lungepunktering. Videre var hun i kontakt med journalist fra NRK Møre og Romsdal, samt NRK Sogn og Fjordane. Tema autorisasjon og refusjon. Hun ble også kontaktet av Kristian Gundersen i forbindelse med et bokprosjekt han hadde. Videre bidro hun, sammen med Cecilie Brewer, i et bokprosjekt i NAFKAMs regi (eksepsjonelle sykdomsforløp). Akupunkturforeningen har hatt en helsides annonse i Dagbladets helsebilag i april. Samme annonse fikk sistesiden i festivalavisen til Oslo Live som var et vedlegg til gratisavisen Natt&Dag. Annonsen ble også brukt i et helsevedlegg til gratisavisen Follo rundt. Ny helsides annonse med Nico Wideberg i Dagbladet to fredager i november, samt bannerannonse i Dagbladet på nett Helsesidene. Akupunktur internasjonalt

3 2011 ble et år med mange ekstraordinære utgifter. Dette gjøres rede for tidligere i rapporten. For å holde kostnadene nede, ble foreningens reiseaktivitet svært begrenset. Vi sendte for eksempel ingen representanter til verken Rothenburg eller London konferanser vi pleier å delta på. 1. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) I 2011 ble fire WFAS internasjonale akupunkturstandarder vedtatt: Akupunkturnåler, øreakupunktur, moksibusjon og skalleakupunktur. Arne Kausland var i Sao Paulo, 4. nov. 2011, på WFAS sitt årlige styremøte. Styret møtes en gang i året, i forbindelse med konferanser. Rapport fra WFAS sin internasjonale standardiseringskommite var et viktig punkt på agendaen. Det var også samarbeidet med WHO. WFAS har utnevnt 2 av sin stab til arbeid i WHO hovedkvarter, for sammen med WHO å utarbeide en global undersøkelse av akupunkturutviklingen i verden. WFAS vil styrke samarbeidet med WHO og ISO TC 249. WFAS begynte i 2011 å utarbeide et dokument på oppdrag fra WHO, fordi WHO skal oppgradere sin strategi på TM (Traditional Medicine). 2. European Traditional Medicine Association (ETCMA) Leder Cecilie Brewer og nestleder Helge Simonsen representerte Akupunkturforeningen på European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) sin generalforsamling og ETCMAs 4. symposium i Belgia i februar. Symposiet hadde samlet fire foredragsholdere med forskjellige vinklinger på temaet: Hvordan skal Tradisjonell Kinesisk Medisin posisjonere seg i den vestlige verden? Cecilie Brewer er kasserer for ETCMA. 3. Internasjonal standardisering (ISO) ISO/TC 249 TCM ble etablert i 2009 med det formålet å standardisere TKM. Komiteen fokuserer på kvalitet, sikkerhet og informatikk. Norge ved Akupunkturforeningen deltar i dette arbeidet. Arne Kausland har deltatt på plenumsmøtene og er medlem i 2 arbeidsgrupper. ISO/TC 249 har hatt 1 plenumsmøte i 2011, 2. til 4. mai i Haag, med 84 deltakere fra 14 deltagerland og 4 liasion organisasjoner (samarbeidsorganisasjoner). Der ble det etablert 5 arbeidsgrupper som skal utarbeide standarder innen kvalitet og sikkerhet samt informatikk/- nomenclatur i TKM. Etter møtet i Haag har vi vurdert og votert (via Standard Norge som er ISO sin norske organisasjon) 2 NWIP (nye arbeids tema forslag). Arne Kausland deltar som ekspert i 2 arbeidsgrupper : Quality and safety of acupuncture needles og Informatics of TCM. 2 av 5 arbeidsgrupper startet høsten Øvrig internasjonalt engasjement Videre representerte Cecilie Brewer Akupunkturforeningen i Danmark på den tredje skandinaviske TCM-kongressen i Slettestrand i september. Tema var: Chinese medicine and fertile spirit:

4 childhood, nourishment and long life. På kongressen ble det avholdt et møte mellom foreningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Det er viktig at det skandinaviske akupunkturmiljøet samarbeider og at informasjon flyter mellom landene. Forskningsgruppe Forskningsgruppen her i Norge har det ikke lykkes å få startet opp igjen i Imidlertid har det vært aktivitet i ETCMA sin forskningsgruppe. Vår representant her har vært Nina Skoglund. Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som skal gå til ETCMAs medlemmer. Første utkast er sendt til flere personer som kommer med tilbakemeldinger på hvorvidt spørsmålene i undersøkelsen er gode jamført med hensikten. Hensikten med undersøkelsen er grovt skissert å finne ut hvilket utdannelsesnivå medlemmene har og hvilken holdning og innsikt de har når det gjelder forskning og faglig oppdatering. Studentmedlemmer Norges Helsehøgskole Campus-Kristiania avdeling akupunktur Vi har i møter med både studentutvalget (SU) og studentene kommet med forslag som kan bedre forholdet mellom studentene og foreningen. Styret har vedtatt at et studentmedlem, valgt av studentene, kan delta på våre styremøter i saker som er viktig for studentene. Studentene velger en representant blant SU medlemmer som må inneha et studentmedlemskap i foreningen. I dialog med studentrepresentanten ønsker vi å finne områder som er viktige samarbeidsområder i 2012 og forventninger til samarbeidet. Det er viktig for Akupunkturforeningen at denne ordningen blir synelig for våre medlemmer og for studentene. Det er viktig at studierepresentanten aktivt formidler saker tilbake til studentene på skolen og formidler saker av viktighet for studentene til foreningen. Vedtektene 6 hjemler studentmedlemskap. De har tale og forslagsrett på landsmøtet, men ikke stemmerett. Vervekampanje En person ble vervet. 4. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget EVU består av Mette Trolie, Kristin Evjen, Cathrine Nodberg. Raj Narula og Thuy Dalen er vara. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Kontakten mellom EVU og koordinator har vært pr mail, telefon eller på kursene. Varamedlemmene har fått tilsendt mail på lik linje med EVUs medlemmer, slik at de er oppdaterte og kan komme med tilbakemeldinger. EVU ønsker at de to varamedlemmene skal være mer aktive; svare på mailer osv. EVU ønsket at det skulle vært avhold et felles møte for EVU og koordinator i 2011, men pga sykdom, bli synlig kampanje og 2 oppsigelser i sekretariatet har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette. EVU ønsker et møte i året der man samles og planlegger kursene fremover.

5 Vi har sendt ut kursinvitasjon på mail for hvert enkelt kurs i tillegg til at informasjonen legges på hjemmesidene våre så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser og annonse i DeQi. Vi har brukt Questback for evaluering av kursene. EVUs koordinator sender ut mail med evaluering en til to dager etter kurset med en påminnelse en uke etter. Det gir en veldig oversiktlig tilbakemelding fra kursene og letter arbeidet for EVU som ikke lengre trenger å gjøre dette manuelt. Som siste spørsmål har vi listet opp forslag på forelesere og temaer. På denne måten kan vi lodde stemningen blant medlemmene på hva slags type kurs og kursforelesere de ønsker. Kursene i 2011: IMS-kurs med Gunn, Hilland & Enerhaug Del 2, Januar i Bergen Kurset hadde 28 deltakere. Mange av våre medlemmer etterspør nye kurs i IMS. Kurs i forbindelse med Landsmøte: Journalforskrifter og regnskap, 13. Mars Kurset ble avlyst pga for få påmeldte. Del 1 Kurs i avansert øreakupunktur. Hvordan optimalisere bruk i klinikk. Per Slot Jensen, 2. og 3. April 38 påmeldte. 19 leverte evalueringskjema på Questback. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter dette kurset. 90% ønsker Del 2. Del 2 vil arrangeres i løpet av høsten Vi valgte et veldig rimelig kurslokale slik at vi kunne sette ned kursprisen til kr 2000 etter tilbakemeldinger om at medlemmene våre sliter økonomisk. Og en av hovedgrunnene til at de er medlemmer er for å få tilgang på kurs. De 7 emosjoner, indre årsaker til sykdom og deres effekt på Qi og Shen med Yair Maimon, 24. og 25. sept 68 påmeldte. 37 svarte på evalueringsskjema fra Questback. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på Yairs forelesning denne gangen også. Han var her i Faglig utvalg Faglig utvalg (FU) 2011 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan. Oddrun Nedregård og Kurt Johannes Askim har vært varamedlemmer. FU har behandlet ulike saker via e-post i løpet av året, og hatt to felles møter i (23.06 og 24.11). I følge Akupunkturforeningens virksomhetsplan for 2011 var oppgavene for FU å fortløpende behandle søknader om medlemskap, behandle søknader om å holde kurs for Akupunkturforeningens medlemmer, utarbeide og gjennomføre praktisk test for eksterne søkere ved behov, utarbeide krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger sammen med sekretariatet, utarbeide krav og retningslinjer for Akupunkturforeningens urtegruppe sammen med sekretariatet og styret.

6 FU har i løpet av året behandlet seks søknader om medlemskap: Tre ble godkjent, en som søkte medlemskap i 2009 (fikk avslag den gang pga manglende kompetanse i akupunkturfag) søkte om studentmedlemskap under den tiden han følger innpasningsprogrammet ved AKHS. Han fikk avslag da studentmedlemskap ikke gis til de som følger innpasningsprogrammet ved AKHS, gis kun til de som følger grunnutdanningen/ bachelorprogrammet. To søknader ble bedt om å sende inn mer detaljert dokumentasjon på sin utdanning, men har ikke respondert innen årets utløp og ble derfor ikke behandlet ferdig i FU. FU har i løpet av året mottatt en søknad fra et medlem om å få holde kurs. Dette var følgende: Kurs for leger og sykepleiere ved Universitetssykehuset i Nord Norge, i behandling av kvalme ved cytostatikabehandling. Kurset skulle gå over en helg/tre dager og inneholde tre deler hvorav del tre var en eksamen. Kurset ville omhandle presentasjon av basalforskning med virkningsmekanismer, placebo, anti-stress effekter og klinisk forskning. Det ville være spesiell vekt på akupunkturbehandling innenfor onkologi og kvalmebehandling ved cytostatica, og det ville bli gitt informasjon om TKM med vektlegging på at det de lærer har sin begrensning. Faglig utvalg mente det er flott at akupunktur gis på sykehus, men mener at det er akupunktører som bør gi denne behandlingen. De mente at det kurset det her ble søkt godkjenning for å holde gikk ut over grensen for hva det kan gis unntak fra vedtekten ( 20) for. Faglig utvalg så derfor ingen grunn her til å innvilge unntak fra vedtekten ved denne søknaden, og søkeren fikk avslag. Styret har bedt FU om innspill og deres synspunkter på to saker. Den ene saken var om foreningen bør vektlegge realkompetanse i tillegg til formell utdanning når man vurderer søkere for medlemskap, og den andre saken gjaldt rutiner ved evaluering av skoler godkjent av Akupunkturforeningen. FU sendte styret sine innspill/anbefalinger. Krav til profesjonell akupunkturpraksis internkontroll HMS og internkontroll personopplysninger er ferdigstilt. Det er foreløpig ikke utarbeidet krav og retningslinjer for Akupunkturforeningens urtegruppe. Dette undersøkes om det er hensiktsmessig å ha en urtegruppe eller om restriksjonen på import av urter er for streng. Etisk råd Etisk Råd har bestått av følgende medlemmer og vara-medlemmer: Birgitte Lunde, Keitt Riseng, Lars-Olof Knutsen, Kristin Sanaker, Toril Olden (vara) og Per Arne Øyen (vara), Tove Lande (Migreneforbundet), som var valgt som eksternt medlem til etisk råd, trakk seg i september. Migreneforbundet utnevnte ny representant, Svenn Thørn i Landes sted. Etter siste landsmøte har Etisk Råd hatt (foreløpig) tre saker til behandling:

7 Rådet ble innkalt til møte i Akupunkturforeningen i september i år, der deltok Toril Olden, Lars-Olof Knutsen og Kristin Sanaker. Lars-Olof Knutsen ble valgt til rådets koordinator. Videre har de hatt et felles møte over SKYPE samt e-post kontakt og telefon. I de 3 sakene vi har hatt oppe er en sak resultert i suspensjon (IMS-saken), en har fått en kommentar og den siste uten at vi har kunnet anmerke brudd på etiske regler. Pasientskadeutvalget Utvalget i 2011 bestått av Arne Johan Norheim, Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Einar Borud. Pasientskadeutvalget har i 2011 hatt fire saker til behandling. Den første var et spørsmål om akupunktur kunne brukes på en pasient som hadde hatt gule stafylokokker. Andre og tredje sak omhandlet pasienter som mente seg feilbehandlet, den siste saken var en lungepunktering. Distriktskontaktene Distriktskontaktene i 2011 har vært som følger (antall utøvere i distriktet i parentes): Hordaland (50): Margrethe Joys Hedmark (23): Anna-Lena Petersson Møre og Romsdal (23): Kristin Meyer. Vara: Nina Bratli Nord-Trøndelag (16): Karianne Bø Oppland (21): Per Hovland Rogaland (32): Bjørn Rismyhr/ Fredrik Balchen Sogn og Fjordane (12): Bjørg Stokke Nordgulen Sør-Trøndelag (24): Eirin Løseth. Vara:Vigdis Blindheim Telemark (24): Egil Salthammar Troms (12): Hege Soubeyrat Gjerdrum Østfold (40): Gry Løining Øvrige fylker står ved utgangen av året uten distriktskontakt, men Akupunkturforeningen tar nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået. Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2011: Oppland: Tre møter, mellom 9 og 13 deltagere: Januar tema idrettsskader. April tema Lingering pathogenic factor November tema Dr.Tan&Crossover teknikk v/olav Kise. Østfold: To møter, 5 deltagere: Februar tema IMS/triggerpunkt September tema kosthold i TKM. Ingen aktivitet i øvrige fylker.

8 Valgkommiteen Valgkommiteen har bestått av følgende medlemmer: Cathe Bech, Hillbjørg Igeland og Katrine Bostrøm. John Erling Håndstad (vara) Valgkommiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg 5. deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 850 eksemplarer for 1 og 2, og 900 for nummer 3. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2011 Godkjent av styret 21. februar 2012 Kari Bente Sørlie :34 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold Kari Bente Sørlie :34 Formatert: Fargerik liste - uthevingsfarge 11, Nivå 1, Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil Kari Bente Sørlie :35 Slettet: og vara-medlemmer Kari Bente Sørlie :35 Slettet: Kari Bente Sørlie :35 Slettet: Kari Bente Sørlie :37 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold, 12 pt Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Skrift:Fet Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Skrift:Frutiger LT 65 Bold, 12 pt Kari Bente Sørlie :36 Formatert: Fargerik liste - uthevingsfarge 11, Innrykk: Venstre: 0 cm, Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil Erik Nygaard generalsekretær

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Det ligger mye hardt arbeid bak driften og utviklingen

Det ligger mye hardt arbeid bak driften og utviklingen UTDANNING Av Hanne Aanensen Institutt for akupunktur en ung 30-åring Det ligger mye hardt arbeid bak driften og utviklingen av skolen, og en god porsjon innsatsvilje fra alle involverte. Pionerene som

Detaljer

Heidi M. Burås, styremedlem, redaktør Coachmagasinet, gikk ut av styret og redaksjonen 19.08.

Heidi M. Burås, styremedlem, redaktør Coachmagasinet, gikk ut av styret og redaksjonen 19.08. Årsmelding for styreperioden 2013 til 2014 Styret har bestått av: Jan Otto Hovda, leder Mona Pettersen, styremedlem Erica Grunnevoll, styremedlem Jorunn Høygård, styremedlem (varamedlem fram til 04.07.)

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer