Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Nils Johan Kaldahl Sissel Stormo Holtan Svenn Kaldahl Magne Feragen Per Furre Tone Beate Fossli Ina Moe Egenes Grete Kristine Oksdøl Lervik Bernth-Erik Øien Fossli Arne Bratberg Tom-Arve Hågensen Agnar Forbord Olav Johan Mork Iren Halbostad Forfall: Navn Bjørn Dag Derås Emma Karoline Kaldahl Funksjon Ordfører Varaordfører Funksjon Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Jørgen Sæther Emma Karoline Kaldahl Herbjørn Kolstad Bjørn Dag Derås Tor Bøgseth Ordfører Sak 78/15 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kjell Einvik Rådmann Jan Morten Høglo Økonomisjef Torgeir Skevik Personalsjef Bodil Lie Sektorleder oppvekst Tore Brønstad Sektorleder helse og omsorg

2 Aase Hynne Sekretær Merknader Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ordfører orienterte om at det heretter åpnes for spørsmål fra kommunestyrerepresentantene etter at saklista på kommunestyremøtene er ferdig, ihht gjeldende reglement for kommunestyret. PS 79/15 Framtidig bruk av Alderspensjonatet på Statland, går ut av sakskartet. Saken ble utsatt på i formannskapsmøte Olav Johan Mork ønsker å opprette et adhoc-utvalg til å utrede situasjonen om Alderspensjonatet på Statland. Arne Bratberg ønsker å få kommunestyrerepresentantene til å se på alternativer for økte inntekter for kommunen. Innspill fra Olav Johan Mork og Arne Bratberg drøftes i formannskapet i januar. Det ble orientert om følgende saker: Kommunereformen Rådmann Kjell Einvik orienterte om status og framdrift i kommunereformen. Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen status for arbeidet i Namdalseid med frist Rådmannen fremmer sak til kommunestyret den der det tas stilling til retningsvalg for evt. kommunesammenslåing, innbyggerinvolvering og framdriftsplan fram mot vedtak i juni Raset på Statland Rådmann Kjell Einvik orienterte om status. Forslag til revidert reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i januar. Sikringsarbeidet i strandsonen er ferdig. Endelig søknad om skjønnstilskudd sendes når alle kostnader er kjent. Midtre Namdal samkommune Ordfører orienterte fra Midtre Namdal samkommune. Region Namdal Ordfører orienterte fra Region Namdal. Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3

4 Sakliste Utvalgssaksnr PS 77/15 PS 78/15 PS 79/15 PS 80/15 Innhold Referatsaker Stillingsstørrelse ordfører Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Revidert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2016 PS 81/15 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid PS 82/15 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2016, betalingsregulativ for kommunale tjenester PS 83/15 PS 84/15 PS 85/15 PS 86/15 Budsjett 2016 og økonomiplan , 2. gangs behandling Investeringsbudsjett 2015, justering og nye bevilgninger Visit Namdalen SA - videre medlemskap Krisesenter i Nord-Trøndelag - revidert selskapsavtale PS 87/15 Møteplan for Namdalseid kommune 2016 Lukket PS 77/15 Referatsaker RS 15/15 Forvaltningskompetanse - endelig tilsynsrapport RS 16/15 Saksprotokoll - Kontrollutvalgets årsplan 2016 Vedtak i Namdalseid kommunestyre Referatsakene tas til orientering og vedlegges møteboka. PS 78/15 Stillingsstørrelse ordfører Rådmannens innstilling Ordførerfunksjonen videreføres i hel stilling. Behandling i Namdalseid formannskap Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6. Varaordfører ba om å få vurdert sin habilitet.

5 Varaordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6 Ordfører og varaordfører forlot møte under behandling av saken. Vararepresentant Bjørn Dag Derås, Sp tiltrådte møte som vara for ordfører. Vararepresentant Bernth-Erik Øien Fossli, Ap tiltrådte møte som vara for varaordfører. Forslag på setteordfører fra Kristine Altin, Sp,: Nina Edel Damås. Nina Edel Damås ledet møte under behandling av saken. Forslag fra Bernth-Erik Øien, Ap: Arbeiderpartiet foreslår ordførerstilling i 75 % stilling. Innsparing på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Votering: Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. Bernth-Erik Øien Fosslis forslag fikk 1 stemme. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6. Varaordfører ba om å få vurdert sin habilitet. Varaordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6 Ordfører og varaordfører forlot møte under behandling av saken. Vararepresentant Tor Bøgseth, Sp tiltrådte møte som vara for ordfører. Vararepresentant for Ap har meldt forfall pga sykdom. Forslag på setteordfører fra Kristine Altin, Sp: Nina Edel Damås. Forslag på settevaraordfører fra Iren Halbostad, H: Bernth-Erik Øien Fossli. Nina Edel Damås ledet møte under behandling av saken. Bernth-Erik Øien Fossli tiltrådte som settevaraordfører.

6 Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Ordførerfunksjonen videreføres i hel stilling. PS 79/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Rådmannens innstilling 1. Kommunens botilbud ved alderspensjonatet avvikles i løpet av 1. halvår Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommen 3. Dagens beboere gis alternative botilbud i kommunen 4. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides gjennom budsjettrevisjon 2. tertial 2016 Behandling i Namdalseid formannskap Uttalelse fra Statland Vekst og Statland og Buvik sanitetsforening ble vedlagt saken før behandling. Forslag fra Agnar Forbord, V: Saken utsettes til etter at Namdalseid kommunestyre har fattet vedtak i saken om kommunereformen, og i påvente av at framtidig organisering av baser for hjemmebaserte tjenester, hvor en base er på Alderspensjonatet, er avklart. Nina Edel Damås, Sp, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt. Vedtak i Namdalseid formannskap Forslag fra Agnar Forbord enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak lyder dermed slik: Saken utsettes til etter at Namdalseid kommunestyre har fattet vedtak i saken om kommunereformen, og i påvente av at framtidig organisering av baser for hjemmebaserte tjenester, hvor en base er på Alderspensjonatet, er avklart. Behandling i Namdalseid kommunestyre Saken er utsatt. Vedtak i Namdalseid kommunestyre

7 PS 80/15 Revidert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2016 Rådmannens innstilling Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2016 vedtas i samsvar med saksvedlegget. Det tas forbehold om at tiltakene godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet og at nødvendig egenfinansiering er på plass. Behandling i Namdalseid formannskap Vedtak i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2016 vedtas i samsvar med saksvedlegget. Det tas forbehold om at tiltakene godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet og at nødvendig egenfinansiering er på plass. PS 81/15 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid Rådmannens innstilling Vedlagte forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namdalseid kommune i perioden vedtas. Behandling i Namdalseid formannskap Kristine Altin, Sp, fremmet følgende forslag til endring: Nytt punkt 2: Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Nytt punkt 5: Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr.14 Nytt punkt 8: Utbedring Alfsensvingen på Fv-211 Dette gir følgende endringer i rekkefølge i forhold til rådmannens forslag: nr. 2 blir nr. 3

8 nr. 3 blir nr. 4 nr. 4 blir nr. 6 nr. 5 blir nr. 7 Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Kristine Altin enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling på tiltak på fylkeskommunale veger blir dermed: 1 Gang- og sykkelveg fra Fallet til Berrekrysset, ligger innenfor 2 km fra skolen Fv 17 2 Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Fv 17 3 Gatelys Fv 215, Musikkhallmyre Statland skole Ledang Fv Utbedring av vegkryss Langstranda x Fv 766 på Tøtdal Fv Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr. 14 Fv 17 6 Autovern ved meierisvingen Fv 17 7 Autovern ved Lissfossen, Lie, Fv Utbedring Alfsensvingen Fv 211 Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Vedlagte forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namdalseid kommune i perioden med formannskapets endringer vedtatt. Tiltak på fylkeskommunale veger blir dermed: 1 Gang- og sykkelveg fra Fallet til Berrekrysset, ligger innenfor 2 km fra skolen Fv 17 2 Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Fv 17 3 Gatelys Fv 215, Musikkhallmyre Statland skole Ledang Fv Utbedring av vegkryss Langstranda x Fv 766 på Tøtdal Fv Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr. 14 Fv 17 6 Autovern ved meierisvingen Fv 17 7 Autovern ved Lissfossen, Lie, Fv Utbedring Alfsensvingen Fv 211 PS 82/15 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2016, betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 og endring i regulativet for kommunale tjenester vedtas.

9 Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap Uttalelser fra ungdomsrådet og felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedlagt saken. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Administrasjonen fremmet forslag til tillegg (nytt avsnitt): Betalingssatser og vederlag for opphold i institusjon endres ihht rundskriv I-1/2016 av Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 og endring i regulativet for kommunale tjenester samt endring som nevnt i rundskriv I-1/2016 av vedtatt. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement PS 83/15 Budsjett 2016 og økonomiplan , 2. gangs behandling Rådmannens innstilling 1. Vedlagte forslag til budsjett 2016 og økonomiplan vedtas. I budsjett 2016 fordeles det kr ,-til drift. Av driftsrammen for 2016 fordeles kr ,- til funksjon 390 Kirkelig fellesråd. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette videre fordeling på øvrige funksjoner i samsvar med føringer i budsjett Det vedtas følgende avsetning og bruk av fond innenfor formannskapets rammeområde for 2016: Avsetning til disposisjonsfond vedr. renteavkastning kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. renteavkastning kr ,-

10 Avsetning til bundne fond, VAR (avfall) kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (vannforsyning) kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (avløpsrensing) kr ,- Bruk av disposisjonsfond, (saldering av budsjett) kr ,- 3. Vedlagte forslag til investeringsbudsjett 2016 vedtas med sum kr ,- som finansieres slik: Opptak av felleslån kr ,- Opptak av startlån i Husbanken for videreutlån kr ,- Kompensasjon for merverdiavgift kr ,- Mottatt avdrag på lån og refusjoner kr ,- Overført fra driftsbudsjettet kr ,- Sum finansiert kr ,- 4. I medhold av Eiendomskatteloven av 6. juni og 3 a) jf. 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 7 promille av gjeldende takst for Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 2016 er 7 promille jfr. Eindomsskatteloven 12. Den samme satsen skal også benyttes for fritidsboliger. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 5. Namdalseid kommune godkjenner Midtre Namdal samkommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Namdalseid kommune bevilger følgende tilskuddsramme til Midtre Namdal samkommune for perioden : År Tilskudd til MNS Tilskuddet er innarbeidet og dekkes i vedlagte økonomiplan og budsjett 2016 for Namdalseid kommune. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap På formannskapsmøte (utleggingsmøte) ble følgende endringer vedtatt: (Endringer i 1000,- kr) Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt

11 forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Uttalelser fra ungdomsrådet, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, Statland Vekst, Statland og Buvik sanitetsforening, samarbeidsutvalget ved Namdalseid skole og samarbeidsutvalget ved Statland skole ble vedlagt saken før behandling. Ordfører fremmet følgende forslag til endring: Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse. Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør

12 Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. Agnar Forbord, V, fremmet følgende forslag til endring: Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling med formannskapets vedtak samt nye endringsforslag fra ordfører og Agnar Forbord enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling lyder dermed slik: (Endringer i 1000,- kr) Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse.

13 Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. Behandling i Namdalseid kommunestyre Uttalelser som har kommet etter høringsfristen blir ikke hensyntatt. Bernth-Erik Øien Fossli, Ap, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt. Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: (Endringer i 1000,- kr)

14 Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse. Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør

15 Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. PS 84/15 Investeringsbudsjett 2015, justering og nye bevilgninger Rådmannens innstilling Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2015: 1. Prosjekt 0970 MVA-kompensasjon på investeringer. Rammen reduseres med 692 tusen. 2. Prosjekt 9992 Bruk av lån. Rammen reduseres med tusen. 3. Prosjekt Kirken, renovering og alarm. Det settes av en ramme på 361 tusen til prosjektet. 4. Prosjekt Ras Statland Netto ramme til prosjektet balanserer med like store inntekter og utgifter. 5. Prosjekt 2029 Oppgradering uteområdet Vangstunet barnehage. Rammen på 260 tusen trekkes. 6. Prosjekt 3008 Velferdsteknologi. Ramme til prosjektet reduseres med 179 tusen. 7. Prosjekt 3031 Garasjer til omsorgsboliger. Rammen til prosjektet på 250 tusen trekkes. 8. Prosjekt 5261 Kjøp av brannstasjon og bolig. Det settes av en ramme til prosjektet på tusen. 9. Prosjekt 5274 Energimålere omsorgsboliger Helsetunet. Rammen til prosjektet reduseres med 250 tusen. 10. Prosjekt 5275 Vaktrom hjemmesykepleien. Rammen til prosjektet økes med 150 tusen. 11. Prosjekt 5285 Nytt sykehjem. Rammen til prosjektet reduseres med 2,5 mill.

16 12. Prosjekt 5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Rammen på 250 tusen trekkes. 13. Prosjekt 5299 Renovering bolig Lauvtun. Rammen for prosjektet økes med 10 tusen. 14. Prosjekt 5504 Brannvarslingsanlegg Statland skole. Rammen for prosjektet økes med 79 tusen. 15. Prosjekt 6229 Høydebasseng Statland vannverk. Rammen for prosjektet reduseres med 3,2 mill. 16. Prosjekt 6412 Sanering renseanlegg Statland. Rammen på 1 mill. trekkes. 17. Prosjekt 6413 Ombygging renseanlegg Korsen. Rammen på 2 mill. trekkes. 18. Prosjekt 6930 Bil til avløpstjenesten. Rammen for prosjektet reduseres med 45 tusen. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2015: 1. Prosjekt 0970 MVA-kompensasjon på investeringer. Rammen reduseres med 692 tusen. 2. Prosjekt 9992 Bruk av lån. Rammen reduseres med tusen. 3. Prosjekt Kirken, renovering og alarm. Det settes av en ramme på 361 tusen til prosjektet.

17 4. Prosjekt Ras Statland Netto ramme til prosjektet balanserer med like store inntekter og utgifter. 5. Prosjekt 2029 Oppgradering uteområdet Vangstunet barnehage. Rammen på 260 tusen trekkes. 6. Prosjekt 3008 Velferdsteknologi. Ramme til prosjektet reduseres med 179 tusen. 7. Prosjekt 3031 Garasjer til omsorgsboliger. Rammen til prosjektet på 250 tusen trekkes. 8. Prosjekt 5261 Kjøp av brannstasjon og bolig. Det settes av en ramme til prosjektet på tusen. 9. Prosjekt 5274 Energimålere omsorgsboliger Helsetunet. Rammen til prosjektet reduseres med 250 tusen. 10. Prosjekt 5275 Vaktrom hjemmesykepleien. Rammen til prosjektet økes med 150 tusen. 11. Prosjekt 5285 Nytt sykehjem. Rammen til prosjektet reduseres med 2,5 mill. 12. Prosjekt 5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Rammen på 250 tusen trekkes. 13. Prosjekt 5299 Renovering bolig Lauvtun. Rammen for prosjektet økes med 10 tusen. 14. Prosjekt 5504 Brannvarslingsanlegg Statland skole. Rammen for prosjektet økes med 79 tusen. 15. Prosjekt 6229 Høydebasseng Statland vannverk. Rammen for prosjektet reduseres med 3,2 mill. 16. Prosjekt 6412 Sanering renseanlegg Statland. Rammen på 1 mill. trekkes. 17. Prosjekt 6413 Ombygging renseanlegg Korsen. Rammen på 2 mill. trekkes. 18. Prosjekt 6930 Bil til avløpstjenesten. Rammen for prosjektet reduseres med 45 tusen. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement PS 85/15 Visit Namdalen SA - videre medlemskap Rådmannens innstilling 1. Namdalseid kommune dekker omsøkte årskostnad med kr for medlemskap i Visit Namdalen SA for Kostnaden innarbeides i 1. budsjettrevisjon 2016.

18 2. Namdalseid kommune ønsker ikke å forplikte seg for 2017 nå og vil derfor ikke inngå en bindende avtale med ett års oppsigelsestid. 3. Namdalseid kommune vil i løpet av 2016 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i kommunen/regionen. Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 3 stemmer. Vedtaket lyder dermed slik: 1. Namdalseid kommune dekker omsøkte årskostnad med kr for medlemskap i Visit Namdalen SA for Kostnaden innarbeides i 1. budsjettrevisjon Namdalseid kommune ønsker ikke å forplikte seg for 2017 nå og vil derfor ikke inngå en bindende avtale med ett års oppsigelsestid. 3. Namdalseid kommune vil i løpet av 2016 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i kommunen/regionen. PS 86/15 Krisesenter i Nord-Trøndelag - revidert selskapsavtale Rådmannens innstilling 1. Namdalseid kommunestyre godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2. Følgende representant(er) og vararepresentant(er) til representantskapet i Nord- Trøndelag Krisesenter IKS ble tidligere oppnevnt jf. K-sak 60/2013 og gjenvelges:

19 Representant: Ordfører Personlig vararepresentant: Varaordfører Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: 1. Namdalseid kommunestyre godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2. Følgende representant(er) og vararepresentant(er) til representantskapet i Nord- Trøndelag Krisesenter IKS ble tidligere oppnevnt jf. K-sak 60/2013 og gjenvelges: Representant: Ordfører Personlig vararepresentant: Varaordfører PS 87/15 Møteplan for Namdalseid kommune 2016 Rådmannens innstilling Vedlagte forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ungdomsråd, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og felles tillitsvalgtutvalg (FTUV) vedtas. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32 Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.

20 Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Vedlagte forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ungdomsråd, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og felles tillitsvalgtutvalg (FTUV) vedtas. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Anne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Are Herdlevær Medlem

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.10.2013 Tid: 15:00 17:15 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Carl F. Bertelsen LEDER NESTLEDER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 16.08.11 19.08.11 1030 1530 0900 1115 Til stede: Forfall: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Møtende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer