Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Nils Johan Kaldahl Sissel Stormo Holtan Svenn Kaldahl Magne Feragen Per Furre Tone Beate Fossli Ina Moe Egenes Grete Kristine Oksdøl Lervik Bernth-Erik Øien Fossli Arne Bratberg Tom-Arve Hågensen Agnar Forbord Olav Johan Mork Iren Halbostad Forfall: Navn Bjørn Dag Derås Emma Karoline Kaldahl Funksjon Ordfører Varaordfører Funksjon Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Jørgen Sæther Emma Karoline Kaldahl Herbjørn Kolstad Bjørn Dag Derås Tor Bøgseth Ordfører Sak 78/15 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kjell Einvik Rådmann Jan Morten Høglo Økonomisjef Torgeir Skevik Personalsjef Bodil Lie Sektorleder oppvekst Tore Brønstad Sektorleder helse og omsorg

2 Aase Hynne Sekretær Merknader Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ordfører orienterte om at det heretter åpnes for spørsmål fra kommunestyrerepresentantene etter at saklista på kommunestyremøtene er ferdig, ihht gjeldende reglement for kommunestyret. PS 79/15 Framtidig bruk av Alderspensjonatet på Statland, går ut av sakskartet. Saken ble utsatt på i formannskapsmøte Olav Johan Mork ønsker å opprette et adhoc-utvalg til å utrede situasjonen om Alderspensjonatet på Statland. Arne Bratberg ønsker å få kommunestyrerepresentantene til å se på alternativer for økte inntekter for kommunen. Innspill fra Olav Johan Mork og Arne Bratberg drøftes i formannskapet i januar. Det ble orientert om følgende saker: Kommunereformen Rådmann Kjell Einvik orienterte om status og framdrift i kommunereformen. Kommunen skal rapportere til Fylkesmannen status for arbeidet i Namdalseid med frist Rådmannen fremmer sak til kommunestyret den der det tas stilling til retningsvalg for evt. kommunesammenslåing, innbyggerinvolvering og framdriftsplan fram mot vedtak i juni Raset på Statland Rådmann Kjell Einvik orienterte om status. Forslag til revidert reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i januar. Sikringsarbeidet i strandsonen er ferdig. Endelig søknad om skjønnstilskudd sendes når alle kostnader er kjent. Midtre Namdal samkommune Ordfører orienterte fra Midtre Namdal samkommune. Region Namdal Ordfører orienterte fra Region Namdal. Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3

4 Sakliste Utvalgssaksnr PS 77/15 PS 78/15 PS 79/15 PS 80/15 Innhold Referatsaker Stillingsstørrelse ordfører Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Revidert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2016 PS 81/15 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid PS 82/15 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2016, betalingsregulativ for kommunale tjenester PS 83/15 PS 84/15 PS 85/15 PS 86/15 Budsjett 2016 og økonomiplan , 2. gangs behandling Investeringsbudsjett 2015, justering og nye bevilgninger Visit Namdalen SA - videre medlemskap Krisesenter i Nord-Trøndelag - revidert selskapsavtale PS 87/15 Møteplan for Namdalseid kommune 2016 Lukket PS 77/15 Referatsaker RS 15/15 Forvaltningskompetanse - endelig tilsynsrapport RS 16/15 Saksprotokoll - Kontrollutvalgets årsplan 2016 Vedtak i Namdalseid kommunestyre Referatsakene tas til orientering og vedlegges møteboka. PS 78/15 Stillingsstørrelse ordfører Rådmannens innstilling Ordførerfunksjonen videreføres i hel stilling. Behandling i Namdalseid formannskap Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6. Varaordfører ba om å få vurdert sin habilitet.

5 Varaordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6 Ordfører og varaordfører forlot møte under behandling av saken. Vararepresentant Bjørn Dag Derås, Sp tiltrådte møte som vara for ordfører. Vararepresentant Bernth-Erik Øien Fossli, Ap tiltrådte møte som vara for varaordfører. Forslag på setteordfører fra Kristine Altin, Sp,: Nina Edel Damås. Nina Edel Damås ledet møte under behandling av saken. Forslag fra Bernth-Erik Øien, Ap: Arbeiderpartiet foreslår ordførerstilling i 75 % stilling. Innsparing på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Votering: Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. Bernth-Erik Øien Fosslis forslag fikk 1 stemme. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6. Varaordfører ba om å få vurdert sin habilitet. Varaordfører ble enstemmig vurdert inhabil i medhold av kommunelovens 40 nr 3 jfr forvaltningslovens 6 Ordfører og varaordfører forlot møte under behandling av saken. Vararepresentant Tor Bøgseth, Sp tiltrådte møte som vara for ordfører. Vararepresentant for Ap har meldt forfall pga sykdom. Forslag på setteordfører fra Kristine Altin, Sp: Nina Edel Damås. Forslag på settevaraordfører fra Iren Halbostad, H: Bernth-Erik Øien Fossli. Nina Edel Damås ledet møte under behandling av saken. Bernth-Erik Øien Fossli tiltrådte som settevaraordfører.

6 Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Ordførerfunksjonen videreføres i hel stilling. PS 79/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Rådmannens innstilling 1. Kommunens botilbud ved alderspensjonatet avvikles i løpet av 1. halvår Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommen 3. Dagens beboere gis alternative botilbud i kommunen 4. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides gjennom budsjettrevisjon 2. tertial 2016 Behandling i Namdalseid formannskap Uttalelse fra Statland Vekst og Statland og Buvik sanitetsforening ble vedlagt saken før behandling. Forslag fra Agnar Forbord, V: Saken utsettes til etter at Namdalseid kommunestyre har fattet vedtak i saken om kommunereformen, og i påvente av at framtidig organisering av baser for hjemmebaserte tjenester, hvor en base er på Alderspensjonatet, er avklart. Nina Edel Damås, Sp, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt. Vedtak i Namdalseid formannskap Forslag fra Agnar Forbord enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak lyder dermed slik: Saken utsettes til etter at Namdalseid kommunestyre har fattet vedtak i saken om kommunereformen, og i påvente av at framtidig organisering av baser for hjemmebaserte tjenester, hvor en base er på Alderspensjonatet, er avklart. Behandling i Namdalseid kommunestyre Saken er utsatt. Vedtak i Namdalseid kommunestyre

7 PS 80/15 Revidert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2016 Rådmannens innstilling Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2016 vedtas i samsvar med saksvedlegget. Det tas forbehold om at tiltakene godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet og at nødvendig egenfinansiering er på plass. Behandling i Namdalseid formannskap Vedtak i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2016 vedtas i samsvar med saksvedlegget. Det tas forbehold om at tiltakene godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet og at nødvendig egenfinansiering er på plass. PS 81/15 Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid Rådmannens innstilling Vedlagte forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namdalseid kommune i perioden vedtas. Behandling i Namdalseid formannskap Kristine Altin, Sp, fremmet følgende forslag til endring: Nytt punkt 2: Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Nytt punkt 5: Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr.14 Nytt punkt 8: Utbedring Alfsensvingen på Fv-211 Dette gir følgende endringer i rekkefølge i forhold til rådmannens forslag: nr. 2 blir nr. 3

8 nr. 3 blir nr. 4 nr. 4 blir nr. 6 nr. 5 blir nr. 7 Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Kristine Altin enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling på tiltak på fylkeskommunale veger blir dermed: 1 Gang- og sykkelveg fra Fallet til Berrekrysset, ligger innenfor 2 km fra skolen Fv 17 2 Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Fv 17 3 Gatelys Fv 215, Musikkhallmyre Statland skole Ledang Fv Utbedring av vegkryss Langstranda x Fv 766 på Tøtdal Fv Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr. 14 Fv 17 6 Autovern ved meierisvingen Fv 17 7 Autovern ved Lissfossen, Lie, Fv Utbedring Alfsensvingen Fv 211 Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Vedlagte forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namdalseid kommune i perioden med formannskapets endringer vedtatt. Tiltak på fylkeskommunale veger blir dermed: 1 Gang- og sykkelveg fra Fallet til Berrekrysset, ligger innenfor 2 km fra skolen Fv 17 2 Gang- og sykkelveg Korsen avkjørsel gnr. 138 bnr. 30 Fv 17 3 Gatelys Fv 215, Musikkhallmyre Statland skole Ledang Fv Utbedring av vegkryss Langstranda x Fv 766 på Tøtdal Fv Gang- og sykkelveg busslomme Hanemo gnr. 138 bnr. 14 Fv 17 6 Autovern ved meierisvingen Fv 17 7 Autovern ved Lissfossen, Lie, Fv Utbedring Alfsensvingen Fv 211 PS 82/15 Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2016, betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 og endring i regulativet for kommunale tjenester vedtas.

9 Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap Uttalelser fra ungdomsrådet og felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedlagt saken. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Administrasjonen fremmet forslag til tillegg (nytt avsnitt): Betalingssatser og vederlag for opphold i institusjon endres ihht rundskriv I-1/2016 av Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Rådmannens forslag til betalingssatser, gebyr og avgifter 2016 og endring i regulativet for kommunale tjenester samt endring som nevnt i rundskriv I-1/2016 av vedtatt. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement PS 83/15 Budsjett 2016 og økonomiplan , 2. gangs behandling Rådmannens innstilling 1. Vedlagte forslag til budsjett 2016 og økonomiplan vedtas. I budsjett 2016 fordeles det kr ,-til drift. Av driftsrammen for 2016 fordeles kr ,- til funksjon 390 Kirkelig fellesråd. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette videre fordeling på øvrige funksjoner i samsvar med føringer i budsjett Det vedtas følgende avsetning og bruk av fond innenfor formannskapets rammeområde for 2016: Avsetning til disposisjonsfond vedr. renteavkastning kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. renteavkastning kr ,-

10 Avsetning til bundne fond, VAR (avfall) kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (vannforsyning) kr ,- Bruk av bundet fond, VAR (avløpsrensing) kr ,- Bruk av disposisjonsfond, (saldering av budsjett) kr ,- 3. Vedlagte forslag til investeringsbudsjett 2016 vedtas med sum kr ,- som finansieres slik: Opptak av felleslån kr ,- Opptak av startlån i Husbanken for videreutlån kr ,- Kompensasjon for merverdiavgift kr ,- Mottatt avdrag på lån og refusjoner kr ,- Overført fra driftsbudsjettet kr ,- Sum finansiert kr ,- 4. I medhold av Eiendomskatteloven av 6. juni og 3 a) jf. 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 7 promille av gjeldende takst for Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 2016 er 7 promille jfr. Eindomsskatteloven 12. Den samme satsen skal også benyttes for fritidsboliger. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 5. Namdalseid kommune godkjenner Midtre Namdal samkommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Namdalseid kommune bevilger følgende tilskuddsramme til Midtre Namdal samkommune for perioden : År Tilskudd til MNS Tilskuddet er innarbeidet og dekkes i vedlagte økonomiplan og budsjett 2016 for Namdalseid kommune. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven Namdalseid kommunes økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap På formannskapsmøte (utleggingsmøte) ble følgende endringer vedtatt: (Endringer i 1000,- kr) Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt

11 forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Uttalelser fra ungdomsrådet, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, Statland Vekst, Statland og Buvik sanitetsforening, samarbeidsutvalget ved Namdalseid skole og samarbeidsutvalget ved Statland skole ble vedlagt saken før behandling. Ordfører fremmet følgende forslag til endring: Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse. Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør

12 Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. Agnar Forbord, V, fremmet følgende forslag til endring: Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling med formannskapets vedtak samt nye endringsforslag fra ordfører og Agnar Forbord enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling lyder dermed slik: (Endringer i 1000,- kr) Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse.

13 Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. Behandling i Namdalseid kommunestyre Uttalelser som har kommet etter høringsfristen blir ikke hensyntatt. Bernth-Erik Øien Fossli, Ap, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt. Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: (Endringer i 1000,- kr)

14 Flytting av U-trinn Statland skole utgår Det er to forhold som begrunner at tiltaket tas ut. Avventer rapport fra skoleeiers besøk ved skolen gjennomført høst Rapport forventes å forelegges kommunestyret våren I tillegg avklares Namdalseid kommunes valg i kommunereformen innen juni 2016 LOS i ordinær drift LOS- funksjonen rapporteres å være et godt forebyggende tiltak og har så langt i stor grad vært finansiert med tilskuddsmidler. Kommunestyret ønsker en rapport som synliggjør effekten av LOS-funksjonen, erfaringer, mulige konsekvenser både økonomisk og faglig med eller uten LOS-funksjonen Los i ordinær drift fra vurderes i forbindelse med budsjett 2017, økonomiplan Sum endringer, økt utgift Finansieres med redusert avsetning til disposisjonsfond (Avsetning til disposisjonsfond) (115) (680) (1209) Tilskudd idrettslag: + 60 Idrettslagene er viktige aktører for tilrettelegging av aktiviteter for innbyggere i alle aldre. De er en god bidragsyter til bedre folkehelse. Ønsker tilskuddet opprettholdt i 2016 Redusert tjenestekjøp kulturskolen: Tilbudet ønskes videreført i 2016 og i planperioden Redusert ramme mediebudsjett på bibliotek: Ikke 50 tusen i reduksjon, men 25tusen i Økt ramme til kulturtiltak: For å kunne ivareta tilskudd til bl.a songlag og musikklag. Økning av ramme for Politisk styring og kontroll: Det foretas en omprioritering i budsjettposten med kr ,- som gir rom for møtegodtgjørelse for medlemmer i F-skap og K-styre likt med andre utvalg dvs kr. 300,- pr møte, samt 7 kommunestyremøter på dagtid Budsjettmessige konsekvenser Eiendomsskatt bolig/fritidsbolig: Ingen økning, promillesats 2016 på 6, Sum økte utgifter Finansieres med: Økt ramme vakanser Redusert avsetning lønnsoppgjør

15 Bruk av disposisjonsfond Økt avsetning til disposisjonsfond (bare hvis kr 240`) ( avsetning til disposisjonsfond) (150) (715) ( 1244) Vedtak i sak 50/15 Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland med utsatt frist for avvikling medfører økt utgift på kr ,- i Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet : Gatelys kommunale boligfelt: Lyspunkter ved Saltbuodden på Statland, hvor fundament og kabel er lagt, gis 1. prioritet for sluttføring snarest mulig i Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre oppgradering/nødvendig utvidelse av gatelys i kommunale boligfelt i h.h.t. budsjett. PS 84/15 Investeringsbudsjett 2015, justering og nye bevilgninger Rådmannens innstilling Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2015: 1. Prosjekt 0970 MVA-kompensasjon på investeringer. Rammen reduseres med 692 tusen. 2. Prosjekt 9992 Bruk av lån. Rammen reduseres med tusen. 3. Prosjekt Kirken, renovering og alarm. Det settes av en ramme på 361 tusen til prosjektet. 4. Prosjekt Ras Statland Netto ramme til prosjektet balanserer med like store inntekter og utgifter. 5. Prosjekt 2029 Oppgradering uteområdet Vangstunet barnehage. Rammen på 260 tusen trekkes. 6. Prosjekt 3008 Velferdsteknologi. Ramme til prosjektet reduseres med 179 tusen. 7. Prosjekt 3031 Garasjer til omsorgsboliger. Rammen til prosjektet på 250 tusen trekkes. 8. Prosjekt 5261 Kjøp av brannstasjon og bolig. Det settes av en ramme til prosjektet på tusen. 9. Prosjekt 5274 Energimålere omsorgsboliger Helsetunet. Rammen til prosjektet reduseres med 250 tusen. 10. Prosjekt 5275 Vaktrom hjemmesykepleien. Rammen til prosjektet økes med 150 tusen. 11. Prosjekt 5285 Nytt sykehjem. Rammen til prosjektet reduseres med 2,5 mill.

16 12. Prosjekt 5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Rammen på 250 tusen trekkes. 13. Prosjekt 5299 Renovering bolig Lauvtun. Rammen for prosjektet økes med 10 tusen. 14. Prosjekt 5504 Brannvarslingsanlegg Statland skole. Rammen for prosjektet økes med 79 tusen. 15. Prosjekt 6229 Høydebasseng Statland vannverk. Rammen for prosjektet reduseres med 3,2 mill. 16. Prosjekt 6412 Sanering renseanlegg Statland. Rammen på 1 mill. trekkes. 17. Prosjekt 6413 Ombygging renseanlegg Korsen. Rammen på 2 mill. trekkes. 18. Prosjekt 6930 Bil til avløpstjenesten. Rammen for prosjektet reduseres med 45 tusen. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2015: 1. Prosjekt 0970 MVA-kompensasjon på investeringer. Rammen reduseres med 692 tusen. 2. Prosjekt 9992 Bruk av lån. Rammen reduseres med tusen. 3. Prosjekt Kirken, renovering og alarm. Det settes av en ramme på 361 tusen til prosjektet.

17 4. Prosjekt Ras Statland Netto ramme til prosjektet balanserer med like store inntekter og utgifter. 5. Prosjekt 2029 Oppgradering uteområdet Vangstunet barnehage. Rammen på 260 tusen trekkes. 6. Prosjekt 3008 Velferdsteknologi. Ramme til prosjektet reduseres med 179 tusen. 7. Prosjekt 3031 Garasjer til omsorgsboliger. Rammen til prosjektet på 250 tusen trekkes. 8. Prosjekt 5261 Kjøp av brannstasjon og bolig. Det settes av en ramme til prosjektet på tusen. 9. Prosjekt 5274 Energimålere omsorgsboliger Helsetunet. Rammen til prosjektet reduseres med 250 tusen. 10. Prosjekt 5275 Vaktrom hjemmesykepleien. Rammen til prosjektet økes med 150 tusen. 11. Prosjekt 5285 Nytt sykehjem. Rammen til prosjektet reduseres med 2,5 mill. 12. Prosjekt 5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Rammen på 250 tusen trekkes. 13. Prosjekt 5299 Renovering bolig Lauvtun. Rammen for prosjektet økes med 10 tusen. 14. Prosjekt 5504 Brannvarslingsanlegg Statland skole. Rammen for prosjektet økes med 79 tusen. 15. Prosjekt 6229 Høydebasseng Statland vannverk. Rammen for prosjektet reduseres med 3,2 mill. 16. Prosjekt 6412 Sanering renseanlegg Statland. Rammen på 1 mill. trekkes. 17. Prosjekt 6413 Ombygging renseanlegg Korsen. Rammen på 2 mill. trekkes. 18. Prosjekt 6930 Bil til avløpstjenesten. Rammen for prosjektet reduseres med 45 tusen. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement PS 85/15 Visit Namdalen SA - videre medlemskap Rådmannens innstilling 1. Namdalseid kommune dekker omsøkte årskostnad med kr for medlemskap i Visit Namdalen SA for Kostnaden innarbeides i 1. budsjettrevisjon 2016.

18 2. Namdalseid kommune ønsker ikke å forplikte seg for 2017 nå og vil derfor ikke inngå en bindende avtale med ett års oppsigelsestid. 3. Namdalseid kommune vil i løpet av 2016 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i kommunen/regionen. Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 3 stemmer. Vedtaket lyder dermed slik: 1. Namdalseid kommune dekker omsøkte årskostnad med kr for medlemskap i Visit Namdalen SA for Kostnaden innarbeides i 1. budsjettrevisjon Namdalseid kommune ønsker ikke å forplikte seg for 2017 nå og vil derfor ikke inngå en bindende avtale med ett års oppsigelsestid. 3. Namdalseid kommune vil i løpet av 2016 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter i kommunen/regionen. PS 86/15 Krisesenter i Nord-Trøndelag - revidert selskapsavtale Rådmannens innstilling 1. Namdalseid kommunestyre godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2. Følgende representant(er) og vararepresentant(er) til representantskapet i Nord- Trøndelag Krisesenter IKS ble tidligere oppnevnt jf. K-sak 60/2013 og gjenvelges:

19 Representant: Ordfører Personlig vararepresentant: Varaordfører Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: 1. Namdalseid kommunestyre godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2. Følgende representant(er) og vararepresentant(er) til representantskapet i Nord- Trøndelag Krisesenter IKS ble tidligere oppnevnt jf. K-sak 60/2013 og gjenvelges: Representant: Ordfører Personlig vararepresentant: Varaordfører PS 87/15 Møteplan for Namdalseid kommune 2016 Rådmannens innstilling Vedlagte forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ungdomsråd, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og felles tillitsvalgtutvalg (FTUV) vedtas. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32 Behandling i Namdalseid formannskap Innstilling i Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.

20 Behandling i Namdalseid kommunestyre Vedtak i Namdalseid kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder dermed slik: Vedlagte forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ungdomsråd, felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og felles tillitsvalgtutvalg (FTUV) vedtas. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 32

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Arne Bratberg

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:45. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:45. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Steinar Lyngstad Ordfører Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 21:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 21:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: Fra 19:00 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Christina Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Anne

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:40 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Arne Bratberg Jorunn

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Grete Kristine Oksdøl Lervik Medlem Møtte kl 14:00

Grete Kristine Oksdøl Lervik Medlem Møtte kl 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dåapma, Kommunehuset Møtested: Dato: Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Britt

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget. MØTEPROTOKOLL Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: 09:00 til 10.35 Møtested: Møterom Dåapma Namdalseid Rådhus Møteleder: Per Arve Lie Saker: 007-011/16 Av 3 medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Roger Bendiksen Knut Inge

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 03.09.2013 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Steinar Lyngstad Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen Olav Skaret MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen Olav Skaret MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: Etter kommunestyremøte De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild Lyngstad

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan Kaldahl

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Namsoss formannskap. Utvalg: Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20

Møteprotokoll. Namsoss formannskap. Utvalg: Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss formannskap Møtested: Olav Duun videregående skole Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Morten Stene Kjersti Tommelstad Marit E.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 - Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Eldrerådet : Kommunehuset, Formannskapssalen Dato : 14.11.2017 Tidspunkt : 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Svein Arne Bruvoll Leder Solvor

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:45 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer