Årsrapport 2012 Sykefravær, arbeid og helse/sykefravær ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Sykefravær, arbeid og helse/sykefravær ( )"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Sykefravær, arbeid og helse/sykefravær ( ) Året 2012 Sykefravær, arbeid og helse er en videreføring av programmet Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, som ble avsluttet i første halvdel av Med ny tematisk vridning av programmet mot mer arbeidshelse- og arbeidsmiljøforskning har programmet mobilisert flere nye miljøer. Prioriterte tema er sykefravær, frafall og utstøting fra arbeidslivet, arbeidsmiljø og arbeidshelse og eldre i arbeidslivet. Programmet har til nå bevilget midler til totalt 25 forskerprosjekter, to postdoktorprosjekter og et forprosjekt. Flere av prosjektene fra første del av programperioden er nå i sluttfasen. I 2012 bevilget programstyret 57 millioner kroner til åtte nye forskerprosjekter og to postdoktorprosjekter. Programmet hadde også en egen utlysning av forprosjekter om intervensjoner og andre effektive tiltak i arbeidslivet, siden det har vist seg vanskelig å få gode søknader på dette feltet. Det ble kun bevilget midler til ett forprosjekt. Det har vært arrangert brukerseminar, og seminar for forskere og stipendiater i programmet. Programstyret har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet startet en gjennomgang av arbeidshelseforskningen i Norge, som planlegges fullført i Programstyret har vært på studietur ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København. Programmets overordnede mål/formål Det overordnede målet for programmet er å skape forutsetninger for godt arbeidsmiljø og - helse og høy arbeidsmarkedsdeltakelse ved å framskaffe forskningsbasert kunnskap om: sykefravær, uførhet, frafall og utstøting fra arbeidslivet samspillet mellom arbeid, arbeidsmiljø og-helse effektive virkemidler for å forebygge og redusere sykefravær, uførhet og arbeidsrelatert sykdom og fremme godt arbeidsmiljø og-helse. Disse målene søkes oppnådd gjennom å stimulere til forskning av høy kvalitet. Programmet skal også bidra til å styrke forutsetningene for kunnskapsbasert undervisning. Økonomi og prosjektomfang Disponibelt budsjett i 2012: kr ,- Forbruk i 2012: kr ,- Programmets finansieringskilder i 2012: Arbeidsdepartementet og post for sektorovergripende satsinger Post 53 Antall og type prosjekter i 2012: Forskerprosjekt kr ,- Antall 23 Post.doc kr ,- Antall 2 Utenlandsstipend: kr ,- Antall 1

2 Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer Programmet har bevilget midler til 25 forskerprosjekter, to postdoktorsprosjekter og et forprosjekt med ulik innfallsvinkel til temaene sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, arbeidsmiljø og arbeidshelse og eldre arbeidstakere. Prosjektene har i stor grad vært rettet mot de to første målene: sykefravær, uførhet, frafall og utstøting fra arbeidslivet samspillet mellom arbeid, arbeidsmiljø og-helse og i mindre grad på effektive tiltak, som har vært et av målene til programmet. Det har vist seg vanskelig å få gode søknader på dette feltet. Prosjektene er i ulike faser, men flere nærmer seg avslutningen og det kommer resultater. Programmet har bidratt til å øke kunnskapen på feltet. Mange av prosjektlederne har deltatt aktivt i samfunnsdebatten med foreløpige resultater fra prosjektene. Erfaringene så langt i programmet er at det er stor interesse fra brukersiden for forskningen i programmet. Programmet har hatt årlige brukerseminarer, som alle har vært fulltegnet. Det internasjonale samarbeidet i prosjektene har i stor grad vært av nordisk karakter i tillegg til Nederland, som kan forklares med at mange av temaene i programmet i stor grad representerer utfordringer i de nordiske land. Nøkkeltall, 2012 Antall prosjekter: totalt 28 prosjekter herav et forprosjekt,to postdoktorprosjekter og 25 forskerprosjekter. I 2012 fikk to postdoktorprosjekter, et forprosjekt og åtte forskerprosjekt bevilgning. Dr.gradsstipendiater: Totalt: 10,3 årsverk, herav kvinner 8,7, menn 1,6 Postdoktorstipendiater:Totalt 2,8 årsverk, herav 1,7 kvinner, 1,1 menn Prosjektledere: 28 prosjektledere, herav 15 kvinner og 13 menn Måltall kvinner Andelen kvinnelige prosjektledere er på 54 prosent, og andelen kvinnelige doktorgradsstipendiater er 84 prosent. Dette er et fagområde hvor kvinner er godt representert både i rekrutterings- og prosjektlederstillinger. Resultatindikatorer, 2012 Resultatindikatorer Antall Publisert artikkel i periodika og serier 42 Publisert artikkel i antologi 6 Publiserte monografier 3 Rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgrupper 113 Populærvitenskapelige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer, utstillinger, skjønnlitteratur etc) Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV )

3 Viktigste aktiviteter i 2012 Forskningsfaglige: I programmets første periode ( ) var det tre utlysninger av forskerprosjekter og to utlysninger av postdoktorstipender. Det ble bevilget midler til 17 forskerprosjekter med ulik innfallsvinkel til temaene sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Første søknadsbehandling i den nye programperioden var i Det ble bevilget midler til åtte forskerprosjekter og to postdoktorprosjekter. Fem av disse prosjektene omhandler temaene arbeidsmiljø og arbeidshelse, som kom inn som nye områder i To av prosjektene vil studere eldre og arbeidsliv, som er et prioritert tema i programmet. Generelt var det mange gode søknader.. Kvinner og sykefravær var også et tema som var etterspurt i utlysningen, og dette temaet inngår i flere av de bevilgede prosjektene. Det har vært flere utlysninger hvor programmet spesielt etterspør intervensjonssøknader, og det har vist seg vanskelig å få gode søknader på dette feltet. Som et resultat av dette valgte programstyret å utlyse egne midler til forprosjekter på effektive tiltak og intervensjoner. Totalt kom det inn fem søknader og en søknad fikk bevilgning. Det planlegges en ny utlysning i 2013 som blant annet vil følge opp forprosjektutlysningen. Arbeidsdepartementet har anmodet Forskningsrådet ved programmet Sykefravær, arbeid og helse om å forestå en gjennomgang som gir grunnlag for å vurdere om forskningskapasiteten i og kompetansen på arbeidshelsefeltet i Norge er tilstrekkelig. Formålet med gjennomgangen er å gi en samlet oversikt over fagområdet arbeidshelse i Norge. Gjennomgangen startet opp i slutten av 2012 og planlegges ferdigstilt sommeren Tre utenlandske forskere skal foreta gjennomgangen. For å øke internasjonaliseringen og tilrettelegge for gode møteplasser, har programmet tatt i bruk flere støtteformer, som utenlands- og gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte. Det har vært jevn søkning på utenlandsstipend, men så langt har ingen søkt om gjesteforskerstipend. Kommunikasjons- og formidlingstiltak: Det årlige brukerseminaret hvor prosjektene presenterte foreløpige resultater fant sted 31. oktober. I tillegg ble det arrangert et seminar for forskere og stipendiater i programmet. I tillegg har flere av prosjektene formidlet resultater fra sine prosjekter gjennom seminarer, konferanser, publikasjoner og i media. Driftsrelaterte aktiviteter: Det har vært holdt seks programstyremøter, inkludert en studietur til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København. Statistikk om inhabilitet i søknadsbehandlingen: Til søknadsfristen 30. november 2011 mottok programmet 55 søknader, hvorav 53 gikk videre til søknadsbehandlingen. Sju av søknadene var individuelle postdoktorsprosjekter. Total søknadssum var 375 millioner kroner. I programstyret var det 33 tilfeller av inhabiltetsfordelt på 26 søknader. Blant forskerprosjektene fikk 25 av 53 søknader karakter 6 eller 5 av fagpanelene som ble benyttet til vurdering av søknadene. 3

4 Høydepunkter, resultater og funn Prosjekt: Friends or foes? Understanding the role of firms and workplaces for worker health, prosjektleder Harald Dale-Olsen Dine kollegers sykefravær påvirker deg, delvis naturlig nok gjennom bakteriell smitte, men også gjennom deres atferd. Økonomiske insentiver kan ha betydning for sykefraværets varighet, men dette avhenger av insentivenes utforming og målgruppe. Økte lønnsforskjeller innen bedriften øker sykefraværet, spesielt når lønnsforskjellene øker blant dem som ligger lavest i lønnsfordelingen. Innføring av resultatlønn for menn reduserer sykefraværet, spesielt ved svake gruppe-baserte incentivordninger. Prosjekt: Inequalities in work participation and work related health: a life course perspective, prosjektleder Petter Kristensen Eget evnenivå (hos menn) og sosiale oppvekstforhold er sterkt assosiert med senere sykefravær, og disse sammenhengene opererer tildels uavhengig av egen utdanning og status senere i livet. Sosial interaksjon i familien spiller en moderat rolle for sykefraværsrisikoen. Prosjekt: Absenteeism in Norway - Causes, Consequences, and Policy Implications, prosjektleder Knut Røed Det har vært en tendens til trendmessig vekst i langtidssykefraværet blant norske arbeidstakere. Veksten har ikke vært spesielt knyttet til bestemte aldersgrupper eller fødselskohorter. Det er dyrt for arbeidstakerne å være mye borte fra jobben, fordi høyt fravær ofte demper den påfølgende lønnsutviklingen. Sykmeldinger benyttes ikke bare ved sykdom, men også i forbindelse med alvorlige livskriser knyttet til for eksempel skilsmisser og dødsfall i nær familie. Det er lite misbruk av egenmeldingsordningen, og svært mange arbeidstakere har ikke noe egenmeldt fravær i det hele tatt. Det er få som bruker opp kvotene sine. Det er stor variasjon mellom fastleger i deres sykmeldingspraksis, både med hensyn til utskriving av sykmeldinger som sådan, og med hensyn til bruken av gradert sykmelding. Dagens ordning med 16 dagers betalingsplikt for arbeidsgiver etterfulgt av full dekning av folketrygden medfører at arbeidsgivere anstrenger seg vesentlig mer for å forebygge korttidsfravær enn langtidsfravær. Gradert sykmelding (som alternativ til full sykmelding) bidrar til å redusere lengden på sykefraværene, og reduserer både risikoen for påfølgende tilbakefall og for at en arbeidstaker faller ut av arbeidsmarkedet. Prosjekt: HMS og sykefravær i leverandørhierarkier, prosjektleder Hans Torvatn Sosial støtte og gode kollegiale forhold er viktig for trivsel og et godt arbeidsmiljø, og bidrar til lavere sykefravær. Disse forholdene tillegges like stor vekt, uavhengig av yrke, stilling eller nasjonalitet innenfor de bransjene (bygg, renhold, olje og gass, og helse-sektoren) som studeres i prosjektet. Resultatene tyder på at tømrere i små snekkerbedrifter har bedre arbeidsbetingelser enn de som er ansatt i de store entreprenørbedriftene, med sykefraværsstatistikk som indikator. Renholdere ansatt i en "tradisjonell bedrift" (der renholdet ikke er outsourcet) har lavere sykefravær enn de som er ansatt i store rengjøringsbedrifter. 4

5 Prosjekt: Health, work and society - multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability, prosjektleder Astrid Grasdal Angst og depresjon øker risikoen for sykefravær. Studien undersøker flere mulige årsaker til økt sykefravær under svangerskap, og finner at økningen i sykefraværet ikke henger sammen med naturlige forklaringer som økt alder ved fødsel. Sykefraværet øker fra unnfangelsesmåneden og fortsetter å øke gjennom svangerskapet. I tråd med hypoteser om yrkesaktive kvinners "doble byrde" finner studien at observert sykefravær i årene etter fødselen øker. Men ved høyt sykefravær som følge av et nytt svangerskap, finner studien ikke lenger høyere sykefravær i årene etter fødselen. Studien gir ikke støtte til hypoteser om kvinners "doble byrde", men kan forklare at kvinner har mye høyere sykefravær enn menn. Trygdeatferd Prosjekt: Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes prosjektleder Trude Furunes Studerer hvordan ulike veier ut av arbeidslivet påvirker arbeidstakerens selvbilde. Sammenligner tre ulike typer pensjonering: uføretrygd, AFP og alderspensjon. Resultatene viser at, sammenlignet med dem som fortsetter i jobb, så gir uføretrygd signifikant svekkelse av selvbildet. Tilsvarende ble ikke funnet hos dem som gikk av med AFP eller alderspensjon. Prosjekt: Individual, cultural and structural causes for sick leave and exclusion from work in early age (18-40 yrs) (UngTrygd), prosjektleder Johan Bjørngaard Helse, skole og familiesituasjon i ungdomstida er avgjørende for både skolefrafall og langvarig trygdemottak i ung voksen alder. Selvrapporterte lese- og skrivevansker i ungdommen er sterkt assosiert med langvarig trygdemottak i ung voksen alder. Ungdommer som ikke fullførte videregående skole er svært utsatt for bruk av langvarige medisinske og ikke-medisinske trygdeytelser Det er en klar opphoping av arbeidsuførhet hos par (ektepar/samboende). Denne sammenhengen kan i liten grad forklares med helse og utdanning målt før oppfølgingen startet. Etter at partner fikk innvilget uføretrygd var det forhøyet risiko for uføretrygd for den andre partneren også, både for kvinner og menn. Eldre og arbeidsliv Prosjekt: Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+, prosjektleder Ann-Therese Lotherington Økt bruk av IKT kan virke både inkluderende og ekskluderende på eldre helsearbeidere. Det betyr at tiltak for å få helsearbeidere til å stå lengre i arbeid må være noe mer enn bare å gi dem over 60 år en ekstra ferieuke. 5

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016)

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Året 2014 Programmet har til nå bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett kompetanseprosjekt i næringslivet, to postdoktorprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2013 Sykefravær, arbeid og helse ( )

Årsrapport 2013 Sykefravær, arbeid og helse ( ) Årsrapport 2013 Sykefravær, arbeid og helse (2011-2016) Året 2013 Sykefravær, arbeid og helse er en videreføring av programmet Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, som ble

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT)

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Året 2012 I 2012 har programmet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT) tildelt de resterende forskningsmidlene i programmet. Utlysningene i

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( )

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( ) Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse (2011-2015) Året 2012 Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot sosial ulikhet i helse i overensstemmelse med målene for

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og

Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og Årsrapport 2015 Sykefravær, arbeid og helse/sykefravær (2007-2016) Sykefravær, arbeid og helse er inne i siste fase av programperioden. Programmet har bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( )

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( ) Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) (2011-16) Året 2014 Programstyrets viktigste oppgave i 2014 har vært å følge opp de to sentrene for offentlig økonomi og de tre enkeltstående forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2014 TRANSIKK bevilget til sammen 16 mill. kroner til fire nye prosjekter i 2014. Programmet har nå gjennomført sin siste ordinære utlysning.

Detaljer

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2013 Programmet er i driftsfase med 13 aktive forskerprosjekter. Et av prosjektene avsluttes ved nyttår. Gjennom disse prosjektene

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( )

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( ) Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk (2011-2015) Året 2013 Programmet har hatt én utlysning i 2013. 66 søknader ble behandlet hvorav 11 ble innvilget. Ett av disse prosjektene ble bevilget

Detaljer

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( )

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( ) Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet (2011-2015) Året 2011 Programmet er en videreføring av Folkehelseprogrammet fra 2006-2010. Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel ( )

Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel ( ) Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel (2011-2015) Året 2013 Fem nye prosjekter startet opp i 2013 og åtte prosjekter ble avsluttet. Tradisjonen med å arrangere et årlig forskerseminar ble

Detaljer

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( )

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( ) Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT (2015-2024) Transport 2025 hadde i 2015 sitt første virkeår og har dermed foreløpig ikke resultater å vise til. Det er allerede igangsatt prosjekter fra tre utlysninger.

Detaljer

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( )

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( ) Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg (2011-2013) Året 2013 Programmet hadde 13. februar utlysning av 60 millioner kroner som tematisk dekket hele programplanen. Til sammen ble 66 søknader

Detaljer

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( )

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( ) Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE (2013-2022) Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et tiltaksrettet program i Norges

Detaljer

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( )

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( ) Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2014 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( )

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( ) Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks (2007-2016) Året 2012 Året 2012 er programmets femte fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den samme som for de fire siste årene med et

Detaljer

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -)

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Årsrapport 2012 - Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Året 2012 Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport 2010 Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet (SYKEFRAVAER) (2007-2016)

Årsrapport 2010 Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet (SYKEFRAVAER) (2007-2016) Årsrapport 2010 Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet (SYKEFRAVAER) (2007-2016) Året 2010 Programmet er en ti-årig satsing og har til nå hatt tre utlysninger (med søknadsbehandling

Detaljer

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2014 Året 2014 har vært det siste året for programmet DEMOSREG. Det har vært 14 aktive forskerprosjekter under programmet i

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( )

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( ) Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK (2007-17) Året 2013 Programstyrets hovedaktivitet i 2013 var å gjennomføre programmets siste store søknadsbehandling. Dette var siste gang det kunne

Detaljer

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( )

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( ) Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk (2010-2015) TRANSIKK hadde sitt siste virkeår i 2015. Programmet hadde da ekstra fokus på formidling av resultater til de viktigste målgruppene;

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008-2012) Året 2012 Programmet skal fra 2013 videreføres i en ny femårsperiode, og 2012 har vært preget av forberedelser til dette. En programplankomité

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( )

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( ) Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL (2015-2024) Med etableringen av et Stort program for forskning og innovasjon som skal bidra med kunnskap, for kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015)

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2013 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2007 Programmet har hatt svært få søknader og prosjekter knyttet til et av programmets prioriterte temaer fysisk aktivitet og hadde derfor

Detaljer

Årsrapport 2013 Psykisk helse

Årsrapport 2013 Psykisk helse Årsrapport 2013 Psykisk helse 2011-2015 Året 2013 Som en oppfølging av Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika doping, fikk Program for psykisk helse og Program

Detaljer

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2012 Året 2012 var oppstartsåret for BIOTEK2021. En foreløpig programplan forelå ved oppstart av programmet og revisjon og endelig

Detaljer

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( )

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( ) Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL (2011 2020) Året 2012 2012 var SAMKULs reelle startår og et svært aktivt år. Hovedutfordringen har vært å få i gang SAMKUL-forskningen

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Året 2013 Program for stamcelleforskning gikk dette året inn i en ny femårig programperiode, og et nytt programstyre tiltrådte fra

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Årsrapport 2011 SMARTRANS ( )

Årsrapport 2011 SMARTRANS ( ) Årsrapport 2011 SMARTRANS (2007-2013) Året 2011 2011 var programmets femte driftsår. Programmets portefølje består ved utgangen av 2011 av 11 prosjekter. Det ble i 2011 innvilget støtte til 2 forprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2015 IKTPLUSS

Årsrapport 2015 IKTPLUSS Årsrapport 2015 IKTPLUSS Store investeringer i Big Data, informasjonssikkerhet og helse i 2015 I 2015 har IKTPLUSS gjennomført store utlysninger på de to satsingene Et trygt informasjonssamfunn og IKT

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( )

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( ) Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. (2008-2012) Året 2009 Ordningen ble satt som et prøveprosjekt under BIA i 2008, og dette første året ble det delt ut prosjektmidler til gjennomføring av 10 doktorgrader. I

Detaljer

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( )

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( ) Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS (2015-2024) Året 2015 har vært det første året for programmet DEMOS. Det har vært et innholdsrikt år, med oppstart av

Detaljer

Sluttrapport Sykefravær, arbeid og helse - SYKEFRAVÆR

Sluttrapport Sykefravær, arbeid og helse - SYKEFRAVÆR Sluttrapport 2007-2016 Sykefravær, arbeid og helse - SYKEFRAVÆR Norges forskningsråd 2016 Norges forskningsråd Besøksadresse: Drammensveien 288 Postboks 564 1327 Lysaker Telefon: 22 03 70 00 post@forskningsradet.no

Detaljer

Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2011 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Årsrapport 2011 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( )

Årsrapport 2011 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( ) Årsrapport 2011 Program for samisk forskning II/P-SAMISK (2007-16) Året 2011 Programstyret vedtok å utlyse midler til mindre tiltak i 2011. Midler til publisering, arrangementer og planlegging av publikasjoner

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2012 PETROSAM ( )

Årsrapport 2012 PETROSAM ( ) Årsrapport 2012 PETROSAM (2007 2012) Året 2012 2012 var siste år i programperioden for PETROSAM. Programmet har bestått av tre hovedprosjekter, to av dem kom i gang fra oppstartsåret 2007. Disse to ble

Detaljer

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen.

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen. Årsrapport 2015 Program for samfunnssikkerhet - SAMRISK II (2013-2018) SAMRISK II startet opp i 2013 for fem år og med et totalt budsjett på 100 mill. kroner. Programmet har til nå gjennomført tre utlysninger

Detaljer

Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2012 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007-2012) Året 2012 Året 2012 var programmets siste. Alle programmets midler er disponert, og det ble i 2012 ikke satt i gang nye prosjekter.

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( )

Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS ( ) Årsrapport 2013 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/ GASSMAKS (2007-2016) Året 2013 Tre utlysninger, åtte nye prosjekter Året 2013 er programmets sjette fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016)

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Året 2011 Programmet har blitt omorganisert og startet i 2011 en ny periode. Det nye programstyret har utarbeidet programplan (2011-16) og lyst

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Årsrapport 2012 Demokrati, styring og regionalitet - DEMOSREG ( )

Årsrapport 2012 Demokrati, styring og regionalitet - DEMOSREG ( ) Årsrapport 2012 Demokrati, styring og regionalitet - DEMOSREG (2011-2014) Året 2012 Programmet hadde en utlysning innenfor temaområdene Planlegging for bærekraftig utvikling, Strukturendringer i offentlig

Detaljer

Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 ( )

Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 ( ) Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 (2013-2018) Året 2014 Petroleumsvirksomheten med leverandørindustrien er Norges viktigste næring. Den har spilt en viktig rolle i å skjerme

Detaljer

Årsrapport 2013 Evalueringen av NAV-reformen (EVA-NAV )

Årsrapport 2013 Evalueringen av NAV-reformen (EVA-NAV ) Årsrapport 2013 Evalueringen av NAV-reformen (EVA-NAV 2006-2014) Året 2013 Evalueringen er i sluttfasen. Viktige resultater fra første fase gjennomføringen av reformen ble rapportert for 2011 og 2012.

Detaljer

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning SYKEFRAVÆRET: ET RESULTAT AV HVEM DU ER, HVOR DU JOBBER OG/ELLER HVEM DU JOBBER SAMMEN MED? HARALD DALE-OLSEN Institutt for samfunnsforskning NFRs konferanse om Sykefravær og arbeidsmarkedstilknytning

Detaljer

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten 7.-9. april 2015 Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Roma-deklarasjonen Melding fra Europas marine forskere Delivering impact, global

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Årsrapport 2014 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger/samkul ( )

Årsrapport 2014 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger/samkul ( ) Årsrapport 2014 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger/samkul (2011-2020) Året 2014 En hovedsak i 2014 var vinterens behandling av 93 innkomne søknader om forskningsmidler. Tematisk var flerkulturelle

Detaljer

Årsrapport 2014 Latin-Amerika programmet/ LATINAMERIKA ( )

Årsrapport 2014 Latin-Amerika programmet/ LATINAMERIKA ( ) Årsrapport 2014 Latin-Amerika programmet/ LATINAMERIKA (2008-2017) Året 2014 I alt 27 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2014, herav et nettverkssekretariat og et prosjekt med workshopmidler

Detaljer

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT)

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT) Programrapport 2016 Transport 2025 (TRANSPORT) Programmets overordnede mål og formål Transport 2025 skal bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem

Detaljer

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2008 Programmet hadde en hovedutlysning som dekket hele programmets bredde. Det var noe færre søknader enn tidligere, totalt 31 søknader

Detaljer

Årsrapport 2013 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL )

Årsrapport 2013 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL ) Årsrapport 2013 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL 2011 2020) Året 2013 Hovedsaken 2013 var oppstarten av de 15 prosjektene som ble innvilget i 2012, og innen 1.4. var alle prosjekter

Detaljer

Can compulsory dialogs promote return to work from sick-leave?

Can compulsory dialogs promote return to work from sick-leave? Can compulsory dialogs promote return to work from sick-leave? Ragnhild Camilla Schreiner Felles arbeid med Simen Markussen og Knut Røed Trygdeforskningsseminaret 2. desember 2014 Motivasjon Et av velferdsstatens

Detaljer

Programrapport 2016: KULMEDIA

Programrapport 2016: KULMEDIA Programrapport 2016: KULMEDIA Program om kultur- og mediesektoren KULMEDIA (2014-2018) KULMEDIA er et femårig handlingsrettet forskningsprogram om kultur- og mediesektoren, satt i gang i 2014 etter oppdrag

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( )

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( ) Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) (2003-2009) Året 2009 Programmet har i 2009 vært i en avsluttende fase. Ved årets utgang er alle prosjektene enten avsluttet eller under

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( )

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( ) Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou (2005-2010) Året 2009 Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning består av

Detaljer

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programrapport 2016 - Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programmets overordnede mål og formål Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny

Detaljer

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Høyt sykefravær i Norge! Sykelønnsordningen er en viktig ingrediens

Detaljer

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Økonomiske analyser 5/4 Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Ansatte i AFP bedrifter blir i svært høy grad

Detaljer

Sykefravær. Arnstein Mykletun

Sykefravær. Arnstein Mykletun Sykefravær Arnstein Mykletun Norwegian Institute of Public Health University of Tromsø og Helse Nord, KAPH Bodø Helse Bergen HF University of New South Wales, Black Dog Institute, Sydney Dette innlegget

Detaljer

Årsrapport 2011 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( )

Årsrapport 2011 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( ) Årsrapport 2011 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks (2007-2016) Året 2011 Året 2011 er programmets fjerde fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den samme som for de tre siste årene med et

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1

Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1 Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1 En deskriptiv analyse for perioden 1992-1999 Dag Rønningen Det er små forskjeller i tidligavgang for personer i bedrifter knyttet til AFP ordningen

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

Sykefraværet i Norge

Sykefraværet i Norge Sykefraværet i Norge og hvordan det påvirkes av våre individuelle valg Kjetil Telle Forskningsleder Statistisk sentralbyrå Foredraget bygger bl.a. på disse artiklene: Kostøl og Telle (2011): http://www.ssb.no/forskning/artikler/2011/2/1298036499.03.html

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( )

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( ) Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning (2006-2010) Året 2007 Programmets mål Program for klinisk forskning er viktig for å målrette innsatsen og synliggjøre prioriterte fagfelt og kunnskapsbehov

Detaljer

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK /14 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-07-201200445-16 Hva saken gjelder: Sykefraværsnivået og utviklingen

Detaljer

Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) Årsrapport 2010 Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS) Året 2010 Året 2010 er programmets tredje fulle driftsår. Programmets økonomi har blitt komplisert av at den veksten i budsjettet som var forespeilet

Detaljer

Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk ( )

Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk ( ) Årsrapport 2009 Samfunnssikkerhet og risiko/samrisk (2006-2011) Året 2009 2009 var et driftsår for SAMRISK med alle prosjekter og nettverksprosjekter i arbeid. Programmet håndterer spørsmål av stor samfunnsmessig

Detaljer

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Mastekaasa. Søkelys på arbeidslivet 1 2/2012 1 Sykefraværsprosent etter kjønn basert på AKU. 1979

Detaljer

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben

Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Arnstein Mykletun Prof dr psychol Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen & Oslo Antall individer Hva er en psykisk lidelse? Symptomer

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015 VAM-utlysning med frist 9. september2015 Informasjonsmøte 20. april 2015 18 mill. kr med søknadsfrist 9. september Forskning med brukermedvirkning i tre prioriterte forskningsområder (Kompetanseprosjekter

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Kvinner yrkesdeltakelse, familieomsorg og sykefravær.

Kvinner yrkesdeltakelse, familieomsorg og sykefravær. Kvinner yrkesdeltakelse, familieomsorg og sykefravær. Astrid L. Grasdal, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. IA-konferansen, Lillestrøm, November 2011. Bakgrunn: Sykefravær: - Kvinner har vesentlig

Detaljer

Årsrapport 2015 Fri prosjektstøtte/fripro

Årsrapport 2015 Fri prosjektstøtte/fripro Årsrapport 2015 Fri prosjektstøtte/fripro Denne rapporten skal gi et innsyn i den samlede virksomheten i FRIPRO i 2015. Første del omhandler arbeidet som er gjort, og gjøres, for å styrke FRIPRO som forskningspolitisk

Detaljer