Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger"

Transkript

1 Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger Pål S. Lillevold PÅL S. LILLEVOLD er aktuar og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS med aktuar embetseksamen fra Samtidig har han undervisning ved aktuarutdannelsen i statistikk og forsikringsmatematikk på Universitetet i Oslo. Han er også medlem i flere offentlig oppnevnte utvalg som har utredet pensjonsog forsikringsspørsmål, og er hyppig benyttet som foredragsholder. E-post: Vi kan snart markere 10-årsjubileet for en grunnleggende reform av tjenestepensjonssystemet for privat sektor som trådte i kraft med virkning fra 1. januar På 10-årsdagen iverksettes reformert alderspensjon i folketrygden og ny AFP-ordning for privat sektor, og tjenestepensjonene må tilpasses dette nye pensjonslandskapet. PÅL S. LILLEVOLD 1 Innledning 2001-reformen innebar for det første at regelverket for ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger ble endret på mange punkter. Ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger hadde inntil da vært praktisk talt enerådende i det norske pensjonsmarkedet. Det andre vesentlige forholdet i reformen var at det ble åpnet opp for innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. En viktig presisering er at det i og for seg aldri var noe absolutt påbud om at ytelsesbasert tjenestepensjon skulle være det eneste tillatte alternativ. «Påbudet» var indirekte gjennom skattelovgivningen, ved at det bare var for ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger at foretakene hadde rett til skattefradrag for innbetalte premier reformen omfattet nettopp slike «skattegodkjente» pensjonsordninger, og etablerte «konkurransemessig nøytralitet» mellom de to pensjonssystemer ved at foretakenes innbetaling også til innskuddsbasert pensjonsordning ble gjort fradragsberettiget. Ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger er karakterisert ved at pensjonsløftet overfor medlemmene består i at fremtidige pensjonsytelser er eksplisitt spesifisert. Typisk stipuleres pensjonsytelsen i forhold til tidligere lønn og i forhold til hvor lenge man har vært ansatt i bedriften man blir pensjonert fra. I motsetning til dette tar pensjonsplanen i en innskuddsbasert pensjonsordning utgangspunkt i et årlig pensjonsinnskudd for UNIVERSITETSFORLAGET PRAKTISK ØKONOMI & FINANS VOL

2 hvert enkelt medlem. Regelverket fastsetter hvor stort pensjonsinnskuddet skal være, men det er ikke forhåndsbestemt hvilken avkastning som skal godskrives pensjonskapitalen som samles opp over tid. Dermed kan man heller ikke forhåndsbestemme hvor stor den fremtidige pensjonsytelsen vil bli. Produksjonsprosessen ved å tilvirke en pensjon som er finansiert og sikret ved sparing og fondsopplegg kan kort beskrives slik: Premieinnbetalinger + Avkastning = Pensjonsutbetalinger Hvilken avkastning som oppnås på pensjonssparingen knytter det seg stor usikkerhet til. I det ytelsesbaserte pensjonssystemet, hvor man tar utgangspunkt i hvor mye pensjon som skal komme ut av produksjonsprosessen, må lav avkastning motsvares av tilsvarende høyere premieinnbetalinger og omvendt. Avkastningsrisikoen forplanter seg altså som en risiko for størrelsen av nødvendig premieinnbetaling over tid. For innskuddsbaserte pensjonsordninger, hvor innbetalingene er forhåndsbestemt, forplanter usikker avkastning seg over i usikker pensjon. Den grunnleggende forskjell i fordeling mellom arbeidsgiver og arbeidstager av økonomisk risiko vedrørende pensjonsbeløpets størrelse på den ene side og kostnaden ved å innfri pensjonsløftet på den annen side kan sjablongmessig illustreres som i Tabell 1. Tabell 1 Risikoforhold ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsordning Ytelsesbasert Innskuddsbasert Pensjon for arbeidstager Kjent Ukjent Kostnad for foretak Ukjent Kjent Hovedfokus for denne artikkelen er å beskrive og sammenligne grunnleggende økonomiske forhold i ytelsesbasert og innskuddsbasert tjenestepensjon. Som en innledning til dette vil vi gi en kort beskrivelse av de siste 10 års utvikling, etter at de første innskuddsordningene så dagens lys. Avslutningsvis vil vi knytte noen kommentarer til utfordringer som bedriftene og pensjonsordningene står overfor når de nå skal gjennom nødvendig tilpasning til reformert alderspensjon og ny AFP-ordning, og peke på noen veier videre for et fremtidig tjenestepensjonssystem. 2 Utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet Ved lovens ikrafttredelse i 2001 var det hos markedsaktørene forventninger til at innskuddspensjoner ville vinne stor utbredelse i løpet av kort tid. Det ble blant annet vist til et stort udekket marked ved at mer enn 60 % av ansatte i privat sektor ikke var dekket av pensjonsordning. Disse optimistiske markedsforventningene viste seg ikke å bli innfridd på kort sikt! I en artikkel i herværende tidsskrift i 2002, skrev jeg følgende om forventninger til den videre utvikling: 20 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

3 «Pensjonsspørsmål er i sin natur svært langsiktig. Da er det også rimelig å forvente at endringer i markedsstrukturen normalt vil gå gradvis over tid. Et realistisk scenario vil derfor formodentlig være et jevnt tilsig av innskuddsordninger i foretak som tidligere ikke har hatt pensjonsordning og etter hvert også overgang fra ytelsesordninger til innskuddsordninger i et visst omfang.» Denne vurderingen pekte i og for seg i riktig retning, mens tempo ved innføring av og overgang til innskuddsordninger nok ble sterkt undervurdert. Kraften i overgang til innskuddsordninger har vært sterk og økende, og i privat sektor er det nå et klart flertall av arbeidstagerne som er dekket av innskuddsordninger. Ifølge NHO omfatter innskuddsordningene nå 940 tusen arbeidstagere i privat sektor, mens omkring 406 tusen fortsatt er dekket av ytelsesordning. Antallet arbeidstagere som har gått over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert anslås til omkring 150 tusen. Innføring av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra 2006 har medvirket sterkt til denne utviklingen. OTP er blitt oppfattet som synonymt med innskuddsordning med sparenivå minst 2 % av lønn, og bedrifter som tidligere ikke hadde hatt tjenestepensjonsordning valgte en slik løsning. Utbredelsen av innskuddsordninger gjorde med dette et stort hopp. For bedrifter med ytelsesordning, kan en overgang til innskuddsordning gjøres mer eller mindre gradvis. Mulige overgangsmodeller er: Full avvikling av ytelsesplan. Opptjente rettigheter sikres som individuelle fripoliser. Fremtidig pensjonsopptjening i ny innskuddsplan, både for eksisterende og for nye arbeidstagere. Lukking for opptak av nye medlemmer: Eksisterende ytelsesplan forbeholdes de arbeidstagere som er medlem på konverteringstidspunktet, mens fremtidige arbeidstagere blir medlem av ny innskuddsplan. Arbeidstagerne som er med i ytelsesplanen skal kunne velge å gå over til innskuddsplanen (med endelig virkning!). En modifikasjon er at videreføring av medlemskap i ytelsesordningen forbeholdes de arbeidstagere som er 52 år eller eldre (evt. kan en høyere alder enn 52 år benyttes for konkretisering av dette kriteriet), og da gis ikke adgang til å velge seg over i innskuddsordningen. Et stort antall bedrifter har ytelsesordning som er lukket på en eller annen måte og de må da operere både innskuddsplan og ytelsesplan i parallell. Selv om innskuddsordninger i løpet av kort tid er blitt dominerende målt i antall arbeidstagere som er dekket, så finnes fortsatt det alt vesentligste av opptjente pensjonsrettigheter og oppsamlet pensjonskapital i ytelsesordningene. Dette har sammenheng med at mulig opptjening i en innskuddsordning er begrenset til 10 år i motsetning til ytelsesordningenes lange historie kombinert med det lave sparenivået i OTP-ordningene. 3 Krefter som driver utviklingen I foregående avsnitt er innføring av OTP nevnt som en selvstendig årsak til innskuddsordningenes store og økende utbredelse. Imidlertid er det også uavhengig av OTP vokst frem en økende frustrasjon med det som oppfattes å være høye og økende kostnader og manglende forutsigbarhet i ytelsesordningene. I det følgende utdyper vi hvordan uforutsigbarheten gjør seg gjeldende og hva den skyldes. Ved innfrielse av sine pensjonsforpliktelser overfor arbeidstagerne står bedriftene overfor to ulike kostnadskonsepter: TEMA PENSJONER 21

4 1 Premiekostnaden: Nødvendig premie som skal betales til livsforsikringsselskap eller pensjonskasse for at den aktuelle leverandøren skal oppnå tilstrekkelig fondsoppbygging for pådratte pensjonsforpliktelser 2 Regnskapskostnaden: Beregnet kostnad og forpliktelse (med tilhørende notekrav!) som skal resultat- og balanseføres i henhold til NRS6 eller IAS Ytelsesordningens premiekostnad For premiekostnaden er det i realiteten tale om hvor mye likviditet som fortløpende må tilføres pensjonsordningen. Likviditet har selvsagt en sentral betydning for bedriftenes økonomistyring, men det skal samtidig poengteres at for ytelsesordninger må dette ikke forveksles med den reelle bedriftsøkonomiske kostnad. For innskuddsordninger på den annen side er innskuddsbetaling og kostnad sammenfallende begreper. I de senere år er det mange faktorer som hver for seg og til sammen har ført til stigende nivå og redusert forutsigbarhet i nødvendig premiebetaling til ytelsesordningene. Her skal nevnes: På grunn av vedvarende lavt rentenivå har forsikringsselskapene og pensjonskassene vært nødt til å sette ned kalkylerenten som de benytter ved diskontering av kontantstrømmen av fremtidige pensjonsutbetalinger. Mens kalkylerenten tidligere var 4 %, ble den satt ned til 3 % med virkning fra 2004 for opparbeidelse av nye rettigheter. Avsetningskravene har økt tilsvarende. Finanstilsynet har nylig kommet med pålegg om ytterligere reduksjon av kalkylerenten til 2,5 % for ny opptjening fra og med Urolige finansmarkeder har resultert i varierende og periodevis lav avkastning hos pensjonsleverandørene. Med ujevn og tidvis svak drahjelp fra finansmarkedet, blir den betalbare premien lite forutsigbar og gjennomgående på et høyere nivå enn forventet. Økt og økende levetid fører til lenger utbetalingstid og økende kostnader for alderspensjon, som må finansieres med høyere premieinnbetaling. Tung finansieringsbyrde nær pensjonsalder: Den årlige premiekostnaden i ytelsesbaserte pensjonsordninger kan brytes ned i to hovedkomponenter; for det første, kostnaden ved å finansiere nye pensjonsrettigheter som tjenes opp i løpet av året og for det andre, kostnaden ved at tidligere opptjente pensjonsrettigheter skal oppreguleres i takt med økningen i arbeidstagernes lønn. Den sistnevnte komponenten «etterslepseffekten» veier veldig tungt for arbeidstagere nær pensjonsalder, og vil selvsagt være større jo kraftigere lønnsøkningen er. Da finansieringssystemet i ytelsesordningene ble bygget om til såkalt lineær opptjening i 2001, var det en intensjon (og forventning!) at man skulle komme denne etterslepseffekten til livs. Resultatet er riktig nok blitt at effekten er avdempet, men eliminert er den ikke. Den eneste måten å oppnå dette på, vil være å bygge inn forventninger om fremtidig lønnsvekst i finansieringssystemet med derav følgende økt premiebelastning tidligere i karrieren. 3.2 Ytelsesordningens regnskapskostnad Regnskapsmessig rapportering av kostnader og forpliktelser ved bedriftspensjonsordninger er regulert av et omfattende og komplekst regelverk. For ytelsesordninger er det et grunnleggende prinsipp at det skal foretas en selvstendig periodisering av kostnaden ved arbeidstagernes opptjening av pensjon. Denne periodiseringen er løsrevet fra pre- 22 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

5 miebetalingen, og forskjellen mellom periodisert kostnad og innbetaling skal akkumuleres og balanseføres som pensjonsgjeld (evt. forskuddsbetalt pensjonskostnad hvis det over tid er innbetalt mer enn akkumulert periodisert kostnad noe som nå forekommer bare rent unntaksvis). Selv om grunnprinsippet er enkelt, er det en komplisert detaljrikdom som åpenbarer seg når man går inn i de relevante regnskapsstandardene NRS6 og IAS19 som regulerer området. Grunnlaget for å kreve slik periodisering av pensjonskostnaden løsrevet fra premiebetalingen har vært omstridt, og er det delvis fortsatt. Det er imidlertid hevet over tvil at «gjeldende rettstilstand» som man må etterleve er som anvist i disse standardene. Mange bedrifter opplever at metode og resultater for regnskapsrapporteringen er vanskelige å forholde seg til, og at de operasjonelle sider ved gjennomføring er unødig arbeids- og kostnadskrevende. Mer problematisk har det vært at regnskapskostnadene i de senere år har hatt en klart stigende tendens og har vært lite forutsigbar, og at det er akkumulert pensjonsgjeld av betydelig omfang i bedriftenes balanser (evt. delvis «bortgjemt» som noteopplysning og ikke fullt ut vist i balansen). De underliggende kreftene for denne utviklingen har vært de samme som beskrevet foran under drøftingen om ytelsesordningens premiekostnad; volatilt finansmarked, vedvarende lavt rentenivå kombinert med forventninger om høy lønnsvekst. 3.3 Ytelsesordning vs. innskuddsordning Sett med arbeidsgivers øyne representerer innskuddsordningene en langt enklere verden: Premiebetalingsforpliktelsen er forutsigbar som en prosent av arbeidstagernes lønn til enhver tid, regnskapskostnaden er lik betalt innskudd og det skal ikke foretas noen balanseføring for påløpte pensjonsforpliktelser. Det er en interessant observasjon at for mange foretak som har valgt overgang fra ytelse- til innskuddsordning, så har ønsket om mer forutsigbare pensjonskostnader vært en hovedbegrunnelse. Ambisjon om oppnåelse av systematisk lavere pensjonskostnad, synes ikke å ha vært like sterkt fremme. De maksimalt tillatte innskuddssatsene er imidlertid så vidt lave, at redusert pensjonsnivå og reduserte pensjonskostnader ofte vil bli resultatet. Hvorvidt det er uforutsigbarhet ved premiebetaling eller ved regnskapsrapportering som oppleves som mest problematisk, foreligger det så vidt vites ingen empiri for. Det kan imidlertid være verdt å poengtere at for å oppnå et endelig farvel med ytelsesbasert regnskapsrapportering, så må man gå til fullstendig avvikling av ytelsesordningen og la innskuddsordningen overta all fremtidig pensjonsopptjening både for eksisterende og fremtidige arbeidstagere. Der overgang til innskuddsordning fører til redusert (forventet) pensjonsnivå for eksisterende arbeidstagere, vil det ofte være en aktuell problemstilling å vurdere en eller annen form for kompensasjon for det forventede pensjonstapet. En nærliggende løsning kan være økt lønn. Alternativt kan kompensasjonen utformes som et pensjonsløfte, på en slik måte at arbeidsgiver dekker det som skal til for at arbeidstagerens samlede fremtidige pensjon tilsiktes å bli som hvis ytelsesordningen var blitt opprettholdt. Ved sistnevnte løsning er ytelsesløftet i seg selv opprettholdt, men forpliktelsen består nå i et direkte forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Premiebetalingsforpliktelsen med tilhørende uforutsigbarhet er da opphørt, men for regnskapsrapporteringen vil det fortsatt være ytelsesregimet som gjelder. TEMA PENSJONER 23

6 4 Hvor mye kan en innskuddsordning gi? Pensjonsbeløpets størrelse i en innskuddsordning avgjøres av innskuddsnivået, lønnsutvikling gjennom hele yrkesaktiv karriere, oppnådd avkastning gjennom hele oppsparingsperioden, oppsparingsperiodens lengde, når pensjonen tas ut og hvor lenge pensjonen skal utbetales. Med så mange faktor som avgjør resultatet, og usikkerheten som knytter seg både til lønnsutvikling og til oppnådd avkastning, vil det mest representative svaret på spørsmålet i overskriften til dette avsnittet kanskje være «det er fullstendig uforutsigbart». En mulig og svært forenklet tilnærming til spørsmålet kan være å regne på noen stiliserte oppsparings- og pensjonsscenarier, og samtidig gjøre sjablongmessige forutsetninger om lønnsutvikling og avkastning. Vi har valgt en slik fremgangsmåte der scenariene og forutsetningene vi har regnet på, er som følger: Innskuddsrater enten 2 % av lønn over 1G 1 (som i obligatorisk tjenestepensjon) eller 5 % av lønn mellom 1G og 6G og 8 % av lønn mellom 6G og 12G (maksimalt tillatt innskuddssats iht. Lov om innskuddspensjon) Lønn hhv. 5G og 12G Alder ved start oppsparing hhv. 30, 35, 40 eller 45 år Pensjonsalder hhv. 62, 65 eller 67 år Garantert livsvarig pensjonsutbetaling, der leverandøren benytter diskonteringsrente 2,5 %, levetidsforutsetninger som for mann iht. tabell K2005/S2020 (+10 %/15 %) og påslag 5 % for dekning av kostnader. Med prising ut fra kvinners levetidsforutsetninger i samme tabell, vil pensjonsdekningen bli redusert med i overkant av 10 %. Lønnsøkning 4,25 % p.a. Avkastning 4,75 % p.a. Årlig pensjonsytelse som prosent av lønn som vi kommer frem til med disse forutsetningene er vist i Tabell 2 Tabell 4 i det følgende. Med lav innskuddssats 2 % vil det ikke være vesentlig forskjell for lønn lik hhv. 5G og 12G, og vi begrenser oss derfor til å vise alternativet 5G for denne innskuddssatsen. Tabell 2 Illustrerende beregninger av ytelsesnivå i % av lønn ved pensjonering. Innskuddssatser 2 %/2 %, lønnsnivå 5G Pensjonsalder Start oppsparing ,3 % 2,7 % 2,2 % 1,7 % 65 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,2 % 67 4,6 % 3,9 % 3,2 % 2,6 % Tabell 3 Illustrerende beregninger av ytelsesnivå i % av lønn ved pensjonering. Innskuddssatser 5 %/8 %, lønnsnivå 5G Pensjonsalder Start oppsparing ,2 % 6,9 % 5,5 % 4,2 % 65 10,0 % 8,5 % 7,0 % 5,5 % 67 11,4 % 9,7 % 8,1 % 6,5 % 24 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

7 Tabell 4 Illustrerende beregninger av ytelsesnivå i % av lønn ved pensjonering. Innskuddssatser 5 %/8 %, lønnsnivå 12G Pensjonsalder Start oppsparing ,5 % 10,4 % 8,4 % 6,4 % 65 15,2 % 12,9 % 10,6 % 8,4 % 67 17,3 % 14,8 % 12,3 % 9,9 % Den utregnede pensjonsdekningen ligger godt under det en er vant til å se i slike ytelsesordninger som har betydelig utbredelse i praksis. Eksempelvis vil en ytelsesordning (tilpasset gjeldende regelverk i folketrygden) med pensjonsalder 67 år og med stipulert pensjonsnivå 70 % gi en netto pensjonsdekning på omkring 20 % for lønn lik 5G og nær 40 % for lønn lik 12G. Ingen av illustrasjonene som er gjengitt i tabellen er i nærheten av slike pensjonsnivåer. Med gjeldende begrensninger på innskuddssatser må det følgelig svært lange perioder med stabil oppsparing kombinert med svært optimistiske avkastningsforventninger til, for at overpensjonering skal være en aktuell problemstilling. Gitt slike pensjonsnivåer som gjeldende regelverk for ytelsesordninger gir rom for, bør det derfor være godt grunnlag for en betydelig heving av innskuddsordningenes maksimalsatser. 5 Utfordringer for tilpasning til reformert alderspensjon 1. januar 2011 iverksettes en grunnleggende reform for folketrygdens alderspensjon. Noen stikkord for hovedinnholdet i reformen er: Endret beregningsmetode for fremtidig opptjening av pensjonsrettigheter Alle år med pensjonsgivende arbeidsinntekt bidrar til oppbygging av pensjonsrettigheter Levealdersjustering: Kostnaden ved en eventuell økning av alderspensjonisters forventede levetid i fremtiden nøytraliseres ved at årlig pensjonsytelse settes lavere enn hvis slik levetidsøkning ikke finner sted. Pensjonsregulering: Løpende pensjonsutbetaling skal reguleres i samme takt som den årlige gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet redusert med 0,75 %. Fleksibelt pensjonsuttak: Pensjonen kan tas ut valgfritt mellom 62 og 75 år (forutsatt at visse minimumskrav til pensjonsstørrelse er oppfylt), og da slik at årlig pensjonsytelse nødvendigvis blir lavere jo tidligere utbetalingen starter. Videre kan man velge gradert, dvs. helt eller delvis, uttak og uttaksgraden kan også variere over tid. Arbeid og pensjonsuttak kan kombineres fritt. Virkningen av endret beregningsmetode for opptjening av rettigheter, levealdersjustering og pensjonsregulering vil gjøre seg gjeldende gradvis over tid. Innføringen av fleksibelt pensjonsuttak på den annen side virker momentant og med full styrke fra og med 1. januar Vi går da fra et regime hvor retten til pensjon er knyttet til at man avslutter arbeidsforholdet ved eller etter 67 år, til et regime hvor hovedvilkåret for å kunne ta ut pensjon er at man har fylt 62 år uten at det knyttes noen vilkår til arbeidsaktivitet som sådan. Mens «å avslutte arbeidsforholdet og gå over i pensjo- TEMA PENSJONER 25

8 nistenes rekker ved fylte 67 år» vil være en passende beskrivelse av hvordan folketrygdens alderspensjon er innrettet i dag, så kan den nye utformingen beskrives som «adgang til å begynne å tære på pensjonsbeholdningen ved eller etter 62 år». Tjenestepensjonsordningene både de innskuddsbaserte og de ytelsesbaserte har fastsatt pensjonsalder lik 67 år (bortsett fra enkelte særlige yrker med lavere pensjonsalder, som vi ikke går nærmere inn på her). For at tjenestepensjonsordningene skal virke fornuftig og formålstjenlig i samspill med folketrygden, er det åpenbart at tilsvarende fleksibilitet bør innføres også her. Dette er ivaretatt som en del av Banklovkommisjonens foreslåtte «hurtigtiltak» for tilpasning av tjenestepensjonsregelverket til reformert alderspensjon i folketrygden (NOU 2010:6). Også for AFP i privat sektor iverksettes en grunnleggende endring 1. januar AFP har inntil nå vært et instrument for tidligpensjonering mellom 62 og 67 år, og gitt en utbetaling på nivå med folketrygdens alderspensjon frem til 67 år. For rett til AFP har det vært et vilkår at arbeidsforholdet for det alt vesentligste avsluttes, evt. nedtrappes ved uttak av gradert AFP. Ny AFP gir i stedet rett til en livsvarig ytelse med tilsvarende valgfrihet og fleksibilitet for uttaket som i folketrygden. Avhengig av hvor mange år man har vært yrkesaktiv og tjent opp pensjon og når AFP tas ut, vil den årlige utbetalingen typisk kunne være av størrelsesorden 10 % av tidligere inntekt (likevel vesentlig lavere for de aller første årskullene, hvor det gjelder særlige avkortningsbestemmelser i en overgangsfase). For bedrifter som er tilsluttet AFP-ordningen i privat sektor er det åpenbart at man må se over og tilpasse tjenestepensjonsordningen til introduksjon av en ny livsvarig alderspensjon på et så høyt nivå. 6 Et utvidet tjenestepensjonsunivers hybride pensjonsløsninger Om vi velger å klassifisere tjenestepensjonsordninger etter hvordan risikoen ved pensjonsløftet er fordelt, så representerer innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon ytterpunktene på en skala. Slik det er illustrert i Tabell 1 kan ytterpunktene karakteriseres slik: Ytelsesordningen: Pensjonsytelsen er forutsigbar for arbeidstager og arbeidsgiver har all risiko ved innfrielse av pensjonsforpliktelsen Innskuddsordning: Kostnaden ved innfrielse av pensjonsforpliktelsen er forutsigbar for arbeidsgiver og arbeidstager har all risiko ved størrelsen av pensjonsytelsen Mellom disse ytterpunktene kan det tenkes en lang rekke mellomvarianter hybride tjenestepensjoner hvor risikoen fordeles mellom partene på en annen måte enn enten 0 % eller 100 %. Eksempler kan være å skifte fokus fra sluttlønn til lønn over hele yrkesaktiv karriere for ytelsesordinger eller at fordelen ved godt resultat i kapitalforvaltningen deles mellom de to partene. Det norske tjenestepensjonsregelverket legger i svær begrenset grad til rette for hybride pensjonsløsninger. I land som anses å ha et velutviklet tjenestepensjonsmarked finner man innslag av hybride pensjonsløsninger, noe varierende i form og i utforming. I NOU 2009:13 om Brede pensjonsløsninger ble det anbefalt at man åpnet opp for hybride tjenestepensjonsløsninger. Banklovkommisjonen arbeider nå videre med fase II for utforming av et fremtidig tjenestepensjonsregime tilpasset ny folketrygd utover de helt nødvendige «hurtigtiltak». Kommisjonen vil ventelig behandle hybride pensjonsløsninger i sin utredning som er forventet å foreligge i løpet av PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

9 Ut fra en statisk betraktning er innskuddspensjon det eneste alternativ til ytelsespensjon. I en dynamisk betraktning vil et bredere spekter av alternative pensjonsløsninger kunne bli tilgjengelig. For bedrifter hvor overgang fra ytelsesbasert tjenestepensjon er en aktuell problemstilling, vil et formålstjenlig veikart nå kunne være: Som et strakstiltak å se over pensjonsordningens ambisjonsnivå i lys av adgang til fleksibelt pensjonsuttak, ny folketrygd og ny AFP (for foretak som er tilsluttet denne ordningen) Avvente en konkret vurdering av hva alternativet til ytelsesbasert skal være, i påvente av et bredere spekter av løsninger som man bør kunne forvente at nytt tjenestepensjonsregelverk vil legge opp til. Note 1 G = folketrygdens grunnbeløp = pr TEMA PENSJONER 27

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013

Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Inger Marie Hagen Geir Veland Tjenestepensjonsmarkedet 2001 2013 Fafo-notat 2014:11 Fafo 2014 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon... 5 2.

Detaljer

Pensjon i privat sektor

Pensjon i privat sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Pensjon i privat sektor - Er innskuddsordningen god nok? Av Peer Bjerkvig Lea og André Lund Walker Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning: Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 1-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: PENSJON KONSERNREGNSK AP - REGISTERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERT - ELEKtRONISK FAKTURA 2 LEDER Erfaring som betyr noe Sticos

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe

Geir Veland og Jon M. Hippe Geir Veland og Jon M. Hippe Når tjenestepensjon er obligatorisk hva så? Omdanningen av det norske markedet for aktive tjenestepensjonsordninger, fripoliser og pensjonskapitalbevis Prosent av årets premie

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer