INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 årsrapport 2006

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING 2.0 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap 2.2 Balanseregnskap 2.3 Noter til regnskapet 2.4 Kontantstrømanalyse 2.5 Revisjonsberetning 2.6 Hoved- og nøkkeltall 3.0 ORGANISASJON 3.1 Representantskapets sammensetning 3.2 Styrets sammensetning 3.3 Organisasjonsforhold 3.4 Administrasjonen 3.5 Produksjon 3.6 Informasjon og marked 3.7 Miljøxpert AS 3.8 Miljøtransport Nord AS 4.0 MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE 5.0 STATISTIKK 5.1 Kundemasse husholdning 5.2 Avfall og gjenvinning

4 Årsrapport Årsberetning Selskapets virksomhet Reno-Vest IKS med døtrene Miljøxpert AS og Miljøtransport Nord AS, er en tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger og transport, og driver hovedsakelig innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Virksomheten drives fra et regionmottak i Sortland, lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest har som målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Selskapets eiere Reno-Vest ble etablert i 1975 og har sitt hovedkontor i Sortland. Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene er fordelt slik: Andøy kommune 17,2 % Bø kommune 10,0 % Hadsel kommune 24,9 % Lødingen kommune 7,4 % Sortland kommune 26,2 % Øksnes kommune 14,3 % Selskapets drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Datterselskapet Miljøtransport Nord AS vant i konkurranse med flere andre aktører Reno-Vest s anbud på innsamling og transport av husholdningsavfall. Selskapet overtok i 2004 ansvaret for innsamling og transport i konsernet. Miljøxpert vant i 2006 anbudskonkurransen om håndtering av avfallet på Svalbard. Oppdraget startet fra og varer i 5 år. Ytre miljø Bedriftens primæroppgave er tiltak for reduksjon av negative miljøpåvirkninger fra avfallet. Vi søker stadig å minske miljøbelastningen ved blant annet å: - aktivt arbeide for god kvalitet på kildesortert avfall, noe som gir redusert avfall til deponi - overvåke og analysere sigevannsutslipp - unngå forsøpling Til fradrag for de positive effektene går de miljøpåvirkninger selskapets egen virksomhet medfører, men som skjer i medhold av lov, forskrifter og tillatelser. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Forslag til anvendelse av overskudd Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- overføres til egenkapital. Styret forventer at selskapets økonomiske utvikling vil være i tråd med planene for kommende år. Budsjettert aktivitet i 2007 inneholder ingen vesentlige endringer sammenlignet med Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Ved utgangen av 2006 hadde konsernet totalt 49 ansatte, hvorav 23 ansatte i Reno-Vest. Selskapet kjøper størsteparten av sitt behov for transporttjenester fra eget datterselskap. I tillegg kjøpes det en del tjenester på behandling av avfall. I år 2006 ble det utført ca. 54 årsverk i konsernet, hvorav 26,5 i Reno-Vest. Bedriftens 23 ansatte er fordelt på 5 kvinner og 18 menn. Styret består av 6 medlemmer, og har i løpet av året økt kvinneandelen til 50 %. Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø, og i denne sammenheng er det blant annet etablert samarbeid med bedriftshelsetjenester. Det er utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet som er integrert i bedriftens øvrige kvalitetssystem. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som godt. Totalt sykefravær i konsernet utgjorde 4,4 % i For Reno- Vest var sykefraværet 3,53 % mot 6,38 % året før. Langtidssykemeldinger utgjorde fortsatt størsteparten av det totale sykefraværet med sine 62,7 %. Fordelingen av sykefraværet er endret, og vi har registrert økning både på egenmeldt og korttidssykemeldinger dette året. Sykefraværet kan ikke relateres til forhold på arbeidsplassen. Prosessen med omstillinger fortsatte i 2006, og selskapet har tilpasset seg ytterligere de konkurransemessige endringer i bransjen.

5

6 Årsrapport Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskr. av andre fin. anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer

7 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Aktiverte utviklingskostnader Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 7, Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Årsrapport Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 2.3 Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Selskapene som inngår i konsernet oppfyller til sammen kravene til store selskap for inneværende år og følger regnskapsreglene for store foretak. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Reno-Vest IKS og datterselskapene Miljøxpert AS og Miljøtransport Nord AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapene er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapene, er avviket bokført mot annen egenkapital. Tilknyttet selskap Med tilknyttet selskap menes selskap der konsernet har en eierandel mellom %, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Uvesentlige tilknyttede selskaper er ikke konsolidert, men oppført i konsernets balanse som tilknyttet selskap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Skatt. Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet kommer fra datterselskapene. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk. Ett av datterselskapene har deler av sin virksomhet på Svalbard og beskattes dermed etter de skattemessige regler som gjelder for Svalbard for den delen av virksomheten som foregår på Svalbard. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. 9

10 Årsrapport Noter Note nr. 2 - Egenkapital Morselskap: Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital Årets overskudd = Egenkapital Konsern: Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital konsernet Årsoverskudd Reno-Vest IKS Årsoverskudd Miljøxpert AS Årsoverskudd Miljøtransport Nord AS = Egenkapital konsern Note nr. 3 - Varige driftsmidler Morselskap: Aktiverte kostnader Tomter m.m. Bygg og Anlegg Maskiner, inventar o.l. Datautstyr Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året (til ansk.kost) Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 10% Ingen 7-30% 15-30% 30% Sum Konsern: Aktiverte kostnader Tomter m.m. Bygg og Anlegg Maskiner, inventar o.l. Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året (til ansk.kost) Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 10% Ingen 7-30% 15-30% Ingen Bolig Sum Generelt: Aktiverte kostnader er plankostnader i forbindelse med etablering av regionmottak i Ramnflauget og gjenvinningsstasjonene rundt om i kommunene. Tjenestene er utført av eksterne konsulenter. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med bygging av gjenvinningsstasjon. Tilskudd er ført til reduksjon i bokført verdi i balanse og reduserer årlige avskrivninger. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med innkjøp av kompostreaktor og bygging av tilhørende komposteringsbygg. Tilskuddet har redusert anskaffelseskost for reaktor og bygg i 1997 med kr ,- for hver av postene. Investeringstilskuddet reduserer dermed årlige avskrivninger. 10

11 2.3 Noter Note nr. 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv. Datterselskap: Firma Eier-/ stemmeandel Kostpris Bokført verdi Miljøxpert AS Sortland 100% Miljøtransport Nord AS Sortland 100% Sum Reno-Vest IKS Tilknyttede selskap: Firma Forretningssted Forretningssted Eier-/ stemmeandel Kostpris Bokført verdi Selskapets EK Selskapets resultat 06 Miljøxpert AS, Harstad Harstad 25% Sum konsernet Reno-Vest IKS Aksjene er nedskrevet da verdinedgangen ikke anses forbigående. Tilknyttet selskapet er ikke innarbeidet i konsernets balanse etter egenkapitalmetoden da de anses uvesentlig for konsernet sett under ett. Andre aksjer: Firma Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Rekom AS HMS-Senteret Vesterålen AS Bioenergi Nord AS Sum Reno-Vest IKS Sum konsernet Reno-Vest IKS Note nr. 5 - Gjeld Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år: Morselskap Konsern Gjeld til kreditinstitusjoner 1) Sum ) Saldoen i 2006 er ut fra dagens låneportefølje. Eierkommunene hefter for selskapets langsiktige gjeld i henhold til deres eierandel. Pr har morselskapet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr ,- og konsernet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr ,- 11

12 Årsrapport Noter Note nr. 6 - Varebeholdning Varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer. Note nr. 7 Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige fordringer på foretak i samme konsern: Miljøxpert AS Miljøtransport Nord AS Sum Reno-Vest IKS Kundefordringer på foretak i samme konsern: Miljøxpert AS Miljøtransport Nord AS Sum Reno-Vest IKS Leverandørgjeld til foretak i samme konsern: Miljøxpert AS Miljøtransport Nord AS Sum Reno-Vest IKS

13 2.3 Noter Note nr. 8 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer Vurdering av kundefordringer: Vurdert til pålydende - Avsatt til dekning av usikre fordringer Morselskap Konsern Bokført verdi pr Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år. Note nr. 9 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet kr ,- For konsernet kr ,- Note nr Eierkommuner Morselskapet er et interkommunalt eid selskap. Selskapets andelskapital er kr ,-. I henhold til vedtektene har hver eierkommune en stemme. Følgende kommuner har eierandeler: Andøy kommune 17,2% Bø kommune 10,0% Hadsel kommune 24,9% Lødingen kommune 7,4% Sortland kommune 26,2% Øksnes kommune 14,3% Sum 100 % 13

14 Årsrapport 2006 Tenk grønne tanker, si grønne ord, gjør grønne handlinger og det grønne gror. 14

15 15

16 Årsrapport Noter Note nr Pensjoner Morselskapet Reno-Vest IKS har en kollektiv og en avtalefestet pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er ført netto i balansen ved at pensjonsforpliktelsen vises som gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnader: Morselskap Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening, inkl. aga Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Administrasjonskostnader Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Innbetalt premie/til premiefond inkl aga Endring balanse etter arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser: Morselskap Konsern Netto pensjonsforpl.-overfinansiert(underfinansiert) ( ) ( ) ( ) ( ) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Balanseført pensjonsforpliktelser De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning på fondsmidler 6,0% 6,0% Diskonteringsrente 5,0% 5,0% Årlig lønnsvekst 3,5% 3,0% Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp 3,5% 3,0% Årlig regulering av pensjoner 2,5% 2,5% 16

17 2.3 Noter Note nr Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet vedrører datterselskapene. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: Firma Endring Anleggsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats = 28% Utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Skattekostnaden i konsernregnskapet består av følgende poster: Betalbar skatt Miljøxpert AS Betalbar skatt Miljøtransport Nord AS Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad Note nr Salgsinntekt Virksomhetsområde: Morselskap Konsern Avfallsbehandling Andre inntekter Sum Geografisk fordeling: Morselskap Konsern Hålogalandsregionen Sverige Svalbard Sum

18 Årsrapport Noter Note nr Antall ansatte, godtgjørelser mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Morselskap Konsern Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 26, Godtgjørelser: Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnad Honorar/møtegodtgjørelse Andre godtgjørelser Sum Revisors årshonorar utgjør: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Tekn.utarb. av årsregnskap/lign.pap Andre ikke-revisjonstjenester Sum Beløpene er oppført uten merverdiavgift 18

19 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest IKS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Tap/gevinst aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassakreditt Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

20 Årsrapport Revisors beretning 20

21 2.6 Hoved- og nøkkeltall Hovedtallsutvikling: Selskapets driftsinntekter var kr ,- Dette representerer en økning fra året før med ca. 26 %. Driftsutgiftene har hatt en økning med ca. 27 % i samme periode, og utgjorde 70,1 mill kroner i De store endringene har sammenheng med økt mengde avfall fra Tromsø. Driftsresultatet utgjør ca. 3 mill og resultat etter finans viser et overskudd i Reno-Vest IKS på kr ,- Gebyret som viser utviklingen over tid, er beregnet som gjennomsnittsgebyr. Nøkkeltall for Reno-Vest IKS: TOTALRENTABILITET: DR.RES + finansinntekter *100 Gj.snittlig totalkapital 4,51 % 4,35 % 5,48 % 9,13 % LIKVIDITETSGRAD I: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2,15 2,93 5,47 4,13 EGENKAPITALPROSENT: Egenkapital * 100 Totalkapital 48,8 % 47,2 % 50,0 % 44,4 % Omsetningsutvikling Resultatutvikling

22 Årsrapport Hoved- og nøkkeltall Gebyrutvikling Inntekter 21 % 1 % 33 % Husholdn.avfall Slam Lev. gjenv.stasjoner Bedriftsavfall 19 % 14 % 7 % 5 % Avfall levert Bremnes Andre driftsinntekter Finansinntekter Utgifter 14 % 7 % 1 % 44 % Varer og tjenester Lønn/personalkostn. Styre/repr.skap Deponiavgift Andre driftskostn. 18 % 0 % 16 % Avskrivninger Finanskostnader 22

23 23

24 Årsrapport Organisasjon I 2006 har Reno-Vest fortsatt å gjennomføre omstruktureringer i virksomheten. Konsernet besto i 2006 av morselskapet som IKS med forvaltningsansvar og drift, samt to datterselskap: Miljøxpert AS og Miljøtransport Nord AS. Datterselskapene kjøper tjenester fra morselskapet og holder til i samme lokaler. Selskapets adm.direktør er Roar Stenkløv. Daglig leder i Miljøxpert AS var Geir-Morten Rist, mens Harald Mehus er daglig leder i Miljøtransport Nord AS. 3.1 Representantskapets sammensetning I h.h.t. vedtekter for Reno-Vest IKS består representantskapet av en representant fra hver kommune, og hadde i 2006 slik sammensetning: Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Einar Åbergsjord John Helmersen BØ Viggo Johnsen, leder Anne Ma Vik HADSEL Kjell Børge Freiberg Inger Bårdsen LØDINGEN Kurt Olsen Ivan Knutsen SORTLAND Svein Roar Jacobsen Fred Reinsnes ØKSNES Per Ole Larsen John Danielsen Representantskapet har holdt 3 møter og behandlet 9 saker i Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2006 denne sammensetningen, fram til : Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Jonni Solsvik Finn Martin Enoksen BØ Tor Andersen Einar Pedersen HADSEL Inger Hope, nestleder Snorre Nygren LØDINGEN Bjørn Hegstad Vibeke Tveit SORTLAND Gunnar Harry Hanssen, leder Asle Hansen ØKSNES Sigmund Høydal Oddmund Bye Etter representantskapets valg fikk styret slik sammensetning: ANDØY Hege Bjørkmo Ellingsen Knut A. Nordmo BØ Tor Andersen Mari Vik HADSEL Inger Hope, nestleder Reidar Johnsen LØDINGEN Anita Marthinussen Bjørn Hegstad SORTLAND Gunnar Harry Hanssen, leder Tove Bjørkmo ØKSNES Oddmund Bye Vibeke Tveit Styret avviklet 7 møter og behandlet 30 saker i

25 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS er tilsluttet Kommunenes Sentralforbund. De ansatte er organisert i Fagforbundet, Kommunalansattes Fellesorganisasjon, Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat. Tillitsvalgte i 2006: Verneombud: Asbjørn Isaksen, Fagforbundet Robert Robertsen, KFO Tore Olsen 3.4 Administrasjonen Administrasjonen har gjennom året bestått av adm.direktør, utviklingssjef, informasjons- og markedssjef, administrasjonssjef, og en IKT-medarbeider. Kundesenteret, som ble etablert i 2006, består av administrasjonssekretær, regnskapsmedarbeider, to kundekonsulenter. Administrasjonen har videreført arbeidet med verdi- og kulturprosessen i Dette har resultert i et sett med verdier som implementeres i virksomheten både for egne ansatte, kunder og leverandører: Ansvarlig, kundevennlig, omtenksom og åpen. I 2006 gjennomførte Reno-Vest et kunde- og kommunikasjonsprogram for alle ansatte i selskapet. Hovedhensikt med programmet er fokus på interne og eksterne kunder og vår kommunikasjon med disse. Også i 2006 har vi brukt betydelige ressurser på oppfølging av klager fra konkurrenter, som i stedet for å forbedre egen konkurransekraft, legger inn klager på andre selskaper til offentlige klageinstanser. En av disse sakene behandles fortsatt i rettssystemet. I tillegg er selskapet stevnet for retten for brudd på transportavtale, og har gått til motsøksmål. Styret vurderer at det er knyttet en viss risiko til saken. 3.5 Produksjon Avdelingen ledes av driftssjef og har ansvaret for følgende områder: Transport (innsamling husholdningsavfall, bedriftsmarked, krokløfttransport, septik-tømming m.v.) Regionmottak (Drift av opti-bag sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE-avfall og metall). Gjenvinningsstasjoner i eierkommunene Avfallsdeponi Bremnes (sluttbehandling av avfall) Returpunkter - ca. 67 stk (glass, olje, m.m) Salg av sorterte fraksjoner I 2006 ble det igangsatt tiltak for utvidelse av deponiet for å øke mottakskapasiteten. I tillegg er det iverksatt tiltak for forsvarlig håndtering av overflatevann på området. Reno-Vest har i 2006 overtatt den daglige driften av gjenvinningsstasjonene i Bø, Øksnes og Lødingen med egne ansatte. Tidligere kontraktører er suppleringspersonell. I Andøy er det kun Reno-Vest personell som har ansvaret for drift av stasjonen. Ved Hadsel gjenvinningsstasjon har vi fortsatt avtale med eksterne aktører om drift. Reno-Vest håndterer en rekke bedriftskunder/transportører som leverer avfall direkte på våre anlegg, og hvor Miljøxpert er en av de største enkeltkunder. Omleggingen til bruk av røde sekker for papir fra husholdningene og innhenting på ordinær tømmerute etter kundenes behov ble godt mottatt ute blant kundene, og har i tillegg medført lavere kostnader for inntransporten av papiret. Innføring av bioposer (grønn pose) har bidratt til bedre arbeidsmiljø i sorteringen som følge av tørrere matavfallsposer. Høsten 2004 vant Reno-Vest anbudskonkurranse på mottak av restavfall fra Tromsø. Avtalen ble tildelt oss i 2005, og oppdraget startet tidlig i juni. Avtalen er videreført i 2006, og hvor mengden avfall har vært økende. Ut fra god respons på prøverute for innhenting av grovavfall i Andøy kommune, ble tiltaket videreført og utvidet til alle kommuene i Innsamling av farlig avfall ble gjennomført i samtlige kommuner, og med spesiell fokus på de områder som ligger lengst borte fra gjenvinningsstasjonene. Tiltaket ga god respons, og ble i 2006 utvidet til en vår- og en høstinnsamling. Resultatet er at vi får inn farlig avfall som ellers sannsynligvis ikke ville kommet inn i systemet, ca. 32 tonn i Det er i tillegg iverksatt økt innsats på behandling av farlig avfall i egen regi. Vi har bl.annet utdannet egen sikkerhetsrådgiver, slik at vi sikrer forsvarlig oppfølging på behandling og transport av farlig avfall. 25

26 Årsrapport Informasjon og marked I løpet av 2006 har Reno-Vests profil blitt endret. Vi har lagt vekt på å gi Reno-Vest en mykere profil, og har bevisst benyttet barn og natur i vårt profiluttrykk. Alle tre selskapene i konsernet er implementert i den nye profilen. Våren 2006 ble en ny avdeling i Reno- Vest etablert Kundesenteret. Fire medarbeidere etablerte seg i felles kontorlandskap. Disse har til oppgave å fordele flest mulig arbeidsoppgaver seg i mellom og være beredt for alle typer oppgaver fra alle tre selskapene hos Reno-Vest. Reno-Vest s oppgave er også å tenke miljø, og et tiltak som ble igangsatt i 2006 er utskifting til nye glasscontainere. Disse gir et bedre inntrykk av våre produkter og tjenester nye, fine containere er absolutt miljøforebyggende. En ny tjeneste som ble innført til våre kunder var SMS-tjeneste. Det vil si at våre kunder kan abonnere på en meldingstjeneste - via sms kan kunden få påminnelse om å sette ut beholderen i forkant av renovasjonsdagen. Mange kunder har allerede meldt seg på tjenesten. Gjennom Ella Miljøbil har vi formidlet informasjon til både skoler og øvrige kunder. Dette er en flott måte å nå ut med viktig informasjon både om farlig avfall og om sortering. Ved våre innsamlingsruter av landbruksplast, farlig avfall og innsamling av grovavfall kommer vi også i nærkontakt med kundene. Samtidig som vi får hentet avfall hjemme hos kunden, får vi også nærmere dialog og har bedre mulighet til å forklare viktigheten av sortering, samt informere om hva som skjer med avfallet og hvordan vi håndterer det. Reno-Vest delte i 2006 ut for andre gang «Den grønne kost». Dette er en miljøinspirasjonspris som utdeles til en hverdagshelt som gjør en kjempeinnsats for miljøet. I 2006 ble «Den grønne kost» utdelt til Marit Thorsen fra Bø. 3.7 Miljøxpert AS Miljøxpert AS ble etablert for å delta i konkurransen om avfall i bedriftsmarkedet, og er i dag totalleverandør av avfallstjenester mot næringslivet. Selskapet tilbyr rådgivning, håndterer innsamling og containerutleie. I 2006 vant selskapet anbudskonkurranse på avfallshåndtering på Svalbard, og oppdraget hadde oppstart i oktober. Kontrakten med Bydrift Longyearbyen AS gjelder for 5 år og med opsjon for ytterligere 2 år. 3.8 Miljøtransport Nord AS Miljøtransport Nord AS driver transport fortrinnsvis innen avfallssektoren. De har det operative ansvaret for transport og innsamling i konsernet. Miljøtransport Nord AS har også ansvaret for septiktømminger i Vesterålen. 4.0 Miljøtiltak eierkommunene Fire av eierkommunene har inngått avtale med Reno-Vest IKS om fakturering av husholdningsrenovasjon/slam på vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr. abonnent, fastsatt av kommunestyrene, til dekning av ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene. I 2006 ble det innkrevd og overført som følger: Sortland kommune kr ,- Andøy kommune kr ,- Lødingen kommune kr ,- Hadsel kommune kr ,- Alle beløp er eks. mva. 26

27 5.0 Statistikk 5.1 Kundemasse husholdning Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året Husholdningsrenovasjon kundemasse fordelt på kommuner: Endring siste år Andøy ,4% Bø ,5% Hadsel ,4 % Lødingen ,8% Sortland ,0% Øksnes ,58% SUM ,89% Totalt sett har kundemassen økt med 2,89 % (400 kunder). En del av økningen er resultat av oblatmerkingen på avfallsbeholderne. 5.2 Avfall og gjenvinning Reno-Vest står stadig overfor nye utfordringer for å tilfredsstille myndighetenes krav til miljømessige mål. Det stilles stadig større krav til utsortering av rene fraksjoner til gjenvinning. Der finnes variasjoner i de enkelte avfallsfraksjoner fra år til år, men vi ser likevel at avfallsmengden totalt sett er nokså stabil. Behandlet avfall til gjenvinning Endring siste år Papir, papp, kartong og drikkekartong ,89% Glass ,44% Plast ,32% Metaller ,09% EE-avfall ,35% Våtorganisk avfall ,85% Treavfall ,16 Park- og hageavfall ,56 Tekstiler ,67% Farlig avfall ,6% Avfall til energigjenvinning (brennbart) ,6 % Utsortert i alt ,24 % Restavfall (deponirest) % Husholdningsavfall totalt ,4% Avfall pr. innbygger i kg. 256,27 270,77 270, ,1 % Avfall til gjenvinning i % 64,53% 67,27% 61,12% 61% Avfall til sluttdeponering 35,47% 32,73% 38,88% 39% Folketallet ved utgangen av 2006 er innbyggere (SSB) For EE-avfall har det foregått en omlegging av rapporteringssystem. Før 2005 inngikk avfall levert totalt i hele Vesterålen i statistikken, mens den nå omfatter bare det som håndteres av Reno-Vest IKS. For den brennbare fraksjonen har det også skjedd omlegging i rapporteringen. Før inngikk kontorpapir i den innveide mengden. Dette inngår nå i bedriftsavfallet. 27

28 Trykket på papir fra resirkulerte drikkekartonger - Foto: Stian/Vizuelli Tenk grønne tanker, si grønne ord, gjør grønne handlinger og det grønne gror. Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen

årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig

årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING 2.0 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap 2.2 Balanseregnskap 2.3 Noter til regnskapet 2.4 Kontantstrømanalyse 2.5

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 02 L E D E R 03 AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring RENOVASJONEN IKS er en virksomhet med unik erfaring innenfor de ulike forretningsområder som selskapet tilbyr. Virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Innhold 3 Kunden i fokus 6 Slik skaper vi verdier 8 Dette er BIR 9 Våre kunder bestemmer 12 Årsberetning 16 Regnskap 20 Regnskapsprinsipper 22 Noter 29 Revisjonsberetning

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer