Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Formannskapsmøte, Rådhuset Buss til Bratten Lunsj Markering av Trafikksikkerhetsprisen v/ ordfører Kort orientering om planene for utvidelse av MIND-sentret v/ Leif Håkestad Retur til Rådhuset Formannskapsmøte Møte i legatstyret for Bodø bys vel Side1

2 Saksliste Saksnr PS 14/148 PS 14/149 PS 14/150 PS 14/151 PS 14/152 PS 14/153 PS 14/154 PS 14/155 PS 14/156 PS 14/157 PS 14/158 PS 14/159 PS 14/160 PS 14/161 PS 14/162 Innhold Samarbeidsavtale mellom kommunene Narvik, Harstad, Mo i Rana, Bodø og Tromsø Økonomisk støtte til direkterute Bodø - Gdansk. Finansiering med formannskapets disposisjonsfond. Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter Kjerringøy, Ramsalten Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Bodø Rhythm Group Utvidelse av styringsgruppen for Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus Utsending av varsel om at det forberedes vedtak om ekspropriasjon samt vedtak om å søke forhåndstiltredelse Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad. til båthus for optimistjoller. Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Søknad om kjøp / leie av areal mellom Moloveien 18 og 20 - Helalahuset AS Coop Nordland SA - søknad om salgsbevilling i Coop Prix Moloveien Bodø Kulturhus KF - søknad om serverings- og skjenkebevilling i Stormen Teater- og konserthus Orion Mat AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling PS 14/163 Årsmelding 2013 PS 14/164 PS 14/165 PS 14/166 PS 14/167 Bodøværing nr inndekning av utdanningsstipend Tove Julie Kjellså, søknad om dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi Anke på vedtak om driftsstøtte PS 14/168 Bodø bys vel legat - utdeling av midler for 2014 PS 14/169 SLT -utprøving i Bodø kommune 2015 PS 14/170 PS 14/171 PS 14/172 Havnepromenade etappe 1 - videreføring av prosjektet Avtale mellom Bodø kommune og Statens Vegvesen for mottak av tunellmasser Referatsaker RS 14/15 Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015 RS 14/16 Innspill til ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap Side2

3 RS 14/17 Orientering om kommunens økonomi jf PS 14/81 Perspektivmelding Bodø, 29. august 2014 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Svein Inge Johansen Formannskapssekretær Side3

4 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4980 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/148 Formannskapet Bystyret Samarbeidsavtale mellom kommunene Narvik, Harstad, Alta, Mo i Rana, Bodø og Tromsø Forslag til vedtak Bodø kommune tiltrår avtalen. Sammendrag Samarbeidsavtale mellom kommunene Narvik, Harstad, Alta, Mo i Rana, Bodø og Tromsø (O6- samarbeidet) Saksopplysninger O6-samarbeidet ble etablert i 2012 som et uformelt samarbeid mellom ordførerne i Narvik, Harstad, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø. Navnet O6 er en forkortelse for «ordfører» og 6 viser til antallet kommuner som deltar. Utgangspunktet for samarbeidet var et initiativ på nyåret i 2012 fra ordfører i Rana Kai Henning Henriksen og ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy, om å komme sammen og uforpliktende diskutere muligheter for samarbeid kommunene imellom. Forumet møtes med jevne mellomrom i de respektive byene og er etter hvert utvidet med rådmenn/byrådsleder og andre representanter som kommunene har funnet det formålstjenlig å trekke inn. Formalisering av samarbeidet har vært drøftet ved jevne mellomrom. Som vedlegg til saksframlegget følger et forslag til en samarbeidsavtale mellom de seks kommunene. Intensjonen er å få avtalen vedtatt i deltakerkommunene for derved å forankre samarbeidet politisk. De seks største kommunene er hver for seg viktig drivkraft i landsdelen og sine regioner og et godt samarbeid vil derfor kunne styrke landsdelen. Den politiske gjennomslagskraften hos sentrale myndigheter avhenger av evnen til å opptre samlet og i fellesskap arbeide for de sakene som tjener landsdelen. Et utgangspunkt har vært at kommunene skal konkurrere der de må og samarbeide der de kan. Målet er ikke først og fremst å ta opp stridstemaer, men konsentrert seg om saker som kommunene Side4

5 kan enes om. Flere store temaer som angår landsdelen har derfor vært tema på møtene blant annet infrastruktur (veiutbygging, flyplassutbygging) næringsutbygging, reiseliv, kommunestruktur, utdanning herunder helsetjenester. Forumet har også støttet opp om arrangementer som Artic Race of Norway. Saksbehandler: Svein Inge Johansen Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Leder økonomikontoret Trykte vedlegg: Samarbeidsavtale Utrykte vedlegg: Ingen Side5

6 Samarbeidsavtale mellom kommunene Narvik, Harstad, Alta, Mo i Rana, Bodø og Tromsø 1. Bakgrunn og formål (O6-samarbeidet) Kommunene er hver for seg viktige drivkrefter i landsdelen og i sine regioner. Landsdelens samlede politiske gjennomslagskraft vil dog avhenge av evnen til å opptre samlet og i fellesskap arbeide for de sakene som tjener Nord-Norge. Formålet med samarbeidet er derfor å fremme og ivareta landsdelens interesser. Kommunene skal samarbeide der de kan og konkurrere der de må. 2. Samarbeidsområder Samarbeidsområdene vil være innenfor alle naturlige fagområder som kommunene finner interessant å samarbeide om, herunder infrastruktur, næringsutvikling, utdanning mv. 3. Møter mv Kommunene møtes tre- fem ganger pr år. På møtene deltar ordførere og rådmenn/byrådsledere og andre representanter som kommunene finner det formålstjenlig å trekke inn. Møtene veksler mellom de ulike byene. Alle kommunene kan spille inn temaer, men vertskommunen har ansvar for programmet til det enkelte møte. Det utpekes en kontaktperson i hver av byene som forestår innkallingene og utsending av saksdokumenter. Kommunene dekker sine utgifter. 4. Evaluering Kommunene foretar en gang i året en evaluering av samarbeidet.... Ordfører Ordfører Ordfører Narvik kommune Harstad kommune Alta kommune.... Ordfører Ordfører Ordfører Mo i Rana kommune Bodø kommune Tromsø kommune Side6

7 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4741 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/149 Formannskapet Økonomisk støtte til direkterute Bodø - Gdansk. Finansiering med formannskapets disposisjonsfond. Forslag til vedtak 1. Avinor innvilges et tilskudd på kr ,- øremerket etableringen av direkterute Bodø Gdansk. Finansiering med formannskapets disposisjonsfond. 2. Samfunnskontoret gis ansvar for å følge opp samt måle effekt for regionen dersom ruten settes i drift. Sammendrag Bodø kommune kan sammen med Avinor og Nordland Fylkeskommune bidra til å sikre Nord- Norsk næringsliv stabil tilgang på kvalifisert utenlandsk arbeidskraft i en fremtid der landsdelen må påregne å konkurrere om denne. Bodø kommune vil vise seg som proaktiv ved at den adresserer fremtidige behov samt gir næringslivet i regionen økt konkurransekraft gjennom gode og tilpassede samferdselsløsninger. Også i forhold til Bodø kommunes kommuneplan , Strategisk samfunnsdel (antall innbyggere , sysselsetting og etablering, hovedstad i nord) vil en direkterute være riktig vei å gå. Støtten utløses kun dersom ruten faktisk blir en realitet. Saksopplysninger og vurderinger Nord-Norge står på trappene til en tid med sterk økonomisk vekst (Referanse 1, 2 og 6). Samtidig pekes det på tilgang til kvalifisert utenlandsk arbeidskraft som en forutsetning for en slik vekst. I rapporten «Framtid i nord», utgitt av Nærings- og fiskeridepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2014 (Referanse 6) står blant annet: Behovet for arbeidskraft i Nord-Norge vil øke betydelig fram mot 2030, og det vil være en utfordring for landsdelen å skaffe nok folk til å realisere økt verdiskaping. På grunn av lav egenvekst vil arbeidskraften måtte rekrutteres fra andre deler av Norge eller utlandet, men selv med høy innvandring vil ikke arbeidskrafttilgangen bli tilstrekkelig høy. Det norske arbeidsmarkedet har en tid opplevd en stagnasjon og tidvis en viss tilbakegang i antall sysselsatte i den norske befolkningen (Referanse 3). Side7

8 Tilveksten av innvandrere i norsk arbeidsliv har kompensert for denne stagnasjonen i majoritetsbefolkningens sysselsetting og derigjennom opprettholdt sysselsettingsveksten. Videre har områder uten arbeidsinnvandring liten eller ingen vekst i folketallet (og i mange tilfeller nedgang) mens områder med arbeidsinnvandring er vinnerne (Referanse 4). Nord-Norge må i fremtiden påregne og måtte konkurrere om kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Samtlige landsdeler utenom Nord-Norge har rimelige og velfungerende direkte flyruter til Polen. De fremstår dermed som mer attraktive som arbeidsmarkedsregioner for denne arbeidstakergruppen ved at slike tilbud muliggjør enkle, rimelige og ikke minst hyppige hjemreiser. Økonomien i arbeidstakernes hjemland er dessuten i stadig vekst. Undersøkelser i Polen viser at flere velger å ta arbeid eller starte opp som selvstendige håndverkere i hjemmemarkedet. Etter hvert som arbeidstakere får bedre økonomi forventes også at de i større grad enn tidligere er villig til å akseptere et lavere lønnsnivå i et nærmere arbeidsmarked (for eksempel Tyskland) mot at de kan tilbringe mer tid hjemme. For å styrke næringslivet i Nordland er det fjr. ovennevnte viktig å gjøre regionen til en enda mer attraktiv arbeidsmarkedsregion for utenlandske arbeidere. Dette oppnår man mest effektivt ved å tilby rimelig og enkel kommunikasjon til hjemlandet. For å synliggjøre betydningen av en slik flyforbindelse for næringslivet i regionen vises det til en av Bodøs største private arbeidsplasser, MaxMat. Sysselsatte innvandrere år, etter fødeland. 4. kvartal 2002 og 2012 (Kilde og figur SSB). Antall MaxMat hadde i 2013 en omsetning på ca. 344 millioner kroner. Bedriften har som mål å omsette for 600 millioner kroner i 2018 og for en milliard i Når man så vet ca. 40 % av de ansatte er utenlandsk arbeidskraft med hovedvekt fra Polen og Litauen så illustrerer det betydningen av å få etablert et effektivt og rimelig reisealternativ mellom Bodø og Polen. Det legges også til at et slikt tilbud vil være meget positivt for Avinor Bodø lufthavn. Bodø Lufthavn hadde i 2013 ca. 1,65 millioner passasjerer hvorav mer enn av disse var såkalte «transfer» passasjerer. Transferpassasjerer er passasjerer som bytter fly i Bodø, normalt i forbindelse med reiser fra lufthavner i Nordland til Oslo, Trondheim, utlandet osv. Jfr Avinors nordområdestrategi (Referanse 5) forventes passasjertallet for Bodø Lufthavn å reduseres ytterlig etter hvert som flere direkteruter fra andre lufthavner i Nordland etableres. Reduksjonen av transferpassasjerer kan imidlertid minkes betydelig dersom Bodø Lufthavn lykkes med å etablere direkteruter til utlandet. Direkteruter til utlandet vil forsterke Bodø lufthavns posisjon som en naturlig «hub» og knutepunkt innen luftfart for landsdelen. Dersom man lykkes i å etablere en direkterute Bodø Gdansk vil dette dermed være gunstig for Bodø mht. posisjonering, omdømme samt Bodø som knutepunkt. > Side8

9 Konklusjon og anbefaling Sysselsatte innvandrere fra Polen utgjorde ved utgangen av 2012 den største gruppen på nærmere sysselsatte mens sysselsatte fra Litauen representerte den tredje største med i underkant av Det er viktig for landsdelen å få etablert en direkterute fra Bodø til de Polen og Litauen for å styrke Nord-Norge som arbeidsmarkedsregion for disse gruppene. En direkterute til Polen betjener begge gruppene på en tilfredsstillende måte. Administrasjonen anbefaler at Bodø kommune bidrar til å få etablert en rute som nevnt ovenfor ved å støtte ruten økonomisk i en innledningsfase foreløpig avgrenset til ett år. Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingssjef Saksbehandler: Arne Opheim Referanser 3. Statistisk sentralbyrå, 2013, Innvandringen økte syselsettingen, Avinor, 2014, Avinors nordområdestrategi, STRATEGI&id= Nærings- og fiskeridepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, 2014, Framtid i nord, Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side9

10 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/150 Formannskapet Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS Forslag til vedtak 1. Rensåsen Park AS gis disposisjonsrett til fjellanlegg Rensåsen Syd. Selskapet gis også rett til å utvide anlegget i henhold til vedlagte kartskisse. 2. Disposisjonsretten gis vederlagsfritt for en periode på 25 år. 3. Anlegget skal benyttes til parkering og tilfluktsrom. 4. Rensåsen Park AS må sørge for at fjellanlegget kan benyttes som tilfluktsrom etter at parkeringsanlegget er etablert. Selskapet bærer kostnadene knyttet til en utvidelse, samt reetablering av anlegget som tilfluktsrom i henhold til gjeldende standarder. 5. Atkomst til anlegget må avklares nærmere med Bodø kommune. Sammendrag Rensåsen Park AS har søkt om å få disponere fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken til parkeringsanlegg. Anlegget er i dag og må fortsatt fylle funksjonen som offentlig tilfluktsrom. For å kunne benytte anlegget som parkeringsanlegg må det utvides. Anlegget kan benyttes som parkeringsanlegg og fortsatt være tilfluktsrom. Rådmannen anbefaler at tilfluktsrommet stilles til Rensåsen Park ASs disposisjon under forutsetning av at funksjonen som tilfluktsrom opprettholdes. Spørsmålet knyttet til atkomst til anlegget må avklares nærmere. Saksopplysninger Rensåsen Park AS har søkt om å få disponere fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken. Fjellanlegget ønskes benyttet som parkeringsanlegg. Søknaden begrunnes med at andre aktuelle parkeringsløsninger blir kostbare og at en parkeringsløsning i fjellanlegget kan bidra til at byggeprosjektet i tilknytning til den gamle svømmehallen lar seg realisere. For å kunne benytte fjellanlegget som parkeringsanlegg forutsettes det at anlegget utvides. Fjellanlegget - Rensåsen Syd er et offentlig tilfluktsrom etablert i 1975 og kan i følge Sivilforsvaret ikke frigis som tilfluktsrom. Det er likevel mulig å kombinere funksjonen som tilfluktsrom med funksjonen som parkeringsanlegg. Fra kommunenes side er det de siste årene satt av lite resurser til vedlikehold av fjellanlegget. Kulturkontoret, Byteknikk, Byplan, Samfunnskontoret (sikkerhet og beredskap) og Sivilforsvaret har avgitt uttalelse i sakens anledning. Side10

11 Vurderinger Fjellanlegget har i dag funksjon som tilfluktsrom. Vedlikeholdet av anlegget har de siste årene vært marginalt. Både Sivilforsvaret og kommunens egen fagmyndighet for sikkerhet og beredskap fremhever at en løsning der anlegget benyttes som parkeringsanlegg og tilfluktsrom kan være fordelaktig for begge parter. En slik løsning forutsetter at funksjonen som tilfluktsrom ivaretas på en god måte. Konsekvensen av dette vil være at Rensåsen Park AS må sørge for at det som kreves for at anlegget skal fylle funksjonen som tilfluktsrom er på plass etter utvidelsen av anlegget. Kostnader knyttet til utvidelse og tilrettelegging som tilfluktsrom dekkes av søker. Med utgangspunkt i de opplysninger som foreligger synes ikke en etablering av parkeringsanlegg i eksisterende fjellanlegg å ha negative konsekvenser for bruken av Rensåsen som parkanlegg. Det legges til grunn at utvidelsen/byggingen av anlegget gjennomføres på en sikker og god måte uten sjenanse for omgivelsene, herunder brukerne av Rensåsparken. Lengden på disposisjonsretten For selskapet er det en fordel at disposisjonsretten gis for en lengst mulig periode helst uten tidsbegrensning. For å sikre at kommunen ikke blir avskåret fra å vurdere bruken av anlegget for all fremtid vil det være fornuftig å inngå en tidsbegrenset avtale. Hensynet til selskapet til sier at avtalen bør ha relativt lang varighet. En tidsbegrensning på 25 år antas å fredsstille begge parteres behov. Vederlag: En avtale med Rensåsen Park AS om disposisjonsrett til fjellanlegg Rensåsen Syd er betinget av at tilfluktsromfunksjonen opprettholdes i hele perioden. For at fjellanlegget skal kunne benyttet som parkeringsanlegg må det utvides, noe som også betyr at tilfluktsrommet blir større. Kostnadene knyttet til bygging av anlegget samt fordelen med at kommunen får et større tilfluktsrom til sier at vederlaget for disposisjonsretten settes til kr 0.- Spørsmål knyttet til atkomst til fjellanlegget må avklares med Bodø kommune. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler av Rensåsen Park AS gis disposisjonsrett over fjellanlegget Rensåsen Syd i en periode på 25 år. Anlegget skal utvides og benyttes til parkering. Retten gis vederlagsfritt og under forutsetning av at funksjonen som tilfluktsrom opprettholdes. Det forutsettes at utvidelsen av anlegget gjennomføres på en sikker og god måte. Selskapet dekker kostnadene knyttet til utvidelse/bygging, samt reetablering av tilfluktsromfunksjonen. Atkomstløsning avklares nærmere med Bodø kommune. Saksbehandler: Roger Jenssen Trykte vedlegg: Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef 1 Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Forslag til vedtak Bodø kommune støtter sertifisering av våtmarkssenteret «Ramsalten» og anbefaler at det søkes om sertifisering som våtmakssenter. Bodø kommune stiller med en person i styringsgruppen for «Ramsalten». Sammendrag Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten er tenkt etablert i Zahlfjøsen, sentralt i Kjerringøy sentrum. Det skal benyttes flere «naturrom» på Kjerringøy og er gitt midler til ansettelse av prosjektleder i 40 % stilling i et år. Vedkommende får ansvar for å gjennomføre tiltak i handlingsplanen. Senteret vil i løpet av dette året ha nok innhold til å kunne åpnes og kunne gis autorisasjon som offisielt våtmarkssenter i regi av Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet. Autorisasjon innebærer årlig driftsstøtte på kr ,-. Ideen er å gi grunnlag for å videreutvikle og tenke nytt innen naturinformasjonsarbeid og naturveiledning overfor barn og unge i regionen. Samarbeid med Nordland nasjonalparksenter, frivillige organisasjoner og Havørnklubben er en naturlig del av dette. Det etableres en styringsgruppe med følgende deltagelse: Prosjektleder for Ramslaten, Tone Sandvik To medlemmer fra Zahlfjøsen AS, Roger Johansen, Arne Lyngmo Et medlem fra Bodø kommune, samfunnskontoret Side15

16 Saksopplysninger Bodø kommune har i dag 21 vernede områder. Ofte har det vært mer fokus på vern og ikke bruk. Ideen med dette prosjektet er å endre fokus fra vern til en positiv ressurs for lokalbefolkning og næringsliv. Utvikling av et våtmarkssenter eller Ramsarsenter på Kjerringøy vil gi positive ringvirkninger spesielt når det gjelder forståelse og viktigheten av å ta vare på naturen og vil trekke enda flere mennesker til Kjerringøy. Det blir et opplevelses- og informasjonssenter om våtmark, med fokus på aktivitet og opplevelse ute. Prosjektidèen ble opprinnelig initiert av Kjerringøy lokalutvalg i 2004, med basis i et nasjonalt initiativ om å etablere flere våtmarkssentre spredt i Norge. Ideen er utviklet av Kjerringøy Markedsråd BA. Karlsøyvær naturreservat har Ramsarstatus sammen med Bliksvær naturreservat. Ramsarstatus innebærer at området er med på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over viktige våtmarker i verden. Kjerringøy har også fire andre verneområder med kobling til våtmark: Strandåvassbotn naturreservat, Strandå- / Os landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Fjære naturreservat og deler av Sjunkhatten nasjonalpark. Kjerringøy som etablert reisemål er et viktig utgangspunkt for etablering av våtmarkssenteret. De naturgitte forholdene og nærheten til Bodø er en styrke for etableringen. Kjerringøy mangler en god infrastruktur for besøkende som ønsker aktive naturopplevelser. Våtmarkssenteret skal bidra til å fylle dette behovet. Senteret skal etableres i Zahlfjøsen. Ute i felt blir det etablert flere «naturrom», med p-plasser og tilrettelegging, flere steder på Kjerringøy. Disse naturrommene er turmål i seg selv, eller utgangspunkt for videre opplevelser. Målsettingen for Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten er at det skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om våtmarker, natur og lokal kulturhistorie. Dette skjer gjennom formidling og læring ved aktiv deltakelse og opplevelse i naturen. Senterets virksomhet skal være utadrettet og bidra aktivt til et godt samarbeid med lokalmiljøet, inklusiv lokalt og regionalt reiseliv. Etableringen av senteret vil bidra til å bygge opp under en positiv utvikling for lokalsamfunnet Kjerringøy. Forprosjektet er avsluttet. Det gjenstår nå å etablere innholdet i senteret, utarbeide informasjonsmateriell, etablere de aktuelle naturrom og søke autorisasjon. Dette vil innebære en årlig statlig driftsstøtte på kr ,-. I tillegg vil Miljødirektoratet bidra med info-materiell og tilby diverse kurs- og utviklingsmidler. Underveis i forprosjektet ble det søkt om autorisasjon høsten Blant 14 søkere var det 5 som fikk autorisasjon. Kjerringøy nådde ikke opp, og en viktig faktor i dette var nettopp at senteret ikke var fysisk etablert. Utenom forankringen lokalt i Kjerringøy markedsråd BA og Kjerringøy kommunedelsutvalg, er etablering av Kjerringøy Våtmarkssenter - "Ramsalten" satt som tiltak i fylkesdelplanen for Sjunkan Misten, utarbeidet av Nordland fylkeskommune i samarbeid med flere parter, inkl. Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland. I forprosjektet har Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune og Zahlfjøsen AS deltatt i arbeidsgruppen. Side16

17 Bodø kommune som planmyndighet, og Statens vegvesen som vegmyndighet, har vært orientert om utarbeiding av skisser for de første naturrommene. Etablering av denne type infrastruktur, som er åpen for allmenheten, er i tråd med gjeldende planbestemmelser i kommuneplanens arealdel. Naturrommene er planlagt plassert i LNF-områder. Selve etableringen vil kreve henholdsvis byggesøknad etter plan og bygningsloven og vegloven, samt godkjent avkjørsel etter vegloven. Avklaring av søknader er aktuelt først når prosjekteringen er gjennomført. Grunneierne for de to aktuelle naturrommene på Fjære og Os har vært holdt løpende orientert og stiller seg positive til etablering av naturrom med tilhørende parkeringsplass og gangbaner, åpne for allmenheten. Endelige grunneieravtaler er aktuelt først når prosjektering settes i gang. I utviklingsprosjektet er det rekruttert en lokal prosjektleder. Prosjektet ledes nå av Zahlfjøsen A/S Zahlfjøsen, som eies og driftes av Zahlfjøsen AS, ligger sentralt plassert i selve Kjerringøy sentrum, og vil huse prosjektleder og hovedutstillingen, navet i våtmarkssenteret. Det etableres en styringsgruppe som består av: Prosjektleder for Ramslaten, Tone Sandvik To medlemmer fra Zahlfjøsen AS, Roger Johansen, Arne Lyngmo Et medlem fra Bodø kommune, samfunnskontoret Fylkesmannens miljøvernavdeling vil være bisittere i styret og gi faglige råd. Samarbeidspartnere Havørnklubben Havørnklubben ble stiftet 4. mars 1994 med bakgrunn i at Bodøområdet har verdens største konsentrasjon av havørn. Klubbens formål er å drive vern og informasjon samt støtte annen skapende virksomhet. Kjerringøy våtmarkssenter Ramsalten vil ha et nært samarbeid med klubben. Våtmarkssenteret og Havørnklubben deler flere felles mål, der informasjonsarbeid om naturverdier står sentralt. Nordland nasjonalparksenter (NNPS) i Saltdal Nasjonalparksenteret er svært positiv til et samarbeid og det er utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale for flere områder. Bl.a. har NNPS ansvar for informasjonsarbeidet for Sjunkhatten nasjonalpark. Det er mange muligheter til å kunne drive aktiv naturveiledning med utgangspunkt i senteret på Kjerringøy og ikke minst styrke og videreutvikle naturveiledningstilbudet i regionen. For Bodø kommunes del ser man her muligheter i et interkommunalt samarbeid med Saltdal kommune. Dette kan være med på å styrke begge sentrene. Et tett og nært samarbeid vil gi grunnlag for nytenkende informasjonsarbeid for natur og miljø. Per i dag er fagmiljøet lite innenfor dette feltet i Nordland. Fylkesmannen i Nordland Side17

18 Fylkesmannen i Nordland vil bidra med kvalitetssikring av faglig innhold i informasjonsmateriell etc. Lokale foreinger Både den lokale avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Salten naturlag vil bli engasjert i utviklingen av Ramsalten. Lokalt har disse miljøene i Bodø mye kompetanse. Aktiviteter Prosjektets rolle er å jobbe fram etableringen av senteret i Zahlfjøsen og bygge fundamentet for de første naturrommene. Målgrupper Skoleelever, barnefamilier og turister er viktige målgrupper, sammen med lokalbefolkningen. Det er også naturlig å peke på de lokale reiselivsaktørene som målgruppe. Etableringen av Kjerringøy våtmarkssenter - Ramsalten vil gi en utvidet og bedret infrastruktur for tur og opplevelser som igjen vil bygge opp under Kjerringøy som reisemål. Forventet resultat av utviklingsprosjektet og mulige effekter Etablering av våtmarkssenteret vil legge et godt grunnlag for å kunne oppnå offisiell autorisasjon som våtmarkssenter. Dersom etableringen fører til autorisasjon vil dette gi minst en fast arbeidsplass på Kjerringøy, med muligheter for deltidsengasjementer i tillegg. Etableringen av et våtmarkssenter, med tilhørende naturrom, vil gi positive ringvirkninger for de lokale reiselivsaktørene. Etableringen vil bygge opp under Kjerringøy som reisemål, både ved å tilby flere opplevelser og attraksjoner, og gjennom utvikling av en tiltrengt infrastruktur som grunnlag for opplevelser i naturen på Kjerringøy. Framdriftsplan Prosjektleder ansatt fra 1. august 2014 i 40 % stilling. deltakelse i nasjonal samling for våtmarkssentre høsten 2014 (både autoriserte sentre og de som jobber med etablering inviteres til felles samling hvert år). Denne arrangeres i regi av Miljødirektoratet. oppbygging av innhold i lokalet i Zahlfjøsen høst 2014, vår 2015, inklusiv både fysiske installasjoner og informasjons- og opplevelsesmessig innhold. oppgradering av Zahls vandresti vår 2015 markering av den internasjonale våtmarksdagen 10. september 2014 forarbeider og planlegging vår En fin anledning til å markere prosjektet og invitere samarbeidsparter til felles markering og temadag. prosjektering av naturrom 1 på Fjære høst 2014 arbeid med finansieringsplan for naturrommet på Fjære, høst 2014/vinter 2015 Side18

19 søknad om å bli autorisert som våtmarkssenter høst offisiell åpning av våtmarkssenteret vår 2015 søknad på samarbeidsprosjekt med Kjerringøy skole, den naturlige skolesekken + samarbeidsprosjekt med Nordland nasjonalparksenter 2014, søknadsfrist 15. mars 2015 markering av den internasjonale våtmarkssdagen 2. februar 2015 Vurderinger Prosjektet har en klar næring og miljøprofil. Dersom senteret oppnår autorisasjon vil dette gi minst en arbeidsplass og ringvirkninger til næringslivet i Kjerringøy og Bodø. Bodø kommune bør støtte og delta i arbeidet videre gjennom å foreslå en person i styringsgruppen. Vedkommende bør ha sin arbeidsplass i samfunnskontoret. Bodø formannskap støtter søknad om autorisasjon og av våtmarkssenteret på Kjerringøy, Ramsalten. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune støtter sertifisering av våtmarkssenteret «Ramsalten» og anbefaler at det søkes om sertifisering som våtmakssenter. Bodø kommune stiller med en person i styringsgruppen. Saksbehandler: Jan Wasmuth Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingssjef Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Sluttrapport fra forprosjektet, prosjektbeskrivelse. Side19

20 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/152 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak Kjerringøydagkomiteen 2014 mottar kr i økonomisk støtte, fordelt med kr til Kvarven idrettslag og kr til Kjerringøydagkomiteen Kjerringøy Land Art Biennale 2015 mottar kr i økonomisk støtte. Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 2 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, på kr Søknadene anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 1søknad om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Side20

21 Budsjettrammen for økonomisk tilskudd til kulturelle og sosiale formål har blitt redusert fra kr 2 mill. i 2013 til kr. 1,6 mill Dette medfører reduksjon i tildelingene til frivillige lag og foreninger, og vil være årsaken til lavere støttebeløp eller flere avslag, sammenlignet med tidligere år. Barn og unge blir prioritert. Av kr 1,6 mill er det satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Resten er satt av til driftsstøtte. Hittil i 2014 er det tildelt kr Det er mottatt søknader på til sammen kr i denne saken, som anbefales tildelt kr Det vil da være tilgjengelig kr til nye søknader i andre halvdel av Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Med bakgrunn i de nedtrekkene som har vært gjort, er det behov for å gjøre en vurdering og presisering av retningslinjene for tilskuddsordningene. Innen utgangen av 2014 vil det bli fremmet en politisk sak med forslag til nye retningslinjer for tilskuddsordningene til kulturelle og sosiale formål. Vurderinger 1. Kjerringøydagan Kerringøydagkomiteen 2014 søker om kr i støtte til Kjerringøydagan som ble gjennomført juni i år. Kjerringøydagan er et viktig arrangement og en møteplass for lokalbefolkningen. Kvarven idrettslag, som i stor grad har ansvar for alle idretts- og kulturtilbud for barn og unge på Kjerringøy, er økonomisk avhengig av inntektene fra Kjerringøydagan. Idrettslaget har på dugnad tilrettelagt aktiviteter som for eksempel en klatreskog. Kjerringøydagan har ikke mottatt årlig støtte til sine arrangement. Omfanget av aktiviteten, særlig knyttet til arbeidet for barn og unge samt engasjementet dette skaper lokalt, har blitt vektlagt av administrasjonen. Administrasjonen anbefaler kr tildelt Kvarven idrettslag, samt kr til Kjerringøydagan generelt, totalt kr Kjerringøy Land Art Biennale Kjerringøy Land Art Biennale søker om kr i støtte til arrangementet i 2015, der nasjonale og internasjonale, profesjonelle kunstnere, møtes på Kjerringøy og arbeider med landskapskunst. Biennalen arrangeres for 10. gang i 2015, og skjer i nært samarbeid med Bodø kunstforening. Nær 80 profesjonelle kunstnere, fra store deler av verden, har hittil søkt om deltagelse på Kjerringøy i Prosjektets sjeldne egenart i vår kommune, samt den kunstfaglige tyngden og profesjonelle forankringen, har blitt vektlagt ved behandling av søknaden. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr Konklusjon og anbefaling Det er i budsjettet for 2014 satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Hittil i 2014 er det tildelt kr Det er mottatt søknader på til sammen kr i denne saken, som anbefales tildelinger på kr Det vil da være kr tilgjengelig for senere fordeling. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Side21

22 Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Utrykte vedlegg: Søknadene følger saken som utrykte vedlegg. Side22

23 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2590 C32 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/153 Formannskapet Bystyret Bodø Rhythm Group - eventuell avvikling Forslag til innstilling 1. Bodø Kulturhus KF har myndighet til å avgjøre spørsmålet om eventuelt avvikling av Bodø Rhythm Group. 2. Selv om det er ønskelig med videreføring av virksomheten, har bystyret ikke innsigelser til beslutning om avvikling. Saksopplysninger Saken dreier seg om Bodø Kulturhus KF har myndighet til å gå til oppsigelse av ansatte i BRG og hvorvidt om ordningen bør videreføres. Det ble gitt en orientering om Bodø Rhythm Group (heretter BRG) i forhold til Bystyrets behandling av PS11/156 vedtak med følgende verbalforslag 31 «BRG Bystyret ber rådmann lage en sak vedrørende BRG, hvor det vurderes om ordningen videreføres eller ikke.» Bystyret behandlet PS 12/67 i møte 24.mai 2012 og fattet følgende vedtak i saken om BRG, hvor det skulle vurderes om ordningen videreføres eller ikke: «Saken utsettes til neste møte i påvente av behandling i styret i Bodø Kulturhus KF.» Bodø Kulturhus KF fattet vedtak i styremøtet 29.jan « BRG Styret mener at Bodø Kulturhus KF og Bodø Rhythm Group har gjennomført et grundig arbeid med sikte på å revitalisere Bodø Rhythm Groups virksomhet. Det har dessverre ikke gitt de ønskede resultater. På grunn av manglende resultater, samt Bodø Kulturhus KFs samlede økonomiske situasjon, mener styret at det er nødvendig å avvikle Bodø Rhythm Group sin virksomhet. Ytterligere alternative tiltak vurderes ikke tilstrekkelig til fortsatt drift.» Side23

24 I ikke offentlig notat til Formannskapet 4. juni 2014 presenterer HR den kjennskap de har til sakens fakta. Bodø Rhythm Group (BRG) er et rytmisk ensemble tilknyttet Bodø kulturhus KF. Ensemblet ble etablert i 2004 etter at distriktsmusikerordningen i Bodø ble omstrukturert. Overført fra Bodø kommune til Bodø kulturhus i februar Tre musikere innehar hver sin 50 % stilling hvor målsettingen er å bidra til et aktivt rytmisk miljø. Spørsmålet om BRG sin fremtid, kom opp i forbindelse med budsjettforhandlingene i Bodø Kulturhus KF ser ut i fra et økonomisk perspektiv, at de ikke har en fungerende ordning. BRG er en del av Bodø Kulturhus KF, denne saken baseres seg på informasjon fra Bodø Kulturhus KF og informasjon fra HR-kontoret i Bodø Kommune. I følge HR-avd. sine vurderinger kan et KF ta beslutninger knyttet til ansettelser og avsettelser på egen basis, med mindre det foreligger et eksplisitt forbehold om foretakets myndighet i vedtektene. Det som ligger til grunn for HRs vurdering er kommuneloven 67. Arbeidsmiljøloven 15-7 HR sin vurdering går på to forhold. «Hvor langt strekker foretakets myndighet seg hva angår spørsmålet om A) hvilke aktiviteter foretaket skal drive med, og B) om foretaket kan gå til oppsigelse av personell som følge av overtallighet.» Forkortet kan konklusjonen oppsummeres slik: A) Foretaket har denne myndigheten, hvis ikke bystyret vedtak om etablering av virksomheten sier noe eksplisitt om at foretakets myndighet er innskrenket jamfør kommuneloven 67. Dersom foretakets ledelse er i tvil om hvor langt myndigheten strekker seg, utløses en plikt til å bringe spørsmålet inn for eier (bystyret). B) I følge kommuneloven har kommunen et overordnet arbeidsgiveransvar selv om det er ansatte i foretak. Følgelig et ansvar for å se om det finnes alternative jobber i kommunen. HR kontoret har sett om det er mulig. En slik løsning har ikke synligjort seg pr. i dag. Vurderinger Utfordringene for Bodø Kulturhus KF er at de ikke oppfatter at BRG svarer seg økonomisk. Med nye utfordringer, ser de ikke som økonomisk forsvarlig å videreføre driften av BRG. Fra administrasjonens saksframlegg «Bodø Rhythm Group fremtidig ordning PS11/156» siteres: «Bodø Rhythm Group samarbeider med det lokale musikklivet om en rekke konserter og forestillinger i løpet av året.» «Som samarbeidspartnere for en rekke musikere og aktører innen musikkfeltet i Bodø, vil BRG være pågangsdrivere for utviklingen av den lokale musikkscenen gjennom å invitere komponister og profesjonelle musikere, til deltagelse på prosjekter med forskjellig besetning og format. Musikalsk spenner prosjektene fra jazz over til popmusikk, og denne fleksibiliteten er viktig for BRG som en rytmisk trio. Målsettingen for BRG er å bidra til det rytmiske musikktilbudet i Bodø.» «Det virker fra vårt ståsted som om BRG innretter seg mot en ny hverdag og vil være et viktig verktøy for Bodø kulturhus i arbeidet mot det nye kulturkvartalet. Det vil sørge for samarbeid med ulik aktører og sikre produksjon også i det rytmiske feltet.» Side24

25 «Vi anbefaler at ordningen fortsetter og at Bodø kulturhus bruker BRG som et verktøy inn mot å øke graden av egenproduksjoner og fellesprosjekter. BRG sin organisering og virkemåte gir gode forutsetninger for ulike samarbeidprosjekter også i det nye kulturkvartalet.» Faglig sett mener administrasjonen at ordningen med BRG burde videreføres. Dette vil medføre økte økonomiske rammer. Bodø Kulturhus KF sin vurdering er følgende: «Basert på en nøktern vurdering av de økonomiske forholdene i tilknytning til BRG, er det per i dag en regnskapsmessig underdekning på anslagsvis kr » Det er ikke midler innenfor OK-avdelingen og kulturkontoret til å finansiere opp dette gapet. Det er Bodø Kulturhus KF sitt ansvar, å håndtere og ta ansvar for endelig beslutning om BRG skal videreføres. Bodø Kulturhus KF har tatt en styreavgjørelse som legger føringer mot BRG sin avvikling, med mindre Bystyret som eier har innsigelser. Bodø kultur KF har myndighet til å fatte beslutning om BRG, dette er i tråd med HR sine vurderinger og konklusjoner. Konklusjon og anbefaling Bodø Kulturhus KF har tatt en styreavgjørelse som legger føringer mot BRG sin avvikling, med mindre Bystyret som eier har innsigelser. OK-avdelingen har ikke tilgjengelige midler til å finansiere opp differansen. Bodø kultur KF har myndighet til å fatte beslutning om BRG, dette er i tråd med HR-avdelingen sine vurderinger og konklusjoner. Saksbehandler: Per Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side25

26 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1949 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/154 Formannskapet Bystyret Utvidelse av styringsgruppen for <<Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet>> Forslag til innstilling: 1. Styringsgruppen for «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» utvides med en representant fra Salten Regionråd. Sammendrag For å sikre regionale forankring av prosjektet foreslås det at styringsgruppen utvides med en representant fra Salten Regionråd. Saksopplysninger I PS 14/73 vedtok bystyret organisering av «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest.» Bystyret opprettet en styringsgruppe bestående av ordfører, leder av PNM, en representant fra opposisjonen, rådmannen og en representant fr Bodø Lufthavnutvikling AS. Ordføreren leder styringsgruppen. I styringsgruppens konstituerende møte, , ble spørsmålet om forankring opp mot regionalt nivå drøftet. Konkret ble det foreslått at styringsgruppen burde vurdere å anmode bystyret om å utvide styringsgruppen. I Salten regionråds AU-møte 23. mai 2014, tok ordfører i Bodø kommune opp saken. I AU-sak 40/14 fattet arbeisutvalget følgende enstemmige vedtak: Rolf Steffensen og Ingelin Noresjø representerer Salten Regionråd i styringsgruppa for Bodø kommunes prosjekt for utvikling av ny flyplass. Steffensen er regionrådets leder og Noresjø prosjektleder for samferdsel. I styringsgruppens møte , ble følgende besluttet: - Styringsgruppen i utviklingsprosjektet for ny bruk flyplassområdet anmoder rådmannen om å utarbeide en sak om å utvide styringsgruppen med en representant fra Salten regionråd, og legge denne frem for politisk behandling. Side26

27 - Det åpnes for bisittere under styringsgruppens møter. Vurderinger «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» er omfattende og grenseoverskridende både faglig, politisk og geografisk. En bred forankring og involvering vurderes som formålstjenlig, og som et viktig suksesskriterium. En forankring både internt og eksternt er viktig, men det bør ikke nødvendigvis skje gjennom utvidelse av styringsgruppen eller prosjektgruppen. Prosjektet bør også kunne forankres gjennom andre virkemidler. Eksempelvis vil prosjektet rapporterte halvårig til formannskapet/bystyret for å sikre god politisk forankring. Prosjektet formidler relevant informasjon mellom kommunens fagetater, og initierer involvering når det er nødvendig. Prosjektet vil i sitt videre arbeid øke sin kontakt med andre kommuner, forvaltningsnivåer og aktører. Regionrådet er imidlertid en vesentlig aktør i samarbeidet i Salten/Bodøregionen. Regionrådet fungerer som en god arena for å forankre grenseoverskridende prosjekter. Det vurderes derfor som naturlig at regionrådet gis en mer aktiv rolle og involvering i det videre arbeidet med prosjektet. For å unngå at styringsgruppens størrelse blir uhensiktsmessig og ubalansert i sin sammensetning, bør den ikke utvides med mer enn én representant fra Salten regionråd, representert ved dets leder. For å sikre administrativ forankring bør prosjektleder for samferdsel gis adgang til å delta i prosjektgruppens møter. Konklusjon og anbefaling Rådmannen foreslår at regionrådet tildeles en plass i styringsgruppen ved regionrådets leder og at prosjektleder samferdsel gis adgang til i prosjektgruppens møter. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Daniel Bjarmann-Simonsen Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Referat fra styringsgruppemøte Referat fra møte i Salten Regionråds arbeidsutvalg Referat fra styringsgruppemøte ><Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side27

28 Side28

29 HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/155 Formannskapet Bystyret Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen for prosjektet «Nye Bodø rådhus» skal bestå av 7 medlemmer. Av disse velges 3 blant bystyrets representanter: Som leder for styringsgruppen velges. Sammendrag Bystyret vedtok i møte den 19. juni å videreføre prosjektet «Nye Bodø rådhus» med nytt mandat. Mandatet skisserer en større prosjektorganisasjon med behov for tydelig styring fra øverste administrative og politiske nivå. Det fremmes derfor sak om valg av politiske representanter til prosjektets styringsgruppe. Saksopplysninger For å kunne arbeide effektivt med utredningen av et nytt rådhus i Bodø kommune er det etablert en egen prosjektorganisasjon. Bystyret eier dette prosjektet. Oppgavene i prosjektet er ikke en del av linjeorganisasjonens myndighetsområde, men prosjektet skal levere sitt resultat til linjeorganisasjonen og politisk nivå. Det etableres egne styringsmodeller for prosjektet, hvor styringsgruppen inngår som en sentral del. Prinsippskisse, prosjektorganisering: Side29

30 Bystyret er prosjekteier Bystyret er prosjektets oppdragsgiver og den interessenten som gir det største bidraget inn i prosjektet. Prosjekteier har også den største eierinteressen i prosjektresultatet. Prosjekteier bør være representert i styringsgruppa, ofte er prosjekteier leder av styringsgruppa. Prosjekteiers rolle: Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater Godkjenner prosjektplanen Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig Sikrer at prosjektets formål og mål er i tråd med Bodø kommunes overordnete planer og mål Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Bodø kommunes behov Styringsgruppe Styringsgruppa er prosjektets besluttende organ og ansvarlig for forankring mot prosjekteier og linjeorganisasjonen. Styringsgruppa skal behandle forslag til og eventuelle endringer i prosjektplanen, og har det overordnede ansvar for at leveransene i prosjektet er i henhold til prosjektplanen. Alle beslutninger som påvirker mål, omfang, tidsplan eller kostnad skal tas opp i styringsgruppa. Styringsgruppa skal engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for diskusjoner og beslutninger. Gruppas størrelse er avhengig av prosjektets omfang, men overstiger vanligvis ikke 5-7 medlemmer. Styringsgruppas leder er ansvarlig for at: prosjekteier er tilstrekkelig informert styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig kompetanse prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte realisering av gevinster Side30

31 Foreløpig tidslinje: Vurderinger Rådmannen har foreslått følgende balanserte sammensetning av prosjektets styringsgruppe: Rådmann Økonomi/finansdirektør HR-sjef Daglig leder for kommunalt eiendomsforetak 3 representanter fra bystyret Bystyret ga sin tilslutning til mandatet og styringsgruppens sammensetning i møte 19. juni 2014, men står selvfølgelig fritt til å endre denne. Bystyret kan også velge hvem som skal lede styringsgruppen, enten blant bystyrets representanter eller rådmannen. Konklusjon og anbefaling For å sikre representasjon fra bystyret som prosjekteier i prosjektet «Nye Bodø rådhus» bør bystyret velge sine representanter inn i prosjektets styringsgruppe. Rådmannen anbefaler at styringsgruppen skal bestå av 7 medlemmer. Av disse bør 3 velges blant bystyrets representanter. Saksbehandler: Eirik Lie Rolf Kåre Jensen Rådmann Per Gunnar Pedersen HR-sjef Trykte vedlegg: Prosjektmandat «Nye Bodø rådhus» Utrykte vedlegg: Ingen Side31

32 Prosjektmandat "Nye Bodø ra dhus " 1. Bakgrunn og hensikt med prosjektet Både rådhus, bibliotek og herredshus fremstår i dag som urasjonelle og umoderne kontorbygg. Det er stort oppgraderingsbehov, særlig knyttet til tekniske anlegg. Rådhuset drives i dag på dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Kommunens administrasjon er i dag lokalisert på flere ulike steder, som betyr at kommunens drift er både urasjonell og lite publikumsvennlig. Dette er bakgrunnen for at Bystyret har vedtatt at kommunens administrasjon skal samlokaliseres i et nytt rådhus. En slik samordning antas å gi betydelige samordningsgevinster. I det eksisterende rådhuset arbeider i dag ca. 100 personer. Totalt arbeider det ca. 350 personer i Bodø kommunes administrasjon. Alle disse skal inn i det nye rådhuset. I første halvdel av 2012 gjennomførte Bodø kommune en mulighetsstudie hvor det ble sett på muligheten for å etablere et nytt rådhus i Rådhuskvartalet. Mulighetsstudien har fulgt følgende målsetting: «Gi innbyggerne i Bodø et bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Dette gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet.» Mulighetsstudien konkluderer med at det både teknisk og funksjonelt er mulig å etablere et nytt fremtidsrettet rådhus i rådhuskvartalet på totalt m2 som tilfredsstiller dagens krav både til universell tilgjengelighet og arbeidsmiljø. Det nye rådhuset vil kunne bidra til en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Basert på denne mulighetsstudien vedtok Bodø bystyre den å gå videre med prosjektet ved å gjennomføre en åpen arkitektkonkurranse. Bystyret behandlet opplegget for gjennomføring og etablering av jury den Resultatet fra arkitektkonkurransen ble presentert i midten av januar En kvalitetssikring av de økonomiske kalkyler ble presentert for bystyret den , samtidig som dette prosjektmandatet ble vedtatt. 2. Prosjekteier Bystyret 3. Prosjektansvarlig Rådmann Side32

33 4. Prosjektets overordnede målsetting Prosjektet er en samlende organisasjon for alle involverte aktører og skal sørge for at de overordnede målsettingene realiseres. Den største delen av dette arbeidet er planlegging og gjennomføring av selve byggeprosjektet. Arbeidet mot måloppnåelse forutsetter imidlertid god planlegging og koordinering også av andre innsatsområder. Prosjektet må derfor omfatte både de tekniske, funksjonelle og organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset. Siden det nye rådhuset vil være et skall rundt de funksjonene rådhuset skal betjene, bør de funksjonelle og organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset være avklart tidlig i planleggingsfasen og i god tid før byggingen tar til. All erfaring viser at det er meget uheldig, både funksjonelt og ikke minst kostnadsmessig, å måtte gjøre større endringer i byggeperioden. Totale byggekostnader er stipulert til ca. 506 millioner kroner inkl. mva. (pr. februar 2014) og byggeperioden er stipulert til ca. 2 år. Byggestart forventes i januar Besparelser vil komme i form av lavere driftsutgifter av bygningsmassen samt en effektivisering av de administrative ressursene med behov for færre ansatte. Overordnede resultatmål: Overholde prosjektets økonomiske og tidsmessige betingelser Sørge for optimaliserte funksjonelle forhold for alle brukere av det nye rådhuset Sørge for effektiviseringsgevinster, positive synergieffekter og driftsmessige besparelser på til sammen 20 millioner kroner (målt opp mot 2013-nivå) Sørge for at de beste forutsetninger for gode arbeidsplasser skapes gjennom et aktivt samarbeid mellom de ansatte, deres representanter, verneorganisasjon og prosjektorganisasjon Forventet effekt: Bedre tilgjengelighet for publikum (universell utforming), og kun et sted for byens innbyggere å henvende seg Lavere sykefravær pga. bedre inneklima og er funksjonelle arbeidsplasser Enklere å rekruttere nye medarbeidere når arbeidsplassen fremstår som moderne og fremtidsrettet Et signalbygg for byen 5. Oppgavebeskrivelse og avgrensning Prosjektet skal lede, koordinere og administrere aktiviteter innenfor følgende områder: (oversikten er ikke uttømmende) Bygg Arkitektoniske og byggtekniske forhold Fysisk utforming FDV-kostnader Håndtere prosesser, internkontroll og avvik Lokalisering av administrasjonen i byggeperioden Økonomi Egenkapital og finansieringer Oppfølging og kontroll Kalkylejusteringer Side33

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer