Sommeren Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeren 2008. Biskopelig besøk. 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting."

Transkript

1 Nr. 2 Sommeren 2008 Biskopelig besøk 53. årgang 5. mai gikk biskopene pilegrimsleden fra Hundorp til Sygard Grytting.

2 Høymessen, eller Gudstjenesten slik den er i Den norske kirke Høymesse er navnet på den vanligste formen for søndagsgudstjeneste med nattverd i Den norske kirke, og danner også utgangspunkt for andre av kirkens forskjellige gudstjenester. Høymessen slik vi kjenner den i dag, kan føres helt tilbake til de tidligste katolske messer fra Roma. Romermessen, som den ble kalt, har gått igjennom mange forandringer, men selve Agendaen, Liturgien og leddene i messen, er de samme både i de katolske og våre Luthersk-Evangeliske gudstjenester. Høymessen får nærmest et historisk sus over seg og kanskje er det det, som gjør at vi føler Høymessen blir litt hellig for oss, med det at vi kan føre de samme linjene helt tilbake til anerkjennelsen av oss som kristne og Peters kirke i Roma. Bruddet med Pavekirken i Roma, reformasjonen i 1537, får ikke store konsekvenser for selve Liturgien, gangen i messen. Derimot var det innholdet og ordet, som ble revolusjonert og gjort klarere og som absolutt gjorde vår Gudstjeneste til en folkets gudstjeneste. Preken på vårt eget morsmål og ikke Latin. Ordet -altså preken, ble hovedelementet i vår gudstjeneste. Menigheten skulle få synge med på de enkelte ledd og vi fikk dermed utviklet vår folkelige salmesang. Høymessen er inndelt i 5 hoveddeler: 1 Innledning, bønn og lovsang. 2 Forkynnelse av Guds ord 3 Forbønn 4 Nattverden-samling om Herrens bord 5 Velsignelse og utsendelse. I. INNLEDNING: BØNN OG LOVSANG Inngang Preludium eller Introitus har samme funksjon i gudstjenesten. Det vil si musikk til innledning. Når orgelet spiller kaller vi det preludium. Har vi et kor som synger til innledning, kaller vi det introitus. Preludiet eller Introitus, skal avspeile søndagens tekst og budskap for dagen. Det er etter hvert også blitt tradisjon i norsk liturgi, at preludiet og introitus er musikkinnledning til den første salmen. Begge alternativer brukes etter som det passer. Er det en spesiell anledning, har en også gjerne inngangsprosesjon. Første salme avspeiler på samme måte som preludiet, dagens karakter, men er gjerne en årstidsbestemt lovsang. Deretter kommer Åpningsord og hilsen til menigheten. Liturgen (presten) kan kort si noe om dagens karakter og om gudstjenesten som følger. Den gamle inngangsbønnen, Klokkerbønnen, ble borte i 1977 etter å ha vært med siden Syndsbekjennelse En syndsbekjennelse er en religiøs handling som består av innrømmelse av synd og bønn om tilgivelse for dette. Forskjellige former for syndsbekjennelse inngår i alle de kristne religionsgrener. Dette er en felles og kollektiv innrømmelse. Der man bruker skriftemål, er det mer den enkelte person som blir satt i fokus. Dette er en ganske sterk form for syndbekjennelse og mange menigheter har gått mer eller mindre vekk fra å bruke denne formen. Selv om mange menigheter ikke har skriftemål, kan du likevel få personlig skriftemål av din sokneprest, på lik linje med nattverd i hjemmet. Syndsbekjennelsens rolle og begrepet synd, er et viktig, men et vanskelig teologisk tema, med mange forskjellige synspunkter innenfor de teologiske retningene. Bønnerop (Kyrie) Kyrie eleison kommer fra gresk og betyr Herre, miskunne deg (over oss)! Gjentas tre ganger for å understreke treenigheten, og retter seg mot Gud Fader, Herre Krist og Den hellige ånd. Her kan det brukes forskjellige alternative melodier. Lovsang (Gloria) Herren prises i form av lovsang, at det er en lovsang avspeiles også i melodien, den er lovprisende og i dur. Her kan det også benyttes flere alternative melodier. Noen ganger kan hele leddet synges av et kor i form av en gloriamotett. Salmen Alene Gud i himmerik, er den første form for oversatt Gloria vi fikk, etter reformasjonen. Denne blir fortsatt brukt i vår festliturgi i dag. Kollektbønn Kollektbønnen er en samlende bønn og hver søndag har sin egen bønn. II. FORKYNNELSE AV GUDS ORD Tekstlesing Forkynnelsen av Guds ord er hoveddelen i vår gudstjeneste og starter alltid med tekstlesing. Vi har to tekstrekker, som skiftevis brukes hvert annet år. Dette følger kirkeåret. Presten kan være tekstleser selv, men i 1977 ble det en friere adgang for lekfolk til å medvirke og i dag bruker vi frivillige eller klokkeren til å lese tekstlesningene. Første tekstlesing er som regel hentet fra Det gamle testamentet. Den blir fulgt av en høymessesalme før vi får andre tekstlesing. som alltid leses fra Det nye testamentet. 2

3 Trosbekjennelsen (Credo) Den apostoliske trosbekjennelsen, som vi vanligvis bruker, kan spores tilbake til midten av 800-tallet. Den er selve grunnstenen og erklæringen i vår kristne tro. I korte trekk, beskriver den hele trosfundamentet og at vi bekrefter over for Gud og ikke aller minst, oss selv, at vi tror på dette. Den Latinske betegnelsen Credo, betyr rett og slett: Jeg tror! Ved spesielle anledninger og festhøytid, kan en oppleve at den nikenske trosbekjennelsen benyttes. Den er lengre, mer fyllestgjørende og forklarende enn Den apostoliske trosbekjennelsen. Etter trosbekjennelsen kommer salmen før prekenen og det er naturlig at den leder tematisk opp til den. Preken Etter reformasjonen i 1537 brøt vi ut av den katolske kirken og tok avstand fra paven i Roma. Vi ble protestanter og her ville vi ha forkynnelsen av ordet, preken, som hoveddelen i selve gudstjenesten. Det var ikke uvanlig at en preken kunne vare opp til to timer, i tiden etter reformasjonen. Etter hvert har vi kommet ned på et mer realistisk tidsforløp og en preken varer mellom minutter i dag. Normalt er det gudstjenestens liturg (presten) som også holder søndagens preken, men ved spesielle anledninger, kan det like gjerne være en annen deltakende prest, biskop, prost eller en aktuell lekmann. Prekenen tar utgangspunkt i søndagens prekentekst som er fastlagt i de vedtatte tekstrekker. Forts. I neste blad. Karl Olsen og Kjell Inge Midtskogen Salme fra Willy Heimstad: Å leva det er å elska (Anders Vassbotn) Eg har valgt å gå attende til oppvekståra i Sør-Fron på talet, i ei periode med store barnekull i Sør- Fron. På Harpefoss skule var i 24 elevar i klassa, og songen og musikken hadde ein viktig plass i skuledagen. Kvar morgon song vi ei salme fyrste timen, og det hende fleire gonger at vi song i timane elles også. Skulesongboka til Mads Berg hadde ein viktig plass i skuledagen, det same hadde og Landstads reviderte kyrkjesalmebok. Frå dette rikhaldige utvalget, har eg valgt nr. 846 fra Landstads salmebok. I Norsk Salmebok har den fått nr Etter å ha fått utfordringa, tenkte eg lenge på om det var nokon salme eller song som hadde betydd noko ekstra for meg eller som eg av andre grunnar hugsa i dag. Nummeret 846 sit fast i minnet meir nummeret enn kva salme det er. Ikkje egentleg ei salme, men står i salmeboka som åndelege songar for heimen Eg meiner det var lærar Tor Halle som lærde oss denne, men det kan og ha vore klasseforstandaren Asta Bjerke. Melodien er fin, men det er orda til diktaren Anders Vassbotn som på mange måtar har vorte ein leveregel ei ledestjerne for meg: Hardt og målbevisst arbeide vil føra deg mot måla du set deg i livet, dersom du i all di gjerning er ærleg og rettferdig mot deg sjølv og andre. Rettferd betyr og svært mykje, og aldri vert ein vel så såra som når ein føler seg urettferdig handsama. Di lenger ein dvelar ved desse orda, di meir kan ein leggja i dei og passa dei inn i dagleglivet. Dei var aktuelle på 50- og 60 talet, men dei er like aktuelle i dag. Eg fekk utfordringa av tidlegare nabo og lærar Anders Nustad frå Harpefoss og no er det min tur til å finna nokon å utfordre: - Hans Wassrud frå Søre Lia Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet å finna det største verd: å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. 3

4 Den 29. mars blei medlemer av kyrkjelyden bedt med på tekstlesarkurs. Vi blei 14 stykker samla i Sør-Fron kapell. Kurshaldar var forteljar Helga Samset. På førehand hadde me fått sendt bibelske tekstar som me skulle sjå på. Ho la på oss kor viktig der er at alle får høyra og forstå og kjenne at dette vedkjem oss alle. Punkt 1: Alle skal høyra. For at alle skal høyra må talemålet vera tydeleg og ein må bruka mikrofonen rett. Tempo, rytme, betoning,stemmeleie, stemmemelodi har stor betydning Tekstlesarkurset Punkt 2: Alle skal forstå og kjenne at dette vedkjem oss alle. Den er verdas beste forteljar som fortel historia slik at du hugsar den lenge etter at forteljaren sitt andlet er gløymt. Det blei nokon fine lærerike timar avbrote med lunsj kor menyen var herleg pizza frå Napoli. Me fekk trena litt på lesing og forståing av tekstar. Etter dagens slutt, spanderte kantor Kjell Midtskogen kaffe og kaker på oss og fin konsert i kyrkja. Påskekonserten 29.mars i Sør-Fron kirke Vår kjære kantor Kjell Inge Midtskogen hadde med seg noen musikkvenner på påskekonserten i vår flotte kirke denne lørdagen. Kjell Inge spilte sin egen "Påskemorgen", en liten suite for orgel, etterfulgt av salmen hvor vi alle sang med. Liv Bjerke fremførte med en klar og skjønn stemme Ave Mari, av Hugo Gyldmark og deretter fortsatte Johnny Lønning og Børge Eggertsen, kirkesanger fra Danmark, med Panis Angelicus, Englenes brød-det himmelske brød, av Cæsar Franck. Den danske kantoren Irene Larsen fremførte med overbevisning: "Suite du deuxieme ton" av L.N. Clèrambault og var for øvrig veldig begeistret for kvaliteten på orglet vårt. Etter denne opplevelsen fremførte Børge Eggertsen Ave Verum Corpus av Mozart. En Børre Eggertsen, Irene Larsen, Kjell Inge Midtskogen, Liv Bjerke, Johnny Lønning En opplevelse for sjelen! nydelig sang som rører noe ved oss alle, flott fremført fra galleriet. Når en hører Toccata og Fuga i d-moll av J.S. Bach, går tankene raskt over til serien Det var en gang et menneske. Musikken er like storslagen som en fødsel og menneskets utvikling og liv, på godt og vondt. Fabelaktig framført på kirkeorgelet av Kjell Inge Midtskogen. Til sist kom alle aktører ned i kirka og foran i koret, avsluttet de konserten med å synge The Lord, Bless you and keep you av John Rutter. Det lød flott med dette lille koret og det ga en ro å gå hjem på. Flott konsert - stående applaus og en opplevelse for oss som var der. Aktørene fikk velfortjente roser fra menighetsrådet v/ Anne Marie Brenden. B.H. 4

5 Hva i all verden er det kirken holder på med? Av Bjørn Vilberg, rådgiver i diakoni og internasjonalt arbeid i Hamar bispedømme. Ja, slik spør vi i en brosjyre som er sendt til alle menighetsrådene i bispedømmet fra Hamar bispedømmeråd. Med dette spørsmålet ønsker vi å utfordre menighetsrådene til å sette av et møte hvor de snakker om hva de driver med og særlig med henblikk på at vi er en misjonerende kirke. I år vil vi på en særlig måte ha misjon som fokus i bispedømmets menigheter. Mange vil allerede ha merket dette ved innledningen til gudstjenesten, der vi bruker lysgloben som misjonssymbol og tenner et lys som settes i kransen med ordene: Takk for at Kristi lys skinner for oss. Dette lyset vil vi bære ut til alle jordens folk. Hvis det ikke er lysglobe i kirken har vi anbefalt å bruke et Kristuslys. Missa messe - sendelse Kirkens gamle gudstjenesteliturgi avsluttet med Ite missa est Gå det er sendelse. Ordet missa på latin har gitt gudstjenesten navnet messe. I nynorsktalende deler av bispedømmet bruker mange fortsatt betegnelsen messe om gudstjenesten. Så nær er forbindelsen mellom messen, gudstjenesten og sendelsen misjonen. Dette er det kirken i all verden holder på med. Gud ble sendt til verden i Jesus Kristus, og kirken er sendt til verden for at han skal komme nær til alle mennesker. Oppdrag Nå må vi nok tilføye at misjon både er sendelse og oppdrag. Oppdraget knytter seg til de kjente Jesusordene i Mark. 16,15-16a: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Oppdraget er å dele det gode budskap med alle mennesker. - barn døpes og læres opp i kristen tro, - mennesker viser omsorg for nesten gjennom diakonale handlinger, - offergaver gis til misjon i gudstjenesten, - menigheten gjør avtale om å støtte et misjonsprosjekt, - en ber for misjonærene i gudstjenesten. Slik er kirken sendt til verden. Den er misjonerende slik visjonen for Den norske kirke uttrykker det en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Misjon - mer enn du aner Vi bruker i dag flere nye og innholdsrike ord når vi uttrykker misjon som: - medvandring å gå/være sammen med, dele tanker om livet, om tro og tvil, - dialog å møte mennesker i dialog og åpenhet. Hvilke gaver og velsignelser tilbyr Jesus oss gjennom det som er annerledes? Kan vi få øyne på Jesu nærvær hos dem vi møter? - deling dele det gode budskap hjemme og ute, dele materielle goder, dele vår felles jordklode Moder jord, - nærvær Kristus er like nær alle mennesker uansett hvor vi er på kloden. Gudsbildet i alle mennesker bærer Jesu ansiktstrekk. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å gjenkjenne sitt ansikt som del av Kristi ansikt, og oppdage det i seg selv og i alle andre, - forsoning gjenopprette brutte relasjoner mellom Gud og mennesker, mennesker imellom og i menneskers forhold til skaperverket, - myndiggjøring reise mennesker opp fra nød og fornedrelse, og gi dem tro på egne krefter og muligheter til forandring. Var det noen som sa at misjon er kjedelig? Men da er det jo misjon noe vi både er og gjør! Misjon er en del av kirkens vesen, det ligger i genene våre. Kirken er til for menneskene, den er Guds redskap for at mennesker skal oppdage gleden og sannheten, og at Gudsrikets krefter skal nå ut til alle mennesker. Men er kirken slik, må den også handle slik. Og skal kirken handle slik, må vi gjøre det. Overlevering Alt det vi gjør i vår kirke er uttrykk for overlevering av et budskap fra generasjon til generasjon, fra folk til folk slik det begynte for 2000 år siden. Menigheten videreformidler det gode budskap til dagens mennesker når: - det legges til rette for å feire gudstjeneste, 5

6 Vårhelg Onsdag den 16. april var tredjeklassinger fra alle tre skolekretsene samla på Hundorp, Dale- Gudbrands gard. Ungene skulle snekre fuglekasser, og øve på sanger de skulle framføre i kirka ved våronnmessa søndagen etter. Først leste Hanne for dem fra ei bok som heter Sommerlandet og andre fortellinger Hans Skuterud fra Vinstra, vet veldig mye om fugler, og var kommet for å fortelle litt før snekringa kunne starte. Han lurte på om ungene visste hvor mange fugleslag det fantes i Norge, og fra 5,10, til 100 som ungene foreslo, kom de fram til at det var 230 slag. Han fortalte hva for slag som kunne tenkes å komme i kassene som ungene skulle lage. Alle var enige om at det var hyggelig med fugler i fuglekasser, men da de fikk høre at svarthvit fluesnapper kom og kasta ut kjøttmeisen, var de ikke så sikre på om de likte den fuglen! Så ble ungene delt i to grupper, den ene gruppa dro ut sammen med Lars Rønningen og Ole Petter Lindsø, som kyndige og hjelpende fuglekassesnekkere. Den andre gruppa var inne der Kjell Inge Midtskogen hjalp til med å få fart i sangen. Etterpå bytta gruppene plass, slik at alle fikk både synge og snekre. Ungene viste stor entusiasme både for sang og snekring, og snart sto 5 kasser ferdig på rekke og rad. Det hele ble avslutta med boller, saft og kaffe. Noe som så ut til å falle i smak både hos liten og stor. Vårsamling med våronnmesse 16., 19. og 20. april var det vårsamling med 3. klassingane. Onsdag 16. var vi på Hundorp, Dale- Gudbrands gard der vi snakka om nytt liv om skapelsen,vi øvde på vårsangar,snekra fuglekassar og leikte oss. Laurdag 19. møttes vi på Sørheim omsorgssenter, der vi hengte opp fuglekassane og sang songar for beboarane. Vi gjekk ein natursti tilbake til kyrkja der vi øvde på gudstjenesten. Vi avslutta laurdagen med grilling i prestegarden. Søndag møttes vi til Gudstjeneste i Sør-Fron kyrkje der 3. klassingane deltok i inngangsprosesjon og med 2 vårsangar. Takk til en kjempegjeng med 3. klassinger. Mvh.Prosjektleder for trosopplæringa Hanne Knutsen 6

7 Trosopplæring i Sør-Fron PILEGRIMSVANDRING Pilegrimsleden til Nidaros går gjennom soknet vårt. Det har tidligare vore gjort kortvandringar med skuleklassar, men i fjor vart det for fyrste gong gjennomførd ei pilegrimsvandring for dei som har avslutta 5. klasse med eit opplegg over totalt 4 dagar. Også i år vil vi gjennomføre denne pilegrimsvandringa med årets avsluttande 5. klassingar; 2. juli: Førebuingsdag på Hundorp, Dale-Gudbrands gard (kl.10-14). Bli kjent, leiker, historie, kva er ein pilegrim? juli: Vandring frå Frya til Skoe på Sødorp med overnatting på pilegrimsloftet på Sygard Grytting. 6. juli: Pilegrimsgudstjeneste i Sør-Fron kyrkje. Ungane deltek i inngangsprosesjon og med tekstlesning. Vel møtt til ei vandring gjennom historie, tru og kultur. Mvh.Prosjektleder for Trosopplæringa Hanne E Knutsen. Konfirmanter i Sør-Fron kirke rekke fra venstre: Anita Slåstuen Haug, Charlotte Skar Bekkevold, Cecilie Løkken Wang, Tonje Christin Flatmoen Haug, Kari Odenrud, fung.spr. Berit Basmo Kvidaland, Kristin Rolstad, Jorunn Berget, Mariell Renate Bjørkhaug, Ingvild Hokstad, Julie Holtesmo 2. rekke fra venstre: Karoline G. Benum, Linn Jeanette Lien Bjørnsgård, Marita Kolobekken, Monica Kvernes, Marte Haug Tagestad, Kristin Næperud, Mina Kristin Scheie 3. rekke fra venstre: Kristoffer Eide Silli, Magnus Berge, Øystein Helle Haugstulen, Tore Brustuen Rundsveen, Aleksander Tho Nyborg, Bjørn Vegard Ødegården, Torje Bjørke 4. rekke fra venstre: Øystein Breistad Haugsjordet, Jonas Lundgren, Ole-Jørgen Ekre, Hans P. Kjorstad, Øivind Haug, Even Dalseghagen Rannstad, Rasmus Listad, Gøran Rasmussen, Jan-Roger Myrvold Skogum 7

8 Årsrapport 2007 for Sør-Fron sokneråd SØR-FRON SOKNERÅD består denne perioden av: Per Erik Holmen (leder), Anne Brenden (nestleder), Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud, Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad, Astrid H.Gryttingslien, Elisabeth Alme. I tillegg er Knut Kvidaland med som biskopens representant. Knut Kvidaland gikk ut i permisjon 1. august 2007, og det er nå fungerende sogneprest Berit Basmo Kvidaland som har trått inn i hans fravær. Vararepresentanter: John Ludvik Nilsen Dalseg, Karl Olsen, Dagny Kristiansen og Oddveig Strand Soknerådet har hatt 5 møter og behandla til sammen 66 saker. Kommunestyrets representant i kirkelig fellesråd har siste kommunestyreperiode vært Anne Marit Bay. I forbindelse med kommunevalget høsten 2007 ble hun avløst av Agnethe Skattebo. Soknerådet takker Anne Marit Bay for innsatsen og ønsker Agnethe Skattebo lykke til i vervet. Årsmøtet / menighetens årsfest vart avviklet 11. mars med 54 frammøtte. Stig Skurdal Grytting og Knut Kvidaland viste lysbilder og fortale fra pilgrimsturen : Fra Sør-Fron til Santiago. Tor Holm spilte. STABEN I staben har det vært en del endringer siste år. Kantor James W. Dickenson ble pensjonist 1. november etter å ha arbeidet hos oss i mange år. Han ble erstattet av Kjell Inge Midtskogen som kom hit fra Åsnes. Kjell Inge begynte 1. september. Da Sør-Fron sokn fikk innvilget søknaden om midler fra Trosopplæringsprosjektet våren 2007, ble det søkt etter prosjektleder i 80 % stilling, og vi fikk omsider tilsatt Hanne Elisabeth Knutsen Hun starta opp i februar Berit Basmo Kvidaland sa opp stillinga si som dåpsopplæringsprest fra 1. august. Ved årsskiftet bestod staben av 3,16 årsverk. I tillegg kommer prosjektlederstillinga. Som vikarer for kirketjenerne har Rolf Megrund stilt opp for oss i Espedalen, og ved Sør-Fron kirke har Josef Nerli vært til god hjelp. I tillegg har vi hatt hjelp av Knut Tvete. Graver gjennom mange år har vært Ståle Nystuen. Via Sør-Fron kommune har vi også dette året hatt to skoleungdommer til å hjelpe oss. Det var Jon Erik Tagestad og Marius Hovden. Det var to trivelige og flinke gutter, som utførte en god jobb. Sogneprest Knut Kvidaland ble innvilget full permisjon fra 1. august. Vikar i hans fravær er Berit Basmo Kvidaland. 14. mars hadde staben og prestene møte med den nye biskopen vår i Østre Gausdal Prestegard. 10. oktober var det prostisamling på Skeikampen høyfjellshotell der Per Anders Nordengen deltok. Hele den kirkelige stab er innmeldt i Gudbrandsdal bedriftshelsetjeneste KIRKE, KAPELL OG KIRKEGÅRD Lørdag 28. april var det dugnad på kirkegården med svært godt frammøte. Diakoniutvalget stod som vanlig for velfortjent servering i kapellet etter arbeidsøkta. Vedlikeholdsarbeidet på Sør-Fron kirke fortsetter ved hjelp av kommunale midler. Sommeren 2007 ble det utført en total renovering av to vegger og en pilaster. Arbeidet tok rundt to måneder og ble utført av murermester Øyvind Lauvnes som også har gjort mye av det andre vedlikeholdsarbeidet på kirka vår. Det vil bli pusset opp to vegger hvert år i fire år. Dette er et svært omfattende og kostbart arbeid. Kommunen har tatt opp lån for å finansiere arbeidet. I januar 2007 hadde vi på nytt full termofotografering av Sør-Fron kirke. Denne gangen ble arbeidet betalt av KA (Kirkens Arbeidsgiverforening). Maskinparken har fungert bra i mange år nå. Ved gode rutiner med service, har vi klart å unngå de store reparasjonene. Etter søknad til Sør-Fron kommune sist sommer, fikk vi imidlertid innvilget ny grasklipper. Det er viktig for sikkerheten til de ansatte at vi har ordentlig utstyr. Også dette året må vi minne om løse gravsteiner på kirkegården. Det bedrer seg år for år, men vi må minne om at festere som ikke bolter gravsteinene sine tar en sjanse. STÅENDE GRAVMINNER SKAL IFLG. KIRKEGÅRDS- VEDTEKTENES 6 VÆRE FESTET TIL ET FUNDA- MENT / EN SOKKEL MED MINST TO BOLTER. De som trenger hjelp, kan ta kontakt med kirketjener/kirkeverge for å få informasjon. ÅPEN KIRKE Sør-Fron kirke var også denne sommeren åpen for turister i to måneder. Dette er det mange som setter pris stor pris på. Vi har ikke hatt lønnet guide i kirken siden 1995 takker være et frivillig vaktkorps som hovedsakelig består av pensjonister. Else Stokke og Martha Bjerke har organisert dette arbeidet. 8

9 KIRKEBLADET Kirkebladet kom også dette året ut med 4 nummer. Minstekontingenten er kr Det har vært en svikt i kontigentinnbetaling i flere år nå, men i 2007 var det en enorm forbedring. Det kom totalt inn kr i 2007 mot kr i 2006 som var et bunnår. I tillegg har vi fått gaver fra Sør-Fron og Harpefoss sanitetsforeninger som vi er svært takknemlige for. Vi sender nå ut giro to ganger i året, den siste som en påminnelsesblankett til de som ikke har betalt. Redaksjonen består av: Sognepresten, Margot Silli, Else Marie Sletten og Berit Nustad. BLOMSTERKORT / GRAVFERDSKORT Vi har fortsatt igjen blomster-/gravferdskort til en pris av kr. 50. De skal være å få kjøpt i butikker, banken, hos kirketjeneren eller på prestekontoret. De brukes som oppmerksomhet ved begravelse, og inntekta går til blomsterfondet. Det er imidlertid svært få som bruker dem nå. LYSGLOBEN Vi har nå lysglobe i begge kirkene våre. De er stadig i bruk ved gudstjenester og av besøkende som er innom kirka. Publikum er flinke til å legge penger for lysa i bøssa. DIAKONIUTVALGET Diakoniutvalget har bestått av : Ruth Korstad ( leder ), Jorunn Opsahl, Anne Enget, Ingrid Noreng, Margot Silli, Kari Wassrud, Dagny Kristiansen og Else Stokke Vi starta året med møte på Korstad. Der deltok presten for å orientere oss om minnemarkeringa for trafikkskadde/ døde som skulle vera på Sør-Fron Minnemarkering for trafikkskadde/døde. Alle i diakoniutalget var med. Vi smurte loff og trakta kaffe som vi serverte inne i kyrkja, der det var veldig mye folk. Hans Wassrud og John Opsahl var med og bar inn frå kapellet var vi i kapellet og serverte konfirmantene boller, sjokoladekake og brus. Det var populært Skjærtorsdag serverte vi kveldsmat etter messa. Der deltok det 37 stk Påskekvelden var 2 av oss med i kyrkja Siste lørdag i april var det raking på kyrkjegarden. Det var strålande vær og mye folk. To fra diakoniutvalget hadde serveringa Siste messa før sommerferien var det som vanlig servering i Prestegardshagen Allehelgensdag var det som vanleg diakoniutvalget som hadde kyrkjekaffen. Det er det vi har fått gjort dette året. Takk for godt samarbeid i Ruth Korstad HØGSTDAGSBØNN M.M. Vi fortsatte med Høgstdagsbønn i Det var til sammen 8 samlinger medregna kveldsmat Skjærtorsdag med til sammen 277 deltagere. Ingrid Noreng stilte også dette året opp med kaffe og gode vafler. Årets busstur gikk til Beitostølen, og det var 43 deltagere. Det ble servert middag på Lemonsjøen fjellstue. Sør-Fron Sokn er medeier i Kirkens SOS. Sør-Frons representant er Kari Wassrud med Berit Brenden Bredli som vara. Sør-Fron sokneråd er også medeier i Kirkens Familierådgivning på Otta. Det årlige beløpet som skal innbetales dekkes ved offer i kirken. Det er soknerådslederen som er soknets representant til representantskapsmøtet, og Jorun Opsahl fra diakoniutvalget er vara. Misjonsforeningene våre jobber tyngre nå. I Skurdal misjonsforening har det ikke vært noen virksomhet siste år. Liene Misjonsforening har hatt to møter. Sør-Fron sokneråd har ansvaret for pensjonistkaffen 2 ganger i året, og soknets representant har også i år vært Dagny Kristiansen. Det holdes jevnlig andakt på Sørheim alders- og sjukeheim gjennom hele året. Der deltar prest og organist. Ellers har prestene samtaler med pårørende ved begravelser, dåpsforeldre, brudepar og ellers sjelesørgeriske samtaler og husbesøk. De deltar og i tverrfaglig sektorarbeid i kommunen. 9

10 Årsmelding fra Undervisningsutvalget SAMMENSETNING Medlemmenes funksjonstid er to år og ny periode starter 1.juli. Undervisningsutvalget har hatt følgende sammensetning: Signe Kjorstad, Gjertrud Dickenson (til ) Tone Listad, Arnhild Haugen, Inger B. Jonsen (fra ) og Berit B Kvidaland 2. MØTER Utvalget har hatt 6 møter. I tillegg har utvalget deltatt på planlegging og gjennomføringen av både dåpsskolen for 6/7-åringer, pilegrimsvandring for 11-åringer og adventssamlingene for 4-åringer. 3. TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET STØRST AV ALT Soknerådet søkte i februar om å få bli forsøksmenighet i det landsomfattende trosopplæringsprosjektet Størst av alt og fikk positivt svar på dette. Prosjektet går ut Stortinget har siden 2004 bevilget penger til et 5-årig landsomfattende trosopplæringsprosjekt, der målet er å gi så mange som mulig av alle døpte mellom 0-18 år kristen opplæring. Vårt prosjektet er for barn fra 0-12 år og heter Skapt i Guds bilde. Til å lede gjennomføringen av prosjektet ble det budsjettert med en prosjektleder i 80% stilling. PROSJEKTANSVARLIG Soknerådet er ansvarlig for prosjektet, men har oppnevnt en styringsgruppe som på vegne av soknerådet fatter beslutninger som prosjektleder ikke kan ta alene. Styringsgruppa består av: Anne Brenden og Kristen Kristiansen fra soknerådet. I tillegg ble Brit Dalsegg (pedagog) og Ole Muriteigen (far til barn i målgruppa) oppnevnt. Berit Basmo Kvidaland har vært leder og sekretær for gruppa i Prosjektleder vil også sitte i styringsgruppa. MÅLSETTING Gjennom prosjektet ønsker vi å gi barna en opplevelse av at Gud, kirka og kristen tro er en naturlig del av deres hverdag og angår deres liv. Bla.gjennom bibeltekster, bønn, sang og aktiv deltakelse i gudstjenestene er målet å gi grunnleggende kristen kunnskap, og i et trygt fellesskap som kjenner ansvar for hverandre, gi rom for undring og spørsmål knyttet til kristen tro. KONKRETE TILTAK Prosjektet er konkrete tiltak for bestemte aldersgrupper over en tidsbegrenset periode. Følgende aldergrupper er prioritert: 0-1 år Babysang 1-3 år Dåpsdagshilsen 4 år Adventssamlinger, gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, med særlig vekt på jula 6/7 år Dåpsskole med familiegudstjeneste med bla. vekt på påsken 8/9 år Kirkehelg med våronnmesse med vekt på Gud som skaper diakoni: besøk på Sørheim 10 år Bibelutdeling i gudstjeneste 11 år Pilegrimsvandring: Frya Skoe i Sødorp 12 år Fellesskapsbyggende aktiviteter PROSJEKTLEDER 2.februar 2008 begynte Hanne Elisabeth Knutsen, Harpefoss som prosjektleder. Fram til da fungerte Berit Basmo Kvidaland som prosjektleder. 4. DÅPSOPPLÆRINGSTILTAK Følgende arbeid ble gjennomført i 2007: a. Samtaler før dåp. b. 3 adventssamlinger og gudstjeneste med utdeling av bok til alle 4- åringene 1. søndag i advent. c. Dåpsskole over 4 kvelder for 6/7-åringene med en avsluttende gudstjenestekonsert. Gudstjenesten falt på fastelavnssøndag, så på den etterfølgende samlingen i kapellet med utdeling av diplom og boka Tre i eit tre i kapellet, stod Sør- Fron sanitetsforening for god bevertning. d. 3.klassingene deltok i våronnmessa. De hadde i forkant et besøk i kirka. e. Utdeling av bibel til 5.klassingene og besøk av dåpsopplæringspresten på skolene i for- og etterkant. f. Pilegrimsvandring i begynnelsen av juli for de som var ferdig med 5.klasse. (NYTT TILBUD) Første dag var en samling på Hundorp, DaleGudbrands Gard med forberedelser. Neste dag møttes følget ved Bersveinhølen og gikk den dagen til Sygard Grytting og overnattet på pilegrimsloftet. Tredje dagen gikk turen fra Sygard Grytting til Skoe i Sødorp. Etter en hviledag hjemme møttes en så til gudstjeneste i Sør-Fron kirke der pilegrimene deltok under gudstjenesten. 8 barn, 6 gutter og 2 jenter gjennomførte vandringen. 3 ledere gikk hele turen sammen med dem. I tillegg besørget flere for mat underveis, transport av soveposer m.m., hjalp til med spikking av pilegrimsstaver og møtte pilegrimene og fortalte om ulike steder underveis. 5. VEIEN VIDERE. Med glede ser vi at veldig mange foreldre takker ja og deltar i de tilbud vi som lokalmenighet tilbyr deres barn. Det at vi i 2007 ble forsøksmenighet har gitt ny inspirasjon og et nytt løft for arbeidet blant de yngste 10

11 i soknet vårt! Det blir spennende å se ved prosjektets slutt hvilke erfaringer vi sitter igjen med om noen av de nye tilbudene kan bli faste tilbud menigheten kan gi, slik som adventssamlingene for 4-åringer og dåpsskolen for 6/7-åringer nå har vært i langt bortimot 20 år. Samtidig trengs det også flere frivillige medarbeidere når vi skal gi et bredere tilbud til barna, så takknemligheten er stor overfor alle som sier ja til å ta på seg en oppgave i forbindelse med de forskjellige tiltakene! ESPEDALEN FJELLKIRKE Menighetsutvalg for Espedalen fjellkirke i 2007: Margaret M. Eggen, leder, Berit Brenden Bredli, sekretær/soknerådsrepresentant, Ragnar Langvegg, Jan Smikop, kirketjener, Else Megrund, kasserer, Birgit Dalen, varamedlem, Erik Gillebo, varamedlem Menighetsutvalget har hatt 3 møter i år. Det har vært holdt 12 forordnete gudstjenester, 4 vielser, 1 bisettelse og en urnenedsettelse. Som i fjor satte vi opp en Påskevandring i ord og toner på Langfredag. Høsttakkefesten og juletrefesten kombinert med familiegudstjeneste trakk også i år mange til kirken. Vi takker barnekoret i Skåbu og Sanitetsforeningen for deres innsats disse dagene. Olsok ble markert med et program over temaet: Geisli, - St. Olav, det guddommelige lys. Musikken denne gangen ble framført av James Dickenson, orgel, hans siste sommer som kantor i Sør Fron, og Ida Myhren på trompet. Noen spennende orgelimprovisasjoner var flettet inn i programmet og fortellingen fra kvadet Geisli ble framført som tidligere, både på norsk og engelsk. Været gjorde det mulig å avslutte kvelden med kaffe og kaker ved smelteovnsruinen og å nyte et stort bål ved vannkanten. En stor takk til hotellene i Espedalen for deres trofaste bidrag her. Det var med sorg at vi tok avskjed med Espedalen fjellkirkes trofaste byggmester og mangeårig kirketjener Oddvar Megrund som døde i sommer. Vi savner hans vennlige og sindige tilstedeværelse ved kirken og i dalen for øvrig. I løpet av 2007 fikk Espedalen Fjellkirke nytt flagg. Det var en gave fra Gunhild og Rolf Megrund. Vi takker så hjertelig for det. Av vedlikeholdsarbeid kan nevnes: beising av deler av veggene og dugnad rundt kirken den 21. mai. Hjertelig takk til alle som har stilt opp for kirken i MUSIKK I KIRKEN I første del av 2007 var det relativ liten konsertvirksomhet i soknet, utover deltagelse av instrumentalister ved enkelte gudstjenester. 7. august var det Peer Gynt kammerkonsert i kirken under Peer Gynt Festivalen. Henning Kraggerud (fiolin) og Helge Kjekshus (klaver) spilte alle Griegs sonater for fele og klaver. 14. oktober kl var det avskjedskonsert med Kantor James Dickenson. Under temaet: Norske Folketoner, fremførte Bjørn Sigurd Glorvigen og Mari Ljones på fele, med James Dickenson på orgel og piano, en strålende bukett av norske toner og musikk. Her viste tilhørere fra fjern og nær, sin tilstedeværelse i en fullsatt Sør-Fron kirke. 18. november kl var det korkonsert i kirken. Dette var Sør-Fron barnekor sin første konsert og opptreden som kor. Med som leder var Marita Aanekre, Liv Bjerke og Kristin Rønningen. Ungdomsbedriften Rockehummar UB med Tom Andrè Refvik, gitarist Sindre Åberg og Erlend Jøndal Bakken på trommer, som er elever ved VVS, var ansvarlig for lyssetting og musikk. I tillegg medvirket sangerne Silje Dokken Langseth og Åsa Berge Vistad fra VVS og Kjell Inge Midtskogen på Keyboard. Kirken var nærmest fullsatt av forventningsfulle foreldre, familiemedlemmer og lokale tilhørere. 30. november kl Den årlige julekonserten med VVS, trakk igjen tilhørere til en fullsatt kirke. Det var et godt tilrettelagt program, med et stort og variert musikalsk innhold, innen de fleste instrumentgrupper, solo, kor og dans. 2. desember var det igjen en oppføring av musikkspillet Fattigstjerna. Det var med Norsk et lite kor og James Dickenson akkompagnerte på orgel. 16. desember var det Bygdas egen julekonsert. I år med Hundorp Musikklag, Sør-Fron sangkor, Juniorspellemannslaget, Trombone kvartett, Eivind Kjorstad på fele, solosang ved Johnny Lønning. Sør- Fron Barnekor sang 3 sanger og det hele ble innledet med inngangsprosesjon. Til slutt fikk vi en julehilsen fra fung.sokneprest Berit Basmo Kvidaland. Konserten var godt besøkt. GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Sist år var det 75 gudstjenester som er fordelt mellom Sør-Fron kirke og kapell, Espedalen Fjellkirke, Sørheim omsorgssenter, Sandtorp Misjonshus, Tofte skule, Øvertun Grendahus, Frya Grendahus, Livoll Ungdomsenter og friluftsgudstjenester. Dette er ordinære høymesser, samt familiegudstjenester i tilknytning til dåpsopplæringsplanen og konfirmasjonstida og andre typer gudstjenester. Gjennom året har vi hatt flere gudstjenester som har hatt et spesielt preg. Året 2007 starta opp ved att sognepresten hadde nattverdsgudstjeneste på Sørheim omsorgssenter 11

12 18. januar 2007 var Sør-Fron arrangør for den årlige markeringa av trafikkulykker i Oppland. Her deltok den nye biskopen vår, Solveig Fiske. 4. februar var det ungdomssgudstjeneste på Livoll ungdomssenter 18. februar ble det arrangert Dåpsskolekonsertgudstjeneste. Det var en familiegudstjeneste med avslutning av dåpsskolen. I kapellet ble det servert kirkekaffe for de andre. I påska var det : Palmesøndag var det grendahusgudstjeneste i Tofte skule. I Sør-Fron kirke var det skjærtorsdagsgudstjenesten som i tråd med tradisjonen ble etterfulgt av felles kveldsmat i kapellet. Langfredag var det langfredagsmesse i Sør-Fron kirke med musikk og meditasjon kl og i Espedalen Fjellkirke var det kveldssamling kl Begge steder deltok: Kari Edna Dickenson på fløyte, Ida Rønshaugen på sax og Johnny Lønning med sang Påskeaften var det nattverdsmesse på Sørheim omsorgssenter Påskenattsgudtjeneste ble arrangert i Sør-Fron kirke sammen med menighetene i Ringebu, Nord-Fron og Øyer, og med ulike liturgiske og musikalske innslag. Øyer Gregorianske Kor og Fron brass deltok. Påskedagen var det høytidsgudstjeneste med dåp. Våronnmesse ble arrangert 22. april. Ulike lag og foreninger deltok i prosesjonen. 3. klassingen ved skolene i Sør-Fron deltok under gudstjenesta, og det var ekstra musikkinnslag. 1. mai var det høymesse etterfulgt av tog til Hundorp, Dale-Gudbrands gard. 17.mai var det festgudstjeneste og i 2007 var konfirmasjonen 20. mai. 1. juli var det sommermesse etterfulgt av kirkekaffe i prestegårdshagen. Det var folkevisedans, presentasjon av trosopplæringsprosjektet, sang av ei gruppe små barn og allsang. 29. juli var det Olsok-messe i Sør-Fron kirke. Søndag 19. august var det setermesse på Almesetra på Jensås hos Astrid og Ole Gryttingslien. Jorunn Alme og Johan Dalseg deltok med musikk Årets 50-års konfirmanter ble invitert for å markere sitt jubileum på høsttakkefesten 16. september. Harpefoss sanitetsforening pynta kirka, og serverte kirkekaffe i kapellet. 50 års konfirmantene hadde sosialt samvær på Hundorp, Dale-Gudbrands gard etter gudstjenesta. Sør-Fron nye kantor, Kjell Inge Midtskogen, ble ønsket velkommen og soknerådslederen leste opp tjenestebrevet fra biskop Solveig Fiske. 23. september var det presentasjon av årets konfirmantkull. Høsttakkefesten og familiegudstjeneste/ juletrefesten ble som vanlig feiret i Espedalen Fjellkirke med stor oppslutning. 21. oktober var det avskjedsgudstjeneste for kantor James Dickenson etterfulgt av kirkekaffe på kommunelokalet. 28. oktober var det familiegudstjeneste med utdeling av bibler til 5. klasse På Allehelgensmesse ( 4. november ) er alle etterlatte spesielt invitert. Vi minnes de som har gått bort siste år med lystenning og opplesing av navn. Etterpå var det samvær i kapellet med kaffe. 1. søndag i det nye kirkeåret var det utdeling av Min kirkebok til bygdas 4-åringer, og svært mange møtte fram. 10. desember var det lysmesse der konfirmantene deltok. Etter messa var det servering av pizza til konfirmantene og kaffe med biteti til de foresatte. I tillegg har vi også hatt spesielle gudstjenester før jul for barnehagene og skolene. 1. juledag var det høytidsgudstjeneste med medvirkning av Sør-Fron sangkor og Hundorp Musikklag. Året 2007 ble avsluttet med midnattsmesse i Sør- Fron kirke. Ved de fleste gudstjenestene har vi hatt aktører som har bidratt med sang, musikk, tekstlesing m.m. Det er frivillige som stiller opp som forsangere, tekstlesere, kirkeverter, forbedere, prosesjonsbærere, kirkeskyssere osv. Det har også i år vært arrangert grendahusgudstjenester på Sandtorp Misjonshus, Tofte skule, Øvertun Grendahus og Frya Grendahus og det var som vanlig godt oppmøte. KONFIRMANTUNDERVISNING Konfirmantundervisninga har fulgt samme plan som tidligere år. Konfirmantene har deltatt i ordinære undervisningstimer og de obligatoriske gudstjenestene. I tillegg har konfirmantene deltatt på ulike arrangement og sosiale samlinger. Konfirmantweekenden var som vanlig lagt til Livoll ungdomsenter, og ble avsluttet med ungdomsgudstjeneste der foreldrene var spesielt invitert. Etterpå var det kirkekaffe. Under weekenden deltar også andre ungdommer som ledere. 45 konfirmanter deltok i undervisninga siste år. Fasteaksjonen Brød for Verden ga i 2007 ny rekord på kr.29555,00. Det er et kjempeflott resultat. En stor takk til foreldre og konfirmanter, og en spesiell takk til Sparebank I Gudbrandsdal som var behjelpelige med opptellinga. Konfirmantene for 2007/2008 vart presentert på gudstjenesten 23. september. Inneværende år er det 33 konfirmanter. Konfirmanttida starta opp med tur til Mesnalia ungdomssenter- og leirskole onsdag 12. september hvor de fikk en annerledes konfirmanttime i SOFFA-løypa. 12

13 LITT FRA ÅRSSTATISTIKKEN (Tall fra 2006 i parentes ) Enkelte tall fra årstatistikken : I 2007 ble: 35 (36) barn døpt, av disse var 29 bosatt i sognet. 45 (45) ungdommer ble konfirmert 13 (16) par giftet seg 44 (42) ble gravlagt 0 ( 0) meldte seg inn og 2 (3) meldte seg ut av Den Norske kirke. I Sør-Fron kirke kom det totalt inn kr (kr ) i offer, herav kr ,00 (kr ,00) til egen virksomhet. I 2007 deltok i alt på gudstjenestene. Det utgjør et gjennomsnitt på 105,3 pr. gudstjeneste som er noe lavere enn tidligere år. Antall nattverdgjester var 487. Sør-Fron sokneråd vil få benytte denne anledningen til å minnes to tidligere ansatte som har gått bort siden forrige årmøte. Det er kirketjener Oddvar Megrund som døde 21. juli 2007 og Kåre Hagen som døde 12. februar har vært et år med stor aktivitet i menigheten, og god oppslutning om de arrangementa vi har hatt. Sokneråd vil få rette en stor og varm takk til hver enkelt som har gjort en jobb for kirka vår gjennom dette året. En vil i den sammenheng få nevne sanitetsforeningene på Hundorp og Harpefoss, frivillige medarbeidere, valgte medlemmer i råd og utvalg, ansatte i den kirkelig stab og prestene våre. Vi vil også få takke for alle gaver som vi har fått siste året. TUSEN TAKK ALLE SAMMEN! ÅPEN KIRKE Sør-Fron kirke vil også i år være åpen for besøkende/turister som vil se kirka vår eller ønsker ha en stille stund. Kirka blir åpen i tida 23. juni til 15. august fra kl Kirka er stengt ved kirkelige handlinger. Det er organisert et korps av frivillige som sitter vakt. VELKOMMEN! Hilsen kirkevergen 13

14 GLASMÅLARSTYKKE Fargelegg kvart felt i rett farge. Du kan godt nytta både lyse og mørke fargar. 1 = raudt 2 = blått 3 = gult 4 = grønt 5 = fiolett 6 = oransje 7 = rosa Lykke til! 14

15 SLEKTERS GANG Døpte: Eline Wassrud, Cornelia Marton Syverhuset, Jostein Bjørke, Julia Xue Ying Olstad, Ida Sveen Nord, Sigurd Nystuen Ånsløkken, Sunniva Hagen, Cecilie Løkken Wang. Camilla Stebergløkken. Vigde: Kristin Belstad og Ole Martin Harstad (Gålå), Wenche Petersen og Jan Erik Rundsveen, Aud Kristin Kolobekken og Terje Vidar Rindhølen. Døde: Tormod Vegar Haugen, Karen Frantzen, Hans Forr, Marie Haverstad, Ole Edvin Grytting, Martin Sørensen, Odveig Isumhaugen, Knut Egil Joten, Nelly Josefine Haverstadløkken, Oddvar Ivar Rolstad, Arnfinn Rage, Gøran Per Ivar Åberg, Tor Furuseth. VEL MØTT TIL ÅRETS SETERMESSE på BUSETRA SØNDAG 17. AUGUST KL Busetra er setra til Liv Wassrud Volberg og Rune Volberg og ligger ca. 3,5 kilometer innafor Fagerhøy. Følg skilt til Kantlia og Busetra. Ta gjerne med noe å sitte på. PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron - Tlf VELKOMMEN TIL SOMMERMESSE 15. juni er det sommermesse i Sør-Fron kirke med 5 barnedåper. Etter gudstjenesten er det tradisjonell samling i prestegårdshagen der diakoniutvalget serverer kaffe og kaker og det blir litt underholdning. Vel møtt! Siste halvåret har det vært arbeidet for å skaffe soknet en egen hjemmeside. Dere søker på: Der finner dere en del aktuell informasjon som gudstjenesteplanen, kirkeblad, info om trosopplæringa, dåp, vielser, begravelser m.m. Kom gjerne med tilbakemelding om stoff dere ønsker å finne. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer. Hilsen kirkevergen Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: TIL TJENESTE Prestekontoret: Prestekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sognepresten har fast kontortid tirsdag og torsdag kl Mandag/lørdag er prestens fridager. Kantor har fast kontortid tirsdag fredag. Ved annen kirkelig tjeneste går kontortidene ut. Sogneprester: Knut Kvidaland, permisjon fra Berit Basmo Kvidaland, 2647 Sør-Fron. Telefon: Mobil: E-post: Kantor: Kjell Inge Midtskogen, 2647 Sør-Fron Tlf mobil E-post: Kirkeverge/sekretær: Bjørg Sørjordet, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Priv.: Mobil: Espedalen Fjellkirke: Jan Smikop, 2643 Skåbu. Mobil: Klokker Eldrid Listad, 2647 SØR-FRON Telefon: Prosjektleder: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Privat: Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Per Erik Holmen, Tofte, 2647 Sør-Fron Tlf Nestleder: Anne Brenden, Vestsidevegen, 2647 Sør-Fron Tlf Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud, Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad, Astrid H. Gryttingslien,Elisabeth Alme og John Ludvik Nilsen Dalseg. SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Berit Basmo Kvidaland, Berit Nustad, Else Marie Sletten og Margot Silli. Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax:

16 Søndag 15. juni (5.s.e.pinse ) Sør-Fron kirke kl : Sommermesse Kirkekaffe i Prestegårdshagen Søndag 22. juni - Aposteldagen Lit. farge rød Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse Søndag 29. juni (7.s.e.pinse) Sørheim omsorgssenter kl : Gudstjeneste Søndag 6. juli (8. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse Søndag 13. juli (9. s.e.pinse) Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse Søndag 20. juli (10.s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse Søndag 27. juli (11. s.e.pinse) Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse Olavsdagen (Olsok) (tirsdag 29. juli) Lit.farge rød Sør-Fron kirke kl : Olsokmesse Søndag 3. august (12. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse Søndag 10. august (13. s.e.pinse) Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse Søndag 24. august (15. s.e.pinse) Espedalen Fjellkirke kl : Sanggudtjeneste Søndag 31. august (16. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse Søndag 7. september (17. s.e.pinse). Sandtorp misjonshus kl : Grendahusgudstjeneste Søndag 14. september (18. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høsttakkefest. Jubileum 50 års-konfirmanter. Kirkekaffe. Søndag 21. September (19. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe. Søndag 28. september (20. s. e. pinse) Espedalen Fjellkirke kl : Høsttakkefest/høymesse (V.Gausdal) Søndag 5. oktober (21. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Høymesse Søndag 12. oktober (22. s.e.pinse) Øvertun Grendahus kl : Grendahusgudstjeneste Søndag 19. oktober (23. s.e.pinse) Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av bibler til 5. klasse. Kirkekaffe. Søndag 17. august (14. s.e.pinse) Setermesse på Busetra (innafor Fagerhøi) kl Følg skilt til Kantlia og Busetra. Ved forandring: Se annonse i GD.

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INFORMASJON. God påske!

INFORMASJON. God påske! INFORMASJON Nr. 1 VÅREN 2009 ÅRGANG 54 God påske! Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Tankene mine har allerede begynt å kretse om påskedramaet. For jeg vet at om kort

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer