ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: Bankgiro: Postboks 152 Telefax: Bankgiro: GRATANGEN Org.nr.:

2 Innhold INNLEDNING DEL 1. ÅRSRAPPORT POLITISK ORGANISERING ADMINISTRATIV ORGANISERING VIKTIGE HENDELSER ORGANISASJON OG PERSONAL HMS-ARBEID / SYKEFRAVÆR KOMPETANSEUTVIKLING INTERKOMMUNALT SAMARBEID UTFORDRINGER DEL 2 ÅRSBERETNING ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT AV VIRKSOMHETEN SAMT ANDRE VESENTLIGE FORHOLD ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VESENTLIG OG SENTRAL ØKONOMISK INFORMASJON NOEN TALL/SAMMENLIGNINGER BALANSE FOND STATLIGE STYRINGSSIGNALER OG UTVIKLING I RAMMEBETINGELSER / FORHOLD AV BETYDNING FOR ØKONOMISK UTVIKLING - INNTEKTER, BEHOVSENDRINGER MV REGNSKAP 2011, OVERSIKT DEL 3 ENHETENE ÅRSMELDING GRATANGEN BARNEHAGE GRATANGEN SKOLE TEKNISK-/NÆRINGSAVDELINGEN Næringskonsulent Astafjord Kart og Oppmåling NAV GRATANGEN PU-TJENESTEN GRATANGSHEIMEN HJEMMETJENESTEN SENTRALADMINISTRASJONEN HELSE ASTAFJORD SKATT- OG INNFORDRING BARNEVERNTJENESTEN I GRATANGEN

3 Innledning. Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om hvordan fjoråret forløp i Gratangen kommune. Vi håper at årsmeldingen for 2011 har fått en slik utforming at den er interessant også for de som til daglig ikke arbeider i kommunen. I år består årsmeldingen av tre deler: 1. Årsrapporten som er den verbale delen som inneholder informasjon av oppnådde resultater, viktige hendelser og fremtidige utfordringer. 2. Årsberetningen som er en redegjørelse for den økonomiske virksomheten til Gratangen kommune gjennom året Her tas det inn opplysninger som er viktige for å kunne bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen. 3. Årsmeldingene fra enhetene. Del 1. Årsrapport. Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Gratangens regnskap synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi. Gratangen kommune hadde en økning på 26 innbyggere i Pr var befolkningstallet på Befolkningsutviklingen og alderssammensettingen, eller demografien, har en stor betydning for kommunens rammebetingelser. Den demografiske utviklingen gir kommunen betydelige utfordringer. Generelt har Gratangen kommune en utvikling med relativt færre innbyggere i de aller yngste aldersgruppene og relativt flere i de eldste aldersgruppene. Sykefraværet har gått ned og nærværsprosenten har økt, og er 93,4 % i Det betyr at sykefraværet er på 6,6 % og redusert med 3,1 % i forhold til 2010.Jeg har tro på at aktiv oppfølging av syke medarbeidere og et godt arbeidsmiljø vil holde nærværsprosenten på et akseptabelt nivå. Regnskapet viser en pluss på kr ,-. Netto driftsresultat har de fire siste årene vært svake, noe som gir grunn til bekymring. Det er viktig å være inneforstått med at den reelle grunnen til resultatet er inntekter fra momsrefusjon fra investeringer. Regelendring gjør at alle inntekter fra momsrefusjoner fra investeringene føres direkte i investeringsregnskapet fra En overgangsordning frem til da gjør at disse inntektene i stadig mindre grad påvirker kommunens netto driftsresultat. Samtidig er investeringsnivået i Gratangen planlagt å være betydelig lavere i årene som kommer, noe som gir lavere momsrefusjoner uansett. Netto lånegjeld har økt i betydelig grad de siste årene, i takt med økt investeringsaktivitet. Kommunen er derfor også sårbar overfor renteøkninger. Det er ikke lagt inn noen margin for renteøkning i 3

4 økonomiplanperioden, noe som betyr at kommunen er eksponert for renteøkninger utover budsjettert nivå. I tillegg har kommunen i økonomiplanperioden vedtatt avdragsutsettelse på til sammen 4,8 mill. Regnskapet viser at Gratangen kommune har begrensede reserver. Aktivitets- og tjenestetilbudet må ytterligere tilpasses inntektsrammene på tjenesteområder der driftssituasjonen allerede er under sterkt press. Dette vil bli svært krevende i en situasjon med flere individuelle rettigheter, flere oppgaver og plikter, strengere krav til dokumentasjon, kapasitet og kompetanse. Arbeidet med å utvikle kommuneorganisasjonen må fortsette. Gode IKT-løsninger er helt sentralt. Kommunen har og vil få utfordringer de nærmeste årene både i forhold til å beholde og rekruttere medarbeidere med den kompetansen som kreves. Det har vært et godt samarbeid mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelsen og tillitsvalgte og mellom administrativ og politisk ledelse. Årstein Elin Wilsgård Rådmann 1.2 Politisk organisering Gratangen kommune er politisk ledet og organisert med kommunestyret som øverste politiske beslutningsorgan. Formannskapet og hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjonsreglementet, og er ellers innstillingsorgan overfor kommunestyret. Kommunestyre Kontrollutvalg Eldreråd Formannskap Adm.utv./klagenemnd Hovedutvalg for skole/oppvekst/kultur Hovedutvalg for helse/omsorg/pleie Hovedutvalg for teknisk og næring 4

5 12. september 2011 var det kommunevalg. Det nye kommunestyret hadde konstituerende møte 20. oktober Ronny Grindstein ble valgt til ny ordfører i Gratangen kommune for de neste fire årene. Ordfører Ronny Grindstein Foto: Harold Jenssen 2011 har vært preget av stor aktivitet både i kommunestyre og formannskap. Kommunestyret har behandlet 102 saker mot 84 i Formannskapet behandlet 106 saker i 2011 mot 86 saker i Aktiviteten i hovedutvalgene har variert, hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur har behandlet 16 mot 11saker i Hovedutvalg for teknisk og næring behandlet 34 saker i 2011 mot 33 saker i I hovedutvalg for helse- sosial og omsorg ble det behandlet 3 saker mot 6 saker i Det har vært 3 saker i planutvalget, samme antall saker som i Administrasjonsutvalget er det behandlet 23 saker i 2011 mot 15 saker i Arbeidsmiljøutvalget har behandlet 17 saker i 2011 mot 6 saker i Utviklingsfondet har i 2010 behandlet 14 saker mot 21 saker i Administrativ organisering Gratangen kommunes administrative organisering ble vedtatt i desember 2005 samt at mindre justeringer er gjort i ettertid. Gratangen kommune har valgt en to-nivåmodell med en lederstruktur som innebærer et rådmannsnivå bestående av rådmann og et enhetsledernivå med til sammen 9 driftsenheter ledet av 8 enhetsledere. Intensjonen med ny organisasjonsmodell var å videreutvikle en effektiv og endringsdyktig organisasjon, som sikrer direkte kommunikasjon og samhandling mellom enhetslederne og rådmannen og mellom likeverdige enhetsledere på tvers av enhetene. Arbeidet med å evaluere rapporten ble igangsatt høsten 2008 og fullført vinteren KS-Konsulent as fikk i oppdrag å gjennomføre evalueringen. I februar 2009 fikk kommunestyret presentert rapporten som konkluderte med at modellen ble vurdert til å være god/svært god. Behandlingen av den endelige rapporten medførte at modellen videreførtes uten endringer. I 2011 er det ikke gjort endringer i den administrative modellen. I mai 2011 sluttet rådmann Bjørnar Storeng i Gratangen kommune. I november 2011 ble Elin Wilsgård tilsatt som ny rådmann i Gratangen kommune. Hun startet opp i jobben 1. januar I perioden fra mai til ny rådmann ble tilsatt, var Karl Fredrik Normann konstituert som rådmann. 5

6 Rådmann Stabstøttefunksjon -servicetorg/post -personal - økonomi Hels e Skole Barnehage Gratangs heimen Hj. tjeneste n PUtjenesten Teknisk næring Skatt- og Innfordring Nav Kart- og Oppmåling 1.4 Viktige hendelser Under dette hovedkapitlet vil vi nevne noen større hendelser og overordnede tema som gjelder på tvers av tjenesteområdene. Nærmere vurderinger av tjenesteproduksjon, resultatoppnåelse, økonomisk resultat- og utvikling tas opp i Årsberetningen, del 2 i dette dokumentet. Rehabiliteringen av skolene startet opp i juli Skolerehabiliteringen er en storsatsing for barn og unge. Rehabiliteringen av Gratangsbotn skole ble fullført høsten 2011 med overtakelse av bygget i oktober Undervisninga startet opp 2. januar Gratangen kommune har fått en helt ny skole som vil gi både elever og lærere en flott læringsarena og arbeidsplass. Kulturdelen med storstue og bibliotek er i skrivende stund ennå ikke tatt i bruk. Fra overtakelsen av Gratangsbotn skole. Foto Åsta Duveke Svendsen 6

7 10. juni 2011 kom Kongeparet på offisielt besøk til Gratangen. Takket være godt samarbeid mellom frivillige, private og offentlige aktører ble Kongeparets besøk i Gratangen en minnerik opplevelse. Vi fikk vist kommunen fra sin beste side takket være sterk dugnadsånd og innsats fra alle aktører. Kongeskipet ankommer Foldvik Foto: Karl Fredrik Normann Kongeskipet ankommet Foldvik Foto: Karl Fredrik Normann Fra kulturinnslagene ved Båtmuseet. Foto: Harold Jenssen 7

8 I uke 26 og 27 fikk Gratangen besøk av et tv-team fra TV-Norge som gjorde opptak til programserien Gøy på Landet. Programmene fra Gratangen ga fin reklame for Gratangen. Sommeren 2011 var også NRK TV og gjorde opptak til programserien Norsk attraksjon. Her var fokuset lagt på skulpturen Morgans Skip. Også dette programmet fikk vist Gratangen på en flott måte. Så 2011 var et år med stort fokus på Gratangen kommune. 22. juli skjedde det to ufattelige terrorhandlinger mot Regjeringskvartalet og mot ungdommene på AUFs sommerleir på Utøya. En hel nasjon ble rammet og i alt 77 mennesker mistet livet og mange ble alvorlig skadet. En ungdom fra Gratangen deltok på sommerleiren og heldigvis så gikk det bra med han. Det var også flere ungdommer fra våre nabokommuner. En ungdom fra Salangen og to fra Bardu mistet livet. Mange av innbyggerne i Gratangen hadde personlige relasjoner til de omkomne som slekt og venner/klassekamerater. Hendelsen satte store krav til hjelpeapparatet i Gratangen kommune. Selv om det var midt i ferietida, så gjorde mange ansatte en stor jobb med å få på plass et tilbud. Dessverre så ble det også avdekket at vi ikke hadde en nok omfattende beredskap for slike hendelser. Umiddelbart etterpå ble det igangsatt arbeid med gjennomgang/forbedring av kriseplanene til Gratangen kommune. 1.5 Organisasjon og personal I 2011 var det 103,2 årsverk totalt i Gratangen kommune, og hovedtyngden av de ansatte finner vi innen pleie- og omsorgssektoren og undervisningssektoren. Organisasjonen har også i 2011 hatt fokus rettet mot det å tilpasse bemanning/driftsnivå i forhold til inntekter. Likestilling Gratangen kommune har ingen fastsatte mål i forhold til for eksempel rekruttering av flere kvinner til lederstillinger, men oversikten over viser at kommunen i praksis har balansert dette i sin sammensetning av ledergruppen. Selv om det ikke er fastsatte særskilte mål innen personalpolitikkområdet er det spørsmål som naturlig vurderes når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere, ved lønnsforhandlinger og ved gjennomføring av kommunens personalpolitikk for øvrig. 1.6 HMS-arbeid / Sykefravær Gratangen kommune er en IA-bedrift og dette følges opp ved regelmessige samarbeidsmøter med NAV-Troms (IA) og NAV-Gratangen. Det betyr at både arbeidsgiver og ansatte har inngått en avtale som har som siktemål å øke nærværet. Ordningen er en del av et landsomfattende arbeid for å få ned sykefraværet. Hovedmålet er å forebygge sykefravær, økt fokus på jobbnærvær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Det er utarbeidet og vedtatt rutiner for oppfølging ved sykefravær. Dette følges opp av enhetene og sentraladministrasjonen. I løpet av 2011 er det ansatte som gjennom IA-arbeidet har fått utprøvd alternative arbeidsplasser, samt fått omplassering til annet arbeid pga. helsemessige årsaker. Jobbnærværet har økt/sykefraværet gått ned fra 9,7 % i 2010 til 6,6 % i Fraværet er markert redusert i 2011, dersom en ser tilbake til 2007, så har det ligget stabilt rundt 9,7 % (med unntak av 2008 da det var på 11,1 %). Det er jobbet aktivt med å øke jobbnærværet både ved oppfølging av den 8

9 enkelte arbeidstaker og gjennom interkommunalt samarbeidsprosjekt. Innenfor pleie- og omsorgssektoren som har flest ansatte, har fraværet gått drastisk ned fra 15,3 % i 2010 til 7,6 % for Bruk av egenmelding ved sykefravær har økt fra 2010 til Interkommunalt nærværsprosjekt, Vil du være med? Trivsel på jobb, med fokus på økt jobbnærvær innenfor pleieog omsorgssektoren, skulle vært avsluttet ved utgangen av 2010, men har fortsatt inn i I tillegg til Gratangen er/var øvrige deltakere i prosjektet våre nabokommuner Lavangen og Salangen, samt KLP, NAV-Troms (IA). Prosjektet har fått økonomisk støtte fra KLP og Fylkesmannen i Troms. Gratangen kommune har BHT-avtale (bedriftshelsetjeneste) med Narvik Bedriftshelsetjeneste, alle arbeidstakere er innmeldt. Det er utarbeidet samarbeidsplan mellom Gratangen kommune og Narvik BHT for 2010/2011, i tråd med dette har BHT bl.a. deltatt i dialogmøter vedr. enkeltansatte i forbindelse med oppfølging av sykefravær. De har også vært benyttet i forhold til arbeidsmiljømøter på flere enheter. Vi har også inngått ny IA-avtale og vedtatt Handlingsplan vedr. Inkluderende arbeidsliv, og det har vært nært samarbeid med både NAV lokalt og NAV IA. Flere reglementer har i løpet av 2011 blitt evaluert/oppdatert, bl.a. permisjonsreglementet, reglement for fleksibel arbeidstid, reglement for tilståelse av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Arbeidsgiver har hatt ledervervet i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) for Det har vært avholdt 4 møter i utvalget i 2011 og behandlet 17 saker. 1.7 Kompetanseutvikling Kompetanse blir stadig viktigere i den kommunale tjenesteproduksjonen, og vi har utfordringer fremover både med hensyn til å skaffe arbeidskraft og ikke minst skaffe kompetent arbeidskraft. Vi ser av statistikkene at en relativt større andel av Gratangen kommunes medarbeidere er ufaglærte enn kommunenorge for øvrig. Det gir et økt behov for kompetanseheving. I løpet av 2011 har 4 av kommunens medarbeidere deltatt på videreutdanning eller desentralisert høgskoleutdanning. Dette innen områdene geriatri, sykepleie/hjerte-lunge og førstehjelp, kreftomsorg, musikk, tegnspråk, matematikk og videreutdanning i ledelse. To ansatte innenfor Pleie- og omsorg har påbegynt deltidsstudium som helsefagarbeider i Interkommunalt samarbeid Det interkommunale samarbeidet K4, har i 2011 blitt videreført uforandret fra Alle tjenestene har vært i drift hele året i full skala. Driften har gått som planlagt og driftsnivået videreføres videre til Ibestad kommune valgte å trekke seg fra sitt samarbeid på IKT fra Samarbeidet i k4 har etter hvert fått ry på seg som et positivt eksempel på hvordan interkommunalt samarbeid kan foregå. Fylkesmannen har ved flere anledninger trukket dette fram. Interkommunalt samarbeid er krevende, men helt nødvendig. Det er i dag vanskelig å se hvordan vi skal kunne klare oss uten dette samarbeidet. Det er vel heller et spørsmål om hvilke andre områder som det bør utredes interkommunalt samarbeid om. Hver for seg er de samarbeidende kommunene for små til å kunne yte fullgode tjenester på alle felt, men ved å samarbeide på en slik forpliktende måte kan vi fortsatt sikre våre innbyggere tjenester som er fullt på høyde med hva andre kommuner kan tilby. I 2011 ble det søkt om skjønnsmidler til evaluering av hele k4-samarbeidet. Fylkesmannen innvilget i 2011 skjønnsmidler til delfinansiering av evalueringen. Evalueringsrapporten er ferdig utarbeidet mai 2012 og vil i løpet av våren bli framlagt for politisk behandling. 9

10 Gratangen kommune leverer i dag sentralbordtjenester til både Lavangen kommune (fra ) og Salangen kommune I tillegg deltar Gratangen kommune i interkommunale tjenester på flere områder: - PP-tjenesten - HRS-renovasjon - Interkommunalt brann- og feiervesen med Lavangen og Salangen - Astafjord Vekst AS med Lavangen og Salangen - Trygt lokalsamfunn - Felles legevakt - med Narvik og Ballangen - Samarbeid om felles skogsjef - med Lavangen og Salangen (samarbeidsavtalen sagt opp av Salangen kommune) - Samarbeid om havbruksplan for Astafjordbassenget med Ibestad, Skånland, Salangen, Lavangen og Troms Fylkeskommune - Etablering av prosjekt Gründerrommet med Lavangen og Salangen - Prosjektet Vil du være med? Trivsel på jobb. Samarbeidsprosjekt mellom Salangen, Lavangen og Gratangen. Prosjektet avsluttet i Blest i Havlandet er et samfunnsutviklingsprosjekt som kommunene Lavangen, Skånland og Gratangen arbeider sammen om. Prosjektet avsluttet i Det er ønske om videreføring - Prosjektet Blåfjorder ; et samarbeid om felles markedsførings-/reiselivsportal. Dette er et samarbeid mellom Skånland, Ibestad, Gratangen, Salangen og Lavangen kommuner Oversikten er ikke uttømmende. Regionråd Det interkommunale samarbeidet i vår region ble endret i 2004, da gikk Gratangen inn i Sør-Troms Regionråd etter å ha deltatt i Midt-Troms Regionråd. Sør-Troms regionråd består av ordførere og rådmenn i Bjarkøy, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen. I 2011 har det vært en svært stor og god aktivitet i regionrådet Det ser ut til at ansettelsen av en egen sekretariatsleder i 2009 har vært viktig for utviklingen av regionrådet. 1.9 Utfordringer Befolkningsutvikling Tendensen med stadig synkende innbyggertall er en langvarig tendens. I 2009 fikk Gratangen kommune en nedgang på netto 1 innbygger. I 2010 er det igjen en stor nedgang i folketallet med en nedgang på 35 personer. I 2011 har innbyggertallet gått opp med 26 innbyggere. Det er meget positivt. Men den langvarige tendensen er en stadig befolkningsnedgang. Dette kommer særlig til uttrykk med nedgangen i antall barn. For Gratangen kommune, på lik linje med storparten av distriktskommunene, er det befolkningsreduksjonen som er den største trusselen. Samtidig med at 10

11 Aksetittel folketallet reduseres i distriktskommunene så vokser det kraftig i sentrale strøk av landet. Andelen av befolkningen som bor i distriktene går stadig nedover. Dette har stor betydning for bla. fordeling av overføringene fra staten som følger innbyggertallet/andelen av befolkningen. Innbyggertallet har i mange år vært sterkt synkende uten at kommunale tiltak har klart å snu denne negative utviklingen. I arbeidet med å bringe budsjettene i balanse har kommunale arbeidsplasser også blitt borte. Gratangen Kommune innehar en betydelig rolle som aktør i det lokale arbeidsmarkedet og tilrettelegger for næringsutvikling. Siden 2002 er det i Gratangen kommune gjennomført stillingsreduksjoner med til sammen 15 stillinger. I 2010 ble det foretatt reduksjoner i bemanningen på skole. For budsjettåret 2012 er det vedtatt ytterligere reduksjoner i skolen. Også faste stillinger vil måtte fjernes. Befolkningsutvikling Gratangen kommune pr. 1. januar år år år år år år år år eller eldre Sum Kilde: SSB 600 Befolkningsutvikling år 1-5 år 6-15 år år år år år 80 år eller eldre Økonomi 11

12 Demografi og økonomi hører nøye sammen. Små distriktskommuner er i stor grad avhengig av statlig rammetilskudd. Redusert folketall gir reduserte frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Som tabellen viser er det særlig gruppen år som reduseres (flytter). Det er i denne gruppen at potensialet ligger både for økt skatt på inntekt, og for økning i folketallet (den arbeidsaktive- og fertile delen av befolkningen). Samtidig er denne gruppen i liten grad brukere av kommunale tjenester. Reduksjonen i folketall skjer ikke i tilsvarende grad i den delen av befolkningen som mottar de største delene av den kommunale tjenesteproduksjonen. Det betyr at vi må opprettholde tjenesteproduksjonen i større omfang enn reduksjonen i befolkningen tilsier. Når den yngste delen av befolkningen flytter, så reduseres også barnetallet. I inntektssystemet får vi fratrekk i rammetilskuddet fordi andelen av barn 0-5 0g 6-15 er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. I inntektssystemet vektes barn i skolealder aller mest. Lavt barnetall fører til betydelig nedgang i rammeoverføringen. I den andre enden av skalaen får vi betydelig merinntekt særlig for gruppen For antallet registrerte psykisk utviklingshemmede gis utgiftsutjevning med mill. Hver registrert bruker utgjør 545 direkte i rammetilskuddet. Utgifter over 935 refunderes med 80 %. Regnskapet for 2011 viser at det er tilført driftsregnskapet netto momskompensasjon fra investeringer på 4,366 millioner kroner. Det er her korrigert for tidligere års feilføringer/tap på fordringer. Ved siden av utgiftene til produksjon av tjenester, er utgiftene til renter og avdrag på lån økende. Disse utgiftene er en følge av de investeringene som vi har gjort/vedtatt å gjøre. Svingninger i rentenivået gjør Gratangen kommune svært sårbare ved renteoppgang. Det betyr at vi i tider med lave rentekostnader burde opparbeide en viss buffer for å kunne ha å ta av når rentetoppene kommer. I 2011 har kommunens driftsfond blitt betydelig redusert som følge av bevilgninger som kommunestyret har gjort. Regnskapet for 2011 gjøres opp med et lite mindreforbruk på 373, noe som på langt nær er tilstrekkelig. Med driftsresultatet for 2011 er det ikke mulig til tross for en meget lav lånerente, å tilføre midler til driftsfondet. Utsiktene de nærmeste årene er at rentenivået mest sannsynlig vil gå opp. Samtidig så opphører momskompensasjonen fra investeringer som følge av regelendringer og lavere investeringer. Med andre ord Gratangen kommune får økte økonomiske utfordringer. Når innbyggertallet går ned blir det færre som kan bidra til økende utgifter. I 2011 har disposisjonsfondet blitt kraftig redusert som følge av vedtak fattet av kommunestyret. Unntaket er de regnskapsmessige korrigeringene som er foretatt for tidligere års regnskaper (1,526 millioner kroner). Disposisjonsfondet var pr på 7,958 millioner kroner og ved årets slutt på 2,770 millioner kroner. Rehabilitering av skolebygningene. Gratangen kommunestyre vedtok i sak 22/08 at gjeldende skolestruktur skulle videreføres. Kommunestyret vedtok også at det skulle utredes ulike alternative løsninger for rehabilitering av begge skolene innenfor en total kostnadsramme på 30 millioner. I samme sak ble det også bestemt at Myrlandshaugen barnehage skulle samlokaliseres med skole og SFO på Nord-Gratangen skole. Arbeidet med rehabiliteringen startet sommeren 2010 med Gratangsbotn skole. Rehabiliteringsarbeidet medførte at Gratangsbotn skole ble stengt fra sommeren Alle elevene, med unntak av første klasse som fikk skolelokaler i Årstein Barnehage, ble overflyttet til Nord- Gratangen skole fra høsten Gratangsbotn skole var ferdig rehabilitert høsten 2011 med undervisningsstart fra 2. januar

13 Den økonomiske rammen for rehabilitering av Gratangsbotn skole er vedtatt til 20 millioner. Underveis har kommunestyret vedtatt noen endringer slik at kostnadsrammen har økt. Prosjektet er ikke avsluttet ennå. Innvilgede tilskudd/omsøkte tilskudd er ikke utbetalt. For 2010 er det netto overført 875 tusen kroner investeringer til driftsregnskapet fra skolerehabiliteringen, for ,883 millioner kroner overført. For 2011 gjøres regnskapet for prosjektet opp med et underskudd på 3,733 millioner kroner. Som vist ovenfor, så tilsvarer beløpet det som netto er overført til driftsregnskapet. Inkludert i beløpene er også kostnadene til prosjektering av Nord-Gratangen skole. Utgifter og finansiering av møbler og inventar er også med i nettotallene. Rehabiliteringen av Nord-Gratangen skole er vedtatt stanset av kommunestyret. Kommunal tjenesteproduksjon Generelt sett har Gratangen god dekning av de lovpålagte kommunale tjenestene, med god kvalitet. Imidlertid har vi utfordringer innen enkelte områder, og det er iverksatt arbeid for å se på noen av disse områdene. Den driftsmessige siden av resultatet viser at vi i 2011 samlet sett har mindreforbruk på 373 tusen kroner. Som redegjort ovenfor så har driftsregnskapet blitt tilført netto 4,366 millioner kroner fra kapitalregnskapet. Korrigert for tidligere års feilføringer/tap på fordringer, så er drifta tilført netto 2,840 millioner kroner. Nettoresultatet er i tråd med budsjett, mens driftsnivået (brutto driftsutgifter) er betydelig over budsjett. Et historisk lavt sykefravær bidrar sterkt til at det i 2011 er et positivt resultat. I regnskapet er det ført sykepengerefusjoner med 2,185 millioner kroner mens det er utgiftsført utgifter til sykevikarer med 1,165 millioner kroner. Over tid har det vært befolkningsreduksjon i gruppa unge voksne og barn og unge, mens den eldste delen av befolkningen er stabil/ øker litt. Tilpasning av tjenestene til barn og unge, skole spesielt, er helt nødvendig å foreta. Kommunestyret har da også for budsjett 2012 vedtatt strukturendring i skolen. Med en økning av utgifter til renter og avdrag som følge av økning av gjelden og eventuell renteoppgang, må reduksjoner gjennomføres i den øvrige driften dvs. reduksjon i lønnsbudsjettene/reduksjon i antallet stillinger. Selv om befolkningsprognosene er stabile for den eldste delen av befolkningen, så må også tjenestene til denne delen av befolkningen være gjenstand for fortløpende vurderinger i forhold til rasjonalisering/effektivisering/nedskjæringer. Målet for all vår tjenesteproduksjon er at de skal være gode nok både i forhold til kvalitet og kvantitet. Tjenesteutvikling bør stå øverst på dagsordenen til en hver tid. Samhandlingsreformen stiller fortløpende nye og endrede krav til flere tjenester. Gratangen kommune yter kommunale tjenester til sine innbyggere som både ansatte og politikere kan være stolte av. Det er derfor viktig at vi sammen kan bidra til at vi kan fortsatt yte kommunale tjenester og gi service som er tilpasset de behovene som innbyggerne har. Førsteprioritet må gis til de lovpålagte tjenestene. Driftsnivået må tilpasses til de inntektene vi faktisk har til rådighet. Utfordringen er å yte tjenester av et slikt omfang og kvalitet som innbyggerne har krav på/forventer. Med reduserte ressurser så må vi gjøre tingene på en annen måte. Offentlig tjenesteproduksjon må i større grad få til et samspill med frivillig sektor. Frivillighetssentralen er kanskje det første steget i en slik utvikling. 13

14 Døgnåpen forvaltning / ny teknologi/e-tjenester Kravene til gode og publikumsvennlige elektroniske systemer og tjenester er i meget rask utvikling. Publikum skal i større grad kunne ha sin kontakt med kommunen over nettet og også utføre sine oppgaver elektronisk. Dette betyr at forvaltningen langt på vei må gjøre seg tilgjengelig døgnet rundt (online) via nettet. Publikum skal kunne få utført sine ærender når det passer dem, jfr. bruk av nettbank, innelevering av selvangivelse, bestille skattekort, lese av målerstand etc. Gratangen kommune må fortsette med å utvikle de elektroniske systemene i takt med det innbyggerne/samfunnet krever/forventer. Del 2 Årsberetning For å få et lite innblikk i Gratangen kommunes økonomi har vi valgt ut noen elementer for å forsøke å beskrive og gi innsikt i økonomisk status. Vi har forsøkt å følge forslaget til oppsett fra revisjonen. Fullstendig regnskap, regnskapsskjema og noter følger som vedlegg til årsmeldingen/årsberetningen. Kommunens interne regnskap er inndelt i detaljregnskap for - drift, kapital og balanse Driftsregnskapet dekker forhold ved den ordinære driften og viser kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Investeringsregnskapet viser investeringene, der investeringer er anskaffelser av en verdi som i følge nye standarder er satt til et minstebeløp på 100.tusen kroner og med en levetid på over 3 år. Ordinært vedlikehold ansees som en driftskostnad, mens tiltak som fører en bygning i bedre stand eller bedre standard, regnes som en påkostning og altså en investering. Videre er det viktig at kommunen står som eier av det objektet det investeres i for at det skal være en investering. Overføringer til Kirkelig Fellesråd kan godkjennes som investering dersom tiltaket det overføres til kan klassifiseres som anleggsmiddel etter reglene som gjelder for kommunen 14

15 2.1 Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt drift R-2010 Regnskap 2011 Regulert bud 2011 Avvik 2011 Avvik i % Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt % Andre direkte og indirekte skatter % SUM DRIFTSINNTEKTER (B) % Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod % Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod % Overføringer % Avskrivninger % Fordelte utgifter % SUM DRIFTSUTGIFTER (C) % BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) % Renteinntekter, utbytte og eieruttak % Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) % Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter % Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter % Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) % Resultat eksterne finansieringstransaksjoner % Motpost avskrivninger % NETTO DRIFTSRESULTAT (I) % Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond % Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) % Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond % Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) % REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) % Oversikt inntekter, annen oppstilling Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Tall i hele tusen Avvik 2011 Avvik i % Merknader Skatteinntekter % Rammetilskudd ,3 % Sum rammetilskudd og skatt ,4 % Momskompensasjon Inntekten er fordelt i enhetene Integreringstilskudd, flyktninger % Rentekomp. skoleutbygging % Kompensasjonstilskudd sykehjem % Øvrige statstilskudd % 1 Sum driftsinntekter ,5 % Inntektene viser en økning på 425 tusen i forhold til regulert budsjett. Det er da korrigert for at momskompensasjonen er inntektsført direkte i enhetene. Dersom en bruker oppstillingen i hovedoversikt drift så ser en at kommunenes samlede inntekter drift er på 12,247 millioner kroner 15

16 høyere enn regulert budsjett. Da er alle inntektene tatt med også de som føres direkte i enhetenes driftsregnskap. Den største økningen er momskompensasjon fra investeringer. Etter som kompensasjonen først inntektsføres i sin helhet så utgjør dette 7,277 millioner kroner. Av dette tilbakeføres (utgift) 2,911 millioner kroner. I tillegg er momskompensasjon fra drift 0,684 millioner høyere. Videre er refusjoner sykelønn/svangerskapsrefusjoner 0,776 millioner over budsjett. Videre ga andre statlige overføringer en inntektsøkning med 1,740 millioner over budsjett. Her er det midler til næringsfond og diverse prosjekter som utgjør de vesentligste summene Det er svært positivt at skatteinngangen øker mer enn budsjett skatteveksten reduserer rammetilskuddet, men gir samlet en inntektsøkning på 0,640 millioner kroner. Sammenlignet med 2010 er skatteinntektene lavere, men det har sin forklaring i at staten reduserte skatteøret som tilfaller kommunen. Gratangen kommune er en skattesvak kommune og får skatteutjevning. Når skatteinntektene øker så reduseres rammetilskuddet. Oversikten viser at driftsutgiftene 13,465 millioner kroner over budsjett. Lønnsutgiftene er 2,1 millioner over budsjett. Her er fast lønn lærere 1,0 millioner over budsjett. Resten fordeler seg på diverse lønnsposter variabel lønn og svanger/- sykevikar. Bruk av overtid er for eksempel 52 tusen kroner lavere enn budsjett. For kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, er det diverse bygnings- og veivedlikehold i tillegg til kjøp av tjenester i forbindelse med prosjekter, som er hovedårsaken. For prosjekter er det ikke budsjettert verken utgifter eller inntekter. Det blir ordnet ved egne prosjektregnskap. Avskrivningene 4,498 millioner kroner over budsjett (utgift) blir ført som driftsutgiftsutgifter. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har et merforbruk på 1,288 millioner kroner. Her er det prosjektkostnader og bruk av konsulenter (rekruttering ny rådmann) som er de største postene. Under Overføringer er det momskompensasjon fra driftsregnskapet som bidrar med 3,28 millioner kroner. Beløpet er i budsjett inkludert i linjene ovenfor. Oversikten viser at renteinntekter og utbytte er 0,196 millioner kroner under budsjett. Renteutgiftene er 68 tusen kroner over budsjett og avdragsutgiftene er 117 tusen kroner under budsjett. Netto driftsresultat er på 3,235 millioner kroner. Når forskriftsmessige overføringer til kapitalregnskapet er foretatt så viser regnskapet et samlet mindreforbruk på 373 tusen kroner. Netto driftsresultat i 2011 kom så vidt på riktig side av streken. Imidlertid så er netto driftsresultat marginalt. Takket være meget gunstig rentenivå så balanserer regnskapet. En renteoppgang vil fort bringe driften over på minussiden. Det er ikke usannsynlig at rentene vil øke i løpet av siste del av Det vil forsterke behovet for økonomiske omstilling av driften. I 2011 er driften tilført midler fra momskompensasjon, men det er fortatt resultatvirkende korrigeringer av regnskapene fra tidligere år på til sammen 1,526 millioner kroner. Det påløp også ekstra utgifter i forbindelse med kongebesøket. Ut fra regnskapet så utgjorde dette 0,448 millioner kroner. De reelle kostnadene er større da flere utgifter er dekket innenfor enhetenes egne budsjetter. I 2011 ble premieavviket negativ med en samlet kostnad på 0,861 millioner kroner. I 2010 var premieavviket positivt og utgjord en inntektsføring på 0,865 millioner kroner. En resultatgivende forskjell på 1,726 millioner kroner. 16

17 2.2 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2010 Regnskap 2011 Rev bud 2011 Avvik Avvik i % Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) I kommunene er det ofte større oppmerksomhet omkring tallene fra driftsregnskapet. Mindre oppmerksomhet gis investeringsregnskapet. Investeringene som gjøres virker inn på driftsregnskapet i form av økte avskrivninger som reduserer brutto driftsresultat, høyere finanskostnader og økt drift og vedlikehold. Avskrivningene har ikke resultateffekt. Det var i 2011 et finansieringsbehov til investeringer på 41,358 millioner kroner, mot revidert budsjett på 18,150 millioner kroner. Sum finansiering er i regnskapet 35,189 millioner kroner. Revidert budsjett var på 18,150 millioner kroner. Regnskapet viser da at investeringsregnskapet har et underskudd på 6,170 millioner kroner for Underskuddet fordeler seg slik: Underskudd finansiering R-2011 EDB-utgifter (inv) 30 Egenkapitalinnskudd KLP (kan ikke lånefinansieres) 269 Fellesutgifter maskinforvaltning (varebil) 161 Kommunale vannverk 1790 Kommunale veger 186 Skoler 3734 Sum udekket

18 Som det framgår av oversikten er de største overskridelsene på skole og vannverk. Egenkapitalinnskuddet i KLP er ikke budsjettert og må dekkes med egenkapital da det ikke er anledning til lånefinansiering. For skole så er årets underskudd nesten identisk med netto overføring av momskompensasjon fra investering til drift. Dermed er det momskompensasjonsreglene som bidrar til at skoleprosjektet får høyere lånegjeld enn forutsatt. Momskompensasjonen er brukt til drift. Når det gjelder vannutbyggingen er kostnadene høyere enn budsjett se for øvrig kommunestyresak 10/12 og 13/12. Investeringer i de vann, avløp og renovasjon har vanlige mva regler slik at all mva inngår som en del av finansieringen. Underskuddet i investeringer må lånefinansieres da kommunen ikke har tilstrekkelig med fondsreserver. I budsjettet for 2011 ble følgende investeringer vedtatt: Rehabilitering skole. Skolene skal oppgraderes med til sammen 30 mill, hhv 20 mill i Gratangsbotn og 10 mill på Nord-Gratangen. Arbeidet pågår. I 2013 settes det av midler til rullering av arealplanen med 300. Investeringene i vannverkene (Dudalsutbyggingen) fortsetter med i Innkjøp av aggregat til vannanlegget på Årstein 100 i 2011 Ombygging av avløpsstasjon Gratangsbotn 140 i 2011 Innkjøp av servicebil VAR 320 i 2011 Innkjøp av ny varebil teknisk 250 i 2011 Kjøp av 2 stk varebiler til Kart- og oppmåling (kjøpe ut leasingsavtale) 320 i 2011 Nytt tak på Gratangsheimen i 2011 med 500. Nytt tak på Eliborg med 1000 i IKT investeringer må fortsette i hele perioden. Samlet investeringsbehov anslås til Gang og sykkelvei Gratangsbotn skole er lagt inn med i Enhetenes resultat. RegnskapRegnskap Regnskap Budsjett Tall i hele tusen Avvik 2011 Avvik i % Merknader Driftsrammer netto: Sentraladministrasjon % Momskomp fra Investeringer Helse % Avskrivninger på til sammen Gratangen skole % 4762' fordelt i enhetene. Gratangen barnehage % Ikke budsjettert, Nav Gratangen % påvirker ikke driftsresultatet Barneverntjenesten % Gratangsheimen % Hjemmetjenesten % PU-Tjenesten % Tekniske tjenester % Astafjord Kart- og oppmåling Astafjord Skatt- og innfordring Diverse prosjektregnskap 0 2 Netto driftsutg., sektorer ,9 % Som det går fram av oversikten ovenfor, så ser vi at netto drift enhetene ligger 0,696 millioner kroner over regulert budsjett. Beløpet må korrigeres for avskrivninger på 4,762 millioner kroner som ikke er 18

19 budsjettert. Videre så må det korrigeres for momskompensasjon 4,366 millioner kroner(netto) fra investeringsregnskapet, samt korrigeringer for tap/feilføringer fra tidligere år. Netto driftsresultat er da reelt 1,226 millioner kroner lavere enn budsjett. Alle enhetene bortsett fra skole og helse har mindreforbruk i 2011 (korrigert for avskrivninger, men inkl feilføringer). En viktig faktor for dette resultatet er det lave sykefraværet samt at enhetene har styrt i henhold til sine budsjetter. For området Sentraladministrasjon viser regnskapet et netto mindreforbruk på 2,012 millioner kroner. Her er det mange forhold som spiller inn. Inntektsøkningen på 8,371 millioner kroner er i det alt vesentlig momskompensasjon fra drift og investeringer. Utgiftsøkningen fordeler seg over en rekke ansvar. Her kan nevnes følgende faktorer: Politisk virksomhet 0,490 millioner (netto), premieavvik inkl arbeidsgiveravgift 0,861 millioner, rekruttering av rådmann (anslagsvis) 0,400 millioner kroner, bygningsvedlikehold (utbedring forsikringsskade kommunehus + bygningsvedlikehold helsesenter) 0, 545 millioner kroner, avskrivninger 1,308 millioner kroner. For enheten Skole er det lønnsutgiftene som er største avvik med totalt 1,316 millioner kroner. Andre driftsutgifter står med avvik på 1,407 millioner kroner. Her må avskrivningene på 0,496 millioner kroner trekkes fra. Av andre faktorer er tidligere års feilføringer med 0,459 millioner kroner og strømutgifter ved Nord-Gratangen skole på 0,316 millioner over budsjett. Skoleskyss ble 0,203 millioner kroner høyere enn budsjett. Inntektsøkninger i form av tilskudd, refusjon sykepenger/fødselspenger. Samlet inntektsøkning på 0,656 millioner kroner. Netto driftsresultat for enheten er et merforbruk på 1,570 millioner kroner. For enheten Teknisk så viser tabellen ovenfor et merforbruk på 1,627 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 2,060 millioner kroner, så er netto drift 0,433 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. For de selvfinansierende områdene er det en underdekning i regnskapet på 1,081 millioner kroner for ansvaret kommunale vannverk. Det betyr at det i henhold til regnskapet er en underdekning på vannavgifter på 1,081 millioner kroner i Dette beløpet tilsvarer de inntektene som kunne vært krevd inn. Den øvrige driften subsidierte vannavgiften i Det haster derfor med å få på plass et selvkostregnskap som sikrer at de selvfinansierende tjenestene faktisk dekker de reelle kostnadene. Avskrivningene er kapitalutgiftene. Gratangsheimen har i 2011 fått økte inntekter fra vederlagsbetalingen med 0,513 millioner kroner. Vederlagsbetalingen blir bestemt ut fra regler fastsatt i lov og forskrift og beregnes i forhold til beboernes pensjoner og kapitalinntekter, ikke formue. Gratangsheimens reelle netto driftsresultat, korrigert for avskrivningene, er det et reelt mindreforbruk på 0,316 millioner kroner. 2.4 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter inkl. finansinntekter og driftsutgifter inkl. finansutgifter. Netto driftsresultat sier noe om handlefriheten til en kommune. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 3 %. For 2011 tilsvarer det et netto driftsresultat på 3,393 millioner kroner. I regnskapet er netto driftsresultat 3,236 millioner kroner (fra hovedoversikt drift). Men i dette beløpet er det inkludert momskompensasjon som skal føres tilbake til investeringsregnskapet. Det reelle netto driftsresultatet er 0,373 millioner kroner, 0,003 %, 1/10 del av anbefalt størrelse. 19

20 Hele tusen kroner Noen tall/sammenligninger Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Frie inntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Gjeld Lånegjeld pr innbygger Rammetilskudd Skatt Renteinntekter/utbytte Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lønnsutgifter Strøm Driftsutgifter IKT Nedenfor følger noen grafiske framstillinger fra tabellen ovenfor. Det er ikke laget kommentarer til alle bildene da figurene taler for seg selv Renter og avdragsutgifter - sum renter og avdrag Sum renter og avdrag Avdragsutgifter Renteutgifter Gjeldsutvikling Gjeld

21 Hele tusen kroner Tall i hele tusen kroner 100 Lånegjeld pr innbygger Lånegjeld pr innbygger 20 0 Ved utgangen av 2011 er den langsiktige gjelden på millioner kroner. Dette er en økning på 20,86 millioner kroner fra Det anbefales at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 % av driftsinntektene, hos oss ligger vi på 5 %. Dette takket være lave renter og utbytte fra HLK. Med store lån vil renteoppgang medføre drastiske konsekvenser med nedskjæringer i driften. Med tanke på dette er det fornuftig å ha reserver på fond for å sikre stabil tjenesteproduksjon. Etter 2011 har de frie driftsfondene blitt så kraftig redusert at en økning i rentene vil gi omgående behov for driftsreduksjoner Driftsinntekter - driftsutgifter Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Her ser vi hvordan ugiftene har økt mer enn inntektene. I 2011 bidrar momskompensasjonen fra investeringer til at inntektene blir større enn utgiftene, men som redegjort ovenfor så tilbakeføres det midler og dette er ikke med i driftsutgiftene i grafen. Etter som det er bare en forholdsvis liten del av inntektene vi kan påvirke, er det på utgiftssiden at vi må redusere. Utviklingen fra 2010 til 2011 viser at inntektene og utgiftene har økt i takt og at alle inntektene går med til å dekke utgiftene. 21

22 Aksetittel Skatt og rammetilskudd Rammetilskudd Skatt Skatteinntektene hadde også i 2011 en nedgang fra 2010, men det har sin forklaring i at kommunene fikk redusert sin andel av innkrevd skatt i forhold til andelen til staten. Pga av Gratangen er en skattesvak kommune får vi skatteutjevning i rammetilskuddet. Derfor har rammetilskuddet økt forholdsvis mer fra 2010 til 2011 enn for årene før Renteutgifter, renteinntekter/ytbytte og avdragsutgifter Renteutgifter Avdragsutgifter Renteinntekter/utbytt e Renteutgiftene ble for ,710 millioner kroner høyere enn i Lav rente til tross så økte utgiftene som følge av kraftig økning i lånegjelden Avdragsutgiftene ble redusert som følge av avdragsutsettelse på noen av lånene (vedtatt av kommunestyre). Selv om lånemengden økte, så sørget lav lånerente for at belastningen ikke økte mer. Renteinntekter og utbytte var uforandret fra Aksjeutbyttet fra HLK var også på samme nivå i 2011 som i Det er å forvente at aksjeutbyttet vil holde seg på dagens nivå framover, mens renteinntektene vil variere etter renteutviklingen. Driftsutgifter IKT Driftsutgifter IKT

23 Lønnsutgifter Lønnsutgifter Strøm og kontorutgifter Strøm Kontorutgifter 2.6 Balanse Økonomisk oversikt, balanse R-2011 Anleggsmidler (A) (Sum kap. 2.2 og 5.2) Faste eiendommer og anlegg (2.27 og 5.27) Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24 og 5.24) Utlån (2.22 og 5.22) Aksjer og andeler (2.21 og 5.21) Pensjonsmidler (2.20 og 5.20) Omløpsmidler (B) (Sum kap. 2.1 og 5.1) Kortsiktige fordringer (2.13 og 5.13) Premieavvik (2.19 og 5.19) Aksjer og andeler (2.18 og 5.18) Obligasjoner (2.11 og 5.11) Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10 og 5.10) Varer (5.17) Sum eiendeler (A+B) GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital (C) (Sum kap. 2.5 og 5.5) Disposisjonsfond (2.56 og 5.56) Bundne driftsfond (2.51 og 5.51) Ubundne investeringsfond (2.53 og 5.53) Bundne investeringsfond (2.55 og 5.55) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) (2.581 og 5.581) : : Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) (2.580 og 5.580) : : Regnskapsmessig mindreforbruk ( og ) Udekket i investeringsregnskapet ( og ) Likviditetsreserve ( og ) Kapitalkonto ( og ) Gjeld (D) Langsiktig gjeld (sum kap. 2.4 og 5.4) Pensjonsforpliktelse (2.40 og 5.40) Andre lån (2.45 og 5.45) Kortsiktig gjeld (sum kap. 2.3 og 5.3) Annen kortsiktig gjeld (2.32 og 5.32) Premieavvik (2.39 og 5.39) Sum gjeld og egenkapital (C+D)

24 Ut fra balansen kan man merke seg at anleggsmidler har økt, vesentlig som følge av økning i faste eiendommer og anlegg. Pensjonsmidler er redusert fra 2010 med 10,6 millioner kroner. Regnskapsførte tall er etter oppgave fra KLP/STP, se note 2 i regnskapet. Kasse, postgiro og bankinnskudd er reduser fra 2010 med 4,67 millioner kroner. Det vesentligste kan forklares med redusert disposisjonsfond. Den langsiktige gjelda har økt med 31,623 millioner kroner. Hovedårsaken er økte langsiktige lån og økt pensjonsforpliktelse. Disposisjonsfond er kraftig redusert (reduser med 5,188 millioner kroner). Dette forklares med diverse bruk/finansiering gjort i løpet av 2011 og tidligere år. 2.7 Fond Oversikten ovenfor viser samlet oversikt over kommunens totale fondsmidler. Disposisjonsfond og bundne driftsfond kan benyttes på driftssiden, og disposisjonsfond kan også benyttes til investeringer. Ved utgangen av 2010 har Gratangen kommune et disposisjonsfond på vel 7,958 millioner kroner, inkl pensjonsreguleringsfond på mill. Som nevnt ovenfor så har disposisjonsfondet blitt kraftig redusert i Ved utgangen av 2011 var disposisjonsfondet redusert til 2,770 millioner kroner, inkl pensjonsreguleringsfondet. Vi ser at bundne investeringsfond og bundne driftsfond har økt med 0,310 millioner kroner i Dette er fondsmidler som er avsatt til særskilte formål og regler. FOND R-2011 Disposisjonsfond (2.56 og 5.56) Inkl pensjonsreguleringsfond Pensjonsreguleringsfond Bundne driftsfond (2.51 og 5.51) Ubundne investeringsfond (2.53 og 5.53) Bundne investeringsfond (2.55 og 5.55) Sum Fondsutviklingen Bundne investeringsfond (2.55 og 5.55) Ubundne investeringsfond (2.53 og 5.53) Bundne driftsfond (2.51 og 5.51) Pensjonsreguleringsfond Disposisjonsfond (2.56 og 5.56) 24

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM 215 218 GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP 215 218, Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM 215-218... 3 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Songdalen kommune Side 1 av 83

Songdalen kommune Side 1 av 83 Songdalen kommune Side 1 av 83 Innholdsoversikt... Side Innledning... 3 Den økonomiske utviklingen... 4 Samfunnsutvikling... 19 Overordnede og sektorovergripende mål... 24 Rådmannens stab... 38 Politisk

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer