Årsrapport Norsk Telegrambyrå AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS 0

2 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) har vært et positivt, men også et travelt og krevende år for selskapet. Terrorangrepet 22. juli har preget hverdagen. Både som følge av selve hendelsen og bedriftens lokalisering i regjeringskvartalet, men også fordi terrorsaken har vært en svært omfattende og viktig redaksjonell oppgave. Strukturelt har samordningen mellom Norsk Telegrambyrå AS og Scanpix Norge AS preget året. 1. august 2011 ble selskapene formelt fusjonert og heter Norsk Telegrambyrå AS. Navnet NTB scanpix beholdes og benyttes om bildebyråvirksomheten. Vekst og videre utvikling har preget Norsk Telegrambyrå AS og NTB-gruppens virksomheter i For alle virksomheter og aktiviteter i NTBgruppen har omsetning og resultat vokst vesentlig i 2011 sammenlignet med året før. Selskapet har i 2011 lagt grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling gjennom arbeidet med en ny strategiplan for de kommende tre årene. Strategien har fortsatt vekst og utvikling som hovedmål, med ambisjoner om å øke produkt- og tjenestespekteret og ta posisjoner i nye markeder. Det er lagt et godt grunnlag for denne strategien i Styret vil takke de ansatte for god innsats og fin utvikling i et innholdsrikt og arbeidsomt år. Kjøpet av Retriever AB og NTB scanpix Norge AS er finansiert av kontanter og lånefinansiering. Egenkapitalandelen per er 61,9 prosent. Faktisk innestående kontantbeholdning per er 26,6 millioner kroner. Likviditeten vurderes som god. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt er 17,9 millioner kroner og foreslås disponert slik: Overføres til annen egenkapital, 17,9 millioner kroner. Selskapets frie egenkapital per er 69,1 millioner kroner FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha lav risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet er eksponert for renterisiko knyttet til eksterne lån og ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning og valutarisiko knyttet til investeringen i det svenske selskapet Retriever AB. ØKONOMI NTBs årsregnskap inkluderer 51,11 prosent av det økonomiske resultatet i Nyhetsgrafikk.no AS og 50,1 prosent av resultatet i Universum AS. I tillegg inkluderer regnskapet NTBs 34 prosents andel av Retriever AB (under finansinntekter). NTBs resultat i 2011 er summen av stabil utvikling i NTB, NTB scanpix, Universum og Nyhetsgrafikk. Utviklingen i Retriever er meget god, med en vekst på 23,3 prosent i NTBs resultat før skatt er 14,2 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner året før. Omsetningen i selskapet økte i 2011 med ca. 70 millioner kroner, til 209,2 millioner kroner. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges. ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 135 fast ansatte i selskapet. Det ble utført 137 årsverk. Inkludert 50,1 prosent av årsverkene i Universum AS og 51,11 prosent i Nyhetsgrafikk AS har 153 ansatte utført 145 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2011 på 2074 sykedager (2,9 prosent). Det har ikke 2

3 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 forekommet eller blitt innrapportert arbeidsuhell eller ulykker i selskapet i Som følge av terrorangrepet 22. juli har mange ansatte opplevd påkjenninger utover det ordinære. Det har derfor vært gjennomført et omfattende kriseveiledningsprogram på individog gruppenivå i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og gode lokaler i Akersgata 55. LIKESTILLING I 2011 var det 135 ansatte i NTB, hvorav 56 kvinner og 79 menn. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Styret mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, språk eller livssyn. Forholdene er lagt til rette for funksjonshemmede. samtidig vokse i nye markeder med eksisterende og nye produkter. En viktig oppgave for selskapet i 2012 er å utnytte disse mulighetene maksimalt. I 2011 er det vedtatt en ny strategi for selskapet. Strategien tydeliggjør hvilke roller de ulike virksomhetene har, og hvilke forretningsområder virksomheten består av. Grunnlaget for vekst- og oppkjøpsstrategien og selskapets finansielle evne til å håndtere investeringene bygger på en forutsetning om at nyhetstjenesten skal gå i balanse og at det sammenslåtte selskapet skal levere forsvarlige resultater hvert år. Med fortsatt solide bidrag fra øvrige virksomheter er det lagt et godt grunnlag for videre vekst. Målet er fortsatt å etablere og knytte flere aktiviteter til NTB-gruppen innenfor definisjonen av kjernevirksomhet og/eller naturlig tilknyttet virksomhet. Utvikling av partnerskap med kundene er et satsingsområde. I NTB-gruppens virksomheter utføres det i økende grad faste, rutinemessige oppgaver på vegne av kundene. NTB har færre kunder og lavere inntekter fra kunder i næringslivet og offentlig sektor enn nyhetsbyråer NTB samarbeider med. Det er derfor et mål å øke omsetningen på disse områdene, og i 2011 har selskapet tatt et steg i riktig retning. Kombinasjonen av et sammenslått NTB scanpix, Retriever, Universum og Nyhetsgrafikk er et godt utgangspunkt for fortsatt positiv utvikling på dette området i FRAMTIDSUTSIKTER De siste tre-fire årene er det lagt et godt grunnlag for NTBs og NTB-gruppens videre utvikling. Nye virksomheter styrker selskapets strategiske og finansielle posisjon. Samtidig vil det mangfoldet NTB-gruppen nå representerer, gi nye muligheter for vekst og utvikling. Målet er å opprettholde den samme stabile og brede posisjonen nyhetstjenesten har i de norske mediene og 3

4 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Stig Finslo Knut Falchenberg John Kvadsheim Lars Kise Hanna Relling Berg Tom Hetland Anna Nesje Ola Welle Albech Cornelius Poppe Pål Bjerketvedt Jon Espen Lohne NØKKELTALL (i kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) 5,4 % 3,8 % -1,3 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. etter finansposter/driftsinntekter) 6,8 % 3,4 % 0,2 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. etter finansposter/totalkapital) 9,9 % 4,4 % 0,2 % Egenkapitalrentabilitet (res. etter finansp/egenkapital) 16,0 % 8,6 % 0,4 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 61,9 % 51,5 % 55,2 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,19 1,31 1,48 4

5 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Resultatregnskap 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note nr Nyhetstjenesten Fototjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og sosiale kostnader 13, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5, Avskrivning på varige driftsmidler og imm. verdier Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i datterselskap Resultat på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Nedskrivning anleggsaksjer Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført fra fond for vurderingsforskjeller 0 0 Overført til annen egenkapital

6 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Balanse - eiendeler 2011 BALANSE EIENDELER Note nr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: EDB-utviklingsprosjekter Arkiv, kundedatabase, software, varemerke etc Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskaper 6, Aksjer i andre selskaper Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 14, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 11,15, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Balanse - EK og gjeld 2011 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note nr Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2012 I styret for Norsk Telegrambyrå AS Jon Espen Lohne Stig Finslo Knut Falchenberg Lars Kise Hanna Relling Berg Tom Magnar Hetland Anna Nesje Ola Welle Albech John Kvadsheim Cornelius Poppe Pål Bjerketvedt Adm. dir./sjefred. 7

8 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapet REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over fremleiekontraktenes løpetid. Aksjer i felleskontrollert selskap Aksjer i felleskontrollerte selskap rapporteres i h.t. bruttometoden. Universum AS (eierandel 50,1 %) og Nyhetsgrafikk.no AS (eierandel 51,11 %) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i selskapet er rapportert på egne linjer i regnskapet. Aksjer i tilknyttede selskap Investering i tilknyttede selskap rapporteres i ht. egenkapitalmetoden. Eierandel i Retriever AB (34 % eierandel) rapporteres som et tilknyttet selskap. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av nettoresultatet i selskapet er rapportert på egen linjer under Finansposter i resultatregnskapet og netto balanseverdi av selskapet i egen linje under Finansielle anleggsmidler i balansen. Datterselskap Ved oppkjøp pr etablerte NTB 100 % eierskap i Samfoto AS. For perioden er resultatet av virksomheten i Samfoto AS rapportert i ht. egenkapitalmetoden i egen linje under Finansinntekter i resultatregnskapet. I regnskapet pr er nettoverdien av investeringen rapportert i egen linje under Finansielle anleggsmidler i balansen. Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektive innskuddspensjonsordninger samt kollektive (sikrede) pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplaner). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet under posten Finansielle anleggsmidler (selskapsregnskapet) og Avsetning for forpliktelser (konsernregnskapet). Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det 8

9 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt)og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller og skattemessig underskudd til fremføring som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt beregnes med nominell verdi. Finansiell markedsrisiko Det er knyttet finansiell markedsrisiko (valutakursendringer) til investeringen i det tilknyttede selskapet Retriever AB. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er rapportert iht. den indirekte metoden. Likviditetsbeholdningen tilsvarer innestående i bank. Konsernet - konsernregnskapet Konsernet består av Norsk Telegrambyrå AS (morselskap) og Samfoto AS (100% eiet av Norsk Telegrambyrå AS). Samfoto AS har forretningskontor i Oslo. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2011, da Samfoto AS er av uvesentlig betydning for å vurdere konsernets stilling og resultat. Fusjon Det heleide datterselskapet Scanpix Norge AS ble innfusjonert i Norsk Telegrambyrå AS pr Fusjonen ble gjort med skattemessig kontinuitet og regnskapsmessig konsernkontinuitet. Det er ikke utbetalt vederlag ved fusjonen. Scanpix Norge AS er et bildebyrå. Sammenligningstallene for 2010 er ikke omarbeidet i forbindelse med fusjonen. Regnskapstallene for 2011 og 2010 er dermed ikke direkte sammenlignbare. 2 SALGSINNTEKTER Inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester i selskapsregnskapet knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. Fototjenesten gjelder salg av fotos både til inn- og utland. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER - SELSKAPET Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester, og inntekter fra Nynorsk Pressekontor. 4 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Selskapet Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Pensjoner Selskapet har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i Storebrand Liv. Selskapets forsikringsordninger omfatter ved årsskiftet 163 personer, herav 123 personer i ytelsesbasert ordning og 40 personer i innskuddsbasert ordning. Forpliktelser i den ytelsesbaserte ordningen omfatter også 58 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 148 ansatte. I tillegg har NTB forpliktelser overfor 17 personer som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Pensjonsberegningen er foretatt i h.t. IAS19 og anbefalinger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: Netto pensjonskostnad 2011: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) før AGA

10 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 Administrasjonskostnader Resultatført planendring/(avkortning) Resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Netto pensjonsmidler Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Netto pensjonsmidler Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 2,60 % (2010: 4,00%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % (2010: 5,25%) Lønnsvekst 3,50 % (2010: 4,00%) Pensjonsregulering 0,10 % (2010: 1,25%) G-regulering 3,25 % (2010: 3,75%) Forventet gjenstående tjenestetid 13,00 (2010: 11,00) Som det fremgår av omtale under punktet Regnskapsprinsipper, blir virkningen av avvik i aktuarens beregningsforutsetninger (estimatavvik) i h.t. Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid (13 år) etter særskilte regler. Estimatavvik oppført i balansen pr for senere kostnadsføring utgjør kr EDB-UTVIKLINGSPROSJEKTER, HISTORISK ARKIV, MASKINER, INVENTAR, INNREDNING, FERIEHYTTER, GOODWILL, ANDRE IMMATERIELLE VERDIER EDB-utviklingsprosj. Maskiner/inventar innred. Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 2-10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Goodwill Arkiv Software Tilgang i Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 år 20 år 15 år 10

11 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 Kunde-database Varemerker, brands Tilgang i Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år evig Selskapet flyttet i 2006 sin virksomhet til nye lokaler i Akersgaten 55. Lokalene leies og leiekontrakten løper til mars 2013 med årlig leieregulering basert på konsumprisindeksen. Leiekostnaden for 2011 utgjorde kr Leiekontrakten for selskapets tidligere kontorlokaler løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Det er inngått fremleieavtale for storparten av lokalene. Leiekostnaden for 2011 utgjorde kr DATTERSELSKAP/ FELLESKONTROLLERT SELSKAP/ TILKNYTTET SELSKAP NTB investerte i 1999 i Scanpix Norge AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjorde 49,9 % fram til Etter oppkjøp pr er Scanpix Norge AS et heleid datterselskap av NTB. NTB investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1 % og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 33,33 %. NTB investerte i 2008 i Nyhetsgrafikk.no AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 51,11 % og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 51,11 %. NTB har ikke bestemmende innflytelse i Universum AS og Nyhetsgrafikk.no. Selskapene er å regne som felleskontrollerte selskap og rapporteres i ht. bruttometoden. NTB investerte i 2009 i det svenske selskapet Retriever AB. Eierandel utgjør 34 % og selskapet er å regne som et tilknyttet selskap. Selskapsandelen er rapportert i ht. egenkapitalmetoden i regnskapet. NTB investerte i Samfoto AS. Eierandelen er 100 % og for perioden er denne andelen i datterselskapet rapportert i h.t. egenkapitalmetoden i regnskapet. Selskap rapportert i ht. bruttometoden (nettoverdier)/egenkapitalmetoden: Samfoto AS Universum AS Nyhetsgrafikk.no Retriever AB Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Immaterielle verdier Bokført verdi Kjøp andel i Resultatandel Konsernbidrag Utbytte for Bokført verdi Herav uavskrevet goodwill Herav uavskrevet øvrige immaterielle eiendeler Årets avskrivning goodwill Årets avskrivning øvrige immaterielle eiendeler Lineær avskrivning goodwill 10 år 10 år 10 år 10 år Lineære avskrivning forretningsnavn, varemerker, arkiv 25 år 25 år Kundedatabase/kundekontakter Software/teknologi Varemerke/brands Lineær avskrivning lisenser 15 år 5 år 10 år Evig 11

12 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 Avskrivningstiden på 10 år vedr. goodwill er satt ut fra selskapenes sterke markedsposisjon og en forventning om at investeringene skal generere inntekter i minst 10 år framover. Universum AS har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for enkelte av sine ansatte (sikret ordning). Forpliktelser i h.t. denne pensjonsforsikringsordningen er ikke balanseført i selskapets regnskap. Rapporteringen i Universum AS avviker dermed fra prinsippene for rapportering av pensjonsforpliktelser i NTB AS og Scanpix Norge AS. Da virkningen av denne prinsippforskjell er uvesentlig, er ikke Universums regnskapstall justert ved innarbeidelsen i NTBs regnskap. 7 AKSJER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler: Eierandel Balanseført verdi pr Kostpris pr Innholdsutvikling AS 17,41 % Akkumulert nedskrivning av aksjene utgjør kr SKATTER Skattekostnaden i resultatregnskapet i 2011 består av: Betalbar skatt -2 Endring utsatt skatt Netto (kostnad) Skattegrunnlag 2011 fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel skattekostnad felleskontrollerte/tilknyttede selskaper Resultat fra selskap rapport i ht. egenkapital-/bruttometoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fradrag skattemessig underskudd til framføring Skattegrunnlag Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28 % av regnskapsmessig resultat før skatt Justert for resultat felleskontrollerte/tilknyttede selskap Effekt av permanente forskjeller Sum skattekostnad Betalbar skatt Endring balanseføring utsatt skattefordel Regnskapsført skatteinntekt Utsatt skatt Endring Driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler

13 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte Andre forskjeller Underskudd til fremføring Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 28 % utsatt skatt Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt i regnskapet. Utsatt skatt beregnes med grunnlag i forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Beløpene for midlertidige forskjeller og utsatt skatt pr inkluderer det innfusjonerte datterselskapet Scanpix Norge AS. (Utsatt skatt iflg. selskapsregnskapet for Norsk Telegrambyrå AS pr utgjorde kr ) En andel av utsatte skattefordeler på kr er oppført som en eiendel i regnskapet pr Begrunnelsen for balanseføring er at storparten av de midlertidige forskjellene og underskudd til fremføring kan utnyttes til å redusere fremtidig betalbar skatt i selskapet. Fusjonen med Scanpix Norge AS har medført mulighet for utnyttelse av selskapets underskudd til fremføring. Dette har medført en skatteinntekt i regnskapet for 2011 på kr ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr 500. Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg. Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Edda Media AS 25,5 % A-pressen ASA 14,2 % Aftenposten 11,1 % NRK 11,1 % Verdens Gang 10,7 % Adresseavisen 8,2 % Bergens Tidende 4,1 % Stavanger Aftenblad 2,7 % Østlendingen 2,1 % Harstad Tidende 1,7 % Hamar Media AS 1,3 % Dagbladet 0,9 % Asker og Bærums Budstikke 0,9 % Fædrelandsvennen 0,8 % Dagsavisen 0,6 % Lillehammer Medieinvestering AS 0,4 % Gudbrandsdølen Dagningen 0,3 % Agderposten 0,3 % Trønder-Avisa 0,3 % Halden Arbeiderblad 0,2 % 97,40 % Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. 10 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 33 egne aksjer. Det er kjøpt to egne aksjer i KAUSJONSANSVAR/ GARANTIANSVAR Kausjonsansvar 0 0 Garantiansvar NTB har stilt garanti overfor Entra Eiendom AS på kr Dette beløpet tilsvarer tre måneders kontorleie og felleskostnader i Akersgt. 55. Som sikkerhet for NTBs garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Entra Eiendom. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTBs særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr

14 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene ANTALL ÅRSVERK Det har i regnskapsåret blitt utført 137 årsverk i selskapet. 13 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn til administrerende direktør/sjefredaktør i morselskapet utgjorde for 2011 kr Andre ytelser utgjorde kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning. Betalt pensjonspremie vedr. administrerende direktør utgjorde for 2011 kr Det er i 2011 kostnadsført styrehonorarer med til sammen kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Honoraret fordeler seg med kr på revisjon og kr på andre tjenester utenfor revisjonen. 14 LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 15 BETALINGSMIDLER Bundne bankinnskudd FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Kortsiktig utlån til datterselskap utgjør kr pr Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Selskapets pantegjeld til kredittinstitusjoner utgjør pr kr Som sikkerhet for pantegjelden er avgitt pant i aksjene i Retriever AB. Disse aksjene har en samlet bokført verdi på kr i regnskapet pr Det er avgitt pant i en andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. note 12/16). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr En bankkonto er også pantsatt for kr for de samme pensjonsforpliktelsene. 17 ANNEN EGENKAPITAL Annen Fond for egenkapital vurderingsforskjeller Pr Overskudd Kjøp av egne aksjer Regulering Fond for vurderingsforskjeller 0 0 Pr NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet har betydelige forretningsmessige avtaler med eiere og datterselskap, Avtalene baseres på markedsmessige betingelser Fordringer på nærstående parter Gjeld til nærstående parter Salg til nærstående parter Kjøp fra nærstående parter

15 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Noter til regnskapene 2011 KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld, lager Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler/varige driftsmidler Salg av anleggsaksjer 0 0 Investert i anleggsaksjer Endring i andre investeringer 0 0 Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Kjøp av egne aksjer Nedbetalt gjeld Mottatt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr NTB Likviditetsbeholdning pr Scanpix Norge AS Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Resultat selskap rapportert i h.t. Ek/ bruttometoden Nedskrivning anleggsaksjer Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

16 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Revisors beretning

17 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Revisors beretning

18 Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS Akersgt. 55. inng. Apotekergt. Postboks 6817 St. Olavs plass N-0130 Oslo 18

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2003

Å R S R A P P O RT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2003 4 Nettet utfordrer nyhetstjenesten 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2002

Å R S R A P P O RT 2002 ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2002 4 Harde tak og nye muligheter 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer