INNHOLDFORTEGNELSE. Tromsø kommune Rådmannens forord 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDFORTEGNELSE. Tromsø kommune 2000. Rådmannens forord 3"

Transkript

1 2 INNHOLDFORTEGNELSE Rådmannens forord 3 Årsmeldingen for Tromsø kommune er utarbeidet av rådmannens stab og medarbeidere i de enkelte avdelinger/bedrifter. Layout: Lundblad Media AS Trykk: Rådhustrykk Forsidebilde: Gyllenborg skole fylte 100 år i 2000 Foto: Sidsel Figenschow Baksidebilde: Tromsø domkirke ble lyssatt advent 2000 Foto: Paul Henrik Kielland Opplag: 500 Økonomisk analyse 4 Kort om året som gikk 10 Avdelingsbidragene Sentraladministrasjonen 12 Teknisk avdeling 14 Byggforvaltningen 20 Oppvekstavdelingen 22 Avdeling for helsevern og sosial omsorg 26 Kulturavdelingen 32 Kommunale bedrifter Tromsø havnevesen 36 Kirkelig fellesråd 37 Kulturhuset 38 Tromsø kino 39 Tabeller, statistikk Investeringer 40 Organisasjonsplan 42 Befolkningsstatistikk 43

2 3 FORORD Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for år Meldingen tar sikte på å sammenfatte og oppsummere den kommunale virksomheten for det året vi har lagt bak oss. Årsmeldingen skal være et nyttig redskap både for politikere og administrasjon ikke bare til evaluering av årets arbeid,men også for å bruke erfaringene til å planlegge videre innsats. Ved årsskiftet nådde Tromsø nok en milepæl med passering av innbyggere. På tallet var det en årlig befolkningsøkning på hele 1,7%. Det er fortsatt nødvendig med en høy beredskap for byens videre vekst. Tromsø kommunestyre vedtok i år 2000 arealdelen for byområdet. Det er en viktig revidering for å vurdere de langsiktige linjene for hvordan byen bør vokse og hvilke områder som bør vernes mot utbygging. Parallelt med veksten i sentrum har vi områder i distriktene med en urovekkende befolkningsutvikling. Rådmannen håper at tiltakene som ble vedtatt i Næringsplanen for distriktene,kan realiseres og dermed være med på å dempe denne utviklingen. etter en resultatenhetsmodell. Målet er mindre administrasjon og økt ansvarliggjøring og frihet til utøvende tjenester. Vi nærmer oss en ny fase der innsats vil kreves av hver og en for å arbeide fram nye Tromsø kommune. Det er viktig med godt arbeidsmiljø både for ledere og ansatte for at vi skal kunne utløse videre kreativitet og entusiasme rundt gjennomføringsarbeidet. Overgangen til en ny struktur vil kreve ekstra innsats,samtidig som vi skal opprettholde et godt tjenestetilbud. De viktige målene med omstillingsarbeidet,nemlig at vi både skal yte bedre service og bli mer effektive,må fremdeles stå sentralt. Kommuneøkonomien gir fortsatt grunn til bekymring. Vår oppgave vil derfor også de kommende årene være å sikre kontroll slik at vi kan få den handlefriheten som en sunn økonomi gir. Uten handlefrihet er vi ute av stand til å løse våre oppgaver på en god måte. De som taper på en slik utvikling er de som trenger våre tjenester mest. Ungdomshuset Tvibit kom fra visjon til virkelighet i år Sammen med det nyåpnede studenthuset Driv har ungdommen manifestert seg i byens kulturliv. På andre kulturområder har vi gjerne villet gjort mer. Ferdigstillelsen av Mortensnes omsorgssenter og barneboligen i Nansenveien er gode bidrag til vårt tjenestetilbud. Statusrapporten for pleieog omsorgstjenestene er en god hjelp til videre forbedringsarbeid. Innen oppvekstavdelingen har endringer i oppgave- og ansvarsfordeling stått sentralt i året som har gått. Det er utpekt pilotskoler og pilotbarnehager som har fått eller skal få utvidede oppgaver og ansvar. Rådmannen er stolt av den innsats,engasjement og vilje som vises til å takle de mange utfordringene som vi møter daglig. Dette er viktig i vårt arbeid for å gjøre Tromsø til en bedre kommune for alle. Grunnlaget for omstilling av hele kommuneorganisasjonen er kommet et langt stykke på vei. I desember ble det foreslått en ny organisering av administrasjonen fra dagens fire-fem nivåer til to nivåer. Det er samtidig vedtatt at administrasjonen i framtida skal organiseres Wenche Bergmo rådmann

3 4 ØKONOMI Røde tall nok engang Regnskapet for 2000 er gjort opp med et underskudd på 15 mill. kr. Dette er omtrent som for 1999,og i tråd med prognosen i 1. tertialrapport. Dersom vi ser bort fra VAR-sektoren er netto driftsresultat på 3 mill. kr negativt,det samme som for Merforbruket på rammeområdene er på om lag 58 mill. kr. Korrigert for merkostnader knyttet til vinteren 2000 som ikke ble kompensert av staten,er merforbruket på 48 mill. kr. Det høye driftsnivået utgjør kommunens største økonomiske utfordring. Under arbeidet med økonomiplan ble det avsatt 15 mill. kr i 2001 for å dekke forventet underskudd for De avsatte midlene må nå brukes for å saldere merforbruk i Et alternativ for å dekke inn underskuddet i 2000 er å ta av premiefondet i Vital. Dette fondet er på 21 mill. kr ved utgangen av Hva som langt på vei har reddet kommuneøkonomien både i 1999 og 2000 er engangsinntekter og fondsreserver. Dette er neppe en situasjon som kan vedvare på lang sikt. Pr gjenstår det 12,7 mill. kr på disposisjonsfond, mot 25 mill. kr ved utgangen av ,7 mill. kr av disposisjonsfondet er rest av ekstra skjønnsmidler for total økonomigjennomgang, Prosjekt Driftsreservene er med andre ord minimale. Anstrengt forhold mellom driftsinntekter og -utgifter Tabell 1 viser hovedtallene fra driftsregnskapet eksklusiv VAR. Sum driftsinntekter økte med 5,9 prosent, mens sum driftsutgifter økte med 5,8 prosent fra Det var ikke balanse mellom løpende inntekter og utgifter i 1999, og dette har ikke bedret seg i I de løpende inntektene for 2000 er det tatt med ekstra avkastning på premiefondet i Vital med 15 mill. kr. Dersom vi tar hensyn til at disse inntektene ikke er å betrakte som løpende, er situasjonen mer alvorlig enn det som fremkommer i tabellen. Ekstra avkastning på premiefondet er bokført på renteinntekter og gjør at netto renter og avdrag viser en nedgang fra forrige år. Avsetning til fond i 1999 og 2000 er pliktige avsetninger av ubrukt del av øremerkede tilskudd. Tabell 1 Hovedtall fra driftsregnskapet, mill. kr, eksklusiv VAR-sektoren. mill. kr (avrundet) regnsk. regnsk. endring endring /00 i prosent Brutto utgifter ,0% Inntekter på rammene ,4% Netto utgifter på rammene ,2 Frie inntekter ,0% Brutto driftsresultat ,0% Netto renter og avdrag ,9% Netto driftsrsultat Driftsmidler til kap. regnskapet 1-1 Avsetning til fond Underskudd Inntekter på rammene ,0 5,4% Frie inntekter ,1 5,0% Renteinntekter ,3% Avdragsinntekter ,2 Sum inntekter ,9% Utgifter på rammene ,0 Renteutgifter ,6 Avdragsutgifter ,1 Sum utgifter ,8% Negative tall på resultatlinjene er overskudd, inntekter vises med minustall. mill. kr Figur 1 Utvikling i inntekter og utgifter Inntekter Utgifter Endring Driftsinntekt pr innbygger * ,2% Driftsutgift pr innbygger ** ,1% * Inkl. rente- og avdragsinntekter. ** Inkl. rente- og avdragsutgifter. Nyttig å vite... VAR-sektoren: Vann, avløp og renovasjon er adskilt fra kommunekassen som er skattefinansiert. VAR-sektoren finansieres direkte av husholdningene (gebyrfinansiert). Inntekter fra VAR kan ikke brukes på kommunens øvrige drift. I analyser av kommunens økonomiske situasjon er det derfor mest interessant å se på kommuneøkonomien eksklusiv VAR. Frie inntekter: skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Inntekter som i motsetning til øremerkede tilskudd ikke er bundet til et bestemt formål. Inntekter på rammene: På rammeområdene inntektsføres en rekke inntekter bl.a. salgs- og leieinntekter, refusjon fra trygden, øremerkede- og andre statstilskudd.

4 5 ØKONOMI Inntektene på rammeområdene vokste med 30 mill. kr, mens utgiftene vokste med 98 mill. kr. Dette betyr at en større andel av utgiftene på rammeområdene måtte finansieres med frie inntekter og renteinntekter. Netto utgifter på rammeområdene vokste med 68 mill. kr, mens de frie inntektene vokste med 61 mill. kr. Lønns- og prisveksten i 2000 kostet kommunen over 40 mill. kr. Brutto driftsresultat har falt med åtte mill. kr fra Årsaken til dette er at netto driftsutgifter på rammeområdene vokser mer enn økningen i frie inntekter. Dette betyr igjen at det blir mindre igjen til å dekke renter og avdrag, til å sette av på fond og til bruk som egenkapital til investeringsprosjekter. Figur 1 viser utviklingen i driftsinntektene og utgiftene fra 1994 målt i faste 1999-priser. Utviklingen er ikke positiv. For årene 1994 til 1997 var de løpende inntektene høyere enn utgiftene. Fra 1998 har utgiftene vært høyere enn inntektene. Dette har resultert i negative netto driftsresultat for disse årene. Netto rente- og avdragsutgifter er inkludert i de løpende utgifter her. Rammeområdene Det reelle merforbruket på rammeområdene i 2000 var på 48 mill. kr. Det er da korrigert for VAR-sektoren og ekstraordinære kostnader knyttet til vinteren Størst var avvikene på rammeområdene eldreomsorg og skole. Rammeområdene byggforvaltningen og særlig kommunale veier er i betydelig grad påvirket at ekstraordinære kostnader knyttet til vinteren Veksten i brutto driftsutgifter for skole var på 8,7 prosent, mens det for eldreomsorgen var en vekst på 7 prosent. Tallene er korrigert for bortfall av interne overføringer i 2000-regnskapet. Prisveksten for kommunenes kjøp av varer og tjenester var på 4,9 prosent i I hovedoversikten på sidene 8-9 fremstår driften på rammeområdene med et avvik på 110,4 mill. kr. Netto avvik på rammeområdene 110 mill. - VAR-sektoren 14 mill. - Økte frie inntekter 38 mill. - Udekkede merkostnader vinteren mill. Reelt merforbruk på rammeområdene 48 mill. Det brukes en stadig større andel av de kommunale midler til skole og eldreomsorg. Til sammen utgjør disse rammeområdene 52,3 prosent av den totale skattefinansierte drift. Prosentandelen har vokst fra 52,0 prosent i Med den økonomiske situasjon som kommunen befinner seg i, legger dette et økonomisk press på kommunens øvrige drift. Staten må ta sin del av ansvaret for dette. De to store reformene som staten har iverksatt de senere år - reform 97 og handlingsplan for eldreomsorgen - har medført høyere utgifter for kommunen enn det som det er kompensert for. Rammeområder: Rammestyring er vedtatt som prinsipp for økonomisk styring i Tromsø kommune. Et rammeområde er en tjeneste eller en samling av tjenester som naturlig hører sammen. For regnskapsåret 2000 har kommunen hatt 17 rammeområder. Fra 2002 vil bli slutt på rammeområdene da kommunen går over til resultatenhetsmodellen. Rammeområdene vil da bli erstattet av over 100 resultatenheter. Tabell 2 Driftsutgifter fordelt på hovedpost, inklusiv VARsektoren, 1000 kr Hovedpost 1999 Andel 2000 Andel Lønn inkl. trygd og avgift ,4% ,9% Utstyr m.m ,0% ,9% Vedlikehold bygg og anlegg ,9% ,9% Andre driftsutgifter ,1% ,7% Overføringsutgifter ,8% ,8% Finansieringsutgifter ,8% ,9% SUM % % Salgsog leieinntekter ,4% ,2% Overføringsinntekter % ,9% Finansieringsinntekter ,6% -88 9,3 3,9% SUM % % Overføringsutgifter er bl.a. renter,interne overføringer,div. tilskudd,særbedrifter og sosialhjelp. Finansieringsutgifter er bl.a. avdrag og avsetning til fond. Overføringsinntekter er bl.a. skatt,rammetilskudd,andre statstilskudd,overføringer fra trygdeforvaltningen og renteinntekter. Finansieringsinntekter er bl.a avdragsinntekter,regnskapsmessig underskudd og interne overføringer. Lønnsutgiftene har vokst med 6,4 prosent fra 1999 Lønnsandelen utgjør i ,9 prosent av utgiftene. Nyttig å vite... Resultatbegrepene: Brutto driftsresultat = inntekter utgifter (eksklusiv renter og avdrag) Netto driftsresultat = brutto driftsresultat renter og avdrag Et negativt netto driftsresultat indikerer at driften ikke går i balanse. Et positivt netto driftsresultat kan brukes til fondsavsetninger, inndekning av tidligere års underskudd og som egenkapital til investeringer. Regnskapsresultat = netto driftsresultat +/ bruk av/avsetning til fond overført til kapitalregnskapet

5 6 ØKONOMI Sammenligningstall med andre kommuner viser at det brukes relativt mye midler innen eldreomsorgen i kommunen. Et eksempel er personellinnsats pr bruker av omsorgstjenester. Mens Tromsø bruker 64,1 årsverk pr 100 innbyggere over 80 år, er gjennomsnittet for landet 45,3 og for sammenligningsgruppen kommuner med mer enn innbyggere - 42,4 årsverk. I vår kommune brukes det med andre ord 50 prosent flere årsverk pr 100 innbyggere over 80 år enn sammenligningsgruppen av kommuner. Det er derfor på sin plass at helse- og sosialavdelingen har satt i gang et prosjekt for å se på ressursbruken innen området. Som nevnt har de to store reformene bidratt til en mer presset økonomisk situasjon for kommunen. De siste års lønnsoppgjør har heller ikke vært billige. Sammen med et voksende folketall utgjør dette hovedårsakene til en presset økonomisk situasjon. Figur 2 Skatt i kr pr innbygger Skatt i kr pr innbygger i Tromsø Skatt i kr pr innbygger landsgjennomsnitt Frie inntekter Frie inntekter er skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Figur 2 viser skatteinntektene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fra 1997 og til 2000 har kommunen ligget på skatteinntekter pr innbygger fra 91 til 95 prosent av landsgjennomsnittet pr innbygger. Det betyr lite at kommunen har relativt lave skatteinntekter siden staten kompenserer nesten fullt ut for dette gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Nytt for 2000 er at inntektsutjevningen er gjort løpende. Det vil si at den får umiddelbar effekt mens den tidligere hadde en forsinkelse på to år. Økonomisk rapportering Fra og med første tertialrapport 2000 er det gjennomført økonomisk rapportering annenhver måned. Første tertialrapport synliggjorde et forventet regnskapsmessig underskudd på 15 mill. kr. I oktoberrapporten presenterte rådmannen en prognose som viste et regnskapsmessig underskudd på 7,7 mill. kr. Den økonomiske rapportering i 2000 har vært tilfredsstillende, selv om det på enkelte områder er rom for forbedringer. Generell situasjon innen kommunessektoren Fra 1996 har aktivitetsveksten vært høyere enn inntektsveksten i kommunesektoren. I motsetning til situasjonen for Tromsø kommune, ser det ut til at 2000 blir et noe bedre år økonomisk sett enn Foreløpige regnskapstall viser at de løpende utgifter har økt med 5,5 prosent for kommunesektoren. Det tilsvarende tallet for Tromsø er 8,3 prosent (inklusiv VAR-sektoren), men her må det huskes at Tromsø har raskere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Investeringer Tabell 3 Investeringer 2000 pr avdeling tall i mill. kr Investeringer 2000 Opprinnelig Revidert Regnskap pr avdeling budsjett budsjett Sentraladm./ fellesinvesteringer 0,5 9 6 Undervisning og skolebygg 45, Helse- og sosial Kultur Teknisk ekskl. VAR Byggforvaltningen 11 8,5 6 Sum investeringer 2000, eks. VAR ,5 222 Inndekning av likviditetsreserve fra ,5 51 VAR-sektoren På grunn av et stort etterslep i finansieringen av investeringene for 1999, ble det i budsjettet for 2000 ikke lagt inn store nye investeringsprosjekter. Beløpsmessig var det fem prosjekter som sto for 2/3 av forbruket i år 2000 Straumsbukta og Reinen skoler, Seminaret og Mortensnes omsorgssenter og Seminaret parkeringsanlegg. I begynnelsen av mai kom det melding fra fylkesmannen om at kommunen heller ikke i 2000 fikk godkjent låneopptak til ordinære investeringer. Begrunnelsen var den samme som i 1999 urealistisk høye salgsinntekter og ikke reell balanse i økonomiplanen. Lån til Seminaret og Mortensnes omsorgsenter, tomt til Sør-Tromsøya sykehjem og Seminaret parkeringsanlegg ble godkjent. Det ble satt i verk kontraheringsstopp fra juni måned, men den har hatt begrenset effekt siden det var lagt opp til å ferdigstille påbegynte prosjekter. Den negative effekten er imidlertid desto større for en del mindre prosjekter som ikke har kunnet starte opp. Generelt kan det også antydes at skoleutbyggingen er bortimot to år forsinket i forhold til de planene som forelå ved innføringen av reform 97. Likviditeten Manglende finansiering av investeringer dekkes midlertidig opp av likviditetsreserven. Likviditetsreserven fremkommer tallmessig direkte i regnskapet. Noe forenklet kan den forklares som bankinnskudd fratrukket fondsmidler og ubrukte lånemidler. Per har Tromsø kommune en negativ likviditetsreserve på 202,9 mill. kr. Av dette er 158,4 mill. kr midlertidig finansiering av kapitalregnskapet på grunn av manglende låneopptak. Årsaken til at vi ennå kan overholde våre betalingsforpliktelser med en så stor negativ likviditetsreserve, ligger i store pliktige avsetninger til låneavdrag. Dette er midler som kan trekkes inn i kommunens likviditet. De nye forskriftene krever at bruk av likviditetsreserven skal dekkes inn på neste års budsjett.

6 7 ØKONOMI Tabell 4 Endring i lånegjeld Tall i mill. kr Opptak av nye lån Avdrag =Endring i lånegjeld Lånegjeld pr Tabell 5 Kapitalutgifter Renteutgifter 73,9 70,3 69,5 79,3 93,1 97,8 Renteinntekter * 18,7 22,4 26,2 36,9 56,8 71,5 Netto renteutgifter (A) 55,2 47,9 43,3 42,4 36,3 26,3 Avdrag (inkl. avdragsavsetninger) 82,8 80,9 90,1 1 06,2 127,4 136,1 Mottatte avdrag 10,1 6,1 6,0 8,0 8,6 11,4 Netto gjeldsavdrag (B) 72,7 74,9 84,1 98,2 119,2 125,1 Netto kapitalutgifter (A+B) 1 27,9 1 22,8 127,4 1 40,6 155,5 151,4 * Inkl. utbytte Troms Kraft AS. Figur 3 Investeringer Investeringer eksl. VAR, 1000 kr Renter og gjeld Nye låneopptak gikk til å fullfinansiere Mortensnes omsorgssenter, oppstart av Bo- og servicesenteret på Seminaret og Seminaret parkeringsanlegg. I tillegg ble det opptatt lån til videre utlån i Husbanken på 50 mill.kr. Kommunens langsiktige lånegjeld var ved årsskiftet på mill. kr, noe som er en økning på 7 mill. kr fra foregående år. Selv om ikke lånegjelda har økt nevneverdig de to siste årene, er nivået fortsatt høyt. Sammenlignet med andre kommuner i Norge ligger Tromsø over landsgjennomsnittet. Hver tromsøborger er for tiden belastet med ca kr i kommunal lånegjeld. Figur 4 Gjeld pr innbygger Gjeld pr innbygger, Tromsø Noe av kommunens høye lånegjeld kan forklares med store låneopptak til omsorgsboliger, sykehjem og innenfor VARsektoren hvor husleie, statlige tilskudd og kommunale avgifter finansierer renter og avdrag. Lånegjeld tilknyttet skattefinansierte investeringer utgjorde ved årsskiftet 810 mill. kr, mot 935 mill. kr i Hovedårsaken til reduksjonen er at fylkesmannen kun har godkjent deler av kommunens låneopptak de to siste årene. Tabell 6 Sammensetning av kommunens gjeld (i mill.kr) Ordinære skattefin. investeringer * Selvfinansierende (boliger,parkering osv) VAR-sektoren Investeringer i gr.skolen - reform Lån til videre utlån** Ordinære investeringer / total lånegjeld 61,31 % 55,95 % 53,32 * Korrigert for avdragsavsetninger ** Etableringslån i Husbanken, låneavtale med Kulturhuset mv. Renter og avdrag En høy kommunal lånegjeld medfører store årlige utbetalinger i renter og avdrag. Over 80 prosent av kommunens lånegjeld er bundet opp i faste rentekontrakter. Likevel påvirkes kommunens renteutgiftene av det høye rentenivået i Norge. I løpet av 2000 ble det bl.a. refinansiert lån i størrelsesorden 580 mill. kr i perioder hvor rentenivået lå mellom 6,5 7 prosent. Kommunens renteinntekter har steget i takt med høyere rentenivå de siste årene. Samtidig mottar kommunen høyere utbytte fra sitt eierskap i Troms Kraft AS. Samlet mottok kommunen 17,46 mill. kr i utbytte fra selskapet i 2000.

7 8 ØKONOMI Tabell 7 Utførte årsverk Antall utførte årsverk Endring fra 1999 Sentraladministrasjonen * % Skole % Barnehager % Helse og sosial % Eldreomsorg % Barnevern % Kultur % Byutvikling % Brann og redning % Kommunale veger % Byggforvaltninga % Vann og avløp % Renovasjon % % * Tallet inkluderer næring og politikere og valg. Årsverk utført av private på oppdrag for kommunen - for eksempel brøyting, anleggsvirksomhet, konsulenttjenester m.v. - inngår ikke i oversikten. Beregningen av utførte årsverk må gjøres manuelt og oversikten viser derfor ca. tall. På enkelte rammeområder er det foretatt korrigeringer i forhold til beregninger som er gjort tidligere år. Dette skyldes ny organisering av disse rammeområdene. For 2000 er det levert lønns- og trekkoppgaver. Tilsvarende tall for 1999 var Hovedoversikt drift inkl.var-sektoren 1000 kr Ramme Regnsk. Opprinn. Regulert Regnskap Avvik Endring Endring i 1999 budsj budsj prosent Politikere og valg ,3 % ,8 % ,1 % Sentraladministrasjonen ,0 % ,3 % ,7 % Skole ,8 % ,1 % Fagopplæring og sysselsetting ,7 % ,5 % ,2 % Barnehager ,1 % ,3 % ,9 % Helse- og sosial ,2 % ,5 % ,7 % Sosialhjelp ,8 % ,8% ,6 % Eldreomsorg ,8 % ,3 % ,8 % Barnevern ,6 % ,6 % ,2 % Byggforvaltningen 1) ,8 % ,3 % ,6 %

8 9 ØKONOMI Ramme Regnsk. Opprinn. Regulert Regnskap Avvik Endring Endring i 1999 budsj budsj prosent Næring ,9 % ,2 % ,2 % Kultur ,6 % ,0 % ,8 % Byutvikling ,8 % ,7 % ,5 % Brann og redning ,9 % ,3 % ,0 % Kommunale veier ,7 % ,4 % ,3 % Renovasjon ,1 % ,7 % ,1 % Vann og avløp ,7 % ,6 % ,6 % Div. fellesutgifter ,7 % ,4 % Lønns- og prisvekst Distriktsrevisjonen ,7 % Kirkelig fellesråd ,2 % Overføring Kulturhuset ,5 % Sum utgifter, rammene ,2 % Sum inntekter, rammene ,1 % Sum netto rammer ,3 % Korr. for interne finans.trans Sum netto rammer, korrigert ,6 % Frie inntekter: Formue-/inntektsskatt ,5 % Eiendomsskatt ,8 % Rammetilskudd ,4 % Ref. reform 97, invest ,0 % Ref. investeringer eldreomsorg ,0 % Psykiatrimidler Skjønnstilskudd Momsrefusjon ,0 % Kalk. avskrivninger og renter ,4 % Sum inntekter ekskl. renter ,2 % Brutto driftsresultat ,9 % Finansutgifter: Renteutgifter ,2 % Renteinntekter/aksjeutbytte ,9 % Netto renteutgifter ,2 % Avdrag på lån ,5 % Mottatte avdrag formidlingslån ,0 % Netto gjeldsavdrag ,4 % NETTO DRIFTSRESULTAT ,7 % Anvendelse av netto driftsresultat: Driftsmidler overført kap. regnsk Avsetning til fond Bruk av tidl. års avsetninger Avsetning til likviditetsreserven Dekning tidl. års underskudd Regnskapsmessige underskudd ) Korrigert for 1.0-økonomien (utgifter og inntekter ført to ganger)

9 10 KORTNYTT SENTER BaByLe år 2000 Representanten for Barn og unge i planutvalget i Tromsø kommune har i hovedsak jobbet med konkrete reguleringsog bebyggelsessaker. Sakene har vært mange og til dels omfattende og kontroversielle. Bellevue og Sentrum Terrasse er byggeprosjekter med høy tetthet, hvor fokus på barns tilstedeværelse i samfunnet har resultert i gode arealer til lekeplasser. I Krokstrand området har BaByle vært engasjert på flere områder. Først i forbindelse med manglende inntegnet lekeplass Krokstranda sør og rasering av et friområde som skulle fungere som buffer mot industriområdet i sør. Så en særdeles farlig skoleveikrysning for barna i Krokstranda nord, samt fokus på farlig anleggstrafikk i Toras vei. Mangel på lekeplasser i ulike deler av Tromsøområdet er ikke minst et problem i enebolig områder, som på grunn av byens vekst har fått ei gradvis fortetting uten helhetlig reguleringsplan eller arealplan. På denne måten har barna i større og større grad blitt henvist til lek i stadig mer trafikkerte gater. Dersom det skulle finnes ei ubebygd tomt eller to, så kreves det penger for å kunne innløse arealene, noe som er problematisk å skaffe til veie i Tromsø kommune. Arealplanen ble BaByLe engasjert i da denne skulle opp til behandling i planutvalget. Skoler og barnehager er blitt faste høringsinstanser når nærområder skal bebygges. Medvirkning og demokrati i skoler og barnehager kan bidra til uvurderlige opplysninger om områders verdi eller potensielle verdi for lek. På denne måten vil det være mulig med åpne øyne og full informasjon, at om bygging blir gjort. Kommunestyret vedtok i denne forbindelse at 30 år gamle vedtekter om størrelse og mengde lekeplasser i boligområder, skal revideres og tilknyttes arealplanen i ettertid. Nytt bydelsråd Nær 30 personer var samlet den 9. november 2000 for å diskutere opprettelse av et bydelråd i Kroken-Lunheim området. Det ble et konstruktiv og svært hyggelig møte. All honnør til det gode vertskapet på Krokelvdal skole og skolefritidsordning. Et entusiastisk interrimstyre ble nedsatt og Fritz Pettersen ble valgt til første leder av Kroken og omegn bydelsråd. På årsmøtet i slutten av mars velges nytt styre. Deltakerne på oppstartsmøtet ble utfordret til en idèdugnad. Disse ideene har interrimstyret arbeidet videre med og kommet frem til ei liste på ni saker de vil arbeide med på kort sikt og syv mer langsiktige saker. Trafikk, skolenes utemiljø, lysløype, ungdomstiltak, bydelsforskjønnelse og sikring av steinbruddet, er noen eksempler på saker som det nye bydelsrådet er opptatt av. Med opprettelsen av et fjerde bydelsråd er en av intensjonene fra kommuneplanen oppfylt. Tromsø kommune vil arbeide videre for å få flere bydelsråd, for å ha folkelige organer for samarbeid, medvirkning og lokalt engasjement. Dette krever at vi både bruker og lytter til bydelsrådene. Interrimstyret i Kroken og omegn bydelsråd, fra venstre: Arild Olsen, Totto Eriksen, Idar Berg, Fritz Pettersen, Elrid Pedersen, Siri Rein, Øyvind Lunde, Kåre Hansen og Lisbeth Pedersen. Fotograf: Børre Sneltorp. Miljøbykonferansen 2000 Det syvårige miljøbyprosjektet ble avsluttet med konferanse i Oslo september. Det var over 400 deltakere fra de fem miljøbyene (Tromsø, Bergen, Oslo, Fredrikstad, Kristiansand), andre byer, næringsliv og offentlig virksomhet. Miljøvern-, samferdsels- og kommunal og regionalministeren la fram de viktigste anbefalingene fra miljøbyprosjektet. Alle ministrene roste det miljøbyene hadde fått til i perioden, men understrekte at det er fortsatt en vei å gå før byrene blir bærekraftige. For å få til det kom de med fire hovedanbefalinger: Det må utvikles en helhetlig politikk for bærekraftig byutvikling med et langsiktig perspektiv. Det må utvikles miljøvennlige bystrukturer for byområdene som ramme for private og offentlige investeringer. For å utvikle miljøbyer trengs nye organisasjons- og samarbeidsformer som sikrer samordning mellom ulike parter og forvaltningsnivåer. Offentlige myndigheter må stimulere til miljøvennlige handlinger og forbruksmønster hos befolkningen og næringslivet. Anbefalingene kan en lese i hovedrapporten fra miljøbyprogrammet. Se: HovedrapportHTML/framemal/framemal.html. Siri Bjerke var meget positiv til Tromsøpakke II og forsøksprosjekt innen bytransport. Hun sa dette må støttes. Hun trakk også fram Strandkanten boligbydel som et godt eksempel på hvordan en kan få til konsentrert byvekt på en bærekraftig måte. Både Tromsøpakke II og Strandkanten var vist på Tromsø sin utstilling som ble godt besøkt. Mange var interesserte i Byrapporten som Tromsø har utarbeidet over hva som ble gjort i prosjektperioden. Konferansen hadde også en del hvor en så på praktiske eksempler over hva som er gjort i Miljøbyen Gamle Oslo. Konferansen ble avsluttet med at det ble lagt fram tre forpliktende og gode erklæringer som ble jobbet ut i forkant og under konferansen:

10 11 KORTNYTT SENTER Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet Gjennom en høy aktivitet fra Arbeidstilsynet i år 2000, har en fått dokumentert at der hvor HMS arbeidet er integrert inn i driften, har vårt HMS system og arbeid fungert etter intensjonene. Ellers har jevnlig arbeid med hensyn til drifts- og prosjektarbeid, bidratt til at HMS arbeidet vært på dagsorden. Eksempelvis: Etablering av egen HMS kalender med oversikt over aktiviteten på HMS området. Etablering av HMS grupper med egen veileder for dette både i lang- og kortversjon. Revisjon av Hovedbok for HMS er startet opp og forventes bli ferdigstilt i løpet av Arbeid i arbeidsmiljøutvalg (AMU), attføringsutvalg (ATU), arbeidslivets komite for alkoholisme og narkomani (AKAN), reetablering av kjemikalieutvalget, deltakelse i prosjektet Friskt arbeid og i personalomstillingsgruppa. Avsluttende miljøbykonferanse i Oslo Ungdomserklæringen hvor en rekke engasjerte og entusiastiske ungdommer sa hvordan de vil at framtida skal se ut. Den ble framført på en flott måte og høstet stormende applaus. Næringslivserklæringen hvor 46 deltakere vesentlig fra næringslivet har gått sammen i Birkebeinerlaugets Bedriftsutviklings Miljønettverk som ønsker miljøsertifisering og klare miljøkrav. Miljøbyerklæringen 2000 ordførerne fra de fem miljøbyene forplikter seg til bærekraftig byutvikling gjennom konkrete tiltak. Erklæringen ble vedtatt av kommunestyret 1. november. Nøkkeltall fra kommunens indre liv De ansatte Opplysninger hentet fra kommunens personaldatasystem viser oss at vi har ca fast ansatte. Av disse utgjør kvinner hele 75 % av arbeidsstyrken. Av totalt antall ansatte er ca 60 % over 40 år. Sykefravær Sykefraværsutviklingen var fortsatt stigende og endte 9.4 % for år For 1999 var prosenten på 9.0 %. I fraværsdagsog årsverk utgjorde dette henholdsvis dager eller 295 årsverk. Et anslag knyttet til kostnader for sykefraværet viser at med et utgangspunkt i at en fraværsdag utgjør kr ,- vil totalkostnadene samlet utgjøre ca 115 millioner kroner for år Denne summen deles ofte i to da refusjon fra rikstrygdeverket representerer halvparten. Fraværet fordeler seg med 73.5 % langtidsfravær (utover arbeidsgiverperioden på 16 dager) og 26.5 % i arbeidsgiverperioden. Utviklingen følger fortsatt den generelle tendensen i arbeidslivet. Gjennom revidering av rutiner for oppfølging av sykemeldte og fraværsprosjektet Friskt arbeid, er det satt et nytt fokus på sykefraværet. Det er enda for tidlig å kunne forvente å se resultater i form av en nedgang av sykefraværet. Arbeidsulykker skadetilløp For år 2000 utgjør antall interne skademeldinger å totalt 324. I 1999 viste rapporteringen 426 meldinger om skader eller skadetilløp. Totalt sett betraktes denne nedgangen å illustrere en viss under- rapportering. Opplæring Det har blitt avviklet tre HMS 40 timers kurs samt avviklet temadager i kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen. Opplæring i kjemikalieregistrering er også gjennomført. Beredskap HMS leder har arbeidet i 20 % stilling knyttet til planarbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS arbeid) i utviklingslag. Dette arbeidet er ikke avsluttet. HMS prisen 2000 Arbeidsmiljøutvalget AMU deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris på kr Prisen blir tildelt et tjenestested i Tromsø kommune som gjennom systematisk HMS arbeid har skapt resultater siste året. I 2000 gikk prisen til Omsorgstjenesten Kvaløya. Omsorgstjenesten Kvaløya fikk HMS-prisen 2000 Bedriftshelsetjenesten Kommunen har en fellesordning hvor en kjøper tjenester fra Stakkevollan bedriftshelsetjeneste. Vi har i år 2000 utviklet samarbeidet ytterligere gjennom konkrete handlingsplaner samt kvartalsvise kontaktmøter. Bedriftshelsetjenesten er representert både i AMU, attføringsutvalget og AKAN utvalget. Bedriftshelsetjenesten rapporterer også i år om et aktivt HMS år.

11 12 SENTRALADMINISTRASJONEN I omstilling og ut på nett! Mye nybrottsarbeid har skutt fart. Viktige tiltak var administrativ omstilling,etablering av internett og innføring av regnskapssystemet KOSTRA. Dyrere politikere Ved kommunevalget høsten 1999 ble antallet kommunestyrerepresentanter redusert fra 69 til 53. Fra ble det innført forsterket formannskapsmodell, med utvidet frikjøp av politikere. Komitelederne ble frikjøpt fra 50 70% stilling og gruppelederne 10 40% i forhold til det enkelte partis størrelse i kommunestyret. Også BA-BY-LE (barn og unges representant) ble frikjøpt i 30% stilling. For første gang ble det tilsatt en politisk sekretær for ordføreren. Regnskapet viser at forsterket formannskapsmodell er en del dyrere enn den gamle modellen. Utgiftene har økt med 34% i forhold til Forliksrådet Antall tvistesaker som bringes inn for forliksrådet har hatt en jevn økning de senere år, fra 1295 saker i 1993 til 2820 i Det er ulike typer tvistesaker som reises for forliksrådet. I hovedsak pengekrav innklaget gjennom inkassobyråer, men sakenes karakter har også sammenheng med aktiviteten i næringslivet, bolig- og byggevirksomhet, og ulike servicetilbud til befolkning og næringsliv. Sekretariatet ble i 1999 utvidet fra 1 til 1 1/2 stilling. I 2000 ble det utvidet med ytterligere en 1/2 stilling. Denne stillingen ble overført fra driftsseksjonen, noe som har gått på bekostning av den interne servicen overfor administrativ ledelse. På grunn av den økte saksmengden har forliksrådet til dels hatt fem møter i måneden, samlet 46 møter. i 1999 ble fullført i I løpet av året ble det etablert dataforbindelse mot nesten alle ytre enheter. Det er kun noen få mindre tjenestesteder som ennå ikke har fått dataforbindelse. Det er også etablert hjemmekontorløsninger for et utvalg av ansatte. Mellom de største enhetene i kommunens administrasjon ble det i oktober satt i drift høyhastighetsnett. Samtidig ble ny teknologi, såkalt VLAN, tatt i bruk for å høyne sikkerheten i forhold til sensitive registre. Internett Vårt nettsted ble åpnet i april. Satsingen ble organisert som et fellesprosjekt hvor alle avdelinger deltok aktivt i arbeidet med å etablere stedet. På grunn av en entusiastisk egeninnsats, klarte vi å gjøre jobben uten store økonomiske utlegg. Denne strategien har allerede gitt oss god egenkompetanse som er viktig for å videreutvikle våre nettbaserte tjenester. Bevis for at vi er på riktig vei på dette området har vi fått gjennom at vårt nettsted er kåret som landets nest beste kommunale nettsted! Kontor 2000 Kommunen tok i bruk et arkiv- og saksbehandlersystem i I 2000 ble møte- og utvalgsdelen tatt i bruk. Dette systemet effektiviserer arbeidet til møtesekretærene både før og etter møtene. Saksbehandlerne skriver alle saker i Kontor 2000, og sekretærene tar sakene derfra. Det lages automatisk saksliste og møteprotokoll hvor innstillingen til vedtak er flettet inn. Dersom sakene har vært behandlet i en av komiteene tidligere, kommer innstilling, behandling og vedtakene automatisk opp i protokollene til formannskap og kommunestyre. Møtesekretærene slipper å skrive alle innstillingene og vedtak på nytt. Virusangrep I desember 1999 ble internett e-post åpnet for de ansatte. I april fikk vi føle ulempen ved en åpnere verden, da kommunens nettverk ble offer for et omfattende virusangrep. De ansatte var uforberedte på virusangrep (som resten av verden) og åpnet e-postene og spredte viruset. Angrepet førte til full stans i alle IT-tjenester i tre og en halv dag mens alt IT-personell jobbet på spreng for å rense nettet for virus. Angrepet viste at vi er sårbare, og at tekniske sperrer ikke alltid kan avverge skader. Men de ansatte lærte nok å bli mer oppmerksome på hva slags e-post de mottar og åpner. Alle på nett Utvidelsen av nettverket mot ytre enheter som ble påbegynt KOSTRA KOSTRA er et rapporteringssystem til staten. Fra regnskapsåret 2001 er alle kommuner pålagt å rapportere til staten etter KOSTRA-forskriftene. Det betydde at det måtte lages en ny internkontoplan for kommunen. I tillegg til å tilfredsstille kravene i de nye forskriftene, skulle den også gi bedre grunnlag for den interne økonomistyringen Økonomisjefen og økonomikonsulentene besøkte Harstad kommune som hadde tatt i bruk KOSTRA tidligere, og fikk høre om hvordan de hadde lagt opp arbeidet, og hvilke erfaringer de hadde med bruken av den nye kontoplanen. Det ble opprettet arbeidsgrupper i alle avdelingene som utarbeidet et forslag til konto, tjeneste og ansvarsdimensjon. For å få en enhetlig kontoplan for hele kommunen, ble avdelingenes forslag samordnet av økonomiseksjonen. Det hele var klart da budsjettet for 2001 skulle legges inn i økonomisystemet på høsten.

12 13 SENTRALADMINISTRASJONEN Næring i distriktene Arbeidet med næringsplan for distriktene i Tromsø startet opp høsten 1999 ved at det ble etablert fem arbeidsgrupper som hver hadde sitt hovedtema. Etter fem måneders hardt arbeid i arbeidsgruppene ble det arrangert en næringssamling om bord på MS Polarlys. Formålet var å presentere resultatene og velge ut 20 tiltak til handlingsprogrammet i næringsplanen. Før næringsplanen ble sendt ut på høring, presenterte ordføreren den for presse og offentlighet på Lauklines feriesenter i Nordre Kattfjord. Planen ble vedtatt av kommunestyret i desember. Som et ledd i arbeidet med næringsplan for distriktene ble det opprettet fire regionale næringsforeninger. Den første næringsforeningen i distriktene, Ullsfjord næringsforening, ble etablert i desember De øvrige næringsforeningene; Yttersida næringsforening, Ramfjord og omegn næringsforening og Hillesøy næringsforening ble etablert i 1. kvartal Disse har allerede vist seg å fungere som konstruktive og kreative medspillere i næringsutviklingen i distriktene. Omstilling Året har vært preget av arbeidet med administrativ omstilling. Den har opptatt alle, ikke bare de som jobbet med prosjektet. Prosjektledelsen var tillagt personalsjefen. I henhold til prosjektplan for administrativ omstilling, som ble vedtatt i mars, ble det nedsatt ti prosjektgrupper som skulle arbeide med de ti hovedtemaene som var vedtatt i planen. Hver gruppe hadde ti medlemmer fra ulike arbeidsplasser slik at de hadde optimale kunnskaper om eksisterende forhold i kommunen. Gruppene startet sitt arbeid i mai og la frem sine sluttrapporter i oktober. Prosjektgruppenes innspill og tilrådinger ble innarbeidet i forslaget til høringsrapport som ble sendt ut på høring i desember. Økonomi På grunn av manglende balanse i økonomipanen ble det heller ikke i 2000 tatt opp nye lån. Det betyr at det har vært to år uten ordinære låneopptak, noe som har ført til forsinkelse i planlagte prosjekter og svekkelse av likviditeten. Manglende låneopptak har for de to siste år ført til at man ikke har fått en normal rullering av økonomiplanen, men at planlagte prosjekter har måttet komme opp til ny behandling og ny prioritering. Dette har vært en ressurskrevende og tungvint måte å arbeide på. Fra kom det nye regler for finansforvaltning. Dette fikk betydning for budsjettarbeidet høsten Avdragstiden kan nå tilpasses levetiden på de forskjellige prosjekter. Dette betydde at vi kunne forlenge den gjennomsnittlige avdragstiden en del. I løpet av året ble lån på mill. kr refinansiert. I 2000 gikk vi tilbake til hyppigere rapportering til politisk nivå. Det ble gjennomført rapportering annenhver måned til økonomiutvalget og formannskapet. Det ble jobbet med å forbedre rapporteringen slik at eventuelle overskridelser ble rapportert så tidlig som mulig, og ikke kom som en overraskelse ved årets slutt. Regnskapsresultatet for sentraladministrasjonen ble en liten overskridelse når en ser alle rammene under ett. Hva gikk ikke så bra Arbeidet med informasjonssikkerhet har gått saktere enn forutsatt. Dette er et arbeid som involverer en mengde andre aktører enn IT-personell, og det ser ut til å være vanskeligheter med å få tilstrekkelig prioritet på dette arbeidet. En av målsettingene var å få etablert et felles intranett i kommunen. Internett ble prioritert og tatt i bruk i Intranett er derfor en prioritert oppgave i Kommuneregnskapet skal være ferdig 15.februar året etter regnskapsåret. Regnskapet for 1999 var ikke ferdig før i mars, en måned etter fristen var første året eiendomsavgiftene ble fakturert i økonomisystemet Agresso. Ved kjøring av 1. termin oppstod det flere feil ved første utkjøring, så måtte sendes ut nye regninger. Første halvår ble jobbet med å rette opp feilene i systemet. Men andre termin ble også forsinket, denne gang på grunn av problemer med skriver og oppdatering i regnskapet. Møteaktiviteten Flere saker til behandling i kommunestyret og formannskap, men kortere møter Kommune- møter styre saker ant. møtetimer gj.snitt pr. møte 6t25min 3t35min 33t56min gj.snitt pr. sak 36min 27min 39min utsatte saker Formannskap møter saker ant. møtetimer gj.snitt pr. møte 3t22min 3t35min 3t56min gj.snitt pr. sak 26 20min 21min 18min Økonomi- og næringsutvalg møter 16 saker 86 Adm.utvalg møter saker Viktige hendelser kommuneplansjef ansatt Web koordinator ansatt bytte av rådmann havbruksplan vedtatt fiskerihavnene Sommarøy/Brensholmen åpnet oppstart KLOK-studiet

13 14 TEKNISK AVDELING Byutvikling Produksjonen av alle typer saker har økt i forhold til de to foregående år,samtidig er netto driftsutgifter lavere. Til tross for fortsatt ustabil bemanning er det godkjent flere boliger enn noen gang siden Boligproduksjonen er vesentlig høyere enn sammenlignbare byer. Til tross for en så stor produksjon oppfattes behandlingskapasiteten fortsatt som et problem. Det er viktig å holde oppe kapasiteten,samtidig som større ressurser må settes inn for å høyne kvaliteten på det som bygges og hvordan dette planlegges. En annen utfordring er å ta i bruk et nytt digitalt kartverk i vår saksbehandling. Konsolidering av en robust byutviklingsstrategi Arealdelen til kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret. Den legger opp til å begrense den geografiske spredningen av byen og peker ut sentrale områder langs sundet som de viktigste utbyggingsområdene i planperioden. I tråd med byutviklingsstrategien arbeides det nå med å fremme en rekke tunge utbyggingsprosjekter på begge sider av sundet. Strandkanten, ny plan for Bjerkakerstranda og to felt på Fagereng i tillegg til Sentrumsterasse er de mest omfattende planene for boligbygging på Tromsøya. Vi må tilbake til 1989 for å finne et år hvor vi godkjente mer enn 642 boliger i Tromsø. Samtidig har behandlingen av andre typer bygg også vært omfattende. Det gjenspeiler seg også i inntektene fra behandlingsgebyr som har gitt seksjonen en selvfinansieringsgrad på 56%. Pågangen av nye byggesaker innebærer et betydelig arbeidspress på en relativt liten stab og har ført til utilfredstillende lang behandlingstid på klagesaker. Utviklingen av kommunens nye rolle som tilsynsmyndighet ligger noe tilbake. Arbeidet med Buss 2000 har klart å holde forventet framdrift. Det er lagt fram forslag om et nytt opplegg for satsing på en ny tiltakspakke for å bedre forholdene for miljøvennlig transport, Tromsøpakke II. Kapasiteten til arbeidet med trafikk og trafikksikring er for liten. Parallelt med arbeidet med administrativ omstilling har seksjonen forbedret sine rutiner. Det er utviklet serviceerklæringer om behandlingstid for de viktigste tjenestene innenfor seksjonens arbeidsfelt. En fireårig handlingsplan for arbeidet med geografiske informasjonssystemer (GIS) ble vedtatt av formannskapet. Resultatoversikt Årsverk 59,5 55,8 54,0 56,4 58,4 Kommuneplan/kommunedelplaner Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner Saker i planutvalget Instruksaker byggesak * 1860* Godkjente boliger (1999 korrigert av SSB) Kart og delingssøknad Byggelinjepåvisninger Utstedte målebrev Seksjoneringssøknader Brutto driftsutgifter (1.000 kr) Netto driftsutgifter (1.000 kr) Selvfinansieringsgrad i % ,0 *Instrukssaker er inkludert foretaksgodkjenning og tekniske anlegg inkludert heiser Viktige hendelser Kommuneplanens arealdel for byområdet og bynære soner ble vedtatt av kommunestyret. Kommunen har vært i megling om Sentrumsplanen og regulering for to store hotellprosjekter. Reguleringsplanen for Strandkanten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret På oppdrag fra Statens kartverk ble det startet opp et stort prosjekt for å registrere samtlige leiligheter i et nytt boligadresseregister. Prosjektene med utvikling av industriområdet for nytt avfallsmottak, Nordøya Øst og Tromsdalsfyllinga er igangsatt. Det er ervervet tomt til nytt sykehjem på Sør-Tromsøya. Det ble solgt seks tomter i distriktene. Det gjenstår kun klargjorte tomter i seks ulike distriktsområder. Det er behandlet 46 konsesjonssøknader.

14 15 TEKNISK AVDELING Brann og redning Det var en økning i oppdrag og utrykninger på 6% fra Stadig flere tilknyttes varslingstjenesten,som nå omfatter over innbyggere. Rask og slagkraftig førsteinnsats gjør at bygningsbranner i Tromsø sjelden får et stort skadeomfang. Bygningsbranner Forebyggende brannvern Avdelingen har hatt en underbemanning innenfor både feier- og brannsynspersonell. Dette medførte at vi ikke er fornøyd med alle oppnådde resultat, og spesielt antall gjennomførte brannsyn. Målsettingen for år 2001 er derfor å gjennomføre brannsyn i alle brannsynsobjektene i egen kommune. Det er anskaffet et nytt dataprogram for registrering og oppfølging av kommunenes brannsynsobjekter, piper og ildsteder. I tillegg har personell deltatt ved tre brannfaglige seminarer. Brannforebyggende oppgaver utført i år 2000 I Tromsø kommune er det registrert 469 særskilte brannsynsobjekt som brannsjefen skal føre regelmessig kontroll med. Av disse ble det i år 2000 utført brannteknisk inspeksjon i vel 60 % av objektene. Dette er en nedgang fra 1999 på nærmere 20 % År Figuren viser at det har vært en nedgang i antall bygningsbranner fra 55 branner i 1999 til 45 i Det norske snittnivå var seks bygningsbranner pr innbygger. Nivået i Tromsø var 7,5 bygningsbranner pr innbygger. Ingen personer omkom som følge av brann i Tromsø i De fleste bygningsbrannene var relativt små med beskjedent skadeomfang. Bare fire av 45 bygningsbranner antas å ha større skadesum enn kr Det er en positiv utvikling at brannskadene i Tromsø ser ut til å være beskjedne. Varslingstjenesten Volumet på varsling og formidlingstjenester øker kraftig. For betalte tjenester som bedriftsovervåking ble det utstedt 27 nye kontrakter i De fleste av disse er fra nabokommunene. Typer oppdrag Antall Brann- og redningsoppdrag i egen kommune 326 Brann- og redningsoppdrag i nabo kommuner 184 Utrykning på unødige alarmer 340 Utrykning på falske alarmer 17 Alarmer fra bedriftsovervåkingen Meldinger om feil i telenettet Andre oppdrag Restverdiredning Brannhindrende tiltak Unødige alarmer, teknisk feil Bevisste falske alarmer Trafikkulykke Akutt forurensning Annen assistanse Diverse Totalt Antall piper pr Feide piper Ildstedskontroller Feide piper i Kvænangen Feide piper i Karlsøy Viktige hendelser Varslingstjeneste for 14 kommuner utenom Tromsø med et innbyggertall på Tilsyn fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, for å se om brannordningen var i tråd med minimumskravene. Varslingstjeneste for Tromsø kommune. Bedriftsovervåking for 376 objekter Ny utredning om brannordningen og stasjonsstrukturen Overvåking av syv tunneler. er igangsatt. Økning i omfanget av oppdrag og utrykninger på 6 % fra 1999.

Årsmelding 2001. Tromsø kommune

Årsmelding 2001. Tromsø kommune Årsmelding 21 Tromsø kommune Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyser 4 Administrativ omstilling 1 Miljøstatus i Tromsø 14 Kort om året som gikk 16 Avdelingsbidragene Sentraladministrasjonen 18 Teknisk

Detaljer

Tromsø kommune Årsmelding 2002

Tromsø kommune Årsmelding 2002 Tromsø kommune Årsmelding 22 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Innholdsoversikt. Side Innledning 3. Den økonomiske utviklingen 4. Samfunnsutvikling 18. Overordnede og sektorovergripende mål 23.

Innholdsoversikt. Side Innledning 3. Den økonomiske utviklingen 4. Samfunnsutvikling 18. Overordnede og sektorovergripende mål 23. Innholdsoversikt Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutvikling 18 Overordnede og sektorovergripende mål 23 Staben 36 Barnehagene 38 Skolene 45 Nav 50 Kultur og levekår 56 Barneverntjenesten

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer

Utvalg/komité: Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre 09.

Utvalg/komité: Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre 09. Tromsø kommune ÅRSBUDSJETT 2010/ ØKONOMIPLAN 2010 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Dato Finans og byggutvalget 02.11 Formannskap 16.11 Off. ettersyn 17.11-09.12 Arbeidsmiljøutvalget 24.11 Kommunestyre

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i kommunens driftsregnskap.

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i kommunens driftsregnskap. 0 SAMLET VIRKSOMHET I den samlede oversikt vil vi fokusere på generelle utviklingstrekk i Birkenes de siste fire år med spesiell vekt på siste år. Ny organisasjon trådte i kraft 15. august der kommunen

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer