Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen"

Transkript

1 Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen STYRESAK Bedriftshelsetjeneste i UNN i henhold til ny bransjeforskrift Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar den anbefalte kombinasjonsordning for organisering av bedriftshelsetjenestetilbud i UNN. 2. Styret ber om at UNN søker kombinasjonsløsningen godkjent hos Arbeidstilsynet snarest. 3. Dersom kombinasjonsordningen ikke blir godkjent av Arbeidstilsynet, ber Styret om at det utarbeides et forslag til hvordan BHT kan organiseres som en egenordning i UNN. 4. Dersom løsningen blir godkjent, ber Styret om at det gjøres en vurdering av erfaringene med en kombinasjonsordning i løpet av 2012, sett i forhold til de generelle erfaringene som gjøres i helsesektoren i forbindelse med den nye bransjeforskriften. Formål/sammendrag På bakgrunn av endring i bransjeforskriftens bestemmelser og innføring av godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester (BHT) har HR-sjef satt sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra HR-senteret, Fag- og Forskningssenteret samt at representanter for ergonomi, smittevern, foretakstillitsvalgt og hovedverneombud har vært representert. I tillegg har Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (Hjerte- og lungeklinikken) v/

2 avdelingsleder Jan Haanes blitt kontaktet for faglige råd og vurderinger 1. Arbeidsgruppens mandat har vært å utrede alternative måter å organisere bedriftshelsetjeneste tilbudet på sett i forhold til de nye kravene, og på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag til framtidig modell. Tre alternativer har vært gjenstand for vurdering, henholdsvis egenordning, eksternt kjøp av bedriftshelsetjenester og kombinasjonsordning. En nærmere forklaring av hva de ulike ordningene innebærer, følger nedenfor. Arbeidsgruppen, med støtte fra HR-sjefen, anbefaler en kombinasjonsordning som modell for framtidig organisering av UNNs bedriftshelsetjeneste. Bakgrunn Bransjeforskriftens bestemmelser om hvem som skal ha bedriftshelsetjeneste er utvidet, slik at helsesektoren er tatt inn. Det er også innført en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene. Bakgrunnen for endringen er blant annet at det i God vakt kampanjene ble avdekket tildels mangelfullt systematisk HMS-arbeid i flere helseinstitusjoner, et høyt sykefravær, samt at problematikken med utstøting fra arbeidslivet ikke var blitt bedre. Gjennom innføring av bransjeforskriften ønsker myndighetene å øke kvaliteten og oppmerksomheten omkring de ovennevnte forhold, samt sikre at bedriftshelsetjenesten har nødvendig kompetanse. Bedriftshelsetjenesten skal være en ressurs og en rådgivende instans som bidrar med bedriftshelsefaglig kompetanse i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tjenesten skal bidra til at arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud kan ivareta sitt HMS ansvar og de lovpålagte forpliktelser, samt skape sunne og trygge arbeidsforhold for den enkelte ansatt. Bedriftshelsetjenesten skal ha hovedfokus på informasjon, veiledning, rådgivning, undervisning og oppfølging i forhold til forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten må ha en sammensetning og et faglig personale som samlet er i stand til å ivareta områdene innenfor arbeidsmedisin, helsekontroller, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, rus, sykefraværsarbeid, inkluderende arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene, HMS-systemer samt kurs og opplæring. Dagens ordning ved UNN Vi har pr i dag avtale med Sør Troms HMS-tjeneste for UNN Harstad og ambulanseområde 7, Narvik bedriftshelsetjeneste for UNN Narvik og ambulanseområde 6, Bedriftshelse Nord for ambulanseområde 1, 2, 3,4 og 5 samt helsekontroller til ansatte i UNN Tromsø. Vi kjøper i hovedsak tjenester til ergonomisk rådgivning/veiledning, arbeidsplassvurdering, målrettet helsekontroll, yrkeshygienisk bistand, vaksinasjoner av Hepatitt A, B, difteri og influensa samt oppfølging av stikkskade. Rehabiliteringsklinikken ivaretar ergonomitilbudet for ansatte i Tromsø, og Smittevernsenteret sørger for smitteverntilbudet i Tromsø. Fag- og Forskningssenteret har ansvar for HMS-systemer, og Drift- og Eiendomssenteret har ansvaret for indre og ytre miljø. Øvrige oppgaver ivaretas av HR-senteret, og er plassert i avdelingen HR-Utvikling. Siden de oppgavene som tas hånd om av HR-Utvikling er de som vanskeligst lar seg liste opp og tallfeste, har vi gjort en kartlegging og estimert tidsbruk for typiske BHT-oppgaver og kommet frem til at dette vil utgjøre mellom 2,5-3 årsverk totalt. I denne beregningen inngår følgende oppgaver: Sykefraværsarbeid i form av oppfølging korttidsfravær, dialogmøte1 og 2, 1 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling mener at UNN bør satse på en egenordning. Det har de også gitt en skriftlig begrunnelse for. 2

3 oppfølging innen 1 år, tilrettelegging av arbeid, HMS opplæring/kurs for ledere, oppfølging av avtaler med kjøp av BHT, planlegging av helsekontroller og AMU. Rehabiliteringsklinikkens to stillinger ivaretar ergonomitilbudet i UNN. Saksutredning Med bedriftshelsetjeneste menes personell som er organisert i en tjeneste som skal bistå arbeidsgiver som angitt i arbeidsmiljøloven 3-3. Det er i hovedsak opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan bedriftshelsetjenesten organiseres. Arbeidsmiljøloven stiller ingen krav til organisering. Det viktigste er ikke selve organiseringsmodellen, men at oppgavene og kompetansen er tilpasset virksomheten og arbeidsmiljøforhold. Bemanning og innhold i tjenesten må altså tilpasses UNN slik at vårt behov for bedriftshelsetjenester blir dekket på en hensiktsmessig og god måte. Det er etter arbeidsgruppens vurdering tre alternative måter å organisere bedriftshelsetjenestetilbudet i UNN på. Disse er egenordning, eksternt kjøp av bedriftshelsetjenester og kombinasjonsordning. De tre alternative løsningene blir nedenfor beskrevet med fordeler og utfordringer. EGENORDNING En egenordning innebærer at UNN etablerer en egen bedriftshelsetjeneste. Bemanning og innhold i tjenesten må tilpasses UNNs behov. BHT skal ha kompetanse innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold, og være godt kjent for ledere og ansatte i virksomheten. Ansatte i bedriftshelsetjenesten vil ha en fri og uavhengig rolle i forhold til arbeidsgiver. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan overprøve de faglige vurderinger som tjenesten gjør. Det er et krav til bedriftshelsetjenester at de skal ha et godkjent journalsystem for dokumentasjon. Den nye forskriften om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste pålegger arbeidsgiver å sørge for at en intern bedriftshelsetjeneste blir godkjent. En egenordning kan organiseres enten som en avdeling under en av klinikkene, eller den kan organiseres som en avdeling/seksjon i HR-senteret. Fordeler med en slik ordning Fordeler med en egenordning er at UNN vil få en bedriftshelsetjeneste som har nærhet til- og kunnskap om UNN som organisasjon. Det blir lettere å koble kompetansen til planlagte utviklingsprosjekter, HR/HMS-strategi, samt at vi kan styre egne ressurser. Denne måten å organisere BHT på gir lett tilgang til de interne personalsystemer, intranett, sykefraværstall, docmap m.m. Det vil være lettere å kople bedriftshelsetjenesten til interne strategier, omstillings- og utviklingsprosjekter og sette sammen ressurser etter behov. En intern bedriftshelsetjeneste vil være tilstedeværende, tilgjengelig og synlig for ledere og ansatte i UNN. Ordningen vil gi et tverrfaglig miljø som støtter opp under HR/HMS-strategiens satsing på helhetlig arbeidsmiljø. Utfordringer Ordningen krever flere stillinger og annen kompetanse utover det vi har internt i UNN pr. i dag. En egenordning vil også medføre endringer i arbeidsoppgaver for HR-senteret for å unngå dobbeltarbeid. Det kan for eksempel innebære at ressurser flyttes fra HR-senteret og over til en selvstendig BHT-enhet i UNN. Det vil igjen kunne bety nedbemanning, og risiko for tap av verdifull kompetanse i HR. Det er viktig å være klar over at HR-oppgaver og BHToppgaver overlapper hverandre. HR bruker i dag ca 6 årsverk på oppgaver som kan defineres som BHT i vid forstand. Imidlertid vil det ikke være ønskelig å flytte alt over i en BHT-

4 seksjon. For eksempel er medarbeiderundersøkelser et viktig virkemiddel som legger føringer for mye av det utviklingsarbeidet som skal foregå i regi av HR-Utvikling, og som det derfor ikke vil være aktuelt å flytte over. Kartleggingen av arbeidsoppgaver i HR-U viser at stramt definerte BHT-oppgaver utgjør 2,5-3 årsverk. Valg av egenordning vil derfor kreve bevissthet omkring hvor grenseoppgangen skal gå. Helse Vest og Helse Sør- Øst legger blant annet opp til dette. Sørlandet sykehus HF har også en egenordning, og den er plassert som en avdeling under personalsjefen. Ordningen krever at UNN må etablere et journalsystem for helsefaglig dokumentasjon på våre ansatte. Intern tjeneste må dekke alle lokalisasjoner i UNN og vil medføre økte reiseutgifter. I dag kjøpes noen tjenester eksternt i henholdsvis Harstad, Narvik og Tromsø. Økonomi Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved fagsekretariatet for bedriftshelsetjenestene, er en gjennomsnittlig bemanning for bedriftshelsetjenester i Norge 2,2 årsverk per 1000 arbeidstakere i bedriften. I UNN HF ser det ut til at vi har stabilisert oss på ca 5900 årsverk, noe som skulle tilsi en bemanning på 13 årsverk i en egenordning. Estimerte lønnsutgifter vil da bli rundt 7,8 millioner kroner. Drifts og reiseutgifter vil komme i tillegg, da de er vanskelig å tallfeste. EKSTERNT KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTER Det innebærer at vi inngår en kjøpsavtale med en eller flere eksisterende bedriftshelsetjenester og at alle BHT- tjenester kjøpes eksternt. Fordeler med en slik ordning UNN HF slipper arbeidsgiveransvar for ansatte i BHT. Det er lettere å endre leverandør dersom UNN er misfornøyd med tjenesten. Den frie og uavhengige rollen er lett å etterleve i og med at BHT ikke har andre roller i UNN HF. Det kan også være fordelaktig med en ekstern part ved konflikthåndtering og at bedriftshelsetjenestens erfaringer fra andre bransjer kan være nyttig og overføre til sykehusdrift. De fleste bedriftshelsetjenestene som vil være i markedet etter at godkjenningskravet er gjennomført, vil ha en rimelig god faglig bredde som er viktig i en helhetlig satsing på HMS, jf HMS-strategien. Utfordringer Selv om det blir mindre administrasjon fordi UNN slipper arbeidsgiveransvaret, vil en ekstern løsning innebære et betydelig arbeid med å inngå, reforhandle og følge opp kontraktene. UNN bør fortsatt inneha god bestillerkompetanse (kompetanse på bedriftshelsetjenester) for å kunne følge opp kontraktene og se til at vi får levert gode tjenester. I tillegg bør det internt utarbeides årlige planer for bedriftshelsetjenestens arbeid i UNN. En ekstern tjeneste vil måtte bruke lang tid på å opparbeide seg kunnskap om drift, organisering og kultur som er avgjørende å vite noe om for å levere godt på alle områder. UNN vil på en del fagområder ha samme kompetanse, og på enkelte områder ha bedre kunnskap enn en ekstern bedriftshelsetjeneste. En slik ordning vil medføre store endringer i arbeidsoppgaver for medarbeidere i HR, ergonomirådgiverne og smittevernpersonell som jobber med ansatte, og vil kunne reise spørsmål om nedbemanning innenfor disse områdene. Dermed kan UNN risikere å miste verdifull kompetanse. Vi binder dessuten opp faste kostnader uavhengig av grad av uttak av tjenesten(e).

5 Økonomi Fullt medlemskap etter dagens prisnivå baserer seg på 940 kroner pr ansatt og vil utgjøre 5,7 millioner kroner med ca 6000 ansatte innmeldt. I tillegg kommer kostnader knyttet til administrering av ordningen utgiftene, samt reiseutgifter i hele foretaket. KOMBINASJONSORDNING Med dette menes at bedriftshelsetjenesten for UNN er sammensatt av egne ressurser og kjøpte tjenester, der de eksterne tjenestene leverer deler av porteføljen i henhold til forskrift om bedriftshelsetjeneste. Dette kan for eksempel gjøres ved å skille ut BHT i en egen seksjon under HR-Utvikling. Her kan man samle de ressursene i UNN som skal være dedikert til kun å jobbe med BHT-oppgaver, samtidig som man profesjonaliserer sin bestillerkompetanse i forhold til det som skal kjøpes eksternt. Fordeler med en slik ordning Fordelen med denne ordningen er at vi bygger på egen kompetanse, og kun kjøper det som er nødvendig for å oppfylle bransjeforskriftens bestemmelser. Modellen vil dra nytte av bransjekompetansen i UNN og oppfylle kravet til faglig bredde gjennom kjøpte tjenester. Ved å skille ut BHT som en egen seksjon under HR-Utvikling, vil man få samlet de ressursene som i dag jobber med BHT i UNN, samtidig som arbeidet kontinuerlig kan koordineres i forhold til øvrig arbeid i HR-Utvikling. Det vil være lettere å kople BHT til HR/HMSstrategiene, omstillings- og utviklingsprosjekter og sette sammen ressurser etter behov. En egen seksjon vil bidra til tydeliggjøring av BHT-oppgaver, dedikert ressursbruk, klargjøring av ansvarsforhold, tydeligere informasjon ut mot UNNs medarbeidere og profesjonalisering av bestillerkompetanse. Dette vil bidra til målrettede og kostnadseffektive bestillinger. Denne måten å organisere bedriftshelsetjenesten på gir lett tilgang til de interne personalsystemer, intranett, sykefraværstall, Docmap m.m. Løsningen medfører mindre reiseutgifter enn ren egenordning (litt avhenging av hvordan den interne kompetansen er sammensatt faglig i forhold til de ulike lokalisasjoner). Gjennom et samarbeid kan UNN få tilgang til de eksterne aktørenes kompetanse fra andre bransjer, og motsatt kan vi gi dem kompetanse på sykehusdrift. Utfordringer Som tidligere nevnt overlapper BHT-oppgaver og HR-oppgaver hverandre. En kombinasjonsløsning vil derfor på samme måte som en egenordning kreve en rolle- og ansvarsavklaring, samt en oppgavefordeling for å unngå dobbeltarbeid. Det må også gjøres en avklaring på hvilke medarbeidere i HRU som skal ivareta BHT-oppgaver i framtiden. Det for å unngå at organiseringen oppleves uoversiktlig for ledere og ansatte i UNN, og for å synliggjøre behovet for ressurser i HRU til å ivareta andre strategisk viktige satsningsområder innenfor HR. Tjenestens frie og uavhengige rolle må ses i forhold til andre faglige oppgaver, og det kreves bevisstgjøring omkring eventuelle rollekonflikter. En permanent allokering av medarbeidere i HR-senteret til BHT-oppgaver, innebærer færre medarbeidere til å ivareta en ønsket satsning på mer strategisk HR (organisasjonsutvikling, lederutvikling, kompetansekartlegging og utvikling, strategisk rekruttering- og bemanningsplanlegging osv). Det fører sannsynligvis også til at HR-sjef får redusert myndighet (styringsrett) til å fordele og prioritere oppgaver i en definert BHT-seksjon. En endelig organisasjonsmodell må avklares både mot eksterne tjenester og klinikkene internt i UNN. De berørte parter, inkludert verne- og tillitsvalgtapparatet, må i etterkant av beslutning jobbe videre med organisering, samarbeid og avtaler internt i UNN. Det for å sikre at bedriftshelsetjenesten fremstår samlet for å løse UNN sine arbeidsmiljøutfordringer, særlig

6 innen det forebyggende arbeid. For den interne tjenesten i UNN må det etableres system for journalføring og kvalitetssikring (Doc Map). I tillegg vil det være behov for innkjøp av tjenester i forhold til ergonomisk rådgivning/veiledning, arbeidsplassvurdering, målrettet helsekontroll, yrkeshygienisk bistand, vaksinasjoner av Hepatitt A, B, difteri og influensa samt oppfølging av stikkskade for ansatte i Harstad og Narvik. Disse tjenestene har vi allerede avtaler på i dag. Økonomi Total ramme for innkjøp av tjenester eksternt er i dag på 1150 timer, og kostnadene for 2009 utgjør ca kr Det vil sannsynligvis påløpe økte kostnader grunnet forskriftsendring. HR bruker i dag 2,5-3 årsverk på oppgaver som kan defineres som BHT. I tillegg må det påregnes administrativ støtte og koordinering, økt behov for nødvendig yrkeshygienisk målekompetanse, samt lønn til smittevernpersonalet og ergonomirådgiverne. Summert utgjør dette ca 5 millioner kroner, avhengig av hva man til slutt ender opp med av ressurser. Ressursene fra Fag- og Forskningssenteret er vanskelig å tallfeste fordi grenseoppgangen mellom det arbeidet som foregår som rådgivning i linjen og det som kan betegnes som bedriftshelstjeneste-oppgaver er vanskelig å skille. Vurdering Arbeidsgruppen har sett på tre alternative forslag til organisering av bedriftshelsetjeneste i UNN, og beskrevet fordeler, utfordringer og økonomi ved alternativene. Gjennomgangen viser at økonomien i de tre alternativene varierer fra egenordning anslått til ca 7,8 mill kr til kombinasjonsordning anslått til ca 5 mill kr. Det er likevel grunn til å understreke at det er en del usikkerhet forbundet med anslagene, og at det i praksis kan vise seg at økonomien i de tre alternativene vil bli ganske lik. Derfor bør sannsynligvis ikke det økonomiske aspektet være avgjørende for hvilket alternativ UNN velger. Gjennomgangen viser videre at det er flere overlappende fordeler og utfordringer ved å velge henholdsvis egenordning og kombinasjonsordning. Det avgjørende spørsmålet for hva vi velger av de to alternativene er muligens hvilken ordning vi mener best vil ivareta et målrettet strategisk arbeid på dette området, sett i forhold til en forventning om en fri og uavhengig BHT. Organisatorisk kan man velge tilnærmet lik framgangsmåte, enten man går for egenordning eller kombinasjonsordning. Begge kan organiseres som avdelinger/seksjoner i HR-senteret eller i en av klinikkene. Eksternt kjøp av bedriftshelsetjenester vil etter vår oppfatning innebære å gi avkall på møysommelig opparbeidet kompetanse, samarbeidsarenaer, mulighet til å skape interne synergier, styringsrett, strategisk forankring osv., og vi vil derfor ikke anbefale dette alternativet. Både en egenordning og en kombinasjonsordning krever at man tenker gjennom hva man ønsker at HRU skal ha som sitt arbeidsfelt i årene framover. HR-senteret skal endre fokus fra å drive med tradisjonell personaladministrasjon til å drive med strategisk HR, og HR- Utvikling spiller en sentral rolle i realiseringen av dette. Det er derfor viktig at for eksempel valg av kombinasjonsløsning etterfølges av nye ressurser i HRU til å ta fatt på andre oppgaver. På samme måte er det viktig at en egenordning ikke innebærer en overføring av stillinger fra HRU til intern BHT, uten at det fylles på med nye stillinger i HRU.

7 UNN har hatt en kombinasjonsordning i to år, og forskriftsendringene medfører etter vår vurdering ikke krav til endringer i nåværende ordning. Vi tror imidlertid det er viktig å benytte anledningen til å etablere noen prinsipper for organiseringen av BHT, som gjør at ordningen framstår som tydeligere og mer avgrenset enn det den gjør i dag. Det både av hensyn til ansatte i UNN, og av hensyn til de som skal ivareta BHT i UNN. De nye kravene gir UNN en anledning til å se nærmere på hvordan vi kan forbedre våre administrative rutiner og koordinering av tjenestene, samt gi bedre informasjon om BHT til ledere og medarbeidere i UNN. Hvis UNN skal velge en kombinasjonsordning mener arbeidsgruppa det er en forutsetning at BHT etableres som en egen seksjon under HR-Utvikling, med klart definerte arbeidsoppgaver, og klart definerte ressurser. En slik tilnærming vil i realiteten ligge tett opp mot en egenordning, med den forskjell at vi fremdeles kjøper noen eksterne tjenester, og at vi holder fast på en tett kopling mot det utviklingsarbeidet som gjøres i HR-Utvikling. En slik ordning kan føre til en profesjonalisering av UNNs BHT-tjeneste. For å unngå at HRU blir ensbetydende med BHT, må HRU tilføres nye stillinger for å kunne dreie fokus til andre strategisk viktige oppgaver. Ved en slik etablering, ligger det også godt til rette for at det som starter ut som en kombinasjonsordning, på sikt kan utvikles til å bli en egenordning. Hvis disse forutsetningene ikke kan innfris, mener vi UNN bør velge en egenordning fra starten av. Det vil i så fall kreve at man setter ned en gruppe som kan utarbeide detaljene i et slikt alternativ nærmere. UNN er tidlig ute med sin utredning, og flere foretak er kun i startgropen med å vurdere hvordan den nye forskriften skal imøtekommes. Forskriften gir en overgangsperiode på tre år for å tilfredsstille kravene. Hvis vi velger denne formen for kombinasjonsordning, og den ikke skulle bli godkjent, gir forskriften som nevnt en overgangsperiode på 3 år for å tilfredsstille kravene. Vi vil da ha lagt et godt grunnlag for å bygge ut den etablerte BHT-strukturen til for eksempel å inkludere de tjenestene som vi foreløpig må kjøpe eksternt. I så fall må det søkes om godkjenning i henhold til en plan som viser hvordan vi skal oppfylle vilkårene. Konklusjon Saksutredningen viser at UNN kan velge mellom tre ulike måter å organisere en bedriftshelsetjeneste på, for å imøtekomme den nye bransjeforskriften. Det kan trekkes fram fordeler og ulemper med alle. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at en stramt definert kombinasjonsordning i en egen seksjon/enhet, best vil ivareta det arbeidet som gjøres i UNN i dag innenfor HMS. En slik løsning legger også til rette for en gradvis utvikling til egenordning hvis det skulle vise seg å være hensiktsmessig. Dagens fragmentariske kombinasjonsordning anbefales ikke videreført fordi den er for vag mht struktur, innholdsavgrensning, ressursbruk og ansvarsforhold. Administrerende direktør anbefaler med dette styret i UNN HF å vedta kombinasjonsløsningen under de forutsetningene som er listet ovenfor, for organisering av bedriftshelsetjenestetilbudet i UNN. Tromsø, 10. juni 2010 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør

8

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 08/4204-4 Arkiv: 441 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: ORGANISERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Godkjenningsenheten

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Arbeidstilsynet Godkjenningsenheten

Detaljer

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Hva mener Arbeidstilsynet om BHT i framtiden? Arbeidstilsynet 11.3.2010 2 BHT

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. oktober 2016 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 66/2016 KJØP AV VASKERITJENESTER Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør kvalitet og pasientsikkerhet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2012 SAK 29/2013 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2012 Forslag

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf Fra Legeforeningens Prinsipp og arbeidsprogram 2007-2009: Forebyggende og helsefremmende arbeid : - å arbeide for et mer inkluderende

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-6 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 141-2008/3

Detaljer

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen 1 av 5 HMS-avdelingen Notat Til: Organisasjonsprosjektet Kopi til: Fra: HMS-sjefen Signatur: Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen HMS-avdelingen har diskutert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge HMS-nettverk fylkeskommunene 24-25.1.2017 Siri Klevstrand, KS Bakgrunn SINTEF på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av bruken av BHT i norsk

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 «BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 BHT Utviklingen siste 15 år Færre BHT: ~ 800 (1998) -> ~ 250 med ca. 400 kontor/avd.

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.09.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret?

Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Fastlegens rolle? Hvilke prinsipper bør være tilstede for god bedriftshelsetjeneste? Kan bedriftshelsetjeneste drives forsvarlig på fastlegekontoret? Arve Lie,

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Sak 52/ Orienteringssak 3

ORIENTERINGSSAK. Sak 52/ Orienteringssak 3 Sak 52/2016 - Orienteringssak 3 ORIENTERINGSSAK Sak: Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene orientering om oppfølging i UNN Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Fra:

Detaljer