Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget"

Transkript

1 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket. I dag har skolen i stor grad overtatt ansvaret for opplæringen. Du utdanner deg til helsesekretær, et yrke som krever autorisasjon. Dette innebærer krav til dine kvalifikasjoner, kunnskaper, ferdigheter og egenskaper. I tillegg stilles det krav om at selve utøvelsen skal være profesjonell, ansvarsfull, omsorgsfull og i henhold til lovverket. Store krav, altså! 1 Fra læreplanen: Y1 Eleven skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid i faget. Eget arbeid i faget Iris går på Vg3 helsesekretær og skal snart utplasseres på et legekontor. Hun både gleder og gruer seg til å være utplassert. Iris gleder seg mest til å oppleve en travel dag på legekontoret med «ekte» pasienter, men gruer seg for at hun ikke skal få med seg alt som blir sagt og lære seg alt det nye som venter. Hvilke tips vil du gi Iris, slik at hun får best mulig utbytte av utplasseringen Lag rollespill eller en presentasjon. Diskuter i klassen. Å lære seg helsesekretærfaget Målet er å sikre kvalitet For å bli autorisert helsesekretær trenger du fagkompetanse på Vg3-nivå i programfagene yrkesutøvelse, helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling. Disse fagene bygger på lærdom fra Vg1 og Vg2. Fagene gir kompetanse som må brukes tverrfaglig når du utøver yrket. Først da kan du få oversikt over situasjonen og gjøre de rette valgene overfor pasienter, pårørende og andre du samarbeider med. Det er viktig at du arbeider innenfor ditt eget kompetanseområde, og at du utnytter ressursene dine best mulig. Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med behovet til pasientene og gjeldende regelverk. Kunnskap om og erfaring i hvordan du planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid er også nyttig gjennom skoleåret. Med dette legger du grunnlaget for arbeidet som helsesekretær senere, og for at du skal kunne holde deg oppdatert i yrket, ha «livslang» læring. Grunnleggende ferdigheter medvirker til å utvikle fagkompetansen. I helsesekretærfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: «Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i helsesekretærfaget innebærer å forstå og gjøre seg forstått på en tydelig og korrekt måte, muntlig og skriftlig. Det innebærer å ha kjennskap til medisinsk terminologi i samtale med helsepersonell, ved journalskriving og ved utfylling av skjemaer. Å kunne lese i helsesekretærfaget innebærer å forstå innholdet i medisinske dokument, skjemaer, prosedyreframstillinger, bruksanvisninger og andre fagdokument. Å kunne regne i helsesekretærfaget innebærer å løse likninger og regne ut prosent til bruk ved fortynninger og omregninger. Det innebærer også å lese og lage diagram og statistikk og å ha mengdeforståelse ved bruk av medikament, kjemikalier og væsker. Det innebærer også å forstå et regnskap. Å kunne bruke digitale verktøy i helsesekretærfaget innebærer å bruke aktuelle pasientadministrative system på en riktig måte og i tråd med

2 8 1 eget arbeid i fag e t 9 E K S E M P E L gjeldende regelverk, blant annet ved journalskriving, prøveregistrering og håndtering av ventelister. Det innebærer også målrettet innhenting av informasjon fra helsemyndighetene og fagmiljø.» Kilde: Læreplan Vg3 helsesekretærfag, Utdanningsdirektoratet Du trenger også visse personlige egenskaper for å arbeide som helsesekretær, slik at du kan arbeide tverrfaglig og selvstendig innenfor ditt kompetanseområde på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Yrket stiller store krav til bl.a. god service, empati, effektivitet, nøyaktighet og samarbeid. Diskuter i klassen hvilke personlige egenskaper en helsesekretær bør ha. Ingrid er frustrert en dag hun kommer hjem fra jobben på sykehuset. Hun klager til mannen sin over sjefen. Sjefen tar for gitt at hun har satt seg inn i det nye datasystemet, uten at hun har fått skikkelig opplæring. Det er så travelt at hun rekker ikke å spørre om alt hun lurer på, og kollegene bare trykker på knapper uten at hun får med seg hva som skjer. Det nye systemet de har fått, er da ikke så bra! De siste årene har det stadig vært omorganiseringer som har medført nye arbeidsoppgaver. Skrivearbeidet, som Ingrid mestrer så godt, er på vei ut. I tillegg til å være svært sliten føler hun seg både ydmyket og utilstrekkelig. for å holde kompetansen oppdatert trengs stimulering til videre læring og kompetanseutvikling. Hva menes med å lære Å lære er å tilegne seg nye kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Læring er en prosess der du er aktiv. Du må jobbe systematisk, bl.a. forsøke å finne sammenhenger med hva du kan fra før, sette det nye inn i en helhet og anvende det muntlig og skriftlig. Læring skjer i et samspill, f.eks. meningsutvekslinger mellom elever i en gruppe, mellom elev og lærer eller mellom yrkesutøvere. Forståelse for et fag utvikles gradvis, både i samarbeid og i konflikter med samtalepartnere. Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling. Noen lærer ferdigheter best ved først å se hvordan det skal gjøres, for så å prøve selv og øve under kyndig veiledning. Andre trenger å prøve på arbeidsoppgaven uten forkunnskaper. Etterpå er de da mer oppmerksomme på detaljer rundt det praktiske. De forstår da også teorien rundt arbeidsoppgaven, fordi de har tilegnet seg egen erfaring og har «knagger» å henge kunnskapen på. Observasjonpraksis på legekontorer og sykehus er nyttig for å få egen erfaring og en oversikt over hva som skal læres. Ingrid er stresset over at hun ikke strekker til på arbeidsplassen. Hun synes det er vanskelig å lære. Har du noen råd til Ingrid om hvordan hun skal lære seg alt det nye som skjer på arbeidsplassen Hva synes du sjefen til Ingrid bør gjøre Med kompetanse menes evnen til å gjøre en oppgave eller beherske et yrke med sammensatte krav og utfordringer. Eksamensformen for helsesekretærer er et eksempel på hvor elevene må vise praktisk kompetanse ved å utføre oppgaver i stedet for teoretisk kompetanse der man skriftlig eller muntlig svarer på oppgaver. Erfaring vil være med på å heve kompetansenivået. Hvis du utfører arbeidsoppgaver mange ganger, lærer du deg teknikker som fungerer for akkurat deg, og du blir stadig litt flinkere og sikrere. Når rutinerte helsesekretærer tar blodprøver, «kjenner» de gjennom kanylespissen når de passerer gjennom hudlagene og treffer venen. Små detaljer rundt arbeidsoppgaver er ikke beskrevet i prosedyrer eller bøker, og du må lære dem ved å se på erfarne folk, få veiledning og deretter prøve selv. På den måten finner du din egen teknikk. Teknikken kan variere fra person til person, og det kalles taus kunnskap. Læring og kompetanse er livslange «prosjekter», og kompetanse = evne til å gjøre en oppgave eller beherske et yrke

3 10 1 eget arbeid i fag e t 11 Mange helsesekretærelever er utplassert på lege- og sykehuskontorer i løpet av skoleåret. Her får de veiledning av eldre og erfarne helsesekretærer. Når du reflekterer over egen tenkning og egen forståelse, og blir bevisst om hvordan du best lærer, kan du lettere lære deg nye ting. Hvilke metoder lærer du best av Liker du best tavleundervisning, forelesninger, praktisk arbeid på skolen, oppgaveløsning i gruppe og individuelt, utplassering i bedrift, eller andre former for læring For å få til læring trenger du å kjenne målet med læringen og å forstå hva det innebærer beherske mange læringsstrategier som du kan velge blant for å nå målet være motivert Mål for opplæringen Her er mål for programfaget yrkesutøving (Y) Mål med opplæringa er at eleven skal kunne 1 planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid i faget 2 utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til dokumentasjon, registrering, regnskap, telefonforespørsler og ventelistehåndtering 3 utføre logistikk- og bestillingsarbeid 4 legge til rette for og assistere andre yrkesgrupper 5 utføre de mest vanlige undersøkelsesmetodene, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid 6 følge prosedyrer ved stikkskader 7 følge prosedyrer for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale 8 håndtere avfall på en hygienisk og miljøriktig måte 9 rettlede pasienter, brukere og pårørende om ulike instanser i helse- og sosialtjenesten 10 utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og sosialtjenesten 11 utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp 12 utføre arbeidet i tråd med prinsipp for universell utforming av tjenester og produkt 13 bruke relevante digitale verktøy i arbeidet Kilde: Læreplan Vg3 helsesekretærfag, Utdanningsdirektoratet Motivasjon og trygt læringsmiljø Motivasjon for læring er et oppriktig ønske om å lære, samt være involvert og engasjert. Hver enkelt har selv ansvar for egne følelser rundt dette og må stille krav til seg selv. Et trygt og inkluderende klima i gruppen har også be- tydning for læring. Vi lærer mye lettere dersom vi er trygge, har «senkede skuldrer» og reflekterer over det som skjer. For å bli gode og mestre den nye lærdommen trenger vi å trene på det vi skal lære. Skolen er en fin arena å trene på fordi det ikke går ut over pasienter dersom vi gjør feil. På skolen og på arbeidsplassen er et trygt læringsmiljø slik at lærer, ansatte og medelever tolererer at noen gjør feil uten at det blir gjort noe utav det. Ved å øve på oppgavene igjen vil antall feil reduseres og etter hvert bli borte. Eleven mestrer oppgaven! Mestring er premien Å gå utenfor egne trygghetssoner, å jobbe med nye og ukjente oppgaver, føler mange som negativt stress, mens andre tenker på læring og endring som positive utfordringer i skole- og arbeidsdagen. Læring og mestring i helsesekretæryrket krever i stor grad at hver enkelt må mestre vanskelige situasjoner og forsøke å takle kravene man opplever som anstrengende. Noen ganger kan det føles som om kravene overgår egne ressurser, og man får en følelse av at man ikke mestrer oppgaven. Det kan føre til negativt stress. For å nå et mål kan det være nyttig å ha realistiske delmål for opplæringen som gjør at hver enkelt lettere får mestringsfølelse. Å ha realistiske delmål og riktig nivå på arbeidsoppgavene er viktig for å lykkes og beholde motivasjonen. De fire trinnene i arbeidsprosessen Når du skal lære et fag eller gjøre en arbeidsoppgave, skal du planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Ved å gjøre disse trinnene til en rutine, vil du bli mer bevisst på egne ressurser og hva som skal til for å oppnå et bedre resultat neste gang. PLANLEGGE GJENNOMFØRE DOKUMENTERE VURDERE

4 12 1 eget arbeid i fag e t 13 Kompetansemål (målene er nummerert) Y1 Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid i faget Y2 Utføre osv. Y3 Y4 Sett målene Vg3 helsesekretær i programfaget yrkesutøving i system slik tabellen under viser. Fyll inn i kolonnene. Hvilke egenskaper trenger jeg for å lære dette Hva kan jeg allerede Hva må jeg lære mer om Hvilke egenskaper trenger jeg for å lære dette Hva kan jeg allerede Hva må jeg lære mer om Dokumentasjon Kravet til dokumentasjon har økt i alle bransjer de siste årene. På alle arbeidsplasser i helsetjenesten må man kunne framlegge dokumentasjon på at prosedyrer blir fulgt, og at man har kontroll på arbeidsoppgavene. Dette krever blant annet systematisk jobbing med skjemaer, ryddige arkiv, dokumentasjon på at laboratorieanalysene er under kontroll, og at det er gode rutiner innenfor internkontroll og eksternkontroll, sporeprøver og liknende. Er ting ute av kontroll, skal også dette dokumenteres, og tiltak må gjøres for å rette opp problemet. Du har dokumentasjonsplikt på alt arbeid du utfører med pasienter. Det er lovpålagt å dokumentere for eksempel råd du gir til pasienter og prøver som er tatt, og dette skal føres inn i pasientjournalen. Øv deg derfor på dokumentasjon på skolen. Skriv for eksempel inn alle resultater fra laboratoriearbeid og utført skiftestuearbeid som sårskift og injeksjoner. Loggføring på skolen kan være et hjelpemiddel i å øve seg på dokumentasjon. Det kan også hjelpe deg å reflektere over hvordan du arbeider, hva du lærte, og hva osv. Planlegging hva Før du skal gjøre en arbeidsoppgave, må du planlegge. Tabellen over er et eksempel på en faglig planlegging. Her må du sette deg inn i og planlegge hvordan du skal nå de ulike målene i læreplanen. De fleste arbeidsoppgaver som helsesekretærer gjør, er tverrfaglige. Kompetansemål som hygiene, HMS, service, etikk, kommunikasjon, samhandling, observering, rapportering, taushetsplikt og ergonomi inngår i mange arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver er for eksempel alle praktiske prosedyrer som gjelder kontorarbeid, hygiene, skiftestue og laboratoriearbeid. Før du kan begynne, må arbeidsoppgaven planlegges: Hva skal du gjøre Hva trengs av utstyr og materiell Hvor lang tid trenger (har) du Hva trengs av kunnskap og kompetanse Gjennomføring hvordan og hvorfor Du gjennomfører oppgaven systematisk ut fra hva du har planlagt, og du følger aktuelle prosedyrer, regelverk og kontrollrutiner innenfor kontorarbeid, hygiene, skiftestuearbeid og laboratoriearbeid. Du må for eksempel sjekke at utstyr ikke er «gått ut på dato», og at du ikke bruker utstyret feil. Dermed sikrer du at arbeidsoppgaven gjøres forskriftsmessig og med god kvalitet. kan bildet stå her hadde løst endel «problemer»... Hanne dokumentasjon = bevise, stadfeste hva som er gjort

5 14 1 eget arbeid i fag e t 15 som kan bli bedre. I en elevlogg kan du dokumentere med tekst, presentasjon, bilder, video eller på andre måter. Vurdering av eget arbeid av prosess og resultatet Etter gjennomført arbeidsoppgave må du vurdere hvordan det gikk (resultatet), planleggingen og selve gjennomføringen av arbeidet: Var arbeidet planlagt godt nok Hadde du alt nødvendig utstyr osv. Hva manglet eventuelt Mestret du det du skulle Var kommunikasjonen med andre god nok Hva kan du gjøre bedre neste gang SØKEORD: læringsprosess, læringsstrategier, taus kunnskap, læring, planlegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon I denne fasen av arbeidet med vurdering er det i tillegg til egne tanker og refleksjoner godt å ha andre personer som kan gi tilbakemeldinger. Andre kan også være diskusjonspartnere for deg. Det er viktig at du ikke går i «forsvarsposisjon», men prøver å ta kommentarer fra andre og selvkritikk som noe positivt som kan hjelpe deg videre i din utvikling. Unngå å ta med deg problemene hjem fra jobben eller skolen. Du har taushetsplikt, og du kan derfor ikke diskutere alle problemer over middagsbordet hjemme. Ta en faglig diskusjon på ting dere er uenige eller i tvil om. Det er mye bedre å snakke med andre fagfolk enn å ta problemene med seg hjem. Kollegaveiledning gir verdifull vurdering av situasjonen eller problemet. Malen på egenvurdering kan brukes for systematisk å hjelpe deg til å vurdere eget arbeid. Samtidig får du en kontinuerlig tilbakemelding fra læreren din om hva du skal jobbe med for å kunne oppnå høyere måloppnåelse. REPETISJONSSPØRSMÅL 1 Hva er læring 2 Hva er nødvendig for å lære 3 Hva er kompetanse 4 Hvilke personlige egenskaper synes du en helsesekretær bør ha 5 Fire trinn beskriver hvordan læring og arbeidsoppgaver kan foregå. Skriv kort om alle trinnene. 6 Hvorfor er utplassering en god metode for å lære helsesekretæryrket OPPGAVER Elevens vurdering Teoretisk kunnskap Planlegging Gjennomføring av prosedyre Dokumentasjon Samarbeid Orden i arbeidet Meget god 5 6 God 3 4 Lav grad 1 2 Lærerens vurdering Meget god 5 6 God 3 4 Lav grad Skriv logg dersom du er utplassert i løpet av skoleåret. Loggen kan inneholde hva du lærte, og om du lærte noe «lurt», det vil si at du fikk noen gode tips om en bestemt arbeidsoppgave. Andre ting i loggen kan være at du skriver hvem du samarbeidet med, pasientobservasjoner, hva som eventuelt gikk galt, og hva du kan forbedre. Innholdet i loggen må tilpasses utplasseringsstedet ditt, og i samarbeid med utplasseringsstedet og faglæreren kan dere i fellesskap finne momenter som det er hensiktsmessig å ha med i loggen. 2 Hvilke læringsstrategier kjenner du til Søk på læringsstrategier for å finne flere. 3 Hvilken måte lærer du best på Beskriv hvordan og hvorfor. 4 Hvilke kompetansemål i yrkesutøvelse tror du blir vanskelige å få til i løpet av opplæringen Hvilke blir lette

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer