( &)*)+ +,!'-(". ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3". ( 5)*)) +4+%5,!''3".

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "( &)*)+ +,!'-(". ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3". ( 5)*)) +4+%5,!''3"."

Transkript

1

2

3 !" #$% #!"# $%&''$

4 &

5 ( &)*)+ +,!'-(". "' ( $/*+ + ',!0 ( )*+,,*-'' ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)22,!%3". 3,-4--#056,-+7$" 8$+$&$&$"/$,")9,% ( )*)) +4)2%,!%3". 3,-4--#05694,-:% ( 2)*)) +4+%2,!53". 3 3* *! 3-8$+.$ /$,$.;47$ $7 /$ 8-4/$++-8$ +/;,74$<-%,%8% ( 5)*)) +4+%5,!''3". 3 3* *! ,$.;47$ ( "*)) +4)5,!'3". #92#$, 0;+$)4$, -4/: 0;+$4-4$,-48-+/4$/-4/-+6-0$47$--, &

6 ( &)*)) +4)5',!'3". -4/:0;+$4-4$,-4 8-+/4$/-4/-+6-4/:% ( &)*)) +4)5$,!'3". 2 -/908'3* ( &2"*)) +4/5,!'3". 2 )$-/9;2 '3* ( &5)*)) +4/51,!'3". 2 )9;&$4978'3* ( &)*)) +4)$,!'3". 2 )$-;&9,:*'3* ( 2"*)) +4)$',!'3". 2 09;.=$4$'3* ( 2"*)) +4)$,!'3". 2.=-/-4'3* ( 22)*)) +4/$&,!'3". 2 /-&/$'3* ( 25)*)) +4+$5,!'3". 3 3* *! 3/$7-,$.;47$#497$.79+#4&$$</%,%#%#> ( 2)*)) +4+$,!'3". 3 3* *! 3#-4?-#4&$$ ( %)*)) +4+$1,!'3".6(6 ** --42 $,$.;47$+7$4&$+79+ ( %)*)) +4+,!'3". 3 3* *! 3-%,% ( %2)*$)) +4+&1',!1(76$<.'>3 * $&, &

7 ( %1)* 2+,!28,..(6 9(:63* ;&+'&',!'1"8< A#-4-:"&$$"#9,7$ ( 5')* 2+1,!2 A #-4-:"&$$"#9,7$ ( 5&)* 2+',!'' A ;, ( 5%)= *25%6255,!%-(". '$,-,,$47=,-!'3!*3 B* +$779!C &$ ( 55"= *25$,!%-(". '$,-, 7,,;,/$,;4,;$,! ' 3! * 3 D B 9+78$49+ ( 5$)= *25,!%-(". '$,-,2-4+$77$!'3!*3B* +$779!E3*.F".F62 :"-"094$7! ( 5)= *251,!%-(". &

8 ( $'/>?*+ )2)&',!3". G' 3$ ( $1"*)) )%,!%0 - "5 ( 1'/>*)) +,!1-(".,(#8*",<,%%#%8%,%> ( 1&/>?*)? %,!''3". ( <,%%-%4%.%$>'H*AI ( 15/*)) +5,!'23". F 3 /= ( 1/>*)? '&,!3".1 &$*6 F H*I *A &

9 ( '&) / /;*,!53". 6//-0$A ( '%K*'5,!$3".( * 6* $ ( '1/ * )'12,!&'-(". F L D%D5CD *''<./$4,7> ( ''' / * ) )) &,! % 3". FLD"5D2 ( ''$/*$/ -0K849;#$-4.-/$ M2-N 6848+:<5 >K!#.O.( ( ''1/*$) J

10 ( ''K 3-+-= A. 3-3= 3$%62 )$97 ( '%" * / 0),! &+'+ 3 * ( '$)*/& 0),!2+'+ 3 * ( '&'/*) ;) ),!%-(". A. P 0 # * /,*0 3$ ( '&%/*/ /,!''-(". E ( '&$/>?*/ /&,!'%-(".* )#$44$7 ( '&1/>?*/ ( '2'/>?*/ /%,!'5-(". 6*2 0-)-+ J

11 ( '2%) >? *+'%1,! 36, 9( 3.,9),)(A,! 1-(".! A ""0 ( '25/*) );)',!-(". * (' $ ( '2/*) );),!-(". * 3* $ ( '%'/*) );)&,!-(". * ' ' $ ( '%2/*) );)2,!-(". * ''' $ ( '%/*) );)%,!-(". * $ ( '5/*) );)5,!-(". * *"$ ( '5& ) 0 $#,)("/$7-2#$, ( '52 ) ; B $#, )("/ $7-2#$, ( '5% ) B $ #, )("/$7-2#$, J

12 ( '55) *'1 + + ',9 3.!;33(9,66 C(!3D.A6!,9".(6.A.".9,,!' 3". 62.9;/$4. ( '5) *' ',9 3.!;33(9,66 C(!3D.A6!,9".(6.A.".9,,!53". 62.9;/$4. ( '51) ; ;, 9(.A6.A;33(9,! 6!68,(.62%4.9..=9 ( '$'" ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%.)$4+, ( '$) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%//$#$44$ ( '$&) ; 4, 9(.A6.A /$,#9;J ( '$2) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%..=-7$$4 ( '$%) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%2 0;+0,.=+8 ( '$$) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62 #84-;/"2-4,97 ( '$) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62 0'8;)$47"# ( '$1) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,( ;$#$$ ( ') ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%/'#-#$ ( ') ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%2 4$2)9/ ( '2) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%84$+-;/ J

13 ( '%) ; 4, 9(.A6.A ( '$) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%#"&&-7-7! ( ') ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62 &8+9+"/$,$ ( '1) ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%# J ( '1'),9(.A6.A;33(9,!6!68,(.,!',3A8<$*6-7=,"2 9+,% ( '1) ; ;,.! C.6.( D.A6! 33(9,9((..8(.,!(A(9(,.,9,!' 3".62#2$$4$!/ ( '12)*) ** * <-%$%2%9> 6 Q*!-*0K5 2-,,: ( '1$/*)) )$,!23". A)9;-:$,749;J<5> '.=$&4$;,$<>- D" ( $ ( $62 $/4;"#4979 ( (".9% 62 $0$&4$ ( $62 0-:$7 ( $62 7=92-,"/;2 947$4 ( %",!.A6!,! $62 84$$7 J

14 ( (".9% 62 )9;&$4 ( (".9% 62 #RR9"0$44-79 ( '",!.A6!,! $ ( $ 6 2.-$7".4$##: ( '& ",!.A6!, 6, ;0,!'-(". 62%849,$ ( $62 :9+- ( '5",!.A6!,! $62 +9-= ( (".9% 62 /$.=9R ( '1 ",!.A6!, 6, ;0,! $-!. $ 62 #-8$, ( 62,49; ( " ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%/-;7$4! ( 2" ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62%$/$-774$! ( 5 K ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62 #84-;7 ( " ; 4, 9(.A6.A ;33(9,!6!68,(.62.&$+$;&$ J&

15

16

17 ! "" #"!! ##$!% &&'())!"# $ % %& '!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"', -,./00+/1 2% 32%+!##))) 4!##)'' '' %*'3 5'%!##) :0/2:80/92:!" #!!##)' ' '!##) 06'', 02%9:!* / ' + '' '3 '

18 + 4'3; ' 3''' %%%<'&#####= ' = 6! 3'> ' ##### ''! ' ' & '= ' 5 '%' '= '3&%''* %5!* ''''%!+* '3*; ' ''3' ' '' '' '3'' '3%' ; %%%; '35!,* %+= ' = '&!-* ' *'%?' ' &

19 !.* * '3 * ' *' = ' '6($'''> ''!/* 3'> ' % > '3'' ' '3''& '' '3%'' *!* %% :'&>+' * ''' '''''&''!0* ' ' * 5'== 35'3; ''' ' = '3'*> '> * > '' *= 5>!* :3A''' %''=' 3 ' % > '3 '' 6($ ''3 3 ' A ' '35''

20 ' '':'= &''!* ' ' ' / & % > / / ''''''' %; %BC%*&%%'D %B%% *'' '!+*, 02% 9 :, 02% 9 9' +3' 9 9' 0 23 : : -' - 9' 9 9' 0 / 0,,, + '3*'53 '% 2% 0 -,./00+/1

21 ) 1)2 # 3456"7)!##3 %% &&5()) )))(>))%& ))))!#))%&& $(#4%&%*'!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"',-,./00+/12% 32%+ 5!>)%%&%*' 5$%&%*' 5 $ >! % * ' %*' 5">(%5!!>)%%* 33 5!( %&%'*' 5"%5 ')' 06''02%9: & ; + >F '+

22 +*#>!##$&#$G##&, E00H 'E9' /IE/, 2>F, ':-' -, +: ':%-':60, 9-1EI7 '99'L 0', G+16HM,?1 0,, E9/:.2..L,?1 0, E, H7, &; E% '& ' ' >F F' * ' '' ' %%' &+; '5%%&%'>F' 3'>F= &,; 02% 9 : * ' 5 3 '%'%+ 02%9: 0 ;L7B6E77H

23 ) 8 +,9# ':9'77B+ 0'0, '%*'' + &&'()) 2:$(#4%%&%*' 2:!##()(!!##(%*''%& &+ ' 2:!!##"', -,./00+/12% 32%+ 2: 5 $ >! % * ' %*' 2:5""CL%%!#"D' 7 7B + 0' 0, ' % *' 2:5!####)$!!4!###' :9' +77B+0'0, '%* ' 2: 5!## #(!## ' : 9' 7 7B + 0' 0, ' %*' 2:5!(>!##)%*%' %& N'3O 2:5!(>!##)%5!!!##%&% ' 2:!#>!##$''2:9' 7 7B + 0' 0, ''%*'

24 :''02%9:!* ' 5!!## : 9' 7 7B + 0' 0, ' ' *'%*'5$>! %%%%!* : ' % '= ' +; N20:3OC20:D!+* 0'>'')5$>! ' ' 5 %% % % * *' ' + ' *'*!,* 02% 9 : * ' 5 3 '%2%+ 02%9: 0 ;L7B6E77H

25 ),:,2 # 3456"72)()&;(): ; (: &&5())! (!>!%&%' %$(#4%&%*'!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"',-,./00+/12% 32%+ 5 $ >! %& % ' 5!(>!##)%5!!!##%&% ' 5!( >!##)%* % ' %& N' ''3*'8 06''02%9: &; >F 2 0 '+%!##$ +*!! %!##$ & #$ G ## ' E 2;,,/:GEIE 09/0, ;, +:.E12J :E/1+ E92:, :E00E00.+0E 920

26 &; E% '& ' ' >F F' * ' '' ' %%' &+; '5%%&%'>F' 3'>F= &,; 02% 9 : * ' 5 3 '%'%+ 22% 02%9: 0 ;L7B6E77H

27 &)::<; )(:; (: / :+ /= +:G++66H-, E0./1L7B +, E1+E,/:+1IL,, E10.L,/6E19E9 :. /; ))= E10P+60 :GE0IE1-: :6E00E:0' -:G+I0 -/:G.K2''./0: 2+I/I+ 6+00/+6P 0/:6+L :., :.EI, QG/,.9E :., /(= E6+1I6 +1I/06 F 2.+H9., I.61+6L I6+G/., RE1EI.E :., /2=>&&() 7+6/ S -/E, +9 -H.I-T QM/EI.0RH10Q/L +I.:E6I7 0:E6+1I/1.I 0+:Q+G>, J RE22E/-1E9 :., 2E0:E, 0+6E1I, M EI+1+60

28 :/, 76E1IR: EE* :GE96.1H 0:G/, 27I 9, E07 E11+IR+7 @QE-F 91+II +-E- F, E6/1.: :G6/1E* * : -. /; E61.ILF :., 2/+-1+0,.6H, 9+:.9/+6L2'' : @6E1:GE9+ 7.+IL E:GQE62'', E6/+II+HJ,.:G+/1:F IG+/, E11: :.. /; H 9.00E1I.0L -/E:.,/1/9-6/0.1 E00E1-+6 +II6+EJ ++1I0F 0E/-1E:, * 0:G/+0E6., S :..;, +:GQ.60

29 :G+10 :+6EH-%%F +0GE//: -E1-../F6JF E196/1+ E6+1I7 +-6E19LE:P+0H +,./1+E :, 9/9/.10' -+1/17 GE6H1 +IE/+6M % +HE, E6/+L 2E0:.7 2+/6.1+E* 269G.,, +1 6+H1E9L :/ + 9E+RE:7 9+RL -+1+I- -+6/IGEIE +-6E199,.6/.1, 1+G.77E* 2/ :, -.69/10F 7./E19L +-E:' 2++0/93 -., +00 6E2E9, -.E/1H :, @.9E6IL%%F 9E/97 7E:GE6I 7E6+EE +,.L ++P+Q, EIIG+M 0:' 2HE90F

30 0+6E1I, M EI+1+60 :- - :E1/.1/L 9+6I7 E:.66+-+LF 2EI+:EREK 0+6+EK6 IG.1/+67 :. /2=>&&() :G+6.19 :+6:7 :.- G+16H, = 6+9L., J 0E/-1.1U IG+.2G//+:EIG+6/1+, S E+I6 : 0. /&: :GE6E,.1T 2/-+.1 -EI+E: 2.:GE69-S 2./I+K, E1E/I 6// M E69, E6I/1LV 6.1I+/K0' 2+EIK 0+6I/:0 :.. /2=>&&() 2.6I E++IF 2./HL 9.6EI6 2.00E69, * 6.::/E1 -E-+Q 6.96/ /IE0:', /.IL,/-/.6/1F ;():; (::,-/= :E6.1: -.1:E+0/ 9/ER, E77E /+/6E, S./0H7 +9., IF 2.H H6%.1/I0,

31 ;():; (::- - /2& :E+I0F -/6E69/1, 3 -.Q+E+6IHJ +G.00+: 2./E1 H/2, E6IE9: ;():; (::0 /&:=; (? E7.10.L3 -+6/1: 9.E11+01 E:G++:' 7E6/+L 2GE H, E:GE00++: I.0:E1., :-/1IR+17J ;():; (:: /; ))= :E00/1:' :.I6/+6LV 9+./+/6E7 GE-6E/193 :E07-6E1:G.16/.R/6, JS ;():; (::0 /& E/E, +1 E / +9/1.2+0, E6/.L2'' 2E66EHJ 2.I/+6+ 7):+ /; = E10P+60 GE100+10L% E, +6:/+6EF E, E-1+6+, U :GE0IE1-:./0: 7+61E19+R,/6E19EL. :E0HJ -/6E69,.6E -/6E69, 2+I/IEF -/6E69, 2+I/I+ -:G+I0 6+00/+6P-/:G.K2'' 7): + /; ))= @6.E ,/0I6+1, E::.IIE+, E::.IIE7, E6+:GE, * M E6-1/+66

32 -6E1:G.16/.R/6, @6.9RQ//.0RE:G, :E/K- F, E6:E9+II :E6.1L:', 1.R6 :+6/0HI 1E/.1 :GE,/, 6/:GE69L, 9+, E0, 6., E R/+6E :G+R-S 0/:6+L 0/1.P+I7J 7+6+IL 0I6/,, F= @6E1:GE9+ :+HR+6/EILF :.EI, 7.+IL E9HI -.176/+6: 7): 0 -/; ))= +HE.E1PEF +1I/06 F 6./1K IG++1.IL7B I6+G/., RE1.I.E 7):../; = +6/1: :GE0IE12J 1+, +7 +K:.77.1K 2.+H9., E:G+L 6EI+1E1+ E6+1I: I.IE/1.:GE I6+G+1-%%F JS 2+6+0U :G+01+E E :6.0+7/1I+6 6+1EI: 9+EI6+E* 6+H,.19- -/6.1 0:E, E69/ /1. I.EI/, S I.66+I/A, +6:/+6:

33 :G+E//+6L ://+6L 9E9+0I/1, 7/0:.1EQ/0 -EI/+6 +0' E-+7 2/-1.I IH 6.+I: 0E/0 0/QE99.6, IE69/+- F +6:6H00+1

34 "!&0 A)?)227(8 &&'()) 2: :I!!!!!!!!(!!!! 2: #! %*& % 2:!##()(!!##(%*'2%& &+ ' 2:!!##"', -,./00+/12%3 2%+ 2: 5'%!##26+79E-8!(#) (!## %' % 0E6 EE27 2., , 2+0 9/6+:I 6 :& 2: %', LL3 0E6EE27= 6:)##0E/1I+ :''02%9: &W0E6EE27 6:)## X& NE-+1:+ 71+6E/6+ 9/0:.1IO ' * % ;

35 I'''==. =3 7 *3 7* 7 7 ' > ' * =3* &#$!( &+'%*&* &, ' % ''%>3 ' & - I % 5* &.'5''* '='%; '*3 '= ''%= **3 &' ''3 &/ 02% 9 : * ' 53'%2% 7&+6H %!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

36 "!&0 A(=8 &&'()) 2: :I!!!!!!!!(!!!! 2: #! %*& % 2:!##()(!!##(%*'2%& &+ ' 2:!!##"', -,./00+/12%3 2%+ 2: % 0E6 EE27 2., , 2+0 9/6+:I!) 6: -&.60EH'*C#" D 2: %', LL3 0E6EE27= 6:)##0E/1I+ :''02%9: & W 0E6 EE27!) 6: -&.60EH& *%;. =3 7 *3 &#$

37 &+'%*&* &, ' % ''%>3 ' & - I % 5* &.'5''* '='%; '*3 '= ''%= **3 &' ''3 &/ 02% 9 : * ' 53'%2% 7&+6H %!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

38 7 -,.9#!'6'#!B33 9!'#$! "?):?))? ):&C88?8D &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:$"# $!"'$" %& '' ' %&"Y!#()(!!##(%*''%& & + 'Y!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2:'',.61+, L2''3 ' % ' E-+1: :6/I+ +I -E69/+11E-+ /190I6/+ C6:0(( "!! D $# E - 9-6)/.F'&/6H:GEI/.1C)#DY ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

39 & W E-+1: :6/I+ +I -E69/+11E-+/190I6/+C6:0(("!! D$#E-9-6)/.F' & /6H:GEI/.1 C)#D ',.61+, L 2'' & * '%&''5 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + E 02% 9 : * ' 5'8 7&+6H%!##$ 22% 02%9: L7B6E77H

40 7 -.9#!'6'#!B33 9!' +(: &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %&"Y 2:!#()(!!##(%*''%& & + 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2: '', EQE Q> 3 '%'7E6. 0+:6/I+ C6:0 #" ##D #( 6 2 7B,/II+66E19.1-L, +EC"#DY ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

41 & W 7E6. 0+:6/I+ C6:0 #" ##D #( 6 2 7B,/II+66E19.1-L, +E C"#D ', EQE Q> 3 & * '%&''5 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + W 02% 9 : * ' 5' 7&+6H%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

42 7. "(; :)7 &=:)!&?)&&) A&&8 &&'()) 2: :I 2:!$>%//// & % 2: #! %*& % 2:!##()(!!##(%*'2%& &+ ' 2:!!##"', -,./00+/12%3 2%+ 2: 5'%!##!26+79E-8!##" # >!##! %' % 2., 2+0 E69H 71+6E/6+ 0E6-E196/+ 9E6/9E1 ( 2, #E7+6I+EE/0'*C#!#D 2:, 2 -E196/+ 0E6 -E196/+ 9E6/9E1=!&E69H &E7+6I+EE/0 :''02%9: &2., -E196/+ 9E6/9E1 ( 2, # E 7+6I+ EE/0, 2-E196/+ ' * %;

43 I'''==. =3 7 *3 7 7'>'*=3 *B &#$# &+'%*&* &, ' % ''%>3 ' & - I % 5* &.'5''* '='%; '*3 '= ''%= **3 &' ''3 &/ 02% 9 : * ' 53'%2%*' &'3302%+', E7+6I+ EE/0 7&+6H!%!##$ 22% 2%9: 0 ;L7B6E77H

44 "&=:)!&?)&&) A&=8 &&'()) 2: :I 2:!$>%//// & % 2: #! %*& % 2:!##()(!!##(%*'2%& &+ ' 2:!!##"', -,./00+/12%3 2%+ 2: 5'%!##!26+79E-8!##"! # >!##! %' %E69H71+6E/6+0E6 -E196/+9E6/9E1!:7 #E69H' *C#!#!D 2:, 2 -E196/+ 0E6 -E196/+ 9E6/9E1=!&E69H!:7&E69H :''02%9: & E69H 71+6E/6+ 0E6 -E196/+ 9E6/9E1!:7 #E69H, 2-E196/+ ' * %;

45 I'''==. =3 7 *3 7 7'>'*=3 *B &#$#! &+'%*&* &, ' % ''%>3 ' & - I % 5* &.'5''* '='%; '*3 '= ''%= **3 &' ''3 &/ 02% 9 : * ' 53'%2%*' &'3302%+', E69H 7&+6H!%!##$ 22% 2%9: 0 ;L7B6E77H

46 ) 7./9# 3#"; &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: %', E9.7- B ( '!##)' *% ' ()) 3 '', E9.7- % * '*Y :''02%9:Y!,E9.7- $)!&,+IRC )D= %%!# E L 6.0IE19 ### +6H & * '%'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

47 !+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

48 ) 7E.9# 3#"; 7&(:; &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: > B #!##)' *% ' >%* '*Y D = %%0E/-1H)#/6H:GEI/.1& * '%'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

49 !+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

50 ) 7E.09# 3#"; 7(:2(?#%!#'3# &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y *% ' ()) 3 % *'*Y = %%)E:7!"#L/0H & * ' %'5

51 !'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%!+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

52 ) 7 / 9# 3#"; 7:2(= &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y +6 '!##)' *% ' '*Y C D= %%(:,?#.1-2.1I & * ' %'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

53 !+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

54 ) 7 /9# 3#"; (:> &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: %', 7.:G+6 + B! '!##)' *% ' ()) 3 '', 7.:G+6 + % * '*Y :''02%9:Y!,7.:G+6+!">"(&+,E10C)!D= %%#-+-6E19"#.1-L, +E&* '%'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

55 !+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

56 ) 7 /9# 3#"; >&$ &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: %', :GE9E 6 B '!##)' *% ' ()) 3 '', :GE9E 6 % * '*Y :''02%9:Y!,:GE9E6#)( &2E6/0!C) D = %%!#'-!#2EE/0+E&* '%'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

57 !+02%9: * ' 5 ' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

58 ) 7E /+9# 3#"; 2 &&'()) 2:$"!!>$ 'Y 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!##!"'!## %&3%'% & ''% ' %'!##"!#)'!##"Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2:%', 9E/9+B#)%!##$'* % ' ()) 3 '', 9E/9 + % * '*Y :''02%9:Y!,9E/9+> $&+GE6+C)"D= %%! 6E2GE+ (# +0 /0 &* '%'5!'5%&3&, : -'-+, 99' 023+'%'%

59 !+02%9: * ' 5 ' 7E/I&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

60 7 /.9#!'6'#!B33 9!' &:(()2C888D &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %&"Y 2:!#()(!!##(%*''%& & + 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2: 3, :G.EH 0' 3 ' %' 9+IE 0+:6/I+ 26.I+:I/.1 26/++C6:0 #(" $D 67J6..0++IP/1:H E6IC($#DY ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

61 &W9+IE0+:6/I+26.I+:I/.126/++C6:0 #(" $D 67J6..0++IP/1:H0.00+1E6IC($#D :G.EH0' 3 & * '%&''5 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + W 02% 9 : * ' 5' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: L7B6E77H

62 7 /9#!'6'#!B33 9!' F2 &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %&"Y 2:!#()(!!##(%*''%& & + 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2: '', QEEE H 3, QEEE + 3 ' %' 2E6QE 26/++ C6:0 #!!D EE9+6E/10E/-1H06.6-+C"##DY ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

63 & W 2E6QE 26/++ C6:0 #!! D E E 9+6E/1 0E/-1H C"##D ', QEEE H 3, QEEE + 3 & * ' %& ''5 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + W 02% 9 : * ' 5' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

64 7 /09# $35 9"!5# 33!! ##&; :)2)() &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %&"Y 2:!#()(!!##(%*''%& & + 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2:*Q'-%%I:+6HCD >!##$Y ()) 3 '% > %& :''02%9:Y & W EE6, + 0+:6/I+ /1I+6+1I/.1C6:0( ))!)(D/'-/22, ', +, QE99+, +, QE99+, E3

65 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + W 02% 9 : * ' 5' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

66 7 9#!'6'#!B33 9!' 88 &&'()) 2:$"!!>$ ' '% 2:!##! $!##' 0/ / (&#!Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %&"Y 2:!#()(!!##(%*''%& & + 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, /'' ''*Y 2:'',+,QE99+,+,QE99+,E 3 ' %' E0/ C6:0((( )!D /'- /22, ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

67 & W E0/ C6:0((( )!D /'- /22, ', +, QE99+, +, QE99+, E 3 & * '%&''5 & ' 5 %& 3&, 9 9' ' %2% & + W 02% 9 : * ' 5' 7&+6H$%!##$ 22% 02%9: 0 L7B6E77H

68 /7 +0 0G /"9# 9!5 1)(&2 &&'()) 2:$"!!>$ ' '%)Y 2:!##!$!##'0//Y 2: $"# $!" ' $" %& '' ' %''&"Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+Y 2: $"(!( $", /'' ''*Y 2:1.68/1I8#(8###!(!##(, =/'' ''*Y 2: # # 4!##) % ' '%&' LE1.I+/0C6:0()#(#)D(/'2=,&2FC)(#D ', LE1.I+3 Y 2:*Q'-%%I:+6HCD# >!##$ %>3Y ()) 3 ' %& Y :''02%9:Y

69 & '0E6LE1.IC6:0 #!! # $!D ',LE1.I+ 3 (/'2=,&2FC)(#D& * '% &'5%&399' ' % 2% &+02%9: *'5 ' 7&+6H%!##$ 22% 02%9 : 0 L7B6E77H

70

71

72

73 ) 888,,2 "9!5H# 88?8++ 0"$ 5#3 I!!"!!""=2&&( &&5())!!! 6#! "! $)! "! %' = ''3$ ""$ # ""%&''' %')")# >)"!"$!#>!%* * '!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"', -,./00+/1'% 3'%+ 5!$%**''5 * * ' '& %'5'!## 5! > % '%& & % + '= * '*= 5!)!##%' 5!##!26+79E-8#!##!' '=''2E6EH/+/+2.0I+! >!##$2E6EH/+/+2.0I+

74 'F '' '% ! ;!(5!##!26+79E-8#!##! %; J!8 ;*%*&! ##ZC* 3D!,8 ;:%& 5!)!## ## Z C DO!8 ; '% E6EH /+/+2.0I+ 'F * ' 5 3 ' %'% '% ;#:

75 ) 888, 0,2 "5#3!!#I!! "!=2&&( &&5())B "! $)! "! %' = ''3$ ""$ # "" %& '' ' %')")# >)"!"$!#>!%* * '!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"', -,./00+/1'% 3'%+ 5!$%**''5 * * ' '& %'5'!## ''*'% 5!>%'%&&% +'= *'* = 5!)!##%' 5'%!##!26+79E-8#!##! %' '=''2E6EH /+/+2.0I+ 5'%!##!26+79E-8!!!##!' '=''2E6EH/+/+2.0I+ >!##$

76 'F '' #)(>%! 2E6EH/+/+2.0I+ '''%%'''!!! ' ''!( ', 8$1; 7 ''2E6EH /+/+2.0I+ ''', :-.11+I!+8; ''=!,8* ' '* 2E6EH/+/+2.0I+!-8*''5 %*&#C*D!.8*5!##!26+79E-8!!!##!!/; '% E6EH /+/+2.0I+ 'F * ' 5 3 ' %'% %* 28'% B ;#:

77 888, 2 "5#3!!#I!! "!!"" :& &&5())B "! $)! "! %' = ''3$ ""$ # ""%&'' ' %')")# >)"!"$!#>!%* * '!##()(!!##(%*''%& &+ '!!##"',,./00+/1-'% 3'%+ 5!$%**''5 * * ' '& %'5'!## ''*'% 5!>%'%&&% +'= *'* = 5!)!##%' 5'%!##26+79E-#((!"%!##' '=''/0 5!##26+79E-8#(!"%!##%' '=''/0 /0>!##$

78 'F + 06'' '%+!;; 8)! :&B%'' /0 '''%% ' ''!!! ' ''!( '; 84!2)(:8!;; 84!2)(: ''/0 + ; ' '* /0!,;''5 %*&#C*D!- ; 5!##"26+79:/(8##$(!" >!##"' '''=''/0!.; '% + /0 'F + 3 *'53'%'% +%* 28'% ;#:

79 <() ),.-,.. 6! >!##$ ' 3' +%'0E00+6IG/0E3 *' X% 1+II. (, &E1.6/+'%!X&" #X 3$ X% 1+II.'(' 1.6/+ * %%' * & E

80 <() ),./ 6! >!##$ ' 3' + ' 0E0 I/ *'!!" X % I/ L L=&,.1I-+6.1 '%)(X&!##X * %%' * &,.1I-+6.1

81 <() ),. 6! >!##$ ' 3' +%'0E0, E61+II+3 *' ) X% 1+II. A:5 :5&,/HE7.6+I' %!X&()(X E7.6+I *%%'*&,/H

82 <() ),.0 6! >!##$ ' 3' +'01:LE69/+IE, *' > $# X % LE69/E19 E-& +IE, 2+0 ' % (" X&! X +IE, 2+0 * %%' * &

83

84

85 LM, +9# 96 66!' &&5()) 2: (#! : $"#! $" %*'' 2: ""!#> &=&& '%*'* 2: )4 ''' ""& =&&'%*'*%'9!##!( "#!##! 2:)$")$% *= 2:!##$)!## % % * V 2:$)!$"$) %* 2: 5! 4 $# % %& & '' =&&%'*= 2:5$>!##%**= 2:5)%$$%*'' '%3**=3 2:5%!##$%*%* 2:5'%)#!#>)' '%*'*'+% '5'% ($("!## 2:5'%#)26+79:08(###$>!##)'%*% J3''**+

86 :''0- * & ; 0 * ' ' 5 * 3 ""!#> / )4 '''' ' 3' % '' * 5' 3''*; D ' J3 *= ''', = / E % ' *= %%& %*'96 /6+''3'!D'%**'[I*[ D * //*5'%**'% ', = /'!"5%& & '' =& & %' *=!4$# &;I%*'; %*'3%J3%''; 9;:>C$&D &Y 97;:C&$D>% & Y 9;:>C$&D&&Y 9;:C&$D>%&& '='%*'''** +''3\'& 5 %!##$%*%*

87 I%II: 7 2 ] I%J3 :#Z= G :#Z ]I%''! 9"""B!#"! B $! 5H O #96#A-B P + % >' 5 ''3 '')5%!##$ +%'*%' F' ' 33>'J &' & &+; 0''; 3% ' J3' 5> '' %%'#!$!" "! 3 P3 '3& '5'B'*; %& J ;-6EI/I ' J ; F%*; '''''5'B'*&' (='; C '' ''3 3 ^ &' ''D

88 &,;, ; D :'; * 5 3' *= = '' %)$")$%''?'* %*3%% D %; *= & %'& % '3&'*)$)$ %*5'' D, %*=; * *= ' % = ''3 % %' D E%% ; E ='' %%=*'5 D 9; * ' '&!(Z*'0'* %&!(Z% 5 *' %=*!'5 ''5 ' ''* &-*, %*=; E'''5'%* **'%' E%''*&'F'53 &'=&3''3 %%''\ 3 ' % H C%% '% # D '' ' ' %% C "%D

89 &.; 5'% #)26+79:08(## #$ >!##) 5 ''&!##$ '5 &/; 0-02%, 99' : : 6' 7 9 9' : -' / 6 +/7907* 3 * ' 5 3 ' 6 E E%2% A2=B!9#!#9B &#?##!B

90

91

92

93 ) &--1)2 #""$# 5 0#! ""! 3" &&'()) :22!"#!" ") )!>")%')!"! >)!& :E6 2 )"$ % )"' : E 9' (! % ''!##()(!!##(%*''%& &+ '!$>!## ',, 3'% '% +C = D!!##"',-,./00+/1'% 3'%+ 5!!### % '%%!### 5 >!##! % ' %%!## 5 >!## % ' %%!##! 5!## % '%%!## 5#!##(!!## (!##"' % %% '' ''%&

94 5!##"26+79:/8!#($!>!##"' &,, '% + 02% % 5 )!##)' % %% '' ''%& )( % ), / ' >FE 06'', 0-2% !; > E >!##$!##%*&+/' ' %*'5!;, 0-2% % E, 9' * ' 5 3'%2% &+6H! LE1!##$ 22% 0-0 ;,

95 7&:)&)(; 71:52) ():&&(;;:)(:?(:; ) (;;:)(:&5)) 0 (;;:)?(:;)(;;:) )(; 71:5A( (); )I5M; :(:) :(:) :(7: /?(:;) (;;:)* :>()!&)B; (7B&7)(B >2&&B(7&& 9 ' %%&, (7&&8?(:;) (;;:)* >?)()2&&B&(!(B&?)?!(B ()2&& (:) 9 ' %% &,?)?!(8 5M; :M; :;(?)=>;?)= / +?(:;) (;;:)* 7(=!B7(:2&&B7! && 9 ' %%&, 7! &&8?(:;) (;;:)* 7(:2&&B(;(=!2B:&!; B 2&::<

96 9 ' %%&, (;(=! 28?(:;) (;;:)* >&(; B>& 9 ' %%&, >&( ;8 5>= :>= - :7(:= 1:) :1)2&& 1:) :&=,?(:;) (;;:)* >; )B>:(:! >=B; :>; B (:Q=!7>B((:B2&&()) 9 ' %% &, >; )8?(:;) (;;:)* :2?(?B2&&):2 :2 9 ' %%&, :2?(?8 && :7(:?)= ()) :)= :&& + :2&&,?(:;) (;;:)* 7(=!:B(2:B2= ()) 9 ' %%&, 7(=! :8

97 ?(:;) (;;:)*7:&)B;()2&& 9 ' %%&, 7:&)8?(:;) (;;:)* 5>:()&()?:2&&B?:?)2&&B2&& 9 ' %%&, 5>:() &()?:2&&8 ; 2&& :)?2&& + :; 2&& ::= :&?(:;) (;;:)* 772&&!2B)(:B7&)=B7(>)B7(=! 2B7(:=B>&(:;(:&):<B>; ;(:<B()?2&& >()2&&B(:>B())!2B&((<B?:&&2&B; (&&7:B; :B;())2&&B ()2&&B=!2 + 9 ' %% &,?:&&2& >() :7(= =() + :7:&&. :>() + :;?(:;) (;;:)* 7:<1(:=B:&2B=() 9 ' %%&, 7:< 1(:=8?(:;) (;;:)* = (:)B&2&?; )B

98 9 ' %%&, 2&?; )8?(:;) (;;:)* )?2&&B; :;()(:()) 9 ' %%&, ;:;()(:())8 (); )52= 7:)(= :7:)(= 5)= ) :7(:=)() :)= ) :R:)= ) :2))1= (7&()))(: :(7&C)(:D ++ :2&&7, 2& :2& 52=)(: :7()(:&C2=)(D / :(:(:())C2=:D :2=C)(:D +0 :&C2=:D. ; ))= :7&&)(: :>; :& :(:=;():< :;))= :2!?) :2! -. -

99 ?(:;) (;;:)* :2):<B>2))B))2&&! (> 9 ' %% &, >2))8?(:;) (;;:)* >()B())=!2(; B(;(= 9 ' %%&, (;(= ; &&=&( :; :; &&=!(,?(:;) (;;:)* 7(?)2&&B7:)(7())2:<B?()2&&B()=B :)= ()) 9 ' %%&, ()=8?(:;) (;;:)* (:)B(:; )>B;(?)= 9 ' %%&, ;(?)=8?(:;) (;;:)* ));(B(= (&B 9 ' %%&, (= (&8??)= :??)= 0 ;()?() :;()?() /

100 ;()? (? :&:=; (? / :;()? (? - ()? :()? 0?; )! (7& :(&& :)= ) :?; )! (7& := :(= )?(:;) (;;:)* ;()? )B?=, ' %%&,?=8 2?):< ) :2?):< ) 2=>&&() :2=>&&() + = :() :=. (); )&: 51() :1() :7:=!>& :?&= :&:2&& (? :&)(2&& :(&&)2&& :?; )! 1() /,

101 ?(:; ) (;;:)*2)2&&B>)2&&B?:72&& 9 ' %% &, >)2&&8 5>;() :>;() + :=2&&(. 72 :72 :&= :2:>&&) :2!7:()?(:;) (;;:)* :7)B2&&!7& + 9 ' %%&, 2&&!7&8 7?)= (? :7?)= (? / :&:2&& :; (&&>:(<, :& + :2) >&&=; Q) :>&&=; Q) :;()? :K (:,,? =2 :? =2 /

102 &;(: :7 (? :())=! 7 :(?! 7) :?(; Q!>& :&;(:?(:;) (;;:)* 7(:&&=! (:<B?(; Q!2&&B1)2= 9 ' %%&,?(; Q! 2&&8?(:;) (;;:)* (:();()&(:B2:??): 9 ' %% &, 2:??):8?(:;) (;;:)* &;(&BR:: :; =C(:D 0 ;()&>= :&) :&()?() (? :;()&>= :)(Q= :&2&&7( ' %%&, ;(&8 &()?1:;: :)= (? / :&()?1:;: - :2&&;(() (? - :2&& (? + ; =(:,, - + -

103 ?(:;) (;;:)* ; (:B1)7:?. 9 ' %% &, ;(:8 5(= :7: =2 :(= / + :& ::& &: :?)= / :&: +?)22 7( :?)22 7( - ; >& (? :; >& (?. 2?)= (?(: :2?)= (?(: 1:2= (? :2?)= (? :1:2= (? 2&&7() =2 :7&&)2&& :>; &) ::&<! >:<, :2&&7() =2 / :2&&1:

104 2:H6#A!5H##9! ) &--1)8 22% 0-0 ;,

105 L ) & 0 #!?!!! C888?88D &&5())B 2: :- : I!!)!!!#Y 2:$!!!$!%* ' Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: 5'%!##"26+789:/8!#($! >!##"',, 0-2% + 02% %Y 2: 5 '% #"$$!$!##" ' 0F /2-W0Y 2:5'%#("!)>!##)'%0F /2-0Y 2: F!!!##) '' % Y 2: ' 3 '* - 0 '% * ' Y 2:**Y 3 ' '! : - :I'Y

106 '' '%Y L &*+' % 3 >3&; *NIG+6,/:EI., EI/.1O :0E:E0%F; **'3 ' V' *A-/+6E *'NE%%O &;+' F' -030F/-W0C0/-0D &+**'%*'5 &,*:% * ' 6(! > '5'%>% *&'% 9 * *' 5 * '= '% : *'*3&3& '''3''6(!! ' N!"#$% &-; '%'%+' 3*'53' %'%+'' %'0F/-0* '%'F + +': 2'% 0-0,

107 LM M8&-9# "9 4""!5 " 5C88888D%!"#SIT &&5()) 2: )! )Y 2:$!!!$!%* ' Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: 5'%!##"26+79:/8!#($! >!##"' &,, 0-2% + 02%%Y 2: 5 " $ % ' F C0/E6:+DY 2:!!##) 0/E6:+'' ' _=`& 2G7Y 2: ' 3 @F : :F :+ : + 9G +B 7 E 7F -+- /,, F.F2F + 0F 0 0- : F + - 2''*'FY 2: F 0E1 0 + '' *'FY

108 2: +F :+%*'0/E6:+% 2 G7022F 0-:0F0Y F+3 '&'% '%Y 3>3%''!) Y :'' '% & ;'!F % 3 ' 3; E(; )(7&?( = & ' & & F*=+ %% C >D # * F3 & * %* &;*'%*'5 & + E:% * ' 6(! > '5'%>* %*&'% 9 * *' 5 * '= '%: *'*3& 3& ' ' ' 3 '' 6(!! '& '"#$

109 &,* '% '% +' 3 * ' 5 ' ' % ' 0/E6:+ * ' % 'F ' 3' ' %5 & %*723' %'% I 0-0,

110 &.,9# "9 #9!5#H""!'6 "#!""#"" >6 &&5())B 2:!!!#!("Y 2:$!!!$!%* ' Y 2:!##()(!!##( % % *' '%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: 5'%!##"26+789:/8!#($! >!##"',, 0-2% + 02% %Y 2: 5!## :8##!!!!## ' 9G'*Y 2:5!##"26+796:8#)!)!!##"'B% 9G'*Y 2: 5 ## ( >!##)' * ' N AO 9 G'* % 5 '*'NOY 2: 5!##)26+796:8##)()!$!##)' * '9G'*Y 2:!(!##) '' %*'*' &%5Y

111 2: ' 3 '* :C(!##)D9C!#!##)D756C#!##)D - 6 C#$%!##$D 6 C!##)D 6 9C!!!##)D''%% 5'*'Y :3'0'' 3'3'%Y : 3 > 3%''!!("Y 0'' '%Y & *(9 G'* % * ' * % %& % 5 ' ' N '' 3O NO N' O N'' '%'O &**'%*'5 & +*:% * ' 6(! > '5'%>* %*&'% 9 * *' 5 * '= '% : *'*3&3& '''3''6(!! 'N '"#$% &,* '% '% +' 3 * ' 5 3 ' %'%+'' % ' 9 G'* * ' % ' 3'& %* 'F ''9 22% 0-0,

112 LM M8&+9# O!"9!""#"" 2! 5 #A!#9!5#H""!56! "#ST! 9 I3! &&5()) 2:!)!!#!("Y 2:$!!!$!%* ' Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: 5'%!##"26+79:/8!#($! >!##"' &,, 0-2% + 02%%Y 2: 5!##!26+79:8#!##! ' +Y 2:5!## :8#( )!## '*' +& & Y 2:5!##"26+796:8#!$4!##"'*' +*3'%'% %Y 2:5!##"26+796:8# )!'!##"'B% + & % 5 ' * '_'' 3` _ '`_`Y

113 2: 5!##"26+796:8#")!!##" ' * '+* %Y 2: 5!##"26+796:8#))#!)!##"' +C'D F ' =C0/6+9., DY 2:! '!##)''% 5 ' * '_` % '= Y 2: ' 3 '* 7F /, F16.F-2 ''%Y 2: ' 3 '* + 0 '' 3 % %' = '% %A*Y 3 ' 7 E 3 '&'% '%Y 3 > 3%'' ' Y '' '% &W'! +%3%5 '*'_`3; _E!W:' a :W./6/+9/1I+6+I:.,, 1EIE/6+ a! ""! U 5# 6 a 0** %! U 5# 3'

114 &E+ ; = '+ %*&,FC = + %&!(!##" &+W*%*'5 &, E:% * ' 6(! > '5'%>* %*&'% 9 * *' 5 * '= '%: *'*3& 3& ' ' ' 3 '' 6(!! '& '"#$ &-* '% '% +' 2 3 * ' 5 ' ' %' + * ' % 'F ' 3' & %*3'%'% I 0-0,

115

116

117 ()EE?).# #!#3 3A 3!!5 "I5" &#"!!53!!H 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!###$!(!##%*& ' %5Y 2: 5!!##, '5, LH0.,,/+639' %5 +Y 2: 5'%!##"26+79:/!#$! >!##"' &, LH0.,,/+69' %5 =Y 2:= '=!##!Y 2:5!)>!'= '= Y & E +''!5!L!##" &; ; :% * %5E>9' %5 ; 1= >:&&E%:%0- ; "! ;(::< / :% '' ; "1!(:</ :% ;!?)/ * :%

118 ' %% '5 ; 1= (;; B ' & * & 3 8 ' ' = 9 ' %5 & 9 ' %5 * ' 3 ' % 2% +!#"!!53!!9H 1= (;;

119 ./9# %''F*&'() "*'+ &#9&5()) 2!##8)""8:+ :!(!## % & &' '' : () "*: 2! &!! 2!!##"', -,./00+/1'%3 '%+Y 25>!###% * *' *>& 25!(!##"%%** * ' *> 2 5 )!##) %& ()"* "*: 25'%!##)W26+79:/8!#( "!##)' &, LH0.,,/+6' %5Y #<' F3'=!##) #3()"*&'% ' A' 2: -2.F #' %<!##$ ' %5 ' %5/7

120 ! ;+!##$UC D' UC D!##)! * %& ''3 '= Communes ATHIS-MONS BALLAINVILLIERS CHAMPLAN CHILLY-MAZARIN CROSNE DRAVEIL EPINAY-SUR-ORGE JUVISY-SUR-ORGE LONGJUMEAU MASSY MONTGERON MORANGIS PALAISEAU PARAY-VIEILLE-POSTE SAULX-LES-CHARTREUX SAVIGNY-SUR-ORGE VERRIERES-LE-BUISSON VIGNEUX-SUR-SEINE VILLEBON-SUR-YVETTE VIRY-CHATILLON WISSOUS!+*'5''3''!##$ 5'%!##)99E70+E#(!!##"!,* '% ' %5/7' %5''3% '' 3 * ' 5 3 ' %%%&'%' *&'' 7&+F)%!##$!#9#!#3B!#"!!53!!H 3#1= (;;

121

122

123 0,+ "9!5H##9!.8.0, "$. "9 ""$!#"!!5" CD &&5())B '3Y Y Y!##(")>!##(&'%' %&Y!## )!) # >!## ' ' & '%Y!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y!!##"', -,./00+/1'%3 '%+Y!##"""!)>!##"%& & ''Y!##""" )>!##"%&&'% 'Y a!##"")!$>!##"%&&' %&=%Y 5'% #"" $ '!##"' : '3 3C:.9+06IDY 5'%#""($'!##"' : ' 3 3 C:9+06IDY

124 5'% #)##" )>!##)' % : ' 3 3 C:9+06IDY '9E+E, ''3 >!##)'7BLEH6EH.1,' '3 0''0-2%+ & 5'% #""( $ '!##" %;, '; 7BLEH6EH.1, ''; &0-2%9'%% 3 * ' 53'%2%+ 2% 0 -,./00+/1

125 ; +-9# "9!5H##9!. 0.!#5 ; 5!#! 88818>8E"#!5 &&5()) 2:%& $ 6&6%*%* ** 2:'3"!"! 2:(#(""(%* '%% 2:!##()(!!##(%*'2%& & + ' 2:!!##"', -,./00+/1'%3 '%+ 2: 5 '% / 7 $"#" $" E2ELG+&&:'V' - : ' (('' % *'% % *&'b!#('' 2: '' %% ' %% "!##" '%&5'% 2:!(!##)% (''(' ()) 3'%%"!##"' 9 ' %% 3 3 '''=' ()) 3'=

126 ()) 3 % ' ''3 ''3F'''* ()) 3, E 0' 3 '=' # ' 0''0-2%!* 5$"#"$",E0'((''E2EL G'W:+%; N ' ((' &:' #& E 1' E LG' CE2ELGD GW###+6H : ' % *'% %* &'b!#o!*:'7 *C7/1+00D%B; 17/1+00 ;#$# : ;! :' ;) :%; := ; ## :;"!+* :'%>'=,, I60*&' %' 9 * % ' 5'% > *%!,* ' ' 5 %&, 2 E 2 E L G' W: + &, 9:6 E, /7

127 !-* 0-2% 9 9' E%% 00 3*'5 3'%'%+8 2'%

128

129 !

130

131 /E>: -G / ' E7/W-6.2+E6:E9+' N, E''O &-6/-1HC #DW$ 2:b:F &&'()) 2: $!!! $! * ' Y 2: #((#& Y 2: (!!(% % * ' + '' ' %FY 2:!##"( (>!##"*Y 2: ' ' ' ' % +!"!## Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+Y : % > ' 3' '%%+!##"Y :'' '%+Y E66+I+ & E E7/W-6.2+E6:E9+ 2) (2E6/0*# ' N,E''O $2W:b:FW #W-6/-1H 9 % E7/ W-6.2+ E6:E9+ & 5 E2'

132 &E E7/-6.2+E6:E9+ ; & % Y & '&Y &''* ' Y &>'' '' Y &'%'>3 '= &+E : /' 5 & E7/-6.2+E6:E9+%'* 3 '& ' 3'= 3 & 5 ' &,E '% ' 3' '%%+ 3 '' ' 5 3 %'% +26c7+I 0 -,./00+/1

133 />:E00#"$ / 96!##!"!"!3!96"!3"!9! &M&5())B 2:'(((Y 2:!##)!#!##) ''' %C9E.DY 2:!##)"))!$!##)%& % * '' % Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2: 2 9' E ' 2 9% C29E29D+''!$!## Y 0'' 0-2% 9 9' c3'+y &;N O''3' %%*& 8

134 &*0-2%99'c3' 3*'53' %'% &MB 3#*?#;(&) +", -*')#'")*. /' %0 *')#' 1+ 2*'0%3 " " '4' " #5%

135 () ) -+, E1EG'=:E G'+'9-E1EG!>!## ''''6!:: G * E; 9 '&, >&%% ; %%&F ' * ' 3%'= Y %'':EG' 'Y 3 ' 3 &Y 3 ' 3 & ' Y E1EG3' % > E1EGC *D 3 ' ' 53&F'' %%& '& ' 3 '=F!(!$::G %B ' V '& 6!! % V %' '*V Y %**' %*

136 E!; + '5, & &, 0F 6E, +E,, 6.P+0,, =I+66E9+, *% ; 'Y '= ' & &%Y E; ''%%&'#>!##$ E(; E''; &, 99'+3'+'' %'Y &, 9-E1EGY &, E :'Y &, 9IY * 7&+6H#>!##$ 9 0 /0E99'+3' L, 9+.6, +

137 "

138

139 ) E 1(+ ' *' &&'()) 2: '!( %& ' '% 2:"!&!($(&$(( 2: ># 2:$("#">$(& &' 'F3' 2:''"4#'= '3' * ># 2:!##!($$!##!''''$$("# ">$(%%& ''% 2:!!##"', -,./00+/12% 32%+ 2:!!#" "!!##"''' ' 2: 5 1!##"26+79:/8!#"! >!##", 2% + ' N=O99'L 0' ''99'L0'Y!; '= ''3CD'CD 3CD; I3! ##! )"# 53#" 7:7 -A, 7 0$ #!8#8!##$

140 ! ;, 0-2%, 9 9' L 0' 3 * ' 5 3 ' E E% 2%%*' 7&:!$8#8!##$!#"!' B &#"!! 1 B 3#*Q$3VQF

141 ) E +1(, ' *' &&'()) 2: '!( %& ' '% 2:"!&!($(&$(( 2: ># 2:$("#">$(& &' 'F3' 2:''"4#'= '3' * ># 2:!##!($$!##!''''$$("# ">$(%%& ''% 2:!!##"', -,./00+/12% 32%+ 2:!!#" "!!##"''' ' 2: 5 1!##"26+79:/8!#"! >!##", 2% + ' N=O99'L 0' ''99'L0'Y a!; '= ''3CD'CD 3CD; I3! ##! )"# 53#" 7:, F E1F ##, E00H 7 0$!(8#8!##$

142 ! ;, 0-2%, 9 9' L 0' 3 * ' 5 3 ' E E% 2%%*' 7&:!(8#8!##$!#"!' B &#"!! 1 B 3#*Q$3VQF

143 #

144

145 ? -!!#3 #I "W!!! 6!' &&5()) 2: "! $)!"!'= ' '3$Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y 2:!!##"', -,./00+/1 2% 32%+Y 2:5$%'5>!##! '%& +'=:/'V 7 * 'V& Y 2:5'%)' '= : /'V * +Y 2:5'%!##)9-/907##!>!##)', E, 26/. V 'V 3 '= 'V% * +Y 2:'', 907*& '= 'V% 2 9%*+Y 2:%, I2F-+Y 0''0-'% & '= 'V% 2 6 ' $) 2 9 %*+&'>!##$9%5'% )

146 &5!##)9-/907##!>!##)', E, 26/. V 'V 3 '='V%2'*&' >!##) &+0 '%+I'F +9%*+ 3 *'53'% '%+ 22% 0-0 ;,

147

148

149 ) E2E $!#"!!! #U " &#9!5 2!!:Y 2$) "!!>$)& & '%5&'3>Y 2$$"!!"$$%*' Y 2!##!!!#%!##! %& * ' 2!##()(!!##( % % *' '%& &+ 'Y 2!!##"', -,./00+/1'%3 '%+Y 2!##""" )>!##"%&&'% 'Y 2!##"")! $ >!##" %& & ' %&=% #%:'!##)X 92%0 2% E ; ' ' 'A >' '' ' % %F &='A3'' E!; ' ' * ' 5 '' = '

150 E;9:0-'%02% 99'%+ 2:-, ' 3'''53' % 22% 02%9: 0 ;L7B6E77H

151 LM E2E +-!"" 7" &&'()) 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'X 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+ 2:!!!!!!!!Y 2:6!!(6!!"6!!)6!!&6!!!:6Y 2: $# " #( > $# %& * ''F* *Y 2: #!!!#%!##! %& * 'Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'X 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+ 2: IG+6H:GE, E69 '+X 2:5!##"26+79:/8!#"#!>!##"' IG+6H :GE, E69 ' +Y

152 0'''Y & '' &W'. '' % # %& =% '&6!!!: &+W35. &, 2+66+I & ' '' 3 & * ' ''F* *%&!!(: ' ' ' %&!!!: &- E & %*'%'+ &. W '% ' + 3* '53'%'%!#9#!#3B!#"! ##!5 3#7!>=>;

153 LM E2E,-!"" 1(> &&'()) 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'X 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+ 2:!!!!!!!!Y 2:6!!(6!!"6!!)6!!&6!!!:6Y 2: $# " #( > $# %& * ''F* *Y 2: #!!!#%!##! %& * 'Y 2: IG+6H:GE, E69 '+X 2:5!##"26+79:/8!#"#!>!##"' IG+6H :GE, E69 ' +Y 2:5!##)990##>!##)' L.0+2GY 2:''L.0+2GY 0'''Y & W,L.0+2G ''

154 &W'. '' % # %& =% '&6!!!: &+W35. &, W, L.0+2G & ' '' 3 & * ' ''F* *%&!!(: ' ' ' %&!!!: &- E & %*'%'+ &. W '% ' + 3* '53'%'%!#9#!#3B!#"! ##!5 3#7!>=>;

155 LM E2E -. $" A 7); &&'()) 2:!##()(!!##(%*''%& & + 'X 2:!!##"', -,./00+/1'% 3'%+Y 2:!!!!!!!(!!!(:Y 2:6!!(6!!"6!!)6!!&6!!!:Y 2:$# "#(>$#%&*''F* *Y 2: #!!!#%!##! %& * 'Y 2: IG+6H:GE, E69 '+&' >!##Y 2:5!##"26+79:/8!#"#!>!##"' IG+6H :GE, E69 ' +Y 2:'',, 0'''Y & W,, & 3 6'3&/ F' '

156 &W&''0 CD'. '' 3 %& =% '&6!!!:6 &+W35. &, W,, & ' '' 3 & * ' ''F* *%&!!(: ' ' ' %&!!!: &- W & %*'%'+ &. W '% ' + 3* '53'%!#9#!#3B!#"! ##!5 B 3#87!>=>;

157

158

159 LM) -0 ' *%% =% /7 &#9!#35!#9 ""!&#3 5> '3((! &(!"6( &6((6(! &6(!) 5 #( >!##$' ' * %% =% /7 5 >!##)' ' :/00 C:%/ %0D 0'' %%Y! * 0 &' %>3!##$ */ 7; # 3 *,,, C:/00D,, '% /7 2% 2 '%'0, H+G0 009,. '* %% /7 *'53'%'% '%' 7&2!>!##$ 22%6 / 72%2 0 6/0I/E6I+

160 )?( 1)2 96!! "! #! #"!5!5# &#9!5 2:-:I(!((Y 25, /$>!###%* %%&FY ''99'0/0Y! * 'F3''+ '!##$''''' '( %%&F5;! *? )" #" " #:I3F3 E>:%:.6I./0, :I3 :F3 :F3 :H1 :H1 #:%F3 E> :E2//+6 : :% F3 :H1! #:F3 :' -E/1E L :F3 * 3 " # Q -E/1E Q :.6I./0! #!"$##)#$#") Q :E2//+6 Q :E2//+6

161 !* 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '

162 )?( 1)2 96!! "! #! 3 '"!#!6 #"!5!5# / &#9!5 2 :-:I(!((Y 2 5, / $ 4 %* %% ''*Y 2 5 %, / "!###%* ' ''''% *'%''* Y ''99'0/0Y! * ' ' ' '* C-6/, 2D ' +'!##$ ''''!' '!( %% ''*5;

163 ? )" #" " #!:3-6/, 2 :3 /,2,.6E1 2J -6/,2, >, EG 2J :%-6/, 2 /, 2 #":%-6/, 2 : -.19E :%-6/, 2 /, 2 : 9I6++ E :3-6/,2 /,2, > 76.I 2E :%-6/, 2 /, 2 E>:% :GE+I :' :%-6/, 2 /, 2 E>:% L.H+R E :%-6/, 2 /, 2 0 :% 0 :%-6/, 2 /, 2 0-6/, 2, > GE, /, 2 /, 2! E>:% '' 0-6/, 2 /, 2! E> E176H 0' 0-6/, 2 /, 2! E> :GE+I IF 0-6/, 2 /, 2! 0 0F 0-6/, 2 /, 2! 0 :% :GE/1 7J 0-6/, 2 /, 2! 0 :% -+1/ /, 2 /, 2! 0-6/, 2 /, 2! 0 :E77/1 7B 0-6/, 2 /, 2! 6F 0-6/, 2 /, 2! 0 I6E1/: 7 0-6/, 2 /, 2! :'% 9+E7.6+0I 2 0-6/, 2 /, 2! :'% -F 0-6/, 2 /, 2! :'% M 1 0-6/, 2 /, 2! -S 0-6/, 2 /, 2! :' 9// /, 2 /, 2! :' 6.EI +T 0-6/, 2 /, 2! :' /, 2 /, 2! 0' :G6/0I+1 - F 0-6/, 2 /, 2!

164 !* 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '8

165 )?( + 96!! "! #! 3 %!3% #"!5!5# &#9!5 2 :-:I(!((Y 2 5, /!#!##!%* %%*3 3Y 2 5 %, / "!###%* ' ''''% *'%''* Y ''99'0/0Y! * ' ' ' 3 3 ' +'!##$' '' '!' '!$ %%*3 35;? )" #" " #:36E9 +:.6 2J :36E9 6E9( :' -+62GE-1.1. :36E9 6E9( :' + :36E9 6E9(

166 :%:,/6 +,./1+ L2 :%:,/6 6E9 : :E0IE1+9. 0' :%:,/6 6E9 : 0:G,/9I 7B :%:,/6 6E9 :' :E/EI 2 :%:,/6 6E9 :' +0/+6 LV :%:,/6 6E9 :' 26+.I+ 6 :%:,/6 6E9 E6E-.1 0' :%:,/6 6E9, > -E:G+I 2'' :%:,/6 6E9, > QE, +10:EQ 2 :%:,/6 6E9 :%3'6E9, E60./+6 9 :%3'6E9 6E9! G :%3'6E9 6E9! - :%3'6E9 6E9! E>% -E6.0I+ 2'' :%3'6E9 6E9! E>% E19E/0 :%3'6E9 6E9! E>%, E6I/1 LJ :%3'6E9 6E9! 0 % E,.1I : :%3'6E9 6E9! 0 %,.1IE9 7 :%3'6E9 6E9! :%3'6E9 6E9! :'% G+62+ -S :%3'6E9 6E9! :'% LE:P+0 :' :%3'6E9 6E9! :'% RE1+II+ :%3'6E9 6E9! :' :GE+E, :%3'6E9 6E9! :' -EIG/+6 L :%3'6E9 6E9! :' L.00+, +I 6 :%3'6E9 6E9! :' 2+6/:EI + :%3'6E9 6E9! :' 2+I/.1 U :%3'6E9 6E9! 0' 7EI.K 0F :%3'6E9 6E9! 0' +6.H LF :%3'6E9 6E9!

167 !(+3'6E9 0 % :E0IE1 :F +3'6E9 6E9 0 % 9+IE99+. IF +3'6E9 6E '6E9 6E9 0 +3'6E9 6E9 0 +3'6E9 6E9 L +3'6E9 6E9 :'%, E:+ 2 +3'6E9 6E9 :'%, +3'6E9 6E9 :'% 2+6+/6E E +3'6E9 6E9 :'% 0.11+I 9F +3'6E9 6E9 :'% IG/+0E E +3'6E9 6E9 :' +3'6E9 6E9 :' :GE/1+ L, +3'6E9 6E9 :' 92.1I 0 +3'6E9 6E9 :' - +3'6E9 6E9 :' E +3'6E9 6E9 :' L+-./: E +3'6E9 6E9 :', +I6. L +3'6E9 6E9 :' 2E6E, '6E9 6E9 :' 2+9E '6E9 6E9 :' 2GE19E1I +3'6E9 6E9 L +3'6E9 6E9 LV +3'6E9 6E9 0' : :' +3'6E9 6E9!* 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '

168 )?(,1)2 96!! "! #! 3 $!3% #"!5!5# &#9!5 2 :-:I(!((Y 2 5, /!!##"%* %%*33 3Y 2 5 %, / "!###%* ' ''''% *'%''* Y ''99'0/0Y! * '' '33 3 '+'!##$''''!' '!$ % % * ;? )" #" " #(:36:G : 6++60EI 2 :36:G 6:G( : 0+6QE 9 :36:G 6:G( :' -+62GE-1.1. :36:G 6:G( :' 6++1EI 9 :36:G 6:G(

169 :%:,/: : E1-/+ H :%:,/: 6:G 2 :%:,/: 6:G :' :E0I+ 9 :%:,/: 6:G :' +7E:G+6 2J :%:,/: 6:G :' 2+I/I LV :%:,/: 6:G :' 6+-1EI. :%:,/: 6:G :' 0EE-+.I :%:,/: 6:G :' M E0/10Q/ 7J :%:,/: 6:G E96+E -F9 :%:,/: 6:G E./II+ L7B :%:,/: 6:G, > -+6, E/1 H :%:,/: 6:G!$:%3'6:G : 9+1E9Ed, :%3'6:G 6:G! :' E11.I+ 9 :%3'6:G 6:G! 9,.1I 7 :%3'6:G 6:G!, > L2 :%3'6:G 6:G! E>% 7J :%3'6:G 6:G! E>% -/:GE69 IF :%3'6:G 6:G! E>% L.GE11+I. :%3'6:G 6:G! E>% Q6E+, +6 2 :%3'6:G 6:G! E>% 1E/, H :%3'6:G 6:G! E>% 0/,.1+ :' :%3'6:G 6:G! E>% 9,.1IR+:G G :%3'6:G 6:G! E> :.61I 6 :%3'6:G 6:G! E> Q1E77 7 :%3'6:G 6:G! 0 % 9ER/+6 - :%3'6:G 6:G! 0 % +9.L+I L :%3'6:G 6:G! 0 % +6.H 2 :%3'6:G 6:G! 0 :E/+E LV :%3'6:G 6:G! 0 :1H :' :%3'6:G 6:G! 0 -EHE69 0F :%3'6:G 6:G! 0 2+6:G+6.1 U :%3'6:G 6:G! 0 /0 L2'' :%3'6:G 6:G! 0 2.I+E E :%3'6:G 6:G!

170 1 :%3'6:G 6:G! :'% :E29+2.1I 7 :%3'6:G 6:G! :'% 9+, E6/: :' :%3'6:G 6:G! :' L+E11+6+I :' :%3'6:G 6:G! :' L.H+E F :%3'6:G 6:G! :' 6./1 U :%3'6:G 6:G! ()+3' E>% 6+-1/+6 7B +3'6:G 6:G 0 % 9+1/0 + +3'6:G 6:G 0 %.1/:/ 9 +3'6:G 6:G 0 % 0E.,, +R F +3'6:G 6:G 0 9+0I.:G '6:G 6:G 0 I/00+6E1I 2'' +3'6:G 6:G 0 HEQ '6:G 6:G :'% :E61ELE: 0' +3'6:G 6:G :'% +3'6:G 6:G :'% 9+, E/0 7 +3'6:G 6:G :'% -.00+I E +3'6:G 6:G :'% +.IH. +3'6:G 6:G :'%, EG+ G +3'6:G 6:G :'% 2E-+I 0 +3'6:G 6:G :'% 2E/+I +3'6:G 6:G :'% L2'' +3'6:G 6:G :' EE '6:G 6:G 1 +3'6:G 6:G :' :GE, '6:G 6:G :' :G+E/+6 E +3'6:G 6:G :' 7.61/ '6:G 6:G :' L.H L +3'6:G 6:G :' Q++6 M +3'6:G 6:G :' Q+6, E-.6+I 7 +3'6:G 6:G :' E:6./K E* +3'6:G 6:G :',.6/1. +3'6:G 6:G :',.6I/+6. +3'6:G 6:G :' 1.+ 0' +3'6:G 6:G :'.// '6:G 6:G :' 1 +3'6:G 6:G

171 :' 9+0E/ '6:G 6:G 0 +3'6:G 6:G I +3'6:G 6:G 6'S +3'6:G 6:G 0' :GE10E '6:G 6:G 0' 9E/9 E +3'6:G 6:G 0' +3'6:G 6:G 0' -E6:/E 1 +3'6:G 6:G 0' JS +3'6:G 6:G 0' Q/60/- H +3'6:G 6:G 0' 1E-. : +3'6:G 6:G 0' 6/0 6F +3'6:G 6:G 0' 0+-/1 LF +3'6:G 6:G 0' '6:G 6:G 0' E6-+0 L +3'6:G 6:G 0'./0/1 9 +3'6:G 6:G!; 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '

172 )?( - 96!! "! #! "!#3#"!5!5# &#9!5 2:-:I(!((Y 25, /!%* %%*33Y 2 5 %, / "!###%* ' ''''% *'%''* Y ''99'0/0Y! * ' ' ' +'!##$' '' * ' ' E( % %*335;? )" #" " #!:30E :F :30E P%W"#, > -/E+6I + :30E P%W"# #:%0E -/+,/1 IF :%0E P%W"#, > 2+I+6 9 :%0E P%W(#, > 2.:G.1 L :%0E P%W(# E> IF :%0E P%W"# :'% :%0E P%W(# :'% H :%0E P%W(# :'%./0/1 6' :%0E P%W"# :'% M EI+6 0 :%0E P%W(#

173 7 :%0E P%W"# :' 92+66EH 6 :%0E P%W"#!0'E E>% -EIG/+6 LV 0E P%W(# 0 % :RRE/1/ + 0E P%W!# 0 % 00+-/. 2 0E P%W(# 0E P%W(# 6F 0E P%W(# 0 /+I 0E P%W(# :'% +9., IF 0E P%W(# :'% 7.6/1 9 0E P%W(# :'% M E+6E19 HJ 0E P%W(# I 0E P%W(# HJ 0E P%W(# :' :6.:P H 0E P%W(# :' 96., +6 Q 0E P%W(# :' 7/:Q L7B 0E P%W(# :' E1:/+1 9 0E P%W(# 0E P%W(# :' 7 0E P%W(# :' :' 0E P%W(# :' IG., E0 1 0E P%W(# :' I.0/ : 0E P%W(# :' /IR Q 0E P%W(# 0' 9G.1 7 0E P%W(# 0' 9E - F 0E P%W(#!* 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '

174 )?(.1)2 96!! "! #! 3 3#$!" #"!5!5# &#9!5 2:-:I(!((Y 2 5, / #!##%* %% Y ''99'0/0Y! * ' ' ' ' +'!##$' '' ' ' '! % % 5 ;? )" #" #:309 " :' E0+::G/ 6 : #):%09-6.0L+E1. :% : 2'' :% : : 9 :% :%09 09+, > :%09 09+, > 2+H6.1 - :%09 09+, > : :% :%09 E1-.1/1 E :%09 09+! 2E0I.6+ 0F :%09 09+!

175 , 2 :%09 09+!, IF :%09 09+!, > 7+66+/6E 7 :%09 09+!, > L :%09 09+!, > 2.+I :%09 09+! E>% E61. 0' :%09 09+! E>% :%09 09+! E>%, E6I/1+E - :%09 09+! E>%,.6/+6 L7B :%09 09+! 0 % : :%09 09+! :'%,./6+E 7 :%09 09+! 0F E> :G+6+E + 0F 09+ E>,/I+E : 0F 09+ E> L1-0' 0F % E1I.1/ L 0F % :E1E 7J 0F :6E2E6I 2'' 0F EE19 :' 0F 09+ 0, ER+E % 0F 09+ 0,./6+E 0' 0F IEE0 :F 0F 09+ : 0F 09+ :'% :E2E66.0 E 0F 09+ :'% :.2E1+: 7 0F 09+ :'% :.6I+/+ 9 0F 09+ :'% 9L.9/ 0F 09+ :'% F 09+ :'% 7+61E19+R 7 0F 09+ :'% -/IIE69 IF 0F 09+ :'% E:G+6+ :' 0F 09+ :'% EE19+ : 0F 09+ :'% J 0F 09+ :'%,/.1/ 6 0F 09+ :'% 7 0F 09+ :'% E00.6I 0 0F 09+ :'% /+6+R, 0F 09+

176 E 0F 09+ 0F 09+ :' 9+0, +I 7 0F 09+ :' 7E6/+ L 0F 09+ :' -/E, +I E 0F 09+ :', +I+E 6 0F 09+ 0' 26.9G.,, + - 0F 09+ 0' 0/,,.1+E, 0F 09+!; 9 9' 0 / 0 3 *'53'*% 2% + 0 9' / I 0 -,./00+/1 :%& 6(! > ' 5' % > % * '

177 2:; ))()(:51(); ) +2 7!##('; ('E>E% E'V* ' e %''' '''='%! %# A B! 4 ## #!$!" #!#!"" " 8 &&, 1:R:5:+ 2& )&:8

178 2:; ))()(:5?)5)) R:& +2 +' CD ''!##( W $ #" 7!##('; ('E +P% E'V* ' e %''' '''='%! %# A B! 4 ## #!$!" #!#!"" " 8 &&, 1:R:5:+ 2& )&:8

179 2:; ))()(:5?)2 >(&R:& +2 +' CD ''!##( W $ #" 7!##('; "'E 0G'P% E'V* ' e %''' '''='%! %# A B! 4 ## #!$!" #!#!"" " 8 &&, 1:R:5:+ 2& )&:8

180 ())0 )( / -2:9E1 $(">$(' % 5! "# %' 5!# 4 )' '*9%0+*0-E: 5! "' ' * 9 6 E3'5' *'+!###92:8%+ 5 ), IF 6+/6.1 9 E1 5!)!#! >!##$, /:.9+6: % 'EE1 5!"$!$>!##$, 73-E02E69E>& %'EE1! ;'' 9E: !##)! ; 9 ' &, /:.9+6: % ' E& %% '%&*'; = '' ' %' '% E! +; 9 ' &, /:.9+6:& %% '''' "##Z3'%3 %''"##Z

181 !,;9 '&, /:.9+6:&%% '&#(Z!-; 9 ' &, /:.9+6:& %% %*'!.; 9 ' &, /:.9+6:& %% 5' *'+!/;+, IF6+/6.19E1, /:.9+6: '*&" *', 73-E02E69E>&%' E! ; 9 E 1 * ' 3'%2%+ >;()B! 9# / -2: 9E1 0 I6+/6.1

182 ())00)( / -2:9E1 5!! %' = "!##)! ; 9 ' &, /:.9+6: % ' E & %% 3 ' 5!! F ''!+;+* 3' '!,; +, / :.9+6: % ' E &, 73-E02E69E>&% ' E & %% &* 3' '!-; 9 E 1 * ' 3'%2%+ EIG/0,.10"7!##$ / -2: 9E1 0 I6+/6.1

183 &?()?): &?##!" "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!("$)#!##( )>!##(':, 2!>!##(:E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##(= 2E2 E; 9 &, 6 :./::G/. 6' 9' c3'/ ' *% %&####ZGI E!; +'5, 6:./::G/. &,, I/9R/.6+QG Q+6-.6EHG+, E/6+' %&####ZGI E; '' ' *& '

184 E(; '%&E :' 0 ;, &?()?): #"!5%"!53# 6:./::G/. E:H I/9R/.6+Q GQ+6-.6EH G+, E/6+

185 &?()?):; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; L3' * % %&####ZGI E!; '5, &, L,/E69' %&####Z GI E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;, #"1% L,/E69

186 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,99+2/+66+6'9' + 2'' * % %&####ZGI E!; '5, 9 9+2/+66+ &,:2+66+E,,-E66/9.' %&####ZGI E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;, #"! 99+2/+66+ :2+66+E, -E66/9.

187 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2 >!##('= 2E2 E ; &,L,9+02.K 6' 0 +' * %%&####ZGI E!; ''' *&' E;'%&E :' 0 ;, " L, 9+02.K

188 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2 >!##('= 2E2 E ; &' %!##$&,:' :GEI+/+66'9''7=' * %%&####ZGI E!; ''' *&' E;'%&E :' 0 ;, #!"!I :':GEI+/+6

189 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ;9 ' *% &,, 7170:G//1-9 E 2 -'%&(!####ZGI E!;+'5,, 7170:G//1- &, A M/+:+Q' %&(!#### ZGI E ; + '5,,, 7170:G//1-, AM/+:+Q ' &;,+0+/+,E/EC&'!##$ D'%&####ZGI,,.:.I.1 L3,/:G++I: QEE0R, / 9E'%&####ZGI

190 E(; '' ' *& ' E ;'%&E :' 0 ;, 3?!, 7170:G//1-, AM/+:+Q +0+/+ E/E /9E.:.I.1 L3,/:G++I :QEE0R

191 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,2-/6E9,E60.I9' E: 3' * %%&####ZGI E!; ''' *&' E;'%&E :' 0 ;, #"!'""!!&3 % 2-/6E9, E60.I

192 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; 0+' *% %&####ZGI E!; ''' *&' E;'%&E :' 0 ;, "

193 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,: '9' :' * % %&####ZGI E!;'5, : &, L,, +G' %&#### ZGI E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;, #""" : L,, +G

194 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,932E2+6'9' 0F= /%' * % %&####ZGI E!; '5,, 93 2E2+ & ;,, %& ####ZGI,, +6' %&####ZGI E ; '' ' *& '

195 E(;'%&E :' 0 ;, #" 4 I" '9" 932E2+ 2''-E/E69,, +6

196 &?()?):; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; ' *% 2:' %&(!####ZGI &, E6I/-.' %&(!####ZGI E6I/-. ' &;, %& #### ZGI, 29G+/H'%&####ZGI,,+EG.9.,.12J2+:GE693' '%&####ZGI E(; '' ' *& '

197 E ;'%&E :' 0 ;, E6I/-. 29G+/H +EG.9.,.1 2J2+:GE69

198 &?()?):; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,-6+1E96'9'' / 7' * % %&####ZGI E!;'5, -6+1E9 &, 2-E, +/6.' %&####Z E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;, #!"""$! -6+1E9 2-E, +/6.

199 &?()?): ; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,L3E-/.6'9' E% 7' * % %&####ZGI E!;'5, L3E-/. &, L::E26.1' %& #### Z GI E ; '5,, L3 E-/. L: :E26.1 &, EJ-E61/+6' %&####ZGI E(; '' ' *& '

200 E ;'%&E :' 0 ;, #"" 9 L3E-/. L::E26.1 EJ-E61/+6

201 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &, 2 EIEI 6', 2004' *% %&####ZGI E!;'5, 2EIEI &, :F:GE66+####ZGI E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;, ; ###G# 2EIEI :F:GE66+

202 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,//-1.19+/0+6' 9'6G, F-*' *%%&####ZGI E!; '5, / /-1.19+/0+ '6G&, 7F, E6/+' %&####ZGI', F -*&, 6, EQE1/' %&(### ZGI E ; '' ' *& '

203 E(;'%&E :' 0 ;, #" >" ; 4?##6 //-1.19+/0+ 7F, E6/+ 6, EQE1/

204 &?()?):*; >:7& 9-2E2 "$)!("$2E2 "!"%'''"$)!( "$)#!##") 4!##"':,2!##":E2E2 ''= ''*2E2!!##):E2E 2'' >!##('= 2E2 E ; &,2/2.K6'0 6:' * % %&####ZGI E!; '5, 2 /2.K %& ####ZGI E ; '' ' *& ' E(;'%&E :' 0 ;,

205 9-!!(: ''''3 "$)!("$%2E2 "!"%'''"$)!("$ 6= /:E!">!###% '> A * %%''!##)&,, E,,, E, (!##) *!; A '% 3 '&'53% '*&' ''!; ' ' ' '% ;''5'*'=!+; ' ' &,, E,!,; '''6EE% 2%+ ''5&; '0E!(3EAW) #2E6/0 2 E 2& ; TTT''% 7&2!!##) 0 ;,

206 &?()?): + ''!!! 9! " 6!! : 0 0, ::.E699 :2E, + '&; ; ; && 2 3 ' ''* 3%&; ' 3 3' < 8'%'% 2 3 ' ''*'''%='3 & = C* & '% D 0 %%>3 '; 3 * :' E + = * *&>'' 3=' ' > (:0 0 '

207 + > '5'5'; 3,, +/+6+B ' 3'''* %*' ' ' %%' ' ' 8 &3##!! " 5 ;!!5 (&& & 9#

208 ) 11>1 5#"! C88; 8(DA!5 Y 69 BE 0+ ;= &&'()) 2:%' Y 2:) &) $$&!##' Y 2:) #>) *Y 2:$!!!$!$!"!!!>$!* ' Y 2:$$)>$$""!!>$$$"! $ & ' ' ' +Y 2:$")">$"' *% '=Y 2:">"%&' *'* >'' 2:) "$%) %* >%>>Y 2:$$(!(>$$%& * *'>>Y 2: $$( " $$ %& ''F3 '' = *Y 2:!##()(!!##(%*''%& &+ 'Y

209 2:!!##"',-,./00+/12% 32%+Y 2: 5# > "# % * V '' ' ' =* 2:5>2%+!## 992LL0EGL###!## 2 :- +!## #" ) >!## Nf 0 * +%O& E +,. L ## % '''&'> 2: 5!##)992LL0EGL#!( '!##)' E+,.L&f 0* +%!E7&, F##Y 2:'%%+!##!##Y 2:(!##)0E+,. L + =, JTJ % b >' Y :'' '%!*5!##)992LL0EGL#!('!##)' 0E+,.L+ =,/1Q.M 0Q/''!*+ =,/1Q.M0Q/ 'f0* +% &' ## B % % ) &) $$&!##'Y!+*b ' &&>!,* & V &'' %3&'>>

210 !-* ' ' ' & ' %%*'"$$!.* '%'2 >> 3*' 53'%2% 2'% 0-0,

211 ) & /,28 9" #! $!%!"">2:C/D #. / I9+0H+/1+0 : G I : +6!!!!!$ 2: $""!!>$!%')$"! >$"'$")!4$"'' * 2:!##()(!!##(%*''%& &+ ' 2:!!##"', :-E/E69 E+61++2%32%H 2:!!##"', -,./00+/12% 32%+ 2:! 4 $ & < % ' = ; ' % '3 % ' ''!$""!!>$ %% 2: % ' :G+6+0+' * ()) % 2: '= 2% 2:!!##)''+1 +

212 2: ' % '3 ' 4 F'='%* *'%+H )! ; * %'3:G+6+0+C)$D%*!##"!##)'=&0 P= '&- P!; ' 5 ' % > * > ' * & ' % 9 * *' 5 * '= '%H+ : *'*3&3& ''E'3''6(!! ' N '' * ' '>O!+; * '% + +0 I6.K :G * ' 5 3% > ' %' 2%H 22%' 0-2%+ 22%' 0-0 ;2''/ ;,

213 () ($* #!#3 3 9:G'.F "():023!)$"4!%& 9 '!; #!##" & ' %; E E G'= , 0F :E//+I:6+22H 9 E%% P, 0F :E1I. E E G'= 9 E%% 3, -6++I90:, 0F-6.0+/ 9 7 :V 0F=%, 7B E E G'= 9 6G6E%%, 1, E1E00+/1 E E G'= 9 E%% P, :F 2E '%N1-O,, F 2/RR.7+66EI G6E%%!; '''& 3 3/ ' ''=!+; 9 ' 5 >& + ' > +'*%

214 !,; 9'3%''93 ' 9 ' '' '= 7&.F#!##) 9 3#1!; >&)?& 9 0 '%N1 -O 96G 6E%% 3#4? 97:V -0F=% 3#; 4 QQ(( #4!?(& & 99 "#! B 3 3#7>(Q 90: 3#4!&& EEG'= 3#&?& EEG'= 3#O &2 EEG'= 3#;!7(:2 EEG'= )) 3#4!)(

215 () $"##!#3 3 &>!5( 4 "():023!)$"4!%& 9 '!; &; "!4&:((2 V'* 6' ' 2& / :G.' '' ' 3' 3%!; 0 %& ' ''3 '%*; "!4&:(( ' ' ' ' ' ' '''C*'% D*CF' D!+; '''&'('!##) +'5+3 : E I 2'.F 6 : G'.F 7&.F('!##) 2 9 2/:G. 0 '' 3#!4&:(( 3#1!; >&)?&

216 () #!#3 3 &>!5( 4 2"():023 2!)$"4!%& 9 '!; ; " O &2B E E G'= %%& 96G6E%%!; + ' 9 E> 6 G 6 E%% ; " O &2 & ''& 3 = 9 > F ' ' ''!+; ' &; "O &2' 3'5&'!,; '''&'!## +'5+3 : E I 2'.F 6 : G'.F 7&.F!## EEG'= 6G 0 '' 9 3#O &2 3#1!; >&)?&

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

!"#$%$&'%("()*+ /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"- Dokumentar: Dømt til døden?

!#$%$&'%(()*+ /!#$%&'()*)#'+,-.'(/)0$$- Dokumentar: Dømt til døden? Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel? C2-2-(U%C)*3.)'.@2*N&@$)* Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse? /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"-

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN!"##""##!$"##%"##& !" #$#$%& # ''()( &'' * + &'' (,%#$ #' ' - ## $ # -# ## ## - #' #+ #$ * '#$#$%& ''( # # *" +& &'' # # ( * """"./ % 0#' #%&'''#

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

IO 74/ november 1974

IO 74/ november 1974 IO 74/49 6. november 1974 ESTIMERING V TOTLER MED EN T0-TRINNS UTVLGSPLN DER DE PRIMÆRE UTVLGSOMRÅDER TREKKES MED ULIK SNNSYNLIGHET I FØRSTE TRINN av Petter Laake Side 1. Generelt om Byråets nye utvalgsplan

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),...

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),... - ( ) - 3 579 : - - : - / : : 3 4 579-4 5 9 3 9 4 3 5 5 6 3 33 34 3 35 4 36 39 c - ( ) 3 c 3 - - ( ) - ( - ) - - - ( ) - - ( - ) ( t) - dx k = f k (x x n ) k = n () dt x x n f f n - d X = f( X) dt f k

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Erfolgs- und Kapitalbeteiligung von Beschäftigten in Deutschland

Erfolgs- und Kapitalbeteiligung von Beschäftigten in Deutschland Werkstatt für Organisations- und Personalforschung e.v. Erfolgs- und Kapitalbeteiligung von Beschäftigten in Deutschland Ergebnisse einer repräsentativen Befragung Wenzel Matiaske, Verena Tobsch und Simon

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.

!#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!. !!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) " ;)(6'3*.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.('7)*#-73A$ !"#$%"&'(&)*'+%,--.,/0#1%23'45653'7%-.&'".'1%-'8&9.'!-$).11%-':/;'

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT ET seter med stort potesial Fordelig basert på omsetig 200 57% Hus og hjem 37% Mat og drikke 6% Spesialbutikker Hadelseiedomme Lade, er setralt plassert lags Haako

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor ESCAPE PAN Stasjonsbakken 3, U1 etasje U1 floor MRAEPAN AREA PAN StasJoosbakken Parkerngskjeller oc:=:> GENERET/GENERA Ale plkter a gjere seg kjent med bygnngens remnngseer. All are reqred to famlarze

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer