Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Sauland, Ronny Wergeland leiar Sakliste Sak nr. Saktittel 030/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 031/16 87/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 92/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 92/89 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 106/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 107/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 109/1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 111/6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 113/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig klagenemnd /16 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 16/569 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå SKNE blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 87/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S34 7 X Plan, bygg og BILDER RUTE S34 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S32 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S32 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S30 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S30 6 X Plan, bygg og NY SYNFARING RUTE S34 8 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 9 I Toralf Hjartsjø 87/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 10 U Toralf Hjartsjø KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 11 I Toralf Hjartsjø 87/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 12 U Toralf Hjartsjø MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 87/1 13 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER 2014

4 15 U Toralf Hjartsjø HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 16 U Toralf Hjartsjø MELDING OM VEDTAK 87/1 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Toralf Hjartsjø SKATTESETEL 2016 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at skatten er satt for høgt sett ut frå marknadsverdi og salsverdi, samt at deler av bustaden bør få fritak da deler har historisk verdi. Garasjen er eit mindre mekanisk verkstad for reperasjon av landbruksverktøy og verdien bør reduserast. Grunneigar må brøyte sjølv og det er langt til skule og andre aktivitetar. Eigar har sendt med to vedlegg: prinsipputalelse frå finansdepartementet og Forslag til klage med begrunnelse utarbeidet av Noregs bondelag.

5 ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Våningshuset er endra i hovudetasje 1 frå 140 kvm til 124 kvm, hovudetasje 2 er endra frå 88 kvm til 113 kvm og kjellar på 107 kvm Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Indre vurderingsfaktor Ytre vurderingsfaktor For høg takst sett ut frå marknadsverdi. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 87, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Votering: Samrøystes SNE-125/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 87, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at utvalet etter syn faring og skjønn finn å oppretthalde IF på 0,8. Når det gjeld YF er det tatt omsyn til at det er landbrukseigedom. Rammer og retningsliner gir ikkje grunnlag for trekk i YF grunngitt med at eigedomen ligg til privat veg. Sakkunnig nemnd er elles einig i dei endringane som eigedomsskattekontoret har gjort når det gjeld areal i ulike bygg. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

6

7 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 92/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S28 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S28 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F15 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F15 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F25 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE F25 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S19 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE S19 9 I Bergby og Mikalsen 92/2 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE Adv. Veiding 10 U Bergby og Mikalsen Adv. Veiding KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST - MELLOMBELS SVAR 11 I Bergby og Mikalsen 92/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ 2014 Adv. Veiding 12 U Bergby og Mikalsen Adv. Veiding MERKNAD TIL OG MELLOMBELS SVAR PÅ KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 92/2 13 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER 2014

8 15 U Bergby og Mikalsen Adv. Veiding 16 U Bergby og Mikalsen Adv. Veiding 17 U Bergby og Mikalsen Adv. Veiding HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING MELDING OM VEDTAK 92/2 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 SKATTESETEL 2016 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at bustaden på eigedommen er våningshuset på garden. Hytte Bid har ikkje straum og VA. Hytta har ein annen eigar. Bid , Bid og Bid er i følgje eigar landbruksbygg.

9 ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Har endra bustad til våningshus. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Skal Bid ha fråtrekk for VA og straum( sjå bildar). Inngår Bid , Bid og Bid i drifta som driftsbygningar? LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 92, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. BID skal ha fråtrekk for manglande VA og straum. Straumkjelda er aggregat. I tillegg skal IF reduserast til 0,9, grunngitt med antatt byggjeår. BID og er skattlagt som uthus/garasje/anneks. IF følgjer derfor bustad/våningshus. Alternativt kan bygningstype endrast til kårbustad og kvadratmeterpris kr 8.000,-. Nemnda vil etter ei samla vurdering oppretthalde bygningstype uthus/garasje/anneks ved kvadratmeterpris på kr 1.000,-. BID får endra bygningstype til landbruksbygg. Sakkunnig nemnd er elles samd i at bustaden på eigedomen er endra til våningshus. VOTERING: Samrøystes SNE-034/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 92, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: BID skal ha fråtrekk for manglande VA og straum. Straumkjelda er aggregat. I tillegg skal IF reduserast til 0,9, grunngitt med antatt byggjeår.

10 BID og er skattlagt som uthus/garasje/anneks. IF følgjer derfor bustad/våningshus. Alternativt kan bygningstype endrast til kårbustad og kvadratmeterpris kr 8.000,-. Nemnda vil etter ei samla vurdering oppretthalde bygningstype uthus/garasje/anneks med kvadratmeterpris på kr 1.000,-. BID får endra bygningstype til landbruksbygg. Sakkunnig nemnd er elles samd i at bustaden på eigedomen er endra til våningshus. Saka vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld BID og

11 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 92/89 Arkivnr.: 13/ /89 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 3 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 4 X Plan, bygg og EPOSTKORRESPONDANSE 5 X Plan, bygg og E-POST KORRESPONDANSE (ASLAG PÅ INNSYN) 7 I Stein Vidar Hansen 92/89 - EIGEDOMSSKATT FRÅ EPOSTKORRESPONDANSE 6 U Stein Vidar Hansen INNSYN I FASTSETTELSE AV SJABLONGVERDIAR OG SONEFAKTORAR 8 I Stein og Beate Hansen 92/89 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Stein Vidar og Beate Hansen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 10 I Stein Hansen 92/89 - KLAGE PÅ OPPMÅLT AREAL 11 U Stein Hansen KLAGE PÅ OPPMÅLT AREAL 12 I Stein Hansen 92/89 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 13 U Stein Vidar Hansen MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 92/89 14 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Stein Vidar Hansen HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM

12 SYNFARING 17 U Stein Hansen MELDING OM VEDTAK 92/89 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Stein Vidar Hansen SKATTESETEL 2016 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar klager på for høg vurderingsfaktor indre. Ynskjer å få redusert faktoren frå 1.1 til 0.95 på grunn av alder på hytta. Hytta har en nøktern og enkel standard. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har enkel og nøktern standard. Indre vurderingsfaktor.

13 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 92, bnr. 89 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova /15: 92/89 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 92, bnr. 89 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. IF blir redusert til 1,0 som er i øverste sjiktet for bygg ferdigstilt etter år 2000, jamfør Rammer og retningsliner. Hytta er i Matrikkelen registrert tatt i bruk i april Klaga er difor ikkje tatt til følgje i og med klagar meiner IF skal vere 0,95. VOTERING: Samrøystes SNE-036/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 92, bnr. 89 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: IF blir redusert til 1,0 som er i øverste sjiktet for bygg ferdigstilt etter år 2000, jamfør Rammer og retningsliner. Hytta er i Matrikkelen registrert tatt i bruk i april Klaga er difor ikkje tatt til følgje i og med klagar meiner IF skal vere 0,95.

14 Saka vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming.

15 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 106/4 Arkivnr.: 13/ /4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S23 5 X Plan, bygg og BIDLER RUTE S23 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S22 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F34 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F34 6 X Plan, bygg og TAKSTMATRISE 7 S /4 - EIGEDOMSSKATT FRÅ TAKST 8 S /4 - EIGEDOMSSKATT FRÅ X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 10 I Johannes Asland 106/4 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 11 U Johannes Asland KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 12 S /4 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 13 I Johannes Asland 106/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST U Johannes Asland MERKNAD TIL KLAGE PÅ

16 EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 106/4 15 I Johannes Asland 106/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 16 U Johannes Asland MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT NÆRING 106/4 17 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Johannes Asland HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 21 U Johannes Asland MELDING OM VEDTAK 106/4 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Johannes Asland SKATTESETEL 2016 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november 2014.

17 Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at taksten for næringsdelen av eigedommen er sett for høgt, med følgjande grunngjeving: Anna industribygning med bygningsnummer har fått taksert 94 kvm takoverbygg for gardssaga. Det er inkludert 6 kvm takoverbygg over transportband, som berre er fundamentert med ein stolpe. Eigar ber om at kvadratmeterpris setjast til 500,- kr for desse kvadratmetrane, i samsvar med punkt 5.2 i Rammer og retningsliner Det er berekna ein verdi på containerbygget, registrert som anna industribygning med bygningsnummer , på til saman ,- kr. Eigar kjøpte bygget i februar 2008 frå tidlegare leietakar for ,- kr. Containerane er rustne og av eldre dato. Eigar meinar at bygget maks skal verdsetjast til ,- kr Gardssaga er verdsett til ,- kr. Saga er av eldre dato. Etter det eigar har klart å framskaffe av informasjon, vart brukt saginnretning kjøpt av Tuddal Industrilag i mars Det vil seie at saga er minimum 34 år gamal. Eigar meinar at saga maks skal verdsetjast til ,- kr ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustad med bygningsnummer er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra frå 37 kvm til 41 kvm, inkludert uisolert bod på 4 kvm, som er taksert til 1.000,- kr per kvadratmeter. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Takoverbygget på industribygning, containerbygget og gardssaga er for høgt taksert LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 106, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen.. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Anna industribygning BID sjablongverdi på 6 m2 endrast frå kr 1.000,- til kr 0,- pr m2. Kvadratmetepris endrast til kr 2.500,- for 88 m2 (resterande areal). IF reduserast frå 0,7 til 0,4.

18 Anna industribygning BID setter synfaring setter sakkunnig nemnd taksten til kr ,-. Gardssaga utgår, omfattast av BID , sjå over. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for fritidsbustad BID Votering: Samrøystes SNE-099/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 106, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for næringsdelen av eigedommen og kr ,- for bustaddelen av eigedommen.. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Anna industribygning BID sjablongverdi på 6 m2 endrast frå kr 1.000,- til kr 0,- pr m2. Kvadratmeterpris endrast til kr 2.500,- for 88 m2 (resterande areal). IF reduserast frå 0,7 til 0,4. Anna industribygning BID setter synfaring setter sakkunnig nemnd taksten til kr ,-. Gardssaga utgår, omfattast av BID , sjå over. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for fritidsbustad BID Vedtaket kan påklagast når det gjeld endring av areal på fritidsbustad BID Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

19 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 107/2 Arkivnr.: 13/ /2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S22 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S22 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F34 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE F34 5 I Anund Sisjord 107/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 6 U Anund Sisjord KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 7 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Anund Sisjord INFORMASJON EIGEDOMSSKATT I Anne og Anund Sisjord 107/2 - VEDK. EIGEDOMSSKATT FOR LANDBRUKSBYGNINGAR- GNR 107 BNR 2 10 U Anne og Anund Sisjord VEDRØRANDE SKATTLEGGING AV LANDBRUKSBYGG 12 U Anne og Anund Sisjord MELDING OM VEDTAK 107/2 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Hans Øyvind Sisjord SKATTESETEL 2016

20 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar vil generelt klage på taksten på dei husa som inngår i grunnlaget. Reduksjon i ytre faktor er for liten. Taksten for husa har blitt så høg at den overstig den verdien som husa naturleg vil utgjere ved sal av heile eigedommen. Dette er klart i strid med Finansdepartementets uttale av som presiserar at det for konsesjonspliktige landbrukseigedommar skal takast omsyn til kva min eigedom kan omsettast for som jordbrukseigedom og landbruksmyndighetane sin prisregulering i denne samanheng. Det er etter vår meining ein sakshandsamingsfeil å leggje til grunn ein verdi som er urealistisk å oppnå. Vi kan ikkje skatte av verdiar som ikkje finst. På spesielt grunnlag vil eigar særleg gjere merknad om: Bid er ei driftsbygning, og er byggesøkt som landbruksbygg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bid er endra til seterhus i matrikkelen og er dermed fritatt for eigedomsskatt. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Eigedommen er konsesjonspliktig med prisregulering og buplikt

21 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 107, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Etter synfaring vurderer sakkunnig nemnd vedtatt takst som riktig. Ingen endring vedtatt. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for hytta. Votering: Samrøystes SNE-097/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 107, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at vedtatt takst er riktig. Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjons i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for hytta. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

22 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 109/1 Arkivnr.: 13/ /1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S20 5 X Plan, bygg og BILDER RUTE S20 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA S13 3 X Plan, bygg og BILDER 2 X Plan, bygg og NYTT SYNFARINGSSKJEMA RUTE S13 6 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 7 I Inger Aslaug Bondal 109/1 - EIGEDOMSSKATT - KLAGE og Lars Tveiten 8 U Inger Aslaug Bondal og Lars Tveiten KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 9 I Inger Aslaug Bondal 109/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT og Lars Tveiten 10 U Inger Aslaug Bondal og Lars Tveiten MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 109/1 11 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Inger Aslaug Bondal og Lars Tveiten HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 14 U Inger Aslaug Bondal MELDING OM VEDTAK 109/1 KLAGE PÅ

23 og Lars Tveiten EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Inger Aslaug Bondal SKATTESETEL 2016 og Lars Tveiten Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at våningshuset BID ikkje kan omsettast fritt og at verdien er satt for høgt. Fritidsbustader: BID , BID , BID manglar VA og straum, de er dårlig isolert og har ein svært enkel standard. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Våningshuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet for våningshuset er endra frå 77 kvm til 79 kvm i hovudetasje 1. Loft 19 kvm er endra til hovudetasje 2 på 36 kvm. Kjeller er lagt til og er målt til 38 kvm. På bilete ser det ut til at det er straum i fritidsbustader.

24 Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Takst på våningshus bid Vurderingsfaktor indre på fritidsbustader.( bid , bid , bid ) LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 109, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Våningshus BID Loft endrast til 28 m2 etter synfaring og kontrollmåling. Kjellar settast til areal 0 m2 etter synfaring. Fritidsbustad BID ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til Fritidsbustad BID ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til Fritidsbustad BID ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til Sakkunnig nemnd er soleis ikkje samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal på loft og kjellar når det gjeld våningshuset, men er samd i endring i areal i hovudetasjen. Votering: Samrøystes SNE-100/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 109, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje ved at: Våningshus BID : Loft endrast til 28 m2 etter synfaring og kontrollmåling. Kjellar settast til areal 0 m2 etter synfaring. Fritidsbustad BID : Ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til Fritidsbustad BID : Ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til Fritidsbustad BID : Ingen endring i IF låg standard er tatt omsyn til

25 Vedtaket kan påklagast når det gjeld endring av areal på hovudetasjen på våningshuset. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

26 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 111/6 Arkivnr.: 13/ /6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 3 I Gunleik Nisi 111/6 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Gunleik Nisi MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 111/6 6 U Gunleik Nisi HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 7 U Gunleik Nisi MELDING OM VEDTAK 111/6 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Gunleik Nisi SKATTESETEL 2016 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

27 Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at hytta har særs enkel standard utan innlagt vatn og straum. Det er ikkje veg til hytta.. Hytta har ein liten attraktiv beliggenheit. Eigar ønskjer ei ny vurdering. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa. Avstand frå parkering er målt i kart til ca 30 meter. Det er tatt omsyn til at hytta ikkje har VA og straum Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Fritidsbustaden har enkel standard. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 111, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med: Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Taksten vert ikkje endra då det er tatt omsyn til standard i vedtatt takst.

28 Votering: Samrøystes SNE-101/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 111, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje til følgje grunngitt med at det er tatt omsyn til låg standard. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

29 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /15 ESK Sakkunnig klagenemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 113/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S4 2 X Plan, bygg og BILDER 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S5 4 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 5 I Hilde Reisjå 113/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 6 U Hilde Reisjå KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTEATSKETN - MELLOMBELS SVAR 7 I Hilde Reisjå 113/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Hilde Reisjå MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 113/1 9 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER U Hilde Reisjå HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 12 U Hilde Reisjå MELDING OM VEDTAK 113/1 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Hilde Reisjå SKATTESETEL 2016

30 Vedlagde dokument: Klage Bilete Skattesetel Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist 1. november Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at Bid sist var rustet opp på 1960-talet. Eldhuset har ikkje vatn eller avlaup. Eldhuset er taksert til kr av Idland og Lofthus. Våningshus er frå 1880 og i særs dårleg stand. Det er kun 1 vasskran i huset og det er kaldt vatn og det er ikkje kloakk. Det er taksert til kr 0.- av Idland og Lofthus. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bid har ikkje måleverdig loft så det vert sletta i matrikkelen. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Indre vurderingsfaktor på begge bygg Om takst er for høg. LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 113, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje grunngitt med:

31 Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Handsaming: Eigedomen vart synfart. Eldhus BID ingen endring i IF Våningshuset BID IF settast til 0. Særs låg standard rivningsobjekt. Votering: Samrøytes SNE-102/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 113, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert delvis tatt til følgje ved at: Eldhus BID ingen endring i IF Våningshuset BID IF settast til 0. Særs låg standard rivningsobjekt. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

32

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 30.09.2016 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Befaring Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 15.10 Saksnr til og frå: 019/16-029/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: Ronny Wergeland,.eiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd 0 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16.00 Medlemmer og varamedlemmer i sakkunning nemnd har møteplikt til dette møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 Taksering av eigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- Ivar Kyrkjeeide Inger Langvik

Detaljer

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar.

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar. Austrheim Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember 2018 Nestleiar Medlem Retningsliner for synfaring og taksering Austrheim Innhald l Orientering

Detaljer

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Retningsliner for synfaring og taksering Taksering av bustad og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: Tysdag 30.09.2014 Møtestad: Helsekontoret Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN "Retningsliner for taksering av bustad" eigedomsskatt 2017 RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Gjeldande frå 01.01.2017- vedtak

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Biblioteket i Sauland Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp Vedlegg: Bakgrunn: Eigedomsskattelova av 06.06.1975 nr 29 Lovheimel:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35. Ole Skjelnæs Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Eigedomsskatteliste for 2017 til offentleg gjennomsyn.

Eigedomsskatteliste for 2017 til offentleg gjennomsyn. Eigedomsskatteliste for 2017 til offentleg gjennomsyn. På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2017, og med heimel i eigedomsskattelova 15, vert eigedomsskattelistene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Sogndal kommune - Innkjøp 1 Innhald 1. Omtale av anskaffinga... 3 2. Kva som skal leverast... 3 3. Kompetanse... 4 5. Tilleggsarbeid...

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg

Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for helse- sosial og omsorg Møtedato: 15.02.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval Ullensvang herad Møteinnkalling Plan- og ressursutval Møtedato: 29.04.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Jfr. K-sak 067/13 Utgangspunktet for taksering av eigedomane er referert i byskattelova

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41. Arild Landa Heiavegen 28 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29. Kirsten Marie Fjelland Landasjøen 21 C Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

Vedtekter for skattetakstnemnda i Ulstein kommune

Vedtekter for skattetakstnemnda i Ulstein kommune Side 1 av 6 Vedtekter for skattetakstnemnda i Ulstein kommune Vedtatt i Ulstein kommunestyre 15.2.2018 (Det som står med grøn skrift er forklarande tekst og ikkje ein del av vedtektene.) KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

KAP. I SAKKUNNIG NEMND OG KLAGENEMND

KAP. I SAKKUNNIG NEMND OG KLAGENEMND Side 1 SKODJE KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKUNNIG NEMND OG KLAGENEMND KAP. I SAKKUNNIG NEMND OG KLAGENEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å

Detaljer