Del A: Standardprosedyren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del A: Standardprosedyren"

Transkript

1 GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter Denne prosedyren er i to deler: Del A beskriver standardprosedyren for risikovurdering av miljø og menneskerettigheter. Del B dekker spesielle emner som kan komme til å kreve vurderinger som avviker noe fra standardprosedyren - f. eks.: 1. Eksisterende virksomhet 2. Mobile enheter (som skip uten noen fast driftsmessig plassering) 3. Små transaksjoner 4. Anlegg tilknyttet omsøkte prosjekt 5. Kredittlinjer, samtandre langsiktige transaksjoner uten fast lokalisering 6. Kortsiktige transaksjoner 7. Underleverandører Del A: Standardprosedyren GIEKs due diligence bygger på kravene i OECDs Felles tilnærming for god aktsomhet vedrørende miljø og sosiale forhold (OECD Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence (2012) 1, og FNs veiledende prinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 2, og omfatter følgende elementer: 1) Identifisere faktiske og potensielle innvirkninger på miljø og menneskerettigheter 3 2) Vurdere faktiske og potensielle negative innvirkninger 3) Forhindre, redusere og avbøte disse innvirkningene gjennom hensiktsmessig påvirkning 4) Redegjøre for hvordan disse innvirkningene håndteres gjennom oppfølging og kontroll 5) Kommunikasjon med og redegjørelse overfor interessenter 1. Påvise faktiske og potensielle innvirkninger på miljø og menneskerettigheter Alle søknader til GIEK, inkludert søknader under ti millioner SDR, statsstøttede prosjekter, søknader som gjelder mobile enheter, og søknader om leveranser til eksisterende virksomhet, 1 n 2 3 Denne prosedyren gjelder vurderingen av miljørelaterte og samfunnsmessige virkninger, inkludert menneskerettigheter. Selv om denne prosedyren legger spesiell vekt på å påvise og håndtere virkninger på menneskerettighetene, er det ikke meningen at begrepet "menneskerettighetsvirkninger" i dokumentet skal ekskludere behovet for å påvise og håndtere andre sosiale virkninger.

2 gjennomgår en vurderingsprosess for å avdekke faktiske eller potensielle negative innvirkninger på miljø eller menneskerettigheter på prosjekt- eller transaksjonsnivå. Vurderingen bygger på informasjon innhentet fra eksportøren i form av aktuelle spørreskjemaer for miljø og menneskerettigheter. Eksportøren skal innlevere disse på søknadstidspunktet. Alle søknader får en klassifisering basert på de faktiske eller potensielle innvirkningene, der målsetningen er å identifisere behov for videre vurdering Vi opererer med tre risikonivåer: A, B og C. Risikonivået bygger på sannsynligheten for og alvorlighetsgraden av innvirkningen(e) på miljøet eller enkeltpersoner som berøres av det aktuelle prosjektet, der A er det høyeste nivået for risiko, og "C" det laveste. Søknader i kategori A (høy risiko): De potensielle innvirkningene på miljø og/eller menneskerettigheter i slike saker kan strekke seg utover det geografiske området som dekkes av den fysiske beliggenheten, og kan være irreversible av natur. OECD har en liste med eksempler på prosjekter som bør klassifiseres i risikokategori A. 4 Man bør imidlertid merke seg at listenikke er utfyllende. Spesielt kan dette være spørsmåli forbindelse med alvorlige menneskerettighets-forhold som ikke gjenspeiles i den type prosjekter som finnes i denne listen. Søknader i kategori B (middels risiko): Her inngår saker som har lavere risiko enn et A- prosjekt. Virkningene er ofte begrenset til selve stedet, de er få og generelt reversible. Søknader i kategori C (lav risiko) Kategori C dekker søknader der det forventes minimal miljø- og menneskerettighetsrisiko eller -påvirkning. 2. Vurdering av faktiske og potensielle negative virkninger Som en generell regel vil det være nødvendig med ytterligere informasjon og dokumentasjon for alle søknader i kategori A og B, og i de fleste tilfeller også for kategori C - om enn i noe mindre omfang. For å kunne gjennomføre sin vurdering, kan GIEK blant annet kreve: at det utarbeides en miljømessig og sosial konsekvensvurdering (ESIA), at en allerede eksisterende ESIA revideres eller oppdateres, at en passende tredjepartskonsulent foretar en gjennomgang av styringssystemene, eller gir sine synspunkter på bestemte problemstillinger i forhold til miljø, menneskerettigheter eller arbeidstakerspørsmål, at GIEKs eksperter foretar et prosjektspesifikt besøk på stedet, eller at det iverksettes eventuelle andre tiltak for å få et tilstrekkelig og hensiktsmessig informasjonsnivå til å vurdere de faktiske eller potensielle virkningene av prosjektet. 4 Se: Vedlegg 1; n 2

3 Man bør merke seg at for alle prosjekter i kategori A (og enkelte i kategori B) skal sakkyndige eksperter utføre en ESIA som innebærer besøk påstedet. Omfanget og detaljnivået av en ESIA bør stå i forhold til prosjektets potensielle virkninger og risikoer. Vedlegg II til OECDs retningslinjer beskriverminimumskrav til innhold i en ESIA. 5 Det viktigsteved en ESIA er at dataene er av god nok kvalitet til å gi en tydelig og nøyaktig beskrivelse av et prosjekts faktiske og potensielle virkninger, og at den vurderer alternative løsninger eller tilnærmingsmåter for å forhindre, redusere og forebygge de negative virkningene. En ESIA må gi klare anbefalinger i form av en styringsplan for miljø og sosiale forhold ( Environmental and Social Management plan - EMP), om hvordan uønskede konsekvenser best kan forebygges eller reduseres, og hvordan disse tiltakene er tenkt gjennomført. ESIAen skal utarbeides av uavhengig ekspert, og gjennomføres i en åpen prosess med deltakelse fra interessenter der alle berørte parter er med. 6 Hvis aktuelt, skal også informasjon i forbindelse med en vurdering av potensielle risikoer i underleverandørkjeden være en del av GIEKs gjennomgangsprosess, med spesiell fokus på: (1) entreprenører og underentreprenører som utfører fysisk arbeid på et prosjekt, og (2) forhold på produksjonsanlegg som leverer bestemte viktige deler til et produkt som støttes av GIEK, f. eks. skipsskrog. Videre vil norske eksportører som skaffer slike deler eller utstyr fra utlandet, eller som har produksjonssteder i utlandet, bli bedt om å vise bevissthet og styringsdyktighet for potensielle risikoer i forbindelse med arbeidskraft og arbeidsforhold på disse stedene. Se også Del B, Underleverandører. Søkeren er i hovedsak ansvarlig for å skaffe all informasjon om faktiske og potensielle negative virkninger ved prosjektet og tilknyttede anlegg 7, men GIEK kan bidra hvis dette viser seg vanskelig for søkeren. Internasjonale standarder: ESIAer og annen dokumentasjon vil, som et minimum, bli målt i forhold til IFCs standarder (2012, Performance Standards) og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (EHS Guidelines). GIEKs bruk av disse standardene vil ta hensyn til forskjellige sider ved et prosjekt, som f. eks. størrelsen på prosjektet, driftsomstendigheter og omfanget av potensielle negative innvirkninger (basert på sannsynlighet og alvorlighetsgrad). Når GIEK bestemmer hvilke mulige tiltak de skal iverksette, er GIEKs evne til å påvirke, f. eks. som følge av størrelsen på sin andel i det samlede prosjektet, spesielt relevant. Uavhengig av disse vurderingene er det et minstekrav for støtte til alle identifiserte prosjekter at søknaden dokumenterer at det finnes 5 Se n 6 For eksempler på god praksis innen interessentengasjement, se IFCs Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets ons/publications_handbook_stakeholderengagement wci For eksempler på forretningsrelaterte menneskerettighetsvirkninger, kan kunder se på: Human Rights Translated: A Business Reference Guide published by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN Global Compact: 3

4 styringssystemer i samsvar med IFC PS, samt at alle aktuelle nasjonale tillatelser og godkjennelser er skaffet til veie. Se Del B for ytterligere informasjon. Spesielt når det gjelder menneskerettigheter, er det GIEKs mening at robust innføring av IFCs standarder i hovedsak dekker mesteparten av de relevante prosjektrelaterte menneskerettighetsvirkningene. For å håndtere eventuelle mulige avvik i praksis, skal GIEKs due diligence ta hensyn til alle menneskerettigheter 8 som er internasjonalt anerkjente, på en måte som er i samsvar med FNs veiledende prinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter. Generelle geografiske vurderinger: GIEK behandler derfor alle søknader likt, og krever dermed samme informasjonsnivå for henholdsvis kategori A og B uansett geografisk beliggenhet. Når man gjennomgår et prosjekt, er det imidlertid åpenbart at sannsynligheten for virkninger er mindre der det finnes sterk lovgivning og håndheving, rettsregler, sterke offentlige institusjoner og åpne og inkluderende beslutningsprosesser. Det vil dermed bli foretatt en praktisk vurdering fra sak til sak om hvor robust gjennomgangen skal være for prosjekter av denne typen, forutsatt at det er levert inn formålstjenlig og korrekt informasjon. Ytterligere informasjon i visse regioner eller sektorer med høy risiko kan bli etterspurt avhengig av sak. Konsultasjon: Interessegrupper, inkludert berørte interessenter, oppfordres til å gjøre seg kjent med den informasjonen som GIEK offentliggjør om bestemte søknader (se kapittel 5 under), og de potensielle innvirkningene som prosjektet kan ha. Eventuelle kommentarer kan sendes til GIEK direkte, og vil bli hensyntatt i GIEKs vurdering av risiko, før det tas en beslutning om å innvilge støtte. I saker der det ikke er noe offentlig tilgjengelig informasjon om prosjektets risiko, vil GIEK uformelt søke råd hos sakkyndige interessenter for å støtte opp om egen vurderingsprosess. Vurderinger utført av andre ECAer og finansielle institusjoner: GIEK skal samarbeide med andre ECAer, multilaterale finansinstitusjoner (MFIer), europeiske finansinstitusjoner for utvikling (EDFIer), Ekvatorprinsipp-banker og andre låneinstitusjoner for å samordne teknisk arbeid i forbindelse med miljømessig og sosial vurdering av et prosjekt. I prosjekter der andre ECAer fra et OECD-land er involvert, vil miljø- og samfunnsundersøkelsen som det byrået har foretatt bli hensyntatt, spesielt i tilfeller der byrået har en ledende rolle i transaksjonen, eller skaffer størstedelen av dekningen for prosjektet. Selv om GIEK vil ta ECAens vurdering med i betraktning, vil det bli foretatt en uavhengig gjennomgang, men det blir som hovedregel en enklere versjon enn det som ellers ville bli utført. Det samme gjelder MFIer, som f. eks. IFC, EIB, ERBD osv., samt EDFIer som f. eks. Norfund, FMO, DEG osv. Uavhengige vurderinger gjort for Ekvatorprinsipp-banker eller andre låneinstitusjoner vil også bli vurdert, men det kan bli nødvendig med tilleggsinformasjon og undersøkelser hvis kvaliteten på det innsendte materialet ikke anses tilfredsstillende. Dette vil bli avgjort fra sak til sak. 8 En offisiell minimumsliste omfatter International Bill of Human Rights (som består av The Universal Declaration of Human Rights og de to implementerende International Covenants on Civil and Political Rights og Economic, Social and Cultural Rights) samt prinsippene om grunnleggende rettigheter i ILOs åtte kjernekonvensjoner som angitt i Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work. 4

5 3. Forhindre, redusere og avbøte negative virkninger, samt vurdering av påvirkningskraft På et tidlig stadium i søknadsbehandlingen vil GIEK underrette aktuelle parter, og gi informasjon om regler og internasjonale standarder slik at prosjekter kan rette seg etter kravene så langt som mulig. Målet er å ha en proaktiv tilnærming til prosjekter med mulig risiko for negativ innvirkning på miljø- og/eller menneskerettigheter, for å sikre at de overholder internasjonale standarder før en garantipolise innvilges. I henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, forventes det at virksomheter har systemer på plass for å avdekke, redusere og redegjøre for hvordan de håndterer sine negative virkninger, samt hvordan de bøter på eventuelle negative virkninger som de har forårsaket eller bidratt til. Ytterligere pålagte tiltak: Som et resultat av vurderingen og måling av avvik opp mot internasjonale standarder, vil GIEK peke på bestemte tiltak som kan bli nødvendige for ytterligere å forhindre eller redusere de negative virkningene. Hva disse anbefalte tiltakene er, vil variere avhengig av hvor stort avviket er i forhold til relevante internasjonale standarder, sannsynligheten for og alvorlighetsgraden av virkningene, samt påvirkningen som GIEK eller eksportøren har på de enhetene som er ansvarlige for å styre det aktuelle prosjektet og virkningene. Saksspesifikke bestemmelser: GIEK arbeider med eksportører og prosjektutviklere for å håndtere eventuelle avvik fra internasjonale standarder, og vil alltid tilstrebe at respektive prosjekt er på nivå med internasjonale standarder (i første rekke IFC) førgarantipolise innvilges. I saker hvor avvik ikke kan utbedres før poliseutstedelse, vil polise bli gitt med visse betingelser. Betingelser kan være knyttet til trekking på lånet, f. eks. tiltak som må være ferdigstilt før første utbetaling (conditions precedent), eller kan være av en løpende type som må iverksettes i løpet av prosjektets levetid, som f. eks. jevnlige kontrollrapporter i forbindelse med en ESIA (conditions subsequent). Disse betingelsene vil reflekteres i lånedokumentasjonen, og vil dermed bli gjort juridisk håndhevbare (avhengig av hva den bestemte betingelsen er). Standard betingelser (covenants): Uansett sakspesifikke betingelser, vil visse standard betingelser vedrørende miljø- og menneskerettighetsvirkninger bli lagt inn i alle prosjekter i kategori A og B, samt i kategori C når dette anses som hensiktsmessig. Vedlegg 1 i dette dokumentet gir eksempler på standard betingelser som er lagt inn i et garantitilbud, og senere i en garantipoliseavtale. På bakgrunn av prosjektenes karakter, skilles det mellom standard betingelserfor landbaserte prosjekter og maritime prosjekter. Eksempler på standard betingelser er samsvar med lokal lovgivning, oppfyllelse av IFC standard, impementerte styringssystemer, ESIAer og andre handlingsplaner, rett til stedsbefaring, og krav om å varsle GIEK ved eventuelle større krav eller klagemål som rettes mot deltakerne i prosjektet. Påvirkningsmuligheter: I situasjoner der GIEK eller søkeren har påvirkning på prosjektutvikleren eller enheter som kan være involvert i faktiske eller potensielle negative virkninger, vil det bli anbefalt tiltak for søkeren eller prosjektutvikleren som må håndteres på 5

6 en akseptabel måte som en betingelse for støtte fra GIEK. Problemer som ikke kan løses før støtten innvilges, vil bli lagt inn som betingelser slik det beskrives over. Visse standardvilkår vil også gjelde uansett. Mangel på påvirkningsmuligheter: I situasjoner der GIEK eller søkeren ikke har, eller oppfattes ikke å ha påvirkningskraft, vil man forsøke å øke påvirkningsmulighetene. Dette kan f. eks. være følgende situasjoner: søknader der andelen av totalbeløpet som dekkes av GIEK er ubetydelig, der eksportleveransen er en del av et mye større prosjekt, hvis eksportleveransen ikke er sentral i prosjektet, eller hvis de potensielle virkningene er knyttet til underleverandør eller et lavere ledd i leverandørkjeden, eller utvikleren av et tilknyttet anlegg. Dette kan også gjelde transaksjoner som f. eks. bondgarantier og remburser. Det er forskjellige måter å øke påvirkningsmulighetene på, som f. eks., men ikke begrenset til, å gå sammen med andre ECAer, finansinstitusjoner og investorer som er involvert i prosjektet, skaffe insentiver for mulige faste kunder, eller benytte andre passende kanaler for statlig kommunikasjon. Hvis påvirkningsmuligheter ikke kan oppnås, f. eks. på grunn av transaksjonens karakter, vil GIEKs vurdering av sannsynlighet og alvorlighetsgrad for de faktiske eller potensielle virkningene ligge til grunn for en ledelsesbeslutning om hvorvidt prosjektet vil bli støttet eller ikke. Hvis det ikke er mulig å legge inn betingelser i poliseavtalen, vil de kunne innarbeides i andre ulike former, som f. eks. skriftlige erklæringer fra angjeldende parter, eller forpliktelse til en mer langsiktig forbedringsplan eller strategi for selskapet. Samspill mellom påvirkning og prioritering: Under forståelsen av at GIEK kanskje ikke er i stand til å utøve eller oppnå vesentlig påvirkning i alle saker, må beslutninger tas fra sak til sak når det gjelder hvordan GIEK på en hensiktsmessig måte bør prioritere sin innsats. Fokuset bør være på tiltak somhar til hensikt å forhindre eller redusere de alvorligste virkningene. I slike tilfeller vil prioriteringen bygge på en vurdering av sannsynligheten og alvorlighetsgraden av faktiske eller potensielle virkninger på miljøet og/eller berørte enkeltpersoner. 4. Oppfølging og kontroll Som beskrevet i kapittel 3 over, vil visse standardbetingelser angående miljø- og menneskerettighetsvirkninger bli lagt inn i alle prosjekter av kategori A og B (se del B for unntak fra denne generelle regelen), samt kategori C-prosjekter der dette anses relevant (se Vedlegg 1). Noen av disse betingelsene vil være relevante gjennom hele prosjektets levetid, f. eks. kravene angående rapportering, i overensstemmelse med en ESMP (Environmental and Social Management Plan), rett tilstedsbefaring, og å informere GIEK om vesentlige krav eller klagemål mot deltakerne i prosjektet. GIEK kan kreve kontroll utført av en uavhengig tredjepart, eller kreve at en egnet konsulent engasjeres. GIEK kan også foreta egne vurderinger i form av stedsbefaring og/eller via innleid ekspertise. Hyppigheten av kontroll fastsettes fra sak til sak. Den er imidlertid ofte knyttet til milepæler og rapporteringskrav som er en del av ESMPen. I visse saker der GIEK har påvirkningsmulighet, vil godkjenning av styringsrapportene for å vise samsvar med den avtalte ESMPen, være knyttet til visse milepæler. Godkjenning av rapporter kan f. eks. være 6

7 påkrevd før første utbetaling eller trekking på lån, samt før fysiske arbeider tar til, eller arbeid på bestemte anlegg. Ikke-samsvar: I likhet med alle andre trinn i prosessen, vil anslått alvorlighetsgrad av negative virkninger være en avgjørende faktor for å bestemme hvilket tiltak det er hensiktsmessig for GIEK å iverksette. Poliseavtaler kan omfatte utbedring av avvik innen en passende tidsperiode. Unnlatelse av å utbedre innen den avtalte perioden kan føre til en stans eller forsinkelse i etterfølgende låneutbetalinger hvis godkjenning av styringsrapporter er knyttet til utbetaling av lån. I verste tilfelle kan det føre til en misligholdssituasjon. Ikke juridisk bindende forpliktelser: Ikke alle transaksjoner er av en slik karakter at GIEK kan legge inn juridisk bindende vilkår. Oppfølging og kontroll kan bygge på forpliktelser uttrykt som erklæringer, sidebrev eller andre langsiktige forbedringsplaner med definerte milepæler. I slike tilfeller bygger samsvar mer på tillit enn på mekanismer som kan håndheves juridisk. GIEK vil imidlertid ta hensyn til fremgang i forhold til slike forpliktelser ved videre transaksjoner og forretningsvirksomhet med angjeldende parter. GIEK vil også heller samarbeide med visse nøkkelkunder eller faste kunder for å utvikle robuste og bærekraftige systemer på lengre sikt, enn å ha en "engangsholdning" til løsninger som kun er formålstjenlige i den enkelte transaksjon. 5. Kommunikasjon med og redegjørelse for interessenter Som ett av kravene i offentlighetsloven, offentliggjøres grunnleggende informasjon om alle transaksjoner som GIEK støtter på GIEKs nettside. 9 Dette omfatter informasjon om kjøper, selger, polisetype, varetype, dato for utstedelse av polisen, landet som kjøper og garantiansvar. Når det gjelder informasjon om søknader innsendt til GIEK for prosjekter i kategori A og B, vil miljø- og samfunnsinformasjon som f. eks., men ikke begrenset til en ESIA, bli offentliggjort på GIEKs nettside minst 30 dager før GIEK utsteder polisens. 10 Dette gjelder også for prosjekter i kategori B i tilfeller der det finnes en ESIA. Hvis det ikke finnes en ESIA for et B-prosjekt, vil eventuelle tilleggsrapporter og informasjon bli fremlagt, minst 30 dager før en GIEK-forpliktelse. Det er viktig å være klar over at informasjon som leveres til GIEK, som f. eks. ESIAer eller Resettlement Action Plans (RAP), vil bli offentliggjort i sin opprinnelige form (identisk det som mottas fra kunden).. Påviste avvik fra standarder, eller forhold der GIEK mener det er behov for ytterligere klargjøring blir ikke nødvendigvis reflektert i dokumentene som offentliggjøres. Der det kreves at ESIAer skal oppdateres eller revideres, vil også disse bli offentliggjort. GIEK oppfordrer prosjektutviklere til å kommunisere eksternt om hvordan de håndterer virkninger av sine prosjekter. Informasjonen bør skaffes i en form som gjør den tilgjengelig 9 Se:

8 for det publikum den er ment for, og bør være av en slik kvalitet at det gir en nøyaktig evaluering av virkningstiltakene. De oppfordres for eksempel til å offentliggjøre ESIAer eller sammendrag av disse på lokalspråket til de som berøres av prosjektet. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav hvis det kan dokumenteres at man har hatt en god konsultasjonsprosess med de berørte lokalsamfunnene og andre berørte interessenter. 11 Årsrapport: GIEK vil også årlig legge ut informasjon om alle A- og B-søknader som har blitt poliser i det foregående år som en del av sin offentlige årsrapport. Informasjon om andre relevante utviklinger, praksiser og hendelser i forbindelse med miljø- og samfunnsgjennomgang innad i GIEK og i internasjonale fora vil også bli tatt med. Rapportering til OECD: GIEK rapporterer jevnlig A - og B-sakertil OECD via Nærings- og Handelsdepartementet. Disse kan bli gjenstand for diskusjon i OECD for å påse at man oppfyller OECDs retningslinjer. Dessuten rapporteres det jevnlig til OECD om GIEKS arbeid med miljø- og sosiale spørsmål gjennom en undersøkelse som offentliggjøres av OECD. GIEK vil også jevnlig utveksle informasjon og erfaringer med andre ECAer, og hvis naturlig også med andre land som ikke omfattes av OECD-reglene. Klagemål og innvendinger fra interessenter: GIEK inviterer alle interessegrupper, spesielt berørte interessenter som har innvendinger i forbindelse med noen av prosjektene som GIEK er med å gi støtte til, til å kontakte GIEK direkte, samt å ta dem opp direkte med den aktuelle private part hvis aktuelt. Det oppfordres til å ta opp slike innsigelser før GIEK inngår en polise. Som skissert over, vil informasjon om A- prosjekter bli offentliggjort på GIEKs nettside minst 30 dager før polise utstedes. Alle slike innvendinger skal rettes til Øyvind Ajer, Director of Underwriting and Deputy CEO, og Kamil Zabielski, Senior Social and Human Rights Specialist DEL B: Spesielle temaer 1. Eksisterende virksomhet: Leveranser til eksisterende prosjekter blir normalt klassifisert i kategori C dersom de ikke bidrar til større endringer i volum eller funksjon av selve prosjektet eller kjøpers virksomhet. GIEK kan imidlertid klassifisere slike transaksjoner i en høyere klasse eller avslå søknaden hvis det aktuelle prosjektet er involvert i alvorlige negative miljø- eller menneskerettighetsvirkninger som ikke kan reduseres. Hvis det er fastsatt en A- eller B- klassifisering, skal den tilsvarende standardprosedyren for gjennomgang av slike prosjekter følges (se Del A). 2. Mobile enheter (hovedsakelig i maritim eller offshore-sektor): 11 Se fotnote 7 over for eksempler på slike prosesser. 8

9 Mobile enheter som opererer i et fast område i en periode på mer enn to år, og der det bestemte området er kjent, vil bli ansett som enheter med "fast lokalisering". I slike tilfeller vil de bli vurdert etter den klassifiseringen som prosjektet har fått (se prosedyren beskrevet i Del A), dersom dette er hensiktismessig. For alle andre skip vil det bli gjort en vurdering av drifts- og byggefasene. Når det gjelder driftsfasen må operatøren og/eller rederen dokumentere hensiktsmessige styringssystemer for helse, miljø og sikkerhet, samt for arbeidstaker- og arbeidsforhold. Dokumentasjon skal være i samsvar med IFCs Performance Standard 1, som for norske forhold tilsvarer internkontrollforskriften for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). 12 Hva angår arbeidstaker- og arbeidsforhold ombord på skipet, vil man bli bedt om å legge frem dokumentasjon på samsvar med ILO Maritime Labour Convention Det vil også bli tatt hensyn til aktuelle sertifiseringer som f. eks. ISO Man vil være spesielt oppmerksom på operasjoner i miljøsårbare områder (som Arktis, RAMSAR-vernede områder, kjente korridorer osv.), eller virksomhet som innebærer mulig sårbar aktivitet (f. eks. boring eller seismisk testing, oppmudring, fisking osv.) Når det gjelder byggefasen, vil det bli foretatt en gjennomgang av verftet som bygger skipet, samt av verftet som leverer skipsskroget. Det kreves at det foreliggerdokumentasjon av formålstjenlige styringssystemer for arbeidskraft ogarbeidsforhold. Dette kreves også dokumentertfor verftets egen leverandørkjede. Hvis verftet ikke har aktuell dokumentasjon eller relevant sertifisering (f. eks. OHSAS og SA8000), kan det bli nødvendig med en tredjepartsvurdering av verftets styringssystemer for å vurdere samsvar med disse standardene eller IFCs standarder. Mobile enheter - geografiske vurderinger: Når det gjelder mobile enheter og maritime prosjekter, vil det bli samlet inn grunnleggende informasjon fra verft som bygger skip uansett geografisk beliggenhet, men fokus kommer til å være på verft som ligger i regioner der GIEK har liten erfaring eller eksponering, verft som er nye eller som ikke tidligere er gjennomgått av GIEK, og verft av vesentlig betydning for GIEK. Man vil være spesielt oppmerksom på problemstillinger som angår visse land, regioner eller sektorer, basert på den enkelte sak. Verft som GIEK har gjennomgått og vurdert som akseptable vil bli lagt inn i en intern godkjennelsesliste. Fremtidige transaksjoner med disse bestemte verftene vil ikke bli gjennomgått med samme grundighet, men statusen på verftene vil bli løpende vurdert på grunnlag av f. eks. periodiske rapporter eller innspill fra sakkyndige interessenter slik at listen holdes oppdatert. Listen vil omfatte både verft som bygger skip og verft som lager skipsskrog. 3. Små transaksjoner: Transaksjoner under 10 millioner SDR defineres etter OECDs retningslinjer som "små transaksjoner". 14 Det er ikke nødvendig for GIEK å rapportere disse prosjektene til OECD, men det er påkrevd å foreta en «due diligence»i saker der spesielle risikoer tilsier det. GIEK klassifiserer alle små transaksjoner på samme måte som andre prosjekter, men 12 Engelsk versjon 13 For mer informasjon, se: 14 en 9

10 tilnærmingsmåten og innføringen av reduserendetiltak er ulike for prosjekter som anses som "sensitive" og de som ikke er det. Vurderingsprosessen for prosjekter som er definert som "ikke sensitive" vil bli begrenset til å påvise de ledende miljø- og menneskerettighetsrisikoene som er involvert (på bakgrunn av alvorlighetsgrad), og det vil kreves dokumentasjon på styringssystemer for å håndtere dem. Gjennomgangen av små transaksjoner som anses som "sensitive" bygger på kravene i OECDs felles tilnærming, og følger standardprosedyrene beskrevet i Del A i dette dokumentet. Fastsettelsen av et sensitivt prosjekt tar hensyn til ulike faktorer som beliggenheten av prosjektet, aktivitetenes karakter, sektoren, og potensialet for negative menneskerettighetsvirkninger på bestemte interessegrupper. En definisjon av sensitivt prosjekt er: (1) prosjekter som ligger i eller i nærheten av sensitive områder (f. eks., nasjonalparker og andre beskyttede områder identifisert av nasjonal eller internasjonal lovgivning), sensitive lokaliteter eller kritiske habitater av internasjonal, nasjonal eller regional betydning (f. eks. Arktis, våtmark, skoger eller andre områder med rikt artsmangfold, områder dekket av RAMSAR, steder som er kritiske for sjeldne, sårbare, trekkende eller utrydningstruede arter som definert i IUCNs røde liste over truede dyrearter), områder av arkeologisk eller kulturell betydning og områder av betydning for innfødte eller andre sårbare grupper (2) prosjekter med potensielt sensitive aktiviteter (som boring, seismisk testing, oppmudring, fisking osv.), (3) prosjekter innen potensielt sensitive sektorer med en spesiell historikk eller omdømme som tilsier varsomhet når det gjelder miljø- eller samfunnsmessige problemstillinger (f. eks. vannkraft), og (4) prosjekter som ikke kan vise til systemer for påvising og håndtering av negative virkninger som stammer fra fysisk eller økonomisk forflytting, inkludert negative menneskerettslige virkninger på berørte lokalsamfunn og enkeltpersoner. 4. Anlegg tilknyttet omsøkte prosjekt Som definert i OECDs felles rettningslinjer (Common Approaches), utgjør tilknyttede anlegg en del av prosjektet. Dermed er en due diligence av mulige virkninger på miljø og menneskerettigheter for slike anlegg en del av GIEKs vurdering. Anlegg tilknyttet omsøkte prosjekt kan defineres som anlegg som i utgangspunktet ikke var en del av prosjektet, og som ikke ville blitt bygget eller utvidet hvis prosjektet ikke fantes, men som var nødvendig for at prosjektet skulle være levedyktig. For eksempel, etablering av adkomstveier, transminsjonslinjer, rørledninger, interne kraftstasjoner, hjelpesystemer, lager og logistikkterminaler. 5. Kredittlinjer samt andre langsiktige transaksjoner uten noe fast lokalisering. Når det gjelder kredittlinjer til et bestemt selskap eller langsiktige transaksjoner (> 2 år) uten noe fast lokalisering, vil den generelle tilnærmingsmåten være å foreta en gjennomgang på konsernnivå av hvor robust selskapets policyer og styringssystemer er når det gjelder selskapets innvirkning på miljø og menneskerettigheter. Det vil bli lagt vekt på å fastslå hvilke spesielle leveranser som kredittlinjen skal anvendes for, og dessuten å identifisere situasjoner der leveranser går til et bestemt prosjekt eller fast lokalisering. I slike tilfeller vil det bli foretatt en klassifisering og vurdering som for alle andre søknader, som beskrevet i Del 10

11 A. Der det ikke er noe definert prosjekt eller fast lokalisering, eller hvis leveransenes destinasjon er ukjent, vil gjennomgangen være begrenset til konsernets policyer og styringssystemer, samt påvisning av eventuelle land-, region- eller sektorspesifikke risikoer som kan trenge ekstra oppmerksomhet eller oppfølging. 6. Kortsiktige transaksjoner (< 2 år) For kortsiktige produkter (< 2 år), som f. eks. bondgarantier eller remburser, vil man anvende en annen tilnærmingsmåte som skal gjenspeile de forskjellige utfordringene når det ikke finnes et definert prosjekt som kan gjennomgås, den korte behandlingstiden som er nødvendig for slike transaksjoner, samt transaksjonens karakter. I slike saker vurderer GIEK omdømmet til de involverte partene (f. eks.de utenlandske kjøperne, eksportørene, banker), og om mulig, de potensielle prosjektene eller regionene der støtten med tiden vil bli brukt, opp mot informasjon innhentet fra anerkjente nett- eller abonnementsbaserte kilder. Denne informasjonen vil bli brukt som grunnlag for en mer strømlinjeformet vurdering av mulige miljø- og menneskerettighetsrisikoer og virkninger. Detdanner grunnlaget for organisasjonens beslutningstakere i deres vurdering av om GIEK bør delta i transaksjonen eller ikke.. 7. Leverandørkjeden: Identifisering og vurdering av potensielle negative virkninger i leverandørkjeden er en del av GIEKS risikovurdering. Det vil bli lagt spesiell vekt på: (1) entreprenører og underentreprenører som utfører fysisk arbeid på et prosjekt, og (2) forhold på produksjonsanlegg som leverer bestemte viktige deler til et produkt som støttes av GIEK, f. eks. skipsskrog. Når det gjelder entreprenører og underentreprenører, vil det være nødvendig med dokumentasjon fra prosjektutvikleren, og det kan bli foretatt en vurdering i forhold til IFCs standard 1 og 2 (Performance Standards), av styringssystemer og arbeidstaker- og arbeidsforhold. En vurdering av de viktigste leverandørene til produksjonsanlegg, f. eks. skipsskrog, vil også bygge på informasjon om kvalitet og hvor robuste styringssystemene er. Det vil bli lagt spesiell vekt på problemstillinger som medfører alvorlig menneskerettsrisikoer, som f. eks. tvangsarbeid (som faktisk noen ganger kan være tilfelle ved bruk av arbeidsinnvandrere), barnearbeid (inkludert farlig arbeid utført av barn under 18 år), og potensielt livstruende praksis eller situasjoner i forbindelse med helse og sikkerhet. Norske eksportører som skaffer deler eller utstyr fra utlandet, eller som har produksjonssteder i utlandet, vil bli bedt om å vise bevissthet og styringsdyktighet for potensielle risikoer i forbindelse med arbeidskraft og arbeidsforhold på disse stedene. 11

12 VEDLEGG 1: Eksempler på generelle betingelser (covenants): Miljø- og sosiale problemstillinger NB: Følgende vedlegg er fremdeles under revisjon. Vedlegget er ment som en illustrerende liste over mulige standardklausuler som gjelder miljø- og sosiale spørsmål. Forslaget bygger på GIEKs erfaringer i løpet av de senere år, og praksis fra andre ECAer og Ekvatorprinsipp-banker. Man må selvsagt ta hensyn til hvorvidt klausulene skal legges inn i et Garantitilbud og/eller en Garantipolise. Det vil bli nødvending å endre klausulene fra en sak til en annen, og det vil bli nødvendig å legge inn mer spesifikke klausuler i visse saker (spesielt i A- prosjekter eller prosjekter som anses som sensitive ); GIEKs juridiske avdeling vil gjøre dette i samarbeid med GIEKs seniorrådgiver for samfunn og menneskerettigheter. Det blir også gjort et skille mellom "ikke-maritime/landbaserte"- og "maritime"-saker, ettersom sistnevnte vanligvis ikke kan henføres til en bestemt identifiserbar beliggenhet og dermed ikke krever grundige miljøstudier. De foreslåtte generelle klausulene vil bygge på fem punkter: 1) Samsvar med lokal lovgivning og internasjonale standarder 2) Bekreftelse på hensiktsmessige styringssystemer 3) Utarbeidelse av en konsekvensutredning for miljø og samfunn (ESIA), eller andre påkrevde handlingsplaner (ved behov) 4) Rett til prosjektbesøk fra GIEK eller oppnevnte tredjeparter og 5) Krav om varsling ved eventuelle storulykker, juridiske krav osv. 12

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer