ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE

2 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder 2014 / 2015 side 6 Felles løft for tidlig innsats KUPP side 6 Plan for barns medvirkning side 7 Periodisk plan side 8 Vurdering av barnehagens arbeid side 9 Systematisk planlegging / dokumentasjon side 9 Brukerundersøkelser side 10 Tilsyn side 10 Foreldresamarbeid side 11 Foreldreutvalg side 11 Samarbeidsutvalg side 11 Foreldresamarbeid side 11 Samarbeid med andre instanser side 11 Sikkerhet og beredskap side 11 Plan for overgang barnehage skole, foreldreversjonen side 12 Vedtekter side 16 2

3 HILSEN FRA STYRER Velkommen som leser av Flå kommunale barnehages årsplan og pedagogiske plan for barnehageåret 2014 / Jeg ønsker å benytte anledningen til å ønske alle; barn og foresatte, hjertelig velkommen til et nytt barnehageår ved Flå barnehage. Å jobbe i barnehage er fantastisk gøy og utrolig givende. Det er få andre arbeidsplasser som gir en velkomst som vi får på morgenen når man trår inn døra på arbeidsplassen sin. Det er også få andre arbeidsplasser hvor man får så direkte tilbakemeldinger på det man gjør og den man er. Også får man leke masse! I tillegg er latter og humor en stor del av hverdagen livet er morsommere med litt tøys og fjas! I barnehagen vår arbeider vi med relasjonene mellom barn barn, barn voksen og voksen voksen. Vi har tro på at våre gleder i hverdagen skaper trygge, undrende, forskende, lekende og lærende barn. I dag er det 38 barn som er knyttet til barnehagen vår. Vi benytter i dag alle 3 avdelinger, og har vi har mulighet til å ta i mot nye barn på alle avdelinger. Avdelingene våre fikk nye navn i 2013, tilpasset kommunens profil innenfor dyrelivet. Bjørnehiet her holder de yngste barna til, 1-2-åringene. Avdelingen har inngang på nedsiden av bygget og inneholder oppholdsrom med kjøkken, leke-/soverom, stellerom og rom for håndvask, samt garderober. Ekornstubben er avdelingen for den mellomstore gruppa, 2-3-åringene. Avdelingen holder til i den nyeste delen av bygget, oppe, og har et stort oppholdsrom med kjøkken, lekerom, stellerom og rom for håndvask, samt garderober. Her er også et personalrom. Revehiet her er den eldste barnegruppa, 4-5-åringer. Avdelingen holder til i den eldste delen av bygget, oppe, og inneholder: stort oppholdsrom, lekerom, stellerom, toaletter og rom for håndvask, samt garderober. I tillegg har Revehiet et eget stort kjøkken, som også nyttes til aktivitetsrom. Årsplanen for Flå barnehage er delt i to deler. Årsplanen, del 1, er en overordnet plan som beskriver rutiner, mål og felles informasjon fra styrer. Årsplanens del 2, pedagogisk plan, kommer i kalenderformat. Jeg håper den henges opp i manges hjem, slik at den kan komme til nytte og leses jevnlig. Vi ønsker at begge planene sees som ett dokument for bedre å gi et innblikk i hvordan vi jobber gjennom hele barnehagetiden, fra de yngste til de eldste. Planene inneholder informasjon som gjelder for inneværende barnehageår. Planene gir ikke detaljert informasjon om mål og om det konkrete arbeidet som skjer på avdelingene. Slike arbeidsdokument utarbeides i personalet og er kun til internt bruk. Flå barnehage ønsker å trekke foreldre aktivt inn i arbeidet med å utvikle tilbudet. For at vi skal kunne gi barna et rikt læringsmiljø, troen på egen mestring og egne ferdigheter og omsorg og kjærlighet, kreves et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. I september 2014 ble alle barnehageforeldre i Hallingdal invitert til felles foreldremøte med Pål Roland. Fra Flå deltok en stor prosentandel noe som tyder på at vår foreldregruppe er interesserte og engasjerte. Det er bra! I etterkant arrangerte barnehagen et samarbeidsmøte mellom foreldre og barnehage hvor vi gruppevis arbeidet med ulike problemstillinger. Foreldrene bidro sterkt på dette møtet, og noen av resultatene kan leses i planen se bl.a forventninger til barnehagen og forventninger til foreldrene i del 2. Vi håper det gode foreldresamarbeidet fortsetter gjennom året. Hvordan barn blir møtt av voksenpersoner er av stor betydning for barnets utvikling senere i livet. Personalet har sammen utarbeidet en felles pedagogisk plattform. Vi har i felleskap laget kjøreregler på hvordan vi som voksne skal jobbe for at barn, foreldre og våre medarbeidere skal få opplevelser som styrker oss til å mestre livet på en best mulig måte. Setningene som er formet finner dere i del 2, kalenderversjonen. Barnehagen ønsker at foreldre setter seg inn i arbeidet som gjøres i vår virksomhet, og at dere ser på barnehagen som en samarbeidspartner og viktig støttespiller for vi arbeider alle mot et felles mål: det beste for deres barn! Til lykke med et nytt barnehageår, og velkommen innom! Aina Susan Plassen, styrer / enhetsleder for barnehage 3

4 FLÅ BARNEHAGE Flå barnehage ligger i flotte omgivelser ved Flå stadion. Barnehagen ligger tett inntil skog, og har lysløype som nærmeste nabo. Barnehagen, som eies og drives i regi av Flå kommune, ligger i gåavstand til kommunens sentrum. Der finnes blant annet kirke, legekontor, helsestasjon, kommunehus, lensmannskontor, bank, kjøpesenter, skole og SFO, bibliotek, eldreboliger, bensinstasjon, jakt- og fiskesenter og Vassfaret bjørnepark. Barnehagen har derfor unike muligheter til å benytte seg av tilbudene kommunen har å tilby. Flå barnehage Flå barnehage er åpen fra fem dager i uken. Barnehagen tilbyr hel plass, fire dager-, tre dager- og to dagers uke. Foreldre har mulighet til å kjøpe ekstra dager hvis de har ønske om det, men det forutsetter at det på den aktuelle dagen er ledige plasser. PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2014 / 2015 Torsdag : Fredag : Mandag : Fredag : Mandag : Planlegging av nytt år Planlegging av nytt år Regional kursdag Evaluering høst, planlegging vår Evaluering av året, planlegging av nytt barnehageår Dagene er forsøkt fordelt på ulike ukedager, og tilpasset skoleruta i størst mulig grad. Motoriske utfordringer 4

5 OVERORDNEDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 2015 Det utarbeides handlingsprogram og økonomiplaner som er styrende for barnehagedriften i Flå kommune. Handlingsprogrammet for 2015 vedtas av Kommunestyret høsten Mål. 1. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Tiltak. Fag: Rammeplanen skal benyttes i all planlegging. Vi skal ha aktive voksne som legger til rette for fysisk aktivitet, både ute og inne. Foreldresamarbeid skal vektlegges i det daglige arbeidet og prioriteres i hverdagen. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hvert annet år for å kartlegge brukertilfredshet og for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Naturen i barnehagens nærmiljø skal besøkes jevnlig, og minst 1-2 ganger pr. uke. Skape spennende lekemiljøer gjennom å bruke fantasien aktivt og legge til rette for å skape god rollelek. Innkjøp av interaktiv tavle. Etablere faste møtepunkt mellom barnehage og skole for å sikre samarbeid og dele kunnskap og erfaringer. Personal: Arbeidet med en felles pedagogisk plattform videreføres. Ansatte skal jevnlig reflektere og arbeide med temaet «voksenrollen». Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å kjenne til Flå kommunes visjon og verdiord, og bruke dette i det daglige arbeidet. De ansatte skal gis muligheter til kompetanseheving. Flå kommunale barnehage skal være en spennende arbeidsplass som gir rom for personlig vekst og faglige utfordringer. Ha fokus på tilstedeværelse. Økonomi: Barnehagen skal ha god økonomistyring. 5

6 SATSINGSOMRÅDER 2014 / 2015 Barnehagen har for barnehageåret 2014 / 2015 valgt 3 områder vi ønsker å vektlegge litt ekstra. 1. Naturfag med vekt på uteaktiviteter og eksperimenter 2. Matematikk med vekt på hverdagsmatematikk i uterommet 3. Det fysiske rom med vekt på inspirerende og varierende lekearenaer innendørs I tillegg vil barnehagen arbeide temabasert gjennom året. Det legges opp til barnas valg enkelte uker, både høst og vår, hvor de selv bestemmer hvilket tema de ønsker å jobbe med. I forkant av dette har barna møter, og de stemmer over de ulike forslagene. Mer informasjon om satsingsområder og temaer finnes i del 2 av årsplanen, kalenderversjonen. «Bor det noen her??» «Felles løft for tidlig innsats» KUPP. Prosjektet Felles Løft - for tidlig innsats har vært et stort prosjekt i Hallingdalsregionen siden Prosjektet avsluttes for barnehagene høsten 2014, og går over i skolene i I forlengelsen av dette prosjektet, som har tatt for seg språklig- og sosial utvikling, er det etablert KUPP KompetanseUtvikling av Pedagogiske Prosesser. KUPP-samlingen i september 2014 handlet om barns psykososiale miljø. Flå barnehage vil arbeide aktivt for at alle barn føler seg inkludert, at alle barn føler seg sett, likeverdige og som en aktiv del av en gruppe. Vennskap og gode relasjoner er helt avgjørende for barns utvikling og læring. For å arbeide systematisk med temaet vennskap, vil barnehagen ha faste klubbdager, hvor barna blir delt i mindre grupper på tvers av alder, vi vil arbeide med lekevenner, bruke Steg for steg og andre metodiske opplegg. Barns psykososiale miljø vil få stor plass i barnehagens refleksjoner. 6

7 PLAN FOR BARNS MEDVIRKNING Lov om barnehager 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven og FNs barnekonvensjon understreker barns rett til medvirkning. Medvirkning handler om mer enn retten til å velge aktiviteter. Det handler om at barnet er med på å påvirke at noe skjer, og får kjenne at egen deltakelse kan bidra til endring. Barnas medvirkning skjer gjennom hele dagen. Det er vi voksne som er ansvarlige for å sikre barnets læring og videre utvikling. Kjernen i arbeidet med barns medvirkning ligger i personalets evner til å se, anerkjenne og tolke de signaler som barna gir. Flå barnehage har utarbeidet egne rutiner for å sikre at barns medvirkning skal få plass i vår hverdag: Vi har lyttende voksne Vi tar barnas hendelser på alvor Vi forsøker å tolke kroppsspråk og mimikk Vi gjør oss kjent med barnas følelsesmessige uttrykk Vi støtter barna i å være undrende og stille spørsmål Vi organiserer dagene slik at vi gir rom og tid til hvert barn Hvordan får barna medvirke i vår barnehage? Ved bursdagsfeiring, hvilken farge på krone, hva vi skal synge Dagens hjelper Barnesamtale Komitemøte Gjennom barnas mimikk og ytringer Temaarbeid Grupper, valg mellom ulike aktiviteter Barna er med å lage regler på avdelingen Velge hvor vi skal på tur Barna er med og evaluerer dagen i dag og enkeltopplevelser Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Personalet må opptre lyttende og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. 7

8 PERIODISK PLAN Denne planen beskriver temaer og aktiviteter som barnehagen har fast gjennom året. I tillegg til denne blir det hvert barnehageår utarbeidet pedagogiske planer som beskriver satsningsområder og pedagogiske aktiviteter på den enkelte avdeling. I den pedagogiske planen vil det stå opplysninger som er knyttet til det spesielle barnehageåret, og mer utfyllende om det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagen. MND A U G S E P T O K T N O V D E S Bli kjent / innkjøring Høst Sikkerhet Advent / jul HVA HVORDAN HVORFOR Bli kjent med barnehagens rutiner gjennom: Samlingsstund, aktiviteter, sang, lek i grupper, frilek. Innkjøring av rutiner og regler i barnehagen Turer i skogen Samle naturmaterialer Finne bær og lage syltetøy Høstdag med hele barnehagen Bli kjent med brannrutinene i barnehagen Øve på rutiner ved turer langs trafikkerte veier Få besøk av brannbil Felles adventsamlinger Synge julesanger Grøtfest Lage julepynt Arrangere juleverksted Bake julekaker Julegudstjeneste Skape trygghet i barnehagen til andre barn og til personalet Bli kjent med regler og normer i barnehagen Oppleve gleden av å være ute i naturen Gjøre barna oppmerksomme på hva vi kan finne av mat og annet materiale i naturen Lære barna til å komme raskt ut hvis brannalarmen i barnehagen går La barna bli kjent med enkle trafikkregler, slik at vi på en tryggest mulig måte kan ferdes i trafikken Gi barna kjennskap til julebudskapet Skape julestemning og forventninger Utvikle positive følelser for høytider Oppleve gleden ved å gi til andre Skape gode stunder for ro og refleksjon MND HVA HVORDAN HVORFOR J A N - M A R Uteaktiviteter Skiaktiviteter Aking Turer til lavvoen Skape glede og samhørighet Få fysisk utfoldelse og grovmotorisk trening Bruke og bli glad i naturen Fastelavn Lage fastelavnsris La barna bli kjent med en gammel tradisjon Samenes nasjonaldag Lære om vår urbefolkning Få kjennskap til samisk kultur Karneval Arrangere karneval i barnehagen La barn få gleden av å kunne kle seg ut sammen og feire en uhøytidelig fest i barnehagen Påske Lese om påskebudskapet Lese og synge påskerelatert litteratur Lage enkel påskepynt La barna bli kjent med den kristne påsketradisjonen Markere høytiden A P R M A I J U N J U L Påske Brann Vår Naturen om våren 17. mai Sommer HVA HVORDAN HVORFOR Lese om påskebudskapet La barna bli kjent med den kristne påsketradisjonen Lese og synge påskerelatert litteratur Markere høytiden Lage enkel påskepynt Ferietid for store og små Gjennomføre brannøvelse Snakke om hva vi gjør om det blir brann Snakke om hva vi gjør for å hindre brann Gå tur i skogen Så frø Se etter forandringer i naturen Lytte til naturens lyder Plante ut det vi har sådd inne Samtale om hvorfor vi feirer nasjonaldag Sang Lage 17.mai-pynt Lete etter småkryp og blomster Stelle plantene vi har sådd Barnehagen er åpen hele sommeren, med unntak av uke 29 Det blir ikke planlagt nøyaktig i denne perioden, men vi vil aktivt benytte nærmiljøet Barna får ansvar for å stelle blomstene som er ute For å få innsikt i hva vi gjør dersom det blir brann Få innsikt i hva gjør for å unngå brann Se at naturen våkner til liv Bli kjent med forandringene i naturen gjennom de ulike årstidene Oppleve gleden ved å være ute Bli kjent med naturens underlige liv, fotosyntesen Gi barna et innblikk i hvorfor vi feirer denne dagen Forventninger - glede La barna oppleve og nyte sommeren Ha det gøy og knytte vennskap 8

9 VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Systematisk planlegging / dokumentasjon. Flå barnehage startet arbeidet med systematisk planlegging og dokumentasjon høsten Barnehagen søkte midler fra Fylkesmannen i Buskerud, og fikk midler til opplæring i FEM-IA-modellen (Forutsetninger Evaluering Mål Innhold Arbeidsmåter). Modellen ble brukt frem til 2012, og nyttes fortsatt i enkelte prosesser. Våren 2014 leide Flå barnehage inn ekstern foredragsholder rundt temaet «dokumentasjon», og hele personalgruppa deltok i skoleringen. Det stilles store krav til planlegging, gjennomføring og evaluering i barnehager i dag, og Rammeplanen sier dette om vurdering: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. ( ) Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. ( ) Vurdering er også viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon. Barnehagen bør arbeide med fornyelse bygd på intensjoner som er nedfelt i planene, hensynet til den konkrete barne- og foreldregruppen og aktuelle utfordringer i lokalmiljøet og samfunnet. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, inneforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Flå barnehage arbeider ut fra en tankekart-modell. Modellen tar utgangspunkt i temaplanlegging, og tar hensyn til et helhetlig og tverrfaglig perspektiv i planleggingen. Vi er opptatt av at alle ansatte skal delta i refleksjonsarbeidet både før, underveis og etter. Modellen gir rom for at alle ansatte får reflektert rundt egen praksis og prosessene barna deltar i. Hvorfor dokumentasjon? Rammeplanen 4.2: Middel for å få fram ulike oppfatninger Åpne for en kritisk og reflekterende praksis Gjøre barns læring og personalets arbeid synlig og grunnlag for refleksjon. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen informasjon om hva barn opplever og lærer i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon er Når vi bruker dokumentasjon som grunnlag for felles refleksjonsarbeid Når vi bruker dokumentasjonen for å utvikle/ drive pedagogiske prosesser framover Dokumentasjonen blir en støtte i barnehagens endringsarbeid 9

10 For hvem dokumenterer vi? For barna: Det er viktig å dokumentere prosjekter av ulike grunner. I barnehagesammenheng er det viktig for barna at prosjekter blir dokumentert gjennom tekst, bilder, video og ulike estetiske uttrykk. Dette kan danne utgangspunkt for samtaler og samhandling omkring erfaringer barna har gjort underveis og i etterkant av prosjektet. Barna kan selv delta i vurdering og refleksjon. For personalet: Gjennom dokumentasjon kan man skape rom for refleksjoner knyttet til gjennomførte prosjekter. Gjennom gode dokumentasjonsformer og rutiner samler man refleksjoner og erfaringer som ellers vil gå tapt. Dokumentasjon er et viktig redskap for å styrke vår profesjonsutøverrolle. God dokumentasjon gir grunnlag for god erfaringsdeling mellom kollegaer. For barnehagen: Mange barnehager har blitt gode på å dokumentere ulike prosjekter. Mange tenker nok også tilbake på alt de ikke har fått dokumentert. Gjennom systematisk dokumentasjon i barnehagen bygger man opp en kollektiv kunnskapskapital som kan være med på å utvikle ny kunnskap innad for personalet og for den enkelte barnehage. Dette fordrer aktiv bruk av dokumentasjon for å utvikle de pedagogiske prosessene. Dokumentasjon er ikke bare for å bevare og konservere, men aktiv bruk av dokumentasjon kan være veien å gå for å utvikle nye og bedre arbeidsmetoder. For samfunnet: Gjennom dokumentasjon og formidling gir man også resten av samfunnet innsikt i virksomheten. Barnehager har et samfunnsansvar og et mandat som må fylles. Alle prosesser evalueres gjennom refleksjon i de ukentlige avdelingsmøtene. Hvert halvår skrives halvårsrapporter hvor læringsprosesser og erfaringer knyttes opp mot mål i Rammeplanen. Brukerundersøkelser. En vurdering av barnehagetilbudet er svært viktig for å sikre kvalitet i tilbudet. Tilbakemeldinger fra foreldre og barn er den beste evaluering og kvalitetssikring av tilbudet barnehagen kan få. Hvert annet år gjennomføres en brukerundersøkelse i vår barnehage hvor foreldre skal svare på en rekke spørsmål rundt vårt barnehagetilbud. Det er av stor viktighet at foreldre prioriterer å delta i denne brukerundersøkelsen, slik at vi kan bruke resultatet i det videre arbeidet for å sikre et godt barnehagetilbud. Tilsyn. Kommunen er tilsynsmyndighet ovenfor egne barnehager, etter Lov om barnehager 16. Det er utarbeidet egne rutiner for dette. 10

11 FORELDRESAMARBEID Foreldreutvalg. Foreldreutvalget skal fremme fellesinteressen til foreldrene til barn i barnehagen, og se til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldreutvalget har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes interesser i barnehagen. Foreldreutvalget består av 7 medlemmer fra de ulike avdelingene. Foreldreutvalget velger to representanter som også sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU har rett til å uttale seg i saker som er viktige for innholdet i barnehagen, for driften og for forholdet til foreldrene. Slike saker kan være årsplan, fremlegging av budsjett, driftsendringer, utnyttelse av barnehagens inne- og uteareal m.m. SU består av 6 medlemmer; 2 foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter, 1 eiers representant, samt styrer som kun har sekretærfunksjon. Foreldresamarbeid. Barnehagen og hjemmet skal sammen gi barnet en helhetlig oppdragelse. Det skal være gjensidig respekt for de oppgaver og det ansvaret en har ovenfor barnet. Barnehagen skal møte foreldre fra alle kulturer med respekt, lydhørhet og innsikt. Foreldrene sikres medvirkning gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Foreldresamtaler: Foreldremøter: Det skal gjennomføres minst 2 foreldresamtaler hvert år, høst og vår. Det skal gjennomføres minst 2 foreldremøter hvert år, høst og vår. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Barnehagen har et særlig ansvar for å oppdage barn med særskilt behov og gi disse barna et tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både pedagogiske, sosiale og fysiske forhold. For at barnehagen skal kunne gi et helhetlig tilbud til barn med spesielle behov, er tverrfaglig samarbeid svært viktig. PPT, barnevernstjenesten, helsestasjonen, psykisk helsevern og statlige kompetansesentre er blant våre samarbeidspartnere. Ved samarbeid skal bestemmelsene om taushetsplikt overholdes. SIKKERHET OG BEREDSKAP Flå barnehage har utarbeidet rutiner for å sikre at inne- og utearealet skal være et trygt og sikkert sted for barna. Barnehagen gjennomfører vernerunder etter oppsatt plan og vi har etablert samarbeid med Nokas Security om sjekk av uteleikeplassen hvert annet år. Det er utarbeidet sikkerhetsrutiner som omfatter bl.a brannsikkerhet, rutiner ved sorg- og krisearbeid, risikovurderinger m.m. 11

12 Overgang barnehage - skole Flå kommune

13 God sammenheng i overgangen Flå kommune har utarbeidet en egen plan for overgangen mellom barnehage og skole. Planen gjelder for alle barn i Flå kommune og kan leses i sin helhet på Hovedmål Barna i Flå skal oppleve en trygg og tilrettelagt overgang fra barnehagen til skolen. Overgangsplanen skal sikre at: Barna opplever at det de kan og har erfart i barnehagen videreutvikles på skolen, faglig og sosialt. Overgangen oppleves spennende, utviklende, trygg og preget av mestring. Barn og foreldre opplever eierskap til opplysninger som videreføres til skolen. For barn med spesielle behov starter forberedelsene senest to år før overgangen, slik at skolen er forberedt og tilrettelagt i forhold til barnets individuelle behov ved skolestart. Dette skjer i tett samarbeid med foreldre/foresatte. For barn med flerspråklig bakgrunn har barnehagen ekstra oppmerksomhet på barnets språkutvikling og mestring. Dette skjer i tett samarbeid med foreldre/foresatte. 13

14 Årshjul Tid Aktivitet Ansvarlig August / Oppstart skoleklubb Barnehagen September 1.trinn inviteres til barnehagen Oktober / November Foreldremøte i barnehagen m/skoleforberedende informasjon Skoleklubben inviteres på besøk til 1.trinn Besøk av helsesøster på skoleklubb 1.desember Siste frist for elektronisk innskrivning i skolen Barnehagen Skolen Barnehagen/ helsesøster Foreldre Desember Januar Februar / mars Førskoleundersøkelse helsesøster/lege Grøtfest med 4.trinn Omvisning på skolen m/elever 4.trinn Skoleklubben flytter til skolen Foreldremøte i barnehagen m/info fra rektor Foreldresamtaler gjennomgang av ønsket informasjonsoverføring om barnet Helsesøster Skolen Skolen/ Barnehagen Barnehagen 1.mars Siste frist for å søke om SFO-plass Foreldre Mars / april Fadderbesøk i barnehagen påskeaktivitet Barnehagen Mai Overføringsmøte barnehage/skole Skolen Juni Førskoledag på skolen med kontaktlærer Foreldremøte på skolen Avslutning av skoleklubben Skolen Barnehagen 14

15 Taushetsplikt og samtykke Barn og foreldre skal være trygge på at informasjon ikke videreformidles uten deres samtykke. Alle ansatte i oppvekst og helsetjenesten har taushetsplikt. Barnehagen og helsetjenesten vil sammen med foreldrene bli enige om hvilke opplysninger som skal overføres til skolen. Kontaktinformasjon Flå barnehage Flå helsestasjon Flå skole

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2016-2017 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Satsingsområder 2016 / 2017 side 5 Felles løft for tidlig innsats KUPP side 5 Årshjul faste temaer

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage

ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage ÅRSPLAN 2011 Ytre Arna barnehage 1 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Årshjul 4 3. Vurdering 6 2 INNLEDNING Ulike planer vi har for arbeidet vårt: Langtidsplan: Har et tidsperspektiv på flere år og omfatter pedagogisk

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer