ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE

2 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder 2014 / 2015 side 6 Felles løft for tidlig innsats KUPP side 6 Plan for barns medvirkning side 7 Periodisk plan side 8 Vurdering av barnehagens arbeid side 9 Systematisk planlegging / dokumentasjon side 9 Brukerundersøkelser side 10 Tilsyn side 10 Foreldresamarbeid side 11 Foreldreutvalg side 11 Samarbeidsutvalg side 11 Foreldresamarbeid side 11 Samarbeid med andre instanser side 11 Sikkerhet og beredskap side 11 Plan for overgang barnehage skole, foreldreversjonen side 12 Vedtekter side 16 2

3 HILSEN FRA STYRER Velkommen som leser av Flå kommunale barnehages årsplan og pedagogiske plan for barnehageåret 2014 / Jeg ønsker å benytte anledningen til å ønske alle; barn og foresatte, hjertelig velkommen til et nytt barnehageår ved Flå barnehage. Å jobbe i barnehage er fantastisk gøy og utrolig givende. Det er få andre arbeidsplasser som gir en velkomst som vi får på morgenen når man trår inn døra på arbeidsplassen sin. Det er også få andre arbeidsplasser hvor man får så direkte tilbakemeldinger på det man gjør og den man er. Også får man leke masse! I tillegg er latter og humor en stor del av hverdagen livet er morsommere med litt tøys og fjas! I barnehagen vår arbeider vi med relasjonene mellom barn barn, barn voksen og voksen voksen. Vi har tro på at våre gleder i hverdagen skaper trygge, undrende, forskende, lekende og lærende barn. I dag er det 38 barn som er knyttet til barnehagen vår. Vi benytter i dag alle 3 avdelinger, og har vi har mulighet til å ta i mot nye barn på alle avdelinger. Avdelingene våre fikk nye navn i 2013, tilpasset kommunens profil innenfor dyrelivet. Bjørnehiet her holder de yngste barna til, 1-2-åringene. Avdelingen har inngang på nedsiden av bygget og inneholder oppholdsrom med kjøkken, leke-/soverom, stellerom og rom for håndvask, samt garderober. Ekornstubben er avdelingen for den mellomstore gruppa, 2-3-åringene. Avdelingen holder til i den nyeste delen av bygget, oppe, og har et stort oppholdsrom med kjøkken, lekerom, stellerom og rom for håndvask, samt garderober. Her er også et personalrom. Revehiet her er den eldste barnegruppa, 4-5-åringer. Avdelingen holder til i den eldste delen av bygget, oppe, og inneholder: stort oppholdsrom, lekerom, stellerom, toaletter og rom for håndvask, samt garderober. I tillegg har Revehiet et eget stort kjøkken, som også nyttes til aktivitetsrom. Årsplanen for Flå barnehage er delt i to deler. Årsplanen, del 1, er en overordnet plan som beskriver rutiner, mål og felles informasjon fra styrer. Årsplanens del 2, pedagogisk plan, kommer i kalenderformat. Jeg håper den henges opp i manges hjem, slik at den kan komme til nytte og leses jevnlig. Vi ønsker at begge planene sees som ett dokument for bedre å gi et innblikk i hvordan vi jobber gjennom hele barnehagetiden, fra de yngste til de eldste. Planene inneholder informasjon som gjelder for inneværende barnehageår. Planene gir ikke detaljert informasjon om mål og om det konkrete arbeidet som skjer på avdelingene. Slike arbeidsdokument utarbeides i personalet og er kun til internt bruk. Flå barnehage ønsker å trekke foreldre aktivt inn i arbeidet med å utvikle tilbudet. For at vi skal kunne gi barna et rikt læringsmiljø, troen på egen mestring og egne ferdigheter og omsorg og kjærlighet, kreves et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. I september 2014 ble alle barnehageforeldre i Hallingdal invitert til felles foreldremøte med Pål Roland. Fra Flå deltok en stor prosentandel noe som tyder på at vår foreldregruppe er interesserte og engasjerte. Det er bra! I etterkant arrangerte barnehagen et samarbeidsmøte mellom foreldre og barnehage hvor vi gruppevis arbeidet med ulike problemstillinger. Foreldrene bidro sterkt på dette møtet, og noen av resultatene kan leses i planen se bl.a forventninger til barnehagen og forventninger til foreldrene i del 2. Vi håper det gode foreldresamarbeidet fortsetter gjennom året. Hvordan barn blir møtt av voksenpersoner er av stor betydning for barnets utvikling senere i livet. Personalet har sammen utarbeidet en felles pedagogisk plattform. Vi har i felleskap laget kjøreregler på hvordan vi som voksne skal jobbe for at barn, foreldre og våre medarbeidere skal få opplevelser som styrker oss til å mestre livet på en best mulig måte. Setningene som er formet finner dere i del 2, kalenderversjonen. Barnehagen ønsker at foreldre setter seg inn i arbeidet som gjøres i vår virksomhet, og at dere ser på barnehagen som en samarbeidspartner og viktig støttespiller for vi arbeider alle mot et felles mål: det beste for deres barn! Til lykke med et nytt barnehageår, og velkommen innom! Aina Susan Plassen, styrer / enhetsleder for barnehage 3

4 FLÅ BARNEHAGE Flå barnehage ligger i flotte omgivelser ved Flå stadion. Barnehagen ligger tett inntil skog, og har lysløype som nærmeste nabo. Barnehagen, som eies og drives i regi av Flå kommune, ligger i gåavstand til kommunens sentrum. Der finnes blant annet kirke, legekontor, helsestasjon, kommunehus, lensmannskontor, bank, kjøpesenter, skole og SFO, bibliotek, eldreboliger, bensinstasjon, jakt- og fiskesenter og Vassfaret bjørnepark. Barnehagen har derfor unike muligheter til å benytte seg av tilbudene kommunen har å tilby. Flå barnehage Flå barnehage er åpen fra fem dager i uken. Barnehagen tilbyr hel plass, fire dager-, tre dager- og to dagers uke. Foreldre har mulighet til å kjøpe ekstra dager hvis de har ønske om det, men det forutsetter at det på den aktuelle dagen er ledige plasser. PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2014 / 2015 Torsdag : Fredag : Mandag : Fredag : Mandag : Planlegging av nytt år Planlegging av nytt år Regional kursdag Evaluering høst, planlegging vår Evaluering av året, planlegging av nytt barnehageår Dagene er forsøkt fordelt på ulike ukedager, og tilpasset skoleruta i størst mulig grad. Motoriske utfordringer 4

5 OVERORDNEDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 2015 Det utarbeides handlingsprogram og økonomiplaner som er styrende for barnehagedriften i Flå kommune. Handlingsprogrammet for 2015 vedtas av Kommunestyret høsten Mål. 1. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. 3. Det bør legges til rette for minst 2 utedager hver uke. 4. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. 5. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 6. Det skal etableres gapahuk på barnehagens nedre lekeområde, tilrettelagt for de minste. 7. Vedlikeholde og pusse opp barnehagens innearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 8. Legge større vekt på fagområdene «Natur, miljø og teknikk» og «Antall, rom og form», i tråd med statlig satsing. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 10 %. Tiltak. Fag: Rammeplanen skal benyttes i all planlegging. Vi skal ha aktive voksne som legger til rette for fysisk aktivitet, både ute og inne. Foreldresamarbeid skal vektlegges i det daglige arbeidet og prioriteres i hverdagen. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hvert annet år for å kartlegge brukertilfredshet og for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Naturen i barnehagens nærmiljø skal besøkes jevnlig, og minst 1-2 ganger pr. uke. Skape spennende lekemiljøer gjennom å bruke fantasien aktivt og legge til rette for å skape god rollelek. Innkjøp av interaktiv tavle. Etablere faste møtepunkt mellom barnehage og skole for å sikre samarbeid og dele kunnskap og erfaringer. Personal: Arbeidet med en felles pedagogisk plattform videreføres. Ansatte skal jevnlig reflektere og arbeide med temaet «voksenrollen». Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å kjenne til Flå kommunes visjon og verdiord, og bruke dette i det daglige arbeidet. De ansatte skal gis muligheter til kompetanseheving. Flå kommunale barnehage skal være en spennende arbeidsplass som gir rom for personlig vekst og faglige utfordringer. Ha fokus på tilstedeværelse. Økonomi: Barnehagen skal ha god økonomistyring. 5

6 SATSINGSOMRÅDER 2014 / 2015 Barnehagen har for barnehageåret 2014 / 2015 valgt 3 områder vi ønsker å vektlegge litt ekstra. 1. Naturfag med vekt på uteaktiviteter og eksperimenter 2. Matematikk med vekt på hverdagsmatematikk i uterommet 3. Det fysiske rom med vekt på inspirerende og varierende lekearenaer innendørs I tillegg vil barnehagen arbeide temabasert gjennom året. Det legges opp til barnas valg enkelte uker, både høst og vår, hvor de selv bestemmer hvilket tema de ønsker å jobbe med. I forkant av dette har barna møter, og de stemmer over de ulike forslagene. Mer informasjon om satsingsområder og temaer finnes i del 2 av årsplanen, kalenderversjonen. «Bor det noen her??» «Felles løft for tidlig innsats» KUPP. Prosjektet Felles Løft - for tidlig innsats har vært et stort prosjekt i Hallingdalsregionen siden Prosjektet avsluttes for barnehagene høsten 2014, og går over i skolene i I forlengelsen av dette prosjektet, som har tatt for seg språklig- og sosial utvikling, er det etablert KUPP KompetanseUtvikling av Pedagogiske Prosesser. KUPP-samlingen i september 2014 handlet om barns psykososiale miljø. Flå barnehage vil arbeide aktivt for at alle barn føler seg inkludert, at alle barn føler seg sett, likeverdige og som en aktiv del av en gruppe. Vennskap og gode relasjoner er helt avgjørende for barns utvikling og læring. For å arbeide systematisk med temaet vennskap, vil barnehagen ha faste klubbdager, hvor barna blir delt i mindre grupper på tvers av alder, vi vil arbeide med lekevenner, bruke Steg for steg og andre metodiske opplegg. Barns psykososiale miljø vil få stor plass i barnehagens refleksjoner. 6

7 PLAN FOR BARNS MEDVIRKNING Lov om barnehager 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven og FNs barnekonvensjon understreker barns rett til medvirkning. Medvirkning handler om mer enn retten til å velge aktiviteter. Det handler om at barnet er med på å påvirke at noe skjer, og får kjenne at egen deltakelse kan bidra til endring. Barnas medvirkning skjer gjennom hele dagen. Det er vi voksne som er ansvarlige for å sikre barnets læring og videre utvikling. Kjernen i arbeidet med barns medvirkning ligger i personalets evner til å se, anerkjenne og tolke de signaler som barna gir. Flå barnehage har utarbeidet egne rutiner for å sikre at barns medvirkning skal få plass i vår hverdag: Vi har lyttende voksne Vi tar barnas hendelser på alvor Vi forsøker å tolke kroppsspråk og mimikk Vi gjør oss kjent med barnas følelsesmessige uttrykk Vi støtter barna i å være undrende og stille spørsmål Vi organiserer dagene slik at vi gir rom og tid til hvert barn Hvordan får barna medvirke i vår barnehage? Ved bursdagsfeiring, hvilken farge på krone, hva vi skal synge Dagens hjelper Barnesamtale Komitemøte Gjennom barnas mimikk og ytringer Temaarbeid Grupper, valg mellom ulike aktiviteter Barna er med å lage regler på avdelingen Velge hvor vi skal på tur Barna er med og evaluerer dagen i dag og enkeltopplevelser Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Personalet må opptre lyttende og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. 7

8 PERIODISK PLAN Denne planen beskriver temaer og aktiviteter som barnehagen har fast gjennom året. I tillegg til denne blir det hvert barnehageår utarbeidet pedagogiske planer som beskriver satsningsområder og pedagogiske aktiviteter på den enkelte avdeling. I den pedagogiske planen vil det stå opplysninger som er knyttet til det spesielle barnehageåret, og mer utfyllende om det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagen. MND A U G S E P T O K T N O V D E S Bli kjent / innkjøring Høst Sikkerhet Advent / jul HVA HVORDAN HVORFOR Bli kjent med barnehagens rutiner gjennom: Samlingsstund, aktiviteter, sang, lek i grupper, frilek. Innkjøring av rutiner og regler i barnehagen Turer i skogen Samle naturmaterialer Finne bær og lage syltetøy Høstdag med hele barnehagen Bli kjent med brannrutinene i barnehagen Øve på rutiner ved turer langs trafikkerte veier Få besøk av brannbil Felles adventsamlinger Synge julesanger Grøtfest Lage julepynt Arrangere juleverksted Bake julekaker Julegudstjeneste Skape trygghet i barnehagen til andre barn og til personalet Bli kjent med regler og normer i barnehagen Oppleve gleden av å være ute i naturen Gjøre barna oppmerksomme på hva vi kan finne av mat og annet materiale i naturen Lære barna til å komme raskt ut hvis brannalarmen i barnehagen går La barna bli kjent med enkle trafikkregler, slik at vi på en tryggest mulig måte kan ferdes i trafikken Gi barna kjennskap til julebudskapet Skape julestemning og forventninger Utvikle positive følelser for høytider Oppleve gleden ved å gi til andre Skape gode stunder for ro og refleksjon MND HVA HVORDAN HVORFOR J A N - M A R Uteaktiviteter Skiaktiviteter Aking Turer til lavvoen Skape glede og samhørighet Få fysisk utfoldelse og grovmotorisk trening Bruke og bli glad i naturen Fastelavn Lage fastelavnsris La barna bli kjent med en gammel tradisjon Samenes nasjonaldag Lære om vår urbefolkning Få kjennskap til samisk kultur Karneval Arrangere karneval i barnehagen La barn få gleden av å kunne kle seg ut sammen og feire en uhøytidelig fest i barnehagen Påske Lese om påskebudskapet Lese og synge påskerelatert litteratur Lage enkel påskepynt La barna bli kjent med den kristne påsketradisjonen Markere høytiden A P R M A I J U N J U L Påske Brann Vår Naturen om våren 17. mai Sommer HVA HVORDAN HVORFOR Lese om påskebudskapet La barna bli kjent med den kristne påsketradisjonen Lese og synge påskerelatert litteratur Markere høytiden Lage enkel påskepynt Ferietid for store og små Gjennomføre brannøvelse Snakke om hva vi gjør om det blir brann Snakke om hva vi gjør for å hindre brann Gå tur i skogen Så frø Se etter forandringer i naturen Lytte til naturens lyder Plante ut det vi har sådd inne Samtale om hvorfor vi feirer nasjonaldag Sang Lage 17.mai-pynt Lete etter småkryp og blomster Stelle plantene vi har sådd Barnehagen er åpen hele sommeren, med unntak av uke 29 Det blir ikke planlagt nøyaktig i denne perioden, men vi vil aktivt benytte nærmiljøet Barna får ansvar for å stelle blomstene som er ute For å få innsikt i hva vi gjør dersom det blir brann Få innsikt i hva gjør for å unngå brann Se at naturen våkner til liv Bli kjent med forandringene i naturen gjennom de ulike årstidene Oppleve gleden ved å være ute Bli kjent med naturens underlige liv, fotosyntesen Gi barna et innblikk i hvorfor vi feirer denne dagen Forventninger - glede La barna oppleve og nyte sommeren Ha det gøy og knytte vennskap 8

9 VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID Systematisk planlegging / dokumentasjon. Flå barnehage startet arbeidet med systematisk planlegging og dokumentasjon høsten Barnehagen søkte midler fra Fylkesmannen i Buskerud, og fikk midler til opplæring i FEM-IA-modellen (Forutsetninger Evaluering Mål Innhold Arbeidsmåter). Modellen ble brukt frem til 2012, og nyttes fortsatt i enkelte prosesser. Våren 2014 leide Flå barnehage inn ekstern foredragsholder rundt temaet «dokumentasjon», og hele personalgruppa deltok i skoleringen. Det stilles store krav til planlegging, gjennomføring og evaluering i barnehager i dag, og Rammeplanen sier dette om vurdering: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. ( ) Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. ( ) Vurdering er også viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon. Barnehagen bør arbeide med fornyelse bygd på intensjoner som er nedfelt i planene, hensynet til den konkrete barne- og foreldregruppen og aktuelle utfordringer i lokalmiljøet og samfunnet. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, inneforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Flå barnehage arbeider ut fra en tankekart-modell. Modellen tar utgangspunkt i temaplanlegging, og tar hensyn til et helhetlig og tverrfaglig perspektiv i planleggingen. Vi er opptatt av at alle ansatte skal delta i refleksjonsarbeidet både før, underveis og etter. Modellen gir rom for at alle ansatte får reflektert rundt egen praksis og prosessene barna deltar i. Hvorfor dokumentasjon? Rammeplanen 4.2: Middel for å få fram ulike oppfatninger Åpne for en kritisk og reflekterende praksis Gjøre barns læring og personalets arbeid synlig og grunnlag for refleksjon. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen informasjon om hva barn opplever og lærer i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon er Når vi bruker dokumentasjon som grunnlag for felles refleksjonsarbeid Når vi bruker dokumentasjonen for å utvikle/ drive pedagogiske prosesser framover Dokumentasjonen blir en støtte i barnehagens endringsarbeid 9

10 For hvem dokumenterer vi? For barna: Det er viktig å dokumentere prosjekter av ulike grunner. I barnehagesammenheng er det viktig for barna at prosjekter blir dokumentert gjennom tekst, bilder, video og ulike estetiske uttrykk. Dette kan danne utgangspunkt for samtaler og samhandling omkring erfaringer barna har gjort underveis og i etterkant av prosjektet. Barna kan selv delta i vurdering og refleksjon. For personalet: Gjennom dokumentasjon kan man skape rom for refleksjoner knyttet til gjennomførte prosjekter. Gjennom gode dokumentasjonsformer og rutiner samler man refleksjoner og erfaringer som ellers vil gå tapt. Dokumentasjon er et viktig redskap for å styrke vår profesjonsutøverrolle. God dokumentasjon gir grunnlag for god erfaringsdeling mellom kollegaer. For barnehagen: Mange barnehager har blitt gode på å dokumentere ulike prosjekter. Mange tenker nok også tilbake på alt de ikke har fått dokumentert. Gjennom systematisk dokumentasjon i barnehagen bygger man opp en kollektiv kunnskapskapital som kan være med på å utvikle ny kunnskap innad for personalet og for den enkelte barnehage. Dette fordrer aktiv bruk av dokumentasjon for å utvikle de pedagogiske prosessene. Dokumentasjon er ikke bare for å bevare og konservere, men aktiv bruk av dokumentasjon kan være veien å gå for å utvikle nye og bedre arbeidsmetoder. For samfunnet: Gjennom dokumentasjon og formidling gir man også resten av samfunnet innsikt i virksomheten. Barnehager har et samfunnsansvar og et mandat som må fylles. Alle prosesser evalueres gjennom refleksjon i de ukentlige avdelingsmøtene. Hvert halvår skrives halvårsrapporter hvor læringsprosesser og erfaringer knyttes opp mot mål i Rammeplanen. Brukerundersøkelser. En vurdering av barnehagetilbudet er svært viktig for å sikre kvalitet i tilbudet. Tilbakemeldinger fra foreldre og barn er den beste evaluering og kvalitetssikring av tilbudet barnehagen kan få. Hvert annet år gjennomføres en brukerundersøkelse i vår barnehage hvor foreldre skal svare på en rekke spørsmål rundt vårt barnehagetilbud. Det er av stor viktighet at foreldre prioriterer å delta i denne brukerundersøkelsen, slik at vi kan bruke resultatet i det videre arbeidet for å sikre et godt barnehagetilbud. Tilsyn. Kommunen er tilsynsmyndighet ovenfor egne barnehager, etter Lov om barnehager 16. Det er utarbeidet egne rutiner for dette. 10

11 FORELDRESAMARBEID Foreldreutvalg. Foreldreutvalget skal fremme fellesinteressen til foreldrene til barn i barnehagen, og se til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldreutvalget har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes interesser i barnehagen. Foreldreutvalget består av 7 medlemmer fra de ulike avdelingene. Foreldreutvalget velger to representanter som også sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU har rett til å uttale seg i saker som er viktige for innholdet i barnehagen, for driften og for forholdet til foreldrene. Slike saker kan være årsplan, fremlegging av budsjett, driftsendringer, utnyttelse av barnehagens inne- og uteareal m.m. SU består av 6 medlemmer; 2 foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter, 1 eiers representant, samt styrer som kun har sekretærfunksjon. Foreldresamarbeid. Barnehagen og hjemmet skal sammen gi barnet en helhetlig oppdragelse. Det skal være gjensidig respekt for de oppgaver og det ansvaret en har ovenfor barnet. Barnehagen skal møte foreldre fra alle kulturer med respekt, lydhørhet og innsikt. Foreldrene sikres medvirkning gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Foreldresamtaler: Foreldremøter: Det skal gjennomføres minst 2 foreldresamtaler hvert år, høst og vår. Det skal gjennomføres minst 2 foreldremøter hvert år, høst og vår. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Barnehagen har et særlig ansvar for å oppdage barn med særskilt behov og gi disse barna et tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både pedagogiske, sosiale og fysiske forhold. For at barnehagen skal kunne gi et helhetlig tilbud til barn med spesielle behov, er tverrfaglig samarbeid svært viktig. PPT, barnevernstjenesten, helsestasjonen, psykisk helsevern og statlige kompetansesentre er blant våre samarbeidspartnere. Ved samarbeid skal bestemmelsene om taushetsplikt overholdes. SIKKERHET OG BEREDSKAP Flå barnehage har utarbeidet rutiner for å sikre at inne- og utearealet skal være et trygt og sikkert sted for barna. Barnehagen gjennomfører vernerunder etter oppsatt plan og vi har etablert samarbeid med Nokas Security om sjekk av uteleikeplassen hvert annet år. Det er utarbeidet sikkerhetsrutiner som omfatter bl.a brannsikkerhet, rutiner ved sorg- og krisearbeid, risikovurderinger m.m. 11

12 Overgang barnehage - skole Flå kommune

13 God sammenheng i overgangen Flå kommune har utarbeidet en egen plan for overgangen mellom barnehage og skole. Planen gjelder for alle barn i Flå kommune og kan leses i sin helhet på Hovedmål Barna i Flå skal oppleve en trygg og tilrettelagt overgang fra barnehagen til skolen. Overgangsplanen skal sikre at: Barna opplever at det de kan og har erfart i barnehagen videreutvikles på skolen, faglig og sosialt. Overgangen oppleves spennende, utviklende, trygg og preget av mestring. Barn og foreldre opplever eierskap til opplysninger som videreføres til skolen. For barn med spesielle behov starter forberedelsene senest to år før overgangen, slik at skolen er forberedt og tilrettelagt i forhold til barnets individuelle behov ved skolestart. Dette skjer i tett samarbeid med foreldre/foresatte. For barn med flerspråklig bakgrunn har barnehagen ekstra oppmerksomhet på barnets språkutvikling og mestring. Dette skjer i tett samarbeid med foreldre/foresatte. 13

14 Årshjul Tid Aktivitet Ansvarlig August / Oppstart skoleklubb Barnehagen September 1.trinn inviteres til barnehagen Oktober / November Foreldremøte i barnehagen m/skoleforberedende informasjon Skoleklubben inviteres på besøk til 1.trinn Besøk av helsesøster på skoleklubb 1.desember Siste frist for elektronisk innskrivning i skolen Barnehagen Skolen Barnehagen/ helsesøster Foreldre Desember Januar Februar / mars Førskoleundersøkelse helsesøster/lege Grøtfest med 4.trinn Omvisning på skolen m/elever 4.trinn Skoleklubben flytter til skolen Foreldremøte i barnehagen m/info fra rektor Foreldresamtaler gjennomgang av ønsket informasjonsoverføring om barnet Helsesøster Skolen Skolen/ Barnehagen Barnehagen 1.mars Siste frist for å søke om SFO-plass Foreldre Mars / april Fadderbesøk i barnehagen påskeaktivitet Barnehagen Mai Overføringsmøte barnehage/skole Skolen Juni Førskoledag på skolen med kontaktlærer Foreldremøte på skolen Avslutning av skoleklubben Skolen Barnehagen 14

15 Taushetsplikt og samtykke Barn og foreldre skal være trygge på at informasjon ikke videreformidles uten deres samtykke. Alle ansatte i oppvekst og helsetjenesten har taushetsplikt. Barnehagen og helsetjenesten vil sammen med foreldrene bli enige om hvilke opplysninger som skal overføres til skolen. Kontaktinformasjon Flå barnehage Flå helsestasjon Flå skole

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer