Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: FFU-sjef Erik Fjeldstad Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Innledning: Adm direktør legger med dette fram forslag til ambulanseplan for Helse Finnmark HF for perioden Planforslaget er utarbeidet av en bredt sammensatt faggruppe. Styrets vedtak i denne saken vil sammen med føringer gitt i tidligere styresak og føringer gitt fra Helse Nord RHF gi premisser for arbeidet med å organisere den framtidige driften av tjenesten. Denne planen omfatter framtidig drift av foretakets bil- og båtambulanse. Styret har imidlertid tidligere vedtatt at foretaket selv skal drive den medisinskfaglige delen av flyambulansen i Kirkenes og Alta samt på redningshelikopteret på Banak. Foretaket vil nå få et helhetlig ansvar for foretakets prehospitale tjeneste. 2.0 Føringer for planarbeidet. Ambulanseplan for Helse Finnmark HF for perioden er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus som trådte i kraft Forskriftens formål er fastsatt i 1. Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske tjenesten, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann politi og hovedredningssentralene. Planen har videre tatt hensyn til følgende føringer: Helse Nord RHF sin beslutning om at foretaket skal drive bilambulansen selv fra Egen drift vil omfatte både personell og materiell. Helse Finnmark HF sitt ønske om selv å overta personalansvaret for det medisinske personellet som skal bemanne ambulansebåtene i Finnmark. Drift av båt settes fortsatt ut på anbud. Pålegg i den nye forskriften om prehospital akuttmedisin samt fortolkninger og presiseringer gitt av Helse Nord RHF om hvordan disse skal praktiseres. Arbeidstilsynets pålegg mht arbeidstid, turnus for ambulansetjeneste. Nye medisinskfaglige retningslinjer og behandlingsmuligheter. Endringer i bosettingsmønster i fylket og internt i den enkelte kommune. Vurdering av kost- nytteeffekt ved den tjenesten som tilbys. Adm direktør Bjørn Engum har i mandat for prosjektet presisert at planforslaget skal ta utgangspunkt i at Finnmark har to AMK-sentraler. 3.0 Prosessen. For å forberede overtagelse av tjenesten satte adm. dir. Bjørn Engum i Helse Finnmark ned en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til ny ambulanseplan Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 1 av 7

2 Prosjektgruppa har bestått av: Erik Fjeldstad, Fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF (leder og sekretær) Kenneth Johansen, Kommuneoverlege Alta kommune. Margrete Vaagland, Kommuneoverlege Vadsø kommune. Bjørn Kristensen, Ambulansearbeider Tana, representant for Fagforbundet i Finnmark. Odd Oskarsen, Foretakstillitsvalgt KFO. Torben Wisborg, Anestesioverlege Klinikk Hammerfest og medisinskfaglig ansvarlig for den prehospitale tjenesten i Finnmark. Geir Braathu, Ambulansesjef Øst-Finnmark, Helse Finnmark HF Jan Erik Bjerkan, Ambulansesjef Vest-Finnmark, Helse Finnmark HF Odd Arne Olaussen, Økonomikonsulent Helse Finnmark HF Gunn Bente Knudsen, Personalkonsulent Helse Finnmark HF. Ambulansetjensten i Finnmark har stor betydning for all helsetjeneste, kommuner, politiske organer og for all befolkning i fylket. Prosjektgruppa har derfor lagt vekt på å drive en åpen prosess. Ved oppstart av planprosessen ble derfor kommuner, kommuneleger, politiske partier, fylkesmann og fylkeskommune bedt om å komme med innspill til planarbeidet. Det kom inn 10 innspill. For å sikre åpenhet har all korrespondanse og prosjektgruppas møtereferater blitt lagt ut på foretakets internettside. Adm direktør sendte planforslaget ut på høring 2. januar 2007 med frist til å uttale seg til den Inntressen for å avgi uttalelse har vært stor og det er registrert til sammen 20 høringsuttalelser. Samtlige registrerte høringsuttalelser legges ved saken. Planforslaget har vært oppe som sak i foretaks AMU i møte den og vært til drøfting med tillitsvalgte i møte den Om planforslaget Bruk av SINTEF. Prosjektgruppa har lagt stor vekt på å bruke objektive data som grunnlag for de tilrådninger som gis i planforslaget. SINTEF teknologi og samfunn har vært engasjert for å utføre nødvendige analyser som igjen har dannet beslutningsgrunnlag for prosjektgruppas tilrådninger om basestruktur og tilrådning om dimensjonering av basene. Framskrivning av folketall. I beregningsmodellene er det benyttet framskrivning at tall gitt av Statistisk sentralbyrå. Framskrivningen viser at folketallet i perioden vil være noe synkende. Framtidsutsikter. Det er innledningsvis gjort en kortfattet vurdering av mulige utviklingstrekk i Finnmark. Det som synes å få størst betydning er at det forholdsvise antall eldre vil øke. Som en følge av dette forventes også antall ambulanseoppdrag å stige noe i planperioden. Utdanning og kompetanseheving. Gjeldende forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus har lagt stor vekt på at den prehospitale tjenesten skal være faglig forsvarlig. Det kreves derfor at samtlige ansatte ambulansearbeidere som minimumskrav skal ha fagbrev. I planen er det videre forutsatt at 10 % minimum av de ansatte skal at paramedic-utdanning som er et ettårig studietilbud på høgskolenivå. Etter pålegg fra Helse Nord RHF har foretaket i 2006 startet opptak av 6 lærlinger pr år. Opplærlingen skjer i samarbeid med opplæringskontoret for Finnmark fylkeskommune. Lakselv videregående skole vil starte egen linje for nødvendig teoriundervisning i Paramedic-utdanning startet opp ved Høgskolen i Tromsø vårsemesteret Status er at 3 studenter fra Finnmark nå har fått tilbud om støtte til utdanning mot bindingstid i Helse Finnmark. Prosjektgruppa vurderer situasjonen slik at dersom foretaket skal oppfylle kravene om faglig forsvarlighet, må det avsettes økonomiske midler til utdanningstiltak. I planen er årlig sum fastsatt til 1,6 mill kroner. Adm direktør vil Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 2 av 7

3 derfor foreslå at det i planperioden avsettes midler på driftsbudsjettet til dette formål i den størrelsesorden som foreslått i planen. Føringer gitt av Helse Nord RHF pålegger helseforetakene å gjøre slik satsing. Ambulansetjenesten i Finnmark skal dekke et stort geografisk område. Antall oppdrag er imidlertid lavt ved mange av stasjonene. For å vedlikeholde kunnskapene i tjenesten er det behov for legge opp til regelmessig trening for å vedlikeholde ferdigheter og å gi faglig påfyll etter som den prehospitale tjenesten utvikles. Denne delen av kompetansehevingen foreslås ivaretatt av eget personell i driftsorganisasjonen. Driftsorganisasjonen. Ambulansetjenesten er i dag organisert som egne enheter underlagt avdelingssjefene ved akuttavdelingene ved klinikk Kirkenes og Hammerfest. Med unntak av bilambulansetjenesten i Måsøy og redningshelikoptertjenesten på Banak og flyambulansetjenesten i Alta og i Kirkenes har ikke Helseforetaket arbeidsgiveransvar for de som i dag arbeider i ambulansetjenesten. Helseforetaket har nå arbeidsgiveransvar for mellom 20 og 30 ambulansemedarbeidere fordelt på de to akuttavdelingene. Fra vil Helseforetaket få arbeidsgiveransvar for mellom nye medarbeidere. Driftsorganisasjonen må dimensjoneres i forhold til de oppgaver den skal løse og antall ansatte må dimensjoneres i forhold til de arbeidsoppgaver som skal løses og den mengde arbeid som blir tillagt denne. Stabsfunksjoner. Egen drift av bil- og båtambulansen vil medføre et økt behov for administrative tjenester både innen økonomi, personal og FFU. Adm direktør vil i tråd med planforslaget dekke dette behovet innenfor eksisterende stabsavdelinger. Disse avdelingene må dimensjoneres slik at de kan mestre den økte arbeidsmengden. Arbeidssosiale vilkår for ambulansearbeidere. Adm direktør vil her henvise til de mange pålegg Arbeidstilsynet har gitt til utøvere av ambulansetjenesten i Helse Nord sitt ansvarsområde. Påleggene er gitt på grunn av ulovlige arbeidstidsordninger og turnusordninger. I og med at foretaket selv skal drive ambulansetjenesten vil ambulansearbeiderne bil omfattet av avtaler mellom NAVO/ Helse Finnmark og arbeidstakerorganisasjonene. Dette vil gi økte personellkostnader og et økt antall tilsatte. Adm direktør vil her tilføye at Helse Finnmark HF også ville fått en vesentlig økning i personellkostnadene dersom tjenesten på nytt hadde blitt satt ut på anbud. Medisinsk utstyr. Planforslaget legger opp til at samtlige biler skal være likt utstyrt. Ambulansearbeider kan således uten spesiell opplæring operere samtlige biler som drives av foretaket. Istedenfor å omlaste pasienter kan man i større utstrekning bytte biler med økt opplevd kvalitet på den tjenesten helseforetaket skal yte som resultat. Lokaler. Samtlige ambulansestasjoner skal ha lokaler som tilfredstiller Arbeidstilsynets krav. En stasjon er i dag samlokalisert med ambulanseeiers bolig. Øvrige stasjoner er lokaliserte lokalisert utenfor eiers bopel. Planforslaget legger opp til at foretaket skal leie lokaler til ambulansevirksomheten. Dette med unntak av stasjoner hvor det er hensiktsmessig å ha lokaler i tilknytning til egne institusjoner. Fortrinnsvis ønskes stasjonene samlokalisert med helsesentrene i kommunene. Arbeid med å inngå avtaler om leie av lokaler samt å få til hensiktsmessige løsninger vil bli arbeidskrevende på kort og lang sikt. Adm direktør vil samtidig arbeide for at lokaler til flyambulansen rustes opp Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 3 av 7

4 Medikamentell utrustning. Dagens medikamentelle utrustning i ambulansebilene er noe forskjellig fra stasjon til stasjon. Det legges nå opp til lik utrustning i samtlige biler. Dette vil bli en redusert delegasjonsmyndighet for noen og en økt for andre. Det planlegges med utgangspunkt i den foreslåtte medikamentliste å gradvis utvide den medikamentelle utrustning og å utvide delegasjonsmyndigheten for hele tjenesten. Samarbeid med kommunene. Forslag til ambulanseplan legger opp til økt samarbeid med kommunene ved regelmessig felles trening og faglig oppdatering innen akuttmedisin Det åpnes for at ambulansearbeider kan utføre dertil egnet tjeneste på kommunal helseinstitusjon. Kommunen og Helse Finnmark HF må da inngå særskilt avtale. Lokalisering av bilambulanser og beredskapsordninger. På grunnlag av analyser utført av SINTEF fremmes forslag om å opprettholde dagens stasjonsstruktur for planperioden Det er videre utført teoretiske beregninger på mulighetene for samtidighetskonflikt. Disse bergningene danner grunnlag for forslag om hvor mange biler som trengs på hver stasjon og hvilke beredskapsordninger det er behov for. Det er videre gjort beregninger på tilgjengelighet for det enkelte stasjonsområde. Lokalisering båtambulanser og organisering av tjenesten. Prosjektgruppa foreslår å opprettholde dagens struktur for båtambulansen. Dette med unntak av båtambulansen i Ytre Altafjord hvor en forslår at området skal betjenes av Båtambulansen i Loppa kommune. Båtambulansen foreslås samorganisert med bilambulansen for å oppnå felles bruk av personell. Forslaget betinger imidlertid et samarbeid med kommunene om å finansiere beredskapskostnader og kostnader ved bruk av båt til kommunal helsetjeneste. Endelig beslutning om driftsopplegg for båtambulansen bør således ikke tas før samarbeid med kommunene er avklart. Økonomi. Iverksetting av forslag til ny ambulanseplan vil medføre merkostnader for Helseforetaket på i overkant av 21 mill kroner pr år. Den største kostnadsøkningen framkommer som et resultat av økte personellkostnader. Personellkostnadene synes å kunne bli høyere enn det som framgår av planforslaget, Investeringskostnadene kan på den andre siden kan bli lavere i og med at det allerede ligger slike kostnader inne i kontraktene med dagens utøvere. Uten å ta stilling til hvordan de økte kostnadene vil fordele seg på de forskjellige koststeder, vurderer adm direktør at kostnadsøkningen slik det framkommer i forslaget som rett. Merkostnadene bør søkes dekket gjennom økt tilskudd fra foretakets eier. Det videre arbeid med egen drift av bil- og båtambulanse. Arbeidet med å organisere egen drift av bil- og båtambulansetjeneste fra 2008, vil bli ivaretatt av en ny prosjektgruppe. Arbeidet vurderes av adm direktør å bli krevende blant annet med mange juridiske problemstillinger og et omfattende arbeid med å organisere og tilrettelegge for egen drift av bil og båtambulansetjeneste. 5.0 Prosjektgruppas kommentarer til høringsuttalelsene. Interessen for å avgi høringsuttalelse har vært stor. Høringsuttalelsene ble gjennomgått av prosjektgruppa i møte den og høringsgruppa har gitt følgende kommentarer til innkomne uttalelser Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 4 av 7

5 Om organisering av driftsorganisasjonen. Under henvisning til innspill fra Klinikk Kirkenes er prosjektgruppa enige i at punkt opprettholdes slik det er formulert i planen. Punkt må imidlertid omskrives slik at det stemmer overens med de formuleringer som framkommer i punkt AMK-sentralene er et viktig element for å styre pasientlogistikken. Det å legge AMKsentralene til andre foretak vil således frata foretaket mulighetene til å styre behandlingen i Helse Finnmark sitt ansvarsområde. Prosjektgruppa har lagt vekt på at den prehospitale tjenesten i Finnmark skal framstå som helhetlig ved at den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten gjennom regelmessig trening i samhandling med kommunehelsetjenesten og ved at det brukes treningsmetoder utviklet i kommune BEST prosjektet. Denne planen bygger på og anbefaler at Finnmark beholder minimum en AMK-sentral og at driftsorganisasjonen og medisinsk faglig ansvar samlokaliseres med AMK-sentralen. Prosjektgruppa vil derfor utforme forslag til ny tekst i punkt og legge dette ved saken. Brukerutvalget for Helse Finnmark HF har også poengtert dette i sin høringsuttalelse. Prosjektgruppa er også inneforstått med at Helse Nord sitt Forslag til AMK-struktur vil kunne medføre omorganiseringer. Om lokalisering av bilambulanse antall biler Ingen av høringsuttalelsene foreslår en annen stasjonsstruktur enn den som ligger i planforslaget. Regionrådet for Vest-Finnmark, Alta Kommune og ambulansearbeidere i Alta fremmer forslag om å øke antall biler i Alta fra tre til fire. I argumentasjonen synes det som om at et økt antall biler fremmes som et alternativ til prosjektgruppa sitt forslag om en tobårebil. Antall biler har til oppgave å sikre en tilgjengelighet til ambulanse på minimum 90 % mens forslag om å anskaffe tobårebil framkommer som en vurdering av hvilken transportkapasitet det er behov for. Prosjektgruppa mener ut fra dette at forslag om tobårebil må opprettholdes og at en eventuell anskaffelse av den fjerde ambulanse i Alta må vurderes kontinuerlig ut fra tilgjenglighet til ambulanse til akuttog hasteoppdrag. Anskaffelse av tobårebil i Vardø slik det framkommer i forslag fra ansatte på Vardø ambulansestasjon bør også vurderes. Prosjektgruppa opprettholder således sitt forslag til lokalisering av ambulanser og antall biler. Om lokalisering av båtambulanse. Det er fra flere hold kommet inn forslag om å opprettholde båtambulansen i Ytre Altafjord. Prosjektgruppa har i sitt forslag til plan bedt om at organisering av båtambulansen avklares først når det har vært avviklet møte mellom de berørte kommuner og fylkeskommunen der samarbeid blir endelig avklart. Endelig forslag til lokalisering av båtambulanser og driftsform bør således fremmes som egen sak til styret. Kvalitet på tobårebiler. Det har vært stilt spørsmål ved om tobårebiler har en kvalitet som sikrer at pasientene får en kvalitativt god transport og om taushetplikten opprettholdes. De opplysninger prosjektgruppa i dag sitter inne med så langt, tilsier at disse bilene vil tilby våre pasienter transport, omsorg og behandling av god kvalitet. Prosjektgruppa ønsker imidlertid å gjøre nye undersøkelser. En kan imidlertid ikke se at en tobårebil byr på andre utfordringer når det gjelder taushetsplikt enn om pasienter ligger på to- eller firesengers stue eller at ambulansefly transporterer to pasienter Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 5 av 7

6 Bruk av biler med firehjulstrekk. Ved anskaffelse av nye biler må det gjøres en grundig vurdering av bilenes framkommelighet. Firehjulstrekk bør vurderes dersom dette ikke medfører andre uheldige restriksjoner på bruken. Organisering av tjenesten og vaktordninger arbeid i primærhelsetjenesten. Det er kommet innsigelse fra ansatte i ambulansetjenesten om hvordan tjenesten skal organiseres. Prosjektgruppa vil ikke forandre sitt forslag til organisering på stasjonsnivå, men forutsetter at dette blir endelig avklart i møter med de tilsatte. Prosjektgruppa ønsker ikke å uttale seg om krav om vaktordinger m.v. da dette er et forhandlingsspørsmål. De ansatte i dagens ambulansetjeneste er stort sett positive til å kombinere ambulansevakt med arbeidsoppgaver i kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjeneste. Prosjektgruppa sier seg enig i at slike arbeidsoppgaver må avtales i det enkelte tilfelle. Prosjektgruppa vil ikke støtte at arbeid på båt på de stasjoner som skal betjene både bil- og båtambulanse kan være frivillig. Arbeidsvilkår må imidlertid avklares gjennom forhandlinger. Fysiske krav til ambulansepersonell. Fagforbundet har i sin uttalelse stil spørmålstegn ved punkt fysiske krav til ambulansepersonell. Prosjektgruppa er enig i at dett punktet må omformuleres slik at det er i overensstemmelse med hva arbeidsgiver har rett til å kreve ved ansettelse Krav til fagkompetanse. Norsk sykepleierforbund ønsker at det tilsettes ambulansearbeidere med sykepleierutdanning. Prosjektgruppa har ingen innvendinger til at sykepleiere tilsettes i slike stillinger, med de må da i tillegg ha ambulansefaglig kompetanse slik det er beskrevet i planen. Samisk språkkompetanse. Finnmark fylkeskommune poengterer at planen mangler beskrivelse av krav til samisk språkkompetanse. Prosjektgruppa sier seg enig i at dette må innarbeides i planen. Beredskap til å transportere pasienter med psykiske lidelser. Etter høringsfristens utløp er det reist spørsmål om ambulansetjenesten er faglig rustet og utstyrt for å ivareta pasienter med psykiske lidelser. Prosjektgruppa er enig i at denne utfordringen bør løses gjennom et samarbeid mellom ambulansetjenesten og fagpersonell innen psykisk helsevern. Det vil bli aktuelt å komme med forslag til tiltak for å bedre tjenesten på dette området. Forsvarlig responstid. Fagforbundet har stilt spørsmål om hva som er forsvarlig responstid. Prosjektgruppa kan ikke se at det finnes noen presis definisjon på dette og må således henvise til de teoretiske beregninger som framkommer i planen. Planens beskrivelse av aktiveringstid. Prosjektgruppa er enig i Ambulansepersonellforeningas forslag til aktiveringstid endres til: så raskt som mulig og innen 10 min i forhold til hastegrad. ref punkt i planen. Redigering av planen. Prosjektgruppa støtter Fylkeslegen i at planen på enkelte områder kunne vært redigert bedre. Etter at vedtak om plan er fattet i styret, bør planen gjennomgås på nytt Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 6 av 7

7 Vedtatte endringer legges inn i planen samtidig som den gjennomgås på nytt med henblikk på bedre redigering. Ambulanseplan for vil være et viktig arbeidsdokument for helse Finnmark i den kommende perioden og prosjektgruppa vil derfor tilrå at den blir en egen trykksak. 6.0 Oppsummering. Adm direktør vurderer planforslaget å være et grundig gjennomarbeidet dokument hvor de tilrådninger om framtidig organisering er basert på objektive data. Planforslaget gir muligheter for å utvikle tjenesten slik at helseforetaket kan tilby en stadig bedre akuttmedisinsk tjeneste til Finnmarks befolkning. Forutsetningen for å få dette til er en omfattende satsing på faglig utvikling, opprustning av utstyr og lokaler samt god kommunikasjon mellom de forskjellige ledd i helsetjenesten. Adm direktør vil også poengtere viktigheten av å tilby våre nye ansatte arbeidsvilkår i overensstemmelse med gjeldende avtaleverk. Egen drift av bil- og båtambulanse vil således være en stor utfordring for helseforetaket både faglig og organisatorisk. Under henvisning til nytt forslag til driftsorganisasjon (er) med en driftsorganisasjon tilknyttet hver AMK, vurderer adm direktør at en slik organisering blir kostnadskrevende for foretaket. Adm direktør anbefaler at driftsorganisasjonen organiseres i en felles enhet uavhengig av antallet AMK - sentraler Styresak 14/ Ambulanseplan for Helse Finnmark HF Side 7 av 7

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 Helse Finnmark HF v/erik Fjeldstad, fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF, Hammerfest Sykehus Sykehusv. 35

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Innhold Innledning...5 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier...7 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde...8 1.1.1 Bosettingsmønster og befolkningsutvikling...8

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Referat fra møte i Brukerutvalget av 31.01.08

Referat fra møte i Brukerutvalget av 31.01.08 Referat fra møte i Brukerutvalget av 31.01.08 Tilstede: Karen Kleven (leder for Brukerutvalget) Stein Wiggo Olsen (SAFO), Karin Eriksen (fylkeskommunens eldreråd. Vara for Samuel Anders Guttorm), Anne

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

HØRINGSUTTALELSER AMBULANSEPLAN HELSE-FINNMARK 2008-2018

HØRINGSUTTALELSER AMBULANSEPLAN HELSE-FINNMARK 2008-2018 HØRINGSUTTALELSER AMBULANSEPLAN HELSE-FINNMARK 2008-2018 Akuttavdelingen Klinikk Kirkenes 15.02.2007 Høringssvar om ambulanseplan Helse -Finnmark 2008-2018 Punkt 1. Mandatet: I mandatet til gruppa er det

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Helse- og omsorgstjenester Ambulansetjenesten Toni Kvalø Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Gjennom 1990-tallet har det vært en sterk økning i aktivitetsnivået innenfor ambulansetjenesten.

Detaljer

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08.

PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Tid: Fredag 25.1.08 kl 09-1100 PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08. Til stede: Fra foretaksledelsen: Adm direktør Eva Håheim Pedersen, Økonomisjef Jan Erik Hansen, Driftssjef Hanne

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Byrådssak 1463 /14 Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet RIBE ESARK-03-201400157-112 Hva saken gjelder: Regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD

UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD Styresaknr. 1/06 REF: 2005/000467 UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland, Randi Spørck Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Høringsrapport: Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Telemark politidistrikt. Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene

Telemark politidistrikt. Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene Medlemmer: Anne Rygh Pedersen (leder) Nils Jul Lindheim, Helse Sør Øst RHF Pål Anders Mæhlum, Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Styresaknr. 41/05 REF: 2004/000615 ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Avtale Redningsselskapet datert 1.10.05

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider Styremøte i Finnmarkssykehuset Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/221 Lena E. Nielsen, 78 42 13 67 Hammerfest, 5.2.2014 Jørgen Nielsen, 78421227 Saksnummer 11/2014 Saksansvarlig: Lena E. Nielsen, HR

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Møtedato: 31.08.16 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen Formål med saken: Vedta hvilke kriterier som skal

Detaljer

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 Videreutvikling av ambulansefaget Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 FRHO - ambulansefaget Faglig Råd Helse og Oppvekstfag (FRHO) har over tid registret problemstillinger for ambulansefaget vi har

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K2-H06. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11

Saksframlegg. Arkiv: K2-H06. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11 Saksframlegg AMBULANSETJENESTEN I MIDT-NORGE - HØRINGSUTTALE Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/562 Bjarne Nordlund Arkiv: K2-H06 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Styresak 11-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

HELSE OG SOSIAL Helse- og sosialdirektøren. Dato 2. desember 2014 Saksnr.: 201411483-3 Saksbehandler Lisbeth Bergstøl

HELSE OG SOSIAL Helse- og sosialdirektøren. Dato 2. desember 2014 Saksnr.: 201411483-3 Saksbehandler Lisbeth Bergstøl HELSE OG SOSIAL Helse- og sosialdirektøren Dato 2. desember 2014 Saksnr.: 201411483-3 Saksbehandler Lisbeth Bergstøl Saksgang Møtedato Helse- og sosialstyret 16.12.2014 Akuttutvalgets delrapport - Høringssvar

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/11 Oppfølging av sak 50/11 Revisjon av Prehospital plan for Helse Midt-Norge Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: Saksmappe: 2011/15 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: K. Tjeldnes/A. E. Rødvei, 75 51 29 00 Bodø, 14.12.2012 Styresak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Seniorrådgiver og tidligere sekretariatsleder i Akuttutvalget Jan Magne Linnsund Helsedirektoratet Akuttutvalgets mandat Utvalget skal se på:

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Venke Reiten Saksmappe 2014/11 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer