Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B"

Transkript

1 Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

2 1. Bakgrunn Det norske kapitaldekningsregelverket er i samsvar med CRD IV som er gitt ved direktiv 2013/36/EU og forordning 575/2013. I forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak er det med virkning fra 22. august 2014 gitt nye bestemmelser om ansvarlig kapital i del B. EU-kommisjonen har i 2014 vedtatt en rekke utfyllende bestemmelser til CRD IV, og flere er under forberedelse. Finanstilsynet vil legge vekt på innholdet i de utfyllende bestemmelsene i sin praktisering og håndheving av regelverket på området. I dette rundskrivet redegjøres det for utfyllende bestemmelser som gjelder ansvarlig kapital. Deler av rundskrivet erstatter rundskriv 22/2011 om medregning av positivt delårsresultat ved beregning av ansvarlig kapital. 2. Praktiseringen av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital (beregningsforskriften), del B 2.1 Generelt Kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 gir nærmere bestemmelser om ansvarlig kapital. Finanstilsynet vil legge denne kommisjonsforordningen til grunn ved praktiseringen av beregningsforskriften, del B. Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om: a) hva som regnes som påregnelig utbytte og skatt mv. ved beregning av andel av akkumulert overskudd som kan medregnes b) betingelsene for å kunne regne en institusjon som en kooperativ eller gjensidig institusjon, sparebank eller lignende institusjon (Opplistingen av lover gjelder bare institusjoner i EU-land og er ikke relevant.) c) hva som regnes som direkte og indirekte finansering av en institusjons kapitalinstrumenter d) begrensningene som gjelder for innløsning av rene kjernekapitalinstrumenter utstedt av institusjoner som ikke er organisert som aksjeselskap (Begrensningene er i Norge relevante for institusjoner som utsteder medlemsinnskudd, og er kommunisert direkte til den aktuelle institusjonen.) e) beregningen av gevinst ved overdragelse av låneportefølje til spesialforetak for verdipapirisering som er knyttet til fremtidig inntekt f) hvordan enkelte av bestemmelsene om fradrag i ansvarlig kapital skal anvendes g) kriterier for å tillate reduksjon av fradraget for overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Regelen er gjennomført i beregningsforskriften 17 bokstav f.) h) hva som regnes som incitament til innfrielse 2 Finanstilsynet

3 i) regler for hvordan annen kjernekapital som er skrevet ned, kan skrives opp igjen (Regelen er gjennomført i beregningsforskriften 15 (4) bokstav c til e.) j) fremgangsmåte for å fastslå når nedskrivning eller konvertering av fondsobligasjonskapital skal skje k) avtalevilkår som kan hindre rekapitalisering l) indirekte utstedelse av kapitalinstrumenter gjennom selskap opprettet for dette formålet (Bestemmelsen er ikke relevant siden norske institusjoner ikke har opprettet slike selskaper.) m) hvordan alternative fradrag for underliggende beholdninger av ansvarlig kapital gjennom indekser skal beregnes i tilfeller som kan regnes som administrativt byrdefulle n) saksbehandlingstid og krav til dokumentasjon for søknader om innfrielse, tilbakekjøp og annen nedsettelse av ansvarlig kapital o) adgangen til midlertidig fritak for fradrag for ansvarlig kapital i selskap i finansiell sektor i forbindelse med krisehåndtering hvor en annen institusjon går inn med kapital p) typen og omfanget av eiendeler som et selskap opprettet for å utstede kapitalinstrumenter kan ha, dersom kapitalinstrumentene skal kunne medregnes på konsolidert basis (Bestemmelsen er ikke relevant siden norske institusjoner ikke har opprettet slike selskaper.) q) fra hvilke typer kapital tidligere regulatoriske filtre og fradrag skal gjøres etter overgangsbestemmelsene (Regelen er gjennomført i beregningsforskriften 20 punkt 3.) r) kriteriene for hvordan ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser i perioder kan telle med som kapital av lavere kvalitet 2.2 Akkumulert overskudd som kan medregnes påregnelig skatt og utbytte mv. Ref.: Beregningsforskriften 14 første ledd punkt 15, jf. artikkel 26 (2) og (4) i forordningen (CRR) og artikkel 2 og 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014. Etter beregningsforskriften 14 første ledd punkt 15 kan akkumulert overskudd i henhold til revisorbekreftet delårsregnskap eller årsregnskap som er vedtatt av styret, medregnes i kapitalen. Beløpet skal reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og tapsgjennomgang skal være foretatt i samsvar med forskrifter for regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. For medregning av deler av positivt delårsresultat, må det sendes revisorbekreftelse til Finanstilsynet på størrelsen på delårsresultatet (på selskaps- og konsernnivå) med et sikkerhetsnivå som er minst like høyt som bekreftelser etter revisjonsstandard (ISRE) Videre skal revisorbekreftelsen inneholde en eksplisitt vurdering av at tapsgjennomgang er foretatt i samsvar med forskrift 21. desember 2004 nr om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Finanstilsynet 3

4 På bakgrunn av kommisjonsforordningen legger Finanstilsynet til grunn følgende: Utbytte Dersom foretakets ledelse har foreslått et beløp som utbytte overfor styret, skal dette beløpet trekkes fra overskuddet som kan medregnes. Før ledelsen har foreslått et beløp som utbytte, skal beløpet som trekkes fra tilsvare delårsoverskuddet eller årsoverskuddet multiplisert med utbytteandelen. Utbytteandelen bestemmes på grunnlag av foretakets utbyttepolitikk. Hvis foretakets utbyttepolitikk fastlegger et utbytteintervall, skal øverste nivå av intervallet benyttes. Dersom foretaket ikke har noen generell utbyttepolitikk, skal fradraget baseres på det høyeste av følgende: (a) gjennomsnittlig utbytteandel for de tre foregående år (b) utbytteandelen for foregående år Finanstilsynet kan tillate at ekstraordinære utbytter holdes utenfor fradraget. For foretak som omfattes av utbyttebegrensningene i CRR/CRD IV-forskriften 6, skal fradraget baseres på utbyttet som kan utdeles etter den godkjente planen for økning av den rene kjernekapitalen. Skatt og andre påregnelige effekter Skatt mv. som skal fratrekkes det overskuddet som kan medregnes, skal også omfatte eventuelle forpliktelser eller omstendigheter som kan antas å ville redusere foretakets overskudd, for eksempel dersom Finanstilsynet anser at verdijusteringer i henhold til beregningsforskriften, del B 17 bokstav q) eller nedskrivninger ikke er tilstrekkelige. 2.3 Direkte og indirekte finansiering av en institusjons kapitalinstrumenter Ref.: Beregningsforskriften 14 annet ledd, 15 punkt 1 bokstav b og 16 punkt 1 bokstav b, jf. artikkel 28 (1) (b), 52 (1) (c) og 63 (c) i forordningen (CRR) samt artikkel 8 og 9 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 Direkte finansiering av en institusjons kapitalinstrumenter omfatter situasjoner der en institusjon har finansiert en investors kjøp av institusjonens kapitalinstrumenter. Direkte finansiering skal også omfatte finansiering for andre formål enn kjøp av en institusjons kapitalinstrumenter, gitt til enhver fysisk eller juridisk person som har en kvalifisert eierandel i institusjonen eller som anses å være en nærstående part, dersom institusjonen ikke er i stand til å godtgjøre følgende: (a) Transaksjonen er gjennomført på tilsvarende betingelser som transaksjoner med tredjeparter. 4 Finanstilsynet

5 (b) Den fysiske eller juridiske personen eller den nærstående parten er ikke avhengig av utbytteutdelingen eller av å selge kapitalinstrumentet for å kunne betale renter eller tilbakebetale finansieringen. Med "kvalifisert eierandel" menes eierandel som direkte eller indirekte representerer 10 prosent eller mer av kapitalen eller stemmene i foretaket eller på annen måte gir mulighet til å utøve betydelig innflytelse på forvaltningen av foretaket. Med "nærstående part" menes part i henhold til IAS 24 nr. 9 og forskrift 7. september 2006 nr til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven 7-30b-1. I kredittforeninger hvor kunden har en forpliktelse til å innbetale medlemsinnskudd for å få et lån, skal lånet ikke anses som direkte finansiering av en institusjons kapitalinstrumenter. Indirekte finansiering av en institusjons kapitalinstrumenter omfatter: (a) finansiering fra selskaper som institusjonen har direkte eller indirekte kontroll over eller som inngår i samme gruppe som institusjonen på konsolidert basis (b) finansiering fra eksterne enheter som gjennom garanti/kredittderivat eller på annen måte er sikret slik at kredittrisikoen overføres til institusjonen eller til selskap som institusjonen har direkte eller indirekte kontroll over eller som inngår i samme gruppe som institusjonen på konsolidert basis (c) finansiering av en låntaker som overfører finansieringen til en investor for kjøp av institusjonens kapitalinstrumenter Reglene om direkte og indirekte finansiering av en institusjons kapitalinstrumenter gjelder både ved utstedelse og ved senere omsetning av kapitalinstrumentene. Investor og ekstern enhet som det refereres til, er fysiske eller juridiske personer som ikke inngår i samme gruppe som institusjonen på konsolidert basis. Institusjonen skal løpende forsikre seg om at den ikke har ytet finansiering eller gitt garantier til fysiske eller juridiske personer som har en kvalifisert eierandel i institusjonen eller som anses å være en nærstående part, med henblikk på en direkte eller indirekte investering i institusjonens kapitalinstrumenter. For finansiering og garantier gitt til andre typer parter, skal institusjonen foreta denne kontrollen etter beste evne. 2.4 Incitament til innfrielse Ref.: Beregningsforskriften 15 punkt 2 bokstav b og 16 punkt 2 bokstav b, jf. artikkel 52 (1) (g) og 63 (h) i forordningen (CRR) samt artikkel 20 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 Som incitament til innfrielse regnes avtalevilkår som kan gi en forventning om at et kapitalinstrument vil bli innfridd, herunder: (a) en adgang til å innfri kombinert med en økning i kredittpåslaget hvis adgangen ikke benyttes Finanstilsynet 5

6 (b) en adgang til å innfri kombinert med et krav eller en investoropsjon om å konvertere instrumentet til et rent kjernekapitalinstrument hvis adgangen ikke benyttes (c) en adgang til å innfri kombinert med en endring i referanserenten der kredittpåslaget over den andre referanserenten er større enn den opprinnelige renten minus swaprenten (d) en adgang til å innfri kombinert med en økning av innfrielsesbeløpet i fremtiden (e) en videresalgsopsjon kombinert med en økning i kredittpåslaget på instrumentet eller en endring i referanserenten der kredittpåslaget over den andre referanserenten er større enn den opprinnelige renten minus swaprenten, hvis instrumentet ikke videreselges Som incitament til innfrielse regnes også markedsføring av instrumentet på en måte som kan gi investorer forventning om at instrumentet vil bli innfridd. 2.5 Fremgangsmåte og tidspunkt for å fastslå når nedskrivning eller konvertering av fondsobligasjonskapital skal skje Ref.: Beregningsforskriften 15 punkt 4 bokstav a, jf. artikkel 52 (1)(n) i forordningen (CRR) samt artikkel 22 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 Dersom den rene kjernekapitalen på selskaps-, delkonsolidert eller konsolidert nivå er under nivået som aktiverer nedskrivning eller konvertering av fondsobligasjonskapital etter avtalevilkårene, skal kapitalen skrives ned eller konverteres. Det beløpet som skal skrives ned eller konverteres, skal beregnes så snart som mulig og senest innen én måned fra forpliktelsen forelå. Hvis det etter låneavtalen er krav om en uavhengig kontroll av beløpet eller Finanstilsynet krever en slik kontroll, skal institusjonens ledelse omgående sørge for dette. Den uavhengige kontrollen skal ikke forhindre at nedskrivningen eller konverteringen gjennomføres innenfor den nevnte tidsfristen. 2.6 Beregningen av alternative fradrag for underliggende beholdninger av ansvarlig kapital gjennom indekser i tilfeller som kan regnes som administrativt byrdefulle Ref.: Beregningsforskriften 18 første ledd bokstav a) punkt ii) og 18 annet ledd bokstav b), jf. artikkel 76 (2) til (4) i forordningen (CRR) samt artikkel 25 og 26 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 Hvis en indeksinvestering er av liten betydning og kort varighet og Finanstilsynet har gitt tillatelse til det, kan institusjonen benytte et anslag for de underliggende beholdningene. For å kunne regne en investering som kortvarig, må det dokumenteres at indeksen er svært likvid. 6 Finanstilsynet

7 Investeringen kan regnes å være av liten betydning hvis samtlige av følgende betingelser er oppfylt: (a) Den enkelte nettoinvestering utgjør 2 prosent eller mindre av institusjonens rene kjernekapital beregnet etter 18 annet ledd bokstav d i beregningsforskriften. (b) Den samlede nettoinvesteringen utgjør 5 prosent eller mindre av institusjonens rene kjernekapital beregnet etter 18 annet ledd bokstav d i beregningsforskriften. (c) Summen av den samlede nettoinvesteringen gjennom indekser og institusjonens ikke vesentlige beholdninger av ansvarlig kapital i andre selskaper i finansiell sektor utgjør 10 prosent eller mindre av institusjonens rene kjernekapital beregnet etter 18 annet ledd bokstav d i beregningsforskriften. Anslaget for fradragsbeløpet skal beregnes på følgende måte: (a) Hvis det i investeringsmandatet er fastsatt at et kapitalinstrument i et selskap i finansiell sektor ikke kan overstige en maksimal prosentsats av indeksen, skal denne prosentsatsen benyttes for å beregne fradraget. (b) Hvis institusjonen ikke kjenner til den maksimale prosentsatsen og indeksen ifølge investeringsmandatet eller andre opplysninger omfatter kapitalinstrumenter i selskaper i finansiell sektor, skal institusjonen trekke fra hele beløpet som er investert i indeksen. Fradraget skal gjøres i samme type kapital som plasseringene, men hvis institusjonen ikke kjenner kapitaltypen for de underliggende plasseringene, skal fradraget gjøres i ren kjernekapital. 2.7 Saksbehandlingstid og krav til dokumentasjon for søknader om innfrielse, tilbakekjøp og annen nedsettelse av ansvarlig kapital Ref.: Beregningsforskriften 15 punkt 2 bokstav c) og 16 punkt 2 bokstav c), finansieringsvirksomhetsloven 2b-7 og forretningsbankloven 5 annet ledd, jf. artikkel 77 i forordningen (CRR) samt artikkel 28 til 32 i kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 Finanstilsynet har informert om krav til søknad om opptak og innfrielse av ansvarlig kapital på Finanstilsynets nettsted. Kommisjonsforordningen inneholder nærmere krav til søknad om innfrielse mv. En søknad om innfrielse, tilbakekjøp og annen nedsettelse av ansvarlig kapital skal sendes Finanstilsynet senest tre måneder før institusjonen vil varsle om innfrielse, eller tilbakekjøp eller annen nedsettelse skal finne sted. Søknaden skal inneholde følgende informasjon: (a) begrunnelse for søknaden (b) opplysninger om oppfyllelsen av kapital- og bufferkrav og sammensetningen av ansvarlig kapital over en treårsperiode og hvordan innfrielsen eller tilbakekjøpet påvirker oppfyllelsen av kapitalkrav på selskapsnivå, delkonsolidert og konsolidert nivå (c) effekten av en refinansiering for institusjonens inntjeningsevne Finanstilsynet 7

8 (d) en vurdering av de risikoer institusjonen er eller kan bli eksponert for og om den ansvarlige kapitalen er tilstrekkelig til å dekke disse risikoene, herunder stresstester for vesentlige risikoer som viser mulige tap under ulike scenarier. Dersom Finanstilsynet allerede har tilgang til opplysningene gjennom pilar 2-rapporteringen, skal ikke disse opplysningene sendes inn på nytt. (e) kopi av protokoll fra styremøtet hvor saken ble behandlet. Ved nedsettelse av aksjekapital eller egenkapitalbeviskapital skal det vedlegges kopi av protokoll fra generalforsamling eller forstanderskapsmøte/representantskapsmøte der vedtaket fremgår. I tillegg skal det vedlegges følgende dokumentasjon: i. Bekreftelse fra revisor om at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven 12-2, annet ledd. ii. Ved ikrafttredelse etter kreditorvarsel kreves bekreftelse underskrevet av styret og revisor om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft, jf. allmennaksjeloven 12-6, første ledd, nr. 3. Når Finanstilsynet har gitt tillatelse til innfrielse mv. og institusjonen har varslet at den vil innfri, skal beløpet ikke lenger medregnes i den ansvarlige kapitalen. Finanstilsynet kan gi forhåndstillatelse til tilbakekjøp for et bestemt beløp av ansvarlig kapital når formålet er markedspleie. For rene kjernekapitalinstrumenter vil det bare gis tillatelse til det laveste av følgende beløp: (a) 3 prosent av den aktuelle utstedelsen (b) 10 prosent av det beløpet av ren kjernekapital som overstiger kapital- og bufferkravene til ren kjernekapital, herunder eventuelle pålagte høyere krav For annen godkjent kjernekapital og ansvarlig lånekapital vil det bare gis tillatelse til det laveste av følgende beløp: (a) 10 prosent av den aktuelle utstedelsen (b) 3 prosent av det samlede beløpet av utestående annen godkjent kjernekapital eller ansvarlig lånekapital Finanstilsynet kan gi forhåndstillatelse til tilbakekjøp av kapitalinstrumenter som skal benyttes som ledd i institusjonens avlønning av ansatte. Slike kapitalinstrumenter kan ikke medregnes i institusjonens ansvarlige kapital for den perioden institusjonen innehar instrumentene, med mindre beløpet allerede er fratrukket ansvarlig kapital gjennom medregning av delårs- eller årsresultat som tilbakeholdes. Erik Lind Iversen fung. direktør for finans- og forsikringstilsyn Bjørn Andersen seksjonssjef 8 Finanstilsynet

9 Kontaktpersoner: Seniorrådgiver Ingrid Hyggen, tlf , e-post: Rådgiver Ingvild Eide Sanden, tlf , e-post: Finanstilsynet 9

10 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer