FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR. BJERGET FØDTE Eil LUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR. BJERGET FØDTE Eil LUS"

Transkript

1 feb FLYVEBLADET FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR 2. årgang Nr. 2. BJERGET FØDTE Eil LUS /T. S. forsgkte i forrige uke å skåpe en viss Spenning omkring 1. februar ved å sende ut forskjellige rykter om store betydningsfulle ting som skulde skje den dag. Norge skulde bli om mulig ennu friere enn vi blev da vi fikk den fgrste virkelige "nasjonale regjsring" 25. september Terboven skulde reise bjem, eller ihvert:fll bli underordnet "rikshøvding" 2uisling. Det lykkedes imidlertid ikke å oparbeide noen særlig spenning omkring den kommende ot. da folk jo stiller sig helt likegyldig overfor hvilket Sem nol:ft aryangement tyskere og quislinger utpønser. Det norske folk lar sig hverken av tyskere eller quislinger. Begivenheten, som i.morgenavisene blev omtalt som "statshandling" blir i aftenavisene kallt "statsakt"- en akt i den tragi-kouedie vi oplever her i landet for tiden. Optrinnet p' Akershus innskrenket sig til at Terboven og hadde en konkuranse om hvem somkunde'lyve mest og lengst, begge var i god form. Publikum bestod, foruten av ekkupasjonsmakten, av eniel landsforreicre i alle aldre, innkommandert fra Østlandet og Stor-Oslo. Tittelsn "rikshgvding" blev i siste gieblikk: lagt bort, da den vanskelig kunde uttalos nå tyck. Quislings hovedopgave hadde jo alltid været å legge alt vel tiirette for tyskerne og "miniäterpresident" falt tgtslettere for tysk øre bg tunge. ImIdlertid har det helt siden september 1940 stått ledig plass i en såkalt "regjering" for herr 2uisling. Det har ikke været noen ministersjef og man har stadig ventet på at denne ttnevnelse skulde-komme. At ministersjefen endelig trdte inn i ministeriet, var således det eneste som hendte 1. februar. Han skal nu rekonstruere sitt kabinett. Således at kun medlemmer av forrmderorganisasjonen Y.S. kan sitte i ministeriet. Derved blir bans "regjering" ennu mer nasjonal enn den av 25. september/ som dengang blev betegnet som den første, virkelige nasjonale regjering vi hadde her i landet. Efter Quislings mening har vi aldri hatt noen nasjonal regjering i Norge før vi fikk en innsatt av en fiendtlig makt: y UTDRAG AV SVENSK PRESS Sydsvenpka Dagbladet 13/ RAA I SVERIGE FØRSTA VI VISSLRLIGEN LYCKET VflL VAD KRIGET,s MARJ4... W DUEIDIGHET KN BABJUDA:I LTT OCKUPERAT LENDET FINNJ TIiG $OL VI ALDRIG KUWA LXRA 033 FØRSTA. ATT ETT FOLK, SA HØGISIALHDL SOL LET ALLIJA,,T SO,. SINA REDS4P I NOhGP A/TVr;DEli EILL_LI\; J.L1 FuLALLå; 3T0hA /..A.3JA J.L.3 PULL EETR.AKTAR 30/.. hera Farti aitb.. OCh ATT (J.ERuDEJ.SA ELLLENI' 1AKT OCH LYIIDIGHETATT DLTRORISLRA korsk LAG OCH ii014k T AT1 I STALLLT UF1-1-IØJA GODTEC14T TILL LAG - DET rt J.,.AGOT SOL FiLLER JVLIvEKA FOLICLIS STORA LASSA LED HAPFAD OG 'RESTØRTNIG. Disse ord har aldri vmret så aktuelle som Vecko-journalen skriver i sitt nyt-tarsnurnraeri en artikkel om de landflyktige regjeringer i England, bl.a. følgende om Ncrcs regjering: "Som den starkaste og betydelsesfullaste av alla fliktlga landsstyrelsr,-r står den norska. Detta dr sak= ine n rivtrdrlfl ph t-fl

2 skandinavisk førålskeises grund. Lngelmgnnen sklinker helt enelt åt norrmdnnen sin stgrsta sakligarespekt. Frågar man varfør, sc maste i denna monarkiernas underlife rendssanstid kungahuset ånnu en gång nämnas bland det fgrsta. Det norska kunfahuset dr utan tvivel det must modernu och demokratiska av ålla.dess personlfga vdrdighet och borgerligu fil samhørighet dr likeledes den mest oantasteliga, inte ens de giftiga kasø na på Caft :%yal kan hitta minsta skandalantydan. Den norska regjepingen Ar vidaré den till regeringstiden dldsta och' den dr den stabilaste samtidigt som den socialt och politiskt mest progressiva. Den Ur i densa dag nåstan precis densamma som vi kände fralf gamla grannlandsdagar, om också Koht nu år borta och ersatt med IryFve Lic och om några nya ministrar kommit tilt. Den dr också-ffilmt e Nellands den rikaste av alla exilregeringarna. Den norska regeringes gr ndmldgen vdridens stmrsta redarfgretag. Genom sin affdrsorganisanjon rortraship førf å gar den øver-seastaa hela I den norska handelsflottan. Vid krigsutrbrottet Var denna flelta større den tyske. Len Ar en av de allra modernasté. Den ger norska rsgeringen en frchkostif statsinkomst att finansiera'sina krigs- och.:åzdcratningskostnader hed. Och dven det brittisku vårlfolket inser deea betydelse. Lianst hulften av all oljed.mnort till England och dess oijka Lrigsskåde- I piatser Få r nå dessa norska k%lar. "Er flotta år lika mycket vård før oss som en miljon soldeter." Norge bar n å got findå størré ddrutøver, som gør det till Eng],ands! Allierade nr. 1: Det har hela det brittiska folkets djupaste sympati'før dy-1 demokratiska kampen.ddrhemma..ejdlysténdighetsstrdvandet hos de norska bldai sitt land och utenfør det dyser' før bela vdrlden. Ingen enighet.kan vmra ~rkare ån rorges, nar det gdller den uppgift,,som vgl helder inte pånågot annat spnåk kan utsågas så enkelt,frasfritt och samtidigt så treteigt kdbsiosemt som just'p AYhoraka:"Abefri landete-vart. Ilenr uppgiften:fulafgljar aiitså Ijorge SOM en mer betydande miutmrimk En vi-kenske.vl4bligen fgrst:r. Av jagarna som kom fran Amerika gick en del in undcr norek flagg. Till 17orge fortsutter ocksa Lmerika sina leveranser av bestgllda flygmaskiner. Ti11 detta norske flyg, som har sin stora saolf%rldggning "någ onstans i Kanada", strømmer det också oavbrutet tusentals duktiga ynglingar, från den stora vgrlden och från hemlandet. :en naturligtvis nmr detta i betydelses inte upp emot de 25.WC-n6rska sjgmåna som seglar, sllter och v å gar livet før Norge på de sju vårldshav. Uorges konung och regering har alltså en-stark økonomi, de har en flotta, bar millt r rresurse,' och de har'ocks A "många tusen" spdnt fosterldndaka,medborgare med sig i. landflykten. Regeringen arbeter i ett start modernt kontbrspalsts i London - jag bør dog troligen ej ge adressen. D.ess.handelå- dess miliiår- och deas Propagandaavdelningar blir de.vdktigaste Under denna mellantid. Yen sven socialvardande uppgifter før landsmån i fgrsikringen tas om hand med en hy frikostighet. Uen det år åndå något mera jag vifl veta; hdr jag går till den enda intervju jaf kahn få med denna regering av stetaradet Torp som ver socialminister hemma i Oslo den FAng jag fgrut kånnt hönom. Jag vill fraga om saker som man inte fragar. Jag vfll veta vad de menar om Norden - och om oss. Celj jag fick svar, dven på detta. Temat var detta: Demokrati dr en mycket svår konst.. Den blir inte låttare efter kriget Få som hittills kommer hotet om Massmånniskan - den mekaniserade, trotta desillusionerade - att ligga øver stora deler av vdrlden. Hela var civilisasjonsutvecklings tendetsatt ggra mdnniskorna passiva måste ju motarbetas med social och politisk malmedvetandet p varenda punkt før att den inte skal ta øverkend och sjzapa fascism Aven utan fascister. Uen denr kopsten har vi i Norden lårt 088 battre ån nagon annan kulturkrets Vi vore galna om vi inte visste om det. Vi i norden kan nagot om kur m-as skal undgå den passivitet som kan vera dødskramande gven for en natica under demokratisk namn. De vara har mer dn andra lårt sig att vara aktiva i sitt eget bildningssokande. Våra folk dr långt fran att vara

3 "nassa Len dgr har vi alltså något att ge och inte endast någht att beggra vid en fred, vi har medborgarkultur. Den lever nu. Den lever i alla våra lunder. Det år i den likheten vi gr starka. Len det år ocksh bara som enhet vi skall kunna bli riktigt respekterade och kunna betyda mycket. um Norden sutte vid en fredskonferens och inte Sverige far sig, Finland før sig, Norge før sig sjdlvt Torp talar vidare. "Vi tror pa er i Sverige. Vi glgder oss At den styrka vi har och åt den frihet vi har fått kvar. Vi har aldrig - och detta tror jag gillit varende nordman - vi har aldri tvivlat på svenskarna som folk, vi har inte tvivlat på kameratskdnslan hos de vanlige månniskorna. Vi vet att mellan oss son folk finnas något som består, en slektssumaanhallning som inte behgver råkna g å vornas antal och uppofringarnas djup. Vi vet ockaa nagot annat, vi begriper att ovanp å denna grund kan e just i det nuvarabda idget utvecklas en viss passicitet hos svenskarna, en den goda dagens rådsla far obekvåmma størningar. Vi måste veta att eeellan oss kan ske den kortslutning i känslostrammen som år neutralitetens psykologiska risk. Vi vet att ett folk i vila - om också spgnd vila - aldrig kan riktigt farstett folk som tvingas leva, och som veljer att leva, med daden nom daglig majlighet. Vi m å ste vd1 också medge att vi kant bitterhet ibland, mot ensaka handlande personor, i enstaka situationer. hen vi skall veta, att vi gør gårna opp den bitterheten. Vi vill det och mener det. Vi vet så vål vad som er starre. Vi vet att de.som nu gråver i det lilla som star emellan oss 9 hindrar det stora som enar oss. Och det år det enda som år viktigt før framtiden. Vi i England som talar-offentligt far Norge idag anatränger oss också målnelvetet att i varje føredrag, varje yttrandet slåta øver de midsfarstand som kan ha varit och bekånna vat tro.ph Norden och på er. Våra lånder kan inte leval om vi skulle førneka varandre." Gøra.130aG3 HanD.I,L1- OCE SJØFa-aTSTIDNL.&. Lardag 24. januari IDAG "Aldrig kommer sovjetfolket att "gløma". Det år omkvddet i den ryska pressens kommentarer till de tyska hgrarnas behandling av folk och egendom i de av dem besatta ryska omr Adene. Samma onkvdde slår en tillmøtes från alladelar av Europa, ddr befolkningen lever under tyskt tryck. Balkanfolken, tjeckarna, polackerna, fransmgnnen, hollanderna, Belgierna, rorrmånnen, alla konna de att ninnas den medfart, de fått røna. Den behandling som, exempelvis professor Seip får undergå, kommer aldrig att glamas. Den gr alls icke någpt enantående. Att sdnda 20 av kung Håkons och kronprins Olavs personliga vgnner til koncentrationslåger, er en åtgerd som skall ihagkomnas av generation efter generation. DeSsa handlingar gro, som sagt, icke nagot enastående. Det finns tusentals liknande fall i alla de lånder, dår de tyska gestapo ha makten. Deana polisorganisation vill, når den øverhuvud eftersträvar något med siika mått och steg 9 gara ett djunt och varaktiat intryck. Den førmenar, att aaras føraåga att avsknecka åårigenom skall bliva stor ovh bestående. Och bettående blir deras verkan. Dock blir det icke skråcken som fortiver. Under førre kriget fålldes av en talesman far tyskerna uttryckea: "nach dem Kriege wollen rir uns systematisch beliebt machen". Det var navt sagt, men icke dumt tiankte Lannen hade blivit slagen av hur ille hans landsmdn pa många hall.vpro. Han insåg faran av denna De, som nu bestg mma i tysk politik, dela icke hans mening. De finna det betydelsesløst 9 om tyskerna Aro glskade eller hatade. De gøra intet forsøk att vinna de underkuvade folken før sig. En vida verksammare metod Ar enligt deras Asikt att injaga frukten i den. Till den åndan behandles de ockupreade onrådernas befolkning med ytterlig strgnghet om nu detta ord kan anvandas om åtgerder sådana som tagande av gisslan, massavraltningar av oskyldiga som hamnd far patriotiska dåd. och far den behandling Anm

4 professor Selp och otåliga andra fa undergo. Ju djuparc intryck slikt Egr, desto stgrre blir oførsonligheten. Detta b1ir icke utan betydelse ens vid før tyskorna gynnsumr:.st tånkb. utg'ng av kriget. Det blir gdesdirert vid varje fgr dem nindre gynnsaz: utgång cv stridon. Dot blir katastrofalt vid on før Tyskland olyeklig utgsng. krkehiskopen av York uttalade i gå r att straff maste utkravas fø under kriget beggne grymheter. Aran Varnade i det sarc.anhanget fgr atti utkråvo hånna. 3killnaden mellan straff och hånnd måste ligga dåri att fgrra utmåtas av domstol efter orøvning av varje fa11. Edmnden krever fgraråttade sjålv ut. Det vore lyckligt on årkebiskopens ønskan ginge uppfylielse. Hatet kon emmllertid bli så rødglgdat, att inganting kan desn utbrott tilbako. Ju mera respekt fgr lag och ratt gtt ett folk blodet, desto nindre lon det førsona sig med ett skråckvåldes godtyckl het. De våstcrouropeiska folken.kommo att f sy Art fgr att At domstolg låta prøvningen cv deras heteende!som latitjdet øverga dem, sore ne unde ockupasjonstidon fritt utstå. Det:sorgoller tjecker, poulcker, ocrber och grokcr. Doras sinnet1 ha icke yeeknet gonon vad de fatt upplovo. lysnarna ha icke ord om sig att ara klemliga. De låna nu i. behj, fåltmarskalk von iteichenau den 10. olcl 1941 utfårdad dagorder bl.a.:! "1 de fall partisaner gripa till vataen i armcens rygg, tillåmpas beslut sora och skaningolosa tgerder. Dessa Atgerder skola dven utstråekan till utt gålla den nannligabefalkningen øverhuvudtaget i syftc ctt fgril eventuella ottontat fr An dess sida.ilbrdens mening år icke fu1lt.k1ar, serna.låsa ut det vårsta av dem. Ocb de ggra till sina dc anklagelser utriksmintster l'olotov framstållt 1 sin nrememoria angående begågna gryi hetcr. Ryssarnas førbittring mot inkråktarna år grånsløn. Rysnarno ga fram At och presse tyskerna tilbake. Vad hånder om ryssorno trångo in 1 Tyskland? Det behøver icke antagcs ske i en nårah frontid. Ju 1ångre det drøjer desto allvorsonmare blir det. Vad sker om ryneorna gvcrskrida gråneen? Det botyder att alla de nu underkuvade fo] rcna sig och g.gr smnmaledes. Atminstone når detta sker, kommer årkebisk ens av York forlran att folken skola avstå från att hannas, att bli en from enekan. Det hat som hopat sig kommer att språngo al1a band och sått Eurtpas 1 LAgor. Vedergållningen går iukc tillhake till någon hersk.ares bud. Deu verkar i håndelnernas eet sannanheng. Den år ett mcd skeendets drivande kraft. Den som sår vind skgrdar storm. SP1daTDIL OPLn1MG h Forleden dog rekvirerte tyskerne Earnas HUs i Bodg,.da Wermacht hadde bruk for det. Dette hus cr gitt av Sverige og er frem- 'deles svennk eiendom. Man haber at svensk innskriden skal kunne redde hunct.for de stakkars barna i Bodø..,'Svenskene har i det hele tatt ikke bare glede av de gaver dc gir til dc krigslidte i Norge. Sàledes Yan mdn nu hos forskjellige landhandlerier finne tilsalgs gkser2 somerokomret fra grosser erne i On1o, i kasser som er merket: "Gåve fran Sverige til Nasjonalhjelpen". SLITTEFfl:W Det er hittil konmet over tyskere fra Leningrad fronten til Oslo for å hvile ut. Selv om de er avluset her, betyr de en stor snittefare for den norske befolkning. Da der på Leningrad-fronten blandt andre sykdommer ogsa herjer f1ekktyfus: bør man såvidt mulig holde sig vekk fra steder hvor tyskere ferdes.

5 -5- lihzisti3k SPOid5.SUCCE.33. Aftenposten hndde en hel side med begeistret skildring nv den voldsomme publikunstilslutning med tilskuere til søndegens løp og fenomenale sportsprestasjoner i Forgesesterskapet på sk0iter. Gjennem telleapparatene på Bislett gikk det ved søndagens lop 900 tilskuere, inklusive tyskere, og ved lørdngens lop bare 60. Fed hensyn til sportsprestnsjoner, deltok i senior hurtig"cp en mann, den høit betalte profesjonist 114gmestangen. i kunstløp for damer deltok en profesjonist, den fastlønnede treher Turid Felland-Bjørnstad og 1 kunst1 TT for herrer en deltager, Yrogh, som var Forgesmester i J912, men hvis prestasjoner iår naturlig.nok var så dårlige at de F.x.ct Ulfredsstillet minimumskravene ved et Norges-mesterskap. Da Ina var aneste deltager, fikk han imidlertid 1, premic. ::orsalen er: les de offisielle sportsreferater med kritikk:og nisetulke. PT;-.R30;;LIL, Et famforeningsmedlem som ikke hndde betalt kontingent rr L r, fikk forleden dag en skrivelse fra sitt forbtind undertegnet den kommisarlske leder, med krav om øieblikkelig innbetli, da han epep vtlio bli ovcrlatt det tyske sikkerhetspoliti. Brcvst vap 'fl cl kollegial hilsen, Peil og gæl." L ±hël I Porton arrestertes forleden dag en rekke skolebarn hvis Tbnldme tjt pestgjør i den norske marine under kampen for Norges fret..ssdrene fikk ikke engang vite hvor barna var ført hen. Et t.ahnle eksmpel på nazistenes forbold til folkerett og kultur. Masjonalthentret gav igår festforestilling for og hans sleng. I den anledning blev N.sjonalteatret undersøkt avhird og politi fra kjelder til loft, av redsel for at bandittene skulde bli utsatt for attentat. Samtlige skuespillere og funksjonmrer blev hver gang da i løpet av dagen viste sig innenfor Nasjonalteatrets enemerker kroppsvisitert. Det måtte være en festforestilling å se de skjelvende tilskuere. KEENKELSE AV GRhVICaEDEN. 1. februar nedla hirden i Kristiansand krans på gravene til de soldater som fallt på Odderøya under krigen i Norge. Det er vel toppunktet av frekkhet nt medlemmer av den organisasjon som arbeidet aktivt for å hjdlne fienden å crobre vårt land og som senere har hjulpet til med å undarkue oss, nedlegger krans på de menns grav som har gitt sitt liv for å htndre den samme fiende å hmrta vårt land. QUISLINGS GhVE, Når en stat skifter regent eller det skjer andre betydningsfulle begivenheter en nasjons liv, plcier man å gi bcfolkningen en eller annen gave, f.eks. amnesti for politiske forbrytere, skattelettelscr, eller lignende. Ruisling vilde gjerne gjøre en lignende gestus Nu tar vi imidlertid ingen politiske forbrytere å frigi. bare noen tusen parsoner som sitter fengslet fordi de er norske. Selvfølgelig

6 -6- kunde ikke dissc frigis, da det ikke passet quislingene og slett ikks. deres tyske herrer. Quisking gn oss imidlertid istedet et frimerke med sitt eget billede, til inntekt for forskjellige grene av sin forræderorganisasjon. Selv om mannen som anlig tjcner på alt han gir oss, vil sikkert mange være ham takknemlig for å få anledning til å spytte på, ham for en så billig penge som 30 øre. "Vi må særlig takke ham for at han har satt taksten til 30 mre, da 30 penge jo er dct beløp hans virksomhet pleier å belønnes ned. rår man tar hensyn til at ifølge sin egen propaganda er helt profetisk og ser inn i fremtiden, kan man ved ot nøier- studium av hodet på frimerket se at han har forutsett sin egen dødem.). JIDERVI=G_ÅrV e=udsis N.S. ombudsmann for næringslivet, Alf Whist og hans anonyme under-ombudsmenn, var den 3o. januar innkallt.til skoletias hos tyskerne. Det første lmrerike foredrag blev holdt av Dr. Otte. Rat gikk nærmest ut forklare dc andektig, m å pende embudsmenn at tyskerne løpet av to år hadde utbygget Norges nmringsliv og sociale forhold fra et primitivt naturfolks stadlum-til det høie ariske nivo' av idag. Våre. fiskerier, vår skogudrift, vår vannkraft-uthygguing o.s.v., hadde vmret helt undermåls før tyskerne slapn til. SAvidt vi kans e av referatet, protesterte dkke nnen av carbtedsmennene mot denne eiendomitligc frematidling. Fornodentlig cr herr Whist ganske- lakjent med norske forhold, da han jo i ca. 15 å r har måettct opholde sig i utlandet, inntil krav om fengselsstraff for hans bedragerier blev foreldet, så han var jo å undskylde. Fans mcdombulsmenn opponerte heller ikke, Rå hjernevirksomheten må vmre temmelig innskrenket. Nmste'taler var dr. Richert, son fortalte om de store mengder korn, sukker ete. Som vi hadde innført fra Tyskland i forrige år. Ha siktet øiensynlig til endel import fra våre gamle forhindelser Sverige, Danmark, 05stersjølandene ete., som tyskerne ikke hadde stoppet. Tyskerne har selvfølge1ig all mulig interesse av å holde oss såvidt over eultegrensen, da de har bruk for vår beidskraft til sin krigsf rsel. Nan nevnte imidlertid klokelig intet om hvad Tyskland har f ått fra rorgc. Dcrimot meddeltc han at vi ikke lenger skulde få Lov til å avle pgç og hvete, da vårt klima egnet sig bedre fer poteter og kålrabi. Tyskerne trenger formodentlig mere av disse varer og da er det jo ikkeså nøie med oss. Vi ha- jo engang klart oss med barkebrød. meten.,herr Uhist takket for foredraget,- vi hadde nær sagt for EN UHYGGELeG SELVA/SLffieING Justisminister Riisnme har idag utstcdt en forordning som setter strenge straffer for ulov1ig kjøp av rasjonerte varer. Han ha- gitt sin forordning tilbakevirkende k aft. Landets justisminister viser sig altså å være he1t uvitcnde om at Norgcs grunnlov forbyr å gi en lov tilbakevirkendc kraft. KOPlEa 3jjjD VIJLAE

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget CILAC Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 4 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Lilla hjälpen Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 11 jenter og 13 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Detaljer

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg.

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg. PIONÉRMAIL juni :: 2014 Inkludere, utruste og utsende LEDET AV GUD TIL HELSINGBORG Hej vänner Vi är som ni säkert vet nu på väg att flytta till Helsingborg. Detta har vi upplevt vart Guds suveräna ledning.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR:

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR: facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631 (norsk prest) Mob.: 050-55 068 19 (svensk prest) e-post: dubai@sjomannskirken.no

Detaljer

Si hei til Terese! Hun er vikar i

Si hei til Terese! Hun er vikar i Har du lyst å «like» oss på Facebook? www.facebook.com/sjomannskirken.dubai facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631

Detaljer

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift Sammanfattning av RAS-gruppens arbete fram till november 6 1. Reviderat Hälsoundersökningen enligt vår diskussion för att förenkla den. 2. Ringt Dina Försäkringar som lovat skicka statistik fr o m 3. De

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05. 2012 Testrapport Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.2012 Forord Dette dokumentet er beregnet for sensor. Dokumentet

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Rullator Kidz Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 6 gutter. Vi representerer Håkantorpskolan

Detaljer

Foreldrenytt Småfossan Mai!

Foreldrenytt Småfossan Mai! Foreldrenytt Småfossan Mai! Våren er her, snøen er så å si borte,- og i barnehagen har asfalten vært framme ei stund nå. Sandkassa er også nylig kommet fram, til stor glede for barna. Det er letter for

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

Schenker AS. En til alt over alt. EU-fortolling og klarering på svensk grense Av Iren Hofseth, Fagsjef Toll, Schenker AS 30.11.

Schenker AS. En til alt over alt. EU-fortolling og klarering på svensk grense Av Iren Hofseth, Fagsjef Toll, Schenker AS 30.11. Schenker AS En til alt over alt EU-fortolling og klarering på svensk grense Av Iren Hofseth, Fagsjef Toll, Schenker AS 30.11.2010 Endring av praksis hos Tullverket i Sverige Sommeren 2009 varslet Tullverket

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting»

kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» To svenske aktivister besøker Norge: «Vi som har intellektuell funksjonsnedsettelse må kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting» Thomas Owren (vernepleier og lektor, Høgskolen i Bergen) og

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 Innhold Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 DEL 1 1940 - samarbeid framfor alt 21 Norge i krig 23 En uforberedt regjering 24 Ro og orden i besatte områder 27 Høyesteretts

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

17 mai 2011 Egersund Bekransning av minnesmerket over de falne og Christian Mølbachs grav.

17 mai 2011 Egersund Bekransning av minnesmerket over de falne og Christian Mølbachs grav. 1 17 mai 2011 Egersund Bekransning av minnesmerket over de falne og Christian Mølbachs grav. Tale av Leif E. Broch Ærede medborgere, veteraner og pårørende. Gratulerer med dagen. Seremonien i dag, er et

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

- 1 - (7) VID SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s KONGRESS 2009 DEN 21 NOVEMBER I KÖPENHAMN

- 1 - (7) VID SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s KONGRESS 2009 DEN 21 NOVEMBER I KÖPENHAMN - 1 - (7) MOTION NR 1 VID SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s KONGRESS 2009 DEN 21 NOVEMBER I KÖPENHAMN KONTINGENT Den nuvarande kontingenten (se Verksamhetsberättelsen för 2007-2008)

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3)

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) Henrik Ibsen (1828 1906) Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) NORA. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. Der er øvet megen urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. HELMER. Hva! Av

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Bakgrunn: Kommuner i klimapolitikken Mye skrevet om lokalnivåets

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna?

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Marius Råkil Psykologspesialist och VD Alternativ til Vold (ATV), Norge Vad betyder ett familjeperspektiv? Praktik:

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

FORFATTERENS NOTAT Hendelsene det blir fortalt om i denne boken er ikke virkelige, selv om de kunne ha vært det, noe virkeligheten selv har vist. Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er derfor

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Annie Bråten 8B Haugsbygd Ungdomsskole

Annie Bråten 8B Haugsbygd Ungdomsskole Nøkkelengelen Inne i hovedbygget løper engler i alle retninger. De rekker hverandre nøkkelknipper, får tildelt mennesker og diskuterer håpløse tilfeller med hverandre. Jobben til nøkkelenglene er å hjelpe

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig.

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig. I Vedlegg 2 Bilaga 2 Vedtekter Stadga for Norsk-svenske reinbeitenemnden og for Svensk-norska renbetesnåmnden och Norsk-svenske overprøvingsnemnden Svensk-norska overprovningsnamnden Innledende bestemmelser

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Anna Lindgren 21+22 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F14: Regression 1/21 Hypotesprövning Olika metoder

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Det offentlige har penger http://www.oljefondet.no/#/forside 2 Prisen for å låne penger Långivers innlånskostnader Risikopåslag

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

lost av de mesta arv1ngarna. '

lost av de mesta arv1ngarna. ' PROTOKOLLL 1664. 6/10 1664 KKDERUD Sven Bjornsson och E11n Bjornsdotter 1 Hog stamt Bengt och 011e 1 Kaderod ang. 1 1/2 ob. 2 pb. som Bengt och hans syster hade kopt av deras syster Kari Bjbrnsdotter.

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes!

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt godt. Hjertlig hilsen Agnes! Innsendt uke 31 Hei, Sender inn en hilsen til Barn og Unges Kondolanseprotokoll på vegne av min datter, i form av vedlagt tegning. Fint at barna kan sende inn en hilsen på et eget nettsted. På vegne av:

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

!"#$%& '($%&)!*+,%&-.&$ /()0"0100!2.&!3%$"%&!.,!4.331("4+)-.(!5/678! /()0"0100!2.&!3%$"%&!.,!4.331("4+)-.(!5/678!

!#$%& '($%&)!*+,%&-.&$ /()00100!2.&!3%$%&!.,!4.331(4+)-.(!5/678! /()00100!2.&!3%$%&!.,!4.331(4+)-.(!5/678! "#$%& '($%&)*+,%&-.&$ Vanlig bildebruk Beskrive Forklare Blikkfang Konnotasjoner } «pynt» Hvorfor trykker VG dette bildet på førstesiden? 9:*.0.,&+2"%& *.0.,&+2").3;%

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Fangene som forsvant

Fangene som forsvant BJØRN WESTLIE Fangene som forsvant NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen *spartacus Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag AS, 2015 OMSLAG: Øystein Vidnes TILRETTELAGT

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning Dokumentnummer: 35-03.230-1.0

Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning Dokumentnummer: 35-03.230-1.0 Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning vecka 5-7 2003 2 (7) Veckorapport Syftet med denna veckorapport är att ge er användare information om vilka buggar samt önskemål som har rapporterats

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Anne Thurmann-Nielsen, Dagbladet.no, 04.12.2007 RASENDE: Som 24-åring fikk Malalai Joya tre minutters

Detaljer

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 8 juni 2005 efter notväxling. Avtal

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

Hva nå? Dialogkonferanse leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest. Seksjonsoverlege Olav Eielsen

Hva nå? Dialogkonferanse leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest. Seksjonsoverlege Olav Eielsen Hva nå? Dialogkonferanse 08.12.08 Seksjonsoverlege Olav Eielsen leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Hva har Stortinget vedtatt før? Ot.prp. nr. 26 1988-89 1. Medisinsk nødrneldetjeneste

Detaljer