FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR. BJERGET FØDTE Eil LUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR. BJERGET FØDTE Eil LUS"

Transkript

1 feb FLYVEBLADET FOR FRIELT OG RETT - LOT TERROR OG TORTUR 2. årgang Nr. 2. BJERGET FØDTE Eil LUS /T. S. forsgkte i forrige uke å skåpe en viss Spenning omkring 1. februar ved å sende ut forskjellige rykter om store betydningsfulle ting som skulde skje den dag. Norge skulde bli om mulig ennu friere enn vi blev da vi fikk den fgrste virkelige "nasjonale regjsring" 25. september Terboven skulde reise bjem, eller ihvert:fll bli underordnet "rikshøvding" 2uisling. Det lykkedes imidlertid ikke å oparbeide noen særlig spenning omkring den kommende ot. da folk jo stiller sig helt likegyldig overfor hvilket Sem nol:ft aryangement tyskere og quislinger utpønser. Det norske folk lar sig hverken av tyskere eller quislinger. Begivenheten, som i.morgenavisene blev omtalt som "statshandling" blir i aftenavisene kallt "statsakt"- en akt i den tragi-kouedie vi oplever her i landet for tiden. Optrinnet p' Akershus innskrenket sig til at Terboven og hadde en konkuranse om hvem somkunde'lyve mest og lengst, begge var i god form. Publikum bestod, foruten av ekkupasjonsmakten, av eniel landsforreicre i alle aldre, innkommandert fra Østlandet og Stor-Oslo. Tittelsn "rikshgvding" blev i siste gieblikk: lagt bort, da den vanskelig kunde uttalos nå tyck. Quislings hovedopgave hadde jo alltid været å legge alt vel tiirette for tyskerne og "miniäterpresident" falt tgtslettere for tysk øre bg tunge. ImIdlertid har det helt siden september 1940 stått ledig plass i en såkalt "regjering" for herr 2uisling. Det har ikke været noen ministersjef og man har stadig ventet på at denne ttnevnelse skulde-komme. At ministersjefen endelig trdte inn i ministeriet, var således det eneste som hendte 1. februar. Han skal nu rekonstruere sitt kabinett. Således at kun medlemmer av forrmderorganisasjonen Y.S. kan sitte i ministeriet. Derved blir bans "regjering" ennu mer nasjonal enn den av 25. september/ som dengang blev betegnet som den første, virkelige nasjonale regjering vi hadde her i landet. Efter Quislings mening har vi aldri hatt noen nasjonal regjering i Norge før vi fikk en innsatt av en fiendtlig makt: y UTDRAG AV SVENSK PRESS Sydsvenpka Dagbladet 13/ RAA I SVERIGE FØRSTA VI VISSLRLIGEN LYCKET VflL VAD KRIGET,s MARJ4... W DUEIDIGHET KN BABJUDA:I LTT OCKUPERAT LENDET FINNJ TIiG $OL VI ALDRIG KUWA LXRA 033 FØRSTA. ATT ETT FOLK, SA HØGISIALHDL SOL LET ALLIJA,,T SO,. SINA REDS4P I NOhGP A/TVr;DEli EILL_LI\; J.L1 FuLALLå; 3T0hA /..A.3JA J.L.3 PULL EETR.AKTAR 30/.. hera Farti aitb.. OCh ATT (J.ERuDEJ.SA ELLLENI' 1AKT OCH LYIIDIGHETATT DLTRORISLRA korsk LAG OCH ii014k T AT1 I STALLLT UF1-1-IØJA GODTEC14T TILL LAG - DET rt J.,.AGOT SOL FiLLER JVLIvEKA FOLICLIS STORA LASSA LED HAPFAD OG 'RESTØRTNIG. Disse ord har aldri vmret så aktuelle som Vecko-journalen skriver i sitt nyt-tarsnurnraeri en artikkel om de landflyktige regjeringer i England, bl.a. følgende om Ncrcs regjering: "Som den starkaste og betydelsesfullaste av alla fliktlga landsstyrelsr,-r står den norska. Detta dr sak= ine n rivtrdrlfl ph t-fl

2 skandinavisk førålskeises grund. Lngelmgnnen sklinker helt enelt åt norrmdnnen sin stgrsta sakligarespekt. Frågar man varfør, sc maste i denna monarkiernas underlife rendssanstid kungahuset ånnu en gång nämnas bland det fgrsta. Det norska kunfahuset dr utan tvivel det must modernu och demokratiska av ålla.dess personlfga vdrdighet och borgerligu fil samhørighet dr likeledes den mest oantasteliga, inte ens de giftiga kasø na på Caft :%yal kan hitta minsta skandalantydan. Den norska regjepingen Ar vidaré den till regeringstiden dldsta och' den dr den stabilaste samtidigt som den socialt och politiskt mest progressiva. Den Ur i densa dag nåstan precis densamma som vi kände fralf gamla grannlandsdagar, om också Koht nu år borta och ersatt med IryFve Lic och om några nya ministrar kommit tilt. Den dr också-ffilmt e Nellands den rikaste av alla exilregeringarna. Den norska regeringes gr ndmldgen vdridens stmrsta redarfgretag. Genom sin affdrsorganisanjon rortraship førf å gar den øver-seastaa hela I den norska handelsflottan. Vid krigsutrbrottet Var denna flelta større den tyske. Len Ar en av de allra modernasté. Den ger norska rsgeringen en frchkostif statsinkomst att finansiera'sina krigs- och.:åzdcratningskostnader hed. Och dven det brittisku vårlfolket inser deea betydelse. Lianst hulften av all oljed.mnort till England och dess oijka Lrigsskåde- I piatser Få r nå dessa norska k%lar. "Er flotta år lika mycket vård før oss som en miljon soldeter." Norge bar n å got findå størré ddrutøver, som gør det till Eng],ands! Allierade nr. 1: Det har hela det brittiska folkets djupaste sympati'før dy-1 demokratiska kampen.ddrhemma..ejdlysténdighetsstrdvandet hos de norska bldai sitt land och utenfør det dyser' før bela vdrlden. Ingen enighet.kan vmra ~rkare ån rorges, nar det gdller den uppgift,,som vgl helder inte pånågot annat spnåk kan utsågas så enkelt,frasfritt och samtidigt så treteigt kdbsiosemt som just'p AYhoraka:"Abefri landete-vart. Ilenr uppgiften:fulafgljar aiitså Ijorge SOM en mer betydande miutmrimk En vi-kenske.vl4bligen fgrst:r. Av jagarna som kom fran Amerika gick en del in undcr norek flagg. Till 17orge fortsutter ocksa Lmerika sina leveranser av bestgllda flygmaskiner. Ti11 detta norske flyg, som har sin stora saolf%rldggning "någ onstans i Kanada", strømmer det också oavbrutet tusentals duktiga ynglingar, från den stora vgrlden och från hemlandet. :en naturligtvis nmr detta i betydelses inte upp emot de 25.WC-n6rska sjgmåna som seglar, sllter och v å gar livet før Norge på de sju vårldshav. Uorges konung och regering har alltså en-stark økonomi, de har en flotta, bar millt r rresurse,' och de har'ocks A "många tusen" spdnt fosterldndaka,medborgare med sig i. landflykten. Regeringen arbeter i ett start modernt kontbrspalsts i London - jag bør dog troligen ej ge adressen. D.ess.handelå- dess miliiår- och deas Propagandaavdelningar blir de.vdktigaste Under denna mellantid. Yen sven socialvardande uppgifter før landsmån i fgrsikringen tas om hand med en hy frikostighet. Uen det år åndå något mera jag vifl veta; hdr jag går till den enda intervju jaf kahn få med denna regering av stetaradet Torp som ver socialminister hemma i Oslo den FAng jag fgrut kånnt hönom. Jag vill fraga om saker som man inte fragar. Jag vfll veta vad de menar om Norden - och om oss. Celj jag fick svar, dven på detta. Temat var detta: Demokrati dr en mycket svår konst.. Den blir inte låttare efter kriget Få som hittills kommer hotet om Massmånniskan - den mekaniserade, trotta desillusionerade - att ligga øver stora deler av vdrlden. Hela var civilisasjonsutvecklings tendetsatt ggra mdnniskorna passiva måste ju motarbetas med social och politisk malmedvetandet p varenda punkt før att den inte skal ta øverkend och sjzapa fascism Aven utan fascister. Uen denr kopsten har vi i Norden lårt 088 battre ån nagon annan kulturkrets Vi vore galna om vi inte visste om det. Vi i norden kan nagot om kur m-as skal undgå den passivitet som kan vera dødskramande gven for en natica under demokratisk namn. De vara har mer dn andra lårt sig att vara aktiva i sitt eget bildningssokande. Våra folk dr långt fran att vara

3 "nassa Len dgr har vi alltså något att ge och inte endast någht att beggra vid en fred, vi har medborgarkultur. Den lever nu. Den lever i alla våra lunder. Det år i den likheten vi gr starka. Len det år ocksh bara som enhet vi skall kunna bli riktigt respekterade och kunna betyda mycket. um Norden sutte vid en fredskonferens och inte Sverige far sig, Finland før sig, Norge før sig sjdlvt Torp talar vidare. "Vi tror pa er i Sverige. Vi glgder oss At den styrka vi har och åt den frihet vi har fått kvar. Vi har aldrig - och detta tror jag gillit varende nordman - vi har aldri tvivlat på svenskarna som folk, vi har inte tvivlat på kameratskdnslan hos de vanlige månniskorna. Vi vet att mellan oss son folk finnas något som består, en slektssumaanhallning som inte behgver råkna g å vornas antal och uppofringarnas djup. Vi vet ockaa nagot annat, vi begriper att ovanp å denna grund kan e just i det nuvarabda idget utvecklas en viss passicitet hos svenskarna, en den goda dagens rådsla far obekvåmma størningar. Vi måste veta att eeellan oss kan ske den kortslutning i känslostrammen som år neutralitetens psykologiska risk. Vi vet att ett folk i vila - om också spgnd vila - aldrig kan riktigt farstett folk som tvingas leva, och som veljer att leva, med daden nom daglig majlighet. Vi m å ste vd1 också medge att vi kant bitterhet ibland, mot ensaka handlande personor, i enstaka situationer. hen vi skall veta, att vi gør gårna opp den bitterheten. Vi vill det och mener det. Vi vet så vål vad som er starre. Vi vet att de.som nu gråver i det lilla som star emellan oss 9 hindrar det stora som enar oss. Och det år det enda som år viktigt før framtiden. Vi i England som talar-offentligt far Norge idag anatränger oss också målnelvetet att i varje føredrag, varje yttrandet slåta øver de midsfarstand som kan ha varit och bekånna vat tro.ph Norden och på er. Våra lånder kan inte leval om vi skulle førneka varandre." Gøra.130aG3 HanD.I,L1- OCE SJØFa-aTSTIDNL.&. Lardag 24. januari IDAG "Aldrig kommer sovjetfolket att "gløma". Det år omkvddet i den ryska pressens kommentarer till de tyska hgrarnas behandling av folk och egendom i de av dem besatta ryska omr Adene. Samma onkvdde slår en tillmøtes från alladelar av Europa, ddr befolkningen lever under tyskt tryck. Balkanfolken, tjeckarna, polackerna, fransmgnnen, hollanderna, Belgierna, rorrmånnen, alla konna de att ninnas den medfart, de fått røna. Den behandling som, exempelvis professor Seip får undergå, kommer aldrig att glamas. Den gr alls icke någpt enantående. Att sdnda 20 av kung Håkons och kronprins Olavs personliga vgnner til koncentrationslåger, er en åtgerd som skall ihagkomnas av generation efter generation. DeSsa handlingar gro, som sagt, icke nagot enastående. Det finns tusentals liknande fall i alla de lånder, dår de tyska gestapo ha makten. Deana polisorganisation vill, når den øverhuvud eftersträvar något med siika mått och steg 9 gara ett djunt och varaktiat intryck. Den førmenar, att aaras føraåga att avsknecka åårigenom skall bliva stor ovh bestående. Och bettående blir deras verkan. Dock blir det icke skråcken som fortiver. Under førre kriget fålldes av en talesman far tyskerna uttryckea: "nach dem Kriege wollen rir uns systematisch beliebt machen". Det var navt sagt, men icke dumt tiankte Lannen hade blivit slagen av hur ille hans landsmdn pa många hall.vpro. Han insåg faran av denna De, som nu bestg mma i tysk politik, dela icke hans mening. De finna det betydelsesløst 9 om tyskerna Aro glskade eller hatade. De gøra intet forsøk att vinna de underkuvade folken før sig. En vida verksammare metod Ar enligt deras Asikt att injaga frukten i den. Till den åndan behandles de ockupreade onrådernas befolkning med ytterlig strgnghet om nu detta ord kan anvandas om åtgerder sådana som tagande av gisslan, massavraltningar av oskyldiga som hamnd far patriotiska dåd. och far den behandling Anm

4 professor Selp och otåliga andra fa undergo. Ju djuparc intryck slikt Egr, desto stgrre blir oførsonligheten. Detta b1ir icke utan betydelse ens vid før tyskorna gynnsumr:.st tånkb. utg'ng av kriget. Det blir gdesdirert vid varje fgr dem nindre gynnsaz: utgång cv stridon. Dot blir katastrofalt vid on før Tyskland olyeklig utgsng. krkehiskopen av York uttalade i gå r att straff maste utkravas fø under kriget beggne grymheter. Aran Varnade i det sarc.anhanget fgr atti utkråvo hånna. 3killnaden mellan straff och hånnd måste ligga dåri att fgrra utmåtas av domstol efter orøvning av varje fa11. Edmnden krever fgraråttade sjålv ut. Det vore lyckligt on årkebiskopens ønskan ginge uppfylielse. Hatet kon emmllertid bli så rødglgdat, att inganting kan desn utbrott tilbako. Ju mera respekt fgr lag och ratt gtt ett folk blodet, desto nindre lon det førsona sig med ett skråckvåldes godtyckl het. De våstcrouropeiska folken.kommo att f sy Art fgr att At domstolg låta prøvningen cv deras heteende!som latitjdet øverga dem, sore ne unde ockupasjonstidon fritt utstå. Det:sorgoller tjecker, poulcker, ocrber och grokcr. Doras sinnet1 ha icke yeeknet gonon vad de fatt upplovo. lysnarna ha icke ord om sig att ara klemliga. De låna nu i. behj, fåltmarskalk von iteichenau den 10. olcl 1941 utfårdad dagorder bl.a.:! "1 de fall partisaner gripa till vataen i armcens rygg, tillåmpas beslut sora och skaningolosa tgerder. Dessa Atgerder skola dven utstråekan till utt gålla den nannligabefalkningen øverhuvudtaget i syftc ctt fgril eventuella ottontat fr An dess sida.ilbrdens mening år icke fu1lt.k1ar, serna.låsa ut det vårsta av dem. Ocb de ggra till sina dc anklagelser utriksmintster l'olotov framstållt 1 sin nrememoria angående begågna gryi hetcr. Ryssarnas førbittring mot inkråktarna år grånsløn. Rysnarno ga fram At och presse tyskerna tilbake. Vad hånder om ryssorno trångo in 1 Tyskland? Det behøver icke antagcs ske i en nårah frontid. Ju 1ångre det drøjer desto allvorsonmare blir det. Vad sker om ryneorna gvcrskrida gråneen? Det botyder att alla de nu underkuvade fo] rcna sig och g.gr smnmaledes. Atminstone når detta sker, kommer årkebisk ens av York forlran att folken skola avstå från att hannas, att bli en from enekan. Det hat som hopat sig kommer att språngo al1a band och sått Eurtpas 1 LAgor. Vedergållningen går iukc tillhake till någon hersk.ares bud. Deu verkar i håndelnernas eet sannanheng. Den år ett mcd skeendets drivande kraft. Den som sår vind skgrdar storm. SP1daTDIL OPLn1MG h Forleden dog rekvirerte tyskerne Earnas HUs i Bodg,.da Wermacht hadde bruk for det. Dette hus cr gitt av Sverige og er frem- 'deles svennk eiendom. Man haber at svensk innskriden skal kunne redde hunct.for de stakkars barna i Bodø..,'Svenskene har i det hele tatt ikke bare glede av de gaver dc gir til dc krigslidte i Norge. Sàledes Yan mdn nu hos forskjellige landhandlerier finne tilsalgs gkser2 somerokomret fra grosser erne i On1o, i kasser som er merket: "Gåve fran Sverige til Nasjonalhjelpen". SLITTEFfl:W Det er hittil konmet over tyskere fra Leningrad fronten til Oslo for å hvile ut. Selv om de er avluset her, betyr de en stor snittefare for den norske befolkning. Da der på Leningrad-fronten blandt andre sykdommer ogsa herjer f1ekktyfus: bør man såvidt mulig holde sig vekk fra steder hvor tyskere ferdes.

5 -5- lihzisti3k SPOid5.SUCCE.33. Aftenposten hndde en hel side med begeistret skildring nv den voldsomme publikunstilslutning med tilskuere til søndegens løp og fenomenale sportsprestasjoner i Forgesesterskapet på sk0iter. Gjennem telleapparatene på Bislett gikk det ved søndagens lop 900 tilskuere, inklusive tyskere, og ved lørdngens lop bare 60. Fed hensyn til sportsprestnsjoner, deltok i senior hurtig"cp en mann, den høit betalte profesjonist 114gmestangen. i kunstløp for damer deltok en profesjonist, den fastlønnede treher Turid Felland-Bjørnstad og 1 kunst1 TT for herrer en deltager, Yrogh, som var Forgesmester i J912, men hvis prestasjoner iår naturlig.nok var så dårlige at de F.x.ct Ulfredsstillet minimumskravene ved et Norges-mesterskap. Da Ina var aneste deltager, fikk han imidlertid 1, premic. ::orsalen er: les de offisielle sportsreferater med kritikk:og nisetulke. PT;-.R30;;LIL, Et famforeningsmedlem som ikke hndde betalt kontingent rr L r, fikk forleden dag en skrivelse fra sitt forbtind undertegnet den kommisarlske leder, med krav om øieblikkelig innbetli, da han epep vtlio bli ovcrlatt det tyske sikkerhetspoliti. Brcvst vap 'fl cl kollegial hilsen, Peil og gæl." L ±hël I Porton arrestertes forleden dag en rekke skolebarn hvis Tbnldme tjt pestgjør i den norske marine under kampen for Norges fret..ssdrene fikk ikke engang vite hvor barna var ført hen. Et t.ahnle eksmpel på nazistenes forbold til folkerett og kultur. Masjonalthentret gav igår festforestilling for og hans sleng. I den anledning blev N.sjonalteatret undersøkt avhird og politi fra kjelder til loft, av redsel for at bandittene skulde bli utsatt for attentat. Samtlige skuespillere og funksjonmrer blev hver gang da i løpet av dagen viste sig innenfor Nasjonalteatrets enemerker kroppsvisitert. Det måtte være en festforestilling å se de skjelvende tilskuere. KEENKELSE AV GRhVICaEDEN. 1. februar nedla hirden i Kristiansand krans på gravene til de soldater som fallt på Odderøya under krigen i Norge. Det er vel toppunktet av frekkhet nt medlemmer av den organisasjon som arbeidet aktivt for å hjdlne fienden å crobre vårt land og som senere har hjulpet til med å undarkue oss, nedlegger krans på de menns grav som har gitt sitt liv for å htndre den samme fiende å hmrta vårt land. QUISLINGS GhVE, Når en stat skifter regent eller det skjer andre betydningsfulle begivenheter en nasjons liv, plcier man å gi bcfolkningen en eller annen gave, f.eks. amnesti for politiske forbrytere, skattelettelscr, eller lignende. Ruisling vilde gjerne gjøre en lignende gestus Nu tar vi imidlertid ingen politiske forbrytere å frigi. bare noen tusen parsoner som sitter fengslet fordi de er norske. Selvfølgelig

6 -6- kunde ikke dissc frigis, da det ikke passet quislingene og slett ikks. deres tyske herrer. Quisking gn oss imidlertid istedet et frimerke med sitt eget billede, til inntekt for forskjellige grene av sin forræderorganisasjon. Selv om mannen som anlig tjcner på alt han gir oss, vil sikkert mange være ham takknemlig for å få anledning til å spytte på, ham for en så billig penge som 30 øre. "Vi må særlig takke ham for at han har satt taksten til 30 mre, da 30 penge jo er dct beløp hans virksomhet pleier å belønnes ned. rår man tar hensyn til at ifølge sin egen propaganda er helt profetisk og ser inn i fremtiden, kan man ved ot nøier- studium av hodet på frimerket se at han har forutsett sin egen dødem.). JIDERVI=G_ÅrV e=udsis N.S. ombudsmann for næringslivet, Alf Whist og hans anonyme under-ombudsmenn, var den 3o. januar innkallt.til skoletias hos tyskerne. Det første lmrerike foredrag blev holdt av Dr. Otte. Rat gikk nærmest ut forklare dc andektig, m å pende embudsmenn at tyskerne løpet av to år hadde utbygget Norges nmringsliv og sociale forhold fra et primitivt naturfolks stadlum-til det høie ariske nivo' av idag. Våre. fiskerier, vår skogudrift, vår vannkraft-uthygguing o.s.v., hadde vmret helt undermåls før tyskerne slapn til. SAvidt vi kans e av referatet, protesterte dkke nnen av carbtedsmennene mot denne eiendomitligc frematidling. Fornodentlig cr herr Whist ganske- lakjent med norske forhold, da han jo i ca. 15 å r har måettct opholde sig i utlandet, inntil krav om fengselsstraff for hans bedragerier blev foreldet, så han var jo å undskylde. Fans mcdombulsmenn opponerte heller ikke, Rå hjernevirksomheten må vmre temmelig innskrenket. Nmste'taler var dr. Richert, son fortalte om de store mengder korn, sukker ete. Som vi hadde innført fra Tyskland i forrige år. Ha siktet øiensynlig til endel import fra våre gamle forhindelser Sverige, Danmark, 05stersjølandene ete., som tyskerne ikke hadde stoppet. Tyskerne har selvfølge1ig all mulig interesse av å holde oss såvidt over eultegrensen, da de har bruk for vår beidskraft til sin krigsf rsel. Nan nevnte imidlertid klokelig intet om hvad Tyskland har f ått fra rorgc. Dcrimot meddeltc han at vi ikke lenger skulde få Lov til å avle pgç og hvete, da vårt klima egnet sig bedre fer poteter og kålrabi. Tyskerne trenger formodentlig mere av disse varer og da er det jo ikkeså nøie med oss. Vi ha- jo engang klart oss med barkebrød. meten.,herr Uhist takket for foredraget,- vi hadde nær sagt for EN UHYGGELeG SELVA/SLffieING Justisminister Riisnme har idag utstcdt en forordning som setter strenge straffer for ulov1ig kjøp av rasjonerte varer. Han ha- gitt sin forordning tilbakevirkende k aft. Landets justisminister viser sig altså å være he1t uvitcnde om at Norgcs grunnlov forbyr å gi en lov tilbakevirkendc kraft. KOPlEa 3jjjD VIJLAE

Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvår, kr. 4,- pr. kvartal. Annonsepris: 32 Øre pr. mm. Utkommer i Oslo hver lørdag.

Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvår, kr. 4,- pr. kvartal. Annonsepris: 32 Øre pr. mm. Utkommer i Oslo hver lørdag. ;,,'~'j:",:.' ',Nr. 1,1953-2. årgang < ~~i4,"'" :'~';--" ;", " ':i {~:f,~:,:~t~'1:f '" ;, ~. t~~~~";,'russerne, " :,.!~.~ 'o' '." FOLI( OG LAND japansk l Sibir Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,-

Detaljer

Kyrkoblad Evangelisk lutherska bekännelsekyrkan Kirkeblad Den Evangelisk lutherske bekjennelseskirke Nr 1. 2015 årgang 19.

Kyrkoblad Evangelisk lutherska bekännelsekyrkan Kirkeblad Den Evangelisk lutherske bekjennelseskirke Nr 1. 2015 årgang 19. Kyrkoblad Evangelisk lutherska bekännelsekyrkan Kirkeblad Den Evangelisk lutherske bekjennelseskirke Nr 1. 2015 årgang 19. Maleri av Kristi korsfestelse i et kapell ved Forum romanum, Roma. Foto. GAHj

Detaljer

Teologisk Forum, 1/1999 TEOLOGISK FORUM. Tidsskrift for teologisk forskning og samtale. Redaktør: Knut Refsdal

Teologisk Forum, 1/1999 TEOLOGISK FORUM. Tidsskrift for teologisk forskning og samtale. Redaktør: Knut Refsdal Teologisk Forum, 1/1999 TEOLOGISK FORUM Tidsskrift for teologisk forskning og samtale Redaktør: Knut Refsdal Årgang XIII, nr 1-1999 Teologisk Forum, 1/1999 Høyskolen for kristendom, Metodistkirkens Studiesenter

Detaljer

Intro. Theofilos framtid. Theofilos

Intro. Theofilos framtid. Theofilos Intro Theofilos framtid Theofilos är en nordisk kvartalstidskrift för teologi, kultur och filosofi. Dess övergripande syfte är att presentera ett intellektuellt försvar och en fördjupad förståelse av den

Detaljer

SNO FARLIG A KOMME I VEIEN FOR VERDENSKOMMUNISMEN. Skal lovbrudd rettet mot staten straffes hardere enn

SNO FARLIG A KOMME I VEIEN FOR VERDENSKOMMUNISMEN. Skal lovbrudd rettet mot staten straffes hardere enn UAVHENGIG AVIS Desember 1976 Nr. 11-25. årgang Løssalg kr. 3,- Fritid heller enn lønnstillegg? To tredjedeler vil heller ha kortere arbeidstid eller lengre ferie istedenfor lønnstillegg. Dette er, ifølge

Detaljer

7 råd til expat er. 37-aksjonen tenner håp. Vi skäms inte för att prata om Jesus. Kirken i Dubai er et ankerfeste

7 råd til expat er. 37-aksjonen tenner håp. Vi skäms inte för att prata om Jesus. Kirken i Dubai er et ankerfeste Norges ambassadør: Kirken i Dubai er et ankerfeste Åse E. Bjerke Chefen för Svenska Kyrkan i utlandet: Vi skäms inte för att prata om Jesus Anders Bergkvist 3/10 Magasinet for Sjømannskirken i Dubai Foto:

Detaljer

Lørdag 3. oktober 1959. - at tyskerne forteller dem at SNO. Og sukkende slår han fast: «- det var altså Nasjonal

Lørdag 3. oktober 1959. - at tyskerne forteller dem at SNO. Og sukkende slår han fast: «- det var altså Nasjonal OG Nr 29-8 årgang Lørdag 3 oktober 1959 ",-" t: ~ I LØSSALG 65 øre Avtalen mellom Den Tyske Forbunds- Olaf Holm: republikk og Norge H - at tyskerne forteller dem at Apent brev til advokat Trygve Wyller

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

SNO --0---- berp,tningens Lys". Skov pointerer, at borgernes plikt va:... d.3'" finert 1 Kongens prokla.ma.s j on em å utvise loyal opptreden m'~.

SNO --0---- berp,tningens Lys. Skov pointerer, at borgernes plikt va:... d.3' finert 1 Kongens prokla.ma.s j on em å utvise loyal opptreden m'~. /..(!'." 'f', \.. v, " }J;i ~ 1,,) Stiftelsen i,~. I norsk I Okkupasjonshistorie, 2014 I 1'. ',/ :'/ (,::. L L Til (Denne åpne meddelelse sendes bl,a o til Kongen, Kronprinseu r Høyeste~ett, Stats- ~g

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. 1933 eller som er innmeldt i krigens første år, finnes dem som har gjort. -r' o ROR D.

SNO. 1933 eller som er innmeldt i krigens første år, finnes dem som har gjort. -r' o ROR D. ! :..., I -r' o ROR D. ) I en stille stund er det nok mange som med meg har undret seg over hvorledes den djevelske kraft - intoleransen - har kunnet herje blant menn~skene og skapt konflikter, som har

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. Rett til å skrive. Revisjon av historiebøkene. NS-medlemmers ansvarlighet ut fra rettspsykiatriske UAVH

SNO. Rett til å skrive. Revisjon av historiebøkene. NS-medlemmers ansvarlighet ut fra rettspsykiatriske UAVH UAVH Revisjon av historiebøkene Av Olav Steinøygard, Saupstad I omtalen av dei hemmelige tenestene etter krigen uttalte prest og historikar Berge Furre at vår etterkrigshistorie måtte skrivast om. - Enn

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

NYE TENDENSER I EKSPROPRIASJONS- RETTEN.

NYE TENDENSER I EKSPROPRIASJONS- RETTEN. Nye tendenser i ekspropriasjonsretten 125 behovet kan komma fram till hjälpregler, som kan klara av saken för praktiska fall. Jag är särskilt observant på önskemålet att göra en ändring uti försäkringsavtalslagen,

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

HERMAN HARRIS AALL. Verdensdespotiet og havets frihet

HERMAN HARRIS AALL. Verdensdespotiet og havets frihet HERMAN HARRIS AALL Verdensdespotiet og havets frihet VERDENSDESPOTIET OG HAVETS FRIHET HERMAN HARRIS AALL VERDENSDESPOTIET OG HAVETS FRIHET Svar på spørsmålet: Hvad er sannhet? får bare den, som har sterkere

Detaljer

SNO PAN I KKDAGEN 10.45 - 63 -

SNO PAN I KKDAGEN 10.45 - 63 - - 63 - PAN I KKDAGEN 115356 oslo"lo. april 1940 I formiddagstimene denne dagen går der ville rykter i byen. Det fortelles bl.a. at 500 engelske bombefly.j"t~komme og legge byen i. aske. Samtidig vil en

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang.

DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 5-August 2008. 13.årgang. Garden Castle Liv Ofsdal og Anne Lise Skillinghaug Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

Journalistikk med mening

Journalistikk med mening Journalistikk med mening Alan Rusbridger: Er journalistikken død? PJ Anders Linder: Ledarjournalistikens förnyelse Lena Mellin: Konsten att skriva en kommentar Knut Olav Åmås: Den nye åpenheten Espen Egil

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer)

Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer) Torsdag den 23. august 1990 kl. 14.00 Sektionsmøde Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer) Referat: Del I, s. 413. Debatleder: Advokat Pål W.

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

L0RDG 29. MAI 1971 SNO

L0RDG 29. MAI 1971 SNO NR. 11-20. ÅRGANG SIEGFRIED: OG L0RDG 29. MAI 1971 General Ruge Hartmanns bekrefter påstand Ruge skrev til Administrasjonsrådet at de norske tropper i 0st-Finmark hemmelig ble stillet under tysk kommando

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer