Innkalling. Protokoll. Styremøte 24 november Ofoten interkommunale brann og redningsvesen. Til styrets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Protokoll. Styremøte 24 november 2008. Ofoten interkommunale brann og redningsvesen. Til styrets medlemmer"

Transkript

1 Innkalling Protokoll Til styrets medlemmer Styremedlem: Møtt Varamedlem: Møtt Håvar Gabrielsen, styreleder Viggo Mathisen Trude Bertnes Anne-Rita Nicklasson Karen M.Kuvaas Liv Sissel Eilertsen Eirin Kjølstad Torgeir Trældal Odd Harald Arntzen Anders Sæter Ansattes representanter: Svein Rydholt Marit R. Birkely Karl Martin Nilsen Rasmus Amundsen Karen M.Kuvaas deltok i møtet frem til sak Møtenummer Tid: Mandag 24 november 08, kl Sted: Sentrumsgården 6.etasje Styreprotokoll godkjent i styrets møte / 2008 ved deltagende styremedlemmers signatur: Referent: Edvar Dahl Styreleder Innkalling Side 1 av 11 Utarbeidet: dato

2 Innkalling Side 2 av 11 Utarbeidet: dato

3 Saker til behandling: Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak Sak Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak Sak Orienteringssaker Orienteringssak Sak Delegering av myndighet etter brannloven Beslutningssak Sak Fullmakter Daglig leder Beslutningssak Sak Revidering av selskapsavtale Beslutningssak Sak Endring av styret Beslutningssak Sak Visjon og Mål Beslutningssak Sak Investeringsplan / låneopptak Beslutningssak Sak Økonomiplan Beslutningssak Sak Driftsbudsjett 2009 Beslutningssak Sak Kommunale tilskudd 2009 Beslutningssak Sak Bruk av grunnfond - oppstart Beslutningssak Sak Innmelding i KS Bedrift Beslutningssak Sak. 18/08 Personalsak Beslutningssak Sak 19/08 Personalsak Beslutningssak Sak Personalsak Beslutningssak Sak Ansettelser av nytt personell Beslutningssak Sak Neste møte Beslutningssak Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak Ingen Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Sak Godkjenning av tidligere protokoller Beslutningssak Ingen Protokoll fra styrets møte godkjennes. Innkalling Side 3 av 11 Utarbeidet: dato

4 Sak Orienteringssaker Orienteringssak Daglig leder orienterer om følgende saker Samarbeid med Salten brann om beredskap på Tysfjords vestside Info fra møte med gjennomgang av ROS-analyse og vurdering av beredskapsnivå i Bodø Et samarbeid bør kunne gi en bedre beredskap for en lavere kostnad. Ofoten brann lager ROS-analyse for området (i samarbeid med Salten brann). Salten brann lager forslag til samarbeidsavtale som skal dekke nåsituasjonen. Ny brannstasjon i Narvik. Narvik kommune har opsjon frem til på underetasjen i Ishallen på Demagområdet. Før denne dato må det avklares om Brannstasjonen skal flyttes inn i dette bygget. Det pågående arbeidet med Sentumsplanen aktualiserer vårt flyttebehov. Den type virksomhet som vi, Vei og Park og Narvik VAR KF driver er ikke i samsvar med den utvikling en i planarbeidet ser for seg i Narvik sentrum. VAR har allerede lagt frem sak til bystyret i Narvik om bygging av nytt bygg til sin virksomhet. Det betyr tømming av store deler av Teknisk Rådhus. På kort sikt vil det bety at vi kan flytte våre kontorer tilbake sammen med forlegning og 110-sentral. Innføring av nytt nødnett (TETRA) vil stille nye krav til 110-sentralens lokaler og tekniske fasiliteter. Det er usikkerhet om nåværende lokalisering vil kunne tilfredsstille kravene til infrastruktur mht strømtilførsel, telelinjer, plassbehov for teknisk rom mv. Ut fra flere hensyn bør en snarest få en avklaring mht hvor en ny brannstasjon skal lokaliseres og når en kan forvente innflytting. TETRA-fremdriften skal vurderes i løpet av Når denne er klar bør målsettingen være å ha nye lokaliteter klar til etablering av ny 110-sentral i TETRA-nettet. For øvrig vil vi søke samarbeid med både Vei og Park og VAR om mulige løsninger. Innføring av TETRA Nytt felles nødnett for nødetatene TETRA skal etter gjeldende fremdriftsplan etableres i vårt område i Erfaringer fra prosjektets fase 0 (Området rundt Oslofjorden) er at det kreves en heltids prosjektstilling ved 110-sentralen for å planlegge og koordinere forberedelser og opplæring for 110-sentralen. Videre kreves det at større brannvesen må frikjøpe personell minimum et halvår før innføringen starter for å gjøre brannvesenet klart for å motta og ta i bruk det nye utstyret. Dette betyr økte kostnader for kommunene, både via driftstilskuddet til 110-sentralen og kostnader i eget brannvesen. Etter oppstarten vil det fortsatt være behov for en teknisk stilling ved 110-sentralen + at kostnadene for driften av systemet for brannetatens del vil bli belastet kommunene. For vår del har vi foreløpig beregnet kostnadsøkningen til å bli på ca pr. år. Fungerende leder 110 skal delta på årets 110-konferanse 25-26/11 og vil da få nærmere orientering om fremdrift, arbeidsvolum og kostnader ved gjennomføringen. Oppstart utdanning deltidsmannskaper Dimensjoneringsforskriften krever at alle brannmannskaper skal ha gjennomgått grunnutdanning som brannkonstabel. Det vil si gjennomføre 2 års internopplæring i brannvesen, internett teorikurs og 8 ukers grunnkurs ved Norges Brannskole. I tillegg Innkalling Side 4 av 11 Utarbeidet: dato

5 skal utrykningsledere (4 ved hver brannstasjon) gjennomgå Befalskurs 1. For deltidsmannskaper tas internettkurset som hjemmestudium og grunnkurset desentralisert. Overgangsordningen krever at kommunene må ha gjennomført denne utdanningen innen utgangen av Vi har i økonomiplanen og budsjettet foreslått å gjennomføre dette i løpet av 3 år, slik at vi har 2012 å gå på dersom vi får problemer med fremdriften. Alle aktuelle mannskaper er meldt opp til Internettkurset slik at vi kan starte grunnkursutdanningen på nyåret. Vi regner med å klare å avvikle et grunnkurs i året. Økonomi. Regnskapet er oppdelt. Lønn utbetales og føres i eierkommunene. Fra vil alle mannskapene bli lønnet av selskapet. Selskapet har fakturert grunnfond og budsjetterte driftsutgifter for 2. halvår 2008 til eierne. Pga at det tar tid å få etablert tjenesten på det nivå som er vedtatt i branndokumentasjonen vil det bli et overskudd på driften i Orienteringen tas til etterretning Sak Delegering av myndighet etter brannloven Beslutningsssak Vedlagt saksutredning gjennomgått Myndighet delegert fra bystyret i Narvik og kommunestyrene i Ballangen og Tysfjord etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr.20, videredelegeres til Brannsjefen. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt styret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet som styret plikter å fremme for de delegerende by-/ og kommunestyrer. Sak Fullmakter Daglig Leder (Brannsjef) Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått. RETNINGSLINJER FOR DAGLIG LEDER I OFOTEN BRANN IKS Innkalling Side 5 av 11 Utarbeidet: dato

6 1. Innledning Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt av styret. 2. Daglig leders ansvar og oppgaver Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret og nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets ledergruppe. Daglig leder skal: lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer som representantskapet og styret vedtar forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak representantskapet og styret fastsetter drive selskapet etter selskapets etiske og foretningsmessige prinsipper utvirke et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse organer holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning fremlegge økonomirapporter minimum hvert kvartal Daglig leder delegeres myndighet til å: avgjøre alle saker som ikke er av usedvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken ansette og si opp medarbeidere innenfor vedtatt budsjett og hjemler godskjent i styret. Oppsigelser gjennomføres etter bestemmelser i lov- og avtaleverk og etter en forsvarlig saksbehandling. fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder, da med unntak av stedfortrederfunksjonen for daglig leder som avgjøres av styret forhandle lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret. Daglig leder skal videre sørge for: at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger Innkalling Side 6 av 11 Utarbeidet: dato

7 å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe annet jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge disse vurderinger frem for styret løpende overfor styret rapportere utviklingen i faglige resultater, økonomiske forhold, større prosjekter, og herunder melde vesentlige avvik fra planer og forutsetninger å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte. at selskapets arbeidsgiverpolitikk drøftes i styret og utvikles i samsvar med de holdninger og tiltak styret ønsker. 3. Utadrettet opptreden og informasjon Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om styrets arbeid, som tilligger styreleder. Daglig leder skal slik utvirke god informasjon og gode forhold overfor eierkommuner, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets omdømme. Sak Revidering av selskapsavtale Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått. Styret foreslo endring av ny tekst i avtalens 7.2 Styret I Ofoten Brann IKS sender følgende endringsforslag vedrørende Selskapsavtalen til representatntskapet: Ny 1: Selskapets form, navn og eiere Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen IKS er et selskap for interkommunalt samarbeid om brannverntjenester mellom Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner (senere kalt eiere). Den enkelte kommunes eierandel baseres på folketallet pr det året det avholdes kommunevalg. Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger: Innkalling Side 7 av 11 Utarbeidet: dato

8 Narvik kommune 81 %, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 % Andre kommuner og fylkeskommuner kan slutte seg til selskapet. Ny 4, pkt.6: Drift av selskapet skal i utgangspunktet finansieres ved at kostnadene dekkes ved årlige tilskudd fra eierkommunene fordelt pr. innbygger. Inntil kostnadsnivået i kommunene er mer utjevnet fordeles driftstilskuddet etter en fordelingsnøkkel hvor felleskostnader (administrasjon, hele forebyggende avdeling, ledelse beredskapsavdeling, kommunenes andel av drift 110-sentral og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) fordeles pr.innbygger, mens kostnadene med drift av brannstasjoner og depot belastes den kommunen de er lokalisert i. Basert på dette skal Narvik kommune betale 81%, Tysfjord kommune 10% og Ballangen kommune 9% av det totale eiertilskuddet. Fordelingsnøkkelen vurderes annet hvert år basert på regnskapstall de siste 2 år og budsjettforslag. Representantskapet fastsetter årlig tilskudd i forbindelse med budsjettbehandlingen Ny 7.2 Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av kommunenes ordførere og rådmenn samt to medlemmer valgt av Narvik bystyre. Ny 15 Regnskapsføring og revisjon. Kommunale regnskapsforskrifter legges til grunn for regnskapsføring og revisjon. Ny 17 Ansvar 1. Eierne hefte i forhold til folketallet, for selskapets disposisjoner. 2. Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles på bakgrunn av folketallet i den enkelte eierkommune 1. januar det år det holdes kommunevalg. Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger: Narvik kommune 81 %, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 % Sak Endring av styret Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått. : Styret i Ofoten Brann IKS oversender følgende forslag til endring av styresammensetningen til Representantskapet Som nytt medlem i stedet for Karen M.Kuvaas foreslås Aud Ljunggren Som nytt vara-medlem i stedet for Anne-Rita Nicklasson foreslås. Som nytt vara-medlem i stedet for Anders Sæter foreslås Mari Hegge Innkalling Side 8 av 11 Utarbeidet: dato

9 Sak Visjon og mål Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått : Visjon Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke og vokse opp i. Ofoten interkommunale brannvesen skal være en spydspiss i kommunalt beredskapsarbeid i regionen. Vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning. Mål 1. Ofoten Brann IKS skal gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på et felles verdigrunnlag, positivitet og et sosialt/- faglig fellesskap. 2. Ofoten Brann IKS skal til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere. 3. Ofoten Brann IKS skal utdannings og kunnskapmessig tilfredstille de faglige og teoretiske krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 4. Ofoten Brann IKS skal til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/ verktøy og rutiner, at vi på en sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å bli stilt ovenfor. Sak Investeringsplan / Låneopptak Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått. : Saken oversendes Representantskapet med følgende innstilling: Fremlagt investeringsplan godkjennes. Selskapets låneramme settes til 12 millioner kroner. Det opptas lån i 2009 på inntil kr Sak Økonomiplan Beslutningssak Vedlagt saksutredning gjennomgått Innkalling Side 9 av 11 Utarbeidet: dato

10 : Saken oversendes Representantskapet med følgende innstilling: Økonomiplan for perioden godkjennes. Sak Driftsbudsjett for 2009 Beslutningssak Se vedlagt saksutredning : Saken oversendes Representantskapet med følgende innstilling: Budsjett for 2009 godkjennes. Sak Kommunale tilskudd for 2009 Beslutningssak Se vedlagt saksutredning Forslag til : Saken oversendes Representantskapet med følgende innstilling: Tilskudd fra eierkommunene fastsettes som følger: Narvik kommune kr ekstraordinære utdanningsutgifter kr Tysfjord kommune kr ekstraordinære utdanningsutgifter kr Ballangen kommune kr ekstraordinære utdanningsutgifter kr Sak Bruk av Grunnfond Beslutningssak Se vedlagt saksutredning Forslag til : Kostnader til profilering av selskapet med merking av biler og materiell samt innkjøp av profileringsmateriell kr , programvare arkiv kr , innkjøp av PC og nødvendige kontormøbler til utplassering i brannstasjoner kr , i alt kr belastes grunnfondet. Sak Innmelding i KS bedrift Beslutningssak Se vedlagt saksutredning Forslag til : Ofoten Brann IKS skal være medlem i KS Bedrift. Innkalling Side 10 av 11 Utarbeidet: dato

11 Sak Personalsak Sak Personalsak Sak Personalsak Sak Ansettelse av nytt personell Beslutningssak Med henvisning til vedtak i sak 08/08 ble saken trukket fra sakskartet. Sak Neste møte Avvikles innen utgangen av februar Aktuelle saker er: - Virksomhetsplan - Møteplan - Avtaler Med Narvik kommune om støttefunksjoner,lokaler - Avtaler med Ballangen kommune, husleie,med mer - Avtaler med Tysfjord kommune husleie, med mer Innkalling Side 11 av 11 Utarbeidet: dato

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

Eiermelding for Fet kommune

Eiermelding for Fet kommune Eiermelding for Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 31.8.15, k-sak 85/15 Administrativt oppdatert 9.9.15 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Formål med

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-2011 Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/11 Godkjenning

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/5841 033 31524/10 25.05.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/5841 033 31524/10 25.05.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF

EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Kommunalt foretak

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer