SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE"

Transkript

1 Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl Sted: Campus Rena Tilstede: Andre møtende: stemmeberettiget Referent Org.rådgiver Kari Kjærnet

2 SAKSLISTE Sak P-00a/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak P-00b/15 Godkjenning av protokoll fra Sak P-01/15 Konstituering - valg av to personer til å signere protokoll, samt referent - valg av tellekorps Sak P-02/15 Rapporter Sak P-03/15 Endringer i valgreglementet Sak P-04/15 Vurdering av StorHks internasjonale arbeid Sak P-05/15 Vedtektsendringer i SKILLS (avhengig av utfallet i sak 04/15) Sak P-06/15 Årsberetning og regnskap fra studentrådene Sak P-07/15 Årsberetning og regnskap for StorHk 2014 Sak P-08/15 Årsbudsjett for StorHk 2015 Sak P-09/15 Valg av leder for StorHk Sak P-10/15 Valg av to representanter til SiH Sak P-11/15 Valg av landsmøtedelegater og vara til NSO Sak P-12/15 Valg av styremedlem til SKILLS (avhengig av utfallet i sak 04/15) Sak P-13/15 Eventuelt

3 Sak P-00a/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak P-00b/15 Godkjenning av protokoll Se vedlegg 1 for protokoll fra parlamentsmøte Forslag til vedtak: Protokoll fra studentparlamentsmøtet godkjennes. Sak P- 01/15 Konstituering Godkjenning av antall stemmeberettigede. Vi oppfordrer studentrådene til å stille med vara der delegatene ikke kan møte. valg av to personer til å signere protokoll sammen med referenten tellekorps Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner forretningsorden Antall stemmeberettigede: og velges til å skrive under protokoll. og velges til tellekorps

4 Sak P-02/15 Rapporter Rapporter fra styret i StorHk, studentrepresentantene i Høgskolestyret og Samskipnadsstyret, og landsstyrerepresentanten i NSO skal legges frem for studentparlamentet. Representanter fra Høgskolens råd og utvalg kan velge å legge frem rapport skriftlig eller muntlig til parlamentet. Rektor/Direktør ved høgskolen i Hedmark og direktør i studentsamskipnaden oppfordres til å legge fram rapport for studentparlamentet. Orientering siden sist Vedtak: A) Rapport fra styret i StorHk Rapporten legges fram på møte B) Rapport fra Rektor/Direktør Rapporten legges fram på møte C) Rapport fra Høgskolestyret ved studentrepresentanter Rapporten legges fram på møte D) Rapport fra Studentsamskipnadsstyret ved Styreleder og Direktør Rapporten legges fram på møte E) Rapporter fra landsstyrerepresentant NSO Rapporten legges fram på møte F) Rapporter fra andre råd og utvalg Rapporten legges fram på møte Studentparlamentet tar rapportene til orientering.

5 Sak P-03/15 Endringer i valgreglementet Bakgrunn for sak: I studentparlamentsmøte den vedtok parlamentet endringer i StorHks vedtekter. Det ble ikke tatt høyde for at endring angående valg av landsstyrerepresentant NSO også står nedfelt i valgreglementet til StorHk. Saksfremlegg Parlamentet må avgjøre om 12 linje skal endres i valgreglementet slik at det blir lik endring vedtatt i 3.3. StorHks vedtekter 3.3 [ ] Landstyrerepresentant(er) til NSO. Velges første møte i vårsemesteret. [ ] StorHks valgreglement 12 punkt 6. [ ] Landsstyrerepresentant(er) og vara til landsstyre i Norsk Studentorganisasjon. Disse velges i siste møte i vårsemesteret. Funksjonstiden er fra 1.juli til 30.juni året etter. [ ] Forslag til vedtak Parlamentet vedtar at valgreglementets 12 punkt 6 endres til: «Landstyrerepresentant(er) til NSO. Velges første møte i vårsemesteret.»

6 Sak P-04/15 Vurdering av StorHks internasjonale arbeid Bakgrunn for saken Viser til sak P-23/14 i Parlamentet, hvor det ble diskutert en økning i bidraget til SKILLS fra studentene, samt tatt en vurdering av videre samarbeid med Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Saken ble utsatt da det ble vurdert at Parlamentet ikke hadde nok informasjon til å fatte vedtak. SKILLS og SAIH har i etterkant hatt presentasjon for Parlamentet og fått et innblikk i arbeidet til de respektive organisasjonen. Når saken nå fremmes for Parlamentet er det for å ta stilling til følgende tre alternativ: Saksframlegg a) Videreføre dagens ordning med bidrag til både SAIH og SKILLS b) Konsentrere arbeidet mot SKILLS, og avslutte støtten til SAIH c) Avvikle SKILLS og konsentrere bidrag til SAIH og opprette lokallag Studentparlamentet vedtok i 2006, i samarbeid med høgskolen, å opprette Høgskolens utviklingsprosjekt (i dag; SKILLS). Utviklingsfondet skulle finansieres med frivillig bidrag fra studentene på kr. 30,- i hvert vårsemester, som skulle betales sammen med semesteravgiften. Ansatte ble også oppfordret til å betale kr. 100,- pr år til dette formålet. I tillegg betaler studentene kr. 20,- i hvert høsthalvår til (SAIH). Parlamentet kan selv fastsette bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid. Dette er hjemlet i I Lov om studentsamskipnader 10.Semesteravgift der det blant annet heter at «Sammen med semesteravgiften kan det kreves inn bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid. Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid skal være frivillig. Vedkommende utdanningsinstitusjon har ansvar for å kreve inn semesteravgift og bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid etter forskrift gitt av departementet. Dersom studentene ikke gis adgang til å reservere seg mot innbetaling av bidrag til internasjonalt hjelpearbeid i forbindelse med innbetalingen, skal de kunne kreve refusjon i ettertid». I Forskrift om Studentsamskipnader 16.Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid heter det følgende: «Øverste studentorgan ved utdanningsinstitusjonen fastsetter hvilke typer studentbasert internasjonalt hjelpearbeid det kan kreves inn bidrag til sammen med semesteravgiften, og størrelsen på bidraget. Den som er ansvarlig for innkrevingen fastsetter selv innkrevingsmåte. Ved innkreving skal studentene informeres om at bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er frivillig og om fremgangsmåte ved eventuelle krav om refusjon av bidrag i ettertid. Organisasjonen som mottar bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er ansvarlig for refusjon av innbetalt bidrag, hvis ikke annet er avtalt med den ansvarlige for innkrevingen. Den enkelte student skal ikke ha ekstrautgifter ved krav om refusjon av innbetalt bidrag».

7 Om SAIH SAIH ble opprettet i Organisasjonen driver både med bistandsarbeid og politiske kampanjer, rettet mot blant annet utdanning, likestilling, seksualitet og akademisk frihet. De har per dags dato ti lokallag, og her kan «du jobbe med ulike spennende temaer om alt fra fengslede studentaktivister i Zimbabwe og kvinners rettigheter i Nicaragua, til skeives rettigheter i Sør-Afrika, okkupasjonen av Vest-Sahara og utdanning for urfolk i Bolivia. Foruten å jobbe med en lang rekke ulike, spennende og viktige temaer er dette også en strålende muligheter til å få praktisk erfaring i løpet av studietiden». (Hentet fra ). For å opprette lokallag trenger man tre styremedlem; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Om SKILLS SKILLS ble opprettet i 2006, og ble fungerende fra 2008, da det ble opprettet en samarbeidsavtale med Namibiaforeningen (NAMAS) og FORUT. FORUT har i ettertid trukket seg ut da de vurderte samarbeidet som for lite nyttig. SKILLS skal jobbe for at både studenter og ansatte ved høgskolen har kjennskap til SKILLS sitt arbeid, og eller drive med informasjonsrettet arbeid om nord-sør-spørsmål. I hovedsak støtter SKILLS utdanningsrettede tiltak. Spørsmål om å øke bidraget har vært oppe til vurdering flere ganger hos Parlamentet. SKILLS sender to studenter til Namibia årlig som får oppleve og lære om prosjektene SKILLS støtter gjennom NAMAS. Én av forutsetningene for å reise er at man aktivt driver med informasjonsarbeid i etterkant av turen ut mot studentene. SKILLS består av seks styremedlemmer: to ansattrepresentanter, én ekstern (fra NAMAS), og tre studenter hvorav nestleder i StorHK er automatisk medlem og styreleder. Vurdering Styret i StorHk diskuterte denne saken i forkant av PM, men klarte ikke å komme frem til en vurdering om hva som er best, og konkluderte med følgende «Styret tar opp saken i Parlamentet der Ulrikke informerer om de ulike alternativ». Leder av SAIH vil gi en presentasjon om arbeidet lokallagene gjør og hvilket muligheter som finnes innenfor SAIH. SKILLS er høgskolens eget prosjekt noe som innebærer en forventning om en større eierskapsfølelse blant studenter og ansatte. På bakgrunn av den dokumentasjonen som finnes om SKILLS har dette vist seg vanskelig. SKILLS har prøvd å drive informasjonsarbeid gjennom internasjonal uke og lignende, men ikke lykkes. SAIH har StorHk liten erfaring med, i og med at vi ikke har et lokallag. De har derimot mer ressurser til å drive større kampanjer, samtidig gir denne organisasjonen mulighet for å jobbe på høyere nivå enn lokallag, samt at de har fulltidsstillinger som jobber med politiske kampanjer og lignende. Det avholdes et ekstraordinært styremøte i SKILLS i forbindelse med denne saken, og SAIH er invitert til å delta på PM. Ved forbehold om at Parlamentet ønsker å videreføre bidraget til SAIH vurderes muligheten for å starte lokallag.

8 Forslag til vedtak 1) StorHk-styret har ikke et forslag til vedtak, men ber Parlamentet gjøre en vurdering av saken. 2) Ved et utfall som innebærer videre støtte til SAIH vurderes muligheten for å starte lokallag.

9 Sak P-05/15 Vedtektsendringer i SKILLS (avhenger av utfallet i sak 04/15) Bakgrunn for saken Vedtektene i SKILLS har forblitt uendret siden oppstarten av prosjektet. Siden den gang har en del faktiske forhold endret seg, og styret i SKILLS ser det nødvendig å endre disse. Styret ønsker også å gjøre endringer for å bedre arbeidet med prosjektet SKILLS. Saksframlegg Det er behov for å foreta endringer i SKILLS-vedtektene. Dette gjelder både justeringer for å bringe vedtektene i tråd med faktiske forhold, og mer substansielle endringer. Generelt: Vi ønsker at Utviklingsprosjektet gjennomgående kalles SKILLS i hele dokumentet og at arbeidsutvalget har redaksjonell frihet. Organisasjonskonsulent endres til organisasjonsrådgiver. De endringer som foreslås er: 2.2 Ansattes bidrag De ansatte ved Høgskolen i Hedmark utfordres også til å støtte Utviklingsprosjektet økonomisk. Styret for Utviklingsprosjektet utarbeider plan for dette. 2.2 Ansattes bidrag De ansatte ved Høgskolen i Hedmark oppfordres også til å støtte SKILLS økonomisk. Arbeidsutvalget ved SKILLS sammen med ledelsen ved høgskolen utarbeider plan for dette. 2.4 Forvaltning De innsamlede midlene settes inn på rentebærende konto som opprettes av StorHk og som forvaltes av organisasjonskonsulenten, utviklingsprosjektets styreleder og høgskolens internasjonale rådgiver i fellesskap. Organisasjonskonsulenten ivaretar regnskapsføring i samråd med høgskolens regnskapssjef. 2.5 Samarbeidsavtale utviklingsprosjekter 2.4 Forvaltning De innsamlede midlene settes inn på rentebærende konto som opprettes av StorHk og som forvaltes av organisasjonskonsulenten, utviklingsprosjektets styreleder og høgskolens internasjonale rådgiver i fellesskap. Organisasjonskonsulenten ivaretar regnskapsføring i samråd med økonomimedarbeider ved HH. 2.5 Samarbeidsavtale utviklingsprosjekter Prosjektstyret godkjenner samarbeidsavtale med bistandsorganisasjon(er) som settes opp for en avgrenset tidsperiode, normalt på 3 år. Prosjektstyret godkjenner samarbeidsavtale med bistandsorganisasjon(er) som settes opp for en avgrenset tidsperiode, normalt på 3 år.

10 Prosjektmidler overføres til bistandspartner(e) i henhold til inngått avtale. Bistandspartner(e) er ansvarlig for forvaltning av prosjektmidlene inn i avtalte bistandsprosjekter. Prosjektstyret mottar årlig rapport i forhold til gjennomføring av prosjekt og disponering av midler. Det forutsettes at samarbeidende bistandsorganisasjoner er medlemmer av innsamlingskontrollen. 3: Styret Prosjektmidler overføres til bistandspartner(e) i henhold til inngått avtale. Bistandspartner(e) er ansvarlig for forvaltning av prosjektmidlene inn i avtalte bistandsprosjekter. Prosjektstyret mottar årlig rapport i forhold til gjennomføring av prosjekt og disponering av midler. Det forutsettes at samarbeidende bistandsorganisasjoner er medlemmer av innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen er et frivillig nettverk og sikkerhetsnett for bistandsorganisasjoner for å sørge for ærlig og redelig innsamling og forvaltning av innsamlede midler. 3: Styret 3.1 Styrets sammensetning 3.1 Styrets sammensetning Styret består av 6 medlemmer. a) Studentparlamentet peker i møte i vårsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende en av HHs ansatte som medlem til styret. c) Prorektor for utdanning inngår som medlem av styret d) Ett styremedlem utpekes i samarbeid av bistandsorganisasjonene i innlandet, FORUT og Namibiaforeningen. Oppnevningen foretas i mai det aktuelle året. e) Studentene i styret velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret. Styret består av 6 medlemmer. a) Studentparlamentet peker i møte i høstsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende to av HHs ansatte som medlem til styret. c) Ett eksternt styremedlem utpekes fortrinnsvis fra en av bistandsorganisasjonene i innlandet som SKILLS har samarbeidsavtale med. d) Styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret.

11 3.3 Styrets oppgaver Styret godkjenner samarbeidsavtale(er) med bistandsorganisasjon(er) etter en forutgående høringsrunde blant studentene ved høgskolen. Styret godkjenner retningslinjer for stimuleringspott internasjonalisering hjemme. Styret har ansvar for at utviklingsprosjektet og at prosjektmidlene fungerer og benyttes etter formålet. Styret framsender årlig innen 15. mai årsrapport for det studieåret som avsluttes. Rapporten skal beskrive styrets aktivitet, hvordan prosjektmidler er benyttet, og hvilke resultater midlene har skapt. Sammen med årsrapport framsendes økonomisk rapport med status for de samlede prosjektmidlene. Styret planlegger og gjennomfører i samarbeid med bistandspartner(e) en årlig aksjon/ kampanje. Styret skal for øvrig fortløpende vurdere nye måter å engasjere studenter og ansatte i Nord-Sør spørsmål. 3.3 Styrets oppgaver Styret godkjenner samarbeidsavtale(er) med bistandsorganisasjon(er) etter en forutgående høringsrunde blant studentene ved høgskolen. Styret godkjenner retningslinjer for stimuleringspott internasjonalisering hjemme. Styret har ansvar for at avsatte midler benyttes etter formålet. Styret framsender årlig innen 15. mai årsrapport for det studieåret som avsluttes. Rapporten skal beskrive styrets aktivitet, hvordan prosjektmidler er benyttet, og hvilke resultater midlene har skapt. Sammen med årsrapport framsendes økonomisk rapport med status for de samlede prosjektmidlene. Styret planlegger og gjennomfører i samarbeid med bistandspartner(e) en årlig aksjon/ kampanje. Styret skal for øvrig fortløpende vurdere nye måter å engasjere studenter og ansatte i Nord-Sør spørsmål. 4: Vedtektsendringer Forslag til endringer i vedtektene sendes sammen med årsrapporten til Studentparlamentet og høgskolestyret. Vedtektsendringer forutsetter likelydende vedtak i begge instanser. 4: Vedtektsendringer Forslag til endringer i vedtektene sendes til studentparlamentet for behandling. Vedtektsendringer forutsetter likelydende vedtak i begge instanser. 5: Oppløsning 5: Oppløsning Oppløsning av SKILLS kan skje ved at én part trekker seg ut eller ved at man blir enige om

12 Oppløsning av Høgskolen i Hedmarks utviklingsprosjekt kan skje ved at én part trekker deg ut eller ved at man blir enige om nedleggelse. Dersom prosjektet legges ned, skal midlene øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i utviklingsland. Midlene skal ved nedleggelse deles i to like store deler som fordeles til prosjekter av hhv Høgskolen i Hedmark og Studentorganisasjonen i Hedmark. Ved nedleggelse skal midlene være fordelt til prosjekter inne 3 år etter nedleggelsestidspunktet. nedleggelse ved to tredjedels flertall i Studentparlamentet, samt at saken må opp for behandling på to etterfølgende parlamentsmøter. Dersom prosjektet legges ned, skal midlene øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i utviklingsland. Midlene skal ved nedleggelse deles i to like store deler som fordeles til prosjekter av henholdsvis HH og StorHk. Ved nedleggelse skal midlene være fordelt til prosjekter innen tre år etter nedleggelsestidspunktet. Som det framgår av P-sak 04/15 har FORUT trukket seg ut da de vurderte samarbeidet som for lite nyttig. SKILLS skal jobbe for at både studenter og ansatte ved høgskolen har kjennskap til SKILLS sitt arbeid, og drive med informasjonsrettet arbeid om nord-sør-spørsmål. I hovedsak støtter SKILLS utdanningsrettede tiltak. Styret i SKILLS har behandlet forslaget til endringer. Videre er de godkjent av høgskolestyret på rektors fullmakt. Saken legges nå fram for parlamentet til endelig godkjenning. Forslag til vedtak. Parlamentet godkjenner de framlagte forslag til endringer i vedtektene for SKILLS

13 Sak P- 06/15 Årsberetning og regnskap fra studentrådene, utbetaling av grunntilskudd Bakgrunn for sak: I følge vedtektene for studentrådene 6.2 skal studentrådsstyret legge fram årsrapport samt bilagsoversikt for studentrådet ila januar. StorHk kontrollerer dette og legger det fram for parlamentet i februar. Saksframlegg: Studentrådene får årlig utbetalt grunntilskudd fra velferdsmidlene. Tilskuddet er kr 10,- pr. student pr. semester, minimum kr 5000,- pr. campus og utbetales en gang i året. Formålet er å sørge for at studentene ved Høgskolen i Hedmark til enhver tid har et godt og helhetlig lærings- og studiemiljø. Pengene skal forvaltes slik at de har størst mulig effekt på studentvelferd og kommer flest mulig til gode. For å få utbetalt pengene må styret i studentrådet skrive en rapport med tilhørende regnskap/bilagsoversikt som bekrefter at tidligere semesters grunntilskudd i hovedsak er benyttet og eventuelle planer for hvordan gjenstående midler skal benyttes. Rapporten må oversendes organisasjonsrådgiver i januar og gjennomgås med styret i StorHk før parlamentsmøte. Ubenyttede midler avregnes mot ny tildeling ved slutten av hvert skoleår. Manglene rapportering kan medføre at midler ikke blir utbetalt. Følgende studentråd har levert årsrapport og regnskap innen fristen: Evenstad, Elverum og Rena. Disse ble behandlet på StorHks styremøte den 3. februar. Styret anbefaler at disse får utbetalt grunntilskuddet. Hamar og Blæstad leverte etter fristen. Fung. Organisasjonsrådgiver har gjennomgått disse dokumentene og anbefaler at parlamentet godkjenner dem. Vedlagt følger årsrapportene og regnskapene for studentrådene ved Evenstad, Elverum og Rena. Alle dokumentene følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Parlamentet godkjenner de framlagte årsrapporter og regnskap for samtlige studentråd og ber om at grunntilskuddet for 2015 utbetales.

14 Sak P 07/15 Årsberetning og regnskap for StorHK 2014 Saksframlegg: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3-3 b og c skal studentparlamentet godkjenne henholdsvis årsberetning og revidert regnskap for StorHk. I parlamentsmøte den 9. april 2014 foretok parlamentet en revidering av budsjettet for 2014, der de ønsket å styrke SiHs velferdsfond ved at posten «Dagsseminar - en bedre studiehverdag» settes til kr 0 og at det budsjetterte beløpet kr ble overført til Velferdsfondet. Ved en feil er ikke disse midlene overført til Velferdsfondet. Parlamentet må derfor ta stilling til hvorvidt midlene skal overføres i Det vil bli gitt en oversikt over økonomien i Velferdsfondet på parlamentsmøtet I henhold til Økonomireglementets 1.5 skal parlamentet utnevne en regnskapskyndig person til å revidere regnskapet. En av høgskolens medarbeidere i økonomiseksjonen vil stå for revidering av regnskapet. På grunn av mange oppgaver med regnskapsavslutning i høgskolen, er ikke regnskapet revidert ved utsendelse av sakspapirene. Regnskapet legges derfor frem til godkjenning med forbehold om at revisor godkjenner regnskapet. Styret i StorHk behandlet i møte den 3. februar årsberetning og årsregnskap for 2014 og anbefaler at disse godkjennes. Dokumentene følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Parlamentet godkjenner årsberetning og regnskap for 2014 under forutsetning av at regnskapet blir godkjent av revisor.

15 Sak P 08/15 Budsjett for StorHk 2015 Saksframlegg: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3-3 c skal studentparlamentet vedta budsjett for StorHk. Styret i StorHk har i møte den 3. februar behandlet forslag til budsjett for 2014 som legges fram for parlamentet til godkjenning. Dokumentet følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak: Parlamentet vedtar det fremlagte budsjett for 2015.

16 Sak P- 09/15 Valg av leder i StorHk for perioden Bakgrunn for sak: I henhold til valgreglementet for StorHk gjeldende fra 17. april Valg i studentparlamentet, skal studentparlamentet på valgdagen i februar velge ny leder i StorHk styret med et års funksjonstid. Valgt leder vil derfor i følge vedtektene ha funksjonstid fra til Saksfremlegg Ved nominasjonsfristens utløp av det nominert 2 kandidater med tilstrekkelig antall nominasjoner fra medstudenter i henhold til vedtektene 6.2 c. De to kandidatene til ledervervet er begge delegater i Parlamentet, og må fratre i denne saken. Studentrådene oppfordres til å holde ekstraordinært valg for å velge vara som kan stille på møtet. StorHk-styret er i hht valgreglementets 11 valgkomite og har ansvar for å innstille på kandidater til verv som skal velges av studentparlamentet. StorHk-styret vurderte kandidatene i styremøte den 3. februar. Fem av syv styremedlemmer var til stede under innstillingen, og styret i StorHk var dermed vedtaksdyktige.styret vurderte begge som kvalifiserte til vervet. Av verv ved HH har Stian Alexander Aanerud erfaring fra studentrådet ved Campus Hamar og som parlamentsdelegat. For øvrig vises til vedlagte intervjuskriv. Av verv ved HH har Stine Dahl erfaring fra studentsamfunnet ved Campus Rena, høgskolestyret og som parlamentsdelegat. For øvrig vises til vedlagte intervjuskriv. Flertallet av styret stemte på bakgrunn av kandidatens erfaring, mens mindretallet vektla også regionale forhold som viktig for utviklingen av StorHk. Kandidatene innstilles med henholdsvis tre stemmer fra styret for Stine Dahl og to stemmer til Stian Alexander Aanerud Nr. 1. Stine Dahl Nr. 2. Stian Alexander Aanerud Kandidater vil presentere seg i forkant av voteringen. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger som leder i StorHk for perioden

17 Sak P- 10/15 Valg av to representanter til SiH styret Bakgrunn for sak: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3.3 a skal Studentparlamentet i det første møte i vårsemesteret velge styremedlemmer til SiH styret med funksjonsperioden fra til De kandidater som velges på møtet vil ha funksjonstidperiode Saksfremlegg Direktør Hans Ødegård presenterte SiH. Styreleder Anna-Liisa B Evensen presenterte sine erfaringer fra å være styremedlem og styreleder i SiH. Valget er kunngjort på hjemmesiden til HH, Facebook og Fronter. Fristen for å melde sitt kandidatur er på parlamentsmøtet den 17. februar. Kandidater presenterer seg på møtet i forkant av votering. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger og.. som representant til SiH styret.

18 Sak P- 11/15 Valg av landsmøtedelegater og vara til NSO Bakgrunn for sak: I henhold til Valgreglementet 12 skal Studentparlamentet velge representanter til landsmøtet i NSO, april Frist for å melde seg interessert i å stille som delegat er på parlamentsmøtet den 17. februar. Høgskolen i Hedmark har i 2015 hele 8 delegater på Landsmøtet. Saksfremlegg «Landsmøtet er NSOs øverste organ. Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.» «[ ] Alle NSOs medlemslag er representert på landsmøtet. Kandidater vil presentere seg i forkant av voteringen. Behandling i møtet Kandidatene presenterer seg i møtet og Anders Hansen/Siw Noria Øiongen redegjør for hva som forventes av delegatene. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger: som representant til NSO Landsmøte Studentparlamentet velger. som vararepresentant til NSO Landsmøtet 2015.

19 Sak P- 12/15 Valg av styremedlem til SKILLS avhenger av utfallet i sak 04/15 Bakgrunn for saken Jf. SKILLS vedtekter 3 vedtatt skal studentparlamentet i vårsemesteret peke ut tre medlemmer til SKILLS styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i StorHk (nestleder i StorHkstyret). Det ble ikke innstilt styremedlemmer våren Saken ble satt opp i parlamentet , men ble trukket da ingen kandidater hadde meldt sin interesse. Saksfremlegg Høgskolen i Hedmarks Utviklingsprosjekt er et samarbeidstiltak mellom StorHk og Høgskolen i Hedmark (HH). Prosjektet er tidligere etablert gjennom vedtak i Studentparlamentet og høgskolestyret ved HH. Prosjektet, kjent som SKILLS skal vekke engasjement for Nord-Sør spørsmål blant studenter og tilsatte, og bidra til å styrke arbeidet med internasjonalisering ved HH. Jf. vedtektene 3 er SKILLS styret satt sammen på følgende måte: a) Studentparlamentet peker i møte i vårsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende en av HHs ansatte som medlem til styret. c) Prorektor for utdanning inngår som medlem av styret d) Ett styremedlem utpekes i samarbeid av bistandsorganisasjonene i innlandet, FORUT og Namibiaforeningen. Oppnevningen foretas i mai det aktuelle året. e) Studentene i styret velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret. Den valgte parlamentet Ulrikke Thomsen som nesteleder i StorHk. Nestleder i StorHk fyller også rollen som internasjonalt ansvarlig og det skal derfor velges kun to medlemmer til SKILLS styret. Styret møtes minst 4 ganger årlig. Det er tre kandidater som ønsker å være styremedlem i SKILLS. Kandidatene vil presentere seg i forkant av votering. Eventuelle andre kandidater presenterer seg i møtet i forkant av votering. Forslag til vedtak Parlamentet har den valgt og som medlem til SKILLS styret, gjeldende for perioden Parlamentet har den valgt som varamedlem til SKILLS-styret, gjeldende for perioden

20 Sak P-13/15 Eventuelt

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer