SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE"

Transkript

1 Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl Sted: Campus Rena Tilstede: Andre møtende: stemmeberettiget Referent Org.rådgiver Kari Kjærnet

2 SAKSLISTE Sak P-00a/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak P-00b/15 Godkjenning av protokoll fra Sak P-01/15 Konstituering - valg av to personer til å signere protokoll, samt referent - valg av tellekorps Sak P-02/15 Rapporter Sak P-03/15 Endringer i valgreglementet Sak P-04/15 Vurdering av StorHks internasjonale arbeid Sak P-05/15 Vedtektsendringer i SKILLS (avhengig av utfallet i sak 04/15) Sak P-06/15 Årsberetning og regnskap fra studentrådene Sak P-07/15 Årsberetning og regnskap for StorHk 2014 Sak P-08/15 Årsbudsjett for StorHk 2015 Sak P-09/15 Valg av leder for StorHk Sak P-10/15 Valg av to representanter til SiH Sak P-11/15 Valg av landsmøtedelegater og vara til NSO Sak P-12/15 Valg av styremedlem til SKILLS (avhengig av utfallet i sak 04/15) Sak P-13/15 Eventuelt

3 Sak P-00a/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak P-00b/15 Godkjenning av protokoll Se vedlegg 1 for protokoll fra parlamentsmøte Forslag til vedtak: Protokoll fra studentparlamentsmøtet godkjennes. Sak P- 01/15 Konstituering Godkjenning av antall stemmeberettigede. Vi oppfordrer studentrådene til å stille med vara der delegatene ikke kan møte. valg av to personer til å signere protokoll sammen med referenten tellekorps Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner forretningsorden Antall stemmeberettigede: og velges til å skrive under protokoll. og velges til tellekorps

4 Sak P-02/15 Rapporter Rapporter fra styret i StorHk, studentrepresentantene i Høgskolestyret og Samskipnadsstyret, og landsstyrerepresentanten i NSO skal legges frem for studentparlamentet. Representanter fra Høgskolens råd og utvalg kan velge å legge frem rapport skriftlig eller muntlig til parlamentet. Rektor/Direktør ved høgskolen i Hedmark og direktør i studentsamskipnaden oppfordres til å legge fram rapport for studentparlamentet. Orientering siden sist Vedtak: A) Rapport fra styret i StorHk Rapporten legges fram på møte B) Rapport fra Rektor/Direktør Rapporten legges fram på møte C) Rapport fra Høgskolestyret ved studentrepresentanter Rapporten legges fram på møte D) Rapport fra Studentsamskipnadsstyret ved Styreleder og Direktør Rapporten legges fram på møte E) Rapporter fra landsstyrerepresentant NSO Rapporten legges fram på møte F) Rapporter fra andre råd og utvalg Rapporten legges fram på møte Studentparlamentet tar rapportene til orientering.

5 Sak P-03/15 Endringer i valgreglementet Bakgrunn for sak: I studentparlamentsmøte den vedtok parlamentet endringer i StorHks vedtekter. Det ble ikke tatt høyde for at endring angående valg av landsstyrerepresentant NSO også står nedfelt i valgreglementet til StorHk. Saksfremlegg Parlamentet må avgjøre om 12 linje skal endres i valgreglementet slik at det blir lik endring vedtatt i 3.3. StorHks vedtekter 3.3 [ ] Landstyrerepresentant(er) til NSO. Velges første møte i vårsemesteret. [ ] StorHks valgreglement 12 punkt 6. [ ] Landsstyrerepresentant(er) og vara til landsstyre i Norsk Studentorganisasjon. Disse velges i siste møte i vårsemesteret. Funksjonstiden er fra 1.juli til 30.juni året etter. [ ] Forslag til vedtak Parlamentet vedtar at valgreglementets 12 punkt 6 endres til: «Landstyrerepresentant(er) til NSO. Velges første møte i vårsemesteret.»

6 Sak P-04/15 Vurdering av StorHks internasjonale arbeid Bakgrunn for saken Viser til sak P-23/14 i Parlamentet, hvor det ble diskutert en økning i bidraget til SKILLS fra studentene, samt tatt en vurdering av videre samarbeid med Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Saken ble utsatt da det ble vurdert at Parlamentet ikke hadde nok informasjon til å fatte vedtak. SKILLS og SAIH har i etterkant hatt presentasjon for Parlamentet og fått et innblikk i arbeidet til de respektive organisasjonen. Når saken nå fremmes for Parlamentet er det for å ta stilling til følgende tre alternativ: Saksframlegg a) Videreføre dagens ordning med bidrag til både SAIH og SKILLS b) Konsentrere arbeidet mot SKILLS, og avslutte støtten til SAIH c) Avvikle SKILLS og konsentrere bidrag til SAIH og opprette lokallag Studentparlamentet vedtok i 2006, i samarbeid med høgskolen, å opprette Høgskolens utviklingsprosjekt (i dag; SKILLS). Utviklingsfondet skulle finansieres med frivillig bidrag fra studentene på kr. 30,- i hvert vårsemester, som skulle betales sammen med semesteravgiften. Ansatte ble også oppfordret til å betale kr. 100,- pr år til dette formålet. I tillegg betaler studentene kr. 20,- i hvert høsthalvår til (SAIH). Parlamentet kan selv fastsette bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid. Dette er hjemlet i I Lov om studentsamskipnader 10.Semesteravgift der det blant annet heter at «Sammen med semesteravgiften kan det kreves inn bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid. Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid skal være frivillig. Vedkommende utdanningsinstitusjon har ansvar for å kreve inn semesteravgift og bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid etter forskrift gitt av departementet. Dersom studentene ikke gis adgang til å reservere seg mot innbetaling av bidrag til internasjonalt hjelpearbeid i forbindelse med innbetalingen, skal de kunne kreve refusjon i ettertid». I Forskrift om Studentsamskipnader 16.Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid heter det følgende: «Øverste studentorgan ved utdanningsinstitusjonen fastsetter hvilke typer studentbasert internasjonalt hjelpearbeid det kan kreves inn bidrag til sammen med semesteravgiften, og størrelsen på bidraget. Den som er ansvarlig for innkrevingen fastsetter selv innkrevingsmåte. Ved innkreving skal studentene informeres om at bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er frivillig og om fremgangsmåte ved eventuelle krav om refusjon av bidrag i ettertid. Organisasjonen som mottar bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er ansvarlig for refusjon av innbetalt bidrag, hvis ikke annet er avtalt med den ansvarlige for innkrevingen. Den enkelte student skal ikke ha ekstrautgifter ved krav om refusjon av innbetalt bidrag».

7 Om SAIH SAIH ble opprettet i Organisasjonen driver både med bistandsarbeid og politiske kampanjer, rettet mot blant annet utdanning, likestilling, seksualitet og akademisk frihet. De har per dags dato ti lokallag, og her kan «du jobbe med ulike spennende temaer om alt fra fengslede studentaktivister i Zimbabwe og kvinners rettigheter i Nicaragua, til skeives rettigheter i Sør-Afrika, okkupasjonen av Vest-Sahara og utdanning for urfolk i Bolivia. Foruten å jobbe med en lang rekke ulike, spennende og viktige temaer er dette også en strålende muligheter til å få praktisk erfaring i løpet av studietiden». (Hentet fra ). For å opprette lokallag trenger man tre styremedlem; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Om SKILLS SKILLS ble opprettet i 2006, og ble fungerende fra 2008, da det ble opprettet en samarbeidsavtale med Namibiaforeningen (NAMAS) og FORUT. FORUT har i ettertid trukket seg ut da de vurderte samarbeidet som for lite nyttig. SKILLS skal jobbe for at både studenter og ansatte ved høgskolen har kjennskap til SKILLS sitt arbeid, og eller drive med informasjonsrettet arbeid om nord-sør-spørsmål. I hovedsak støtter SKILLS utdanningsrettede tiltak. Spørsmål om å øke bidraget har vært oppe til vurdering flere ganger hos Parlamentet. SKILLS sender to studenter til Namibia årlig som får oppleve og lære om prosjektene SKILLS støtter gjennom NAMAS. Én av forutsetningene for å reise er at man aktivt driver med informasjonsarbeid i etterkant av turen ut mot studentene. SKILLS består av seks styremedlemmer: to ansattrepresentanter, én ekstern (fra NAMAS), og tre studenter hvorav nestleder i StorHK er automatisk medlem og styreleder. Vurdering Styret i StorHk diskuterte denne saken i forkant av PM, men klarte ikke å komme frem til en vurdering om hva som er best, og konkluderte med følgende «Styret tar opp saken i Parlamentet der Ulrikke informerer om de ulike alternativ». Leder av SAIH vil gi en presentasjon om arbeidet lokallagene gjør og hvilket muligheter som finnes innenfor SAIH. SKILLS er høgskolens eget prosjekt noe som innebærer en forventning om en større eierskapsfølelse blant studenter og ansatte. På bakgrunn av den dokumentasjonen som finnes om SKILLS har dette vist seg vanskelig. SKILLS har prøvd å drive informasjonsarbeid gjennom internasjonal uke og lignende, men ikke lykkes. SAIH har StorHk liten erfaring med, i og med at vi ikke har et lokallag. De har derimot mer ressurser til å drive større kampanjer, samtidig gir denne organisasjonen mulighet for å jobbe på høyere nivå enn lokallag, samt at de har fulltidsstillinger som jobber med politiske kampanjer og lignende. Det avholdes et ekstraordinært styremøte i SKILLS i forbindelse med denne saken, og SAIH er invitert til å delta på PM. Ved forbehold om at Parlamentet ønsker å videreføre bidraget til SAIH vurderes muligheten for å starte lokallag.

8 Forslag til vedtak 1) StorHk-styret har ikke et forslag til vedtak, men ber Parlamentet gjøre en vurdering av saken. 2) Ved et utfall som innebærer videre støtte til SAIH vurderes muligheten for å starte lokallag.

9 Sak P-05/15 Vedtektsendringer i SKILLS (avhenger av utfallet i sak 04/15) Bakgrunn for saken Vedtektene i SKILLS har forblitt uendret siden oppstarten av prosjektet. Siden den gang har en del faktiske forhold endret seg, og styret i SKILLS ser det nødvendig å endre disse. Styret ønsker også å gjøre endringer for å bedre arbeidet med prosjektet SKILLS. Saksframlegg Det er behov for å foreta endringer i SKILLS-vedtektene. Dette gjelder både justeringer for å bringe vedtektene i tråd med faktiske forhold, og mer substansielle endringer. Generelt: Vi ønsker at Utviklingsprosjektet gjennomgående kalles SKILLS i hele dokumentet og at arbeidsutvalget har redaksjonell frihet. Organisasjonskonsulent endres til organisasjonsrådgiver. De endringer som foreslås er: 2.2 Ansattes bidrag De ansatte ved Høgskolen i Hedmark utfordres også til å støtte Utviklingsprosjektet økonomisk. Styret for Utviklingsprosjektet utarbeider plan for dette. 2.2 Ansattes bidrag De ansatte ved Høgskolen i Hedmark oppfordres også til å støtte SKILLS økonomisk. Arbeidsutvalget ved SKILLS sammen med ledelsen ved høgskolen utarbeider plan for dette. 2.4 Forvaltning De innsamlede midlene settes inn på rentebærende konto som opprettes av StorHk og som forvaltes av organisasjonskonsulenten, utviklingsprosjektets styreleder og høgskolens internasjonale rådgiver i fellesskap. Organisasjonskonsulenten ivaretar regnskapsføring i samråd med høgskolens regnskapssjef. 2.5 Samarbeidsavtale utviklingsprosjekter 2.4 Forvaltning De innsamlede midlene settes inn på rentebærende konto som opprettes av StorHk og som forvaltes av organisasjonskonsulenten, utviklingsprosjektets styreleder og høgskolens internasjonale rådgiver i fellesskap. Organisasjonskonsulenten ivaretar regnskapsføring i samråd med økonomimedarbeider ved HH. 2.5 Samarbeidsavtale utviklingsprosjekter Prosjektstyret godkjenner samarbeidsavtale med bistandsorganisasjon(er) som settes opp for en avgrenset tidsperiode, normalt på 3 år. Prosjektstyret godkjenner samarbeidsavtale med bistandsorganisasjon(er) som settes opp for en avgrenset tidsperiode, normalt på 3 år.

10 Prosjektmidler overføres til bistandspartner(e) i henhold til inngått avtale. Bistandspartner(e) er ansvarlig for forvaltning av prosjektmidlene inn i avtalte bistandsprosjekter. Prosjektstyret mottar årlig rapport i forhold til gjennomføring av prosjekt og disponering av midler. Det forutsettes at samarbeidende bistandsorganisasjoner er medlemmer av innsamlingskontrollen. 3: Styret Prosjektmidler overføres til bistandspartner(e) i henhold til inngått avtale. Bistandspartner(e) er ansvarlig for forvaltning av prosjektmidlene inn i avtalte bistandsprosjekter. Prosjektstyret mottar årlig rapport i forhold til gjennomføring av prosjekt og disponering av midler. Det forutsettes at samarbeidende bistandsorganisasjoner er medlemmer av innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen er et frivillig nettverk og sikkerhetsnett for bistandsorganisasjoner for å sørge for ærlig og redelig innsamling og forvaltning av innsamlede midler. 3: Styret 3.1 Styrets sammensetning 3.1 Styrets sammensetning Styret består av 6 medlemmer. a) Studentparlamentet peker i møte i vårsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende en av HHs ansatte som medlem til styret. c) Prorektor for utdanning inngår som medlem av styret d) Ett styremedlem utpekes i samarbeid av bistandsorganisasjonene i innlandet, FORUT og Namibiaforeningen. Oppnevningen foretas i mai det aktuelle året. e) Studentene i styret velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret. Styret består av 6 medlemmer. a) Studentparlamentet peker i møte i høstsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende to av HHs ansatte som medlem til styret. c) Ett eksternt styremedlem utpekes fortrinnsvis fra en av bistandsorganisasjonene i innlandet som SKILLS har samarbeidsavtale med. d) Styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret.

11 3.3 Styrets oppgaver Styret godkjenner samarbeidsavtale(er) med bistandsorganisasjon(er) etter en forutgående høringsrunde blant studentene ved høgskolen. Styret godkjenner retningslinjer for stimuleringspott internasjonalisering hjemme. Styret har ansvar for at utviklingsprosjektet og at prosjektmidlene fungerer og benyttes etter formålet. Styret framsender årlig innen 15. mai årsrapport for det studieåret som avsluttes. Rapporten skal beskrive styrets aktivitet, hvordan prosjektmidler er benyttet, og hvilke resultater midlene har skapt. Sammen med årsrapport framsendes økonomisk rapport med status for de samlede prosjektmidlene. Styret planlegger og gjennomfører i samarbeid med bistandspartner(e) en årlig aksjon/ kampanje. Styret skal for øvrig fortløpende vurdere nye måter å engasjere studenter og ansatte i Nord-Sør spørsmål. 3.3 Styrets oppgaver Styret godkjenner samarbeidsavtale(er) med bistandsorganisasjon(er) etter en forutgående høringsrunde blant studentene ved høgskolen. Styret godkjenner retningslinjer for stimuleringspott internasjonalisering hjemme. Styret har ansvar for at avsatte midler benyttes etter formålet. Styret framsender årlig innen 15. mai årsrapport for det studieåret som avsluttes. Rapporten skal beskrive styrets aktivitet, hvordan prosjektmidler er benyttet, og hvilke resultater midlene har skapt. Sammen med årsrapport framsendes økonomisk rapport med status for de samlede prosjektmidlene. Styret planlegger og gjennomfører i samarbeid med bistandspartner(e) en årlig aksjon/ kampanje. Styret skal for øvrig fortløpende vurdere nye måter å engasjere studenter og ansatte i Nord-Sør spørsmål. 4: Vedtektsendringer Forslag til endringer i vedtektene sendes sammen med årsrapporten til Studentparlamentet og høgskolestyret. Vedtektsendringer forutsetter likelydende vedtak i begge instanser. 4: Vedtektsendringer Forslag til endringer i vedtektene sendes til studentparlamentet for behandling. Vedtektsendringer forutsetter likelydende vedtak i begge instanser. 5: Oppløsning 5: Oppløsning Oppløsning av SKILLS kan skje ved at én part trekker seg ut eller ved at man blir enige om

12 Oppløsning av Høgskolen i Hedmarks utviklingsprosjekt kan skje ved at én part trekker deg ut eller ved at man blir enige om nedleggelse. Dersom prosjektet legges ned, skal midlene øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i utviklingsland. Midlene skal ved nedleggelse deles i to like store deler som fordeles til prosjekter av hhv Høgskolen i Hedmark og Studentorganisasjonen i Hedmark. Ved nedleggelse skal midlene være fordelt til prosjekter inne 3 år etter nedleggelsestidspunktet. nedleggelse ved to tredjedels flertall i Studentparlamentet, samt at saken må opp for behandling på to etterfølgende parlamentsmøter. Dersom prosjektet legges ned, skal midlene øremerkes utdanningsrelaterte prosjekter i utviklingsland. Midlene skal ved nedleggelse deles i to like store deler som fordeles til prosjekter av henholdsvis HH og StorHk. Ved nedleggelse skal midlene være fordelt til prosjekter innen tre år etter nedleggelsestidspunktet. Som det framgår av P-sak 04/15 har FORUT trukket seg ut da de vurderte samarbeidet som for lite nyttig. SKILLS skal jobbe for at både studenter og ansatte ved høgskolen har kjennskap til SKILLS sitt arbeid, og drive med informasjonsrettet arbeid om nord-sør-spørsmål. I hovedsak støtter SKILLS utdanningsrettede tiltak. Styret i SKILLS har behandlet forslaget til endringer. Videre er de godkjent av høgskolestyret på rektors fullmakt. Saken legges nå fram for parlamentet til endelig godkjenning. Forslag til vedtak. Parlamentet godkjenner de framlagte forslag til endringer i vedtektene for SKILLS

13 Sak P- 06/15 Årsberetning og regnskap fra studentrådene, utbetaling av grunntilskudd Bakgrunn for sak: I følge vedtektene for studentrådene 6.2 skal studentrådsstyret legge fram årsrapport samt bilagsoversikt for studentrådet ila januar. StorHk kontrollerer dette og legger det fram for parlamentet i februar. Saksframlegg: Studentrådene får årlig utbetalt grunntilskudd fra velferdsmidlene. Tilskuddet er kr 10,- pr. student pr. semester, minimum kr 5000,- pr. campus og utbetales en gang i året. Formålet er å sørge for at studentene ved Høgskolen i Hedmark til enhver tid har et godt og helhetlig lærings- og studiemiljø. Pengene skal forvaltes slik at de har størst mulig effekt på studentvelferd og kommer flest mulig til gode. For å få utbetalt pengene må styret i studentrådet skrive en rapport med tilhørende regnskap/bilagsoversikt som bekrefter at tidligere semesters grunntilskudd i hovedsak er benyttet og eventuelle planer for hvordan gjenstående midler skal benyttes. Rapporten må oversendes organisasjonsrådgiver i januar og gjennomgås med styret i StorHk før parlamentsmøte. Ubenyttede midler avregnes mot ny tildeling ved slutten av hvert skoleår. Manglene rapportering kan medføre at midler ikke blir utbetalt. Følgende studentråd har levert årsrapport og regnskap innen fristen: Evenstad, Elverum og Rena. Disse ble behandlet på StorHks styremøte den 3. februar. Styret anbefaler at disse får utbetalt grunntilskuddet. Hamar og Blæstad leverte etter fristen. Fung. Organisasjonsrådgiver har gjennomgått disse dokumentene og anbefaler at parlamentet godkjenner dem. Vedlagt følger årsrapportene og regnskapene for studentrådene ved Evenstad, Elverum og Rena. Alle dokumentene følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Parlamentet godkjenner de framlagte årsrapporter og regnskap for samtlige studentråd og ber om at grunntilskuddet for 2015 utbetales.

14 Sak P 07/15 Årsberetning og regnskap for StorHK 2014 Saksframlegg: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3-3 b og c skal studentparlamentet godkjenne henholdsvis årsberetning og revidert regnskap for StorHk. I parlamentsmøte den 9. april 2014 foretok parlamentet en revidering av budsjettet for 2014, der de ønsket å styrke SiHs velferdsfond ved at posten «Dagsseminar - en bedre studiehverdag» settes til kr 0 og at det budsjetterte beløpet kr ble overført til Velferdsfondet. Ved en feil er ikke disse midlene overført til Velferdsfondet. Parlamentet må derfor ta stilling til hvorvidt midlene skal overføres i Det vil bli gitt en oversikt over økonomien i Velferdsfondet på parlamentsmøtet I henhold til Økonomireglementets 1.5 skal parlamentet utnevne en regnskapskyndig person til å revidere regnskapet. En av høgskolens medarbeidere i økonomiseksjonen vil stå for revidering av regnskapet. På grunn av mange oppgaver med regnskapsavslutning i høgskolen, er ikke regnskapet revidert ved utsendelse av sakspapirene. Regnskapet legges derfor frem til godkjenning med forbehold om at revisor godkjenner regnskapet. Styret i StorHk behandlet i møte den 3. februar årsberetning og årsregnskap for 2014 og anbefaler at disse godkjennes. Dokumentene følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak Parlamentet godkjenner årsberetning og regnskap for 2014 under forutsetning av at regnskapet blir godkjent av revisor.

15 Sak P 08/15 Budsjett for StorHk 2015 Saksframlegg: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3-3 c skal studentparlamentet vedta budsjett for StorHk. Styret i StorHk har i møte den 3. februar behandlet forslag til budsjett for 2014 som legges fram for parlamentet til godkjenning. Dokumentet følger som vedlegg til saken. Forslag til vedtak: Parlamentet vedtar det fremlagte budsjett for 2015.

16 Sak P- 09/15 Valg av leder i StorHk for perioden Bakgrunn for sak: I henhold til valgreglementet for StorHk gjeldende fra 17. april Valg i studentparlamentet, skal studentparlamentet på valgdagen i februar velge ny leder i StorHk styret med et års funksjonstid. Valgt leder vil derfor i følge vedtektene ha funksjonstid fra til Saksfremlegg Ved nominasjonsfristens utløp av det nominert 2 kandidater med tilstrekkelig antall nominasjoner fra medstudenter i henhold til vedtektene 6.2 c. De to kandidatene til ledervervet er begge delegater i Parlamentet, og må fratre i denne saken. Studentrådene oppfordres til å holde ekstraordinært valg for å velge vara som kan stille på møtet. StorHk-styret er i hht valgreglementets 11 valgkomite og har ansvar for å innstille på kandidater til verv som skal velges av studentparlamentet. StorHk-styret vurderte kandidatene i styremøte den 3. februar. Fem av syv styremedlemmer var til stede under innstillingen, og styret i StorHk var dermed vedtaksdyktige.styret vurderte begge som kvalifiserte til vervet. Av verv ved HH har Stian Alexander Aanerud erfaring fra studentrådet ved Campus Hamar og som parlamentsdelegat. For øvrig vises til vedlagte intervjuskriv. Av verv ved HH har Stine Dahl erfaring fra studentsamfunnet ved Campus Rena, høgskolestyret og som parlamentsdelegat. For øvrig vises til vedlagte intervjuskriv. Flertallet av styret stemte på bakgrunn av kandidatens erfaring, mens mindretallet vektla også regionale forhold som viktig for utviklingen av StorHk. Kandidatene innstilles med henholdsvis tre stemmer fra styret for Stine Dahl og to stemmer til Stian Alexander Aanerud Nr. 1. Stine Dahl Nr. 2. Stian Alexander Aanerud Kandidater vil presentere seg i forkant av voteringen. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger som leder i StorHk for perioden

17 Sak P- 10/15 Valg av to representanter til SiH styret Bakgrunn for sak: I følge vedtektene til StorHk gjeldende fra 18. november 2014, 3.3 a skal Studentparlamentet i det første møte i vårsemesteret velge styremedlemmer til SiH styret med funksjonsperioden fra til De kandidater som velges på møtet vil ha funksjonstidperiode Saksfremlegg Direktør Hans Ødegård presenterte SiH. Styreleder Anna-Liisa B Evensen presenterte sine erfaringer fra å være styremedlem og styreleder i SiH. Valget er kunngjort på hjemmesiden til HH, Facebook og Fronter. Fristen for å melde sitt kandidatur er på parlamentsmøtet den 17. februar. Kandidater presenterer seg på møtet i forkant av votering. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger og.. som representant til SiH styret.

18 Sak P- 11/15 Valg av landsmøtedelegater og vara til NSO Bakgrunn for sak: I henhold til Valgreglementet 12 skal Studentparlamentet velge representanter til landsmøtet i NSO, april Frist for å melde seg interessert i å stille som delegat er på parlamentsmøtet den 17. februar. Høgskolen i Hedmark har i 2015 hele 8 delegater på Landsmøtet. Saksfremlegg «Landsmøtet er NSOs øverste organ. Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.» «[ ] Alle NSOs medlemslag er representert på landsmøtet. Kandidater vil presentere seg i forkant av voteringen. Behandling i møtet Kandidatene presenterer seg i møtet og Anders Hansen/Siw Noria Øiongen redegjør for hva som forventes av delegatene. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger: som representant til NSO Landsmøte Studentparlamentet velger. som vararepresentant til NSO Landsmøtet 2015.

19 Sak P- 12/15 Valg av styremedlem til SKILLS avhenger av utfallet i sak 04/15 Bakgrunn for saken Jf. SKILLS vedtekter 3 vedtatt skal studentparlamentet i vårsemesteret peke ut tre medlemmer til SKILLS styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i StorHk (nestleder i StorHkstyret). Det ble ikke innstilt styremedlemmer våren Saken ble satt opp i parlamentet , men ble trukket da ingen kandidater hadde meldt sin interesse. Saksfremlegg Høgskolen i Hedmarks Utviklingsprosjekt er et samarbeidstiltak mellom StorHk og Høgskolen i Hedmark (HH). Prosjektet er tidligere etablert gjennom vedtak i Studentparlamentet og høgskolestyret ved HH. Prosjektet, kjent som SKILLS skal vekke engasjement for Nord-Sør spørsmål blant studenter og tilsatte, og bidra til å styrke arbeidet med internasjonalisering ved HH. Jf. vedtektene 3 er SKILLS styret satt sammen på følgende måte: a) Studentparlamentet peker i møte i vårsemesteret ut 3 medlemmer til styret. En av disse er den internasjonalt ansvarlige i studentorganisasjonen b) Høgskolen v/ rektor oppnevner tilsvarende en av HHs ansatte som medlem til styret. c) Prorektor for utdanning inngår som medlem av styret d) Ett styremedlem utpekes i samarbeid av bistandsorganisasjonene i innlandet, FORUT og Namibiaforeningen. Oppnevningen foretas i mai det aktuelle året. e) Studentene i styret velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer har normalt funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg på første møte hvert høstsemester. Styreleder skal være en av studentene. Internasjonal rådgiver skal ivareta sekretariatsfunksjon for styret. Den valgte parlamentet Ulrikke Thomsen som nesteleder i StorHk. Nestleder i StorHk fyller også rollen som internasjonalt ansvarlig og det skal derfor velges kun to medlemmer til SKILLS styret. Styret møtes minst 4 ganger årlig. Det er tre kandidater som ønsker å være styremedlem i SKILLS. Kandidatene vil presentere seg i forkant av votering. Eventuelle andre kandidater presenterer seg i møtet i forkant av votering. Forslag til vedtak Parlamentet har den valgt og som medlem til SKILLS styret, gjeldende for perioden Parlamentet har den valgt som varamedlem til SKILLS-styret, gjeldende for perioden

20 Sak P-13/15 Eventuelt

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentsamskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 12. mars 2014 Tid:

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE. Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE. Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. april 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 16.00 Sted: Campus

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 15. oktober 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 15. oktober 2014 Tid:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentsamskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 9. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark

Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark Instrukser for verv i Studentorganisasjonen i Hedmark Studentparlamentsdelegat Leder Nestleder Studentrådsstyret Klassetillitsvalgt 1 Innholdsfortegnelse Studentparlamentsdelegat s.4 Leder, StorHK s.5

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer