PEDAGOGIKK. Oppmelding i Arena Høgskole. Dei som ikkje melder seg opp innan fristen, kan ikkje rekne med å få gå opp til eksamen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGIKK. Oppmelding i Arena Høgskole. Dei som ikkje melder seg opp innan fristen, kan ikkje rekne med å få gå opp til eksamen."

Transkript

1 PEDAGOGIKK Studieplan mål og innhald s. 104 Bachelorstudiet s. 106 Masterstudiet s. 120 til jul: til våren: Oppmelding i Arena Høgskole. 1. oktober 1. mars Dei som ikkje melder seg opp innan fristen, kan ikkje rekne med å få gå opp til eksamen. 103

2 Studieplan for pedagogikk og innhald Pedagogikk er læra eller vitskapen om oppseding og undervisning. Pedagogikk er ein praktisk vitskap fordi utgangspunktet vil vere den konkrete oppsedings- og undervisningssituasjonen og normer for handling i denne. Den pedagogiske vitskapen vil sjeldan kunna gje enkle, fullstendige eller objektivt rette svar på kva som er den beste pedagogiske handlinga eller praksisen. Likevel vil det vere eit sentralt siktepunkt for pedagogikkstudiet å gje den enkelte studenten grunnlag for ei rettast og best mogeleg reflektert handling i den konkrete oppsedings- og undervisingssituasjonen. Den pedagogiske verksemda vil i stor utstrekning byggje på vurderingar. Desse vurderingane vil m.a. skje på grunnlag av verdiar og normer og dels på grunnlag av fagleg innsikt vunne gjennom erfaring og studium innanfor andre kunnskapsområde. Gjennom studiet i pedagogikk ved Norsk Lærarakademi vil det bli lagt vekt på ei klargjering og drøfting av dei ulike verdivala som oppseding og undervisning fører med seg, og på å sjå desse verdivala i samanheng. Dei pedagogiske konsekvensane av dei kristne verdiane som den norske allmennopplæringa byggjer på, vil ein særskilt vere merksam på. Det er vidare sentralt for pedagogikken å drøfte tilhøvet mellom dei ulike utdannings- og oppsedingsinstitusjonane og kva formål, oppgåve og mandatområde desse har. Pedagogikken hentar kunnskapar og synspunkt frå ei rekkje ulike vitskapar som t.d. filosofi, psykologi, sosiologi, historie og teologi. Det er likevel nødvendig å setje denne kunnskapen inn i ei pedagogisk ramme før han blir brukt i oppseding og undervisning. Studiet i pedagogikk skal også gje ei forståing av kva kunnskap er, kva metodar som blir brukte til å hente kunnskap i ulike samanhengar, og kva ein meiner med at ulike typar kunnskap er gyldig på ulike måtar. Praktiske pedagogiske situasjonar representerer mange personlege utfordringar, og studiet vil søkje å medverke til auka sjølvinnsikt og sjølvforståing hjå den enkelte studenten. Studiet i pedagogikk vil vidare gje ei innføring i kva forståing og innsikt inneber, og korleis forståing og innsikt kan aukast på ulike kunnskapsfelt. Kven passar studiet for? Faget pedagogikk kan inngå i ein akademisk grad. For lærarar i skoleverket med praktisk-pedagogisk grunnutdanning er pedagogikkfaget ei vidareutdanning som både gjev formell og reell kompetanse. Pedagogikkstudiet kan fungerae både som allmenndanning, førebuing til ei rekkje ulike yrke, og som kvalifisering for pedagogisk forsking og utviklingsarbeid. Studiet er ikkje godkjent som praktiskpedagogisk utdanning. Alle i samfunnet har eit medansvar for å hjelpe den oppveksande generasjonen, og svært mange har eit direkte ansvar som foreldre og som leiarar i frivillig barne- og ungdomsarbeid. I slike samanhengar vil pedagogisk innsikt kunne kome til nytte. Faget er aktuelt for personale innan skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommunar, fylkeskommunar og i statlege organ. Innan sosialog helsesektoren, i ulike typar massemedia, i organisasjonar og verksemder kan eit pedagogisk perspektiv vere til hjelp for alle med ansvar for familiespørsmål, utdanningsspørsmål, formidling, kommunikasjon, rettleiing og omsorg. Undervisning og arbeidsmåtar Studiet er bygd opp av modular på 10, 15, eller 30 studiepoeng (stp.). Eit normert studieår er på til saman 60 studiepoeng. Det fyrste studieåret i pedagogikk vil omfatte fylgjande obligatoriske studieeiningar: 1. Pedagogiske grunnlagsproblem (10 stp.), Oppseding- og undervisningslære (10 stp.), Pedagogisk psykologi (10 stp.) og Pedagogisk sosiologi og historie (10 stp.) 2. Examen Philosophicum (10 stp.) 3. Examen Facultatum (10 stp.) Studentar som har teke Examen Philosophicum og Examen Facultatum tidlegare, kan i staden ta to 10 stp.-modular frå nivå to (P201-P205) første året. 104

3 Det andre og tredje studieåret i faget kan setjast saman av ei rekkje fordjupingsmodular. Den einskilde studenten sitt studieprogram skal godkjennast av studieadministrasjonen. Etter fullført tre års studium eller lærarutdanning (allmennlærarutdanning, førskolelærarutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning) kan studenten ta til med eit to-års studium som leier fram til ein mastergrad. Arbeidsmåtar I undervisninga blir det lagt vekt på variasjon i arbeids- og organisasjonsmåtar. Det vil bli lagt til rette for læring gjennom førelesingar, seminar og kollokvieverksemd, og det blir gjeve respons på skriftlege arbeid som blir innleverte som lekk i vurderinga innanfor den einskilde modulen. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer og nær kontakt mellom studentane innbyrdes og mellom lærar og student. På seminar om oppgåveskriving går ein gjennom dei krava som er fastsette for oppgåvene som skal leverast. Vidare vil ein arbeide med korleis heimeoppgåver og eksamensoppgåver kan løysast. Ein ventar at studentar som ikkje har erfaring med skriving av oppgåver, deltek på slike seminar. Sentreringspunkt Gjennom heile studiet vil vi prøve å ha ei praksisorientering: dvs. vi vil freiste å sjå kunnskapane/teoriane i forhold til konkrete praksissituasjonar. verdiorientering: dvs. vi vil freiste å leggje til rette for ei drøfting av dei verdispørsmåla ein vil møte i pedagogisk teori, forsking og praksis. forskingsorientering: dvs. vi vil freiste å relatere studiet til pedagogisk forsking og utviklingsarbeid. Pensum Pensum vil med unntak av visse delar vere fastlagt. Pensum kan i prinsippet bli revidert framføre kvart studieår, og studentane må halde seg orienterte om denne revisjonen. Ved pensumrevisjon må studentar som har begynt studiet etter gammal studieplan, fullføre studiet etter denne planen seinast eitt år etter at pensumrevisjonen tok til å gjelde. I spesielle høve kan ein søkje om å få denne fristen utsett. Dersom studentane ikkje legg opp pensum slik det står oppført i inneverande års studiehandbok, må dei melde frå om dette ved oppmelding til eksamen. Eksamen og vurdering Som eit hovudprinsipp vil gjelde at kvar einskild student vil måtte gjennom minst éi individuell prøve som del av kvar eksamen. Prøveforma varierer frå modul til modul. Dersom ikkje anna er nemnt, blir karakterskalaen A-E nytta. Det kan vere tale om skriftleg eller munnleg eksamen, eksamen under eksamensvilkår eller vurdering av ei heimeoppgåve/logg eller rapport. Oversikt over studietilbodet i pedagogikk Alle studietilboda kan gå inn i gradane bachelor (tre år) og master (fem år). Studiet blir bygd opp av modular. 60 studiepoeng svarar til eitt studieårs arbeidsinnsats. Bachelorgraden består av 180 studiepoeng, der minst eitt fag må omfatta minst 60 studiepoeng eller vere av eit års omfang. For å oppnå bachelorgrad i pedagogikk må minst 80 studiepoeng vere pedagogikkmodular. Mastergraden omfattar anten eit bachelorstudium på 180 studiepoeng og 120 studiepoeng påbygging, eller eit samla studium på 300 studiepoeng. For å ta til på eit masterstudium, må ein anten ha ein cand.mag-grad med mellomfag i pedagogikk, ha ein bachelorgrad med minst 80 stp. ped., eller ha lærarutdanning. 105

4 BACHELORGRAD Nivå 1 Grunnmodular Obligatoriske modular for studentar utan lærarutdanning eller pedagogikkstudium av eit års omfang: Ex 101 Ex. phil. Ex 102 Ex. fac. Studentar som har Ex.phil. / Ex.fac. frå før, kan velja av modulane P201-P205 for å få 60 stp. P 101 Pedagogiske grunnlagsproblem P 102 Oppsedings- og undervisningslære P 103 Pedagogisk psykologi P 104 Pedagogisk sosiologi og historie Nivå 2: Påbyggingsmodular Valfrie modular som kan inngå i ein bachelorgrad: 10 stp. 10 stp. 10 stp. 10 stp. 10 stp. 10 stp. P 201 Metode i forskings- og utviklingsarbeid 10 stp. P 202 Familiepedagogikk 10 stp. P 203 Kommunikasjon og haldningsdanning 10 stp. P 204 Barn og unges livstolking 10 stp. P 205 Spesialpedagogikk I 10 stp. P 206 Tilpasset opplæring i en skole for alle 10 stp. P 211 Migrasjonspedagogikk 15 stp. P Migrasjonspedagogikk m/bacheloroppgåve 30 stp. P 216 Spesialpedagogikk IV 30 stp. P 217 IT for lærarar 30 stp. Modulane P101-P104 må takast som ein heilskap (sjå Vurdering). Alle som har generell studiekompetanse kan ta modulane P201-P206. For å ta P211 må ein ha fullført grunnmodulane (P101- P104). Ein kan ta P211+ samstundes med eller etter P211. For å ta P216 må ein ha fullført grunnmodulane P101-P104 og påbyggingsmodulen P205. I tillegg må ein ha fullført anten P206 eller P340. For å ta P217 må ein ha fullført grunnmodulane (P101-P104) eller ha lærarutdanning/førskulelærarutdanning/praktisk-pedagogisk utdanning. For studentar som skal ta ein bachelorgrad i pedagogikk, blir det tilrådd at P201 er med i studieprogrammet. Modular frå masterprogramma som kan inngå i ein bachelorgrad: P 301 Læring og organisering av pedagogisk verksemd 15 stp. P 330 Verdibasert leiing 15 stp. P 331 Leiing av utdanningsinstitusjonar i endring 15 stp. P 340 Spesialpedagogikk II 15 stp. P 341 Spesialpedagogikk III 15 stp. Opptak til P301 føreset 80 stp. pedagogikk der den vekta gjennomsnittskarakteren på pedagogikkmodulane er C eller betre. Opptak til P330 og P331 føreset lærarutdanning eller P101-P104. Opptak til P340 og P341 føreset lærarutdanning eller P101-P104 og P205. Opptak til P341 føreset at P340 er tatt tidligare eller blir tatt samtidig. Nivå 1 Grunnmodular. Nivå 1 skal: ei innføring i pedagogikk som fag og forskingsområde gje grunnlag for vidaregåande studium i faget gje innsikt i grunnleggjande spørsmål som reiser seg i samband med undervisning og oppseding 106

5 gje grunnlag for gjennomtenking av aktuelle pedagogiske spørsmål på grunnlag av syn med ulik verdiforankring. (Sjå spesielt grunnreglane paragraf 1, som er referert under Lover og reglement i Studiehandboka.) Formål, oppgåve og mandatområde som ulike pedagogiske institusjonar har, vil her stå sentralt. førebu for oppsedings-, undervisnings- og planleggingsoppgåver i heim, skole, kyrkje og organisasjonar. Innføringsperiode Innføringsperioden ved starten av kvart semester er meint som eit første møte med institusjonen, faget sine utfordringar og studiemiljøet ved NLA. Eit godt miljø er viktig i seg sjølv, men òg for fagleg arbeid. Grunnlaget for dette blir lagt i innføringsperioden. Ein vil arbeide med prinsipp for akademisk læring, klargjere retningsliner for skriving av oppgåver og stimulere til danning av kollokviegrupper. Det vil og bli gitt orientering om ulike modulkombinasjonar fram til bachelorgrad og masterstudium. Som ei ressursbok for heile nivå 1-studiet vert nytta: Dysthe, O., Hertzberg, F. og Hoel, T. L. H. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. (135 s.) Denne boka vil bli brukt i seminar om oppgåveskriving og læringsstrategiar, og ein går ut frå at studentane arbeider med heile boka. Ex 101 Examen Philosophicum (10stp) og Ex 102 Examen Facultatum (10stp) Vi rår alle studentane til å ta Examen Philosophicum og Examen Facultatum i det første studieåret. Logikk og argumentasjonsteori er grunnleggjande i all oppgåveskriving, og Filosofihistorie, Etikk og menneskesyn og Faghistorie gjev viktige føresetnader for studiet i ei rekkje einingar i pedagogikkstudiet på alle nivå. Sjå eigen plan for Ex. Phil. og Ex. Fac. Det vil vera fornuftig å ta ex.phil i haustsemesteret og ex.fac. i vårsemesteret. P 101 Pedagogiske grunnlagsproblem (10 stp.) Undervisning berre i haustsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å bli meir bevisst det kulturelle mønsteret som vi er ein del av, få kunnskap om og forståing av grunntrekka i oppsedinga og pedagogikken si historie, og bli betre i stand til å drøfte og ta stilling til grunnleggjande spørsmål som vedkjem oppseding og undervisning. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Allmennpedagogiske omgrep i kulturhistorisk samanheng. Om oppseding som ein nødvendig presentasjon av dei vaksne si livsform og som representasjon av ei ønskt livsform; om borns eigenart, føresetnader og vilkår; om korleis vaksne kan hjelpe eller hindre sjølvverksemda til born og unge, og om problem som er knytte til mennesket sin identitet. Omgrepa menneskeverd, likeverd og likskap. Omgrepet pedagogikk i idehistorisk samanheng. Om pedagogikk som kulturelt mønster, som oppsedings- og undervisningslære, som humanvitskap og som science. Oppdeling av pedagogikken. Allmennpedagogikk og spesialpedagogikk. Modell for innhaldsanalyse av pedagogiske idear, med vekt på røyndomsforståing og menneskesyn. Pedagogar og pedagogiske retningar. Bl.a. Comenius, Grundtvig, Rousseau, Herbart, Dewey, reformpedagogikk, Bollnow, Kristvik, Freire og nyare pedagogiske retningar. liste Bollnow, O. F. (1969). Eksistensfilosofi og pedagogikk. Oslo: Fabritius, s og *Dewey, J. (1974). Erfaring og opdragelse. København: Dreyer, kap *Freire, P. (1977). Oppdragelse til frigjøring. Prismet, 28, s * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 107

6 *Grue-Sørensen, K. (1975). Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. København: Gjellerup [begrepet «pedagogikk»], s *Grundtvig, N. F. S. (1968). [Tre dikt:] Aabent Brev til mine Børn. Oplysning. Ved Indvielsen af Skolen i Sjolte. I: K. E. Bugge (red.), Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast, (bd. 2, s , , , og ). København: Gad. *Herbart, J. F. (1969). [Utdrag fra «Allmenn pedagogikk»]. i: R. Myhre (red.), Store pedagoger i egne skrifter, bd. IV, s Oslo: Fabritius. *Jacobsen, J. S. (1996). Det kristne menneskesynet. I: Hva er et menneske? En artikkelsamling om menneskesynsspørsmål. Bergen: NLA-forlaget, s Mollenhauer, K. (1996). Glemte sammenhenger. Om kultur og oppdragelse. Oslo: Gyldendal Ad Notam. (162 s.). Myhre, R. (1996). Grunnlinjer i pedagogikkens historie (2. utg.). Oslo: Gyldendal Ad Notam. (394 s.) *Myhre, R. (1980). Pedagogisk antropologi og menneskebildeproblematikk. I: R. Myhre, Innføring i pedagogikk. Bd. 3 Pedagogisk filosofi. Oslo: Fabritius, s *Myklebust, P. (1977). Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. Kristen Folkehøgskole, 40 (6), s , og 119. *Rousseau, J.-J. (1983). Julie, eller den nye Heloïse (oversettelse ved K. M. Bessesen). [Oslo]: Bokvennen, bd. II, del 5, brev III [brevet om hvordan Julie oppdrar sine barn], s *Tveiten, A. (1981). Sentrale tankar hjå Grundtvig. Kristen Folkehøgskole, 44 (3), s *Wivestad, S. (1995). Hva er pedagogikk? (25 s.) P 102 Oppsedings- og undervisningslære (10 stp.) Undervisning berre i haustsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å styrkje studentane sin kunnskap om og forståing av korleis læring, vekst og utvikling skjer i eit samspel mellom barnet/den unge og ulike faktorar i oppvekst- og læringsmiljøet. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Idé og plan: Verdigrunnlag og formålsparagrafar Skolen sin læreplan og barnehagen sin rammeplan Pedagogisk mandatfordeling Pedagogisk verksemd: Pedagogen si rolle og funksjon Yrkesetikk og profesjonalitet Skolekultur og utviklingsarbeid Utfordringar i samarbeidet mellom barnehage, skule, heim og kyrkje Pedagogiske planleggingsmodellar Innhaldet i skole og barnehage Differensiering, tilpassa opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging Elevvurdering og skolevurdering liste Bergem, T. (1998). Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad Notam, Gyldendal, kap 1-3. (91 s.) Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å lære. Oslo: Ad Notam, kap. 3 og 5 (70 s.). Dysthe, O. (2001). Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I: O. Dysthe (red.): Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s (38s). *Fullan, M. & Hargreaves, A. (1995). Ha tillit til læreren. Oslo: Bedre Skole/ Norsk Lærerlag, kap. 2 (21 s.). *Gilje, J. (2001). I spenningsfeltet mellom krav og credo. I: T. Bergem (red.): Slipp elevene løs. Oslo: Gyldendal, s Grøver Aukrust, V (2001). Klasseromssamtaler, deltakerstrukturer og læring: I: O. Dysthe (red.): Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s (22s). * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 108

7 Hundeide, K. (2001). Det intersubjektive rommet. Klasserommets skjulte føringer for å inkludere eller ekskludere elever. I: O. Dysthe (red.): Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s (21 s). Imsen, G. (1999). Lærerens verden. Oslo: Tano Aschehoug, kap (340 s.). KUF (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo. s (75 s.). KUF (1995). Rammeplan for barnehagen. Oslo, kap. 1-3 (26 s.). *Rismark, M. (1994). Læreren vil, men førsteklassingen bestemmer. I: G. Imsen, E. Skaalvik, A.O. Telhaug (red.): Frontlinjer i pedagogisk forskning. Rapport fra Nasjonal fagkonferanse i pedagogikk, Røros, okt.1993, s (11 s). *Rismark, M. (1997). Lærer`n spør for å sjekke om vi kan det. Lærerspørsmål som læringspotensiale. I: Klasserommet i sentrum Festskrift til Åsmund Lønning Strømnes. Trondheim: Tapir, s (11 s) *Wivestad, S. (1996). Menneskesyn i nyere pedagogiske retninger. I: Hva er et menneske? En artikkelsamling om menneskesynsspørsmål. Bergen: NLA-Forlaget, s P 103 Pedagogisk psykologi (10 stp.) Undervisning berre i vårsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å tileigne seg forståing av psykologiske spørsmål i tilknyting til pedagogiske situasjonar og utfordringar. Det vil her vere tale om å forstå seg sjølv og andre (born, unge og vaksne) og å få innsikt i det mellom-menneskelege samspelet. Psykologien representerer ein del av ei slik forståing, og det blir ei oppgåve å knyte psykologien til andre erkjenningskjelder. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Grunnleggande omgrep i pedagogisk psykologi. Den pedagogiske psykologien si rolle og avgrensing i pedagogikken. Utviklingspsykologiske perspektiv. Læringspsykologi og ulike føresetnader for læring. Personlegdomsdanninga i sosialt perspektiv. Utvalde tema i tilknyting til det sosialpsykologiske perspektivet og sosialiseringsperspektivet. Born i risikosituasjonar og risikogrupper. Menneskesyn i pedagogisk psykologi. liste Dysthe, O., Hertzberg, F. og Hoel, T. L. H. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. (kap. 2-6 og 9-11). Oslo: Abstrakt forlag (135 s.) Evenshaug, O., og Hallen, D. (2000). Barne- og ungdomspsykologi 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Utval: kap 1-2, 4-10, (314 s.). Sæther, J. (1997). Holdningsdanning og menneskesyn. Bergen: NLA-forlaget. Utval: Menneskesyn i psykologien, s Bergen: NLA-forlaget (49 s.). Woolfolk, A. (2004). Pedagogisk psykologi. Tronheim: Tapir, kap. 2-8 (272 s.) P 104 Pedagogisk sosiologi og historie (10 stp.) Undervisning berre i vårsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å gje innsikt i viktige faktorar i samspelet mellom familie, skole, samfunn og kultur, både i historie og samtid. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Framveksten av norsk skole sett i høve til samfunnsutviklinga. Historisk og sosiologisk perspektiv på dei funksjonar pedagogisk verksemd har i høve til prosessar i samfunn og kultur. Sosialisering som fenomen og omgrep. Samfunnsperspektiv på utvikling av identitet og meistring. Normalitet og avvik som sosiale fenomen. Familien i samfunnet. Institusjonalisering av oppseding og sosialisering. * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 109

8 liste Evenshaug, O. og Hallen, D. (2000). Barne- og ungdomspsykologi (4. utg.). Oslo: Gyldendal, kap (43 s.). Frønes, I. (2003). Moderne barndom Cappelen Akademisk Forlag. (142 s). Hansen, M. Nordli og Mastekaasa, A. (2003). Utdanning, ulikhet og forandring. I: I. Frønes og L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn (4. utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk, s (29 s) Tveiten, A. (2000). Friskolen Enhetsskolens gjøkunge? Oslo: Lunde forlag, s , (52 s.) Ulriksen, L. (2003). Barnehage, skole og samfunn rammer og muligheter. Bearbeidet og kommentert av Lars Monsen. I: P. Arneberg og B. Overland (red.), Pedagogikk. Mangfold og muligheter. Oslo: N. W. Damm & Søn. s (123 s) Tønnessen, Liv Kari B Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Fagbokforlaget (173 s) Haraldsø, Brynjar Det stille hundreåret menighetsskolens tid. I Haraldsø, Brynjar (red) Kirke skole stat IKO Forlaget AS, s10-43 (34s) Holter, Åge Det store spranget fra menighetsskole til borgerskole. I Haraldsø, Brynjar (red) Kirke skole stat IKO Forlaget AS, s (28 s) * Slagstad, Rune Folkedannelsens forvandlinger. I Slagstad, Rune, Ove Korsgaard og Lars Løvlie (red) Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag A/S, s (17 s) * Slagstad, Rune Universitetet som dannelsesinstitusjon. I Slagstad, Rune, Ove Korsgaard og Lars Løvlie (red) Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag A/S, s (10s) * Dale, Erling Lars De strategiske pedagoger. Pedagogikkens vitenskapshistorie i Norge. Ad Notam Gyldendal, s (32 s) * Telhaug, Alfred Oftedal Pedagogikkvitenskap i krise? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6: (12 s) * Telhaug, Alfred Oftedal Kunnskapsløftet ny eller gammel skole? Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen. Cappelen akademisk (20 s.) I tillegg kjem ca. 30 s. som vil bli kunngjort ved semesterstart. Vurdering 1. Før ein går opp til eksamen (pkt. 2), må ein ha skrive to oppgåver knytt til ein eller fleire av einingane P101, P102, P103 eller P104. Den første oppgåva er knytt til oppgåveseminaret og vert vurdert til greidd/ikkje greidd. På den andre oppgåva vert det gitt gradert karakter. Nærare retningslinjer om oppgåver, skriveprosess, grupper, fristar og tilbakemelding frå lærar, vert fastlagde i innføringsperioden kvart semester. Oppgåvene skal ha eit omfang på ord. 2. Ei sekstimarsprøve under eksamensvilkår, der ein skal skrive ei oppgåve. Oppgåva inneber drøfting der stoff frå alle einingane P101-P104 kan vere relevant. Eksamenskarakteren og oppgåvekarakteren (pkt. 1) tel i utgangspunktet likt. Dersom samanrekninga gjer at kandidaten vil havna midt mellom to karakterar, vert den beste karakteren ståande. 3. Studentar som ikkje leverer oppgåvene i pkt. 1 til fastsett tid, må gå opp til to sekstimarsprøver under eksamensvilkår: a) ei sekstimarsprøve under eksamensvilkår, der ein skal skrive ei oppgåve. Oppgåva inneber drøfting der stoff frå alle einingane P101-P104 kan vere relevant, og b) ei sekstimarsprøve under eksamensvilkår, der det vert gjeve fem oppgåver frå heile pensum i P101-P104 kandidatane skal svare på fire av desse. Dei to prøvene a og b blir vurderte under eitt. Det blir arrangert eigne eksamenar i Ex. Phil. og Ex. Fac. Nivå 2 Påbyggingsmodular P 201 Metode i forskings- og utviklingsarbeid (10 stp.) Undervisning berre i haustsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å gje studentane betre føresetnader til å forstå og vurdere pedagogisk faglitteratur og delta i pedagogisk utviklingsarbeid. * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 110

9 Innhald Sentrale temaområde vil vere: Generelt om forsking og utviklingsarbeid Om ei spørjande og utprøvande haldning, og om forskinga sine vilkår og avgrensingar Om kor pålitande, gyldig og allmenn forsking og utviklingsarbeid kan vere Kjelder og metodar for innsamling av informasjon Om bruk av skriftlege kjelder Om observasjon, intervju og spørjeskjema Deskriptiv statistikk Grafisk framstilling, middelverdi, spreiing og korrelasjon Forskingsetikk Eksamen og vurdering Tre timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. liste Befring, E. (2002). Forskingsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Samlaget. (s , , , ). *Rege, A. S. (1997) Hvordan forstår og beskriver skolesjefer sin rolle. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Bergen: Norsk Lærerakademi, s Repstad, P. (1998). Mellom nærhet og distanse. Oslo: Universitetsforlaget. (108 s.) *Sandsmark, S., Bleka, D. A. (2000): Erfaringar med KRL-faget, Metoderapport, Delrapport 1. Bergen: Norsk Lærerakademi (42 s.). *Skjervheim, H. (1976). Deltakar og tilskodar. I: H. Skjervheim: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Tanum-Nordli, s (Originalutg. 1960) I tillegg kjem det ca.100 sider som vert kunngjort ved semesterstart. P 202 Familiepedagogikk (10 stp.) Undervisning berre i vårsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å gje kjennskap til og forståing av sentrale synspunkt på oppsedinga i familien, og på samspelet mellom familien og andre oppsedings- og sosialiseringsinstitusjonar. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Grunnlagsproblem innan familiepedagogikken Prinsipiell grunngjeving for familiepedagogikken. Samspelet innanfor familien Oppseding i familien. Foreldreroller og teoriar foreldre har om oppseding. Familiepedagogikk i samfunnsperspektiv Samspelet mellom familien og andre oppsedings- og sosialiseringsinstitusjonar. Foreldreopplysning og familiepedagogiske hjelpe- og stønadstiltak. Barne- og familiepolitikk. Eksamen og vurdering Tre timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. liste Askland, L. og Satøen, S.O. (red.) (1998). Hva skal vi med menn? Om betydningen av menn i pedagogisk arbeid med små barn. Pedagogisk Forum: Oslo. s , 46-51, 54-61, (39 s) Evenshaug, O. og Hallen, D. (1997). Familiepedagogikk. Oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Oslo: Ad Notam, kap. 1 5, 7-14, 18-19, (224 s.). Evenshaug, O., Hallen. D. og Hjardemaal, F. (2004). Besteforeldreskapet i familiepedagogisk perspektiv. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. Kap. 4, 5, 6, 7 og 8 (106 s). *Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 111

10 Holte Glaser, V. (2003). Profesjonalisering av barneoppdragelsen. Muligheter og utfordringer for foreldre og fagpersoner. Universitetsforlaget kap.1-7. (135 s). Killèn, K. og Olofsson, M. (red.) (2003). Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Kap.4, 5, 6. (52 s.). Rogne, K. Tytingvåg og Hareide, B. (2003). Tiden sammen må tilranes! Hverdagsliv og samliv i familier med funksjonshemmede barn. Samliv. En skriftserie fra Modum Bads Samlivssenter. Rapport nr. 1. s (102 s) Skaalvik, E.M. og Kvello, Ø. (red.) (1998). Barn og miljø. Om barns oppvekstvilkår i det senmoderne samfunnet. Tano Aschehoug: Oslo, s , (49s) P 203 Kommunikasjon og haldningsdanning (10 stp.) Undervisning truleg i haustsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å gje innsikt i ulike kommunikasjonsformer slik at ein meir medvite kan forstå seg sjølv og andre i ulike situasjonar der påverknad skjer. Særskilt er formålet å få innsikt i to hovudtema: Danning av haldningar gjennom mellommenneskeleg kommunikasjon / rettleiing. Påverknad av haldningar og verdioppfatningar gjennom elektroniske media. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Grunnleggande omgrep og ulike tradisjonar innanfor teori om kommunikasjon og haldningar Psykologiske perspektiv på haldningsdanning og kommunikasjon Dialog og haldningsdanning Ny mediateknologi. Mediabruk Informasjon, kommunikasjon og påverknad i elektroniske media. Eksamen og vurdering Tre timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. liste Blakar, R. M., og Nafstad, H. E. (2004). Kommunikasjon, etikk og motivasjon. I: H. E. Nafstad (red.), Det omsorgsfulle mennesket (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Haldar, M., og Frønes, I. (red.). (1998). Digital barndom. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s , 51-88, og Hundeide, K. (2003). Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Oslo: Cappelen Akademiske. s. 5-97, Raaheim, A. (2002). Sosialpsykologi. Bergen: Fagbokforlaget (225 s). Schwebs, T., og Østbye, H. (1999). Media i samfunnet (4. utg.). Oslo: Det norske samlaget, kap. 1, 4-6 (126 s.). P 204 Barn og unge si livstolking i eit fleirkulturelt samfunn (10 stp.) Undervisning berre i vårsemesteret Formål Formålet med denne modulen er å gje innsikt i den religiøse og livssynsmessige utviklinga til born og unge, korleis dei lærer å forstå og tolke verda, og å drøfte korleis heim, barnehage, skole og kyrkje kan hjelpe dei i forhold til identitetsdanning og livstolking. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Den religiøse/livssynsmessige utviklinga til born og unge i vår kultur Drøfting av sentrale omgrep som identitet, livstolking, livssyn, sanning og dialog Mandatfordeling og religionsfridom Livssynspåverknad eller nøytralitet i skole og barnehage Dåpsopplæring i Den norske kyrkja 112

11 Eksamen og vurdering Tre timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. Birkedal, E., Hegstad, H. og Skeie, G. (red.). Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. s , 63-81, (61s). Brunstad, P. O. (1997). Ungdom og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger, s (220 s). * Evenshaug, O. og Hallen, D. (1993). Religiøs utvikling i barne-og ungdomsalderen. Et finsk bidrag. I: Prismet, nr. 3, s (4s). * Hartman, S.G. (1993). Barnatro. I: Prismet, nr. 3, s (7s). Kringlebotn Sødal. H. (red.) (2003). Religions- og livssynsdidaktikk En innføring. HøyskoleForlaget. Kap. 3-7 (97s). * Leganger-Krogstad, H. (2002). Dialogisk religionsundervisning. I: Religion og livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, nr. 2. (6s). * Munksgaard, K. (1993). Børn og unges religiøse oppfattelse. I: Prismet, nr. 3, s (9s.). * Nord, W. A. & Haynes, C. C. (1998). Taking Religion Seriously across the Curriculum. Alexandria, VI: Association for Supervision and Curriculum Development. Kap. 2 4 (61s.). * NOU 2000:26. til et åpent liv i tro og tillit Dåpsopplæring i Den norske kirke. Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo. s (28s.). * Sandsmark, S. (2000). Erfaringer med KRL-faget. Foreldrerapport. Bergen: NLA, kap. 1 2, 7. (20 s.) Sandsmark, S. (2000). Is World View Neutral Education Possible and Desirable? Carlisle: Paternoster. kap. 4 og 6 (66s.). * Skeie, G. (2000). En kulturbevisst religionspedagogikk. NTNU, dr.art. avhandling ved Inst. for religionsvitenskap, Trondheim, s (8s.). * Skeie, G, (2002). Livssyn og livstolkning Noen religionspedagogiske refleksjoner om terminologi og vitenskapsteori. Tidsskrift for Teologi og Kirke, nr. 2. s (22s.). * Skoglund, R. I. (2002). Er det rom for barnas livsspørsmål i KRL-faget? I: Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 1. (16 s). * Smith, A. (1985). Hva er et livssyn? I: Kirke og Kultur, s (11 s). * Steinsholt, K. (1997). Dialogens rolle i det postmoderne samfunn. I: Prismet, nr.6. s (11s). Gjeldende læreplan for KRL-faget. P 205 Spesialpedagogikk I (10 stp.) Undervisning berre i haustsemesteret. Formål Formålet med denne modulen er å gje kjennskap til og forståing av sentrale omgrep og vurderingar i forhold til menneske med særskilde behov. Studiet skal gje hjelp til å tenkje gjennom problemstillingar i tilknyting til tilpassa opplæring for born og unge med funksjonshemming, både i eit individperspektiv og i eit samfunnsperspektiv. Innhald Sentrale temaområde vil vere: Omgrepet funksjonshemming i samanheng med oppseding, undervisning, sosiale relasjonar og deltaking i samfunnet Normalisering, antisegregering og inkludering som målsetjingar og verkemiddel i spesialpedagogisk arbeid Tilrettelegging av opplærings- og utviklingsvilkår for alle ut frå individuelle føresetnader og behov. Studentar som har kompetanse tilsvarande ½-års-/årseining i spesialpedagogikk kan ikkje velgje denne modulen. Eksamen og vurdering Tre timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 113

12 liste Befring, E. og Tangen, R. (red.) (2004). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Kap. 7, 8, 13, Briseid, L.G. (2000). Fra lov til praksis. Det spesialpedagogiske feltet og flerfaglig samarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (90 s) Dalen, M. (1994, 3. utg.). Så langt det er mulig og faglig forsvarlig. Oslo: Universitetsforlaget. (80 s.) Granberg, M. (1996). Lesing. En ferdighet i utvikling. Oslo: Tano. (105 s.) Isdal, P. m.fl. (2003) Vold i skolen. Oslo: Kommuneforlaget (s og s ) (96s.) Solli, K.-A. (1993, 3. utg.). Elever i konflikt. Samspillsbrudd og atferdsproblemer i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (100 s.) Visnes, T. (red.) (1992): Fra særomsorg til særlig omsorg. Kap. 1 og 2. Dessuten 70 s. som bestemmes senere. Oslo: Pensumtjenesten. P 206 Tilpasset opplæring i en skole for alle (10 stp) Undervisning berre i vårsemesteret. Denne modul kan sammen med modul P205 Spesialpedagogikk I danne grunnlag for opptak på modul P216 Spesialpedagogikk IV. Modulen skal gi: - en historisk, ideologisk, etisk og praktisk forståelse for og refleksjon over det inkluderingsarbeidet som foregår for å realisere en skole for alle. Innhold - Historien fram mot en skole for alle - Etiske refleksjoner i forbindelse med praksis - En ideologisk bakgrunn for utviklingen og realiseringen av en skole for alle Befring, E. og Tangen, R.. (red.) (2004). Spesialpedagogikk Oslo: Cappelen. Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 23. (114 s.) Solstad, K.J. og Engen, T.O. (2004) (red.) En likeverdig skole for alle? Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 5, 6, 12 og 13. (90 s.) * Carr, D. (2000). Professionalism and Ethics in Teaching. Del 5. (40 s.) Haug, P. (1999). Spesialundervisning i grunnskulen. Grunnlag, utvikling og innhald. Oslo: Abstrakt forlag. Kap 1 og 4-8. (150 s.) Håstein, H. og Werner, S. (2004, 2. utg.). Men de er jo så forskjellige. Oslo: Abstrakt forlag. Kap.1-6. (90 s.) Kvalsund, R. (2001). Innordning, tilpassing eller motstand mot ekskludering? Arbeidsrapport nr Volda: Møreforskning Volda. (65 s.) NOU 2003:16 I første rekke. Kap. 9. Oslo: KUF (38 s.) Pihl, J. (2001). The role of government discourse and rhetoric in struggles over mono-cultural education. Paper at the NFPF s 29 th Congress (NERA) Stockholm. (30 s.) * Starrat, R. (1996). Building an ethical school. Kap.1-2. (28 s.) * Tidsskriftet Bedre Skole 2/99, s (30 s.) Eksamen og vurdering Denne modulen blir vurdert gjennom en skriftlig eksamen på 3 timer. P 211 Migrasjonspedagogikk (15 stp.) et for studiet Studiet skal utfordre studentane til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt fleirkulturelle samfunn, dei verdiar og tradisjonar vi bør byggje på og føre vidare, og dei spesifikke oppgåver og utfordringar det norske utdanningssystemet står overfor i denne samanhengen. * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 114

13 Sentrale tema vil vere: Det fleirkulturelle Noreg Noreg som fleirkulturelt land og den norske innvandringsdebatten Integrering og assimilering av innvandrarar intensjonar og realitet Skolens utfordringar i det fleirkulturelle Noreg Skolens formål og verdigrunnlag i møte med ulike etniske grupper Morsmålsundervisninga og tospråkleg undervisning i skolen Antirasistisk arbeid i skolen Det einskilde mennesket og etikk i det fleirkulturelle samfunnet Kulturomgrepet Fellesskapsetikk i det fleirkulturelle Noreg Samhandling med medmennesket Eksamen og vurdering 6 timars skriftleg prøve under eksamensvilkår liste * Barth, F. (1969). Ethnic groups and boundaries. Oslo: Universitetsforlanet. (s ). * Barth, F. (1994). Refleksjoner over kultur og kulturmangfold. I: Per Bakke, og Per Saugstad (red.), Innvandring: fakta og problemer. Ad Notam Gyldendal. (s ) * Brox, O. (red.) (1995). Integrasjon av minoriteter. Oslo: Tano. (s , 59-69, ) * Børhaug, F. (1999). Hvilke etiske prinsipper bør integrering av innvandrerne bygge på? En teoretisk drøfting med utgangspunkt i Emmanuel Levinas' tenkning. I: Utbildning och demokrati. 8, nr. 3 (s ). * Connolly, P. og Troyna, B. (1998). Researching racism in education: Politics, theory and Pratice. Buckingham: Open University Press. (s.12-20) Engen, T. O., Hauge, A.-M., Morken, I., Ryen, E., og Standnes, G. (1994). Like muligheter. Migrasjonspedagogikk i videregående skole. Ad Notam Gyldendal. (s. 9-21, 71-91, ) Engen, T. O. og Kulbrandstad, L. A. (2004). Tospråklighet og minoritetsundervisning. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s , ) * Grønhaug, R. (1979). Nordmenn og innvandrere: Om etnisitet og klasse som to ulike forutsetninger for sosial deltakelse i Norge. I: Reidar Grønhaug (red.), Migrasjon, utvikling og minoriteter. Oslo: Universitetsforlaget. (s ). * Gullestad, M. (1999). "Det norske" sett med nye øyne. I: Atle Møen og Rasmus T. Slaattelid (red.), Det sivile samfunn: Oppsedning, verdiar og offentleg meining. Oslo: Aschehoug. (s ) * Gullestad, M. (2000). Blinde slaver av våre fordommer: Tanker om rasisme, kultur og avmakt. I: Siri Meyer (red.), Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase? Oslo: Gyldendal Akademisk. (s ) * Habermas, J. (1994). Kampen för ömsesidigt erkännande i den demokratiska rättsstaten. I: Amy Gutmann (red.), Det mångkulturella samhället og erkännandets politik. Göteborg: Daidalos Bokförlaget. (s ) * Hagesæther, G. (1999). Det nye kristendomsfaget og menneskerettighetene. Prismet, 6. (s ) * Hagesæther, G., Sandsmark, S. og Bleka, D.A. (2000). Foreldres, elevers og læreres erfaringer med KRL-faget. Bergen: NLA Forlaget. (s ) * Hagesæther, G. (2001) Erfaringer med KRL-faget. Prismet, 1. (s. 3-12) Kippersund, B. K. (1999). Morsmålsundervisning som integrerende tiltak: En undersøkelse av tilpasningsprosessen til ungdom med pakistansk bakgrunn og deres foreldre. Oslo: NOVA, rapport 15. (9-85) * Leganger-Krogstad, H. (2000). Felles undervisning ulik tro. Minoritetsproblematikken i klasserommet. I: Lars Inge Magerøy m.fl. (red.). Forankring og fornyelse. Kristendomsundervisning i endring. Oslo: IKO-forlaget. (s ) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Norsk som andrespråk for språklige minoriteter. (1998). Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement. (s. 7-27) Løgstrup, K. (1991). Den etiske fordring. Gyldendal-København, s (i den norske utgaven: s ). NOU (1995:12). Opplæring i et flerkulturelt Norge. Oslo: KUF. (s ) * Pihl, J. (2000). Hva kjennetegner rasistiske diskurser? Sosiologisk tidsskrift, 3. (s ) *Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 115

14 Raundalen, M. og Lorentzen, G. (1995). Barn og rasisme. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s ) Sand, T. (red.), (1997). Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s.1-44, ) St. meld. nr.17 ( ). Om innvandring og det flerkulturelle Norge. Oslo: Kommunal og arbeidsdepartementet. (s , s ) St. meld. nr.25 ( ). Morsmålsopplæring i grunnskolen. (37 s) Det vert forutsett at studentane gjer seg kjent med relevante skolelover og deler av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Migrasjonspedagogikk påbyggingsmodul, bacheloroppgåve P (15 stp.) Arbeidet med modulen P211 Migrasjonspedagogikk kan kombinerast med ei større bacheloroppgåve som svarar til 15 stp. arbeid. Det er utarbeidd ei eiga rettleiing for skriving av denne oppgåva. Studenten skal velje 500 sider sjølvvald pensum som skal godkjennast av faglærar før oppgåveskriving. Oppgåva skal byggje på både dette sjølvvalde pensumet og den faste pensumlitteraturen på P211. Dersom det sjølvvalde pensumet ikkje er godkjent, vil oppgåva ikkje bli vurdert. Eksamen og vurdering Ei skriftleg bacheloroppgåve ( ord) P 216 Spesialpedagogikk IV (30 stp.) Undervisning berre i vårsemesteret. Formål Studiet skal gje kunnskap om spesialpedagogisk arbeid med eit utval funksjonshemmingar. Vidare skal studentane få innsikt i kor viktig det er med tidleg intervensjon og diagnostisk arbeid som grunnlag for spesialpedagogisk funksjonsoppbygging. Innhald Studieaktivitetane vil vere bygde opp omkring spesialpedagogisk arbeid i forhold til følgjande funksjonshemmingar: 1. Autisme 2. AD/HD 3. Multifunksjonshemming 4. Høyrselvanskar 5. Synsvanskar Studiet vil også omfatte teoriar omkring: tidleg intervensjon diagnostisk arbeid tilrettelegging av tiltak Forutsetning for å kunne velje denne eninga er at studenten har gjennomført modul P214 Spesialpedagogikk II. Eksamen og vurdering 1. 2 artiklar med utgangspunkt i tema 1-5. Kvar artikkel skal vere på 2000 ord timars skriftleg prøve under eksamensvilkår. Bjørndal, C.R.P. (2002) Det vurderende øyet. Oslo: Gyldendal Forlag. (120s) Dalen, M. og Skårbrevik, K.J. (1999) Spesialundervisning på grunnskolens område I: Haug, P., Tøssebro, J. og Dalen, M. (red.): Den mangfaldige spesialundervisninga. Oslo: Universitetsforlaget. (38s.) Duvner, T. (1999) Barnenevropsykiatri. MBD/DAMP, Autistiske forstyrrelser, Dysleksi. Oslo: NKS- Forlaget. (160s.) Ervik, S.N. (2001) Pedanten og eksentrikeren. Læring hos ungdom med Aspergers syndrom. Oslo: Unipub forlag, (s.9-82) (70s.) 116

15 Falkenberg, E.-S. og Kvam, M.H. (2004) Hørselshemming og audiopedagogikk. I: Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (22s.) Fröhlich, A. (1995) Basal stimulering for mennesker med multifunksjonshemming. Oslo: ad Notam Gyldendal. (s , s ) (150s.) Grønlie, S. (2005): Uten hørsel? Oslo: Døves forlag. (250s.) Kinge, E. (1999) Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov. Oslo: ad Notam Gyldendal (100s) Kristiansen, J.-I. (1999) Men jeg tror man kan komme mye lenger likevel. Bergen: Hovedoppgave Norsk Lærerakademi (130s.) KUF (1996) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Tegnspråk som førstespråk. (16s.) KUF (1999) Norsk for døve. Veiledning til Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. (s. 5-22) (17s) KUF (2000) Å høre eller ikke høre innstilling om hørselshemmede i skolen. (Sunnanåutvalget) Kap. 3 og 4. Oslo (50s) Larsen, T. og Wilhelmsen, G.B. (2004) Synshemming og synspedagogikk. I: Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (15s.) Markussen, E. (1999) Segregering til ingen nytte? I: Haug, P., Tøssebro, J. og Dalen, M. (red.): Den mangfaldige spesialundervisninga. Oslo: Universitetsforlaget. (28s.) Martinsen, H. (1992) Et liv med autisme: Diagnose. Oslo: Norsk Fjernundervisning (45s.) Martinsen, H. (1992) Et liv med autisme: Tidlige tiltak og opplæring. Oslo: Norsk Fjernundervisning (45s.) Ohna, S.E. (2001) Å skape et selv. Døves fortellinger om interaksjon med hørende. (s og s ) Oslo: Unipub forlag. (60s.) Osborg, T. og Osborg, P. (2001) Ensom, utestengt, umulig? En studie av barn og unge med diagnose ADHD. Forskn.rapport nr. 49: Høgskulen i Volda Møreforsking Volda. (Kap.1-2, 4, 6, 8-10) (130s.) Schröder, O.-I. og Vonen, A.M. (2004) Tegnspråk som undervisningspråk i en to-språklig døveundervisning. I: Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.(21s.) Skogen, K. og Holmberg, J.B. (2002) Elevtilpasset opplæring. En innovasjonstilnærming. Oslo: Universitetsforlaget (s ) (90s.) Tøssebro, J. (1992) Et liv med autisme: Prognose og livsløp. Oslo: Norsk Fjernundervisning. (40s.) Et pensum på ca. 200s innenfor synsvansker, vil bli kunngjort ved semesterstart. I tillegg kjem 250 sider sjølvvalt litteratur i samband med dei to artiklane som skal skrivast. P 217 IT for lærarar (30 stp.) Det vert ikkje undervisning i denne modulen i studieåret Innleiing Endrings- og utviklingskompetanse høyrer med til dei kompetansekrava som går inn i alle dei nye lærarutdanningane. Utviklinga både i skolen og i samfunnet elles stiller lærarane overfor nye oppgåver og nye utfordringar. Den raske utviklinga på det teknologiske området stiller lærarane overfor heilt spesielle utfordringar som krev at dei må tenke gjennom si eiga rolle i dei lærings- og oppsedingsprosessane dei har ansvar for. Desse utfordringane stiller krav til den einskilde sin vilje og evne til omstilling og nytenking. NLA Bachelor- og masterstudier sin fagplan byggjer på KUFs rammeplan frå , Viderutdanning i informasjonsteknologi (IT) for lærere 1, men er ajourført i høve til den utviklinga som har vore på IKT-sektoren dei siste åra. (I det fylgjande vert forkortinga IKT brukt i staden for IT). Samstundes er det i planen teke omsyn til dei nye måla og intensjonane som er innarbeidde i departementet sin plan for IKT i norsk utdanning for perioden I studiet blir det lagt vekt på teoretisk og praktisk innføring i å meistre både nye arbeidsformer og aktuelt teknisk utstyr. Vidare tek ein opp teknologien sin plass i skole, samfunn og arbeidsliv og dei konsekvensane den nye teknologien får både for elevane si læring og lærarane si rolle i læringsarbeidet. Drøftingar av dei etiske sidene ved teknologien slik han blir brukt i dag og slik han kan bli brukt/misbrukt i framtida har også fått plass i studiet. Dette er eit betalingskurs med eiga kursavgift! grupper og opptakskrav Studiet er eit vidareutdanningstilbod for lærarar som arbeider i barnehage, i grunnskole, i vidaregåande opplæring og/eller i opplæring av vaksne. 117

16 Det er ein føresetnad for studiet at studentane på førehand har eit grunnlag i bruk av standard IKTverktøy og elektroniske læremiddel, tilsvarande det suppleringskurset (25 timar) som vert tilbode studentar i allmennlærarutdanninga. Arbeidsformer Det vil bli lagt opp til problembaserte og autentiske arbeidsformer som er relaterte til arbeidsoppgåver i skole og opplæring. Arbeidsformene skal medverke til at studentane utviklar praktisk og teoretisk innsikt og evne til kritisk refleksjon om IKT i skole og opplæring. Det vil bli lagt særleg vekt på pedagogisk/etisk refleksjon i høve til IKT-teknologien. Arbeidsformene vil veksle mellom førelesingar, demonstrasjonar, rettleiing, individuelt arbeid og arbeid i grupper, sjølvstudium, praksis på datamaskin og meir problembaserte arbeidsformer. Ekskursjonar vil bli lagt inn der det er fagleg relevant. Praksis der studentane nyttar IKT til pedagogiske oppgåver høyrer med i opplegget. Praktisk bruk av datamaskinar, programvare og anna teknisk utstyr går inn som ein viktig del av studiet. NLA vil her nytte sin eigen datapark. Gjennom arbeidet med studieeininga skal studentane utvikle reflekterte haldningar til korleis IKT kan brukast på ein måte som er god og tenleg sett frå både ein pedagogisk og ein etisk synsstad nytte IKT som verktøy i eige arbeid i skole og opplæring kunne vurdere bruken av IKT i dei ulike faga øve opp evna til å nytte IKT-verktøy til å ta seg fram og utvikle lærestoff der lærestoffet ikkje er ferdig tilrettelagt ha kunnskap om og kunne gjennomføre oppsetjing, installasjon og enkelt vedlikehald av IKT-utstyr ha kunnskap om og kunne gjere greie for eigenskapar ved ulike teknologiske plattformer kjenne til og kunne gjere greie for IKT-løysingar og arbeidsformer for bruk i opplæringssituasjonar vere førebudd på dei metode- og rolleendringane som IT medfører i skole og opplæring, både for læraren og for eleven. Innhald Studieeininga inneheld tre obligatoriske hovudemne som til saman utgjer 30 studiepoeng: "Innføring i informasjonsteknologi" (12 stp.), "Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi" (12 stp.) og "Informasjonsteknologi i samfunn og arbeidsliv" (6 stp.). Innføring i informasjonsteknologi (12 studiepoeng) Dette hovudemnet legg vekt på innsyn i, forståing for og utnytting av IKT i skole og opplæring. Delemne: nettverk og kommunikasjon, m.a. internett og intranett standard brukargrensesnitt vidaregåande bruk av standardprogram tolking og utforming av kravspesifikasjon for maskin- og programvare konfigurering av utstyr og programvare Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi (12 studiepoeng) Hovudemnet byggjer på studentane sin bakgrunn frå praksis, pedagogikk og ulike skolefag, og gir grunnlag for å kunne bruke IKT i undervisning og læring. Delemne: IKT og læringsteori IKT-baserte læremiddel IKT i ulike fag IKT i tilrettelegging av pedagogisk materiale IKT i problemorientert arbeid (t. d. i prosjektarbeid) IKT og tilpassa opplæring IKT i open og fleksibel læring, t. d. fjernundervisning IKT i fritida (t. d. dataspel) 118

17 Informasjonsteknologi i samfunn og arbeidsliv (6 studiepoeng) Dette hovudemnet tek opp sider ved IKT-bruk i samfunn og arbeidsliv som er relevante for dei arbeidsoppgåvene lærarar skal ta hand om i skole og opplæring Delemne: IKT i teknologihistoria IKT og personvern IKT og åndsverk/opphavsrett IKT og arbeidsmiljø IKT og problem med tryggleik, brukarar som blir avhengige av IKT IKT og "livslang læring" IKT og arbeidsinnhald, -tid og -stad IKT og likestilling mediepolitiske emne etiske problemstillingar knytte til IKT-bruk Organisering og arbeidsformer Undervisninga er fordelt over to semester. Pedagogisk praksis knytt til undervisning og opplæring i IKT-bruk er obligatorisk. Studiet blir lagt opp slik at studentane dels tek del i organiserte undervisningstilbod og dels arbeider sjølvstendig og på eiga hand med nettbaserte tilbod etter NLA sin modell for fjernundervisning (FLUT-konseptet) Arbeidskrav og vurdering Arbeidskrav i løpet av studietida: deltaking på obligatorisk innføringskurs godkjenning av nærare fastlagde arbeidsoppgåver. t.d. eiga heimeside på nettet under studiet deltaking i prosjektarbeid godkjenning av praksis under studiet Eksamen: 6 timars skriftleg prøve under eksamensvilkår Individuell munnleg prøving med bruk av datamaskin Bergem, T. (1998): Læreren i etikkens motlys. Oslo: Gyldendal Akademisk (140 s.). Bertheussen, S. (2003): Pedagogisk bruk av IKT med hovedvekt på Microsoft-program. Tromsø: EDB kunnskap as. (313 s.). Brøyn, T. og Schultz, J-H. (1999): IKT og tilpasset opplæring. Otta: Tano Aschehoug (219 s.). Cook, D. og Finlaysen, H. (2003): IKT i klasserommet. Interaktive barn, kommunikativ læring. Oslo: Gyldendal akademisk (183s) Erstad, O. (2001): Den digitale dimensjonen Pedagogens møte med teknologiutviklingen i Bergem, T. (red.) Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Oslo: Gyldendal Akademisk (s ). Fugleseth, A. M. og Skjellum, A. (2003): PC-bruk 1 for høyskoler og universiteter. Bergen: Fagbokforlaget. (326 s) Harboe, L. (1999): IKT i humanistiske fag. Oslo: Tano Ascehoug (166 s.). Illeris, K. (2001): Læring og lærerroller i Bergem, T. (red.) Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Oslo: Gyldendal Akademisk (s ). Maribu, G. (2002): Internett alt du trenger å vite om Web, e-post, diskusjonsgrupper og søking etter informasjon. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (s. 3-28, 43-76, , , ). Rask, S. R. (1998): Med eller uten filter. Falund: KK-stiftelsens skriftserie. Pensum blir kontinuerlig vurdert. Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart. *Storøy; S. (1999): Informasjonssamfunnet og personvernet. Syn og Segn, hefte Informasjonsteknologi. Veiledning til L-97. Oslo: KUF (59s.). * Ligg føre som kompendium og kan kjøpast i Bokbua på NLA. 119

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø HSH, 5414 Rommetveit 03-05-00 Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet til prosjektet S U L D A L SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø II P R O S J E K T O M T A L E I N N H A L D 1. MÅL

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon.

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon. Fagplan Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Teacher education in music 60 studiepoeng Innholdsfortegnelse Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk... 1 Pedagogikk MUS-5001... 3 Fagdidaktikk MUS-5002...

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1

IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1 ITU SKRIFTSERIE FORFATTERE RAPPORT 24 IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1 Grete Dalhaug Berg Lila Marie Moberg Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer