«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»"

Transkript

1 «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Unni Skadberg Isaksen Masteroppgave i tilpasset opplæring. Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap HØGSKOLEN I HEDMARK 2013

2 Innhold FORORD... 6 SAMMENDRAG... 7 ABSTRACT INNLEDNING BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING OVERORDNET PERSPEKTIV PÅ BRUK AV MORSMÅLET I OPPLÆRINGEN FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID PRESENTASJON AV OPPGAVA BEGREPSAVKLARING OG AVGRENSNING TEORETISKE PERSPEKTIVER LESETEORIER Lesing i et sosiokulturelt perspektiv Lesing i et kognitivt perspektiv Lesing i et utviklingsperspektiv VOKSNES LÆREPROSESSER TILPASSET OPPLÆRING I ET SOSIOKULTURELT PERSPEKTIV Innholdets kulturelle kvalitet Lærerens sosiokulturelle kompetanse Kommunikasjonsspråkets pedagogiske funksjonalitet Teorier om tospråklighet og læring Morsmålets rolle i alfabetiseringen

3 3. METODE VALG AV METODE KVALITATIVT FORSKNINGSINTERVJU FENOMENOLOGI OG HERMENEUTIKK PROSJEKTGJENNOMFØRING I PRAKSIS Utvalg av informanter Rekruttering og håndtering av personvern Intervjuguide Metodiske valg og intervjusituasjonen Fokusgruppeintervju TRANSKRIBERING ANALYSE FORSKERENS ROLLE VALIDITET, RELIABILITET OG GENERALISERBARHET ETISKE PERSPEKTIVER RESULTATER OG DRØFTINGER BAKGRUNN OG MØTE MED NORSK SKOLE Oppsummering MOTIVASJON OG MÅL FOR OPPLÆRINGEN Oppsummering MORSMÅLETS ROLLE I ALFABETISERINGEN Tanker om første alfabetiseringsspråk Opplevelser av alfabetiseringen på morsmålet

4 4.3.3 Opplevelser av alfabetiseringen på norsk Bruk av morsmålet i samarbeid og ved manglende forståelse Oppsummering MORSMÅLSLÆRERENS OG ASSISTENTENES ROLLE Morsmålslærerens rolle Assistentenes rolle Tanker om ren norskopplæring Oppsummering VURDERINGER OG ANBEFALINGER DRØFTING AV FUNN Bakgrunn og mål for opplæringen Morsmålets rolle i alfabetiseringen AVSLUTNING LITTERATUR Figur 1: «The Common Underlying Proficiency Model» for tospråklighet (CUP) Figur 2: Cummins rammeverk for relasjonen mellom tospråklighet og utdanning Figur 3: Sarah Gudschinskys modell (1977) Figur 4: Oversikt over kjønns- og aldersfordeling i utvalget av informanter

5 Vedlegg Vedlegg 1 Anbefalingsbrev fra Høgskolen i Hedmark Vedlegg 2 Godkjenning fra NSD Vedlegg 3 Forespørsel om å delta i intervju (1) Vedlegg 4 Samtykkeerklæring (1) Vedlegg 5 Forespørsel om å delta i intervju (2) Vedlegg 6 Samtykkeerklæring (2) Vedlegg 7 Intervjuguide Vedlegg 8 Utdrag fra analyseredskap Antall ord

6 Forord Arbeidet med masteroppgava har vært en spennende, utfordrende og lærerik opplevelse på mange plan en erfaring jeg aldri ville vært foruten. At det er over, er både gledelig og vemodig. Jeg har mange å takke for at jeg har kommet i mål. Den første og største takken går til informantene som har delt sine erfaringer og opplevelser med meg. Uten dere ville denne oppgava aldri blitt til. Takk for at jeg fikk tillatelse til å tolke og videreformidle deres utsagn. Hovedveileder Thor Ola Engen og biveileder Randi Myklebust fortjener stor takk for all veiledning som dere med stor fagkunnskap, engasjement og tålmodighet dere har bidratt med. Takk til Kari Gregersen og andre engasjerte arbeidsmaur i VOX for deltakelse i faggruppa for alfabetisering, der jeg fant stor faglig innsikt og inspirasjon. Takk til Nygård skoles rektor, Grete Solvi og lærerne Sharif Ahmed, Ingrid Alnes Buanes og Kathrine Lehne, samt veileder Vigdis Alver, for muligheten til å intervjue deltakerne i prosjektet «Morsmålsstøttet leseopplæring». Takk til lærerne for samarbeidet med hjelp til å finne informanter, tolk og legge forholdene til rette for intervjuene. Takk til tolken for oversettelser og godt samarbeid. Takk til Hibo og Ifrah som stilte opp på pilotintervjuer og ga meg nyttige erfaringer. Takk til mine ledere på Skullerud VO for all støtte og oppmuntring i arbeidet med masteroppgava og for fleksibilitet i tilretteleggingen av arbeidsforholdene. Takk til skolens bibliotekar for hjelp til å få tak i litteratur. Takk til Tove for korrekturlesing og Helle for engelsk oversettelse. Familie, gode venner og naboer fortjener også en stor takk for all støtte og oppmuntring. En helt spesiell takk går til min mann, Svein, for uvurderlig støtte og omsorg på alle måter hele veien til målet. Oslo, Unni Skadberg Isaksen 6

7 Sammendrag Studien har tittelen «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» og er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom videreutdanning og egne erfaringer som pedagog, har jeg opparbeidet meg kunnskaper og interesse for læring i et andrespråksperspektiv. Det er stor konsensus blant teoretikere og forskere om morsmålets avgjørende rolle for opplæring i en tospråklig kontekst, noe jeg har erfart i praksis. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX, 2012) og ulike styringsdokumenter vektlegger synet på morsmålet som en ressurs i alfabetiseringen. Mangelen på samsvar mellom teori og praksis danner bakgrunn for undersøkelsens tema og valg av problemstilling. Studiens overordnede perspektiv har et kritisk lys på bruken av morsmålet i litterasitesutviklingen relatert til rådende maktforhold, ideologier og innlemmingsstrategier i samfunnet. Deltakerperspektivet i alfabetiseringen har fokus. Jeg ønsket å forstå hvordan de opplever å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive. Det empiriske materialet bygger på tolv kvalitative, halvstrukturerte enkeltintervjuer og et fokusgruppeintervju. Undersøkelsens teoretiske forankring har et sosiokulturelt syn på læring der ulike perspektiver på lesing, teorier om voksnes læring og Engens betingelser for tilpasset opplæring er sentrale. Morsmålets betydning for alfabetisering i et andrespråksperspektiv belyses gjennom Cummins og Gudschinskys teorier om sammenhengen mellom tospråklighet og læring. Alle baserer seg på Vygotskys teorier om den nærmeste utviklingssonen. Funnene bekrefter i all hovedsak undersøkelsens teoretiske forankring, tidligere forskningsresultater og egen praksiserfaring angående morsmålets betydning for alfabetisering i et andrespråksperspektiv. Behovet for alfabetisering på morsmålet og opplevelsen av morsmålet som en uunnværlig støtte i alfabetiseringen på norsk dokumenteres. Sentrale begrunnelser var overføringsverdien av skriftkyndighet fra morsmålet til norsk og morsmålets betydning som redskap for forståelsen i opplæringen som igjen var avgjørende for motivasjon, læring og progresjon i tråd med voksenpedagogiske 7

8 perspektiver. Studien viser at informantenes bakgrunn, opplæringsbehov og mål for framtiden er sentrale faktorer, som må legges til grunn for opplæringen. Den understreker at bruken av morsmålet ikke kan vurderes isolert, men må relateres til voksnes behov for hverdagslitterasitet, opplevelsen av lærestoffets relevans og muligheter for transfer av kunnskaper til livet utenfor klasserommet for å hindre frafall i opplæringen. Resultatene dokumenterer behovet for kvalifiserte morsmålslærere og bruk av assistenter. Avvik i resultatene er ønsket om å kombinere alfabetiseringen på begge språk relatert til tidsperspektivet i opplæringen og funn som viser behovet for ren norskopplæring hos den eldste informanten og motstanden mot morsmålsstøtte på norsk hos den yngste. Undersøkelsen konkluderer med sterke anbefalinger om å endre dagens praksis med manglende bruk av morsmålet i alfabetiseringen ved å ansette kvalifiserte morsmålslærere, ta i bruk assistenter og bygge på deltakernes språklige og kulturelle forutsetninger. Parallelt bør framtidig forskning vedrørende alfabetiseringen for minoritetsspråklige voksne styrkes og sørge for en forskningsbasert praksis der litterasitetsutviklingen fører til deltakernes og skolens felles mål om integrering. 8

9 Abstract The present study, entitled «Developing literacy in a bilingual context», is a master thesis in adapted education at Hedmark University College. My knowledge and interest about learning from a second language perspective have been developed through studies and work experiences as a teacher. There are theoretical and empirical consensus regarding the basic role of the first language in learning, which correlate to my experiences from pedagogical practice. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX, 2012) and different management documents emphasize the importance of regarding the first language as a resource in literacy teaching. The lack of correspondence between theory and practice constitutes the basis for my approach and way of stating the problem in the present study. The superior perspective of the study is critical to the way the first language is used in literacy teaching related to the prevailing power relations, ideologies and strategies for integration. The focus in the present study is the perspective of the adult participants in the basic literacy learning. The intention was to explore their experiences of using the first language in the acquisition of reading and writing skills. The empirical basis of the study is twelve single case semi-structured interviews and one focus group interview. The theoretical fundament of the present study has a sociocultural view of teaching where different perspectives of reading, adult pedagogy and the conditions for adapted education according to Engen are focused upon. The importance of including the first language in adult literacy teaching in a second language is described according to the theories of Cummins and Gudschinsky. All is based upon the theories of Vygotsky about the proximal zone of development. The results mainly confirm the theoretical basis of the study, previous empirical documentations and personal experiences from literacy teaching in a second language perspective. The need for alphabetization based on the first language, as well as the first language as an indispensable support in the literacy teaching in Norwegian are documented. Literacy skills in the first language had a supportive effect in the transfer to alphabetization in Norwegian. Using the first language as a tool for comprehension in the learning process 9

10 had a decisive impact on motivation, learning and progression according to adult learning perspectives. The study shows that the background of the informants and their learning needs and aims for the future are significant aspects which literacy teaching should be based upon. The use of the first language in the literacy teaching should not be evaluated in isolation, but related to the needs for literacy practices in everyday living, the relevance of the contents of the teaching and possibilities for transfer to life outside the classroom. The intention is to prevent dropout from the alphabetization. The results confirm the need of qualified teachers in the first language and the use of assistants. Deviations in the results were found. One was the outspoken wish for combining literacy teaching simultaneous in both languages in order to save time. Time spent is an important perspective for adult literacy learners. Other deviations are the need of alphabetization only in Norwegian by the eldest informant and the resistance against first language support in Norwegian by the youngest informant. The conclusion strongly recommends changing the present practice where use of the first language in literacy teaching is almost lacking. By employing qualified first language teachers and implementing the use of assistants the adult literacy teaching will be based on the participant s linguistic and cultural qualifications. Future research in adult literacy teaching should be strengthened in order to provide a documented practice where developing literacy will support the participant s and the school s common aim of integration. 10

11 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstilling «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» er studiens tittel, som sammen med problemstillingen, indikerer at den omhandler minoritetsspråklige voksne som skal lære å lese og skrive. Det finnes ingen oversikt over omfanget av analfabeter i Norge i følge Inkluderingsutvalget (BLD, 2011) som har etterlyst en kartlegging og økt fokus på opplæringen for denne deltakergruppa. Basert på tall fra IMDi, VOX og Norsk Språktest i 2011 anslås det at rundt tusen personer med innvandrerbakgrunn, som årlig ankommer Norge, ikke har tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter til å klare seg i dagligliv og arbeidsliv. Utvalget påpeker behovet for en omfattende reform av voksenopplæringen med mål om å bekjempe analfabetisme og øke denne gruppas deltakelse i arbeids- og samfunnslivet (BLD, 2011). Opplæring av minoritetsspråklige elever har utgjort en stor del av min yrkeskarriere gjennom nesten tretti år i grunnskolen og fem år i norskopplæringen for voksne innvandrere, hvor jeg fortsatt har mitt daglige virke som lærer. I norskopplæringen har jeg jobbet med alfabetisering for minoritetsspråklige voksne med manglende skolegang fra hjemlandet og svært begrensede norskkunnskaper. Klassene har bestått av deltakere med ulike språk og stor aldersspredning. Morsmålslesere og deltakere uten skriftkyndighet har gått i samme klasser uten noen form for morsmålsstøtte. Det har vært en «halsbrekkende» pedagogisk opplevelse, som har gitt meg innsikt både i de utfordringene deltakerne, som skulle lære å lese og skrive, og jeg som pedagog stod overfor. Mangelen på et felles kommunikasjonsspråk har vært hovedproblemet. Migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk har fanget min hovedinteresse i videreutdanning over flere år. Praksiserfaring og studier har vist meg hvor viktig det er å 11

12 bygge på deltakernes språklige og kulturelle forutsetninger og hvilken sentral rolle morsmålet har i alfabetiseringen. Å skulle lære å lese og skrive uten å forstå hva læreren sier eller hva du leser er lite motiverende og svært tidkrevende. Egen profesjonsforståelse basert på empiri og teori og målet om en forskningsbasert tilpasset alfabetisering for minoritetsspråklige voksne danner bakgrunn for valg av problemstilling og ramme for undersøkelsen. I Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX, 2012), heretter kalt Læreplanen, finner vi for første gang en egen alfabetiseringsmodul. Den har et ressursperspektiv på bruk av morsmålet som redskap i alfabetiserings- og språklæringsprosessen inntil opplæringen kan foregå på norsk. Vi er mange som mener at det er et steg i riktig retning når det gjelder å tilpasse opplæringen. Gode hensikter ligger bak denne tankegangen, der vi mener å ha forstått hva som er best for deltakerne. Få har spurt dem hva de mener. Jeg bestemte meg for å gjøre det, og utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? For å utdype problemstillingen og strukturere funnene har jeg valgt å undersøke følgende delområder: 1. Bakgrunn og møte med norsk skole 2. Motivasjon og mål for opplæringen 3. Morsmålets rolle i alfabetiseringen 4. Morsmålslærerens og assistentenes rolle 5. Vurderinger og anbefalinger Delområdene danner bakgrunn for intervjuguiden, analysen og presentasjonen av undersøkelsens funn. De blir begrunnet og utdypet nærmere i kapittel Intervjuguide. Å 12

13 lære å lese og skrive er kompliserte prosesser som henger nøye sammen (jfr. Alver, 2013; Kulbrandstad, 2003). Begge deler blir benyttet i ordlyden i problemstillingen. Undersøkelsen har imidlertid hovedfokus på leseopplæringen. Målet for opplæringen er norsk. Jeg går, av plasshensyn, ikke inn i diskursen hvorvidt målet bør være tospråklighet eller norsk, men forholder meg til gjeldende mål. Læreplanen (VOX, 2012) påpeker den store utfordringen det er å skulle knekke lesekoden på et andrespråk uten grunnlag i muntlige ferdigheter. Alfabetisering kan gis på morsmålet, mens deltakerne lærer seg muntlig norsk. Morsmålet kan også brukes som et redskap for forståelse og støtte gjennom en kontrastiv tilnærming i læringsprosessen mot skriftkyndighet på norsk. Det gis ingen kriterier for når eller hvordan dette skal foregå, bare at man må være fleksibel med å finne løsninger. Alt overlates til skolen og lærernes skjønn. Handlingsregler innenfor ulike yrker vil aldri fullt ut kunne gi entydige retningslinjer for hva som gjøres i alle konkrete tilfeller. Innenfor denne ubestemtheten kommer skjønnsmessige vurderinger ved hjelp av dømmekraft inn, og avgjør hvilke beslutninger som tas (jfr. Grimen, 2008). Bruk av skjønn innebærer en viktig bevisstgjøring av kunnskaper vi får gjennom praksis erfaringer vi ikke kan sette ord på. Polanyi (2000) (originalutgaven The Tacit Dimension ble utgitt i 1967) kaller det Den tause dimensjonen» i forbindelse med yrkesutøvelse, hvor det handler om å anerkjenne og akseptere den tause kunnskapens gyldighet. Denne fortrolighetskunnskapen (jfr. Engen, 1998) opparbeidet gjennom den enkelte læreres yrkeserfaring blir avgjørende for bruken av morsmålet i alfabetiseringen. Foreløpig eksisterer det ingen utdanning eller kompetansekrav for alfabetiseringslærere, men kvalitetssikring av alfabetiseringen for minoritetsspråklige voksne er et satsningsområde for det nordiske Alfarådet (jfr.nvl, 2013). Kunnskaper ervervet gjennom studier og egen fortrolighetskunnskap opparbeidet gjennom yrkeserfaring har preget ulike valg og vurderinger gjennom hele forskningsprosessen. Et mål med undersøkelsen er å bidra til økt kunnskap og styrke lærernes skjønn vedrørende bruk av morsmålet i alfabetiseringen. Dagens praksis med en svært begrenset bruk av morsmålet, er 13

14 lite forskningsbasert. Få har undersøkt hva deltakerne mener, og forskning når det gjelder alfabetisering er nesten fraværende. Hovedformålet er å bidra til en forskningsbasert praksis ved å belyse deltakernes perspektiver på bruken av morsmålet i alfabetiseringen. Målet må være at ingen skal forlate opplæringen uten skriftkyndighet og muligheter til integrering i samfunnet. 1.2 Overordnet perspektiv på bruk av morsmålet i opplæringen Det er mange perspektiver å velge mellom relatert til bruk av morsmålet i alfabetiseringen. På grunn av rammene for oppgava, har det vært nødvendig å foreta strenge valg med tanke på relevans for problemstillingen. Skolen som system og lærerne som underviser må være bevisst de rådende maktstrukturer som eksisterer og forstå sammenhengen mellom elevenes språklige og kulturelle forutsetninger og deres betingelser for læring (jfr. Beck et al., 2010; Franker, 2011). Morsmålets rolle i alfabetiseringen handler om hvilke forhold som bestemmer betingelsene for å lykkes i opplæringen og må ses i et overordnet perspektiv på gjeldende maktforhold i samfunnet. Litterasistet er et sentralt begrep i alfabetiseringssammenheng, og vil bli nærmere utdypet under begrepsavklaringer senere i innledningen og i teorikapittelet. Franker (2011) kobler spørsmål om status og makt til diskurser om litterasitet i en kritisk tilnærming til begrepet. Litterasistet kan brukes til å opprettholde eksisterende maktbalanse i samfunnet gjennom valg av innhold og språk i alfabetiseringen, som igjen påvirker tanker og meninger. Litterasitet handler ikke bare om å utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter, men også om å gjøre folk bevisste på den sosiokulturelle og politiske virkeligheten de er en del av (jfr. Franker, 2011). Sammenhengen er sentral i studiens overordnede perspektiv. Maktperspektivet på morsmålets rolle i alfabetiseringen kan relateres til Hoëms (1978) sosialiseringsteori, sammenhengen mellom kunnskap og identitet og i hvilken grad alfabetiseringen representerer et verdi- og interessefellesskap eller en verdi- og 14

15 interessekonflikt i forhold til deltakerne. Vi sosialiseres hele livet. Hvorvidt deltakernes språklige og kulturelle forutsetninger anerkjennes eller ikke, kan få konsekvenser for hvilke sosialiseringsforløp som aktiveres, og om danning og integrering vil finne sted. Engens teorier om integrerende sosialisering, dobbeltkvalifisering og kultursammenligning forankret i Hoëms sosialiseringsteori er også relevante for studien (jfr. Hoëm, 1978; Engen, 1989). Bourdieus kulturteori om habitus og kulturell kapital, Honneths teorier om anerkjennelse og Cummins fokus på myndiggjøring («empowerment») handler alle om maktstrukturer i samfunnet relatert til betingelser for opplæring. De kan ses som beslektede teorier med Hoëms og Engens teorier og valg av opplæringsspråk (jfr. Beck et al., 2010). Det var ikke plass til å utdype nevnte teorier og maktperspektiv, men maktforhold, rådende ideologier og innlemmingsstrategier utgjør et overordnet perspektiv i relasjon til problemstillingen og undersøkelsens funn. 1.3 Forskning og utviklingsarbeid Forskningslitteraturen har grovt sett hatt et skille mellom to ulike perspektiver når det gjelder faglige og språklige effekter ved bruk av morsmålet i tospråklige opplæringsmodeller (jfr. Engen & Kulbrandstad, 2004; KD, 2010). Kort sagt kan man si, at motstanderne av morsmålsopplæring mener en tospråklig opplæringsstrategi vil gå på bekostning av tid og krefter til å lære andrespråket. Forkjemperne mener at man lærer bedre og raskere når man får opplæring på det språket man behersker best. Forskningsmessig finner vi sterk konsensus internasjonalt når det gjelder fordelen morsmålsbaserte opplæringsmodeller har for minoritetsspråklige elever (jfr. Cummins, 2000; Engen & Kulbrandstad, 2004; KD, 2010; Kulbrandstad, 2003). Sentralt i denne sammenhengen står Wayne P. Thomas og Virginia P. Colliers longitudinelle studier fra USA. De bygger på et stort empirisk materiale, der morsmålet fremheves som støtte for kunnskapstilegnelse i etableringen av lese- og skriveferdigheter og som redskap for tospråklig fagopplæring. Funnene viser klart, i tråd med tidligere forskning, at tospråklige opplæringsmodeller fører til bedre skoleprestasjoner for minoritetsspråklige elever enn for de majoritetsspråklige på lang sikt (jfr. Thomas & Collier, 2012). Jeg er oppmerksom på at det ikke eksisterer fullstendig konsensus på feltet, men mener likevel det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor praksis i opplæringen av 15

16 minoritetsspråklige elever i Norge ikke i større utstrekning er forskningsbasert når det gjelder bruk av morsmålet. Det eksisterer svært lite forskning når det gjelder opplæring av minoritetsspråklige voksne (jfr. KD, 2010). Østbergutvalget (2010) viser til Else Ryens oppsummering av eksisterende forskning, hovedsakelig fra Norge og enkelte danske og svenske forskningsundersøkelser. Oversikten gjelder opplæring både på morsmålet og andrespråket, der hovedtyngden av forskningen har vært konsentrert om grunnskolens barnetrinn. Det eneste forskningsprosjektet vedrørende alfabetisering som har vært gjennomført i Norge, er «Alfabetiseringstilbudet for voksne fremmedspråklige» ( ), ledet av professor Anne Hvenekilde ved Universitetet i Oslo (jfr. Hvenekilde et al., 1996; Alver, 2013). Formålet med prosjektet var å kartlegge undervisningen for deltakere med manglende eller lav utdanning og undersøke deres faglige utvikling. Bakgrunnen var at deltakergruppa hadde forholdsvis lav progresjon, mange falt fra eller gikk de samme kursene om igjen flere ganger. Funnene i undersøkelsen viste to hovedproblemer når det gjaldt opplæringstilbudets kvalitet og effekt. Det ene var at mye tid gikk bort, fordi elevene ikke forstod hva som foregikk i undervisningen grunnet mangelen på et felles kommunikasjonsspråk. Det ga konsekvenser på mange plan, både personlig, pedagogisk og organisatorisk. En vesentlig konsekvens var manglende muligheter til kommunikasjon om deltakernes bakgrunn, forutsetninger, opplæringsbehov og mål for å kunne kartlegge og tilpasse undervisningen til den enkelte (jfr. Hvenekilde et al., 1996). Det andre hovedproblemet var det lave timetallet som ble tilbudt, i forhold til hvor lang tid man kan forvente at det tar før deltakerne skal kunne oppnå skriftkyndighet. UNESCO anslår at det kreves minst fire års fulltidsundervisning når det gjelder utvikling av funksjonelle leseog skriveferdigheter for voksne analfabeter, forutsatt at opplæringen foregår på deltakernes morsmål (jfr. Hvenekilde et al., 1996; Kulbrandstad, 2003). I tillegg viste undersøkelsen at opplæringen ble avsluttet før leseferdighetene var automatisert, og at både språk-, lese- og skriveutviklingen gikk sent. Mange sluttet uten å kunne lese og skrive. Lærerne manglet 16

17 relevant kompetanse. En av konklusjonene var at tilbud om alfabetisering på et språk elevene ikke mestrer nødvendigvis må bli lite effektivt (jfr. Hvenekilde et al., 1996). Østbergutvalget (2010) peker spesielt på behovet for forskning når det gjelder språkopplæring for unge voksne med liten skolebakgrunn og grunnskoleopplæring for voksne. Franker (2004) gir en oversikt over internasjonal og nordisk forskning på voksnes litterasitet og praksis innen alfabetiseringsområdet, basert på det sosiokulturelle perspektivet. Her er lite fokus på bruk av morsmålet, bortsett fra to undersøkelser: Sachs (1986) fra Sverige og Kell (2003) fra Sør-Afrika, der deltakerne fikk opplæring på morsmålet uten at det førte til funksjonelle lese- og skriveferdigheter eller integrering. Forklaringen var at undervisningen ikke var tilpasset deltakernes behov for hverdagslitterasitet, men kun relatert til litterasitet i skolesammenheng. Deltakerne følte seg fremmedgjort og inkompetente og sluttet på skolen uten å oppnå skriftkyndighet (jfr. Franker, 2004). Dette antyder at bruk av morsmålet i seg selv ikke er tilstrekkelig for at deltakerne skal dra nytte av undervisningen. Alfabetiseringen må ta høyde for ulike litterasiteter og perspektiver som påvirker hverandre gjensidig. I denne sammenhengen er voksenpedagogiske perspektiver sentrale, noe jeg kommer tilbake til i teorikapittelet. Det omtalte alfabetiseringsprosjektet i Norge hadde sammenfallende resultater med de to nevnte studiene, men her fikk ikke deltakerne opplæring på morsmålet. Franker (2004) understreker i tråd med Hvenekilde et al. (1996) at opplæringen må bygge på deltakernes behov og kommunikative forutsetninger der morsmålslærere og norsklærere bør bidra til en felles forståelse mellom dem og deltakerne i samarbeid om opplæringen. Synet på litterasistet som legges til grunn i ulike læreplaner og læremidler, vil også ha konsekvenser for resultatene av alfabetiseringen (jfr. Franker, 2004). Et nyere forskningsprosjekt med fokus på bruk av morsmålet i alfabetiseringen er «Morsmålsbaserad svenskundervisning för invandrare» ved Hyllie Park Folkhögskola i Malmö (Mörnerud, 2010). Kvinnelige deltakere tok initiativet til å få opplæring på et språk de forstod. Det pågående prosjektet, som startet i 2000, har bakgrunn i sosiokulturelle læringsteorier og det sentrale ved Vygotskys teorier om hvordan mennesker lærer og skaper 17

18 mening via språk og interaksjon. Resultatene i rapporten er verdt å merke seg. Både deltakerne og lærerne opplevde store fordeler med morsmålsbasert opplæring. Forståelsen i undervisningen økte, deltakernes identitet og selvtillit ble styrket, og læringen ble mer effektiv. Både lærere og deltakere pekte på morsmålets betydning for en kommunikasjon som skapte gjensidig forståelse og respekt mellom aktørene i opplæringen. Lærerne mente det var en forutsetning for læring og måloppnåelse. Deltakerne viste til at de opplevde respekt og trygghet, turte å stille spørsmål og forstod hva som foregikk i timene. De mente at de lærte raskere når de kunne bruke begge språkene, og betydningen av morsmålsbaserte arbeidsmåter ble enda sterkere vektlagt av både lærere og deltakere enn man på forhånd hadde forestilt seg. Samtidig understreket kursdeltakerne at de trengte både morsmålslæreren og svensklæreren (jfr. Mörnerud, 2010). De positive resultatene fra Malmö har gitt inspirasjon til utviklingsprosjekter i Norge, som utprøver metoder for morsmålsstøttet alfabetisering i regi av VOX (jfr. Alver, 2013). Erfaringer og resultater fra prosjektet «Morsmålsstøttet leseopplæring» i Bergen samsvarer med resultatene fra alfabetiseringsprosjektet i Norge på 1990-tallet og forskningsrapporten fra Malmö. Erfaringene viste at morsmålet bidro til økt kommunikasjon og forståelse i opplæringen og styrket motivasjon og ansvar for egen læring i tråd med voksenpedagogiske prinsipper. I alfabetiseringen bidro morsmålsstøtte til å utvikle strategier for avkoding og forståelse, kontrastive sammenligninger av alfabetene og grammatikken samt oversettelse av ord og begreper (jfr. Buanes & Lehne, 2013). Alver (2013), som var veileder for prosjektet, viser til et upublisert intervju (Alver, 2012) med deltakerne i prosjektet, der den tiden de kun hadde fått opplæring på norsk ble beskrevet som «en lang hodepine». Mange mente at morsmålsstøtten burde ha kommet lenge før, for som de uttrykte det: «å lære når du ikke forstår, er umulig.» (jfr. Alver, 2013:6). Disse undersøkelsene var ikke gjort da jeg påbegynte mitt prosjekt. Alver (2013) påpeker at opplæringssituasjonen i dag og resultatene av alfabetiseringstilbudet er tilnærmet de samme som på 1990-tallet, og fremhever morsmålet som et viktig redskap i alfabetiseringen. Hun viser blant annet til funnene fra Malmö (Mörnerud, 2010), og påpeker at vi med bakgrunn i leseteorier kan fastslå at alfabetisering på 18

19 et språk deltakerne ikke forstår eller behersker i liten grad, får konsekvenser for leseinnlæringen. 1.4 Presentasjon av oppgava Forskningsrapporten er inndelt i fire kapitler. Innledningen redegjør for oppgavas bakgrunn, problemstilling og formål med undersøkelsen i tråd med min profesjonsforståelse og et overordnet perspektiv på morsmålets rolle i alfabetiseringen. Videre presenteres tidligere forskning, oppgavas oppbygning, begrepsavklaringer og avgrensninger. I andre kapittel redegjøres det for studiens teoretiske forståelsesramme der leseteorier og voksenpedagogikk står sentralt i relasjon til problemstillingens tema. Engens (2007) betingelser for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv danner rammen for presentasjonen av oppgavas øvrige teoretiske perspektiver. Tredje kapittel redegjør for metodevalg, vitenskapsteoretiske perspektiver, prosjektgjennomføring i praksis, transkribering og analyse. Kapittelet avsluttes med beskrivelser av undersøkelsens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet samt etiske perspektiver. I fjerde kapittel presenteres forskningsprosjektets funn, fulgt av drøftinger og en avslutning med konklusjon og framtidige perspektiver. 1.5 Begrepsavklaring og avgrensning I følge Utdanningsdirektoratet (2013) defineres minoritetsspråklige elever som elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Veilederen for Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon (Utdanningsdirektoratet, 2013) opererer med ulike aldersgrupper og begreper. Jeg hadde informanter fra år og valgte å definere minoritetsspråklige voksne i denne undersøkelsen som voksne med andre morsmål enn de nordiske (jfr. NVL, 2013). «Alfabetisering betyr at den første lese- og skriveopplæringen foregår i voksen alder. Innen norskopplæringen gjelder det innvandrere som har kort eller ingen skolegang fra hjemlandet.» (VOX, 2013). Definisjonen av alfabetisering uttrykker eksplisitt at det gjelder 19

20 voksne. Det nordiske Alfarådet påpeker at begrepet alfabetisering har vist seg å være altfor begrenset i forhold til de mangesidige og vidtgående kvaliteter en litterasitetsopplæring for voksne innebærer. Jeg deltok på Alfakonferansen i Sandefjord i regi av VOX 2013 der begrepet «undervisning i grunnläggande litterasitet» (jfr. NVL, 2013) ble introdusert. Begrepet litterasitet står sentralt, og det pågår en faglig diskurs rundt bruken av begrepene alfabetisering og analfabet. Jeg benytter begrepene lese- og skriveopplæring og alfabetisering i tråd med Alfarådets definisjon, da de brukes i ulike styringsdokumenter, blant annet i Læreplanen (VOX, 2012) og muntlig språkbruk. Begrepet analfabet krever en redegjørelse, da deltakergruppa, som mine informanter representerer, ofte omtales som analfabeter. UNESCOs klassiske defininsjon av begrepet fra 1958 lyder slik: «An illiterate person is one who cannot with understanding both read and write a short simple statement on his everyday life.» (Kulbrandstad, 2003:19). Den enkleste og mest vanlige definisjonen av begrepet, relatert til voksne er: «en som ikke kan lese og skrive» (Hvenekilde et al., 1996:16). Begge har fokus på hva analfabeter ikke kan. Barton (2007) problematiserer begrepene «analfabet» og «analfabetisme». Han hevder at de ikke er nøytrale termer, men har en historie som reflekterer holdninger og tilnærminger til begrepet gjennom ulike metaforer som sykdom, undertrykkelse, mangel eller avvik. Hvilket syn man forfekter, avhenger av hvilke perspektiver man har på ulike tiltak overfor analfabeter. Tiltak kan være behandling, rehabilitering, opplæring eller frigjøring. Flere perspektiver kan operere samtidig. Den norske diskursen om innvandreres stemmerett hadde tilnærminger som så på analfabetisme som avvik, der noen mente at politiske rettigheter, deriblant stemmeretten for analfabeter burde begrenses (jfr. Hvenekilde et al., 1996). Dagens litterasitetsforskere fokuserer på at alle mennesker har en form for skriftkyndighet gjennom sine sosiokulturelle erfaringer i det samfunnet de har levd i (jfr. Barton, 2007; Franker, 2004). Barton (2007) mener det er grunn til å reflektere og stille spørsmål ved bruken av begrepet analfabet i relasjon til litterasitet og hva slags aktiviteter det innebærer. Han argumenterer for en bevisst språkbruk og tar til orde for en økologisk tilnærming til 20

21 begrepet litterasitet med følgende forklaring: «it is one which examines the social and mental embeddedness of human activities in a way which allows change. Instead of studying the separate skills which underlie reading and writing, it involves a shift to study literacy, a set of social practices associated with particular symbol systems and their related technologies. To be literate is to be active; it is to be confident within these practices. (Barton, 2007:32). Det er i tråd med Frankers (2004) kritiske tilnærming til litterasitet og Alvers (2013) brede definisjon av skriftkyndighet, som ivaretar både kognitive og sosiokulturelle perspektiver på lesing og skriving, noe jeg kommer tilbake til i teorikapittelet. I dagligtale gir begrepet analfabet ofte negative assosiasjoner forbundet med uvitenhet. Vi hører stadig noen si: «Jeg er helt analfabet» i tilknytning til ulike ferdigheter som f.eks. data, matlaging eller andre ting de mener ikke å ha greie på. Begrepet kan synes å være på vei ut. Diskursen i fagmiljøet handler nå om hvilke alternative begreper man skal benytte. Med bakgrunn i denne redegjørelsen har jeg valgt å unngå begrepet analfabet, bortsett fra der det refereres til andres omtaler. Undersøkelsen støtter seg på Bartons (2007) økologiske tilnærming til begrepet og har et ressursperspektiv i møte med voksne mennesker, som aldri har fått muligheten til å lære å lese og skrive. De innehar en rekke andre ressurser, deriblant kunnskaper om morsmålet og erfaringer med ulike litterasitetspraksiser som alfabetiseringen må bygge på. Både norsk og somalisk bruker det latinske alfabetet som skriftspråk. Det letter overføringen av skriftkyndighet på informantenes morsmål til alfabetiseringen på norsk. Det vil gjelde for alfabetiske skriftsystemer generelt, men kunnskaper fra ikke-alfabetiske skriftsystem er ikke overførbare (jfr. Bråten, 2007). Undersøkelsens resultater og konklusjoner kan dermed ikke nødvendigvis relateres til språk som ikke har alfabetiske skriftsystemer. Her kreves mer forskning. Jeg er også usikker når det gjelder valg av første alfabetiseringsspråk ved andre alfabetiske skriftspråk enn det latinske, som for eksempel arabisk, med hensyn til tidsperspektivet og har ikke funnet parallelle forskningsundersøkelser med bruk av norsk. 21

22 2. Teoretiske perspektiver I dette kapittelet presenteres oppgavas teoretiske forankring. Problemstillingen vektlegger minoritetsspråklige voksne deltakeres perspektiver på bruken av morsmålet i alfabetiseringen. Leseteorier presenteres først etterfulgt av teorier om voksnes læring. Videre redegjøres det for Engens (2007) tre betingelser for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv: innholdets kulturelle kvalitet, lærerens sosiokulturelle kompetanse og kommunikasjonsspråkets pedagogiske funksjonalitet. De danner rammen for presentasjonen av teorier knyttet til morsmålets rolle i alfabetiseringen der Cummins og Gudschinskys teorier om tospråklighet og morsmålets betydning for læring presenteres til slutt. 2.1 Leseteorier Det sosiokulturelle perspektivet betrakter lesing som en sosial og kulturell praksis, mens det kognitive perspektivet anser lesing som en individuell, mental ferdighet. De to perspektivene innebærer ikke nødvendigvis motsetninger, da det foregår et samspill mellom sosiale og individuelle konstruksjoner i de indre læreprosessene. Betydningen av de individuelle psykiske prosessene som foregår i læringsprosessene i sosiale fellesskap fra det interpsykologiske til det intrapsykologiske er sentral (jfr. Alver, 2013; Bråten, 2007; Kulbrandstad, 2003;Vygotsky, 2001). I et utviklingsorientert perspektiv på lesing ser man på barn og voksnes leseutvikling relatert til karaktertrekk ved ulike lesestadier. For å få en helhetlig forståelse av hva det innebærer å lese, blir alle perspektivene presentert. I innledningen ble det påpekt at leseforskningen, som hovedsakelig er basert på barn, i stor grad også gjelder for voksne (jfr. Alver; 2013; Kulbrandstad, 2003) Lesing i et sosiokulturelt perspektiv De ulike retningene innen sosiokulturelle teorier bygger på Vygotskys teorier der idéen om at kunnskap konstrueres gjennom samhandling i kulturelle kontekster står sentralt (jfr. Alver, 2013; Bråten, 2007; Dysthe, 2001; Engen, 2007; Franker, 2011; Kulbrandstad, 2003). Undersøkelsen har hovedfokus på lesing i et sosiokulturelt perspektiv. Problemstillingen 22

23 angår minoritetsspråklige voksne som skal tilegne seg skriftkyndighet med overføringsverdi til hverdagsliv og arbeid med tanke på integrering. Informantene kom fra en kultur der den muntlige tradisjonen har stått sterkt. I Norge møtte de skrift og krav til skriftkyndighet på helt andre måter enn de var vant til. De hadde klart seg uten skriftkyndighet hele livet med andre strategier for å fylle sine sosiale roller. Det kunne ikke tas for gitt at de umiddelbart vil oppleve behov og motivasjon for å lære å lese og skrive, selv om de fleste trolig så på det som en etterlengtet mulighet. Uansett bør deltakernes forutsetninger, motivasjon og opplæringsbehov legges til grunn for alfabetiseringen i et sosiokulturelt og voksenpedagogisk perspektiv (jfr. Alver, 2013; Franker, 2004; Wahlgren, 2010). Studien støtter seg på en bred faglig forståelse av hva det vil si å lese i tråd med begrepet litterasitet, som er sentralt innen sosiokulturelle leseteorier. Vi mangler et dekkende begrep på norsk, men skriftkyndighet og litterasitet brukes som alternative oversettelser. I allmenn språkbruk snakker man om det å kunne lese og skrive. (jfr. Kulbrandstad, 2003; Alver, 2013). Litterasitet fokuserer på lesingens hensikt i ulike sosiale og kulturelle praksiser med ulike formål og er et komplekst begrep det vil føre for langt å definere nærmere her. Det innebærer lesing både av verbale, visuelle og auditive uttrykk, som for eksempel lyd, bilder, animasjoner og film (jfr. Barton, 2007; Bråten, 2007; Franker, 2011; Kulbrandstad, 2003). I denne studien avgrenses lesing til å avkode og forstå skrevet tekst på papir eller skjerm avhengig av ulike litterasitetspraksiser, formål, sosiale og kulturelle kontekster. Kravene til skriftkyndighet er økende og i stadig endring. Et eksempel er de sosiale og kulturelle faktorene som påvirkes via digitale tekster og medier. Ulike litterasitetspraksiser vil være knyttet til verdier, holdninger, emosjonelle og sosiale forhold i informantenes kultur, som sammen med instrumentelle mål, vil påvirke opplevelsen av mening og motivasjonen i alfabetiseringen (jfr. Alver, 2013; Franker, 2011; Kulbrandstad, 2003). «Å bli skriftkyndig i et nytt samfunn er på mange måter en sosialiseringsprosess, for mange betyr det å bli del av en ny kultur.» (jfr. Alver, 2013:10). Et sosiokulturelt perspektiv på lesing og valg av alfabetiseringsspråk kan påvirke deltakernes litterasitetsutvikling, 23

24 sosialiseringsforløp og muligheter til integrering (jfr. Hoëm, 1978; Engen, 1989; Franker, 2011). Det omtales nærmere i sammenheng med tilpasset opplæring Lesing i et kognitivt perspektiv Å lære å lese innebærer krevende individuelle prosesser. Informantenes opplevelser med bruk av morsmålet i alfabetiseringen krever også et kognitivt perspektiv på lesing. Kognitive leseteorier skiller mellom to delprosesser i leseinnlæringen, kalt avkoding (tekniske leseferdigheter) og forståelse, som foregår samtidig og er gjensidig avhengige av hverandre. Begge prosessene må innebære forståelse, dersom lesingen skal gi mening (jfr. Kulbrandstad, 2003; Bråten, 2007). Deltakerne må de ta i bruk ulike strategier når de skal lære å lese og skrive. Avkodingsstrategier handler om hvordan de kan gjenkjenne skrevne ord ved hjelp av enkeltbokstaver (grafemer), bokstavrekkefølgen og bokstavkombinasjoner i tillegg til morfemkunnskaper. Når de har oppnådd fonologiske ferdigheter og kan lese ved å trekke sammen lyder (lydere) til ord og setninger, har de forstått det alfabetiske prinsippet og nådd et gjennombrudd i læreprosessen. Gjennom mengdelesing vil de etter hvert kunne lese ortografisk og gjenkjenne ordene uten å måtte gå veien om lydering, samtidig som de opparbeider seg et mentalt leksikon av kjente ord. Slik automatiseres lesingen. Mangelfulle morfemkunnskaper, ordkunnskaper og kunnskaper om grammatikk på norsk hos minoritetsspråklige voksne deltakere kan fungere som snublesteiner i avkodingen. Det skaper problemer for leseflyt og forståelse, som kan føre til at mange mister motivasjonen og gir opp uten å oppnå skriftkyndighet (jfr. Alver, 2013; Bråten, 2007; Kulbrandstad, 2003). Forståelsesstrategier handler om hvordan man tenker for å finne mening i tekst. Bråten (2007) definerer leseforståelse slik: «Leseforståelse er å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst.» Å lese og forstå krever interaktiv samhandling mellom leser og tekst. Graden av leseforståelse beror på faktorer som språkforståelse, oppmerksomhet, bakgrunnskunnskaper, ulike lese- og forståelsesstrategier (jfr. Bråten, 2007). Like viktig som å opparbeide seg språklig og faglig substans er opparbeidelsen av kontroll over egne tankeprosesser og forståelse om egen læring i form av metakognitiv kompetanse. Metakognitive kunnskaper og erfaringer styrker bevisstheten om valg av strategier for egen læring, for eksempel med tanke på avkoding og forståelse av en 24

25 tekst (jfr. Bråten, 2007; Kulbrandstad, 2003; Engen & Kulbrandstad, 2004). Det er av avgjørende betydning for muligheter til metakognitiv kompetanse, mestring og progresjon at deltakerne forstår lærerens forklaringer og instruksjoner når det gjelder avkodings- og forståelsesstrategier og innholdet i det de skal lese. Mangel på et felles kommunikasjonsspråk kan være medvirkende årsaker til at mange bruker urimelig lang tid og har problemer med å nå målet om funksjonelle leseferdigheter. Det styrker begrunnelsen for bruk av morsmålet i alfabetiseringen for minoritetsspråklige voksne (jfr. Alver, 2013), noe jeg kommer tilbake til i kapittel 2.3. Den enkelte deltakers bakgrunnskunnskaper er av sentral betydning for leseforståelsen og alfabetiseringen generelt. Det gjelder både språklige og sosiokulturelle forutsetninger som kreves for å kunne lære å lese og skrive rent teknisk og for å forstå innholdet i ulike tekster. Ordforrådet er en av de viktigste forutsetningene for å forstå det du leser (jfr. Bråten, 2007; Alver, 2013). Det handler om kvantitet og kvalitet, og forskere på området mener man må kunne % av ordene i en tekst og ha kjennskap til tema for å forstå en tekst. «Det å kunne et ord godt betyr å ha både fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk og pragmatisk kjennskap til ordet.» (Alver, 2013:13). Ordene lagres og kan hentes frem ved behov. Mangelfulle norskkunnskaper vil være til hinder for leseforståelse, mening og motivasjon (jfr. Alver, 2013; Bråten, 2007) Lesing i et utviklingsperspektiv Leseforskere er enige om at lesing er en prosess som er i utvikling hele livet. Leseutvikling må ses i sammenheng med ulike kontekster og litterasitetspraksiser i samfunnet, som krever forskjellige lesekompetanser. Hva som kreves for å være en funksjonell leser vil variere og må ses i sammenheng med informantenes opplæringsbehov og mål for alfabetiseringen (jfr. Alver, 2013; Kulbrandstad, 2003). I relasjon til informantenes opplevelser med bruk av morsmålet er tidsperspektivet sentralt, da voksne til forskjell fra barn ikke har så mye tid til rådighet. Det er i både deres og samfunnets interesse at de skal kunne delta aktivt i arbeid og på andre områder i livet raskest mulig. Et utviklingsperspektiv på lesing er derfor sentralt 25

26 med tanke på er hvor lang tid det er rimelig å anta at voksne trenger for å kunne oppnå funksjonelle lese- og skriveferdigheter på et andrespråk. Leseutviklingsperspektivet sier noe om ulike stadier i læringsprosessen og forventet progresjon. Leseforskere har beskrevet leseutvikling på mange forskjellige måter. Jean Challs modell utviklet i 1979 (jfr. Kulbrandstad, 2003) er internasjonalt anerkjent og beskriver leseutviklingen i seks stadier fra barnet er et halvt år og fram til 18-årsalderen. To sprang i utviklingen er sentrale. Det første handler om å knekke den alfabetiske lesekoden, og det andre er når leseferdighetene er automatisert og man kan lese for å lære noe nytt (9-14 år). Ved de to siste stadiene leser man med ulike synspunkter (15-17 år) og kan benytte lesing som konstruksjon og rekonstruksjon (18+). Sentralt i Challs modell er at hennes betegnelser på de ulike stadiene gjelder krav som stilles til lesingen, og ikke karakteristikker av selve leseren (jfr. Kulbrandstad, 2003). Challs modell for leseutvikling baserer seg på elevens morsmål og er utarbeidet med tanke på barns leseutvikling. Stadiene vil i hovedsak også kunne relateres til voksne (jfr. Alver, 2013). Når vi anvender leseutviklingsmodellen på voksne som skal lære å lese og skrive på et andrespråk, må vi ta forbehold om at erfaringsgrunnlaget på deltakernes morsmål, vanligvis mangler. Vi vet at voksne har andre kognitive forutsetninger enn barn, men det vil opplagt kreve svært stor innsats og motivasjon hos den enkelte for å kunne bli en funksjonell leser. Det må nødvendigvis få konsekvenser for tidsperspektivet som er sentralt for voksne (jfr. Wahlgren, 2010). De individuelle forskjellene er imidlertid store, og noen vil kanskje aldri oppnå funksjonelle leseferdigheter på norsk (jfr. Alver, 2013). Det pågår stadige diskurser om leseutvikling blant leseforskere. Mange er kritiske til ulike modeller, fordi de aldri vil kunne omfatte de store individuelle variasjonene som eksisterer hos de som skal lære å lese og skrive. En beskrivelse av «normal leseutvikling» kan likevel være veiledende for å se informantenes opplevelser med bruk av morsmålet i sammenheng med tidsperspektivet i alfabetiseringen (jfr. Alver, 2013). 26

27 2.2 Voksnes læreprosesser Problemstillingen angår voksenopplæring i en tospråklig kontekst. Jeg har tidligere påpekt at leseforskningen, som hovedsakelig har dreid seg om barn, også gjelder for voksne. Likevel er det forskjeller på barns og voksnes læring, som bør få konsekvenser for alfabetiseringen. Her presenteres noen sentrale trekk ved voksnes læring som må relateres til informantenes opplevelser med bruk av morsmålet i alfabetiseringen både i analysen, tolkningen og drøftingen av undersøkelsens funn. Voksenpedagogisk teori fokuserer på voksnes livsfaser og hvordan de påvirker erfaringer, interesser, forventninger og mål i sammenheng med sosioøkonomisk nivå. Den amerikanske voksenpedagogen M. Knowles andragogikk har fem antakelser om voksne i en læringssituasjon (jfr. Loeng, 2009; Wahlgren, 2010). I relasjon til problemstillingen gjelder det voksnes grunnleggende behov for å oppleve selvstyring. De trenger å dra nytte av sin identitet og sine livserfaringer i opplæringen som må rettes mot deres sosiale roller og aktuelle behov her og nå. Alfabetiseringen må gi mening med tanke på fremtidige ambisjoner og mål. Knowles antakelser kan knyttes til Hoëms (1978) sosialiseringsteori om verdimessig indre motivasjon og instrumentell ytre motivasjon i forhold til verdi- og interessekonflikt kontra verdi- og interessefellesskap med skolen i alfabetiseringen. Denne motivasjonen er det viktig for voksenpedagoger å ivareta, og morsmålets rolle i alfabetiseringen må ses i relasjon til voksenpedagogiske perspektiver (jfr. Alver, 2013; Alver & Lahaug, 1999; Franker, 2011; Mörnerud, 2010; Wahlgren, 2010). Mange minoritetsspråklige voksne som starter på skolen har opplevd dramatiske endringer i livet. De har kommet til et nytt samfunn der deres språk, kulturelle koder, kunnskaper, erfaringer og verdier ikke gjelder på samme måten lenger. Man kan bli sårbar, men samtidig ha en sterk motivasjon, både på det indre og ytre plan, for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter, som lesing og skriving, med mål om å kunne fungere som selvstendige voksne i det nye samfunnet. Wahlgren (2010) kopler begrepene behov og følelser til motivasjon når det gjelder voksnes læring. Han skiller mellom begrepene behov og motivasjon der behov 27

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Kristine Wiger Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Adam Sheikh Ali Mahmoud Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Masteroppgave Våren 2009 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp Birgit Hagem Voksne minoritetsspråklige - lesing og skriving i et livslangt løp Master oppgave Mai 2011 Masteroppgave i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene?

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? Ord og begreper - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? En kvantitativ undersøkelse av norske læreres undervisning i ord og begreper på 5.- 7. trinn Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid

Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid - Det er jo mennesker som fungerer. Det er ikke metoder, ikke sant. Masteroppgave i sosialt arbeid Siri Nielsen Bø Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost Forord Arbeidet med masteroppgaven har vært en krevende, spennende og lærerik prosess. Ideen og inspirasjonen til denne oppgaven har sitt utgangspunkt i mine erfaringer fra læreryrket og som spesialpedagogisk

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det

Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det -En kvalitativ studie med fokus på opplevelser av deltakelse og mestring i faget kroppsøving hos barn med funksjonsnedsettelser Masteroppgave

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: En studie av faktorer og prosesser som har vært sentrale for å lykkes

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

MED UTGANGSPUNKT I BARNET

MED UTGANGSPUNKT I BARNET MED UTGANGSPUNKT I BARNET En kvalitativ undersøkelse om skriftspråkstimulering i barnehagen Synnøve Grøndalen Kristiansen Masteravhandling i pedagogikk ved NLA Høgskolen, Bergen Høst 2010 SAMMENDRAG Tittel

Detaljer

Snakk med oss! Hva gjør at noen somaliske elever fullfører videregående skole, mens andre mislykkes eller velger bort videregående skole?

Snakk med oss! Hva gjør at noen somaliske elever fullfører videregående skole, mens andre mislykkes eller velger bort videregående skole? Snakk med oss! Hva gjør at noen somaliske elever fullfører videregående skole, mens andre mislykkes eller velger bort videregående skole? Daha Gobdoon og Abdullahi A. Mohammed. Masteroppgave i flerkulturelt

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det psykologiske fakultet Institutt for pedagogikk Masteroppgave i pedagogikk Våren 2013 Nyansatt leder i Apotek1 - En kvalitativ studie av opplæringsperioden til nyansatte ledere

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer