Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

2 Innhald Forord ved senterleiar Side 03 Bakgrunn Side 04 Organisering og tilknytning Side 04 Økonomi og personal; nøkkeltal Side 05 Profilering av senteret Side 06 Kompetanseheving i tenesteapparatet Side 11 Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Side 14 Nasjonalt samarbeid Side 15 Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Side 16 Assosiert/eksternt finansiert aktivitet Side 17 Budsjett og regnskap med kommentarar Side 18 Planar og ressursbehov for 2011 Side 18 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / / 2 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

3 Forord ved senterleiar Som årsrapporten syner har også 2010 vore eit aktivt år for RVTS Vest, med nærare oppmøte på våre arrangement. Ein ser også god spreiing av tenestene våre, både geografisk og med omsyn til sektorar. Dette vart også stadfesta av evalueringa av RVTSane som Rambøll Management Consulting AS gjennomførde i 2010, som mellom anna skulle sjå på i kva grad vår administrative plassering i helse sektoren fører til at vi når mindre ut til andre sektorar. Under søkinga synte også at 73 prosent av dei spurte i kommunale tenester kjende til oss, og like godt i føretaksområda Fonna, Stavanger og Førde som i Bergen. Gledeleg er det også at tenestene våre vert sett pris på. I 2010 evaluerte vi 35 av arrangementa våre, og 93 % av dei 746 deltakarane som svara sa seg svært nøgd eller nøgd. Framleis er seminar og temadagar rundt temaområda flyktninghelse og tvungen migrasjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging ein sentral del av vår verksemd. Samstundes ser ein tendens til at meir av vår aktivitet vert organisert rundt nasjonale implementeringar knytt til ulike handlings planar. I 2010 var ei slik satsing samarbeidet med fleire direktorat, nasjonale sentra, og regionale sam arbeidsmiljø knytt til utvikling og implementering av opplærings programmet om barn av psykisk sjuke og rusmisbrukande foreldre. Vi har også helde fram med K risesenterutdanninga, og begynt spreiinga av Brøset kompetanseseter sin sinnemeistringsmodell gjennom oppstart av utdanning for eit kull på rundt 30 framtidige terapeutar. Det har også i 2010 vore særs viktig for oss vidareutvikle webtenestene våre som kanal for kunnskapsformidling og nettverksbygging. Som ein del av denne satsinga tok vi i oktober 2010 steget inn i dei sosiale media Facebook og Twitter. Vi opplever at dette gjev oss ein tettare og meir dynamisk kontakt med våre målgruppe og samarbeidspartnarar, noko som også gjenspeglar seg i fleire besøk på sidene våre. Etter fem privilegerte år som senterleiar trekkjer eg meg no attende for å verte meir fagperson igjen. Eg vil takke mine leiarar i Helse Bergen, nasjonale og regionale samarbeidspartnarar, og ikkje minst mine fantastiske kollegar ved RVTS Vest for det eg har opplevd som ei unik lagånd rundt oppbygginga av senteret i desse åra. Og så er det ei glede å kunne gje stafettpinnen vidare til min næraste kollega Venke A. Johansen, som allereie har mykje erfaring i rolla etter å ha vore nestleiar og også fungerande senterleiar i mine permisjonar, seinast våren/sommaren Mvh Dag Ø. Nordanger Senterleiar til 14. februar 2011 Venke A. Johansen Senterleiar f.o.m 14. februar 2011

4 Bakgrunn RVTS-Vest vart etablert januar 2006 på oppdrag frå den gong Sosial- og helsedirektoratet. Senteret har ansvar for fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og byggjer verksemda på oppdragsbrev og øyremerka midlar frå Helsedirektoratet. Føremålet med RVTS Vest, og dei tilsvarande ressurssentra i dei andre fire landsdelane, er å styrkje regional kompetanse på vald- og traumefeltet medrekna sjølvmordsførebyggande arbeid på permanent basis. RVTS ane skal bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tilbod gjennom kompetanse bygging i teneste apparatet, og utvikle hensiktsmessige samarbeidsmodellar på tvers av profesjonar, samfunnssektorar og forvaltningsnivå. Organisering og tilknytning RVTS Vest er organisert som ein eigen seksjon under Klinikk for psykosomatisk medisin ved Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen HF. Internt er RVTS Vest primært organisert i tre fagteam: Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon (heretter Fagteam FTM), Fagteam vald og seksuelle overgrep (heretter Fagteam VSO), og Fagteam sjølvmordsførebygging (heretter Fagteam SF). Senteret vektlegg utvikling av spisskompetane innan kvar enkelt av desse tema områda men samstundes tett samarbeid mellom dei tre teama, som har overlappande kompetanse område. Fleire av dei tilsette har deltidsstillingar i ulike verksemder innan helsetenesta og i barne- og familievern, for å sikre senteret ei nær tilknyting til praksisfeltet. 4 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

5 Økonomi og personal; nøkkeltal Budsjett og regnskap Senteret fekk for 2010 eit grunntiltilskot for drift frå Helsedirektoratet på kr Eit mindreforbruk på kr ,- gjekk i frådrag, med då eit samla grunntilskot attende på kr ,-. Ut over dette mottok vi seinare øyremerka tildelingar for arbeid med Handlingsplan mot kjønnslemlesting på kr ,-, arbeid med Handlingsplan mot vold i nære relasjonar på kr ,-, implementering av opplæringspakke i militærpsykiatri på kr ,-, og spreiing av Brøset sin sinnemeistringsmodell på kr ,-. Dette utgjer ei samla ramme på kr ,- til drift i Regnskapsrapporten viser eit mindreforbruk på kr ,- i høve til ramma, noko som må sjåast som ein svært god balanse. Personalressursar Ved utgongen av 2010 hadde RVTS Vest tilsett i 13,1 stillingar fordelt på 20 tilsette. Dette er noko under det ein har lege stabilt på dei siste åra. Talet er likevel ikkje representativt for heile 2010, då både Fagteam FTM og Fagteam SF vart færre tilsette i løpet av hausten (reduksjon på 100% stilling i kvart team). Fagteam VSO hadde mindre stillingsressursar i samband med vikariat for senterleiar frå medio mars til september. Under syner oversikt over senterets personalressursar per : Tversgåande funksjonar 4,9 stillingar Senterleiar 70 % Nestleiar 20 % Spesialkonsulent med administrative oppgåve 100 % Sekretær 100 % Webredaktør og koordinator 50 % Undervisingskoordinator 50 % Spesialkonsulent for skadelege tradisjonar 100 % Fagteam VSO 3,8 stillingar Teamleiar, klinisk sosionom 100 % Intensivsjukepleiar / Dr. Polit. 80 % Psykologspesialist 50 % Psykolog 50 % Barnevernspedagog 50 % Klinisk sosionom 50 % Fagteam FTM Teamleiar, psykologspesialist 80 % Psykologspesialist 80 % Fysioterapeut 50 % Spesialkonsulent med tverrfagleg bakgrunn 50 % Fagteam SF Teamleiar, psykiatrisk sjukepleiar 80 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % 2,4 stillingar 2,0 stillingar I tillegg kjem to 20% stillingar finansiert av VIVAT, ein 100% stilling til drift av sinnemestringsgrupper finansiert av Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, og fire 20 % stillingar knytt til klinisk verksemd, finansiert av Helse Vest. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 5

6 Profilering av senteret Kommunikasjonsstrategi og webtenester Utvikling av nettsidene til senteret som formidlingsog kommunikasjonskanal har vore eit prioritert område i I oktober 2010 tok RVTS Vest steget inn i dei sosiale media. Nettverksbygging er ein del av oppdraget vårt, og vi ser på dei sosiale media som ein arena for dette. Mange samarbeids partnarar og privatpersonar i målgruppa vår nyttar sosiale media, og RVTS Vest ynskjer å vere synleg for desse gjennom å vere til stades der. Vi nyttar Facebook og Twitter som kanalar for informasjonsformidling på lik line med våre nettsider. Samstundes får vi ei meir interaktiv tilnærming til våre brukarar, og deling av kunnskap går lettare. Twitter skil seg frå Facebook ved at den gjev oss moglegheit til å fange opp kva som skjer av aktuelle mediesaker og kva som opptek våre samarbeidspartnarar til ei kvar tid. I hovudsak publiserer vi følgjande på Facebook og Twitter: Kurs/konferansar/nyhende i regi av RVTS Vest Kurs/konferansar/nyhende i regi av dei andre RVTS/nasjonale kompetansemiljø og samarbeidspartnarar Relevante avisartiklar/fagartiklar Publikasjonar frå Helsedirektoratet/ nasjonale kompetansemiljø Vidare nytta RVTS Vest også i 2010 den same teknologiske plattforma for websider som RVTS Øst, -Sør og -Nord, og er tilknytt den felles webportalen for RVTSane; Over er det bilete av RVTS Vest si nettside, samt Facebook- og Twitterprofil. 6 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

7 Foto: Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 7

8 Trafikk på nettsidene, periode: Figur 1: Talet på besøk og geografisk lokalisering for oppkopling mot Figur 2: Besøkte sider på Figur 3: Direkte/ indirekte trafikk inn mot Trafikk inn mot nettsidene Samla ser ein at nettsidene er ein stadig meir brukt ressursbase for våre mål grupper. For 2010 under eitt viser statistikken over nettrafikken besøk på nettsidene våre, via 179 byar og tettstadar, noko som er ein auke frå Truleg heng det aukande talet på besøkjande saman med oppkoplinga mot sosiale media hausten 2010; som figur 1 syner var det markant fleire som fann oss siste kvartal 2010 samanlikna med tidlegare på året. Som forventa og ønska er der ein overrepresentasjon frå kontaktpunkt i Region Vest. Mønster i besøk på nettsidene Frå senteret si velkomstside ser ein at dei fleste besøkjande går vidare til informasjon om kurs og konferansar, der særleg informasjon om Septemberkonferansen har vore mykje søkt. Tala gjenspeglar truleg at konferansen, som i 2010 vart arrangert for fjerde året, har etablert seg som ei merkevare for RVTS Vest med svært gode evalueringar. Vidare går også mange inn på vår oversikt over presentasjonar for kurs og arrangement vi har helde. Fordelinga samsvarar med senteret si målesetting om kva vi ynskjer å kommunisere, og går fram av figur 2. Direkte og indirekte trafikk Samanlikna med 2009, ser ein at relativt fleire besøkjande no kjem til oss via tilvisingsnettsider. Opp mot seksti prosent kjem inn på denne måten. At dette talet har auka sidan 2009 heng saman med at peikesida for RVTSane no har etablert seg som ein mykje brukt portal, og også at stadig fleire av våre samarbeidspartnarar har lenkjer til oss. Ein ser at dei fleste indirekte besøk kjem via fellesportalen og at også mange finn oss via NKVTS sine sider. Inntrykket er at dei fleste besøkjande søkjer oss selektivt; mindre enn ti prosent finn oss via søkjemotorar. Dette vil truleg endre seg noko for 2011, i og med at vi er meir synlige i søkjemotorane no enn tidlegare på grunn av eit meir bevisst forhold til søkjemotoroptimalisering. I tillegg vil det å være til stades i sosiale media gjere ein meir synleg i søkjemotorane. Ein ser at Facebook allereie er den tredje største tilvisingsnettstaden, sjølv om vi var i dette mediet berre dei to siste månadane av Dei nemnde statistikkane går fram av figur 3.

9 Skriftleg og vitskapleg produksjon Vitskapelige publikasjonar/arbeid Bisson, J.I., Tavakoly, B., Witteveen, A.B., Ajdukovic, D., Jehel, L., Johansen, V. A., Nordanger, D., Garcia, F. O., Punamaki, R.L., Schnyder, U., Sezgin, A. U., Wittmann, L., & Olff, M. (2010). TENTS guidelines: development of post-disaster psychosocial care guidelines through a Delphi process. British Journal of Psychiatry, 196, Andre skiftlege arbeid Blanke ansikter, Kronikk i Bergens Tidende, , D. Nordanger og H. Braarud Betennelse i nærmiljøet, Kronikk i Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Møte med det selvmordstruede menneske av Gry Bruland Vråle. Bokanmeldelse i Suicidologi 2010, årgang 15, nr. 1, G. Austad: med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/2010-nr1/vrale. pdf Foredrag og papers på internasjonale vitskaplege konferansar Johansen Venke A, Nordhaug Inge, Dybsland Reidun (2010). Disclosure of violence and sexual abuse against children; The consultation team model in Western Norway, Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Dybsland Reidun (2010). From Concern to Action: The Teacher`s Role in Disclosing Child Abuse. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Foredrag på andre internasjonale konferanser/kurs Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). El trauma como experiéncia, local, nacional y internacional (Erfaringar med traume lokalt, nasjonalt og internasjonalt). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). La rehabilitación del trauma en el cuerpo y prevención de las secuelas (Rehabilitering av kroppslege traume og førebygging av sekveler). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). Ejercicios, juegos y actividad física (Øvingar, leikar og fysisk aktivitet). Del av førelesning saman med Anamaria Silva Saavedra Autocuidado (Eigenomsorg). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Posters på vitskaplege konferansar Johansson Espen Rutle, Johansen Venke A., Nordanger Dag Øystein (2010). How to present the whole picture: The role of an education program in competence dissemination, Western Norway. Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Gjertsen, F., Nesje, I., Espeland, B., Haddeland, A-L., Reinholdt, N. P. og Else Helen Stokkvik (2010). Variation in Suicide mortality across regions in Norway ,The 13th European Symposium on suicide and suicidal Behavior September, Roma Jakobsen, V., Stokkvik, E. H., Wikander, A. M. (2010). Course for bereaved following suicide.,the 13th European Symposium on suicide and suicidal Behavior September, Roma Tillitsverv og representasjon Irmelin Bødtker Christensen: Styremedlem i Hordaland Barnevernsamband. Dag Ø. Nordanger: Medlem av forskningsutvalget psykiatrisk divisjon Dag Ø. Nordanger: Medlem av katastrofeteamet, Haukeland Universitetssykehus Patrick O Loughlin: Styremedlem i ISHHR Venke A. Johansen: Doktor II ved Høgskolen i Harstad Else Helen Stokkvik: Medlem i den nasjonale arbeidsgruppa om sjølvmordsstatistikk Inge Nordhaug: Styremedlem i SMIH Dybsland Reidun: Styremedlem i NFBO Mediakontakt TV-innslag Må flytta frå krisesenter til krisesenter. NRK Vestlandsrevyen , Venke A. Johansen og Espen R. Johansson: sok/krisesenter/ Traumearbeid i Peru og Noreg, likskapar og felles erfaringar. Canal 25 (Lokal TV-stasjon), Ayacucho, Peru, 13. oktober 2010., 15 min. innslag. Patrick O Loughlin og Rolf Vårdal. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 9

10 Foto: Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Radio Nye selvmordstall fra SSB. NRK Rogaland , Gudrun Austad: distrikt/rogaland/ Må flytta frå krisesenter til krisesenter. NRK P1 Hordaland, , Venke A. Johansen Samtale om selvmord i NRK Rogaland , Gudrun Austad saman med Fartein Valen Sendstad, UIS, og Målfrid Frahm Jensen, erfaringskonsulent SUS. Om vold og overgrep. Norgesglasset, NRK, , Reidun Dybsland Avisartiklar Blir syke av å vente. BA, , Marie-Christine Merametdjian Snakker om selvmord, Randaberg folkeblad, , Gudrun Austad Har du mistanke om overgrep mot born, ta kontakt med ein gong. Ikkje vent til du er heilt sikker. Avisa Hordaland, , Reidun Dybsland Viktig å ta signal frå born, Fjordingen, , Reidun Dybsland Foreldre straffet barna med tresleiv, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Svikt i alle ledd som skulle beskytte, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Snakk om selvmord, Stavanger Aftenblad, , Gudrun Austad Hjelper voldsmenn i Bergen, Byavisen, , Espen R. Johansson Over 100 barn rømte hjemmefra, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Intern kompetanseheving Tilsette ved senteret har også i 2010 søkt å utvikle sin eigen kompetanse. Vi har blant anna hatt deltaking på The European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior i Roma og på ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect på Hawaii, begge steder i kombinasjon med formidling av eiga forskning og utviklingsarbeid. Vi har også delteke på relevante nasjonale og regionale konferansar, deriblant RBUP Vest s Høstkonferanse, også her med eigne bidrag. Ein må samstundes påpeike at vi også får kompetanseheving gjennom eigne konferansar der vi i tillegg til eigne krefter har leigd inn føredragshaldarar og kursleiarar, som for eksempel vårt store årlege arrangement Septemberkonferansen. Også i 2010 har vi hatt ein tilsett som student på masterstudiet Vold, traumer og selvmordsforebygging i Oslo. Som figur 4 på neste side viser har ein noko større del av vår aktivitet i 2010 vore eigenutvikling samanlikna med året før. 10 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

11 Kompetanseheving i tenesteapparatet Undervisning, konsultasjon/rettleiing og nett verksbygging Statistikken syner at 2010 har vore eit svært aktivt år ved RVTS Vest, med fleire tiltak og fleire arrangement enn fjoråret, trass lågare bemanning. Vi har i løpet av året møtt totalt fagpersonar på våre arrangement og aktivitetar (merk at statistikken ikkje korrigerar for at same fagpersonen deltek i ulike saman heng, eller at ulike tilsette møter dei same fagpersonane). Det tilsvarande talet i 2009 var Typar utadretta aktivitet Hovudmengda av aktiviteten ved RVTS Vest fordeler seg på kurs-/undervisningsverksemd konsultasjon/ rettleiing og nettverksbygging (samarbeidsmøte m.m.), som figur 4 viser. Ein gjer merksam på at enkelt ståande konsultasjonar over telefon, som vi har svært mykje av, ikkje er medrekna i statistikken. Det er også viktig å merke seg at statistikken berre tel ekstern aktivitet, og ikkje interne møte/hendingar. Kvaliteten i våre tenester Vel så viktig som kor mykje aktivitet vi har, er kvaliteten i denne, og korleis vår verksemd vert vurdert av dei vi møter. Vi har i 2010 vore systematiske i å innhente skriftlege evalueringar av vår kurs-, undervisning og konferanseverksemd. I 2010 vart følgjande 35 arrangement skriftleg evaluert: Septemberkonferansen 2010 Temadagar om flyktningar og tvungen migrasjon i Egersund, Fonna, Nordfjord, Indre Sogn, Ytre Sogn og Sunnfjord, Hordaland og Stavanger (14) Undervisning ved EM-mottak Bergum, Førde (2) Kurs for etterlatne etter sjølvmord Bergen Undervisning om sjølvmordsførebygging, sosionom utdanninga, HiB Temadagar om sjølvmordsførebygging i Førde, Nordfjordeid og Sogndal (3), Fagteam sjølvmordsførebygging; undervisning Bømlo, Haraldsplass, New Page, Hero mottak, Stavanger barneverntjeneste, Stavanger og Hå mottak, Vik fengsel, Årstad bydel Krisesenterutdanninga Erfaringskonferansen om helseskadelege tradisjonar: Tvangsekteskap og kjønnslemlesting Haldningskonferansen Til saman har 746 deltakarar frå disse 35 arrangementa levert inn skriftlege evalueringar, der dei har kunna evaluere kvaliteten i innhaldet på under visninga ved å velje ein av fire kategoriar; svært nøgd, nøgd, mindre nøgd eller misnøgd. I figur 5 har vi slått saman alle evalueringane frå alle arrangementa. Vi ser då at heile 93 % av dei 746 deltakarane kryssar av for at dei er svært nøgd eller nøgd med vår under visning. Dette er å rekne for svært høg grad av tilfredsheit med våre undervisningstenester. Figur 4: Typar ekstern aktivitet ved RVTS Vest, 2010 Figur 5: Deltakarar si evaluering av vår undervisningsog kursverksemd i 2010 (746 deltakarar frå 35 arrangement) Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 11

12 Bilete frå Septemberkonferansen 2010 med tittelen Ein krevande jobb - hjelp til hjelparen, der over 200 menneske deltok. Kontaktformer Det meste av vår aktivitet skjer ute i regionen, som figur 6 viser (merk igjen at einskilde konsulta sjonar over telefon ikkje er medrekna): Geografisk fordeling av tenester Det er ei sentral målsetting for RVTS Vest å nå bredt ut i regionen med våre tenester, og etterstreve ei repre sentativ geografisk fordeling av kor fagfolk vi møter kjem frå. Vi lukkast relativt godt med dette, men ein ser likevel framleis ei svak forfordeling av fagfolk frå nedslagsfeltet til Helse Bergen i disfavør av dei frå Helse Stavanger, relativt til folketal. Vi vil jobbe vidare med eit fokus på korleis forskjellen kan utjamnast. Med omsyn til Fonna og Førde låg vi i 2010 likevel nærare idealet enn i Figur 7 viser geografisk tilhøyre hjå dei fagpersonane vi møter, vist relativt til folketalet i dei fire føretaks områda i region vest. Fordeling av aktivitet i høve til sektorar i tenesteapparatet Vidare ser ein at dei to sektorane vi samhandlar mest med er helse og sosial, og BUFeteat og Barnevern, dernest skule/utdanning og asylmottak/ integreringstenester. Fordelinga er ikkje uventa, og er slik vi forstår det i samsvar med vårt oppdrag. Fordelinga av tenester vi samhandlar med syner av figur 8. Fordeling av aktivitet i høve til nivå i tenesteapparatet Når det gjeld nivå av tenester vi samhandlar med, syner statistikken av vi i størst grad når ut til kommunale tenester, dernest til spesialiserte tenester. Fordelinga går fram av figur 9, og er også som forventa sett i lys av våre prioriteringar. Arbeid i og på tvers av team og temaområde Ei anna sentral målesetting for RVTS Vest er å integrere dei ulike miljøa og temaområda ved senteret, slik at dette også tener til integrerte tenester ute. Ein ser at vi med omsyn til aktivitet som skjer i samarbeid mellom team har lege stabilt dei siste tre åra. Grunna generell auke i vår aktivitet utgjorde likevel dette ein relativt mindre prosentdel av vår totale aktivitet i 2010 samanlikna med i Vi vil i det drøfte om det er noko vi bør gjere for å endre denne tendensen (Figur 10). Vidareutdanning i Vald og traumatisk stress Studentane på RVTS Vest si vidareutdanninga Vold og traumatisk stress: Tverrfagleg forståing og tiltak hadde hausten 2010 sitt fjerde og avsluttande semester. 35 studentar fullførde utdanninga. Utdanninga utgjorde 60 studiepoeng over to år, og hadde fire modular som var utforma på bakgrunn av RVTS sitt oppdrag; I) ei heilskapleg forståing av reak sjonar og konse kvensar Figur 6: Kontaktformer i ekstern aktivitet ved RVTS Vest, 2010 Figur 7: Geografisk tilhøyre hjå deltakarar på RVTS Vest sine arrangement, sett relativt til folketalet i dei fire føretaksområda, Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

13 av vald og traumatisk stress, II) kompetanse på å gjenkjenne uttrykk for at menneske slit med konsekvensar av vald og traumatisk stress, III) handlingskompetanse i kommunikasjon, relasjonsskaping og bruk av verktøy for å få tilgang til traumatisk historikk og å gjere risikovurderingar, og IV) handlingskompetanse i høve til fleirfagleg arbeid for å sikre ein best mogleg livssituasjon for menneske råka av vold og traumatisk stress. Studiet var forankra i Høgskulen i Bergen (HiB), som hadde det formelle ansvaret, medan RVTS Vest hadde fagansvaret og sto for dagleg drift. Tilsette ved RVTS stod sjølve for det meste av undervising og rettleiing knytt til studiet. Som figur 11 syner, var studentane svært nøgde med utdanninga. neste kull tek over også ansvaret for dagleg drift av utdanninga. Utdanninga vil i hovudsak fylgje same plan som sist, og RVTS Vest vil framleis bidra med kjerneundervisninga innan temaområda flyktninghelse, vald og overgrep og sjølvmordsførebygging. Figur 11: Studentane på Vidareutdanning i vald og traumatisk stress si samla evaluering av dei månadlege samlingar i studiet i 2010 Neste kull startar opp hausten Det har i møter med HiB blitt bestemt at HiB frå og med Bilete frå avslutninga for Videreutdanning i vald og traumatisk stress, 25. november Figur 8: Kva for tenester RVTS Vest samhandlar med, 2010 Figur 9: Kva tenestenivå RVTS Vest samhandlar med, 2010 Figur 10: Ekstern aktivitet i og på tvers av dei ulike teama ved RVTS Vest, 2010 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 13

14 Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Regionalt samarbeid om arrangement Senteret har i 2010 arrangert ei rekkje temadagar, kurs og seminar i samarbeid med andre aktørar i regionen. Slik vår måte å jobbe på har utvikla seg, kan ein i dag i liten grad skilje ut noko som er reine RVTS arrangement. Vi søkjer å unngå arrangement som ikkje er lokalt initiert og forankra. Lista som følgjer er berre nokre få eksempel på slikt samarbeid: Utstrakt samarbeid om bruk av kvarandre sine medarbeidarar som undervisarar på kurs og arrangement. Blant anna har medarbeidarar ved RBUP, BUFetat, Senter for Krisepsykologi med fleire, hatt ansvaret for ulike dagar på vår vidare utdanning, og vi har bidrege på same måte på andre miljø sine arrangement, deriblant gjennom ein workshop på RBUP Vest sin Høstkonferanse Samarbeid med Høgskulen i Bergen om Vidareutdanning i vald og traumatisk stress Samarbeid med Smerteklinikken om vidareføring av dagskonferansen Smerte og kultur til andre delar av regionen Samarbeid rundt Opplæringsprogrammet sammen med KORUS og RBUP (sjå neste side) Samarbeid med Barns Beste, BUFetat, RBUP, Bergensklinikken, Helse Bergen og Helsedirektoratet om konferansen Gjør noe med det Samarbeid med SMIH om evaluering av gruppetilbud Samarbeid med Møllerhagen skole om konferanse om vald og overgrep Samarbeid med fylkesmennene om vold i nære relasjoner og kommunale handlingsplaner Samarbeid med Barnehuset og det nordiske nett verket om konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt Samarbeid med ART senteret og skoler om ART trenerkurs Samarbeid med Nygård Skole og MOKS om ICDP foreldregrupper for foreldre frå etniske minoritetar Samarbeid med Kirkens Bymisjons, EMPO, BUFetat Bergen, Ny Sjanse og MOKS om samlingar og aktivitetar for menn etnisk norske og med minoritetsbakgrunn Samarbeid med LEVE om temadagar om etterlatne etter sjølvmord i alle føretaksområda Formelle samarbeidsavtalar Dei skriftlege samarbeidsavtalane med andre regionale ressursmiljø har også i 2010 blitt vidareført og halde ved like gjennom samarbeid og samarbeidsmøte. Lista over dei miljøa RVTS Vest per i dag har formelle samarbeidsavtalar med inkluderer; BUFetat Vest RBUP Vest UDI, Regionskontor vest Barnehuset i Bergen VIVAT V27 ved Betanien BUP Senter for krisepsykologi Høgskulen i Bergen RVTS Vest har vore med å bidra på fleire regionale konferansar i Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

15 Nasjonalt samarbeid Samarbeid med nasjonale forskings- og kompetansemiljø Ein har i 2010 vidareført strukturane og dei faste leiarmøta mellom RVTSane og dei nasjonale sentra NSSF, NAKMI og NKVTS. RVTSane har per i dag også formelle samarbeids avtalar med dei nasjonale aktørane Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin, Folkehelse instituttet og VIVAT. Samarbeidet med Folkehelseinstituttet handlar om å utarbeide regional statistikk over førekomsten av sjølvmord for perioden , og ein sentral del av samarbeidet med NSSF har vore knytt til implementering av Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Elles har samarbeidet mellom RVTS Vest og VIVAT Norge om arrangering av kurs i førstehjelp ved sjølvmordsfare blitt følgt opp i perioden. Eit viktig satsingsområde i 2010 har vidare vore spreiing av Brøset sin sinnemeistrings modell i samarbeid med Brøset kompetanse senter. Eit kull på rundt 30 terapeutar vart rekruttert i løpet av våren 2010 og utdanninga starta med første samling i september. I 2010 har det også vore eit nasjonalt samarbeid som har involvert både direktorat, nasjonale sentra, og regionale samarbeidsmiljø som KORUS og RBUP, knytt til utvikling og implementering av opplæringsprogrammet om barn av psykisk sjuke og rusmisbrukande foreldre for ein utvald modellkommune i kvar region. I vest vart opplæringsprogrammet gjennomført i Askøy kommune hausten Det har også blitt etablert eit nasjonalt samarbeid knytt til RVTS Vest sitt oppdrag om kompetanseheving på området Religiøse gruppe og brotprosessar, der blant andre NKVTS, andre RVTSar og Institutt for sjelesorg ved Modum Bad var representert på eit arbeidsseminar om temaet. Desse med fleire skal bidra på ein konferanse om temaet som vi skal arrangere i mars Vidare har det også i 2010 vore faste møter på team og temanivå, der medarbeidarar frå dei respektive RVTSane med funksjonar eller engasjement knytt til temaområda flyktningar og tvungen migra sjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging har møttes for å samordne tenester og strategiar og for å utvikle samarbeid på tvers regionane, og der dei nasjonale sentra også har vore representert gjennom fagpersonar med relevante oppgåver og funksjonar. Samarbeid mellom RVTSane RVTS leiarane har også i 2010 hatt fleire eigne møter for halde kvarandre gjensidig orientert, koordinere innsatsen, og sjå til ei best mogeleg ressursutnytting. Møta fokuserer på felles utfordringar, identifisering av utviklingsområde og er også eit rom for generell kollegastøtte og problemløysing. Viktige tema som har vore diskutert er oppdragbrevet og fortolkinga av dette, organisatorisk plassering og tilhøyrande utfor d ringar, felles innsatsområde og samarbeidsoppgåve. Leiargruppa har møttes i tilknyting til dei nasjonale leiarmøta, og før dialogmøta med Helsedirektoratet, for å førebu saker. Eit framleis viktig tema har vore utvikling av sentra sine websider. Sentra har til dette arbeidet delt på løna til ein felles webredaktør i halv stilling ut Ei assosiert fellessatsing har vore utvikling av nettmagasinet Innblikk, der RVTSane har delt på ei full stilling til ein journalist som i dialog med alle RVTSane har produsert informative tekstar rundt dei sentrale temaområda sentra arbeider med. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 15

16 Foto: Faces of Peru av Alex E. Proimos under CC-lisens Internasjonalt samarbeid Samarbeid med Paz y Esperanza i Ayacucho, Peru Fagteam flyktningar og tvungen migrasjon har i 2010 vidareført samarbeidet med NGOen Paz y Esperanza (Fred og Håp) i Ayacucho, Peru, gjennom prosjektet Styrking av kunnskap innan det sosiale mental helse-feltet med individfokus gjennom deling av erfaringar. To frå teamet deltok i felt arbeid der 11. og 12. oktober, og deltok vidare i planlegging og gjennomføring av kurset Fortaleciendo competencias en salud mental comunitaria con un enfoque poblacional desde el compartir de nuestras experiencias i Ayacucho 14. og 15. oktober. Målgruppa var personar som arbeider i mental helsefeltet i Ayacucho og på landsbygda i området, samt studentar. I overkant av 90 personar deltok. Samarbeidet rundt kurset inkluderte også personar frå lokale helsemyndigheiter og frå Universidad Peruana Cayetano Heredia i Lima. TENTS-TP RVTS Vest har hatt eit samarbeid med ei rekkje europeiske land gjennom det EU finansierte prosjeket TENTS-TP (The European Network of Traumatic Stress, Training & Practice). Eit særleg tett samarbeid har vore med Inspectorate of Emergency Situations i Bukuresti og West University of Timioara. Prosjektet vert nærare presentert på neste side. Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Når det gjeld RVTS Vest sitt arbeid knytt til handlingsog strategiplanar slik som Vendepunkt, Strategiplan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn, Handlings plan mot kjønnslemlesting og Handlingsplan mot tvangsekteskap, er dette i aukande grad ein integrert del av sentret si generelle verksemd og ikkje lett å skilje ut som noko eige. Når det gjeld dei to sistenemnde følgjer vi blant anna opp samarbeidet med Fylkesmennene og BUFetat rundt dei tverrfaglege nettverks- og erfaringsseminara. Fra hausten 2010 har vi saman med utvalde familiev ernkontor delteke i det nasjonale kursopplegget Kultur og traumesensitiv behandling i arbeid med æres relatert vold, initiert av BUF-direktoratet. Tanken er å vidareføre eit regionalt samarbeid med familievernkontora på dette feltet etter endt kursing. Vidare har vi hatt undervisningsoppdrag og temadagar knytt til førebygging av kjønnslemlesting generelt retta mot helsepersonell og spesielt med vekt på informasjon om behandligstilbod til omskårne kvinner. Ein eigen konferanse om Nytt tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse er helde på førespurnad frå Helsedirektoratet. Viktige satsingar rundt tiltaka i dei to førstnemnde er samarbeidet med dei andre RVTSane og NKVTS om krisesenterutdanninga, samarbeidet med kommunane i vår region om kommunale handlingsplanar mot vald, og den nemde spreiinga av sinnemestringsmodellen gjennom rekruttering til og oppstart av utdanninga hausten Elles vidarefører vi det omfattande arbeidet som har vore lagt ned for å initiere og følgje opp tverretatlege kommunale eller bydelsvise konsultasjonsteam i alle områder i Region vest. Det har også i 2010 vorte starta nye konsultasjonsteam, og det er no over 30 slike i regionen. 16 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

17 Assosiert/eksternt finansiert aktivitet TENTS-TP Prosjektet TENTS-TP har vore eksternt finansiert gjennom EU, og er koordinert frå Centre for Psychological Trauma ved Universitetet i Amsterdam. Prosjektet har kartlagt kapasitet og kompe tanse i europeiske land med omsyn til psykososial oppfølging etter større ulykker og katastrofer, og har utvikla evidensbaserte retnings liner for slik oppfølging. Prosjektet er no i ein avsluttande implementerings- og disseminerings fase der ein implementerer retningslinene og driv kompetanse heving på feltet gjennom etablerte samarbeids partnarar i dei respektive landa. Utover vårt eige land har vi i prosjektet ansvaret for samarbeidet med Romania. Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå Første fasen i fagutviklingsprosjektet Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge - auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå vart tildelt kr ,- frå Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering via organisasjonen Redd Barna. Intensjonen er å førebygge vidare vald og overgrep samt redusere skadeverknadane av slike belastningar, gjennom å styrkje kompetansen på feltet i kommunane generelt, og konsultasjonsteama si evne til å handtering av slike saker spesielt. Prosjektet siktar mot å kvalifisere kommunale ressurspersonar til å kunne undervise andre personar i eigen kommune som arbeider med barn og unge (ei rekkje yrkes gruppe, trenarar, med fleire). Vidare er målet at dei skal inneha kompetanse til å fungere som rettleiarar i konkrete saker som vedgår vald og overgrep mot barn. Sinnemeistring Som nemnt over har vi teke over sinnemeistringstilbodet som tidlegare var lagt til Klinikk for Sikkerheit ved Sandviken sjukehus. Vi har no ein fagperson i full stilling til knytt oss, finansiert av Helse Bergen, som driv sinnemeistringsgrupper saman med ein medarbeidar i Fagteam VSO og som også er involvert i forhold til spreiinga av sinnemeistringsmodellen utvikla ved Brøset kompetansesenter. Meininga er at vi gjennom å ha eigne grupper byggjer erfaring og kompetanse til å kunne ha ein rettleiings- og støttefunksjon overfor fagfolk som etter kvart startar slike grupper rundt i regionen. Vi er no godt i gang med å stimulere til slik verksemd gjennom sinnemeistringsutdanninga vi driv i samarbeid med Brøset. Klinisk metodeutprøving Vidare får vi ein prosentdel (tilpassa folketalet i Helse Bergen i forhold til dei andre føretaksområda) av dei midlane som går til dei regionale helseføretaka for arbeid med traumatiserte flyktningar. Vi har nytta desse midlane til fire 20 prosent stillingar til klinisk verksemd. Det har i 2010 vore eit eige fellesskap med faste møter for dei ved senteret som driv terapi (inkludert sinnemeistringsgrupper), der psykiater Jone Schanche Olsen har hatt eit overlegeansvar. Bilete frå opninga av Utdanningsprogrammet i sinnemeistring, 13. september Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 17

18 Budsjett og regnskap med kommentarar Som nemnt over fekk RVTS Vest for 2010 ei grunntildeling frå Helsedirektoratet på kr ,- etter frådrag, og ei samla ramme på kr ,- inkludert øyremerka ekstratildelingar. Regnskapsrapporten viser eit mindre forbruk på kr ,- i høve til denne ramma, noko som må sjåast som ein svært god balanse. Planar og ressursbehov for 2011 Målsettinga for 2011 er å bygge vidare på det grunnlag som har vorte lagt rundt kompetanseheving og nettverksbygging på temaområda flyktninghelse og tvungen migrasjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging (og kjønnslemlesting som ein del av alle temaområda) i samsvar med dei føringane vi får frå Helsedirektorat for senterets verksemd, justert i høve til meir spesifikke oppdrag og punkt i aktuelle handlingsplanar. Sentrets virksomhetsplanar for 2011 viser meir detaljert korleis vi vil løyse disse oppgåvene. Vi kjem til å ta opp igjen arbeidet med visjon og strategi Arbeidet rundt kommunikasjonsstrategi vil bli vidareført, der utvikling av web som kommunikasjonskanal vil stå sentralt. Elles planlegg RVTS Vest separate temadagar for krisesentertilsette i regionen der ein kombinerar undervisning og grupperettleiing. Pågåande prosjekt vert vidareført etter planen. Her kan ein spesielt nemne oppdraget knytt til religiøse gruppe og brot prosessar som vert avslutta i 2011 med ein nasjonal konferanse i mars. Senteret har hatt monaleg aktivitet innan dei rele vante arbeidsområda i Vi har opplevd stadig auka etterspurnad etter våre tenester og ser et klart behov for fleire stillingar til drift i Generelt ser ein at senterets sitt ansvar for heile regionen er særleg ressurskrevjande, på grunn av reisetid og anna. Vi ser det derfor som uheldig at vi får råd til stadig færre stillingar ved senteret så lenge tildelinga ikkje vert justert for løns og prisvekst. For å klare å følgje opp det aktivitetsnivået vi hadde i 2010, søkjer vi derfor Helsedirektoratet om ei tildeling tilsvarande fjoråret justert for løns og prisvekst, samt midlar til å byggje oss opp att til det bemanningsnivået vi har hatt dei to føregåande åra. Dette betyr ein søknad om kr ,-, basert på følgjande reknestykke: Fjorårets tildeling + 3,25 %: kr ,- Ei ekstra stilling (inkl. sosiale kostnader): kr ,- Sum: kr ,- 18 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

19 Til slutt gjer vi merksam på septemberkonferansen 2011 som skal ha Traumer i forkledning som tema: VEDLEGG: Regnskapsrapport for Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 19

20 Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / /

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2011 Årsrapport2011.indd 1 03.05.2012 11:12:13 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2012 Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05.2013 13:38:42 2 Årsrapport 2012 Ressurssenter om vald, traumatisk stress

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan

Strategi- og tiltaksplan Strategi- og tiltaksplan 2017 2021 1 Ambisjon Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering sin ambisjon er å vere ein kompetent og oppdatert bidragsyter innan kunnskapsutvikling, nettverksbygging,

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Helsetilbodet til asylsøkjarar - aktuell informasjon 15. mars 2015

Helsetilbodet til asylsøkjarar - aktuell informasjon 15. mars 2015 Side 1 av 5 Presisering til innhald i e-post sendt 15. mars 2016 Eg ber om at denne e-posten blir sendt vidare til alle som fikk e-posten eg sendte 15. mars. Presisering av rutinar for betaling av eigendelar

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Haugesund sjukehus

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Felles FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Hovedstrategien er ei felles

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer