Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

2 Innhald Forord ved senterleiar Side 03 Bakgrunn Side 04 Organisering og tilknytning Side 04 Økonomi og personal; nøkkeltal Side 05 Profilering av senteret Side 06 Kompetanseheving i tenesteapparatet Side 11 Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Side 14 Nasjonalt samarbeid Side 15 Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Side 16 Assosiert/eksternt finansiert aktivitet Side 17 Budsjett og regnskap med kommentarar Side 18 Planar og ressursbehov for 2011 Side 18 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / / 2 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

3 Forord ved senterleiar Som årsrapporten syner har også 2010 vore eit aktivt år for RVTS Vest, med nærare oppmøte på våre arrangement. Ein ser også god spreiing av tenestene våre, både geografisk og med omsyn til sektorar. Dette vart også stadfesta av evalueringa av RVTSane som Rambøll Management Consulting AS gjennomførde i 2010, som mellom anna skulle sjå på i kva grad vår administrative plassering i helse sektoren fører til at vi når mindre ut til andre sektorar. Under søkinga synte også at 73 prosent av dei spurte i kommunale tenester kjende til oss, og like godt i føretaksområda Fonna, Stavanger og Førde som i Bergen. Gledeleg er det også at tenestene våre vert sett pris på. I 2010 evaluerte vi 35 av arrangementa våre, og 93 % av dei 746 deltakarane som svara sa seg svært nøgd eller nøgd. Framleis er seminar og temadagar rundt temaområda flyktninghelse og tvungen migrasjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging ein sentral del av vår verksemd. Samstundes ser ein tendens til at meir av vår aktivitet vert organisert rundt nasjonale implementeringar knytt til ulike handlings planar. I 2010 var ei slik satsing samarbeidet med fleire direktorat, nasjonale sentra, og regionale sam arbeidsmiljø knytt til utvikling og implementering av opplærings programmet om barn av psykisk sjuke og rusmisbrukande foreldre. Vi har også helde fram med K risesenterutdanninga, og begynt spreiinga av Brøset kompetanseseter sin sinnemeistringsmodell gjennom oppstart av utdanning for eit kull på rundt 30 framtidige terapeutar. Det har også i 2010 vore særs viktig for oss vidareutvikle webtenestene våre som kanal for kunnskapsformidling og nettverksbygging. Som ein del av denne satsinga tok vi i oktober 2010 steget inn i dei sosiale media Facebook og Twitter. Vi opplever at dette gjev oss ein tettare og meir dynamisk kontakt med våre målgruppe og samarbeidspartnarar, noko som også gjenspeglar seg i fleire besøk på sidene våre. Etter fem privilegerte år som senterleiar trekkjer eg meg no attende for å verte meir fagperson igjen. Eg vil takke mine leiarar i Helse Bergen, nasjonale og regionale samarbeidspartnarar, og ikkje minst mine fantastiske kollegar ved RVTS Vest for det eg har opplevd som ei unik lagånd rundt oppbygginga av senteret i desse åra. Og så er det ei glede å kunne gje stafettpinnen vidare til min næraste kollega Venke A. Johansen, som allereie har mykje erfaring i rolla etter å ha vore nestleiar og også fungerande senterleiar i mine permisjonar, seinast våren/sommaren Mvh Dag Ø. Nordanger Senterleiar til 14. februar 2011 Venke A. Johansen Senterleiar f.o.m 14. februar 2011

4 Bakgrunn RVTS-Vest vart etablert januar 2006 på oppdrag frå den gong Sosial- og helsedirektoratet. Senteret har ansvar for fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og byggjer verksemda på oppdragsbrev og øyremerka midlar frå Helsedirektoratet. Føremålet med RVTS Vest, og dei tilsvarande ressurssentra i dei andre fire landsdelane, er å styrkje regional kompetanse på vald- og traumefeltet medrekna sjølvmordsførebyggande arbeid på permanent basis. RVTS ane skal bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tilbod gjennom kompetanse bygging i teneste apparatet, og utvikle hensiktsmessige samarbeidsmodellar på tvers av profesjonar, samfunnssektorar og forvaltningsnivå. Organisering og tilknytning RVTS Vest er organisert som ein eigen seksjon under Klinikk for psykosomatisk medisin ved Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen HF. Internt er RVTS Vest primært organisert i tre fagteam: Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon (heretter Fagteam FTM), Fagteam vald og seksuelle overgrep (heretter Fagteam VSO), og Fagteam sjølvmordsførebygging (heretter Fagteam SF). Senteret vektlegg utvikling av spisskompetane innan kvar enkelt av desse tema områda men samstundes tett samarbeid mellom dei tre teama, som har overlappande kompetanse område. Fleire av dei tilsette har deltidsstillingar i ulike verksemder innan helsetenesta og i barne- og familievern, for å sikre senteret ei nær tilknyting til praksisfeltet. 4 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

5 Økonomi og personal; nøkkeltal Budsjett og regnskap Senteret fekk for 2010 eit grunntiltilskot for drift frå Helsedirektoratet på kr Eit mindreforbruk på kr ,- gjekk i frådrag, med då eit samla grunntilskot attende på kr ,-. Ut over dette mottok vi seinare øyremerka tildelingar for arbeid med Handlingsplan mot kjønnslemlesting på kr ,-, arbeid med Handlingsplan mot vold i nære relasjonar på kr ,-, implementering av opplæringspakke i militærpsykiatri på kr ,-, og spreiing av Brøset sin sinnemeistringsmodell på kr ,-. Dette utgjer ei samla ramme på kr ,- til drift i Regnskapsrapporten viser eit mindreforbruk på kr ,- i høve til ramma, noko som må sjåast som ein svært god balanse. Personalressursar Ved utgongen av 2010 hadde RVTS Vest tilsett i 13,1 stillingar fordelt på 20 tilsette. Dette er noko under det ein har lege stabilt på dei siste åra. Talet er likevel ikkje representativt for heile 2010, då både Fagteam FTM og Fagteam SF vart færre tilsette i løpet av hausten (reduksjon på 100% stilling i kvart team). Fagteam VSO hadde mindre stillingsressursar i samband med vikariat for senterleiar frå medio mars til september. Under syner oversikt over senterets personalressursar per : Tversgåande funksjonar 4,9 stillingar Senterleiar 70 % Nestleiar 20 % Spesialkonsulent med administrative oppgåve 100 % Sekretær 100 % Webredaktør og koordinator 50 % Undervisingskoordinator 50 % Spesialkonsulent for skadelege tradisjonar 100 % Fagteam VSO 3,8 stillingar Teamleiar, klinisk sosionom 100 % Intensivsjukepleiar / Dr. Polit. 80 % Psykologspesialist 50 % Psykolog 50 % Barnevernspedagog 50 % Klinisk sosionom 50 % Fagteam FTM Teamleiar, psykologspesialist 80 % Psykologspesialist 80 % Fysioterapeut 50 % Spesialkonsulent med tverrfagleg bakgrunn 50 % Fagteam SF Teamleiar, psykiatrisk sjukepleiar 80 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % Psykiatrisk sjukepleiar 50 % 2,4 stillingar 2,0 stillingar I tillegg kjem to 20% stillingar finansiert av VIVAT, ein 100% stilling til drift av sinnemestringsgrupper finansiert av Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, og fire 20 % stillingar knytt til klinisk verksemd, finansiert av Helse Vest. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 5

6 Profilering av senteret Kommunikasjonsstrategi og webtenester Utvikling av nettsidene til senteret som formidlingsog kommunikasjonskanal har vore eit prioritert område i I oktober 2010 tok RVTS Vest steget inn i dei sosiale media. Nettverksbygging er ein del av oppdraget vårt, og vi ser på dei sosiale media som ein arena for dette. Mange samarbeids partnarar og privatpersonar i målgruppa vår nyttar sosiale media, og RVTS Vest ynskjer å vere synleg for desse gjennom å vere til stades der. Vi nyttar Facebook og Twitter som kanalar for informasjonsformidling på lik line med våre nettsider. Samstundes får vi ei meir interaktiv tilnærming til våre brukarar, og deling av kunnskap går lettare. Twitter skil seg frå Facebook ved at den gjev oss moglegheit til å fange opp kva som skjer av aktuelle mediesaker og kva som opptek våre samarbeidspartnarar til ei kvar tid. I hovudsak publiserer vi følgjande på Facebook og Twitter: Kurs/konferansar/nyhende i regi av RVTS Vest Kurs/konferansar/nyhende i regi av dei andre RVTS/nasjonale kompetansemiljø og samarbeidspartnarar Relevante avisartiklar/fagartiklar Publikasjonar frå Helsedirektoratet/ nasjonale kompetansemiljø Vidare nytta RVTS Vest også i 2010 den same teknologiske plattforma for websider som RVTS Øst, -Sør og -Nord, og er tilknytt den felles webportalen for RVTSane; Over er det bilete av RVTS Vest si nettside, samt Facebook- og Twitterprofil. 6 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

7 Foto: Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 7

8 Trafikk på nettsidene, periode: Figur 1: Talet på besøk og geografisk lokalisering for oppkopling mot Figur 2: Besøkte sider på Figur 3: Direkte/ indirekte trafikk inn mot Trafikk inn mot nettsidene Samla ser ein at nettsidene er ein stadig meir brukt ressursbase for våre mål grupper. For 2010 under eitt viser statistikken over nettrafikken besøk på nettsidene våre, via 179 byar og tettstadar, noko som er ein auke frå Truleg heng det aukande talet på besøkjande saman med oppkoplinga mot sosiale media hausten 2010; som figur 1 syner var det markant fleire som fann oss siste kvartal 2010 samanlikna med tidlegare på året. Som forventa og ønska er der ein overrepresentasjon frå kontaktpunkt i Region Vest. Mønster i besøk på nettsidene Frå senteret si velkomstside ser ein at dei fleste besøkjande går vidare til informasjon om kurs og konferansar, der særleg informasjon om Septemberkonferansen har vore mykje søkt. Tala gjenspeglar truleg at konferansen, som i 2010 vart arrangert for fjerde året, har etablert seg som ei merkevare for RVTS Vest med svært gode evalueringar. Vidare går også mange inn på vår oversikt over presentasjonar for kurs og arrangement vi har helde. Fordelinga samsvarar med senteret si målesetting om kva vi ynskjer å kommunisere, og går fram av figur 2. Direkte og indirekte trafikk Samanlikna med 2009, ser ein at relativt fleire besøkjande no kjem til oss via tilvisingsnettsider. Opp mot seksti prosent kjem inn på denne måten. At dette talet har auka sidan 2009 heng saman med at peikesida for RVTSane no har etablert seg som ein mykje brukt portal, og også at stadig fleire av våre samarbeidspartnarar har lenkjer til oss. Ein ser at dei fleste indirekte besøk kjem via fellesportalen og at også mange finn oss via NKVTS sine sider. Inntrykket er at dei fleste besøkjande søkjer oss selektivt; mindre enn ti prosent finn oss via søkjemotorar. Dette vil truleg endre seg noko for 2011, i og med at vi er meir synlige i søkjemotorane no enn tidlegare på grunn av eit meir bevisst forhold til søkjemotoroptimalisering. I tillegg vil det å være til stades i sosiale media gjere ein meir synleg i søkjemotorane. Ein ser at Facebook allereie er den tredje største tilvisingsnettstaden, sjølv om vi var i dette mediet berre dei to siste månadane av Dei nemnde statistikkane går fram av figur 3.

9 Skriftleg og vitskapleg produksjon Vitskapelige publikasjonar/arbeid Bisson, J.I., Tavakoly, B., Witteveen, A.B., Ajdukovic, D., Jehel, L., Johansen, V. A., Nordanger, D., Garcia, F. O., Punamaki, R.L., Schnyder, U., Sezgin, A. U., Wittmann, L., & Olff, M. (2010). TENTS guidelines: development of post-disaster psychosocial care guidelines through a Delphi process. British Journal of Psychiatry, 196, Andre skiftlege arbeid Blanke ansikter, Kronikk i Bergens Tidende, , D. Nordanger og H. Braarud Betennelse i nærmiljøet, Kronikk i Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Møte med det selvmordstruede menneske av Gry Bruland Vråle. Bokanmeldelse i Suicidologi 2010, årgang 15, nr. 1, G. Austad: med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/2010-nr1/vrale. pdf Foredrag og papers på internasjonale vitskaplege konferansar Johansen Venke A, Nordhaug Inge, Dybsland Reidun (2010). Disclosure of violence and sexual abuse against children; The consultation team model in Western Norway, Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Dybsland Reidun (2010). From Concern to Action: The Teacher`s Role in Disclosing Child Abuse. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Foredrag på andre internasjonale konferanser/kurs Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). El trauma como experiéncia, local, nacional y internacional (Erfaringar med traume lokalt, nasjonalt og internasjonalt). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). La rehabilitación del trauma en el cuerpo y prevención de las secuelas (Rehabilitering av kroppslege traume og førebygging av sekveler). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Vårdal, R. og O Loughlin, P. (2010). Ejercicios, juegos y actividad física (Øvingar, leikar og fysisk aktivitet). Del av førelesning saman med Anamaria Silva Saavedra Autocuidado (Eigenomsorg). Traumekonferanse i Ayacucho oktober, Peru Posters på vitskaplege konferansar Johansson Espen Rutle, Johansen Venke A., Nordanger Dag Øystein (2010). How to present the whole picture: The role of an education program in competence dissemination, Western Norway. Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway. The XVIIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. September, Honolulu Gjertsen, F., Nesje, I., Espeland, B., Haddeland, A-L., Reinholdt, N. P. og Else Helen Stokkvik (2010). Variation in Suicide mortality across regions in Norway ,The 13th European Symposium on suicide and suicidal Behavior September, Roma Jakobsen, V., Stokkvik, E. H., Wikander, A. M. (2010). Course for bereaved following suicide.,the 13th European Symposium on suicide and suicidal Behavior September, Roma Tillitsverv og representasjon Irmelin Bødtker Christensen: Styremedlem i Hordaland Barnevernsamband. Dag Ø. Nordanger: Medlem av forskningsutvalget psykiatrisk divisjon Dag Ø. Nordanger: Medlem av katastrofeteamet, Haukeland Universitetssykehus Patrick O Loughlin: Styremedlem i ISHHR Venke A. Johansen: Doktor II ved Høgskolen i Harstad Else Helen Stokkvik: Medlem i den nasjonale arbeidsgruppa om sjølvmordsstatistikk Inge Nordhaug: Styremedlem i SMIH Dybsland Reidun: Styremedlem i NFBO Mediakontakt TV-innslag Må flytta frå krisesenter til krisesenter. NRK Vestlandsrevyen , Venke A. Johansen og Espen R. Johansson: sok/krisesenter/ Traumearbeid i Peru og Noreg, likskapar og felles erfaringar. Canal 25 (Lokal TV-stasjon), Ayacucho, Peru, 13. oktober 2010., 15 min. innslag. Patrick O Loughlin og Rolf Vårdal. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 9

10 Foto: Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Radio Nye selvmordstall fra SSB. NRK Rogaland , Gudrun Austad: distrikt/rogaland/ Må flytta frå krisesenter til krisesenter. NRK P1 Hordaland, , Venke A. Johansen Samtale om selvmord i NRK Rogaland , Gudrun Austad saman med Fartein Valen Sendstad, UIS, og Målfrid Frahm Jensen, erfaringskonsulent SUS. Om vold og overgrep. Norgesglasset, NRK, , Reidun Dybsland Avisartiklar Blir syke av å vente. BA, , Marie-Christine Merametdjian Snakker om selvmord, Randaberg folkeblad, , Gudrun Austad Har du mistanke om overgrep mot born, ta kontakt med ein gong. Ikkje vent til du er heilt sikker. Avisa Hordaland, , Reidun Dybsland Viktig å ta signal frå born, Fjordingen, , Reidun Dybsland Foreldre straffet barna med tresleiv, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Svikt i alle ledd som skulle beskytte, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Snakk om selvmord, Stavanger Aftenblad, , Gudrun Austad Hjelper voldsmenn i Bergen, Byavisen, , Espen R. Johansson Over 100 barn rømte hjemmefra, Bergens Tidende, , Inge Nordhaug Intern kompetanseheving Tilsette ved senteret har også i 2010 søkt å utvikle sin eigen kompetanse. Vi har blant anna hatt deltaking på The European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior i Roma og på ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect på Hawaii, begge steder i kombinasjon med formidling av eiga forskning og utviklingsarbeid. Vi har også delteke på relevante nasjonale og regionale konferansar, deriblant RBUP Vest s Høstkonferanse, også her med eigne bidrag. Ein må samstundes påpeike at vi også får kompetanseheving gjennom eigne konferansar der vi i tillegg til eigne krefter har leigd inn føredragshaldarar og kursleiarar, som for eksempel vårt store årlege arrangement Septemberkonferansen. Også i 2010 har vi hatt ein tilsett som student på masterstudiet Vold, traumer og selvmordsforebygging i Oslo. Som figur 4 på neste side viser har ein noko større del av vår aktivitet i 2010 vore eigenutvikling samanlikna med året før. 10 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

11 Kompetanseheving i tenesteapparatet Undervisning, konsultasjon/rettleiing og nett verksbygging Statistikken syner at 2010 har vore eit svært aktivt år ved RVTS Vest, med fleire tiltak og fleire arrangement enn fjoråret, trass lågare bemanning. Vi har i løpet av året møtt totalt fagpersonar på våre arrangement og aktivitetar (merk at statistikken ikkje korrigerar for at same fagpersonen deltek i ulike saman heng, eller at ulike tilsette møter dei same fagpersonane). Det tilsvarande talet i 2009 var Typar utadretta aktivitet Hovudmengda av aktiviteten ved RVTS Vest fordeler seg på kurs-/undervisningsverksemd konsultasjon/ rettleiing og nettverksbygging (samarbeidsmøte m.m.), som figur 4 viser. Ein gjer merksam på at enkelt ståande konsultasjonar over telefon, som vi har svært mykje av, ikkje er medrekna i statistikken. Det er også viktig å merke seg at statistikken berre tel ekstern aktivitet, og ikkje interne møte/hendingar. Kvaliteten i våre tenester Vel så viktig som kor mykje aktivitet vi har, er kvaliteten i denne, og korleis vår verksemd vert vurdert av dei vi møter. Vi har i 2010 vore systematiske i å innhente skriftlege evalueringar av vår kurs-, undervisning og konferanseverksemd. I 2010 vart følgjande 35 arrangement skriftleg evaluert: Septemberkonferansen 2010 Temadagar om flyktningar og tvungen migrasjon i Egersund, Fonna, Nordfjord, Indre Sogn, Ytre Sogn og Sunnfjord, Hordaland og Stavanger (14) Undervisning ved EM-mottak Bergum, Førde (2) Kurs for etterlatne etter sjølvmord Bergen Undervisning om sjølvmordsførebygging, sosionom utdanninga, HiB Temadagar om sjølvmordsførebygging i Førde, Nordfjordeid og Sogndal (3), Fagteam sjølvmordsførebygging; undervisning Bømlo, Haraldsplass, New Page, Hero mottak, Stavanger barneverntjeneste, Stavanger og Hå mottak, Vik fengsel, Årstad bydel Krisesenterutdanninga Erfaringskonferansen om helseskadelege tradisjonar: Tvangsekteskap og kjønnslemlesting Haldningskonferansen Til saman har 746 deltakarar frå disse 35 arrangementa levert inn skriftlege evalueringar, der dei har kunna evaluere kvaliteten i innhaldet på under visninga ved å velje ein av fire kategoriar; svært nøgd, nøgd, mindre nøgd eller misnøgd. I figur 5 har vi slått saman alle evalueringane frå alle arrangementa. Vi ser då at heile 93 % av dei 746 deltakarane kryssar av for at dei er svært nøgd eller nøgd med vår under visning. Dette er å rekne for svært høg grad av tilfredsheit med våre undervisningstenester. Figur 4: Typar ekstern aktivitet ved RVTS Vest, 2010 Figur 5: Deltakarar si evaluering av vår undervisningsog kursverksemd i 2010 (746 deltakarar frå 35 arrangement) Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 11

12 Bilete frå Septemberkonferansen 2010 med tittelen Ein krevande jobb - hjelp til hjelparen, der over 200 menneske deltok. Kontaktformer Det meste av vår aktivitet skjer ute i regionen, som figur 6 viser (merk igjen at einskilde konsulta sjonar over telefon ikkje er medrekna): Geografisk fordeling av tenester Det er ei sentral målsetting for RVTS Vest å nå bredt ut i regionen med våre tenester, og etterstreve ei repre sentativ geografisk fordeling av kor fagfolk vi møter kjem frå. Vi lukkast relativt godt med dette, men ein ser likevel framleis ei svak forfordeling av fagfolk frå nedslagsfeltet til Helse Bergen i disfavør av dei frå Helse Stavanger, relativt til folketal. Vi vil jobbe vidare med eit fokus på korleis forskjellen kan utjamnast. Med omsyn til Fonna og Førde låg vi i 2010 likevel nærare idealet enn i Figur 7 viser geografisk tilhøyre hjå dei fagpersonane vi møter, vist relativt til folketalet i dei fire føretaks områda i region vest. Fordeling av aktivitet i høve til sektorar i tenesteapparatet Vidare ser ein at dei to sektorane vi samhandlar mest med er helse og sosial, og BUFeteat og Barnevern, dernest skule/utdanning og asylmottak/ integreringstenester. Fordelinga er ikkje uventa, og er slik vi forstår det i samsvar med vårt oppdrag. Fordelinga av tenester vi samhandlar med syner av figur 8. Fordeling av aktivitet i høve til nivå i tenesteapparatet Når det gjeld nivå av tenester vi samhandlar med, syner statistikken av vi i størst grad når ut til kommunale tenester, dernest til spesialiserte tenester. Fordelinga går fram av figur 9, og er også som forventa sett i lys av våre prioriteringar. Arbeid i og på tvers av team og temaområde Ei anna sentral målesetting for RVTS Vest er å integrere dei ulike miljøa og temaområda ved senteret, slik at dette også tener til integrerte tenester ute. Ein ser at vi med omsyn til aktivitet som skjer i samarbeid mellom team har lege stabilt dei siste tre åra. Grunna generell auke i vår aktivitet utgjorde likevel dette ein relativt mindre prosentdel av vår totale aktivitet i 2010 samanlikna med i Vi vil i det drøfte om det er noko vi bør gjere for å endre denne tendensen (Figur 10). Vidareutdanning i Vald og traumatisk stress Studentane på RVTS Vest si vidareutdanninga Vold og traumatisk stress: Tverrfagleg forståing og tiltak hadde hausten 2010 sitt fjerde og avsluttande semester. 35 studentar fullførde utdanninga. Utdanninga utgjorde 60 studiepoeng over to år, og hadde fire modular som var utforma på bakgrunn av RVTS sitt oppdrag; I) ei heilskapleg forståing av reak sjonar og konse kvensar Figur 6: Kontaktformer i ekstern aktivitet ved RVTS Vest, 2010 Figur 7: Geografisk tilhøyre hjå deltakarar på RVTS Vest sine arrangement, sett relativt til folketalet i dei fire føretaksområda, Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

13 av vald og traumatisk stress, II) kompetanse på å gjenkjenne uttrykk for at menneske slit med konsekvensar av vald og traumatisk stress, III) handlingskompetanse i kommunikasjon, relasjonsskaping og bruk av verktøy for å få tilgang til traumatisk historikk og å gjere risikovurderingar, og IV) handlingskompetanse i høve til fleirfagleg arbeid for å sikre ein best mogleg livssituasjon for menneske råka av vold og traumatisk stress. Studiet var forankra i Høgskulen i Bergen (HiB), som hadde det formelle ansvaret, medan RVTS Vest hadde fagansvaret og sto for dagleg drift. Tilsette ved RVTS stod sjølve for det meste av undervising og rettleiing knytt til studiet. Som figur 11 syner, var studentane svært nøgde med utdanninga. neste kull tek over også ansvaret for dagleg drift av utdanninga. Utdanninga vil i hovudsak fylgje same plan som sist, og RVTS Vest vil framleis bidra med kjerneundervisninga innan temaområda flyktninghelse, vald og overgrep og sjølvmordsførebygging. Figur 11: Studentane på Vidareutdanning i vald og traumatisk stress si samla evaluering av dei månadlege samlingar i studiet i 2010 Neste kull startar opp hausten Det har i møter med HiB blitt bestemt at HiB frå og med Bilete frå avslutninga for Videreutdanning i vald og traumatisk stress, 25. november Figur 8: Kva for tenester RVTS Vest samhandlar med, 2010 Figur 9: Kva tenestenivå RVTS Vest samhandlar med, 2010 Figur 10: Ekstern aktivitet i og på tvers av dei ulike teama ved RVTS Vest, 2010 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 13

14 Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Regionalt samarbeid om arrangement Senteret har i 2010 arrangert ei rekkje temadagar, kurs og seminar i samarbeid med andre aktørar i regionen. Slik vår måte å jobbe på har utvikla seg, kan ein i dag i liten grad skilje ut noko som er reine RVTS arrangement. Vi søkjer å unngå arrangement som ikkje er lokalt initiert og forankra. Lista som følgjer er berre nokre få eksempel på slikt samarbeid: Utstrakt samarbeid om bruk av kvarandre sine medarbeidarar som undervisarar på kurs og arrangement. Blant anna har medarbeidarar ved RBUP, BUFetat, Senter for Krisepsykologi med fleire, hatt ansvaret for ulike dagar på vår vidare utdanning, og vi har bidrege på same måte på andre miljø sine arrangement, deriblant gjennom ein workshop på RBUP Vest sin Høstkonferanse Samarbeid med Høgskulen i Bergen om Vidareutdanning i vald og traumatisk stress Samarbeid med Smerteklinikken om vidareføring av dagskonferansen Smerte og kultur til andre delar av regionen Samarbeid rundt Opplæringsprogrammet sammen med KORUS og RBUP (sjå neste side) Samarbeid med Barns Beste, BUFetat, RBUP, Bergensklinikken, Helse Bergen og Helsedirektoratet om konferansen Gjør noe med det Samarbeid med SMIH om evaluering av gruppetilbud Samarbeid med Møllerhagen skole om konferanse om vald og overgrep Samarbeid med fylkesmennene om vold i nære relasjoner og kommunale handlingsplaner Samarbeid med Barnehuset og det nordiske nett verket om konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt Samarbeid med ART senteret og skoler om ART trenerkurs Samarbeid med Nygård Skole og MOKS om ICDP foreldregrupper for foreldre frå etniske minoritetar Samarbeid med Kirkens Bymisjons, EMPO, BUFetat Bergen, Ny Sjanse og MOKS om samlingar og aktivitetar for menn etnisk norske og med minoritetsbakgrunn Samarbeid med LEVE om temadagar om etterlatne etter sjølvmord i alle føretaksområda Formelle samarbeidsavtalar Dei skriftlege samarbeidsavtalane med andre regionale ressursmiljø har også i 2010 blitt vidareført og halde ved like gjennom samarbeid og samarbeidsmøte. Lista over dei miljøa RVTS Vest per i dag har formelle samarbeidsavtalar med inkluderer; BUFetat Vest RBUP Vest UDI, Regionskontor vest Barnehuset i Bergen VIVAT V27 ved Betanien BUP Senter for krisepsykologi Høgskulen i Bergen RVTS Vest har vore med å bidra på fleire regionale konferansar i Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

15 Nasjonalt samarbeid Samarbeid med nasjonale forskings- og kompetansemiljø Ein har i 2010 vidareført strukturane og dei faste leiarmøta mellom RVTSane og dei nasjonale sentra NSSF, NAKMI og NKVTS. RVTSane har per i dag også formelle samarbeids avtalar med dei nasjonale aktørane Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin, Folkehelse instituttet og VIVAT. Samarbeidet med Folkehelseinstituttet handlar om å utarbeide regional statistikk over førekomsten av sjølvmord for perioden , og ein sentral del av samarbeidet med NSSF har vore knytt til implementering av Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Elles har samarbeidet mellom RVTS Vest og VIVAT Norge om arrangering av kurs i førstehjelp ved sjølvmordsfare blitt følgt opp i perioden. Eit viktig satsingsområde i 2010 har vidare vore spreiing av Brøset sin sinnemeistrings modell i samarbeid med Brøset kompetanse senter. Eit kull på rundt 30 terapeutar vart rekruttert i løpet av våren 2010 og utdanninga starta med første samling i september. I 2010 har det også vore eit nasjonalt samarbeid som har involvert både direktorat, nasjonale sentra, og regionale samarbeidsmiljø som KORUS og RBUP, knytt til utvikling og implementering av opplæringsprogrammet om barn av psykisk sjuke og rusmisbrukande foreldre for ein utvald modellkommune i kvar region. I vest vart opplæringsprogrammet gjennomført i Askøy kommune hausten Det har også blitt etablert eit nasjonalt samarbeid knytt til RVTS Vest sitt oppdrag om kompetanseheving på området Religiøse gruppe og brotprosessar, der blant andre NKVTS, andre RVTSar og Institutt for sjelesorg ved Modum Bad var representert på eit arbeidsseminar om temaet. Desse med fleire skal bidra på ein konferanse om temaet som vi skal arrangere i mars Vidare har det også i 2010 vore faste møter på team og temanivå, der medarbeidarar frå dei respektive RVTSane med funksjonar eller engasjement knytt til temaområda flyktningar og tvungen migra sjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging har møttes for å samordne tenester og strategiar og for å utvikle samarbeid på tvers regionane, og der dei nasjonale sentra også har vore representert gjennom fagpersonar med relevante oppgåver og funksjonar. Samarbeid mellom RVTSane RVTS leiarane har også i 2010 hatt fleire eigne møter for halde kvarandre gjensidig orientert, koordinere innsatsen, og sjå til ei best mogeleg ressursutnytting. Møta fokuserer på felles utfordringar, identifisering av utviklingsområde og er også eit rom for generell kollegastøtte og problemløysing. Viktige tema som har vore diskutert er oppdragbrevet og fortolkinga av dette, organisatorisk plassering og tilhøyrande utfor d ringar, felles innsatsområde og samarbeidsoppgåve. Leiargruppa har møttes i tilknyting til dei nasjonale leiarmøta, og før dialogmøta med Helsedirektoratet, for å førebu saker. Eit framleis viktig tema har vore utvikling av sentra sine websider. Sentra har til dette arbeidet delt på løna til ein felles webredaktør i halv stilling ut Ei assosiert fellessatsing har vore utvikling av nettmagasinet Innblikk, der RVTSane har delt på ei full stilling til ein journalist som i dialog med alle RVTSane har produsert informative tekstar rundt dei sentrale temaområda sentra arbeider med. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 15

16 Foto: Faces of Peru av Alex E. Proimos under CC-lisens Internasjonalt samarbeid Samarbeid med Paz y Esperanza i Ayacucho, Peru Fagteam flyktningar og tvungen migrasjon har i 2010 vidareført samarbeidet med NGOen Paz y Esperanza (Fred og Håp) i Ayacucho, Peru, gjennom prosjektet Styrking av kunnskap innan det sosiale mental helse-feltet med individfokus gjennom deling av erfaringar. To frå teamet deltok i felt arbeid der 11. og 12. oktober, og deltok vidare i planlegging og gjennomføring av kurset Fortaleciendo competencias en salud mental comunitaria con un enfoque poblacional desde el compartir de nuestras experiencias i Ayacucho 14. og 15. oktober. Målgruppa var personar som arbeider i mental helsefeltet i Ayacucho og på landsbygda i området, samt studentar. I overkant av 90 personar deltok. Samarbeidet rundt kurset inkluderte også personar frå lokale helsemyndigheiter og frå Universidad Peruana Cayetano Heredia i Lima. TENTS-TP RVTS Vest har hatt eit samarbeid med ei rekkje europeiske land gjennom det EU finansierte prosjeket TENTS-TP (The European Network of Traumatic Stress, Training & Practice). Eit særleg tett samarbeid har vore med Inspectorate of Emergency Situations i Bukuresti og West University of Timioara. Prosjektet vert nærare presentert på neste side. Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Når det gjeld RVTS Vest sitt arbeid knytt til handlingsog strategiplanar slik som Vendepunkt, Strategiplan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn, Handlings plan mot kjønnslemlesting og Handlingsplan mot tvangsekteskap, er dette i aukande grad ein integrert del av sentret si generelle verksemd og ikkje lett å skilje ut som noko eige. Når det gjeld dei to sistenemnde følgjer vi blant anna opp samarbeidet med Fylkesmennene og BUFetat rundt dei tverrfaglege nettverks- og erfaringsseminara. Fra hausten 2010 har vi saman med utvalde familiev ernkontor delteke i det nasjonale kursopplegget Kultur og traumesensitiv behandling i arbeid med æres relatert vold, initiert av BUF-direktoratet. Tanken er å vidareføre eit regionalt samarbeid med familievernkontora på dette feltet etter endt kursing. Vidare har vi hatt undervisningsoppdrag og temadagar knytt til førebygging av kjønnslemlesting generelt retta mot helsepersonell og spesielt med vekt på informasjon om behandligstilbod til omskårne kvinner. Ein eigen konferanse om Nytt tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse er helde på førespurnad frå Helsedirektoratet. Viktige satsingar rundt tiltaka i dei to førstnemnde er samarbeidet med dei andre RVTSane og NKVTS om krisesenterutdanninga, samarbeidet med kommunane i vår region om kommunale handlingsplanar mot vald, og den nemde spreiinga av sinnemestringsmodellen gjennom rekruttering til og oppstart av utdanninga hausten Elles vidarefører vi det omfattande arbeidet som har vore lagt ned for å initiere og følgje opp tverretatlege kommunale eller bydelsvise konsultasjonsteam i alle områder i Region vest. Det har også i 2010 vorte starta nye konsultasjonsteam, og det er no over 30 slike i regionen. 16 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

17 Assosiert/eksternt finansiert aktivitet TENTS-TP Prosjektet TENTS-TP har vore eksternt finansiert gjennom EU, og er koordinert frå Centre for Psychological Trauma ved Universitetet i Amsterdam. Prosjektet har kartlagt kapasitet og kompe tanse i europeiske land med omsyn til psykososial oppfølging etter større ulykker og katastrofer, og har utvikla evidensbaserte retnings liner for slik oppfølging. Prosjektet er no i ein avsluttande implementerings- og disseminerings fase der ein implementerer retningslinene og driv kompetanse heving på feltet gjennom etablerte samarbeids partnarar i dei respektive landa. Utover vårt eige land har vi i prosjektet ansvaret for samarbeidet med Romania. Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå Første fasen i fagutviklingsprosjektet Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge - auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå vart tildelt kr ,- frå Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering via organisasjonen Redd Barna. Intensjonen er å førebygge vidare vald og overgrep samt redusere skadeverknadane av slike belastningar, gjennom å styrkje kompetansen på feltet i kommunane generelt, og konsultasjonsteama si evne til å handtering av slike saker spesielt. Prosjektet siktar mot å kvalifisere kommunale ressurspersonar til å kunne undervise andre personar i eigen kommune som arbeider med barn og unge (ei rekkje yrkes gruppe, trenarar, med fleire). Vidare er målet at dei skal inneha kompetanse til å fungere som rettleiarar i konkrete saker som vedgår vald og overgrep mot barn. Sinnemeistring Som nemnt over har vi teke over sinnemeistringstilbodet som tidlegare var lagt til Klinikk for Sikkerheit ved Sandviken sjukehus. Vi har no ein fagperson i full stilling til knytt oss, finansiert av Helse Bergen, som driv sinnemeistringsgrupper saman med ein medarbeidar i Fagteam VSO og som også er involvert i forhold til spreiinga av sinnemeistringsmodellen utvikla ved Brøset kompetansesenter. Meininga er at vi gjennom å ha eigne grupper byggjer erfaring og kompetanse til å kunne ha ein rettleiings- og støttefunksjon overfor fagfolk som etter kvart startar slike grupper rundt i regionen. Vi er no godt i gang med å stimulere til slik verksemd gjennom sinnemeistringsutdanninga vi driv i samarbeid med Brøset. Klinisk metodeutprøving Vidare får vi ein prosentdel (tilpassa folketalet i Helse Bergen i forhold til dei andre føretaksområda) av dei midlane som går til dei regionale helseføretaka for arbeid med traumatiserte flyktningar. Vi har nytta desse midlane til fire 20 prosent stillingar til klinisk verksemd. Det har i 2010 vore eit eige fellesskap med faste møter for dei ved senteret som driv terapi (inkludert sinnemeistringsgrupper), der psykiater Jone Schanche Olsen har hatt eit overlegeansvar. Bilete frå opninga av Utdanningsprogrammet i sinnemeistring, 13. september Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 17

18 Budsjett og regnskap med kommentarar Som nemnt over fekk RVTS Vest for 2010 ei grunntildeling frå Helsedirektoratet på kr ,- etter frådrag, og ei samla ramme på kr ,- inkludert øyremerka ekstratildelingar. Regnskapsrapporten viser eit mindre forbruk på kr ,- i høve til denne ramma, noko som må sjåast som ein svært god balanse. Planar og ressursbehov for 2011 Målsettinga for 2011 er å bygge vidare på det grunnlag som har vorte lagt rundt kompetanseheving og nettverksbygging på temaområda flyktninghelse og tvungen migrasjon, vald og seksuelle overgrep og sjølvmordsførebygging (og kjønnslemlesting som ein del av alle temaområda) i samsvar med dei føringane vi får frå Helsedirektorat for senterets verksemd, justert i høve til meir spesifikke oppdrag og punkt i aktuelle handlingsplanar. Sentrets virksomhetsplanar for 2011 viser meir detaljert korleis vi vil løyse disse oppgåvene. Vi kjem til å ta opp igjen arbeidet med visjon og strategi Arbeidet rundt kommunikasjonsstrategi vil bli vidareført, der utvikling av web som kommunikasjonskanal vil stå sentralt. Elles planlegg RVTS Vest separate temadagar for krisesentertilsette i regionen der ein kombinerar undervisning og grupperettleiing. Pågåande prosjekt vert vidareført etter planen. Her kan ein spesielt nemne oppdraget knytt til religiøse gruppe og brot prosessar som vert avslutta i 2011 med ein nasjonal konferanse i mars. Senteret har hatt monaleg aktivitet innan dei rele vante arbeidsområda i Vi har opplevd stadig auka etterspurnad etter våre tenester og ser et klart behov for fleire stillingar til drift i Generelt ser ein at senterets sitt ansvar for heile regionen er særleg ressurskrevjande, på grunn av reisetid og anna. Vi ser det derfor som uheldig at vi får råd til stadig færre stillingar ved senteret så lenge tildelinga ikkje vert justert for løns og prisvekst. For å klare å følgje opp det aktivitetsnivået vi hadde i 2010, søkjer vi derfor Helsedirektoratet om ei tildeling tilsvarande fjoråret justert for løns og prisvekst, samt midlar til å byggje oss opp att til det bemanningsnivået vi har hatt dei to føregåande åra. Dette betyr ein søknad om kr ,-, basert på følgjande reknestykke: Fjorårets tildeling + 3,25 %: kr ,- Ei ekstra stilling (inkl. sosiale kostnader): kr ,- Sum: kr ,- 18 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

19 Til slutt gjer vi merksam på septemberkonferansen 2011 som skal ha Traumer i forkledning som tema: VEDLEGG: Regnskapsrapport for Årsrapport 2010, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 19

20 Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / /

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2011 Årsrapport2011.indd 1 03.05.2012 11:12:13 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE Utsikt fra RVTS-Midt ÅRSRAPPORT 2009 INNLEIING RVTS-Midt vart etablert i 2007 på oppdrag frå Sosial-

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer