MØTEINNKALLING. Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen. SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen. SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/06 05/117 PORTEFØLJESTATUS DESEMBER /06 05/810 SKATTEPROSJEKTET-RESULTATOPPNÅING PER /06 05/2365 HØYRING FRÅ OS KOMMUNE, BORGE-UTVALGETS INNSTILLING 4/06 06/120 EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK /06 06/135 VAL AV KONSULENTFIRMA, FUSJON HSD/GAIA 49 6/06 06/70 UTBETALING AV GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - VURDERING AV ULIKE ORDNINGAR 51 7/06 06/115 MOBERGSLIO - KJØP AV EIGEDOM 53 8/06 06/99 UTVIKLING I FOLKETALET I OS KOMMUNE /06 05/2589 SØKNAD OM SALSLØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKKE GRUPPE - HOPE HOLDING 66

2 10/06 04/466 SØKNAD OM FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV - KÅRE LUTRO 11/06 05/673 KONKURANSEUTSETJING AV REINHALD - KONKURRANSEGRUNNLAG /06 06/151 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV 87 13/06 06/152 EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN 89 14/06 03/1168 MOGELEG SAMDRIFT OSBADET - OS IDRETTSHALL 92 15/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT 98 16/06 06/2 POLITISK KVARTER /06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 104 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann

3 Sak 1/06 PORTEFØLJESTATUS DESEMBER 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/117 Saksnr.: Utval Møtedato 1/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr desember 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

4 Sak 1/06 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for desember 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 3,15% i desember. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 16,29%, det vil seia om heile 38,5 mill. kr. Vi kan såleis seia at 2005 har vore eit kronår for finansporteføljen. Bank/rentefond Om lag 17% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,23%, det same som referanseindeksen. Samla i 2005 har rentefonda hatt ei avkastning på 2,14%. Obligasjonsfond Om lag 37% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,66%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,74%. Samla i 2005 har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,56%. Hedgefond Om lag 4% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefondet har denne månaden hatt ei avkastning på 0,29%, noko dårlegare enn referanseindeksen på 0,34%. Samla i 2005 har hedgefondet hatt ei avkastning på 2,03%. Aksjefond Om lag 41% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 7,14%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,76% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 40,52% fordelt med 62,19% på norske fond og 34,91% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE DESEMBER 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Hedge % Obligasjonar % Rentefond mv % % Side 4 av 42

5 Sak 2/06 MØTEBOK SKATTEPROSJEKTET - RESULTATOPPNÅING PER Saksbehandler: Terje B. Lågeide Arkiv: 203 Arkivsaksnr.: 05/810 Saksnr.: Utval Møtedato 58/05 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannsskapet tar orienteringa til etterretning. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

6 Sak 2/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Laila Reiertsen (FrP) ønska rapport kvart tertial. Dette vart vedteke. Framlegget frå administrasjonen vart vedteke mot 2 røyster (1H, 1Tvs). Vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert sett i verk eit 2-årig prosjekt for auka innkrevjing av uteståande skattar. Det vert oppretta ei 2-årig prosjektstilling som særskilt skal arbeida med å redusera restansane. Stillinga skal finansierast ved auka gebyr- og skatteinntekter. Formannskapet skal ha rapportar om korleis prosjekter utviklar seg og kva resultat ein når, kvart tertial i prosjektperioden. Side 6 av 42

7 Sak 2/06 Vedlegg: 1. Prosjektbeskriving 2. Statistikk 3 ark Kort oppsummering: Resultatet kjem fram av den enkelte tabellen/grafen. Hittil ser det ut som skatteprosjektet er i rute når det gjeld krav til meirinnkrevjing av skatt. Per vil vi sjå meir av resultata. Vi ber deg merka deg nokon hovudtendensar. Dobling av restskatt på to år Auka rettidig innbetaling Auka innfordra beløp Nedgang i aktiv restanse på tilnærma 2002 nivå Gode resultat der det er brukt ressursar (restskatt 2004 personlege skattytarar) Kva er gjort sian ekstraressursane vart tildelt? Etter at ekstraressurs til skatteprosjektet vart godkjent, vart det lyst ut ledig stilling i toårig prosjekt. Det kom fleire gode søkjarar. Vi tilsette Åsta Løberg Bakke. Ho er utdanna jurist med bakgrunn frå trygdeetaten. Ho starta i arbeid i september 05. Hennar arbeidsoppgåver har i hovudsak vore sikring av rettsvern for uteståande skattar. Ho har panta og sikra rettsvern for dei sakene ho har til handsaming. Det er mellom anna panta for restskatt 2001 på mindre beløp som ikkje har rettsvern. Vidare er det panta for ein del arbeidsgjevarar der det har vore vanskeleg å få inn restanse. Den største jobben har likevel vore utpanting av restskatt 2004 og forskot Dette viser seg på resultata. Ho har tidfesta 83 utleggsforretningar. 62 av disse er haldne. Fleire gjer opp for seg etter tidfestinga. Vidare har ho ved gjennomgang av debitor sendt påleggstrekk til arbeidsgjevar, skrive betalingsavtalar og gitt gode innspel i handsaming av mogleg tvangssal eller konkurs med grunnlag i hennar kjennskap til skuldnarane som dels skjer ved personleg møte. Styrking av ressursen har mellom anna ført til at vi har kunna ta dekning i eigedom det elles ikkje har vore kapasitet til å gjennomgå. Vi har og fått ein god flyt i innkrevjinga slik at arbeidet med å realisera pant eller starta prosessen mot konkurs går mykje raskare. Om lag halvparten av konkursbegjæringane vert trekt da det viser seg at debitor likevel klarar å skaffa til vegar midlar. Dette tyder på at det er viljen til å betala som ikkje er til stades. Det er og grunn til å merka seg at dersom restansane er for store vil debitor i mange tilfelle ikkje bry seg med konkurs. Derfor er det naudsynt å bruka dette midlet raskt der det ikkje kan oppnåast tilstrekkeleg sikring for kravet. Erfaring frå innkrevjing elles viser at det er enklast å få inn ferske skattar. All skatt som ikkje straks vert innkrevd vil takast med vidare og andre kreditorar vil bli prioriterte. Det skaffar oss mykje ekstraarbeid for å halda vedlike kravet mot forelding. I tillegg kjem det til mykje forseinkingsrente som fører til at debitor faktisk og har mykje å tena på rask innkrevjing av skattar på lengre sikt. Side 7 av 42

8 Sak 2/06 Det er likevel grunn til å vera noko tilbakehalden på det tilsynelatande gode resultatet. Noko av skatten ville vorte betalt likevel, på eit seinare tidspunkt. Det er og den skatten som er enklast å krevja inn som først viser seg på resultatet. Vidare skal vi krevja inn minst det same som fjoråret framover. Dess nærare botnen i restansane vi kjem dess meir tid tar den einskilde sak. Vi har enno ein lang veg å gå for å seia at skatteprosjektet har vore vellukka. Resultatet so langt er likevel oppløftande og gjer von om gode resultat fordi avdelinga vart styrka. Resultat sjølvfinansiering Gebyrinntekter 2004 kr , kr ,- Auke kr ,- Auke i innkrevjingsutgifter skuldast auka aktivitet på innkrevjingsområdet. Målet er kr ,- som ein ventar vert oppnådd i løpet av året sjølv om aktiviteten har vore størst i haust da det har vore forfall på store restskattar. Det må og reduserast noko for auke i rettsgebyret. Auka skatteinntekter: Innfordra 2004 kr , kr ,- Auke kr /3 Os kr ,- Om lag 1/3 går til Os kommune. Resten går til fylkeskommunen og staten. Sum til sjølvfinansiering kr ,-. Vi kan alt no sjå ut til å ha nådd målet på kr ,- som skulle nåast på to år. Os, Terje Lågeide Skatteoppkrevjar Side 8 av 42

9 Sak 3/06 MØTEBOK HØYRING FRÅ OS KOMMUNE, BORGE-UTVALETS INNSTILLING Saksbehandler: Terje Søviknes Arkiv: 233 &13 Arkivsaksnr.: 05/2365 Saksnr.: Utval Møtedato 3/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune (Hordaland) vil gje følgjande uttale til Borgeutvalets innstilling til nytt inntektssystem for kommunane, NOU 2005:18; 1. Os formannskap finn det urimeleg at Borgeutvalet vil gå attende til eit år gamle innbyggjartal som grunnlag for framtidig utrekning av innbyggjartilskot og utgiftsutjevning. Inntektssystemet bør sikra den einskilde kommune best mogeleg samsvar mellom skatteinntektene og rammeoverføringane på den eine sida, og det reelle utgiftsbehovet på den andre sida. Dette vert best ivaretatt med oppdaterte innbyggjartal pr budsjettåret, og allerhelst pr i budsjettåret. 2. Os formannskap vil også peike på dei store kapitalkostnadane som kviler på vekstkommunane. Ny infrastruktur må byggjast ut, og finansierast, for å møta folkeveksten. Kostnadane med ny infrastruktur som barnehage, skular, vegar o.l. kjem som oftast før auken i inntektene frå nye innbyggjarar. Agenda Utredning og Utvikling har tidlegare berekna verdien av dei investeringar den einskilde innbyggjar har i infrastruktur i kommune-norge, til gjennomsnittleg kroner. Dette er investeringar tilflyttarar ikkje har med seg frå tidlegare heimkommunar. Formannskapet meiner difor det er rimeleg at det vert innarbeida eit eige vekstkriterium i inntektssystemet, t.d. basert på auka kapitalkostnader. 3. Os formannskap syner elles til rapporten, Vekstkommunene Uttalelse til Borgeutvalgets innstilling, utarbeida av Agenda Utredning og Utvikling. Formannskapet ber om at rapporten i sin heilskap vert oversendt til Kommunal- og regionaldepartementet som høyringsuttale frå Os kommune. Os formannskap syner spesielt til samandraget i rapporten på side 7 og 8, og sluttar seg til alle dei fire tiltaka som vert fremja; Oppretthalda bruken av oppdaterte innbyggjartal pr budsjettåret som grunnlag i inntektssystemet. Ta med barnehagekostnadane i utgiftsutjevninga. Ta med kapitalkostnader knytt til folkevekst. Ta bort dei rikaste kommunane ved berekninga av den relative vektinga av tenestesektorane. Os, Terje Søviknes Ordførar

10 Sak 3/06 Vedlegg: Høyringsbrev fra Kommunal og regionaldep., Vekstkommunene Uttalelse til Borgeutvalgets innstilling, Agenda Utredning og Utvikling NOU 2005:18 Borgeutvalet (uttrykk vedlegg, kan hentast på Saksopplysningar: Borgeutvalets innstilling vedr. nytt inntektssystem for kommunane er på høyring, med frist 1.februar For Os kommune ville endringane som Borgeutvalet foreslår ført til årleg direkte inntektstap på kr 265 pr innbyggjar tilsvarande 4,0 mill kroner i I tillegg kjem eit tap på 4,2 mill kr, tilsvarande kr 278 pr innbyggjar, som følgje av at Borgeutvalet ynskjer å gå tilbake til meir enn eit år gamle innbyggjartal ved utrekninga av samla skatt- og rammeoverføring for det enkelte budsjettår. No vert det nytta innbyggjartal pr budsjettåret, medan Borgeutvalet vil gå tilbake til innbyggjartal pr året før. Dette for å auke forutsigbarheten for kommunar som har nedgang i folketalet, og dermed misser inntekter når inntektsgrunnlaget blir justert for oppdaterte innbyggjartal i samband med revidert statsbudsjett kvar vår. Det er vanskeleg å sjå kvifor omsynet til forutsigbarhet for fråflyttingskommunar, skal væra viktigare enn korrekt fordeling av samla midlar i kommunesektoren basert på oppdaterte innbyggjartal. Desse endringsforslaga frå Borgeutvalet kjem på toppen av dei ekstra utfordringane som vekstkommunane har i høve høge kapitalkostnader knytt til investeringar i ny infrastruktur til nye innbyggjarar. I samarbeid med andre vekstkommunar har Os kommune delteke i eit utgreiingsarbeid i regi av Agenda Utredning og Utvikling. I den førebelse rapporten vert det peika på fire ulike tiltak som vil betra situasjonen for vekstkommunane; Oppretthalda bruken av oppdaterte innbyggjartal pr budsjettåret som grunnlag i inntektssystemet. Ta med barnehagekostnadane i utgiftsutjevninga. Ta med kapitalkostnader knytt til folkevekst. Ta bort dei rikaste kommunane ved berekninga av den relative vektinga av tenestesektorane. Dersom desse tiltaka vert iverksett vil Os kommune samla få ein auke i inntektene med 12,5 mill kr i forhold til Borgeutvalets innstilling, dvs. netto ca 4 mill kr meir enn med noverande inntektssystem. Samarbeidskommunane vil fremja den endelege rapporten frå Agenda Utredning og Utvikling i eige møte med Kommunal- og regionaldepartementet. I denne saka vert Os formannskap invitert til å fremja separat høyringsuttale frå vår kommune, basert på innhaldet i rapporten Terje Søviknes Ordførar Side 10 av 42

11 Sak 4/06 MØTEBOK EKSTRALØYVING VEDK. UNDERVISNING FOR 5 BARN I FAMILIEGJENFORENINGSSAK Saksbehandler: Jorunn Solberg Arkiv: F32 Arkivsaksnr.: 06/120 Saksnr.: Utval Møtedato 4/06 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Kommunestyret løyver kr ,- til nødvendige undervisningstiltak vårhalvåret 2006 for 5 barn i familiegjenforening. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

12 Sak 4/06 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: I ein flyktningfamilie som har fått familiegjenforening er det tilsaman 6 barn. Det yngste har fått plass i barnehage, dei andre er i grunnskulealder. Kommunen har fått opplyst at dei eldste kan lese noko, men dei har ikkje gått på skule, og ut frå dei opplysningane vi har, må dei reknast som analfabetar. For dei to eldste som etter alder er ungdomsskuleelevar, ønskjer vi å kjøpe tenester av Nygård skole, som har ein særleg kompetanse og har utvikla gode innføringsopplegg både i språk og samfunns-forståing. Dei kan også gje rettleiing og vere med og utarbeide undervisningsopplegg for Os skule, der dei tre andre barna får skuleplassen sin. Innføringsopplegget vil i alle høve ta heile vårhalvåret, og må evaluerast før ein kan vite kva som må gjerast vidare. For dei tre yngste barna må vi sjølv lage eit opplegg, der hovudtyngda vil vere norskopplæring, etter råd frå Nygård skole. Planen deira inneheld derfor 3 undervisningstimar i norsk kvar dag, der dei går saman i ei gruppe. Resten av tida vil dei saman med ein assistent følgje klassane der dei etter alderen høyrer heime. I ressurstildelinga på skulebudsjettet var det ikkje teke høgde for at ein slik situasjon skulle oppstå. Kostnadene med desse opplegga blir omfattande. Nygård skole tek , - pr elev for vårhalvåret. Innføringsklasse, Nygård skole ,- Pedagogtimar, Os skule ,- Assistenttimar, Os skule ,- Refusjon frå staten, til fråtrekk ,- Samla kostnad for undervisning,vårhalvåret ,- Skysskostnad til Nygård skole kjem i tillegg, og vil for vårhalvåret utgjere 9500,- Korleis opplegget må vere frå hausten, må vurderast når vi ser utviklinga utetter våren. Dersom det viser seg nødvendig med same opplegget, vil kostnad for undervisning bli om lag ,-, sidan hausthalvåret har færre skuleveker. Administrasjonen finn det vanskeleg å forsvare å ta desse ressursane frå potten for spesialundervisning, ikkje minst sidan det er fleire barn med særleg alvorlege behov som nå er under utgreiing. Vi ser alt nå at det vil bli lite ressursar att til hausten til barn med særlege behov som vi på nåverande tidspunkt ikkje kjenner til. Det blir difor søkt om ekstraressursar til nødvendige undervisningstiltak til desse fem barna for vårhalvåret 2006 med kr ,-. Side 12 av 42

13 Sak 5/06 MØTEBOK VAL AV KONSULENTFIRMA, FUSJON HSD/GAIA Saksbehandler: Terje Søviknes Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 06/135 Saksnr.: Utval Møtedato 5/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner at Os kommune, i samarbeid med Bergen kommune, inngår avtale med DHT Corporate Services AS om konsultentoppdrag for å vurdera ein mogeleg fusjon av HASD/GAIA kontra eit sjølvstendig sal av aksjar i Gaia AS. Os formannskap godkjenner fordeling av dei samla kostnandane med oppdraget på 70/30 mellom høvesvis Bergen kommune og Os kommune i tråd med rammene gitt i saksutgreiiinga. Endeleg finansiering av oppdraget vert å komma attende til i samband med disponering av årsoverskotet for Os, Terje Søviknes Ordførar

14 Sak 5/06 Vedlegg: 1. Notat frå adm. i Bergen kommune, (U.off.) Uttateke off. innsyn, offl Tilbod frå DHT Corporate Services AS (U.off.) Tilbod frå Danske Markets Corporate Finance AS (U.off) Tilbod frå Deloitte (U.off.) - - Saksopplysningar: Saksopplysingane følgjer som eige vedlegg unnateke off. innsyn, offl. 6 Os, Terje Søviknes Ordførar Side 14 av 42

15 Sak 6/06 MØTEBOK UTBETALING AV GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE - VURDERING AV ULIKE ORDNINGAR Saksbehandler: Eva K. Røttingen Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 06/70 Saksnr.: Utval Møtedato 6/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og avgjerd. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

16 Sak 6/06 Innleiing I samband med behandling av rekneskapsrapportar vart det reist spørsmål om økonomstyringa innanfor området Folkevalde organ. Med utbetaling av årsgodtgjersle og møtegodtgjersle ein gong pr. år i desember og sjeldne utbetalingar av tap av inntekt, andre utgifter og reisegodtgjersle vil desse utgiftene ikkje visa på rekneskapen etter kvart, og det vil vera vanskelegare å ha ei løpande, god økonomistyring. Administraskjonen vart difor beden om å leggja fram ei sak der ulike alternativ for utbetaling av års- og møtegodtgjersle vart skissert. Dagens ordning Årsgodtgjersle og møtegodtgjersle I Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune heiter det i 2: Utbetaling Fast årsgodtgjersle og møtegodtgjersle vert utbetalt ein gong pr. år i desember. Dagens ordning -Tap av inntekt, andre utgifter og reisegodtgjersle Dei folkevalde skal ha dekka tap av inntekt, andre legitimerte utgifter til stedfortreder, barnepass, stell av sjuke og eldre og reisegodtgjersle. Den folkevalde må sjølv setja fram krav om ovannemnde. Slike krav skal sendast inn etter kvart, men det viser seg at mange samler opp, gjerne for heile året. Ulike alternativ for utbetaling av års- og møtegodtgjersle Utbetaling av års- og møtegodtgjersle kan gjerast pr. månad, kvartal, halvår eller år. Utbetaling kvar månad Utbetaling kvar månad vil gje best rekneskapsmessig oversikt. Men ut frå tilbakemeldingar frå medarbeidarane i politisk sekretariat og på lønningskontoret vedk. omfanget av arbeidet, vil vi likevel ikkje tilrå utbetaling kvar månad. Utbetaling kvart kvartal Utbetaling kvart kvartal er ei ordning som let seg gjennomføra, og som vil gje tilfredsstillande løpande rekneskapsmessig oversikt. På grunn av arbeidsmengda, rår vi til at ordninga i så tilfelle vert gjennomført etter at kommunen har fått installert dataprogrammet Styre, råd og utval i løpet av 1. kvartal d.å. Utbetaling kvart halvår Utbetaling kvart halvår er ei ordning som let seg gjennomføra, men vil gje noko dårlegare løpande rekneskapsmessig oversikt. Utbetaling av tap av inntekt, andre utgifter og reisegodtgjersle Vi vil rå til at det vert presisert og praktisert at krav om tap av inntekt, andre legitimerte utgifter og reisegodtgjersle skal setjast fram etter kvart møte, seinast ein månad i etterkant, og at kravet deretter fell vekk. Os, Eva Kvernes Røttingen Organisasjonssjef Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 42

17 Sak 7/06 MOBERGSLIO - KJØP AV EIGEDOM MØTEBOK Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 &50 Arkivsaksnr.: 06/115 Saksnr.: Utval Møtedato 7/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap rår til at Os kommune kjøper Mobergslia frå Hordaland Fylkeskommune. Eigedomsutvalet får fullmakt til å gjennomføra kjøpet. Prisen skal gjenspegla at eigedomen er nedsliten og at Os kommune sjølv har kosta opprustning av bygga på eigedomane for betydlege summar. Os Lars Atle Skorpen Rådmann

18 Sak 7/06 Vedlegg: 1.Takst av ved Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS 2. Takst av frå Terje Winther-Sørensen eige vedlegg Saksopplysningar: Hordaland fylkeskommune ønskjer no å selja eigedomen Mobergslio, gnr.50, bnr 24 til marknadspris. Eigedomen har dei seinaste åra vore utleigd til Os kommune mot at Os kommune har hatt ansvaret for drift og vedlikehald av bygga på eigedomen. Den gamle hovudbygningen er leigd vidareleigd som hybelbygg fram til Hovudbygget har vore leigd ut på vilkår av at leigetakar skal betala ein fast månadleg sum per hybel utleigd, og få frådrag for dokumenterte vedlikehaldsutgifter. Den skriftlege avtalen mellom Os kommune og Hordaland fylkeskommune er utgått. No går leigetilhøvet vidare til det vert sagt opp av ein av partane. Os kommune nyttar i dag det bygget som var den tidlegare småbarnsavdelinga til avlastningssenter for born og til barnebustad. Det vil om kort tid verta etablert butilbod for rusavhengige i den gamle barnepleiarskulen fram til nytt butilbod står klart ved Byvegen;- etter planen i Teknisk verditakst er kroner ,-. (Sjå vedlegg 1). Omsetjingsverdien på eigedomen er vurdert til millioner kroner av Harald Bjørndal. For å vera sikker på at taksten ligg i rett storleiksorden, har Os kommune, etter avtale med fylkeskommunen, fått halde eigen takst ved Terje Winther-Sørensen. Taksten frå Winther- Sørensen vil bli sendt ut saman med saksdokumenta, men er ikkje kommentert fordi taksten ikkje var mottatt ved skriving av saka. Os kommune ved rådmann Lars Atle Skorpen og kommunaldirektør Øyvind Tøsdal har hatt møte med fylkeskommunen ved fylkesbyggesjef Helge Håvardtun og økonomisjef Johnny Stiansen for å drøfta om det kunne vera alternativ til kjøp;- som til dømes ei oppjustert årleg leige tilsvarande ei normal lånerente på den kapitalen fylkeskommunen ikkje får frigjort ved å leiga vekk i staden for å selja. Fylkeskommunen er heilt klar på at fylkeskommunen skal selja til marknadspris, men dei er open for å vurdera om Os kommune kan kjøpa direkte etter tingingar utan utlysing, men det vil i så fall måtta leggjast fram politisk før det kan skje. Vurdering: Rådmannen ser nytta eigedomen har hatt for Os kommune i ein periode. Bygningane på eigedomen er gamle og nedslitne og dei fyller ikkje dei krava ein må stilla til moderne offentlege bygg i dag. Taksten på bygga viser at det er lagt inn stor tomteverdi. Arealet er i kommuneplanen sett av til offenleg føremål. Det vil krevja omdisponering i plansamanheng og store grunnlagsinvesteringar å gjera tomta byggjeklar til anna føremål enn dagens bruk. Alternativet kan vera regulering til bustadføremål. Dersom Os kommune, etter kjøp og bruk til offentlege føremål i ein periode, vel å riva nokre eller alle bygga og omgjera heile eller delar av arealet på totalt m2 til bustadtomter, kan ein kanskje omgjera arealet til maksimalt om lag 20 bustadtomter. Med ei stipulert tilretteleggingsutgift på kroner ,- kr ,- per tomt, vil ein ved ein gjennomsnittleg salspris på kroner ,- per tomt, kunna henta inn kroner åtte millionar i salsinntekter. Med ein inngangspris på 8-10 millionar kroner for kjøp av eigedomen, vil tapet på ein slik modell kunna bli mellom to ( kjøp for 8 millionar og tomtetilrettelegging Side 18 av 42

19 Sak 7/06 for to millionar og sal tomter for 8 millionar) og seks millionar kroner ( kjøp for 10 millionar og tilrettelegging for 4 millionar og sal for 8 millionar). Etter rådmannen sitt syn vil det ikkje vera fornuftig å basera eit kjøp på at eigedomen seinare skal konverterast til bustadtomter. Ei omfattande ombygging av eksisterande bygningar til moderne husvære eller riving for å føra eigedomen over til bustadtomter, vil og etter rådmannen sitt syn bli så kostbart at det ikkje kan forsvarast etter det ein veit i dag. Os kommune sitt behov for bruk av eigedomen, er ut frå det ein bruker eigedomen til i dag kortsiktig. Med ei husleige tilsvarande til dømes 5% av takst, vil husleiga utgjera kroner , ,- per år. Konsekvensen ved ikkje å kjøpa, er at ein misser den bufferen Moberslia har vore, og kan vera i framtida når det gjeld avlastning av til dømes Luranetunet og andre kommunale tenesteområde der Mobergslio vil vera godt eigna. Konklusjon: Etter ei samla vurdering, der verdien anlegget har som kapasitetsbuffer for ulike tenesteområde har vore avgjerande, har rådmannen kome fram til at rådmannen vil rå til at Os kommune kjøper eigedomen på Mobergslio. Rådmannen meiner det må vera grunnlag for å ned kjøpsprisen. Dette fordi taksten er høgare enn om Os kommune ikkje hadde rusta opp og vedlikehalde bygga. Om det er rett å kjøpa etter forhandling eller satsa på open bodrunde er vanskeleg å seia. Det er ikkje sikkert at Os kommune får kjøpa etter forhandling, men må delta i open budrunde. I alle høve vil rådmannen rå til kjøp. Os, Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 19 av 42

20 Sak 8/06 MØTEBOK UTVIKLING I FOLKETALET I OS KOMMUNE Saksbehandler: Rune Dalsbø Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 06/99 Saksnr.: Utval Møtedato 8/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tar saka til orientering Lars Atle Skorpen Rådmann

21 Sak 8/06 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Rådmannen har bestemt å gjere Demografiprosjektet permanent ved å gje prosjektgruppa eit årleg mandat. Prosjektgruppa skal gje ein oppdatert rapport kvart år innan den Rapporten frå prosjektgruppa, vil bli presentert for Formannsskapet på møtet den Side 21 av 42

22 Sak 9/06 MØTEBOK SØKNAD OM SALSLØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKKE GRUPPE - HOPE HOLDING Saksbehandler: Rønnaug Askeland Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 05/2589 Saksnr.: Utval Møtedato 9/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap gjev med heimel i 1-7 i Alkohollova og kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner, salsløyve for alkoholhaldig drikke gruppe 1 til Hope Holding A/S. Salet skal gå føre seg i dei same lokala som tidlegare. Styrar for salsløyvet er: Avløysar er: Trond Hope Thomas Søreide. Løyvet gjeld til Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

23 Sak 9/06 Vedlegg: 1. Søknad mottatt Stadfesting frå Interrevisjon Bergen AS på eigartilhøvet i selskapet. 3. Notat frå Interrevisjon om at registreringsdokumenta er mottatt i Brønnøysundregistra. 4. Firmaattest for Trond Hope AS. 5. Uttale frå Psykiatriske- og sosiale tenester av Uttale av frå Lensmannen i Os Unt. off.innsyn etter off.h.loven 5 A 7. Uttale av frå Hordaland Skattefutkontor - 8. Uttale av frå Skatteoppkrevjaren i Os komm. - Saksopplysningar: Når det er vesentlege endringar i eigarstrukturen i eit føretak, krev alkohollova at salsløyvet for alkoholhaldig drikke gruppe 1 skal opp til ny handsaming. Trond Hope er i ferd med å gjera om Trond Hope AS til Hope Holding AS. Hope Holding AS eig samtlege aksjar i Trond Hope AS. Trond Hope eig samtlege aksjar i Hope Holding AS. Føretaket er ennå ikkje ferdigbehandla i Foretaksregisteret i Brønnøysund på grunn av stor pågang av registreringar. Saka ligg i Brønnøysund og har saksnr. 2005/ Firmaattest vil bli levert inn så snart den ligg føre. Saka har vore til uttale hos høyringsinstansane og det er ikkje kome inn merknader. Styrar og avløysar for løyvet har avlagt godkjent kunnskapsprøve i alkohollova. Administrasjonen rår difor til at søknaden vert imøtekomen. Os, Rønnaug Askeland saksbehandlar Side 23 av 42

24 Sak 10/06 MØTEBOK SØKNAD OM FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV - KÅRE LUTRO Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/466 Saksnr.: Utval Møtedato 105/05 Os kommunestyre /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Kåre Lutro får innvilga fritak frå politiske verv som Os kommune sin representant i IUA, samt medlem i styringsgruppa for Strandstaden Os. Som Os kommune sin representant i IUA vert vald Som medlem i styringsgruppa for Strandstaden Os.vert vald Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

25 Sak 10/06 Vedlegg: 1. Søknad frå Kåre Lutro dat Kommunelova. Saksopplysningar: Ein rår til at Kåre Lutro får innvilga fritak frå politiske verv som Os kommune sin representant i IUA, samt medlem i styringsgruppa for Strandstaden Os. Vedtaket er i samsvar med Kommunelova 15.1: Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. Det skal føretakast nyval på plassen som Os kommune sin representant i IUA, samt medlem i styringsgruppa for Strandstaden Os. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 25 av 42

26 Sak 11/06 MØTEBOK KONKURANSEUTSETJING AV REINHALD - KONKURRANSEGRUNNLAG Saksbehandler: Lars Petter Farsund Arkiv: 027 &22 Arkivsaksnr.: 05/673 Saksnr.: Utval Møtedato 44/05 Os Formannskap /06 Os Formannskap / Personal- og lønsutvalet Framlegg til vedtak: Saka blir lagt fram til drøfting, utan framlegg til vedtak Os, Lars A Skorpen Hansen Rådmann

27 Sak 11/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Ordføraren formulerte nytt framlegg til vedtak: Det skal ikkje sendast ut konkurransegrunnlag i Dette framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Det skal ikkje sendast ut konkurransegrunnlag i Side 27 av 42

28 Sak 11/06 Vedlegg: Konkurransegrunnlaget. unnateke off. innsyn Off.l. 6. Saksopplysningar: Dokumenta er førebelse, og endringar vil koma. Os, Lars Petter Farsund Innkjøpsjef Side 28 av 42

29 Sak 12/06 SENTRUMSSAMARBEID MED NAV MØTEBOK Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Arkiv: F00 &10 Arkivsaksnr.: 06/151 Saksnr.: Utval Møtedato 12/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

30 Sak 12/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Sakspapira vert delte ut på møtet. Side 30 av 42

31 Sak 13/06 MØTEBOK EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN Saksbehandler: Terje Søviknes Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 06/152 Saksnr.: Utval Møtedato 13/06 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Os kommunestyre legg opp til følgjande prosess for å evaluera den politiske styringsstrukturen; 1. Det vert oppretta eit Adhoc-utval, Styringsstrukturutvalet, med i alt 9 medlemmar. Ordførar og varaordførar vert høvesvis leiar og nestleiar i utvalet, medan partia som er representert i Os kommunestyre i valperioden peikar ut eit medlem kvar. Utvalet får slik samansetting; Ordførar Terje Søviknes. leiar Varaordførar Lisbeth Axelsen, nestleiar, FrP, H, AP, SV, KrF, TvS, V, SP 2. Utvalet skal evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Aktuelle tema for drøfting er m.a. styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. Innstilling frå utvalet skal liggja føre innan , og handsamast i Os formannskap og Os kommunestyre Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. Os, Terje Søviknes Ordførar

32 Sak 13/06 Vedlegg: Bakgrunn Noverande politisk styringsstruktur for Os kommune vart fastlagt i 2001, og tok til å gjelda frå Endringane var ein del av Organisasjonsprosjektet som vart gjennomført i Os kommune i valperioden I tillegg til endringane i den politiske styringsstrukturen vart den administrative styringsstrukturen endra til ein såkalla radikal flat modell, delegasjonsreglementet endra og nytt Reglement for folkevalde organ i Os kommune vedtatt. Den administrative styringsstrukturen vart evaluert i 2005, og kommunestyret fatta i møte slik vedtak i sak 71/05; 1. Os kommunestyre vedtek at; a). Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester vert delt i to, der vaksenopplæringa vert lagt til Os Ungdomsskule medan flyktningetenesta vert lagt til Kultureininga. Morsmål og norsk to vert organisert under Os Ungdomsskule. Evt. nye lokale til vaksenopplæringa vert handsama i eiga sak. b). Lio Avlasting vert ei avdeling under Bolig Moberg-Idrettsvegen. Det er ein føresetnad for gjennomføringa av endringane at tenesteområda Vaksenopplæring, Flyktningetenesta og Lio Avlasting tek med seg noverande økonomisk rammer og bemanning inn i dei nye einingane, og at desse einingane såleis ikkje skal tilførast nye ressursar som ein direkte konsekvens av organisasjonsendringa. Generelle behov for auka ressursar vert evt. å vurdera på ordinært vis i samband med Økonomiplanarbeidet. Kommunestyret syner elles til premissane gitt i tilrådinga frå Prosjektgruppa, ref. saksutgreiiinga. Endringane vert sett i verk frå Os kommunestyre vedtek endringane knytt til meir fleksibel bruk av årsverket knytt til Kundeombudet, slik det kjem fram i sakutgreiinga. 3. Os kommunestyre ønskjer ein gjennomgang av den politiske styringsstrukturen i kommunen, og ber ordførar om å leggja fram sak for Os formannskap med tilråding om korleis prosessen kan organiserast. I tråd med pkt. 3 vert det no fremja sak om evaluering av den politisk styringsstrukturen. I tråd med tidlegare praksis vil vi rå til at det vert oppnemnd eit Adhoc-utval som får i mandat å gjennomføra evalueringa og fremja forslag til eventuelle endringar i styringsstrukturen. Samansetting Utvalet bør væra samansett slik at alle partia i Os kommunestyre vert representert. I tillegg vert det foreslått at ordførar og varaordførar går inn som høvesvis leiar og nestleiar i utvalet. Ordførar og varaordførar fungerar i den daglege drifta av kommunen som bindeledd mellom det administrative og politiske nivået i organisasjonen, og sit såleis på verdfull erfaring i høve den samla organisasjonsstrukturen og arbeidsfordelinga i verksemda. Administrasjonen v/rådmannen peikar ut sekretær for utvalet. Side 32 av 42

33 Sak 13/06 Mandat Utvalet må evaluera noverande politisk styringsstruktur, vurdera den politiske styringsstrukturen opp mot den administrative styringsstrukturen, og fremja forslag til eventuelle endringar i den politiske styringsstrukturen for valperioden Kommunelova opnar også for at enkelte endringar i den politiske styringsstrukturen, t.d. utvalsstruktur og delegasjonsreglement, kan gjerast i løpet av inneværande valperiode. Dersom utvalet finn det hensiktsmessig, kan forslag om slike endringa fremjast som ein del av den endelege innstillinga. Utvalet må som eit minimum vurdera styringsstrukturen, delegasjon, arbeidsdeling mellom utvala, storleik på kommunestyret og Reglement for folkevalde organ i Os kommune. I tillegg bør utvalet stå fritt til å ta opp andre aktuelle tema som er knytt til den politiske organiseringa i Os kommune. Det er ei føremon om utvalet sender prinsipielle saker og eventuelle endringsframlegg på høyring til lokalpartia i Os og evt. andre aktuelle høyringsinstansar, før endeleg innstilling vert fremja for formannskapet/kommunestyret. Framdriftsplan For at lokalpartia skal ha kunnskap om eventuelle endringar i styringsstrukturen før nominasjonsprosessane til kommunevalet i 2007, bør kommunestyret slutthandsame saka innan utgangen i sitt møte 14.nov Innstilling frå utvalet må då liggja føre innan 20.okt Os, Terje Søviknes Ordførar Side 33 av 42

34 Sak 14/06 MØTEBOK MOGELEG SAMDRIFT OSBADET - OS IDRETTSHALL Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/1168 Saksnr.: Utval Møtedato 15/06 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap ynskjer at det skal leggjast til rette for felles drift av det nye badeanlegget på Kuventræ og Os idrettshall, og formannskapet ser det som naturleg at Osbadet KF får i oppdrag å stå for slik drift. Føresetnadane for felles drift av anlegga må avklarast i eigen driftsavtale, og formannskapet gjev administrasjonen i oppdrag å invitera Osbadet KF til framdrøfting av slik avtale. Under føresetnad av at samarbeidet med Osbadet KF ikkje får negative økonomiske konsekvensar for Os kommune får rådmannen fullmakt til å inngå slik driftsavtale på vegner av kommunen. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

35 Sak 14/06 Vedlegg: Brev frå styreleiar Tor Inge Døsen, Osbadet KF vedk. saka (dagsett ) Saksopplysningar: Syreleiar for Osbadet KF vender seg til kommunen med oppmoding om at det vert gjort ei politisk avklaring når det gjeld mogeleg felles drift av Osbadet og Os idrettshall. Saka har vore framme ved ulike høve, og rådmannen har no gjeve kultursjefen i oppdrag å vurdera saka. Kulturavdelinga har i dag ansvar for den brukarrelaterte drifta av Os idrettshall. Ansvaret for sjølve byggforvaltninga (teknisk drift, vedlikehald o.l.) er det Os Bygg og eigedom A/S som tek seg av. Vanleg reinhald vert teken hand om av kommunen si eiga reinhaldseining, medan det særskilde reinhaldet av golvet i sjølve idrettshallen vert kjøpt hos OBE A/S. Slik vi ved kulturavdelinga vurderer det vil felles drift av dei to aktuelle anlegga kunna gje mange fordelar, men som ugangspunkt for vidare vurdering og avgjerd vil vi halda fram følgjande: Overordna målsetting: Dei frivillige laga og skulane som i dag nyttar Os idrettshall må minimum få halda oppe samla aktivitetstilbod som i dag. Når badet vert ferdig er det sjølvsagt eit potensiale for at tilbod frå badet kan erstatta delar av aktiviteten i idrettshallen. Sam-/stordriftsfordelar Ei samdrift av Os idrettshall og Osbadet bør kunna gje fleire stordriftsfordelar: Dette gjeld både generell dagleg drift, ressursutnytting og organisering av mange og breie brukartilbod. Ikkje minst bør det vera ein del å henta når det gjeld personalressursane. Brukarar av Os idrettshall i dag Os idrettshall vert i dag brukt slik: Dagtid kl ; Os vidaregåande skule og Kuventræ skule - gymnastikkundervisning Kveld kl ; Trening for lag i handball, basket og volleyball, gjeld måndag fredag Laurdag kl ; Kampar i handball, basket og volleyball Søndag kl ; Kampar i handball, basket og volleyball Det er med jamne mellomrom også kampar på kveldstid på vekedagar. Tildeling av treningstid og kamptider Tildeling av treningstid vert gjort etter søknad og tildelt av kultursjefen etter innstilling frå Os idrettsråd. Dei frivillige idrettslaga har fyrsterett til slik treningstid. Kamptider vert tildelte i samråd med Hordaland idrettskrets (handball, basket, volleyball). Kretsen står for oppsett av kampar og har ansvar for justeringar og endringar, då sjølvsagt i tett dialog med kulturavdelinga. Side 35 av 42

36 Sak 14/06 Reinhald Frå vart det oppretta eiga kommunal reinhaldseining. Reinhaldet i Os idrettshall har ikkje gjennomgått endringar som følgje av denne omorganiseringa. Hallen har over mange år hatt svært dyktige og stabile medarbeidarar på dette området. I dag har vi følgjande reinhaldstillingar; Vekedagar Bygget generelt: 1 reinhaldar i om lag 90% stilling som vaskar garderobar, gangar, vestibyle, kantine og tribune. Golvet i sjølve idrettshallen: Reinhald innleidd frå Os Bygg & Eigedom A/S fast pris. Helg Annakvar helg: 2 stk i om lag 3,7% stilling - gjer reint i garderobar, kantine, gangar og tribune. Vekslande helg: 2. stk i om lag 3,7% stilling same ansvar som ovanfor. Fram til no har dette nivået på reinhald vore aktuelt i perioden september-april. Etter opning av badet vert nok behovet større. Fotballgarderobane: I tråd med avtale mellom kommunen og Os turnforening har kulturavdelinga ansvar for reinhald av fotballgarderobar i klubbhuset - 3 dagar per veke. Same reinhaldar har også ansvar for reinhald av tilfluktsrom - 1 dag per veke. Totalt 8,5 timar pr veke. I vurderinga er det ikkje teke omsyn til planlagd konkurranseutsetjing av reinhaldstenestene i kommunen. Økonomi: For drifting av idrettshallen har kulturavdelinga følgjande budsjettpostar for tenesteområdet: Kostnader Straum Tilsynsgodtgjersle (til idrettslaga) Forsikring Div. driftsutgifter Leige reinhald (hallgolv) Os Bygg & Eigedom Kjøpt vaktmeisterteneste Moms Sum Reinhald Løn + reinhaldsmiddel Sum utgifter Inntekter Leigeinntekter Moms (refusjon) Sum Inntekter Side 36 av 42

37 Sak 14/06 I tillegg til dette må det nemnast at idrettslaga som spelar heimekampane sine i hallen har dugnadsinntekt gjennom av sal av kaffi, vaflar, kioskvarer o.l. i samband med kampar. Dette gjeld fyrst og fremst Os turnforening, som opplyser at desse inntektene kan koma opp i kr ,- per år. Ved ei samdrift bør det tilstrebast at Osbadet KF kan inngå dugnadsavtaler med laga som gjer at inntektspotensialet for laga kan haldast oppe. Ved nytting av frivillige til ulike tenester ved badet kan dette lett verta ein vinn-vinnsituasjon for badet og laga. Teknisk drift Når det gjeld teknisk drift ved badeanlegget reknar eg med at dette er noko Osbadet KF vil ha hand om sjølv. Når det gjeld utvendig vedlikehald og anna byggforvaltning for dei aktuelle anlegga bør dette vurderast nøye. Slik ordningane er i dag vil det vera naturleg at Os bygg og eigedom A/S tek seg av dette, men sidan det nye anlegget er eit rimeleg stort og komplisert badeanlegg må ein vakta seg vel for at ansvarsdelinga vert uklar. Avtaleverket som gjeld mellom Os kommune og OBE A/S er for tida under revisjon, og eg vil rå til at ein ventar med avklaring av byggforvaltninga for Kuventræanlegga til vi veit kva prinsipielle avklaringar denne revisjonen vil gje. Konklusjon Ei samdrift på den brukarrelaterte sida av drifta bør gje mange fordelar og bør absolutt verta løysinga. Når det gjeld tildeling av trenings- og kamptider bør ein enten ha ein nær dialog med kulturavdelinga og Os idrettsråd, eller avtala at kulturavdelinga framleis har dette ansvaret. Grunnen til at dette siste er ei aktuell løysing er at tildeling av treningstider også omfattar ei samla vurdering av treningstider i fleire kommunale bygg. Slik vi ser det er det viktig med framhald av slik samla vurdering. Kjærkome for idrettslaga Samdrift vil m.a. kunna gje løysing på eit av dei problema som brukarane i mange år har halde fram som svært stort; Det at det ikkje finst noko form for driftspersonell i hallen etter skuletid. Ei endring her vil verta opplevd som ei stor betring av tilhøva for aktivitetane. Meir samarbeid på sikt? Slik eg ser det kan det, på lengre sikt, også kunna gje fleire vinn-vinnresultat dersom Osbadet og kommunen inviterer Os turnforening til drøftingar om samdrift av endå fleire av dei flotte anlegga på Kuventræ. Gjennom gode avtaler kan ein kanskje få til ordningar som avlastar OT praktisk og organisatorisk, noko som vil kunna frigje positiv energi til andre, meir primære idrettsoppgåver. Samstundes vil Osbadet, kommunen og Os turnforening saman kunna tilby eit heilt unikt, samla aktivitetstilbod. Os, Karl Ole Midtbø Kultursjef Jonny Haugland Kulturkonsulent Brukaransvarleg for hallen Side 37 av 42

38 Sak 15/06 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE - MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/1168 Saksnr.: Utval Møtedato 15/06 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, 23.januar 2006 Lars Atle Skorpen Rådmann

39 Sak 15/06 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Månadsrapport per Prosjektrapport frå Strand AS per Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Økonomisk og framdriftsmessig er framleis alt i samsvar med rammer og planar. Kranselag vart halde 20.januar med etterfølgjande omvisning på anlegget. Stillinga som dagleg leiar ved Osbadet KF har vore utlyst. Det var 23 søkjarar. Seks søkjarar har vore inne til intervju og ein reknar med at dagleg leiar skal vera tilsett innan 1.februar Prosjektgruppa for badeanlegg og styret i Osbadet KF har hyppig møtefrekvens frametter våren. Alle er opptekne av at Osbadet skal bli vellukka både teknisk og økonomisk. Alt ligg til rette for eit topp badeanlegg. Prosjektgruppa bestemte i sist møte å foreta nokre justeringar slik at anlegget er betre tilpassa brukarar med ulike funksjonshemmingar. Endringane gjeld mellom anna bestilling av teleslynge i kafedelen og i resepsjonen og betre lys over terapibassenget. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 39 av 42

40 Sak 16/06 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/2 Saksnr.: Utval Møtedato 16/06 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

41 Side 41 av 42 Sak 16/06

42 Sak 17/06 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 06/3 Saksnr.: Utval Møtedato 17/06 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad:

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Bekkjarvik Gjestgiveri Dato: 06.10.2015 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Joon Raymond

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer