Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning"

Transkript

1 Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.8 Saker som krever oppmålingsforretning Saker som krever oppmålingsforretning følger av ml 6 første ledd: a) ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny festegrunn eller nytt jordsameige, b) umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert festegrunn, c) registrering av uregistrert jordsameige eller endring i registrert sameigefordeling, d) opplysningar om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av eksisterande grense, eller e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller endra uteareal til eksisterande eigarseksjon. Inndeling av saksbehandlingsregler 1. Eventuell tillatelse etter pbl/esl, jf. ml Rekvisisjon, jf. ml Oppmålingsforretning, jf. ml 33 og Matrikkelføring, jf. ml 22 og mf Eventuell tinglysing, jf. ml Utstedelse av matrikkelbrev, jf. ml Arkivering, jf. arkivloven (arkl) 9 8. Eventuelt innkommet klage, jf. ml 46 1

2 1. Eventuell krav om tillatelse etter pbl/esl Eventuell krav om tillatelse etter PBL/ESL For oppretting av nye matrikkelenheter og arealoverføring kreves tillatelse enten etter pbl eller esl Dette gikk vi gjennom i foredraget om Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen så vi går ikke nærmere inn på det her. 2. Rekvisisjon 2

3 Innhold Rekvisisjon av oppmålingsforretning Hva er en rekvirent? Fremsetting av rekvisisjon Spesielt om noen sakstyper Behandling av rekvisisjon Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning Hva er en rekvirent? En rekvirent er den personen som bestiller ett oppdrag, i dette tilfelle en oppmålingsforretning. Forskjellen på søker og rekvirent : Når noen har søkt skal kommunen vurdere om de skal si ja eller nei. Når noen har rekvirert kan ikke kommunen nekte gjennomføre handlingen, med mindre lovpålagte vilkår ikke er oppfylt. Fremsetting av rekvisisjon (1) Rekvisisjon skal fremsettes ovenfor den kommunen matrikkelenheten ligger i jf. ml 35 første ledd Rekvisisjon kan fremsettes av dem nevnt i ml 9 og Rekvisisjonen må angi hvilken sakstype etter ml 6 det kreves oppmålingsforretning over Med rekvisisjonen skal det følge nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon avhenger av sakstypen som er rekvirert Kommunen må være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige opplysninger, f.eks. situasjonskart og opplysninger om hjemmelsforhold 3

4 Fremsetting av rekvisisjon (2) Rekvisisjonen skal være på en form og med et innhold godkjent av Kartverket jf. mf 23 tredje ledd. Skjema for rekvisisjon ligger på Kartverkets nettsider Dersom man ønsker egenutviklede rekvisisjoner må kommunen søke Kartverket om dette. Fremsetting av rekvisisjon (3) Rekvisisjonen skal være underskrevet av rekvirenten, og gi opplysninger om: a) hva som blir rekvirert b) eier- og festerforhold c) matrikkelnummer til matrikkelenheten forretningen gjelder d) berørte areal, grenser og naboenheter vist på kart med tilstrekkelig klarhet og nøyaktighet e) annen dokumentasjon som kommunen trenger for å gjennomføre og matrikkelføre forretningen. Fremsetting av rekvisisjon (4) Når tillatelse etter pbl 20-1 bokstav m er gitt må det rekvireres oppmålingsforretning innen tre år hvis ikke faller tillatelsen bort, jf. pbl 21-9 fjerde ledd. Tillatelse må senest være på plass på matrikkelføringstidspunktet. Det innebærer at det i prinsippet kan rekvireres og gjennomføres oppmålingsforretning før tillatelse er gitt. Kommunen bør i praksis være svært forsiktig med å akseptere en slik framgangsmåte. Se Departementets merknad til mf 23 tredje ledd for ytterligere informasjon. 4

5 Behandling av rekvisisjon (1) Kommunen skal på mottakstidspunktet kontrollere om rekvisisjonen har mangler eller feil, jf. ml 22 og mf 6. Behandling av rekvisisjonen ligger til kommunen som lokal matrikkelmyndighet og kan ikke settes bort til andre. For eksempel til et privat landmålerfirma man har satt bort gjennomføring av oppmålingsforretninger til. Kommer kommunen til at rekvisisjonen inneholder feil eller mangler, skal rekvirent underrettes om hva som må rettes innen en angitt frist. Dersom rekvirenten ikke etterkommer kommunens krav innen fristen, kan rekvisisjonen avvises. Behandling av rekvisisjon (2) Behandlingsfrist (16 uker) stopper for den tiden det eventuelt tar å komplettere rekvisisjonen. Dersom kravet har mindre mangler kan kommunen likevel utføre matrikkelføringen. Avvisning av rekvisisjon Rekvisisjon som ikke tilfredsstiller vilkårene etter matrikkelloven skal avvises jf. ml 22 første ledd andre punktum: Krav om matrikkelføring som ikkje tilfredsstiller vilkåra etter denne lova, skal avvisast. Slik avvisning skal være skriftlig og grunngitt. Vær oppmerksom på pbl 21-9 fjerde ledd Tillatelse til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m faller bort [..] dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 5

6 Oppgave: kan denne rekvisisjonen godtas? Hvorfor/hvorfor ikke? MATRIKULERING UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING (MUF) Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (1) Når det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad fra den som har rekvirert forretningen, føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen uten at oppmålingsforretningen er fullført, jf. ml 6 andre ledd og mf 25. Søknad skal følge rekvisisjonen. Særlige grunner skal tolkes strengt! I praksis kun den særlige grunnen som er nevnt i mf 25: Med særlige grunner menes bl.a. tilfeller der det er formålstjenelig at grensene først blir endelig merket etter at området er opparbeidet med veger eller annen infrastruktur, og grensene for enheten er fastsatt i vedtatt reguleringsplan eller liknende. 6

7 Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (2) Mf 25 tredje ledd: Før enheten blir opprettet, skal kommunen sette en frist for når oppmålingsforretningen skal være fullført. Dersom fullføringen blir bestemt å ta mer enn to år, kan bare merkingen gjenstå. Møtet med partene og innmålingen av grensen må være gjennomført og opplysningene om dette må være ført i matrikkelen før det har gått to år. Det kan ikke settes lengre frist enn fem år regnet fra tinglysingstidspunktet for opprettelsen av matrikkelenheten. I sak som ikke krever tinglysing, regnes fristen fra tidspunktet for opprettelsen i matrikkelen. Fullføring av oppmålingsforretning etter vedtak av fylkesmannen Fylkesmannen kan fatte vedtak om fullføring og matrikkelføring av oppmålingsforretning som ikke er fullført eller matrikkelført innen oppgitt frist, for kommunen sin regning, jf. ml 35 tredje ledd. For ytterligere regler vises til mf Oppmålingsforretning 7

8 Innhold Regler om varsel om oppmålingsforretning Oppmålingsforretningen Hva oppmålingsforretningen går ut på Innhold i protokoll Omtvistet eller usikker grense Merking og måling av grenser Oversendelse av dokumentasjon fra landmåleren til den som fører matrikkelen REGLER OM VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Hvem skal ha varsel om oppmålingsforretning jf. mf 37?(1) Varsel skal sendes til rekvirenten, registrert eier og registrert fester til enheten forretningen gjelder, jf. mf 37 første ledd Andre som skal varsles er jf. andre ledd: a) registrert eier og registrert fester av tilstøtende matrikkelenhet. b) registrert eier og registrert fester av matrikkelenhet på motsatt side av veg, dersom grenseforløpet, kombinert med en bestemt vegbredde fastlagt av kommunen, får betydning for matrikkelenheten c) den som har godtgjort å være eier eller fester av berørt grunn d) den som står oppført som rettighetshaver til stedbunden rettighet i grunnboken, dersom rettigheten berøres av endrede grenser i oppmålingsforretningen, eller den som har godgjort å ha slik rettighet. 8

9 Hvem skal ha varsel om oppmålingsforretning jf. mf 37?(2) Spesielt om enkelte sakstyper: Ved opprettelse av anleggseiendom i eierløs undergrunn eller luftrom skal registrert eier og registrert fester til matrikkelenhet som ligger nærmere enn 20 meter fra anlegget, varsles. Ved opprettelse av anleggseiendom i eierløst område i sjø skal registrert eier og registrert fester til matrikkelenheter som ligger nærmere enn 250 meter fra anlegget, varsles. Varslet skal i tillegg kunngjøres i minst to aviser alminnelig lest på stedet. Hvem skal ha varsel om oppmålingsforretning jf. mf 37? (3) Spesielt om enkelte sakstyper forts.: forretningen uteareal til eierseksjon, skal varsel sendes både til registrert eier av eierseksjonssameiet og registrert eier av involvert seksjon. Dersom forretningen gjelder uteareal til eierseksjon, skal varsel sendes både til registrert eier av eierseksjonssameiet og registrert eier av berørt seksjon Når den som skal varsles er et sameie organisert med eget styre, kan varsel sendes vedkommende styreleder. Den som fører matrikkelen må på matrikkelføringstidspunktet kontrollere at alle parter har fått varsel. Varsel om oppmålingsforretning frist Varselet skal gis på dokumenterbar måte senest to uker før oppmålingsforretningen, jf. mf 37 femte ledd. Partene kan godta kortere frist og annen varsling. Dette må dokumenteres i protokollen. Den som fører matrikkelen må kontrollere at varsel er gitt på riktig måte. 9

10 Varsel om oppmålingsforretning innhold (1) Varselet skal inneholde opplysning om a) tid og sted for forretningen b) hvilken matrikkelenhet forretningen gjelder (matrikkelenhet, hjemmelsforhold) c) hva forretningen gjelder d) hvem som blir varslet og i hvilken egenskap (rekvirent, nabo mv.) e) den videre saksgangen f) klageadgang, klagefrist og til hvem eventuell klage skal settes fram. Jf. mf 37 sjette ledd. Varsel om oppmålingsforretning innhold (2) Varselet skal anmode partene om å a) påvise sine grenser og stedbundne rettigheter under forretningen b) sende kopi til kommunen av eventuelle dokumenter som kan bidra til å belyse forholdene (skylddelingsforretninger, festesedler, sak for jordskifteretten, skjønnsdokumenter med kart mv.) c) gi melding til kommunen så snart som mulig dersom en kjenner til at andre enn dem som er nevnt i varselet, kan bli berørt av forretningen. Jf. mf 37 syvende ledd. OPPMÅLINGSFORRETNINGEN 10

11 Innledning Etter lovendringen i 2007 ble gjennomføring av oppmålingsforretning (igjen) en mer offentligrettslig styresmaktoppgave enn det er en tjeneste. Det fikk følger for rollen til landmåler som må følge forvaltningsloven. Landmåler kan ikke opptre som rådgiver for enkeltparter, men skal behandle alle parter likt. Utføringen av selve oppmålingsforretningen regnes likevel ikke som et enkeltvedtak i seg selv. Enkeltvedtaket skjer først ved at saken blir ført i matrikkelen. Utføringen vil i stor grad være fastlagt gjennom tekniske standarder og faglige krav; det som i sum blir kalt god landmålerskikk. Hvem kan utføre oppmålingsforretning? ml 5a andre ledd første og andre punktum: Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen. Kommunen kan etter avtale overlate til andre å utføre oppmålingsforretningar på sine vegner. Hva går oppmålingsforretning ut på? (1) Målet med oppmålingsforretningen er å effektuere rekvisisjonen. Hvordan oppmålingsforretningen gjennomføres kommer derfor an på hvilken sakstype som er rekvirert. Definisjonen av oppmålingsforretning følger av ml 3 bokstav h: Oppmålingsforretning: den oppgåva som går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar til fast eigedom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring Landmåler må i denne sammenheng håndtere nye grenser og eksisterende grenser ulikt. For deg som fører matrikkelen vil dermed også dokumentasjonen for føringen kunne variere ut i fra om det er snakk om nye eller eksisterende grenser. 11

12 Hva går oppmålingsforretning ut på? (2) ml 33 utdyper hva en oppmålingsforretning går ut på. Første ledd første punktum gjelder både for nye og eksisterende grenser: Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing. Ergo er det som hovedregel partene som setter rammene for oppmålingsforretningen. Det er deres påstander og fremlagte dokument som skal belyse saken. Hva går oppmålingsforretning ut på? (3) For nye grenser gjelder ml 33 tredje ledd: I forretning som gjeld oppretting av ny matrikkeleining eller arealoverføring, skal dei nye grensene merkjast i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova. Den som utfører forretninga kan samtykkje i mindre avvik, for å kunne få ei gagnleg grense ut frå tilhøva i terrenget. Hva går oppmålingsforretning ut på? (4) Hvor store avvik landmåler kan samtykke til kommer an på delingstillatelsen, gjeldende arealplaner og størrelsen på og lovelig arealbruk for de involverte enhetene. Mindre avvik kan ikke overskride skrankene for grensejustering. Eksempel: Den som fører matrikkelen oppdager at landmåler har gjennomført oppmålingsforretning og har godtatt mindre avvik i strid med formålsgrensene i gjeldende plan. Hvordan vil du håndtere dette? 12

13 Hva går oppmålingsforretning ut på? (5) Noen kommentarer til landmålers oppgaver knyttet til rettigheter: Landmåler skal aktivt medvirke til å rydde opp i rettighetsforholdene, jf. ml 3 bokstav h og ml 33. Normalt er det tilstrekkelig at landmåler har undersøkt grunnboksbladet for avgivereiendommen(e). Det må også fremgå at landmåleren har spurt partene om den nye enheten skal ha andre rettigheter (eksisterende ikke-tinglyste eller nye) enn det som fremgår av kommunens tillatelse. Utover dette bærer partene selv ansvaret for å avklare og dokumentere rettighetsforholdene. Protokoll jf. mf 38(1) Generelt skal protokollen inneholde opplysninger om: a) bakgrunnen for oppmålingsforretningen b) varsling og oppmøte c) forretningens gang d) den som utfører oppmålingsforretningen står i noe personlig eller økonomisk forhold til noen av partene og hvordan partene eventuelt er informert om dette. mf 38 har vesentlig mer detaljerte beskrivelse om hva som skal fremkomme om det enkelte punkt (i a, b, c og d). Protokoll jf. mf 38(2) Protokollen skal også inneholde et kart med påtegning som tydelig viser hvor grenser og grensemerker ligger i forhold til hverandre og tilstøtende matrikkelenheter. Kartet skal være basert på en utskrift fra matrikkelen på tidspunktet for oppmålingsforretningen. Du som fører matrikkelen får protokollen som del av dokumentasjonen for matrikkelføringen. Det må kontrolleres at den inneholder tilstrekkelig informasjon. 13

14 Protokoll (2) Omtvistet eller usikker grense (1) Dersom det under oppmålingsforretningen oppsto tvil eller tvist om en eksisterende grense skal dette markeres i protokollen, jf. ml 33 andre ledd og mf 39. Landmåleren kan utsette den delen av forretningen som gjelder den omtvistede eller usikre grensen i fire uker. Dette gir partene mulighet til å komme til enighet eller bringe klarhet i usikker grense. Landmåleren kan sette annen frist etter avtale med rekvirenten. Slik utsettelse skal fremgå av dokumentasjonen fra landmåleren. Omtvistet eller usikker grense (2) Dersom man ikke kom til enighet eller fikk avklart usikker grense i oppmålingsforretningen, skal landmåler ha protokollført alle parters påstander og eventuelt målt inn disse. Slike grenser kan føres i matrikkelen, men de må da kodes som omtvistet/usikker grense/teig. Begge parters påstander om grenseforløp skal matrikkelføres. Dette gjelder selv om den ene partens påstand framstår som urimelig eller åpenbart uriktig. 14

15 Eksempel på omtvistet eller usikker grense (1) Eksempel på omtvistet eller usikker grense (2) Omtvistet eller usikker grense (3) Oppsto det usikkerhet eller tvist om ny grense er hovedreglen at landmåleren merker og måler i samsvar med tillatelsen som er gitt av kommunen. Partene kan gis en kort frist for å få revidert tillatelsen. Om dette blir gjort må det fremgå av protokollen. 15

16 Omtvistet eller usikker grense (4) Ny matrikkelenhet kan likevel ikke opprettes dersom tvisten medfører: tvil om forståelsen av kommunens tillatelse etter pbl 20-1 bokstav m tvil om hvilken matrikkelenhet den nye enheten skilles fra, jf. ml 10 andre ledd annen tvil om vilkårene etter matrikkellova er oppfylt, jf. ml 22 første ledd eller dersom tvisten på annen måte er til hinder for formålet med utnyttingen av den nye enheten, jf. ml 10 fjerde ledd bokstav c Det er den som fører matrikkelen sitt ansvar å kontrollere dette. Dersom part ikke møter til oppmålingsforretning Selv om part har mottatt varsel om oppmålingsforretning innebærer det ingen plikt for partene til å møte ved forretningen. Dersom noen som er varslet, ikke møter, verken personlig eller ved fullmektig, avgjør landmåleren om forretningen likevel skal gjennomføres eller utsettes, jf. merknad til mf 37, mf 39 og mf 18. Hvem som møter skal fremgå av protokollen. Merking og måling av grenser jf. ml 34 hovedregel (1) Hovedregel: grensepunkter for nye enheter skal måles og merkes. I oppmålingsforretning for ny grunneiendom ny festegrunn nytt jordsameie uteareal til eierseksjon arealoverføring grensejustering klarlegging av eksisterende grense skal alle grensene merkes og måles i marka og oppgis med koordinater. 16

17 Merking og måling av grenser jf. ml 34 hovedregel (2) Koordinatene skal fastsettes i et geodetisk grunnlag godkjent av sentral matrikkelstyresmakt. Anleggseiendom skal kartfestes på tilsvarende måte. Fastsettes på grunnlag av godkjent tillatelse etter PBL. For punktfeste skal festepunktet være merket og målt. Landmåleren sender måledata til den som fører matrikkelen. Merking og måling av grenser jf. ml 34 unntak (1) Det finnes unntak for når det skal merkes å måles. Om landmåler har gjort unntak må dette komme frem av dokumentasjonen han sender til matrikkelføring. Dokumentasjonen vil dermed kunne variere fra sak til sak avhengig av hva som har skjedd under forretningen. Hva som skal føres i matrikkelen vil dermed også variere. Merking og måling av grenser jf. ml 34 unntak (2) Merking og måling er ikke nødvendig for grensepunkt som fra før tilfredsstiller kravene i Standard for stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser. Gjelder i første rekke koordinater fastsatt i tidligere oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning eller sak for jordskifteretten. 17

18 Merking og måling av grenser jf. ml 34 unntak (3) Det er unntak for krav om merking og måling ved matrikulering av umatrikulert grunn og registrering av jordsameie, jf. ml 34 tredje ledd. Slik forretning kan skje på kontoret. Det er tilstrekkelig at grensene blir vist på kart godkjent av kommunen for slik bruk. Dette skal være beste tilgjengelige kartgrunnlag, jf. mf 40 første ledd. Ved slike sakstyper vil dokumentasjonen landmåler oversender til matrikkelføring være av en annen karakter. Det vil ikke følge med måledata osv. Merking og måling av grenser jf. ml 10 femte ledd unntak (1) Ny matrikkeleining kan opprettast sjølv om nokon av dei eksisterande grensene ikkje er merkte og målte, dersom dette ikkje er til ulempe for utnytting av matrikkeleininga, og: a) det er godtgjort at vedkommande grense er omstridd, Merking og måling av grenser jf. ml 10 femte ledd unntak (2) b) eininga er så stor at det er urimeleg å krevje oppmåling av vedkommande grense, eller Unntak for merking og måling for enheter som er så store at det er urimelig å kreve oppmåling av alle eksisterende grenser. Dette gjelder nye matrikkelenheter større enn 100 daa, jf. mf 42. Unntaket gjelder kun for eksisterende grenser mot LNFRområder. Eksisterende grenser mot bolig-, fritids- eller ervervsbebyggelse utenom primærnæring er ikke unntatt merking og måling. 18

19 Merking og måling av grenser jf. ml 10 femte ledd unntak (3) c) det av andre grunnar ikkje er formålstenleg å krevje måling eller merking av vedkommande grense. Grensemerking kan utelates når det etter landmålers vurdering kan medføre vesentlig ulempe eller fare, eller det på annen måte er uhensiktsmessig å sette ned godkjent grensemerke i det aktuelle punktet, jf. mf 41 andre ledd. Grensepunktene skal likevel koordinatbestemmes og beskrives. Merking og måling av grenser jf. ml 10 femte ledd unntak (4) Bokstav c) forts. Det skal legges strenge kriterier til grunn før grensemerking utelates. Provisorisk merking bør settes ned for at berørte parter skal kunne se grenseforløpet i terrenget Maling, plugger eller liknende Andre unntak for grensemerking Det er ikke behov for merking av festepunkt for punktfeste dersom punktet er bebygd, jf. merknad til mf 41 andre ledd. Unntak for merking (ikke måling) ved klarlegging av uteareal til eierseksjon, jf. mf 40 andre ledd: Der uteareal til eierseksjoner er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger, er det ikke krav om grensemerking i sammenheng med oppmålingsforretning. Dersom partene ønsker det, kan slik oppmålingsforretning gjennomføres uten oppmøte i marka. 19

20 4. Matrikkelføring Innhold Kontroll før matrikkelføring Kontroll av dokumentasjon og felles vilkår i saker med oppmålingsforretning Avvisning Matrikkelføring KONTROLL FØR MATRIKKELFØRING 20

21 Kontroll av dokumentasjon og felles vilkår i saker med oppmålingsforretning (1) Før resultatet av en oppmålingsforretning kan føres i matrikkelen, må det formelle grunnlaget for forretningen kontrolleres. Dette gjelder også når kommunen har organisert seg slik at samme person gjennomfører både oppmålingsforretningen og matrikkelføringen. Kontroll av dokumentasjon og felles vilkår i saker med oppmålingsforretning (2) Alle felles vilkår i ml 10 skal være oppfylt i saker som gjelder oppretting av nye matrikkelenheter. Alle særskilte vilkår skal være oppfylt. Særskilte vilkår avhenger av hvilken sakstype som er krevd. Reglene fremkommer av matrikkelloven og matrikkelforskriften Hva som ellers skal kontrolleres fremgår av mf 27 og vil bli gjennomgått nå. Kontroll av nødvendige tillatelser og annen dokumentasjon (1) Matrikkelforskriften 27 inneholder en sjekkliste for hva slags dokumentasjon som skal foreligge på matrikkelføringstidspunktet og hva kommunen ellers skal kontrollere. Første ledd omhandler hva slags dokumentasjon som skal foreligge. 21

22 Kontroll av nødvendige tillatelser og annen dokumentasjon (2) Matrikkelforskriften 27: Ved matrikkelføring av sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger, herunder: a) protokoll for gjennomføring av forretningen Protokollen skal bl.a. dokumentere hvordan partene er varslet og hvem som møtte til forretningen, jf. mf 37 og 38 første ledd bokstav b. b) redegjørelse for eventuelle avvik fra offentlige tillatelser c) hvilke matrikkelenheter ny matrikkelenhet opprettes fra eller på Kontroll av nødvendige tillatelser og annen dokumentasjon (3) d) erklæring fra landmåler om at grunnboken, herunder bruksretter og servitutter, er undersøkt for de berørte arealene e) at landmåleren har informert partene om hvorvidt vedkommende er personlig eller økonomisk knyttet til noen av partene Forvaltningslovens habilitetsregler legges til grunn for vurderingen om det skal opplyses om tilknytning til en eller flere parter. Landmåleren er i utgangspunktet ikke inhabil selv om kommunen er part i saken, men landmåleren kan ikke representere kommunens eierinteresser. Tilsvarende gjelder for andre som utfører oppmålingsforretning på vegne av kommunen. Kontroll av nødvendige tillatelser og annen dokumentasjon (4) f) kart over grenser og grensemerker for den matrikkelenhet eller grensestrekning som saken gjelder, måledata, beregninger og andre opplysninger som kreves for føring av matrikkelen g) hvilke grenser som er nye eller endret, og hvilke eksisterende grenser som inngår i forretningen uten endring. Dokumentasjon etter bokstav b til e skal vanligvis gå fram av protokollen, jf. mf 38, og trenger ikke separat dokumentasjon. Dette må være ført inn på en entydig og klar måte slik at den som fører matrikkelen med letthet kan se om forholdene er ivaretatt av landmåler. Dokumentasjon etter bokstav f til g må fremgå separat. 22

23 Annet som skal kontrolleres (1) mf 27 andre ledd: Kommunen skal herunder også kontrollere om a) rekvirenten fortsatt har hjemmel til å rekvirere oppmålingsforretning eller har hjemmel til å kreve matrikkelføring på tidspunktet for matrikkelføring b) det foreligger fullmakt fra part som er representert ved fullmektig, og om det går fram at fullmektigen på vegne av parten kan ta stilling til de forhold som kreves matrikkelført Fullmakt skal være original og ikke være eldre enn 1 år på tidspunkt for matrikkelføring. Annet som skal kontrolleres (2) c) det foreligger nødvendige tillatelser for avvik gjort under oppmålingsforretningen d) det foreligger dokument som er nødvendig for å oppfylle vilkår fastsatt i kommunale tillatelser e) det foreligger dokumenter vedrørende rettigheter som partene ønsker tinglyst samtidig med matrikkelføringen f) det foreligger begrunnelse som oppfyller vilkårene for eventuelt ikke å merke eller måle alle grensene. mf 27 tredje ledd: Gjelder matrikkelføringen oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, skal det ligge ved særskilt begrunnelse. MATRIKKELFØRING 23

24 Matrikkelføring Det finnes få regler i matrikkelloven om selve matrikkelføringen. ml 22 er den generelle regelen om matrikkelføring. Det meste av det som står i denne har vi allerede vært gjennom tidligere i kurset. I føringskurset vil dere få praktisk erfaring i hvordan en faktisk fører i matrikkelen. 5. Tinglysing Innhold Innledning Gjennomgang av grunnboksutskrift Litt om servitutter Urådighetserklæringer Litt om gammel grunnbok Tinglysingsmyndighetens internettside Melding til tinglysing Tilbakemelding fra tinglysingsmyndigheten 24

25 Innledning I denne presentasjonen vil vi gjennomgå følgende to hovedpunkter: 1. Kommunen som matrikkelfører må forholde seg til tinglyst informasjon. 2. Flere av sakstypene etter matrikkelloven krever tinglysning og dette skal besørges av kommunen gjennom «melding til tinglysning». Gjennomgang av grunnboksutskrift (1) Et grunnboksblad er delt inn i fire deler: Hjemmelsopplysninger Pengeheftelser Servitutter Grunndata Gjennomgang av grunnboksutskrift (2) 25

26 Gjennomgang av grunnboksutskrift (3) Gjennomgang av grunnboksutskrift (4) Gjennomgang av grunnboksutskrift (5) 26

27 Gjennomgang av grunnboksutskrift (6) Litt om servitutter I grunnboka kan en servitutt være: Personlig servitutt: Rettighetshaver er angitt med fødselsnummer eller organisasjonsnummer Realservitutt: Rettighetshaver er angitt med matrikkelnummer Urådighetserklæringer Generelt om urådigheter Selve teksten urådighet sier i seg selv ikke mer, annet enn at det er tinglyst en urådighet. Er det tinglyst en urådighet, så må en derfor gå inn i selve urådighetserklæringen (dokumentet som er tinglyst). Samtykke må innhentes Ved råderettsbegrensning må vi ha samtykke fra rettighetshaver til urådigheten. Samtykket gis på det nye dokumentet som skal tinglyses, eller på løs erklæring. 27

28 Litt om gammel grunnbok Håndskrevne/maskinskrevne ark i ca. A-3 format Opprinnelig innbundet i permer Gammel grunnbok gir ofte flere opplysninger enn det som er konvertert til (tinglysingssystemet) Opplysninger om heftelser som er slettet fremkommer med strek over og anmerkning om sletting/avlysing Originalarkene oppbevares i statsarkivene. Tinglysingsmyndighetens internettside (1) Et nyttig verktøy for kommunen som matrikkelfører Grunnboksutskrift: Bestilles og betales direkte på internett Skriftlig henvendelse (brev/skannet brev med underskrift som mailes/fakses). Øvrige spørsmål angående tinglysing rettes til Kartverkets kundesenter i Ullensvang. For mer informasjon, se tinglysingens nettsider: Kartverket/Kartverket/Tinglysingsdivisjonen/ Tinglysingsmyndighetens internettside (2) Fullmakter Kommunen bør i utgangspunktet vurdere fullmakter etter samme praksis som tinglysingsmyndigheten, dette for å sikre at en sak ikke avvises ved tinglysing. Det finnes informasjon om tinglysingsmyndighetens praksis i forhold til fullmakter på Kartverkets hjemmeside: 28

29 Tinglysingsmyndighetens internettside (3) Rundskriv for Tinglysingen gir nyttig hjelp Består av konkrete problemstillinger innenfor tinglysingsfaglige områder Kapittel 14 omhandler Matrikkeldokumenter og tar blant annet opp problemstillinger som Tinglysing av målebrev Grensejustering Sammenslåing Oppmålingsplikt Arealoverføring Festegrunn MELDING TIL TINGLYSING Melding til tinglysing ml 24 og mf 8 Kommunen skal sende særskilt melding til tinglysing for hver enkelt forretning (som krever tinglysing). Etter føring av en forretning skal kommunen generere rapporten melding til tinglysing. Produseres i matrikkelsystemet Melding til tinglysing må skrives ut og sendes til tinglysingsmyndigheten med eventuelle vedlegg per post. Hvilke vedlegg som skal følge med de ulike sakstypene følger av Veileder for Melding til tinglysing. 29

30 Melding til tinglysing ml 24 og mf 8 forts. Det er tinglysingsplikt for oppretting av nye matrikkelenheter, arealoverføring, ommatrikulering, sammenslåing, matrikkelenhet utgår (sletting), reseksjonering mv. Plikten gjelder tinglysing av matrikkelenheter. Det må ikke forveksles med at det er frivillig å tinglyse hjemmelsoverganger. Melding til tinglysing ml 24 og mf 8 forts. I noen saker skal tinglysing kun skje når det er krevd særskilt: 1.Sak som gjelder grunn til offentlig veg eller jernbane Stat, fylkeskommune og kommune kan i sak som gjelder arealoverføring eller oppretting av ny matrikkelenhet stedfeste eiendomsretten ved egenerklæring. For bortfall av pant i areal som inngår i grunn til offentlig veg eller jernbane gjelder reglene i pantelova 1-11 fjerde ledd. 2.Sak som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn etter ml 13 Tinglysing skal bare skje når det er krevd særskilt 30

31 Melding til tinglysing ml 24 og mf 8 forts. 3.Sak som gjelder registrering av jordsameie etter ml 14 Tinglysing skal bare skje når det er krevd særskilt Selv om slike saker skal tinglyses (altså at de blir krevd særskilt) er det ikke kommunens oppgave å få de tinglyst. Merknaden til mf 8 sier følgende: I noen tilfeller opprettes det ny registerenhet i matrikkelen uten at kommunen skal sende melding til tinglysing for innføring av enheten i grunnboken. [ ] Partene må i slike saker eventuelt selv sette fram krav om tinglysing overfor tinglysingsmyndigheten i etterhånd av matrikkelføringen. Tilbakemelding fra tinglysingsmyndigheten (1) Når tinglysingsmyndigheten mottar meldingen behandler de saken. Tinglysingsmyndigheten tar i enkelte tilfeller kontakt med kommunen dersom noe er uklart. Tinglysingsmyndigheten sender svar pr. post til kommunen der det opplyses om forretningen er tinglyst eller nektet tinglyst. Matrikkelen oppdateres automatisk når forretningen er tinglyst. Tilbakemelding fra tinglysingsmyndigheten (2) Tidspunktet for endelig oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, endring eller arealoverføring regnes fra tinglysingstidspunktet. Dersom tinglysingsmyndigheten nekter tinglysing må partene ordne opp i årsaken til nektelsen. Så snart kommunen har fått melding om at tinglysing er utført stadfestes dette ved utstedelse av matrikkelbrev. 31

32 6. Utstedelse av matrikkelbrev og underretting Utsteding av matrikkelbrev ml 24 og mf 9 Så snart kommunen har fått melding om at tinglysing er utført, skal kommunen fullføre matrikkelføringen, og stadfeste dette ved å utferde matrikkelbrev, jf. ml 24 tredje ledd. Kommunen skal dessuten utstede matrikkelbrev så snart kommunen har matrikkelført grensejustering sak som gjelder offentlig veg- eller jernbane matrikulering av umatrikulert grunn registrering av jordsameie klarlegging av eksisterende grense (med de unntak som framgår av forskriften 36 andre ledd), jf. mf 9 første ledd. Hvem skal ha matrikkelbrev? (1) Kommunen skal sende matrikkelbrevet til den som har rekvirert oppmålingsforretningen, jf. mf 9 andre ledd. Eventuelt den som har framsatt krav om matrikkelføring. I sak som gjelder seksjonering eller reseksjonering, som ikke krever oppmålingsforretning, skal kommunen sende matrikkelbrevet til den som har begjært seksjonering eller reseksjonering, jf. mf 9 andre ledd I sak som gjelder sammenslåing, skal kommunen sende matrikkelbrevet til den som har krevd sammenslåing, jf. mf 9 andre ledd. 32

33 Hvem skal ha matrikkelbrev? (2) Når kommunen fører matrikkelen etter krav fra jordskifteretten, skal kommunen underrette registrert eier og registrert fester av den berørte enheten om føringen, og gi melding til jordskifteretten om føringen, jf. mf 9 tredje ledd. Underretningen må vise endringer og tilføyelser i matrikkelen som følger av matrikkelføringen, jf. mf 9 tredje ledd. Hvem skal ha matrikkelbrev? (3) ml 24: Er grense mot tilgrensande matrikkeleiningar merkt eller målt inn på nytt, skal kommunen sende relevant matrikkelbrev til eigarar og eventuelle festarar av desse einingane. mf 9: Dersom grense for annen matrikkelenhet enn den det er rekvirert oppmålingsforretning over, er merket eller målt på nytt, skal kommunen sende brev med relevant underretning om dette til registrert eier og registrert fester av vedkommende enhet. Hvem skal ha matrikkelbrev? (4) Etter reglene i mf 9 kan underretningen begrenses til å vise hvilke grenser som er merket eller målt, og eventuelt andre endringer eller tilføyelser av betydning for vedkommende matrikkelenhet. Når matrikkelføringen medfører en endring av beregnet areal for en matrikkelenhet, må arealendringen være en del av underretningen. 33

34 Oversending av matrikkelbrev/ underretning av matrikkelføring Ved oversendelse av matrikkelbrevet skal det opplyses om klageadgang, klagefrister og klageinstans og en nærmere fremgangsmåte ved klage jf. forvaltningsloven 27 og ml 24 tredje ledd siste punktum Klagefristen er å regne fra det tidspunktet som underretningen av matrikkelføringen kommer frem til parten jf. forvaltningsloven 29 og mf 21 Kartverket har utarbeidet et dokument som forklarer innholdet i et matrikkelbrev. Dette er tilgjengelig på Kartverkets hjemmeside: Forklaring til matrikkelbrev Klage og arkivering Reglene for klage og arkivering blir gjennomgått i egne foredrag som er felles for matrikkelenhet, bygg og adresse. 34

Saker som krever oppmålingsforretning. Inndeling av saksbehandlingsregler

Saker som krever oppmålingsforretning. Inndeling av saksbehandlingsregler Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 2.1 Saker som krever oppmålingsforretning Saker som krever

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning

Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Saker som krever oppmålingsforretning Saker som krever

Detaljer

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innhold Håndtering av rettigheter og servitutter

Detaljer

Krav til innholdet i protokollen Magnus Billing og Leikny Gammelmo

Krav til innholdet i protokollen Magnus Billing og Leikny Gammelmo Krav til innholdet i protokollen 20.11.2018 Magnus Billing og Leikny Gammelmo Tema for presentasjonen 1. Oppmålingsforretning 2. Rettslig tilnærming 3. Innholdet i protokollen 4. Tilsyn Oppmålingsforretning

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Grensejustering, matrikkelbrev, klage Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Vilkår for grensejustering (1) jf. ML 16 og MF 34 Oppmålingsforretning: Arealgrenser: Involverte enheter kan økes eller

Detaljer

Saker som ikke krever. Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) oppmålingsforretning (2) oppmålingsforretning

Saker som ikke krever. Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) oppmålingsforretning (2) oppmålingsforretning Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.1 Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) I

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Oppmålingsforretninga

Oppmålingsforretninga Oppmålingsforretninga Matrikkel fagdag Rosfjord 19. og 21.11.2013 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Oppmålingsforretninga Tema Lov, forskrift, merknader

Detaljer

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka Jf. matrikkelforskriften 40

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka Jf. matrikkelforskriften 40 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka Jf. matrikkelforskriften 40 Tekna Samfunnsutviklerne Fagdag seksjonering, Oslo 20.03.2018 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Hva er eierseksjon? Definisjonen av

Detaljer

Korleis handterer vi nye rettar når eigedomar skal etablerast? Trondheim, Leiv Bjarte Mjøs, HIB

Korleis handterer vi nye rettar når eigedomar skal etablerast? Trondheim, Leiv Bjarte Mjøs, HIB Korleis handterer vi nye rettar når eigedomar skal etablerast? Kurs servituttar NJKF Trondheim, 05.01.2012 Leiv Bjarte Mjøs, HIB Tema for foredraget Omfanget av eigedomsdanning Lovkrav i Pbl til oppretting

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Innhold Saker som krever oppmålingsforretning... 3 Krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Krav til innholdet i protokollen Anders Braaten

Krav til innholdet i protokollen Anders Braaten Krav til innholdet i protokollen 19.09.2018 Anders Braaten Matrikkelloven 33 Første og andre ledd eksisterende grenser Ei oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4 Innhold Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave M4 og

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1. Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Klarlegging av eksisterende grense. Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter 4/7/2015

Klarlegging av eksisterende grense. Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter 4/7/2015 Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Foto: Inger M. Kristiansen Konstatering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( ) Besl. O. nr. 101 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 98 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Festebegrepet i praksis - festegrunn Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad 17. 18. oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innledning Definisjon av festegrunn i matrikkelloven Hva er festegrunn?

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1)

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1) Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.4 Foto: Inger M. Kristiansen Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Klarlegging av eksisterende grense Konstatering av eksisterende matrikkelenheter

Klarlegging av eksisterende grense Konstatering av eksisterende matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.3 Foto: Inger M. Kristiansen Konstatering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

Fagsamling. Nytt og nyttig fra tinglysingen. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark

Fagsamling. Nytt og nyttig fra tinglysingen. Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark Fagsamling Nytt og nyttig fra tinglysingen Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Bø i Telemark 28.02.2018 Innhold Tema: Rubrisering av grunnboken Gjennomgang av grunnboksutskrifter Gjennomgang

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 2 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Dokumentasjon av oppmålingsforretning. Matrikkelforum Sør-Trøndelag Ved John Thomas Aalstad

Dokumentasjon av oppmålingsforretning. Matrikkelforum Sør-Trøndelag Ved John Thomas Aalstad Dokumentasjon av oppmålingsforretning Matrikkelforum Sør-Trøndelag 11.05.2016 Ved John Thomas Aalstad Erfaringer fra avvik funnet under matrikkellovtilsyn Kartverket begynt med tilsyn i 2011. Siden den

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien Endringer i matrikkelforskriften Geoforum Telemark 18.02.2016 Arnulf Haugland, Kartverket Skien Mye aktivitet også i tilgrensende fagområder NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Forslag til endringer

Detaljer

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Generelle rammer Forvaltningsloven (enkeltvedtak): Det skal forhåndsvarsles før vedtak treffes, jf FVL

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

Endringer i matrikkellova vedtatt i 2018

Endringer i matrikkellova vedtatt i 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Endringer i matrikkellova vedtatt i 2018 Fagdirektør Dag Høgvard Eiendomskonferansen, Solstrand 16. oktober 2018 Lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Holmestrand kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Organisasjonsnr: Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår som hovedregel

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper. Felles vilkår for å kunne endre matrikkelenheter

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper. Felles vilkår for å kunne endre matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.7 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saker som skal matrikkelføres

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saker som skal matrikkelføres Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring - Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.7 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres

Detaljer

Matrikkellovens bestemmelser om anleggseiendom. Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket

Matrikkellovens bestemmelser om anleggseiendom. Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Matrikkellovens bestemmelser om anleggseiendom Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innhold Hva er anleggseiendom? Eksempler på bygninger eller konstruksjoner

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i - Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften. Loen, Anders Braaten

Endringer i matrikkelforskriften. Loen, Anders Braaten Endringer i matrikkelforskriften Loen, 25.03.2015 Anders Braaten Matrikkelforskriften Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering I kraft 1. januar 2010 Gir utdypende regler til matrikkelloven

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Oppgave M3 Opprett ny grunneiendom ikke fullført oppmålingsforretning

Oppgave M3 Opprett ny grunneiendom ikke fullført oppmålingsforretning Matrikkelenhet Oppgave M3 Opprett ny grunneiendom ikke fullført oppmålingsforretning Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en oppretter en ny grunneiendom ved fradeling der rekvirent

Detaljer

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Fagdirektør Dag Høgvard GeoNordland 2016, Bodø, 17. februar 2016 Endringer i matrikkelforskriften Gjelder fra

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Konstatering av eksisterende matrikkelenheter Innholdsfortegnelse Klarlegging av eksisterende grense... 2 Innledning... 3 Vilkårene for å klarlegge eksisterende

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling

Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Eierseksjonsloven og kommunal saksbehandling Kommunens veiledningsplikt Rutiner og sjekklister Forholdet til plan- og bygningsloven Tilleggsareal og forholdet til matrikkellova Leikny Gammelmo, Gran kommune

Detaljer

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer:

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: Vedlegg nr. 2 I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: 19 første ledd skal lyde: Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter

Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Sakstyper matrikkelenhet Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.7 Foto: Inger M. Kristiansen Publisering av vedtak truffet

Detaljer

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73 Saksbehandler, innvalgstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 10.12.2014 Deres dato 03.09.2014 Vår referanse 2014/10751 423.2 Deres referanse 2013/10939-12 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre.

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre. Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV. Side 1 av 5

HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV. Side 1 av 5 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV Forslag til endringer Forslag til endring av matrikkellova 27 nytt første ledd andre og tredje punktum skal lyde:

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 01.01.2019 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Pkt. Tekst Gebyr 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting

Detaljer

Melding til tinglysing 1/17/2013 1

Melding til tinglysing 1/17/2013 1 Melding til tinglysing 1/17/2013 1 Hvilke endringer får vi i forbindelse med innføring av Melding til tinglysing? Forretninger rekvirert innen 31.12.2009 Ingen endringer for forretninger med rekvirert

Detaljer

Geodatakontoret har 3 faggrupper. Oppmåling (7) Matrikkel (4) Kart/GIS (8)

Geodatakontoret har 3 faggrupper. Oppmåling (7) Matrikkel (4) Kart/GIS (8) Fra vedtak til ferdig matrikkelføring Erfaringer fra Tromsø kommune Geodatakontoret har 20 ansatte og er et av 4 fagkontor på enheten Byutvikling sammen med byggesakskontoret, reguleringskontoret og plankontoret.

Detaljer

Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071

Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071 Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: 1383 Asker Tidsrom for undersøkelsen: 7. - 8. juni 2017

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2019 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

Sluttrapport etter undersøkelse av Sør-Odal kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sør-Odal kommune Saksnummer: 16/00071

Sluttrapport etter undersøkelse av Sør-Odal kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sør-Odal kommune Saksnummer: 16/00071 Sluttrapport etter undersøkelse av Sør-Odal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Sør-Odal kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: Øgardsvegen 2 2100 Skarnes Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

EIERSEKSJONER - DISPOSISJON HVA ER EIERSEKSJONER (1) EIERSEKSJONER. 1. Hva er eierseksjoner? 2. Eierseksjoner og matrikkelloven

EIERSEKSJONER - DISPOSISJON HVA ER EIERSEKSJONER (1) EIERSEKSJONER. 1. Hva er eierseksjoner? 2. Eierseksjoner og matrikkelloven EIERSEKSJONER STEDSDATA EIERSEKSJONER - DISPOSISJON 1. Hva er eierseksjoner? 2. Eierseksjoner og matrikkelloven 3. Hvordan etableres eierseksjoner 4. Matrikkelføringen 5. Spesielt om merking og måling

Detaljer

Fastsettelse av nye og endring av eksisterende eiendomsgrenser forholdet til reguleringsplan

Fastsettelse av nye og endring av eksisterende eiendomsgrenser forholdet til reguleringsplan Fastsettelse av nye og endring av eksisterende eiendomsgrenser forholdet til reguleringsplan Bodø kommune - Geodata Trond Helander Landmåler 23.11.2016 TEMA Reguleringsplan søknad - godkjenning ny eiendom

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2019 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 14. november 2013, sak 85/13.

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM Fra vedtak til matrikkelføring, Protokoll

KRAFTSENTERET ASKIM Fra vedtak til matrikkelføring, Protokoll Fra vedtak til matrikkelføring, Protokoll Ved Tore Bjørnerød, Geodata-ansvarlig Askim kommune Solbergfoss: 900 GWh Kykkelsrud: 1275 GWh Vamma: 1275 GWh KRAFTSENTERET ASKIM Presentasjon av geodata i Askim

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Matrikkelmyndighet Kommune K.nr Adresse Postnr Poststed Kvinnherad kommune 1224 Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Journalnr

Detaljer

Eiendomskonferansen 2014

Eiendomskonferansen 2014 Eiendomskonferansen 2014 Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Solstrand 13.10.2014 Innhold Tema: Generelt

Detaljer

Undersøkelsen omfattet følgende emner:

Undersøkelsen omfattet følgende emner: Endelig rapport etter undersøkelse av Nesseby kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Nesseby kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: 9840 Varangerbotn Tidsrom for undersøkelsen: 4.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kapittel 3. Seksjoneringssaker

Kapittel 3. Seksjoneringssaker Kapittel 3. Seksjoneringssaker 3-0. Betalingssatser 3.1 For tillatelse til seksjonering betales et gebyr på 3 * rettsgebyret uten befaring 3.1.1 Må det holdes befaring settes gebyret til 5 * rettsgebyret

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Rundskriv Kommunene Fylkesmennene D omstoladministrasj onen Statens kartverk Statens vegvesen Nr. Vår ref Dato T-5/09 200703588 9. oktober 2009 Ikraftsetting av lov om

Detaljer

Sluttrapport etter undersøkelse av Sandnes kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sandnes kommune Saksnummer: 16/00071

Sluttrapport etter undersøkelse av Sandnes kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sandnes kommune Saksnummer: 16/00071 Sluttrapport etter undersøkelse av Sandnes kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Sandnes kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: Postboks 583 4302 Sandnes Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer

Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer 10.05.2106 Olav Jenssen Anders Østeraas Innhold 1. Innledning 2. Gjennomgang av rundskriv H-18/15 Nyttige lenker: Matrikkel på regjeringen.no:

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Vefsn kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Vefsn kommune Saksnummer: 16/00071

Endelig rapport etter undersøkelse av Vefsn kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Vefsn kommune Saksnummer: 16/00071 Endelig rapport etter undersøkelse av Vefsn kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Vefsn kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: Postboks 560, 8651 Mosjøen Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Reguleringsplans betydning for fastsetting av veggrenser

Reguleringsplans betydning for fastsetting av veggrenser Reguleringsplans betydning for fastsetting av veggrenser Tord Thorshov, Statens vegvesen Landmålerkonferansen Teknologidagene i Trondheim 26. oktober 2017 Disposisjon Formelt delingsgrunnlag Reguleringsplan

Detaljer

FAGDAG VEGGRUNN. Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland

FAGDAG VEGGRUNN. Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland FAGDAG VEGGRUNN Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland FAGDAG VEGGRUNN Status, regelverk for føring av eldre saker. Kvalitet, hjelpelinje vegkant, regler for retting. Saker etter delingsloven som ikke er ført

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 2 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Disposisjon Muligheter i gjeldende matrikkellov Hva skjer? Forslag til endringer i matrikkelloven «Litt» om jordsameier

Detaljer