Årsregnskap Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014. Vardø kommune"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 Vardø kommune

2 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 2

3 Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Avvik Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Skjema 1A Driftsregnskap Regnskap 2014 Regulert budsjett Oppr budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indir skatter Andre gen. Statstilskudd Sum frie disponible innt Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrum. - Renteutg, prov, and fin.utg Tap finansielle instrum Avdrag på lån Netto finansinnt/-utg Til dekn tidl.år RM merforb - Til ubundne avsetn Til bundne avsetninger Bruk tidl.års RM min.forb Bruk ubundne avsetn Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til invest.regn Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnmessig mer-/mindreforbr Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 3

4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Oppr budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Investeringer anleggsmidler Utlån og forskutteringer - Avdrag på lån Dekn av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler ( ) ( ) Salg anleggsmidler Tilskudd inv - Kompensasjon for merverdiavgift Mot.avdr utlån/ref Andre inntekter - ( ) ( ) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregn Bruk av avsetninger ( ) ( ) Sum finansiering Udekket/udisponert Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 4

5 Balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 * Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskin, trans.midl Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler * Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler - Sertifikater - Obligasjoner - Kasse, postgiro, bankinnskudd ** Sum eiendeler * Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regn.messig mindreforbruk Regn.messig merforbruk - Udisponert i investeringsregn. - Udekket i investeringsregn Likviditetsreserve - Kapitalkonto Endr. regn.prin. påvirker AK drift Endr. regn.prin. påvirker AK inv - * Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 5

6 Regnskap 2014 Regnskap 2013 * Kortsiktig gjeld Kassakredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik ** Sum egenkapital og gjeld * Memoriakonti - -1 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti ,18 Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 6

7 Ansvar Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik 900 Utgifter til fordeling Pensjonsinnskudd Fellesutgifter Sentrale folkevalgte Forliksrådet Representasjon Sivilforsvaret Revisjonen egen andre Eldrerådet Folkevalgte Rådmannen Servicetorget Økonomiavdeling Personal- og service Alle på plass Felles edb kostnader Felleskostnader (mat Felleskostnader Rådhusforvaltning Stab Adm. Skole SKUP Kompetanseheving Elever i andre skoler Digforsk Vardø skole Vardø skole SFO Voksenopplæring Vardø skole bygg Skolekantina Vurdering for læring Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Skole Kiberg oppvekst Vardø barnehage Vardø barnehage bygg Barnehage styrket drift Trekløvern barnehage bygn Ikke komm. Barnehage Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 7

8 Ansvar Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik Barnas hus bygning Barnehage Adm. Helse/sos Personalboliger Drift av helsesenter Støttekontakt Familieavdelingen Helsestasjonen Jordmortjenesten Helsestasjonen for unge Fysioterapi PP tjenster Kommunelege Kontorservice leger Laboratoriet Psykisk helsevern Rus/psykiatri prosjektet Famileavd/legetj/PPT/Fysio Barnevern Utgifter fylkesnemd Forebyggende tilt.barnevern Omsorgstiltak utenfor Annet forebyggende arbeid Barnevern Adm. Kost NAV/SOS Økonomisk bistand Sosiale boliger NAV/sosial Sykehjem Adm. pleie og omsorg Sykehjem bygning Samhandlingsreformen Hovedkjøkken Hjemmetjenesten Omsorgsboliger Omsorgslønn/støttekont Vernet botilbud Vadsøgt 5 bygning Overf. Til andre Pleie og omsorg Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 8

9 Ansvar Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik Adm teknisk Kart, oppmåling bygg Adm teknisk Industrianlegg vestervågen Veier Vei og gatebelysning Parker, friluftsområder Maskinpark Verksted Vegforvaltning Brannstasjonen Tekniske tjenester Brannvern Grønnegt 14, brannst Brannvern Tvs Renhold Tvs/renhold Næring Næringer til fordeling Næring Kulturkontoret Organisasjonsstøtte bar Ungdomsklubber Museer Kulturmidler Bibliotek Kino Kultur/bibliotek Svømmeanlegg Idrettshall Kiberg grendehus Utendørsanlegg Lysløyper Prosekt 1000 årsstedet Idrett/friluft Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 9

10 Ansvar Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik Felles kirkelig råd Andre religiøse form Religiøse formål Storskaret vannverk Ledningsnett storska Lager Kiberg vannverk Ledningsnett kiberg Forvaltning vann Avløp/kloakk Lager steilneset Pumpestasjoner svart Forvaltning avløp Avfallsbehandling Forvaltning avfall Feiervesen Selvkost Skatt på intekt og Eiendomsskatt Skatter Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Beregningskonto avskrivninger Statlige tilskudd/refusjoner Renter mv Avdrag lån Renter/utbytte/avdrag Disp.av tidl.års netto Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat Interne finans disp ALLE Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 10

11 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) 1 Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Ytelser til ledende personer Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggsgodtgjørelse Naturalytelser Administrasjonssjef Ordfører Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Finnmark kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr ,50. Av dette gjelder kr ,50 revisjon og kr 0,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 11

12 Note 3 Pensjoner Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier Innestående på premiefond Tilført premiefondet i løpet av året 0 0 Bruk av premiefondet i løpet av året 0 0 Innestående på premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 20X1 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. xxx lavere (ev. høyere) enn faktisk betalte pensjonspremier. Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP SPK Andre Forventet avkastning pensjonsmidler 7,00 % 5,85 % Diskonteringsrente 6,00 % 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst 4,23 % 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 4,23 % 3,79 % Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 12

13 Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og timatavvik Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik Arb.giveravg Arb.giveravg Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- Estimatavvik og planendringer midler forpliktelser midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. etter 13-3 bokstav C Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 13

14 Note 4 Anleggsmidler EDButstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomteområder Immateriell e eiendeler Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Herav finansielle leieavtaler Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. SUM Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 14

15 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år. ABC AS DEF AS Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr - Note 7 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren Andre selvkostområder Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 For lite betalte avdrag Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Finansielle leieavtaler 0 0 Sum bokført langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i særregnskap Vardø Havn KF NN interkommunalt samarbeid 0 0 Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap Kommunens samlede eksterne lånegjeld Langs.gjeld Gj.sn. rente Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langsiktig gjeld med fast rente : kr - 0,00 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,25 % Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 15

16 Langsiktig gjeld med fast rente Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rentebinding til Betaler 1 60 mar.20 mar.20 4, des.25 jun.15 4, des.18 des.18 3, des.29 des.18 3, des.20 des.16 3,658 5 Rentebytteavtaler Swap nr Lån Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finansreglementet Finansreglementet mar. 06 mar. 16 4,060 3M nibor Kontanstrømsikring jul. 06 jun.21 4,880 3M nibor Kontanstrømsikring des. 09 des.19 4,560 3M nibor Kontanstrømsikring mar. 10 mar.20 4,600 3M nibor Kontanstrømsikring jun. 09 jun.15 3,878 3M nibor Kontanstrømsikring des. 10 des.18 4,610 3M nibor Kontanstrømsikring des. 10 des.18 4,443 3M nibor Kontanstrømsikring des. 10 des.16 3,855 3M nibor Kontanstrømsikring des. 10 des.19 3,608 3M nibor Kontanstrømsikring des. 10 jun.20 3,658 3M nibor Kontanstrømsikring des. 11 sep.26 4,430 3M nibor Kontanstrømsikring des. 15 des.22 3,999 3M nibor Kontanstrømsikring des. 16 des.25 4,112 3M nibor Kontanstrømsikring jun. 06 jun. 16 3M nibor 4,425 Verdisikring 6 Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 16

17 Note 8 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : (her må det velges mellom alternativ 1 og 2 nedenfor) ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. ALTERNATIV 2 : vekte gjenværende levetid for hver anleggsgruppe i forhold til bokført verdi totalt. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minsteavdrag enn alternativ nr 1. Sammenligning mellom utgiftsførte avdrag og kapitalslit som frekommer ved bruk av dette alternativet er vist nedenfor. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Bergnet minimumsavdrag Avvik Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette opplyses. Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 0 0 Avsetning til/bruk av avdragsfond Saldo avdragsfond Note 9 Kommunens garantiansvar Garantiramme Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn dato Asvo-vardø AS kr - kr 305 kr Vardø kommunale bolig og eiendom kr - kr kr ØFAS kr kr ubegrenset Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses. Tap på garantier eller innfrielser skal spesifiseres og ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett skal opplyses om. Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 17

18 Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Finansforvaltnin gs-reglement Anskaffel ses-kost Markeds -verdi Balanseført -verdi Resultatført verdiendring Durasjon Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Det bør opplyses om kommunens finansielle markedsrisiko dersom posten er vesentlig. Andre finansielle omløpsmidler bokført til virkelig verdi Aktivaklasse Anskaffel ses-kost Virkelig verdi Balanseført -verdi Resultatført verdiendring Aksjefond Notert kurs Aksjer Børskurs Obligasjoner Ligningsverdi Fordringer Tapsanslag Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi Virkelig verdi Balanseført -verdi Resultatført verdiendring Kortsiktig gjeld Eget anslag Usikre forpl. Eget anslag Derivater som ikke inngår i sikring Derivat FRA Resultatført verdiendrin g Verdsettelsesmetode Passivaklasse Verdsettelsesmetode Opptakskost Verdsettelsesmetode Virkelig verdi Balansef ørt-verdi Innhentet vurdering Kjøpt opsjon Eget anslag Innhentet Solgt opsjon vurdering Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 18

19 Note 12 Avsetning og bruk av fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning Disposisjonsfond kr kr kr kr kr Bundne driftsfond kr kr kr kr - kr Ubundne investeringsfond kr kr kr kr Bundne investeringsfond kr kr kr - kr Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr kr kr kr kr Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Disposisjonsfond Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond kr kr kr kr Opprinnelig budsjett kr - kr - Justert budsjett kr - kr - Regnskapsskjema 1B Administrasjon kr - kr - kr - kr - Skole kr - kr - kr - kr - Helse og omsorg kr - kr - kr - kr - Bygg og eiendom kr - kr - kr - kr - Teknisk kr - kr - kr - kr - Interne finanstr. kr - kr kr - kr - Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B kr - kr kr - kr - Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 19

20 Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Bundne driftsfond Regnskapsskjema 1A Bundne driftsfond kr kr kr kr Opprinnelig budsjett kr - kr - Justert budsjett kr - kr - Regnskapsskjema 1B Interne finans. kr - kr - kr - Skole og barnehage kr kr kr kr Helse og omsorg kr kr kr kr Bygg og eiendom kr - kr - kr - kr - Teknisk og næring kr kr kr kr kr - kr - kr - kr - Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B kr kr kr kr Overføring til investeringsregnskape t Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet kr - kr - Opprinnelig budsjett kr - kr - Justert budsjett kr - kr - Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 20

21 Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Regnskapsskjema 1B Administrasjon kr - kr - kr - kr - Skole kr - kr - kr - kr - Helse og omsorg kr - kr - kr - kr - Bygg og eiendom kr - kr - kr - kr - Teknisk kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B kr - kr - kr - kr - Bundne fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Bundne driftsfond Selvkostfond kr - kr kr - kr Øremerka statstilskudd kr kr kr kr Næringsfond/Kraftfond kr kr kr kr Gavefond kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Øvrige bundne driftsfond kr - kr - kr - kr - Sum kr kr kr kr Bundne investeringsfond Øremerka statstilskudd kr kr - kr Gavefond kr kr kr - kr kr - kr - kr - kr - Øvrige bundne investeringsfond kr - kr - kr - kr - Sum kr kr kr - kr Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 21

22 Note 13 Strykninger Strykninger i driftsregnskapet Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk/i balanse. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften 9. Regnskapsmessig merforbruk før strykninger kr - Redusert overføringer til investeringsregnskapet kr - Redusert avsetning til disposisjonsfond kr - Redusert dekning av tidligere års merforbruk kr - Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger kr - Korrigeringer investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp/i balanse etter gjennomførte korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften 9. Følgende korrigeringer er gjennomført. Udekket beløp før korrigeringer kr - Redusert budsjetterte avsetninger kr - Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger kr - Udekket beløp etter korrigeringer kr - Note 14 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Ingen endringer i Konto for endring av regnskapsprinsipp Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år. Regnskapsår Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 22

23 Note 15 Kapitalkonto Saldo kr Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) Aktivering av fast eiendom og anlegg kr Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr - Kjøp av aksjer og andeler kr Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr - Utlån kr Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr - Avdrag på eksterne lån kr Økning pensjonsmidler kr Reduksjon pensjonsforpliktelser kr - Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) Avgang fast eiendom og anlegg kr - Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr - Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr - Avgang aksjer og andeler kr - Nedskrivning av aksjer og andeler kr Avdrag på utlån kr Avskrivning utlån kr - Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr - Bruk av midler fra eksterne lån kr Reduksjon pensjonsmidler kr - Økning pensjonsforpliktelser kr Urealisert kurstap utenlandslån kr - Saldo kr Note 16 Investeringprosjekter Prosjekt Vedtatt kostnadsramme Regnskapsført tidligere år Regnskapsført i år Årets budsjett Sum regnskapsført Gjenstår av kostnadsramme Flerbrukshus Tilleggsbevilgning Flerbr Gatelys Kirken Kunstgress Russevika Rådhuset Visma Forberede konsekvensutred Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 23

24 Note 17 Selvkostområder Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Resultat 2014 Balansen 2014 Årets Vedtatt dekningsgrad Avsetn(+)/ bruk dekningsgrad i % av (-) deknings- i % 1) gradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr ) Renovasjon ,0 % 100,0 % 0 0 Slam #DIV/0! 100,0 % 0 0 Vann ,9 % 0,0 % Avløp ,8 % 0,0 % Feiing ,1 % 0,0 % Kart og oppmåling #DIV/0! 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak #DIV/0! 0,0 % 0 0 SFO #DIV/0! 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) #DIV/0! 0,0 % 0 0 Etc. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 24

25 Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Resultat 2013 Balansen 2013 Årets Vedtatt dekningsgrad Avsetn(+)/ bruk dekningsgrad i % av (-) deknings- i % 1) gradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr ) Renovasjon ,0 % 100,0 % 0 0 Slam #DIV/0! 100,0 % 0 0 Vann ,7 % 0,0 % 0 0 Avløp ,9 % 0,0 % 0 0 Feiing ,1 % 0,0 % 0 0 Kart og oppmåling #DIV/0! 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak #DIV/0! 0,0 % 0 0 SFO #DIV/0! 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) #DIV/0! 0,0 % 0 0 Etc. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 25

26 Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Usikre forpliktelser Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført: Antatt Forpliktelsens art oppgjørstidspunkt Balanseført forpliktelse Endring i året elever i andre skoler sosiale tjenester Sum usikre forpliktelser Noteopplysninger om vesentlige usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres skal inneholde en kort beskrivelse av forpliktelsen, et mulig anslag på virkning på resultat og balanse dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført, antydning om usikkerhet i tidspunkt og beløp, og ev. mulighet for regress. Betingede eiendeler Ved sannsynlighetsovervekt at kommunen vil motta et oppgjør knyttet til vesentlige betingede eiendeler gis noteopplysninger. Noteopplysningene skal inneholde en beskrivelse av den betingede eiendelen og eventuelt anslag på virkning i driftsregnskap og balanse. Hendelser etter balansedagen Hvis kommunen etter balansedagen får informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, skal kommunen gi noteopplysninger om disse forholdene iht. KRS nr. 7 punkt Det samme gjelder for hendelser etter balansedagen som ikke medfører regnskapsmessige konsekvenser, men som er av en slik betydning at manglende informasjon om disse vil påvirke regnskapsbrukernes evne til å foreta korrekte vurderinger og beslutninger på bakgrunn av årsregnskapet. Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner Uvanlige og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet skal spesifiseres. Dette kan være vesentlige enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig gjeld. Det kan også være vesentlige transaksjoner som inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er avsatt til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende. Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat eller stilling. Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 26

27 Note 21 Etablering/avvikling av KF I 20x1 er det etablert to nye KF, ABC KF og CED KF. Ved etablering er følgende eiendeler, gjeld og egenkapital overført fra kommunens balansregnskap til balanseregnskapet i KF-enes særregnskap. Bokførte verdier i kommunens regnskap er videreført i særregnskapene. ABC KF DEF KF Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler 0 0 Sum eiendeler 0 0 Disposisjonsfond 0 0 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Kapitalkonto 0 0 Sum egenkapital 0 0 Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 0 0 Sum gjeld og egenkapital 0 0 Note 22 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 27, kap. 5B og kap Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Vardø Havn KF kr kr - kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr kr - kr kr - Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 27

28 Note 23 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf. koml 27 Samarbeid navn Samarbeid navn Samarbeid navn Overføring fra A kommune (kontorkommunen) kr - kr - kr - Overføring fra B kommune kr - kr - kr - Overføring fra C kommune kr - kr - kr - Resultat av overføringer kr - kr - kr - Samarbeidets egne inntekter kr - kr - kr - Samarbeidets driftsutgifter kr - kr - kr - Resultat av virksomheten kr - kr - kr - Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene kr - kr - kr - Overført til neste driftsår kr - kr - kr - Udekket underskudd kr - kr - kr - Note 24 Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF og interkommunale samarbeid Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster NN kommune DEF KF ABS interkomm. samarb Sum kortsiktige poster Langsiktige poster NN kommune DEF KF ABS interkomm. samarb Sum langsiktige poster Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 28

29 Note 25 Fordeling av foretakets inntekter og utgifter Driftssinntekter Totalt Egen kommune IKS/egen kommune er deltaker Andre Andre salgs- og leieinntekter Overføring uten krav til motytelse Overføringer med krav til motytelse Totalt Driftsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av fellestjenester Overføring uten krav til motytelse Overføring med krav til motytelse Totalt Note 26 Ytelser til ledende personer Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 7-31, 7-31b og Årsregnskap 2014 for Vardø kommune Side 29

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79 Forsand kommune REKNESKAP 2009 Websak 10/79 OVERSIKT REKNESKAP 2009 Side Innhald 3 Innleiing 5 Hovudtal 7 Økonomisk oversyn 9 Noter 15 - Finans 29 - Sentraladministrasjonen 30 - Kultur 31 - Helse- og sosial

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer