Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010"

Transkript

1 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010

2 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 7 Noter til regnskapet Driftsregnskapet Balanseregnskapet Årsregnskap 2010 * Side 2 av 38

3 Hovedoversikter REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Skatt på inntekt og formue (870:873) , ,00-0, ,50- L2 Ordinært rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L3 Skatt på eiendom (874:876) ,00-0,00 0,00 0,00 L4 Andre direkte/indir skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 Andre gen. statstilskudd (810:829) , ,00-0, ,00- * L6 Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) , ,00-0, ,50- L7 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,20- L8 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L9 Renteutg, prov, and fin.utg (500:508) , ,00 0, ,87 L10 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 * L12 Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) , ,00 0, ,67 L13 Til dekn tidl.år RM merforb(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L14 Til ubundne avsetn (540: :569) , ,00 0, ,16 L15 Til bundne avsetninger (550:559) , ,00 0, ,22 L16 Bruk tidl.års RM min.forb (930:939) ,06-0,00 0, ,10- L17 Bruk ubundne avsetn(940: :969) , ,00-0, ,33- L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) , ,00-0, ,09- * L19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) , ,00 0, ,86 L20 Overført til invest.regn (570:579) ,31 0,00 0, ,51 ** L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) , ,00-0, ,46- L22 Sum fordelt til drift (skjema 1B) , ,00 0, ,40 *** L23 Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L ,87-0,00 0, ,06- Årsregnskap 2010 * Side 3 av 38

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Investeringer anleggsmidler , ,00 0, ,22 L2 Utlån og forskutteringer (520:529) ,00 0,00 0, ,00 L3 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,89 L4 Avsetninger (530: :569) , ,00 0, ,94 * L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , ,00 0, ,05 L7 Bruk av lånemidler (910:919) , ,00-0, ,24- L8 Salg anleggsmidler (660:679)+929 0,00 0,00 0, ,00- L9 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 L10 Motatte avdr utlån (700: :928) , ,00-0, ,94- L11 Andre inntekter (600:659;900:909) 0,00 0,00 0, ,00- * L12 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) , ,00-0, ,18- L13 Overført fra driftsregn. (970:979) , ,00-0, ,51- L14 Bruk av avsetninger (930:969) , ,00-0, ,41- ** L15 Sum finansiering Sum(L12:L14) , ,00-0, ,10- *** L16 Udekket/udisponert (L5-L15) ,19 0,00 0, ,95 Årsregnskap 2010 * Side 4 av 38

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L03 Brukerbetalinger (600:619) , ,00-0, ,41- L04 Andre salgs- & leieinntekt (620:669) , ,00-0, ,25- L05 Overfør med krav motytelse (700:789) , ,00-0, ,88- L06 Rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L07 Andre statlige overføringer(810:829) , ,00-0, ,00- L08 Andre overføringer (830:869;880:899) , ,00-0, ,00- L09 Inntekts- og formueskatt (870:873) , ,00-0, ,50- L10 Eiendomsskatt (874:876) ,00-0,00 0,00 0,00 L11 Andre dir/indir. skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L12 Sum Diftsinntekter Sum(L3:L11) , ,00-0, ,04- L14 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , ,00 0, ,68 L15 Sosiale utgifter (090:099) , ,00 0, ,62 L16 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:285) , ,00 0, ,48 L17 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:399) , ,00 0, ,96 L18 Overføringer (400:499) , ,00 0, ,70 L19 Avskrivninger (590:599) ,21 0,00 0, ,56 L20 Fordelte utgifter (29x,69x,79x) , ,00 0, ,00- * L21 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , ,00 0, ,00 ** L23 Brutto Driftsresultat L12-L , ,00-0, ,04- L24 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,20- L25 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,65- * L27 Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) , ,00-0, ,85- L28 Renteutg. og låneomkostn. (500:508) , ,00 0, ,87 L29 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L30 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L31 Utlån (520:528) , ,00 0, ,15 * L32 Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) , ,00 0, ,02 ** L34 Res eksterne finanstrans. L27-L , ,00 0, ,17 L35 Motpost avskrivninger (990:999) ,21-0,00 0, ,56- *** L36 Netto driftsreultat L23+L34+L , ,00-0, ,43- L38 Mindreforbruk (930:939) ,06-0,00 0, ,10- Årsregnskap 2010 * Side 5 av 38

6 L39 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,20- L40 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,09- L41 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0, ,13- * L42 Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) , ,00-0, ,52- L44 Overført til invest.regn. (570:579) ,31 0,00 0, ,51 L45 Dekn. tidl. års RM merforbr(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L46 Avsetn. disposisjonsfond (540:547) , ,00 0, ,16 L47 Avsetninger bundne fond (550:559) , ,00 0, ,22 L48 Avsetninger likv.reserven (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L49 Sum avsetninger Sum(L44:L48) , ,00 0, ,89 **** L51 RM mer-/mindreforbruk L36+L42-L ,87-0,00 0, ,06- Årsregnskap 2010 * Side 6 av 38

7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra - art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L3 Salg driftsmidler & eiendom (660:679) 0,00 0,00 0, ,00- L4 Andre salgsinntekter (600:659) 0,00 0,00 0, ,00- L5 Overfør m/krav til motytelse(700:789) ,05-0,00 0, ,86- L6 Statlige overføringer (810:829) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer (830:869;880:899) 0,00 0,00 0,00 0,00 L8 Renteinntekter og utbytte (900:909) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L9 Sum inntekter Sum(L3:L8) ,05-0,00 0, ,86- L11 Lønnsutgifter (010:089;160:169) ,42 0,00 0, ,68 L12 Sosiale utgifter (090:099) ,90 0,00 0, ,23 L13 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:289) , ,00 0, ,74 L14 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:389) ,80 0,00 0,00 0,00 L15 Overføringer (400:499) ,81 0,00 0, ,57 L16 Renteutg. og omkostninger (500:509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L17 Fordelte utgifter ,25 0,00 0,00 0,00 * L18 Sum utgifter Sum(L11:L17) , ,00 0, ,22 L20 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,89 L21 Utlån (520:528) ,00 0,00 0, ,00 L22 Kjøp av aksjer og andeler 529 0,00 0,00 0, ,00 L23 Dekning av tidl.års udekket(530:539) ,00 0,00 0, ,07 L24 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) ,00-0,00 0, ,00 L25 Avsetn. til bundne fond ( ) , ,00 0, ,87 L26 Avsetn. likviditetsreserve (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L27 Sum finansieringstrans. Sum(L20:L26) , ,00 0, ,83 ** L28 Finansieringsbehov L18+L27-L , ,00 0, ,19 L30 Bruk av lån (910:919) , ,00-0, ,24- L31 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,08- L32 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 Bruk av tidl års min.forbr (930:939) 0,00 0,00 0,00 0,00 L34 Overføringer fra driftsregn(970:979) , ,00-0, ,51- L35 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,00- L36 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) ,00-0,00 0, ,08- L37 Bruk av bundne fond (950:959) ,90-0,00 0, ,33- L38 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L39 Sum finansiering Sum(L30:L38) , ,00-0, ,24- *** L40 Udekket/udisponert L28-L ,19 0,00 0, ,95 Årsregnskap 2010 * Side 7 av 38

8 Økonomisk oversikt balanse Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regnskap i fjor * Anleggsmidler Kap , ,02 Faste eiendommer og anlegg ( ) , ,10 Utstyr, maskin, trans.midl ( ) , ,31 Utlån ( ) , ,61 Aksjer og andeler (2.21) , ,00 Pensjonsmidler (2.20) , ,00 * Omløpsmidler Kap , ,42 Kortsiktige fordringer ( ) , ,00 Premieavvik (2.19) , ,00 Aksjer og andeler (2.18) , ,24 Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 Obligasjoner (2.11) 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) , ,18 ** Sum eiendeler , ,44 * Egenkapital Kap , ,48- Disposisjonsfond ( ) , ,57- Bundne driftsfond ( ) , ,17- Ubundne investeringsfond ( ) , ,80- Bundne investeringsfond (2.55) , ,56- Regn.messig mindreforbruk (2.5950) , ,06- Regn.messig merforbruk (2.5900) 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregn. (2.5960) 0,00 0,00 Udekket i investeringsregn. (2.5970) , ,95 Likviditetsreserve (2.5980) 0,00 0,00 Kapitalkonto (2.5990) , ,69- Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) , ,42 Endr. regn.prin. påvirker AK inv (2.580) 0,00 0,00 * Langsiktig gjeld Kap , ,88- Pensjonsforpliktelse (2.40) , ,00- Ihendehaverobligasjonslån ( ) 0,00 0,00 Sertifikatlån ( ) 0,00 0,00 Andre lån ( ) , ,88- * Kortsiktig gjeld Kap , ,08- Årsregnskap 2010 * Side 8 av 38

9 Kassakredittlån (2.31) 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,08- Premieavvik (2.39) 0,00 0,00 ** Sum egenkapital og gjeld , ,44- * Memoriakonti Kap ,00 0,00 Ubrukte lånemidler (2.9100) , ,63 Andre memoriakonti ( ) , ,28 Motkonto for memoriakontiene (2.9999) , ,91- Årsregnskap 2010 * Side 9 av 38

10 Noter til regnskapet 2010 Note 1 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,04 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,86 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,17 Sum anskaffelse av midler S , ,07 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,44 SUM(010:285;3 00:480) , ,22 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,91 Sum anvendelse av midler , ,57 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,50 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,24 Endring i arbeidskapital V , ,26 Årsregnskap 2010 * Side 10 av 38

11 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2010 Regnskap 2009 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,40 Endring aksjer og andeler , ,74 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,09 Endring omløpsmidler , ,05 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,77 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,28 Kommentar: AK har en differanse på ,50. Alt annet i regnskapet er avstemt og stemmer, så det er bortimot umulig å finne ut av feilen. Å bruke mer tid på å prøve å finne en såpass liten feil vurderes som uhensiktsmessig. Årsregnskap 2010 * Side 11 av 38

12 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Hovedstørrelser fra aktuarberegning for NESSEBY Vital KLP SPK Sum 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 7 Påløpte pensjonsforpliktelse (re-estimert) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (virkelig verdi) Estimert verdi av pensjonmidler (forventet verdi) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a(evt b) 5-4 Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 Resultatføring av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik Adm kostnad Resultatført pensjonskostnad Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Premieavvik tidligere år (1/1 av akkumulert avvik ) Akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 26 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse a Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0 Forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlane 6,00 % 6,00 % 5,35 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % 5,00 % Årleg lønsvekst 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årleg auke i G 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årleg regulering av pensjonar 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årsregnskap 2010 * Side 12 av 38

13 Note 3 Kommunens garantiansvar NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantien utløper Nesseby Kirkelig fellesråd Øfas ANS Sum garantier Note 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Eierandel Bokført verdi per Bokført verdi per KLP ek innskudd ØFAS ANS 10,50 % Øst.Finnmark k.rev Varanger kraft AS 6,25 % Biblioteksentralen AL Unjargga Sami Duodje Sagat Lakselv IFU Destinasjon Varanger Sum Årsregnskap 2010 * Side 13 av 38

14 Note 6 Bruk av avsetninger til fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,38 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,93 Til avsetning senere år , ,95 Netto avsetninger , ,50 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,61 Avsetninger driftsregnskapet , ,16 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,20 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,57 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon både i drift- og investeringsregnskapet. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,04 Avsetninger , ,22 Bruk av avsetninger , ,09 UB , ,17 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2010 * Side 14 av 38

15 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,88 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,08 UB , ,80 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,02 Avsetninger , ,87 Bruk av avsetninger , ,33 UB , ,56 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2010 * Side 15 av 38

16 KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,69 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,90 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler ,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,31 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,85 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,86 Utlån sosial lån ,94 Avdrag på sosial lån ,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 1 410,12 Avskrevet andre utlån ,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,41 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,42 (underskudd i kapital) Avstemming ,42 Differanse 0,00 Nesseby, 15. juli Stian Lindgård Rådmann Knut Store Fung økonomisjef Årsregnskap 2010 * Side 16 av 38

17 Nesseby kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i Ikke aktuell. Det er avsatt til på fordringer ihht til lister fra kommunens låneforvalter. Ingen. Faste eiendommer Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.27 Utstyr og lignende Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.24 Årsregnskap 2010 * Side 17 av 38

18 Bev. sted Budsjett Regnskap Personal, ped og rådgivning It-drift og investeringer Økonomikontoret Kulturprosjekter Varanger Samiske museum Vannforsyning Fdv rådhuset Fdv Karlebotn skole Fdv helsesenter Fdv hangaren Oppvekstsenter Tekn prosjekter Differanse mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak etterslep på prosjekter så finansiering ligger fra tidligere år men ikke tatt inn i budsjettet. Det er 3 investeringsprosjekter som har merforbruk. Det er musikkbinge, sanitærrom teknisk og utbedring bad helsesenter. Strykninger er foretatt med kr ,95 og likevel kommer man ut med et negativt resultat på kr ,19. Årsregnskap 2010 * Side 18 av 38

19 Ikke aktuell. Ikke aktuell. Kontrollgrense låneavdrag: (Balanse ) Sum avskrivninger (årets) kr Anleggsmidler (IB 2010) kr - ikke avskrivbare AM kr = avskrivbare anleggsmidler kr Lånegjeld (pr.31/12-09) kr (ikke startlån) Kontrollgrense (minsteavdrag) (Sum avsk rivn.*lånegjeld/anleggsmidler) kr Nesseby kommune har betalt i avdrag: kr Kommunen betaler tilstrekkelig med avdrag ihht til beregnet minsteavdrag. Årsregnskap 2010 * Side 19 av 38

20 Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig mindreforbruk drift Udisponert i investeringsregnskapet SUM Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet 2010 Investeringsregnskapet 2010 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Regnskapsmessig merforbruk Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig merforbruk drift Regnskapsmessig udekket investering SUM Regnskapsmessig merforbruk Driftsregnskapet 2010 Investeringsregnskapet 2010 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Ingen vesentlige. Årsregnskap 2010 * Side 20 av 38

21 Vann- og avløpstjenesten Produksjon drikkevann Art Forbr Lønn sykevikar > Lønn ekstrahjelp Overtid Honorar Kontormateriell Bevertning ikke brukere Annet forbruksmateriell Posttjenester Telefon Annonse Transp.utg. egne/lei Ikke oppg.pl. r.utg Energi Forsikringer mv Avgifter, gebyrer Inventar, utstyr og maskiner Leie/leasing driftsm Tjenester v.hold byg Kun matr.,bygg, anle Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Mva kompensasjon - full sats Sum produksjon ,00 Inntekter Mva kompensasjon - full sats ,00 Sum inntekter , distribusjon drikkevann Art Forbruk Fast lønn, drift Lønn ekstrahjelp Overtid Fordel fri telefon, avg.pl Årsregnskap 2010 * Side 21 av 38

22 Motpost fordel fri telefon Arb.g. andel annen Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Annet forbruksmateriell Telefon Energi Avgifter, gebyrer Sum distribusjon ,00 Inntekter Avgiftspliktige gebyrer Sykelà nnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Sum Inntekter Sum direkte driftskostnader Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Momskompensasjons fordeling Revisjon Momskompensasjons fordeling Personal Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen IT I forhold til ant datamaskiner. Servicekontor Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Språkkontoret Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Arkiv Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , , , og 151 0, , , , Sum tilleggsytelser Årsregnskap 2010 * Side 22 av 38

23 Kapitalkostnader Norske statsoblikasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. 3,71 Serielånsrente anslått 3,71 Tallet er hentet fra grunnvannselvkost2009.xls fra z:\teknisk\vann og avløp\komb VA Sum kapitalkostnader Sum kostnader Gebyrinntekter ( ) Årets finansielle resultat Inndekning % (53) 350 Avløpsrensing Art Forbruk Fast lønn, drift Arb.g. andel annen Annet forbruksmateriell Posttjenester Transp.utg. egne/lei Energi Forsikringer mv Avgifter, gebyrer Inventar, utstyr og maskiner Leie/leasing driftsm Tjenester v.hold byg Kun matr.,bygg, anle Konsulenttjenester Kjà p fra kommuner Sum avløpsrensing Inntekter Avløpsnett Art Forbruk Fast lønn, drift Arb.g. andel annen Årsregnskap 2010 * Side 23 av 38

24 Sum Avløpsnett Inntekter Avgiftspliktige gebyrer Investeringsutgifter kr Norske statsobligasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. Serielånsrente anslått Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Revisjon Personal IT Servicekontor Språkkontoret Arkiv Momskompensasjons fordeling Momskompensasjons fordeling Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen I forhold til ant datamaskiner. Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , , , og 151 0, , , , Tilleggsytelser kr Sum utgifter kr Inntekter Avgiftspliktige gebyrer kr Sum inntekter kr Inndekning % 99,23 Årsregnskap 2010 * Side 24 av 38

25 Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner 78 83,2 87,3 % andel kvinner 71 % 73 % 71 % Antall menn ,7 % andel menn 29 % 27 % 29 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 42 % 45 % 45 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 58 % 55 % 55 % Lønn i ledende stillinger: Ytelser til ledende personer Rådmann Kr Kr Kr Bredbånd skattes med gr.lag 37,87 pr.uke Ordfører Kr Kr Kr Ingen. Se note 3. Ingen endringer av regnskapsprinsipp Årsregnskap 2010 * Side 25 av 38

26 Regnskap Regnskap Driftsregnskapet Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Mindreforbruk+ Merforbruk - 20 Politiske organer Rådmann, stab og fellesutg Økonomitjenester Revisjon, internt tils Samfunnsutvikling Nesseby skole Karlebotn skole Barnehagen Nav-Nesseby Hjelpetjenesten Omsorgstjenesten Kommunehelsetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester Tilleggsbev + lønnspott Skatt, r.tilsk og felles finans Årsregnskap 2010 * Side 26 av 38

27 Regnskap Regnskap Balanseregnskapet Regnskap 2010 Regnskap Kommunekassens kasse , , Servicekontorets kasse 578, , Fritidsklubbens kasse 3 180, , Legekontorets kasse 9 112, , Aldershjemmets underkasse 100,00 100, VSMs underkasse 600,00 600, Avlastningsbolig kontantkasse 1 000, Bankens kasse , ,00 Kasse , , Bank , , utbedringstilskudd , , samfunns-næringsutv.fond , , ordinært næringsfond , , dir.betal/sosial , , KommFakt (gml) , folio , , bundne driftsfond , , ubundne kapitalfond , , bundne kapitalfond , , disposisjonsfond , , brukervelf aldershj , , ocr konto , , julebordskonto , , banken , , Forliksråd 2 412,00 - Forretnings- og sparebanker , , skattetrekkskonto , ,00 Ikke disponible bankinnskudd , , Mva-kompensasjon, refusjonskrav , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , ,03 Stats- og trygeforvaltningen , , Inngående Mva, Konvertering , Skatteinngang , , Oppgjørskonto mva-komp ,43 Sektor for skatteinnkreving , , Kirkelig fellesråd nesseby, fordringer ,00 Kommuneforvaltningen , Debitorkonto, komfakt (utestående) , , Avsatt til tap (verdijustering) , , Øresavrunding - 1, Reiseforskudd , Man.innbet. komfakt , ,90 Husholdninger , ,24 Årsregnskap 2010 * Side 27 av 38

28 Regnskap Regnskap forskudd lønn NLP , Interimskont0 fordring , , Innlån ikke utbetetalt ved årsskiftet , Inntekter 2009,ubetalt , , Inntekter 2010, Ubetalt , Motpost negativ lønn ,16 - Interimskonti , , Dnb statsobl fødselstilskudd , ,24 Verdipapirfond , , Premieavvik klp , Premieavvik spk , , Premieavvik vital , ,00 Livsforsikring mv , , Pensjonsmidler klp , , Pensjonsmidler spk , , Pensjonsmidler vital , , , , Klp egenkapitalinnskudd , ,00 Livsforsikring mv , , Øfas ans , ,00 Kommunal forretningsdrift , , Øst-finnmark kom.rev.andeler , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Varanger kraft as, vadsø , , Biblioteksentrale a/l 300,00 300, Unjargga samiid duodje a/l -andeler , , Sagat, lakselv 500,00 500, Indre finnmark utviklingsselskap as , , Destinasjon Varanger AS, 40 aksjer , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , A ,00 Private foretak med begrenset ansvar , P ,00 500, R 5 360, , G , , A 1 000, L 2 500, , K 1 400, , L 9 000, , M 584,00 584, M 1 000, , H 2 098, , D , , B 1 990, ,00 Årsregnskap 2010 * Side 28 av 38

29 Regnskap Regnskap G 930,39 930, S 4 339, , M , , K 1 550, , O -200,00-200, W 8 199, , J 500, B , H 6 235, M , Avsatt til tap (verdijustering) , , Næringslånsportefølje , , Avsatt til tap (Verdijustering næringslån) , , Utlånt etablering/utbedring , , Avsatt til tap (Verdijustering startllån mv) , ,72 Husholdninger , , Edb-utstyr , , Simultantolkeanlegg 1,00 1, Verneutstyr 1,00 1, Kopimaskin 1,00 1, Mobilt tolkeanlegg 1,00 1, Telesentral og tp-kabel 98 1,00 1, Datautstyr helse 1,00 1, Nettverk , , Trådløs nett helse , , Opplæringsrom karlebotn ,00 1, Nye pc'er ,00 1, Server sosial ,00 1, Desktop management ,00 1, Maskiner og utstyr 1,00 1, Nødaggregat 1,00 1, Steinsag 700,00 700, nye pc'er 1,00 1, data-programmer 1,00 1, endeutstyr 1,00 1, legeserver 1,00 1, nettverk og kabling , , ms-server 1, , nye pc'er , , nye skrivere 1, , lisenser 1, , fagsystem plo , , Familia hjelpetjenesten , , Ephortetillegg 2008, samisk/publikum , , It-infrastruktur 2008 (pc, nett mv.) , , It-infrastruktur , AV Studio, rådhuset, P142, 2009-, , , ERV, LØP-system, P858, , , Ballbinger NBskole og Karleb, P859, , , Musikkbinge , Hovedserver ,00 1, Sak/arkiv-løsning 1, , edb-sikring 1,00 1,00 Årsregnskap 2010 * Side 29 av 38

30 Regnskap Regnskap Lastebil 1,00 1, Lastebil kjøpt , , brannbil , , Biler pleie og omsorg , , Biler vaktmestertjenester , , Bibliotekbuss, , , Utstyr karlebotn , , Punktavsug karlebotn , , Vsm bask 1 600, , Vsm utstilling hovedbygg 1,00 1, Vsm utstilling mod. reindrift 1,00 1, Vsm fotoarkiv 890, , Gjenstander amtmannsgammen 1,00 1, Kvalitetsduodje (bev/form.prosj 99-) , , Tusenårssted , , Øst- og sjøsamisk duodji , , Sletta lydutstyr 1,00 1, Dokument 2000 vsm , , Barnerom vsm , , duodje vandreutstilling , , Nuorttanaste arkiv/foto , , siida samarbeid , , varanger-samene joik , , prosjekt nve , , Mytologiske mortensnes P , , Samisk kulturarv , , Nettutstilling mortensnes , , Mobilguiding mortensnes , , Verneutstyr brann 1 000, , Isak sabasenteret utstyr , , Utstyr banklokaler , , Kran nesseby havn 1,00 1, Flytebrygge 1,00 1, Dypvannskai nyelv , , ismaskin kløvnes , , Alarmsentral brann 1,00 1, Steamkjele ,00 1, Nødstrømsagg. nyborg vv 1,00 1, Gatelys , , Samisk ungdom p561, , ,00 Maskiner og utstyr , , Funksjonærbolig-meskelv , , Lærerbolig i nesseby (gammel) , , Sosialbolig bergeby , , Funksjonærbolig-varangerbotn , , Eldrebolig ii - nesseby , , Eldrebolig i - karlebotn , , Eldrebolig soltunveien , , Lærerbolig iv - karlebotn , , Funksjonærbolig iv - karlebotn , , Eldrebolig - soltunvn , , Funksj./lærerbolig soltunvn , , Funksj./lærerbolig-soltunvn , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 30 av 38

31 Regnskap Regnskap Funksjonærbolig soltunveien 1 1,00 1, Lærerbolig tomt nr. 4 nesseby , , Funksjonærbolig -soltunvn , , Livsløpsboliger tangnesvn , , Opprusting kommunale boliger , , Omsorgsboliger , , Leiligheter NB og VB, , , Omsorgsboliger gnr11 bnr16 nyborg , , Grunnerverv varangerbotn , , Vesterelvnesset boligfelt , , Karlebotn boligfelt , , Nesseby boligfelt , , Varangerbotn sentrumsområde , , Krøllgressbane , , , , Amtmannsgammen , , Infohall mortensnes , , Museumsbygg vsm, Varangerbotn , , Kultursti mortensnes , , Nesseby skole , , Nesseby grendehus , , Barnehagen tidl VB skole , , Karlebotn internat , , ISS i tidl. Rødkvisten barnehage , , Idrettsanlegg varangerbotn , , Ominnredning skoler/barnehager , , Skoleopprusting , , Helsesenteret , , Nesseby oppvekstsenter , Gr.l.inv. varangerbotn , , Gr.l.inv. vesterelv , , Gr.l.inv. nesseby , , Vidjeveien boligfelt , , Boligfelt karlebotn , , Boligfelt varangerbotn , , Boligfelt nesseby , , solsiden boligfelt , Kløvnes , , Varangerbotn bolig- og forr.omr , , Kommunale veier , , Kløvnes g 12,b165 & 327 sbf-flytebrygge 1,00 1, Div. inntektsgivende eiendommer , , Nesseby havn , , Kommunebrakka 1,00 1, Mottaksstasjon kløvnes , , Nesseby rådhus , , Utleiebygg kløvnes , , Lager kløvnes gbf.nr 12/172/ , , Bibliotekbussgarasjen , , Vsm stabbur , , Kai nyelv , , Gr.l.inv. vesterelv ind. omr , , Gr.l.inv. mortensnes , , Tomt vesterelvnes gnr 10 bnr 40 og , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 31 av 38

32 Regnskap Regnskap Barsnes vannverk , , Bergeby vannverk , , Bigganes vannverk 9 200, , Hammernes vannverk , , Nyborg vannledning , , Mortensnes vannverk , , Varangerbotn vannverk , , Sirdagoppe vannverk 6 100, , Nyelv vannverk , , Nyborg vannverk , , Vann- og avløpsanlegg , , Karlebotn vannverk , , Vannledning mortensnes (utvidelse 2008) , , Fylling kløvnes , , Gatelys , , Karlebotn avløp , , Kloakkanlegg , , Kloakkanlegg bjørneberg 2 200, , Avløp nesseby , , Vannledning ifob vei vesterelv , , Sanitærrom teknisk ,00 - Faste eiendommer og anlegg , , Utgående Mva - 602, Utgående Mva, konvertering , Mva oppgjørskonto , Skattefogden -oppgjørskonto mva -283, , Forskuddstrekk , ,86 Sektor for skatteinnkreving , , Påløpte renter husbanken (innlån) , , Påløpte renter innlån, ikke husbank , , Vital forsikring , , Skyldig klp (oppgjørskonto) , Skyldig stp (oppgjørskonto) , Premieavvik klp , Midlirtidig pensjonstrekk (KLP) -831, Midlertidig pensjonstrekk diverse -970,16 - Livsforsikring mv , , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld (konvertering) , Man.betalt lev.gjeld - ap , Remittert lev.gjeld - ap ,02 Leverandørgjeld , , Barn 1/ , , Barn 2/ , , Barn 3/ , , Barn 4/ , , Barn 5/ , , Barn 6/ , , Barn 7/ , , Barn 8/ , ,35 Årsregnskap 2010 * Side 32 av 38

33 Regnskap Regnskap Barn 9/ , , Barn 10/ , , Barn 11/ , , Barn 1/99 (98x0,905) , , Barn 2/99 (98x0,905) , , Barn 3/99 (98x0,905) , , Barn 5/99 (98x0,905) , , Tilsagn etter ks bestemmelser , Tilsagn etter fs bestemmelser , , Påløpte feriepenger (motpost) , , Ansattreskontro, utbetalt reisegodtgjørelse 969,00 - Husholdninger , , Interimskonto varemottak/inngående faktura (VM/IF) , Banktj. innskudd 3 143, , Banktj. uttak , Banktj. uttak kred.k, Teller as ,00-50, Ubet. regn , Anslag utgifter , Ubet. regninger , Hjelpekonto trygderefusjon , ,00 Kortsiktig gjeld , , Pensjonsforpl. klp , , Pensjonsforpl.stp , , Pensjonsforpl. vital , ,00 Livsforsikring mv , , refin 1997 (frt04) , , refin 2000 husb , , husb. videreutlån , , husb. videreutlåntl , , husb. startutlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Husbanken 2009 startlån vu , , Husbanken 2010 startlån vu , (1998 frt08) , , refin(2000 kpt 3pkt) , , frt og 2002vedt , , kommunalbanken , , kommunalbanken 2009 pt , Kommunekreditt 10507, , , Kommunekreditt 10830, , , Kommunekred , ,00 Statlige låneinstitutter , , lån KLP, frt070713, oppr , , lån KLP frt ,00 - Livsforsikring mv , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 33 av 38

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer