Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010"

Transkript

1 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010

2 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 7 Noter til regnskapet Driftsregnskapet Balanseregnskapet Årsregnskap 2010 * Side 2 av 38

3 Hovedoversikter REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Skatt på inntekt og formue (870:873) , ,00-0, ,50- L2 Ordinært rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L3 Skatt på eiendom (874:876) ,00-0,00 0,00 0,00 L4 Andre direkte/indir skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 Andre gen. statstilskudd (810:829) , ,00-0, ,00- * L6 Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) , ,00-0, ,50- L7 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,20- L8 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L9 Renteutg, prov, and fin.utg (500:508) , ,00 0, ,87 L10 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 * L12 Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) , ,00 0, ,67 L13 Til dekn tidl.år RM merforb(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L14 Til ubundne avsetn (540: :569) , ,00 0, ,16 L15 Til bundne avsetninger (550:559) , ,00 0, ,22 L16 Bruk tidl.års RM min.forb (930:939) ,06-0,00 0, ,10- L17 Bruk ubundne avsetn(940: :969) , ,00-0, ,33- L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) , ,00-0, ,09- * L19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) , ,00 0, ,86 L20 Overført til invest.regn (570:579) ,31 0,00 0, ,51 ** L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) , ,00-0, ,46- L22 Sum fordelt til drift (skjema 1B) , ,00 0, ,40 *** L23 Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L ,87-0,00 0, ,06- Årsregnskap 2010 * Side 3 av 38

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Investeringer anleggsmidler , ,00 0, ,22 L2 Utlån og forskutteringer (520:529) ,00 0,00 0, ,00 L3 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,89 L4 Avsetninger (530: :569) , ,00 0, ,94 * L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , ,00 0, ,05 L7 Bruk av lånemidler (910:919) , ,00-0, ,24- L8 Salg anleggsmidler (660:679)+929 0,00 0,00 0, ,00- L9 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 L10 Motatte avdr utlån (700: :928) , ,00-0, ,94- L11 Andre inntekter (600:659;900:909) 0,00 0,00 0, ,00- * L12 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) , ,00-0, ,18- L13 Overført fra driftsregn. (970:979) , ,00-0, ,51- L14 Bruk av avsetninger (930:969) , ,00-0, ,41- ** L15 Sum finansiering Sum(L12:L14) , ,00-0, ,10- *** L16 Udekket/udisponert (L5-L15) ,19 0,00 0, ,95 Årsregnskap 2010 * Side 4 av 38

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L03 Brukerbetalinger (600:619) , ,00-0, ,41- L04 Andre salgs- & leieinntekt (620:669) , ,00-0, ,25- L05 Overfør med krav motytelse (700:789) , ,00-0, ,88- L06 Rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L07 Andre statlige overføringer(810:829) , ,00-0, ,00- L08 Andre overføringer (830:869;880:899) , ,00-0, ,00- L09 Inntekts- og formueskatt (870:873) , ,00-0, ,50- L10 Eiendomsskatt (874:876) ,00-0,00 0,00 0,00 L11 Andre dir/indir. skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L12 Sum Diftsinntekter Sum(L3:L11) , ,00-0, ,04- L14 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , ,00 0, ,68 L15 Sosiale utgifter (090:099) , ,00 0, ,62 L16 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:285) , ,00 0, ,48 L17 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:399) , ,00 0, ,96 L18 Overføringer (400:499) , ,00 0, ,70 L19 Avskrivninger (590:599) ,21 0,00 0, ,56 L20 Fordelte utgifter (29x,69x,79x) , ,00 0, ,00- * L21 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , ,00 0, ,00 ** L23 Brutto Driftsresultat L12-L , ,00-0, ,04- L24 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,20- L25 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,65- * L27 Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) , ,00-0, ,85- L28 Renteutg. og låneomkostn. (500:508) , ,00 0, ,87 L29 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L30 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L31 Utlån (520:528) , ,00 0, ,15 * L32 Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) , ,00 0, ,02 ** L34 Res eksterne finanstrans. L27-L , ,00 0, ,17 L35 Motpost avskrivninger (990:999) ,21-0,00 0, ,56- *** L36 Netto driftsreultat L23+L34+L , ,00-0, ,43- L38 Mindreforbruk (930:939) ,06-0,00 0, ,10- Årsregnskap 2010 * Side 5 av 38

6 L39 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,20- L40 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,09- L41 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0, ,13- * L42 Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) , ,00-0, ,52- L44 Overført til invest.regn. (570:579) ,31 0,00 0, ,51 L45 Dekn. tidl. års RM merforbr(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L46 Avsetn. disposisjonsfond (540:547) , ,00 0, ,16 L47 Avsetninger bundne fond (550:559) , ,00 0, ,22 L48 Avsetninger likv.reserven (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L49 Sum avsetninger Sum(L44:L48) , ,00 0, ,89 **** L51 RM mer-/mindreforbruk L36+L42-L ,87-0,00 0, ,06- Årsregnskap 2010 * Side 6 av 38

7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra - art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L3 Salg driftsmidler & eiendom (660:679) 0,00 0,00 0, ,00- L4 Andre salgsinntekter (600:659) 0,00 0,00 0, ,00- L5 Overfør m/krav til motytelse(700:789) ,05-0,00 0, ,86- L6 Statlige overføringer (810:829) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer (830:869;880:899) 0,00 0,00 0,00 0,00 L8 Renteinntekter og utbytte (900:909) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L9 Sum inntekter Sum(L3:L8) ,05-0,00 0, ,86- L11 Lønnsutgifter (010:089;160:169) ,42 0,00 0, ,68 L12 Sosiale utgifter (090:099) ,90 0,00 0, ,23 L13 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:289) , ,00 0, ,74 L14 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:389) ,80 0,00 0,00 0,00 L15 Overføringer (400:499) ,81 0,00 0, ,57 L16 Renteutg. og omkostninger (500:509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L17 Fordelte utgifter ,25 0,00 0,00 0,00 * L18 Sum utgifter Sum(L11:L17) , ,00 0, ,22 L20 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,89 L21 Utlån (520:528) ,00 0,00 0, ,00 L22 Kjøp av aksjer og andeler 529 0,00 0,00 0, ,00 L23 Dekning av tidl.års udekket(530:539) ,00 0,00 0, ,07 L24 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) ,00-0,00 0, ,00 L25 Avsetn. til bundne fond ( ) , ,00 0, ,87 L26 Avsetn. likviditetsreserve (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L27 Sum finansieringstrans. Sum(L20:L26) , ,00 0, ,83 ** L28 Finansieringsbehov L18+L27-L , ,00 0, ,19 L30 Bruk av lån (910:919) , ,00-0, ,24- L31 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,08- L32 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 Bruk av tidl års min.forbr (930:939) 0,00 0,00 0,00 0,00 L34 Overføringer fra driftsregn(970:979) , ,00-0, ,51- L35 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,00- L36 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) ,00-0,00 0, ,08- L37 Bruk av bundne fond (950:959) ,90-0,00 0, ,33- L38 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L39 Sum finansiering Sum(L30:L38) , ,00-0, ,24- *** L40 Udekket/udisponert L28-L ,19 0,00 0, ,95 Årsregnskap 2010 * Side 7 av 38

8 Økonomisk oversikt balanse Forrige regnskapsår 2009 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regnskap i fjor * Anleggsmidler Kap , ,02 Faste eiendommer og anlegg ( ) , ,10 Utstyr, maskin, trans.midl ( ) , ,31 Utlån ( ) , ,61 Aksjer og andeler (2.21) , ,00 Pensjonsmidler (2.20) , ,00 * Omløpsmidler Kap , ,42 Kortsiktige fordringer ( ) , ,00 Premieavvik (2.19) , ,00 Aksjer og andeler (2.18) , ,24 Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 Obligasjoner (2.11) 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) , ,18 ** Sum eiendeler , ,44 * Egenkapital Kap , ,48- Disposisjonsfond ( ) , ,57- Bundne driftsfond ( ) , ,17- Ubundne investeringsfond ( ) , ,80- Bundne investeringsfond (2.55) , ,56- Regn.messig mindreforbruk (2.5950) , ,06- Regn.messig merforbruk (2.5900) 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregn. (2.5960) 0,00 0,00 Udekket i investeringsregn. (2.5970) , ,95 Likviditetsreserve (2.5980) 0,00 0,00 Kapitalkonto (2.5990) , ,69- Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) , ,42 Endr. regn.prin. påvirker AK inv (2.580) 0,00 0,00 * Langsiktig gjeld Kap , ,88- Pensjonsforpliktelse (2.40) , ,00- Ihendehaverobligasjonslån ( ) 0,00 0,00 Sertifikatlån ( ) 0,00 0,00 Andre lån ( ) , ,88- * Kortsiktig gjeld Kap , ,08- Årsregnskap 2010 * Side 8 av 38

9 Kassakredittlån (2.31) 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,08- Premieavvik (2.39) 0,00 0,00 ** Sum egenkapital og gjeld , ,44- * Memoriakonti Kap ,00 0,00 Ubrukte lånemidler (2.9100) , ,63 Andre memoriakonti ( ) , ,28 Motkonto for memoriakontiene (2.9999) , ,91- Årsregnskap 2010 * Side 9 av 38

10 Noter til regnskapet 2010 Note 1 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,04 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,86 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,17 Sum anskaffelse av midler S , ,07 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,44 SUM(010:285;3 00:480) , ,22 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,91 Sum anvendelse av midler , ,57 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,50 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,24 Endring i arbeidskapital V , ,26 Årsregnskap 2010 * Side 10 av 38

11 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2010 Regnskap 2009 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,40 Endring aksjer og andeler , ,74 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,09 Endring omløpsmidler , ,05 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,77 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,28 Kommentar: AK har en differanse på ,50. Alt annet i regnskapet er avstemt og stemmer, så det er bortimot umulig å finne ut av feilen. Å bruke mer tid på å prøve å finne en såpass liten feil vurderes som uhensiktsmessig. Årsregnskap 2010 * Side 11 av 38

12 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Hovedstørrelser fra aktuarberegning for NESSEBY Vital KLP SPK Sum 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 7 Påløpte pensjonsforpliktelse (re-estimert) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (virkelig verdi) Estimert verdi av pensjonmidler (forventet verdi) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a(evt b) 5-4 Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 Resultatføring av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik Adm kostnad Resultatført pensjonskostnad Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Premieavvik tidligere år (1/1 av akkumulert avvik ) Akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 26 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse a Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0 Forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlane 6,00 % 6,00 % 5,35 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % 5,00 % Årleg lønsvekst 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årleg auke i G 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årleg regulering av pensjonar 3,35 % 3,35 % 3,35 % Årsregnskap 2010 * Side 12 av 38

13 Note 3 Kommunens garantiansvar NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantien utløper Nesseby Kirkelig fellesråd Øfas ANS Sum garantier Note 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Eierandel Bokført verdi per Bokført verdi per KLP ek innskudd ØFAS ANS 10,50 % Øst.Finnmark k.rev Varanger kraft AS 6,25 % Biblioteksentralen AL Unjargga Sami Duodje Sagat Lakselv IFU Destinasjon Varanger Sum Årsregnskap 2010 * Side 13 av 38

14 Note 6 Bruk av avsetninger til fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2010 Regnskap 2009 SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,38 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,93 Til avsetning senere år , ,95 Netto avsetninger , ,50 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,61 Avsetninger driftsregnskapet , ,16 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,20 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,57 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon både i drift- og investeringsregnskapet. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,04 Avsetninger , ,22 Bruk av avsetninger , ,09 UB , ,17 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2010 * Side 14 av 38

15 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,88 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,08 UB , ,80 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 IB , ,02 Avsetninger , ,87 Bruk av avsetninger , ,33 UB , ,56 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2010 * Side 15 av 38

16 KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,69 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,90 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler ,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,31 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,85 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,86 Utlån sosial lån ,94 Avdrag på sosial lån ,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 1 410,12 Avskrevet andre utlån ,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,41 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,42 (underskudd i kapital) Avstemming ,42 Differanse 0,00 Nesseby, 15. juli Stian Lindgård Rådmann Knut Store Fung økonomisjef Årsregnskap 2010 * Side 16 av 38

17 Nesseby kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i Ikke aktuell. Det er avsatt til på fordringer ihht til lister fra kommunens låneforvalter. Ingen. Faste eiendommer Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.27 Utstyr og lignende Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.24 Årsregnskap 2010 * Side 17 av 38

18 Bev. sted Budsjett Regnskap Personal, ped og rådgivning It-drift og investeringer Økonomikontoret Kulturprosjekter Varanger Samiske museum Vannforsyning Fdv rådhuset Fdv Karlebotn skole Fdv helsesenter Fdv hangaren Oppvekstsenter Tekn prosjekter Differanse mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak etterslep på prosjekter så finansiering ligger fra tidligere år men ikke tatt inn i budsjettet. Det er 3 investeringsprosjekter som har merforbruk. Det er musikkbinge, sanitærrom teknisk og utbedring bad helsesenter. Strykninger er foretatt med kr ,95 og likevel kommer man ut med et negativt resultat på kr ,19. Årsregnskap 2010 * Side 18 av 38

19 Ikke aktuell. Ikke aktuell. Kontrollgrense låneavdrag: (Balanse ) Sum avskrivninger (årets) kr Anleggsmidler (IB 2010) kr - ikke avskrivbare AM kr = avskrivbare anleggsmidler kr Lånegjeld (pr.31/12-09) kr (ikke startlån) Kontrollgrense (minsteavdrag) (Sum avsk rivn.*lånegjeld/anleggsmidler) kr Nesseby kommune har betalt i avdrag: kr Kommunen betaler tilstrekkelig med avdrag ihht til beregnet minsteavdrag. Årsregnskap 2010 * Side 19 av 38

20 Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig mindreforbruk drift Udisponert i investeringsregnskapet SUM Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet 2010 Investeringsregnskapet 2010 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Regnskapsmessig merforbruk Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig merforbruk drift Regnskapsmessig udekket investering SUM Regnskapsmessig merforbruk Driftsregnskapet 2010 Investeringsregnskapet 2010 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Ingen vesentlige. Årsregnskap 2010 * Side 20 av 38

21 Vann- og avløpstjenesten Produksjon drikkevann Art Forbr Lønn sykevikar > Lønn ekstrahjelp Overtid Honorar Kontormateriell Bevertning ikke brukere Annet forbruksmateriell Posttjenester Telefon Annonse Transp.utg. egne/lei Ikke oppg.pl. r.utg Energi Forsikringer mv Avgifter, gebyrer Inventar, utstyr og maskiner Leie/leasing driftsm Tjenester v.hold byg Kun matr.,bygg, anle Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Mva kompensasjon - full sats Sum produksjon ,00 Inntekter Mva kompensasjon - full sats ,00 Sum inntekter , distribusjon drikkevann Art Forbruk Fast lønn, drift Lønn ekstrahjelp Overtid Fordel fri telefon, avg.pl Årsregnskap 2010 * Side 21 av 38

22 Motpost fordel fri telefon Arb.g. andel annen Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Annet forbruksmateriell Telefon Energi Avgifter, gebyrer Sum distribusjon ,00 Inntekter Avgiftspliktige gebyrer Sykelà nnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Sum Inntekter Sum direkte driftskostnader Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Momskompensasjons fordeling Revisjon Momskompensasjons fordeling Personal Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen IT I forhold til ant datamaskiner. Servicekontor Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Språkkontoret Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Arkiv Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , , , og 151 0, , , , Sum tilleggsytelser Årsregnskap 2010 * Side 22 av 38

23 Kapitalkostnader Norske statsoblikasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. 3,71 Serielånsrente anslått 3,71 Tallet er hentet fra grunnvannselvkost2009.xls fra z:\teknisk\vann og avløp\komb VA Sum kapitalkostnader Sum kostnader Gebyrinntekter ( ) Årets finansielle resultat Inndekning % (53) 350 Avløpsrensing Art Forbruk Fast lønn, drift Arb.g. andel annen Annet forbruksmateriell Posttjenester Transp.utg. egne/lei Energi Forsikringer mv Avgifter, gebyrer Inventar, utstyr og maskiner Leie/leasing driftsm Tjenester v.hold byg Kun matr.,bygg, anle Konsulenttjenester Kjà p fra kommuner Sum avløpsrensing Inntekter Avløpsnett Art Forbruk Fast lønn, drift Arb.g. andel annen Årsregnskap 2010 * Side 23 av 38

24 Sum Avløpsnett Inntekter Avgiftspliktige gebyrer Investeringsutgifter kr Norske statsobligasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. Serielånsrente anslått Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Revisjon Personal IT Servicekontor Språkkontoret Arkiv Momskompensasjons fordeling Momskompensasjons fordeling Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen I forhold til ant datamaskiner. Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , , , og 151 0, , , , Tilleggsytelser kr Sum utgifter kr Inntekter Avgiftspliktige gebyrer kr Sum inntekter kr Inndekning % 99,23 Årsregnskap 2010 * Side 24 av 38

25 Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner 78 83,2 87,3 % andel kvinner 71 % 73 % 71 % Antall menn ,7 % andel menn 29 % 27 % 29 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 42 % 45 % 45 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 58 % 55 % 55 % Lønn i ledende stillinger: Ytelser til ledende personer Rådmann Kr Kr Kr Bredbånd skattes med gr.lag 37,87 pr.uke Ordfører Kr Kr Kr Ingen. Se note 3. Ingen endringer av regnskapsprinsipp Årsregnskap 2010 * Side 25 av 38

26 Regnskap Regnskap Driftsregnskapet Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Mindreforbruk+ Merforbruk - 20 Politiske organer Rådmann, stab og fellesutg Økonomitjenester Revisjon, internt tils Samfunnsutvikling Nesseby skole Karlebotn skole Barnehagen Nav-Nesseby Hjelpetjenesten Omsorgstjenesten Kommunehelsetjenesten Varanger samiske museum Tekniske tjenester Tilleggsbev + lønnspott Skatt, r.tilsk og felles finans Årsregnskap 2010 * Side 26 av 38

27 Regnskap Regnskap Balanseregnskapet Regnskap 2010 Regnskap Kommunekassens kasse , , Servicekontorets kasse 578, , Fritidsklubbens kasse 3 180, , Legekontorets kasse 9 112, , Aldershjemmets underkasse 100,00 100, VSMs underkasse 600,00 600, Avlastningsbolig kontantkasse 1 000, Bankens kasse , ,00 Kasse , , Bank , , utbedringstilskudd , , samfunns-næringsutv.fond , , ordinært næringsfond , , dir.betal/sosial , , KommFakt (gml) , folio , , bundne driftsfond , , ubundne kapitalfond , , bundne kapitalfond , , disposisjonsfond , , brukervelf aldershj , , ocr konto , , julebordskonto , , banken , , Forliksråd 2 412,00 - Forretnings- og sparebanker , , skattetrekkskonto , ,00 Ikke disponible bankinnskudd , , Mva-kompensasjon, refusjonskrav , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , ,03 Stats- og trygeforvaltningen , , Inngående Mva, Konvertering , Skatteinngang , , Oppgjørskonto mva-komp ,43 Sektor for skatteinnkreving , , Kirkelig fellesråd nesseby, fordringer ,00 Kommuneforvaltningen , Debitorkonto, komfakt (utestående) , , Avsatt til tap (verdijustering) , , Øresavrunding - 1, Reiseforskudd , Man.innbet. komfakt , ,90 Husholdninger , ,24 Årsregnskap 2010 * Side 27 av 38

28 Regnskap Regnskap forskudd lønn NLP , Interimskont0 fordring , , Innlån ikke utbetetalt ved årsskiftet , Inntekter 2009,ubetalt , , Inntekter 2010, Ubetalt , Motpost negativ lønn ,16 - Interimskonti , , Dnb statsobl fødselstilskudd , ,24 Verdipapirfond , , Premieavvik klp , Premieavvik spk , , Premieavvik vital , ,00 Livsforsikring mv , , Pensjonsmidler klp , , Pensjonsmidler spk , , Pensjonsmidler vital , , , , Klp egenkapitalinnskudd , ,00 Livsforsikring mv , , Øfas ans , ,00 Kommunal forretningsdrift , , Øst-finnmark kom.rev.andeler , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Varanger kraft as, vadsø , , Biblioteksentrale a/l 300,00 300, Unjargga samiid duodje a/l -andeler , , Sagat, lakselv 500,00 500, Indre finnmark utviklingsselskap as , , Destinasjon Varanger AS, 40 aksjer , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , A ,00 Private foretak med begrenset ansvar , P ,00 500, R 5 360, , G , , A 1 000, L 2 500, , K 1 400, , L 9 000, , M 584,00 584, M 1 000, , H 2 098, , D , , B 1 990, ,00 Årsregnskap 2010 * Side 28 av 38

29 Regnskap Regnskap G 930,39 930, S 4 339, , M , , K 1 550, , O -200,00-200, W 8 199, , J 500, B , H 6 235, M , Avsatt til tap (verdijustering) , , Næringslånsportefølje , , Avsatt til tap (Verdijustering næringslån) , , Utlånt etablering/utbedring , , Avsatt til tap (Verdijustering startllån mv) , ,72 Husholdninger , , Edb-utstyr , , Simultantolkeanlegg 1,00 1, Verneutstyr 1,00 1, Kopimaskin 1,00 1, Mobilt tolkeanlegg 1,00 1, Telesentral og tp-kabel 98 1,00 1, Datautstyr helse 1,00 1, Nettverk , , Trådløs nett helse , , Opplæringsrom karlebotn ,00 1, Nye pc'er ,00 1, Server sosial ,00 1, Desktop management ,00 1, Maskiner og utstyr 1,00 1, Nødaggregat 1,00 1, Steinsag 700,00 700, nye pc'er 1,00 1, data-programmer 1,00 1, endeutstyr 1,00 1, legeserver 1,00 1, nettverk og kabling , , ms-server 1, , nye pc'er , , nye skrivere 1, , lisenser 1, , fagsystem plo , , Familia hjelpetjenesten , , Ephortetillegg 2008, samisk/publikum , , It-infrastruktur 2008 (pc, nett mv.) , , It-infrastruktur , AV Studio, rådhuset, P142, 2009-, , , ERV, LØP-system, P858, , , Ballbinger NBskole og Karleb, P859, , , Musikkbinge , Hovedserver ,00 1, Sak/arkiv-løsning 1, , edb-sikring 1,00 1,00 Årsregnskap 2010 * Side 29 av 38

30 Regnskap Regnskap Lastebil 1,00 1, Lastebil kjøpt , , brannbil , , Biler pleie og omsorg , , Biler vaktmestertjenester , , Bibliotekbuss, , , Utstyr karlebotn , , Punktavsug karlebotn , , Vsm bask 1 600, , Vsm utstilling hovedbygg 1,00 1, Vsm utstilling mod. reindrift 1,00 1, Vsm fotoarkiv 890, , Gjenstander amtmannsgammen 1,00 1, Kvalitetsduodje (bev/form.prosj 99-) , , Tusenårssted , , Øst- og sjøsamisk duodji , , Sletta lydutstyr 1,00 1, Dokument 2000 vsm , , Barnerom vsm , , duodje vandreutstilling , , Nuorttanaste arkiv/foto , , siida samarbeid , , varanger-samene joik , , prosjekt nve , , Mytologiske mortensnes P , , Samisk kulturarv , , Nettutstilling mortensnes , , Mobilguiding mortensnes , , Verneutstyr brann 1 000, , Isak sabasenteret utstyr , , Utstyr banklokaler , , Kran nesseby havn 1,00 1, Flytebrygge 1,00 1, Dypvannskai nyelv , , ismaskin kløvnes , , Alarmsentral brann 1,00 1, Steamkjele ,00 1, Nødstrømsagg. nyborg vv 1,00 1, Gatelys , , Samisk ungdom p561, , ,00 Maskiner og utstyr , , Funksjonærbolig-meskelv , , Lærerbolig i nesseby (gammel) , , Sosialbolig bergeby , , Funksjonærbolig-varangerbotn , , Eldrebolig ii - nesseby , , Eldrebolig i - karlebotn , , Eldrebolig soltunveien , , Lærerbolig iv - karlebotn , , Funksjonærbolig iv - karlebotn , , Eldrebolig - soltunvn , , Funksj./lærerbolig soltunvn , , Funksj./lærerbolig-soltunvn , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 30 av 38

31 Regnskap Regnskap Funksjonærbolig soltunveien 1 1,00 1, Lærerbolig tomt nr. 4 nesseby , , Funksjonærbolig -soltunvn , , Livsløpsboliger tangnesvn , , Opprusting kommunale boliger , , Omsorgsboliger , , Leiligheter NB og VB, , , Omsorgsboliger gnr11 bnr16 nyborg , , Grunnerverv varangerbotn , , Vesterelvnesset boligfelt , , Karlebotn boligfelt , , Nesseby boligfelt , , Varangerbotn sentrumsområde , , Krøllgressbane , , , , Amtmannsgammen , , Infohall mortensnes , , Museumsbygg vsm, Varangerbotn , , Kultursti mortensnes , , Nesseby skole , , Nesseby grendehus , , Barnehagen tidl VB skole , , Karlebotn internat , , ISS i tidl. Rødkvisten barnehage , , Idrettsanlegg varangerbotn , , Ominnredning skoler/barnehager , , Skoleopprusting , , Helsesenteret , , Nesseby oppvekstsenter , Gr.l.inv. varangerbotn , , Gr.l.inv. vesterelv , , Gr.l.inv. nesseby , , Vidjeveien boligfelt , , Boligfelt karlebotn , , Boligfelt varangerbotn , , Boligfelt nesseby , , solsiden boligfelt , Kløvnes , , Varangerbotn bolig- og forr.omr , , Kommunale veier , , Kløvnes g 12,b165 & 327 sbf-flytebrygge 1,00 1, Div. inntektsgivende eiendommer , , Nesseby havn , , Kommunebrakka 1,00 1, Mottaksstasjon kløvnes , , Nesseby rådhus , , Utleiebygg kløvnes , , Lager kløvnes gbf.nr 12/172/ , , Bibliotekbussgarasjen , , Vsm stabbur , , Kai nyelv , , Gr.l.inv. vesterelv ind. omr , , Gr.l.inv. mortensnes , , Tomt vesterelvnes gnr 10 bnr 40 og , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 31 av 38

32 Regnskap Regnskap Barsnes vannverk , , Bergeby vannverk , , Bigganes vannverk 9 200, , Hammernes vannverk , , Nyborg vannledning , , Mortensnes vannverk , , Varangerbotn vannverk , , Sirdagoppe vannverk 6 100, , Nyelv vannverk , , Nyborg vannverk , , Vann- og avløpsanlegg , , Karlebotn vannverk , , Vannledning mortensnes (utvidelse 2008) , , Fylling kløvnes , , Gatelys , , Karlebotn avløp , , Kloakkanlegg , , Kloakkanlegg bjørneberg 2 200, , Avløp nesseby , , Vannledning ifob vei vesterelv , , Sanitærrom teknisk ,00 - Faste eiendommer og anlegg , , Utgående Mva - 602, Utgående Mva, konvertering , Mva oppgjørskonto , Skattefogden -oppgjørskonto mva -283, , Forskuddstrekk , ,86 Sektor for skatteinnkreving , , Påløpte renter husbanken (innlån) , , Påløpte renter innlån, ikke husbank , , Vital forsikring , , Skyldig klp (oppgjørskonto) , Skyldig stp (oppgjørskonto) , Premieavvik klp , Midlirtidig pensjonstrekk (KLP) -831, Midlertidig pensjonstrekk diverse -970,16 - Livsforsikring mv , , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld (konvertering) , Man.betalt lev.gjeld - ap , Remittert lev.gjeld - ap ,02 Leverandørgjeld , , Barn 1/ , , Barn 2/ , , Barn 3/ , , Barn 4/ , , Barn 5/ , , Barn 6/ , , Barn 7/ , , Barn 8/ , ,35 Årsregnskap 2010 * Side 32 av 38

33 Regnskap Regnskap Barn 9/ , , Barn 10/ , , Barn 11/ , , Barn 1/99 (98x0,905) , , Barn 2/99 (98x0,905) , , Barn 3/99 (98x0,905) , , Barn 5/99 (98x0,905) , , Tilsagn etter ks bestemmelser , Tilsagn etter fs bestemmelser , , Påløpte feriepenger (motpost) , , Ansattreskontro, utbetalt reisegodtgjørelse 969,00 - Husholdninger , , Interimskonto varemottak/inngående faktura (VM/IF) , Banktj. innskudd 3 143, , Banktj. uttak , Banktj. uttak kred.k, Teller as ,00-50, Ubet. regn , Anslag utgifter , Ubet. regninger , Hjelpekonto trygderefusjon , ,00 Kortsiktig gjeld , , Pensjonsforpl. klp , , Pensjonsforpl.stp , , Pensjonsforpl. vital , ,00 Livsforsikring mv , , refin 1997 (frt04) , , refin 2000 husb , , husb. videreutlån , , husb. videreutlåntl , , husb. startutlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Hb startlån , , Husbanken 2009 startlån vu , , Husbanken 2010 startlån vu , (1998 frt08) , , refin(2000 kpt 3pkt) , , frt og 2002vedt , , kommunalbanken , , kommunalbanken 2009 pt , Kommunekreditt 10507, , , Kommunekreditt 10830, , , Kommunekred , ,00 Statlige låneinstitutter , , lån KLP, frt070713, oppr , , lån KLP frt ,00 - Livsforsikring mv , ,00 Årsregnskap 2010 * Side 33 av 38

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer