INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27"

Transkript

1 Årsregnskap 2014

2 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 24 Del 4 Investeringsregnskap 27 Del 5 Driftsregnskap 41 Hovedansvar 1 42 Hovedansvar 2 49 Hovedansvar 3 64 Hovedansvar 4 71 Hovedansvar 5 79 Hovedansvar 9 82 Del 6 Balanseregnskap 84 Forside Foto: Dan Riis

3 Del 1 Hoved- oversikter

4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,39 Andre salgs- og leieinntekter , ,48 Overføringer med krav til motytelse , ,46 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,18 Andre overføringer , ,26 Skatt på inntekt og formue , ,00 Sum driftsinntekter , ,77 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,70 Sosiale utgifter , ,79 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,60 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,32 Overføringer , ,60 Avskrivninger , ,80 Fordelte utgifter , ,23 Sum driftsutgifter , ,58 Brutto driftsresultat , ,19 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , ,22 Sum eksterne finansinntekter , ,22 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , ,66 Avdrag på lån , ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,66 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,44 Motpost avskrivninger , ,80 Netto driftsresultat , ,55 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,06 Bruk av disposisjonsfond , ,80 Bruk av bundne fond , ,15 Sum bruk av avsetninger , ,01 Overført til investeringsregnskapet , ,98 Avsatt til disposisjonsfond , ,52 Avsatt til bundne fond , ,11 Sum avsetninger , ,61 Mindreforbruk 0, ,95

5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,89 Overføringer med krav til motytelse , Kompensasjon for merverdiavgift , ,00 - Statlige overføringer , ,25 Utbytte og eieruttak ,00 Sum inntekter , ,14 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,80 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , ,98 Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter , ,78 Finanstransaksjoner Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,00 Avsatt til bundne investeringsfond , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 Finansieringsbehov , ,64 Dekket slik: Bruk av lån , ,66 Salg av aksjer og andeler , Mottatte avdrag på utlån ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,98 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 Bruk av bundne investeringsfond , Sum finansiering , ,64 Mer-/mindreforbruk 0, ,00

6

7 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,00 Renteinntekter og utbytte , ,35 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,89 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,54 Til ubundne avsetninger , ,06 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,06 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , ,00 Til fordeling drift , ,46 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,51 Mer-/mindreforbruk ,95

8 R REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Hovedansar 1:Styring, adm og fellestjenester Utgifter , ,37 Inntekter , ,51 1 Styring, adm og fellestjenester , ,86 Hovedansvar 2: Videregående opplæring Utgifter , ,74 Inntekter , ,32 2 Videregående opplæring , ,42 Hovedansvar 3: Tannhelse Utgifter , ,76 Inntekter , ,45 3 Tannhelser , ,31 Hovedansvar 4: Regional utvikling Utgifter , ,10 Inntekter , ,07 4 Regional utvikling , ,03 Hovedansvar 5: Areal og transport Utgifter , ,61 Inntekter , ,69 5 Areal og transport , ,92 Hovedansvar 8: Pensjon og lønnsavsetning Utgifter , ,32 Inntekter , ,35 8 Pensjon og lønnsavsetning , ,97 FRA SKJEMA 1A , ,51

9 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler , ,78 Utlån og forskutteringer , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , ,78 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,66 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,89 Tilskudd til investeringer , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,25 Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , ,80 Overført fra driftsregnskapet , ,98 Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,78 Udekket/udisponert

10 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET INVESTERINGSPROSJEKT. Regnskap 2014 Just budsj 2014 Oppr budsj 2014 IT-investering ny web , I IT-investering ny web , I IT-investering , I Strakstiltak Fylkeshuset 0, I Hjalmar Johansen vgse - ferdig , I Bioenergi Enøktiltak , I Søve vgs - parkering/vei/gangvei , I Notodden vgs (T-skolene 2010) - ferdig , I Notodden vgs - brannsikringstiltak - ferdig , I Bø vgs - idrettshall , I Notodden vgs - spesialrom , I Universell utforming bygg , I Ladestasjon EL-bil Fylkeshuset , I Rjukan VGS, branntiltak/teknisk anlegg , I Bø VGS, branntiltak , I Fylkeshuset, branntiltak/ teknisk anlegg , I Croftholmen VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, branntiltak , I Kragerø VGS, branntiltak , I Bø VGS avd Seljord, branntiltak , I Bamble VGS, branntiltak 650, I Porsgrunn VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, Universell utforming , I Ny Skien vgs Klosterøya I Branntiltak 2014 øvrig , I Universell utforming bygg , I HC-tiltak Porsgrunn vgs , I HC-tiltak Bø vgs , I Porsgrunn vgs avg. syd, ombygg. frisør/blomster , I Ombygging Hjalmar Joh. VGS , I Omygging Skogmo VGS , I Ombygging PPT , I Utstyr skolene , I Utstyr skolene , I Skjærebrenner Kragerø vgs , I Utstyr Industri - Croftholmen , I Skogmo.vgs - diverse utstyr , I Dreiebenker TIP, Hjalmar Joh vgs , I Utstyr Søve vgs , I Maskin/utstyr 2014 Nome vgs avd Lunde , I Borvogn Nome vgs , I Utstyr YS og skolen , I Minibuss Rjukan , I Tannhelse investering , I Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad , I Fv-109 Åsland - Setre (rest) , I Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) , I Sykkelvegtiltak Notodden , I Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig , I Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn , I Sykkelvegtiltak Grenland I FTU - aksjon skoleveg , I Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland ,

11 I Tiltak mot utforkjøringsulykker I Støytiltak, vannforvaltning m.m , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , I Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate 0, I Planlegging og prosjektering Grenland , I Grunnerverv, Planlegging og prosjektering , I Fv 355 Tjønnfoss-Krossli , I Fv 38 Åmot-Dalen , I Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland , I Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland , I TS-tiltak i Grenland I TS-tiltak i øvrige Telemark , I TS-tiltak Fv 359 Lannavegen , I Fv 32 Lilleelvgate , I Merkebekk jernbaneundergang , I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru , I Fv 851 Arabu - Varland , I Fv302 Drangedal - Kjosen , I Fv 455 Vråliosen - Nordbø , I Fv 854 Hylland - Øyfjell , I Fv 802 Tveiten - Lårdal , I Fv 206 Høen - Findal , I FV 401 Birtedalen , I Fv356 Porsgrunn bru , I Fv 37 Tjågeåsen bru , I Fv 38 Skredtveit bru 5 518, I Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang , I Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) , I Bypakke Grenland - planlegging , I Fv335 Våmur og Fv503 Laupi , I Salg av bygninger/ tomter , I Tiltakspakke - Tip-hall Porsgrunn vgs - ferdig , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , I Egenkapitalinnskudd , I Aksjer og andeler ,00 I Utlån E-134 Grunge kyrkje , TOTALE UTLÅN OG FORSKOTTERINGER , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , TOTALE AVSETNINGER , ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV ,

12 Del 2 Noter

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Del 3 Revisjons- melding

25 Til n oteo pp lysn i nge r. Arkivkode: Deres ref.: Poscboks 2805, 3702 Skien TIL: ftx: e post Distrikt,konton Posz&ks 83,3833 Ba EL: Faz IS Forenksregineret MVA Fylkestinget i Telemark KOMMUNEREVISJON IKS TELEF AARK Hovedkonton IflW samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som fylkesrådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har revidert årsregnskapet for Telemark fylkeskommune, som viser kr ,60 til fordeling fylkeskommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en drift og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret Revisors beretning vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Fylkesrådmannens ansvar for årsregnskapet Uttalelse om årsregnskapet avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre Re visors oppgaver og plikter vesentlig feilinformasjon. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger Fylkesrådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og mening om effektiviteten av fylkeskommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Vår ref.: 1S/628/holb

26 KOMMUNEREVISJON 11(5 2 Kopi: Kontrollutvalget Fyl kesråd mannen Te emark kommunerevisjon IKS Konklusjon Konklusjon om budsjett kommunal regnskapsskikk i Norge. TCLCM.A;K Uttalelser om øvrige forhold., grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i Vi har derfor ikke vært i stand til å foreta kontroll av om det er konsistens mellom tallene i årsrapparten årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. og i årsregnskapet og om de pliktige opplysningene for øvrig er tatt med, jf. kommunelovens 48, dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Telemark fylkeskommune per 31. desember 2014, og Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 og kommunal regnskapsstandard nr 6. Konklusjon med forbehold om årsberetningen av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til På tidspunktet for avleggelse av revisjonsberetningen er ikke årsrapporten framlagt av administrasjonen. Konklusjon om registrering og dokumentosjon Skien, som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fylkeskommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet oppdragsansvarlig revisor Birgitte Holmberg Fylkesutvalget oppdragsrevisor

27 Del 4 Investerings- regnskap

28 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I IT-investering ny web Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I IT-investering ny , Prosjekt: I IT-investering felles Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I IT-investering felle 0, Prosjekt: I IT-investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I IT-investering , Prosjekt: I Strakstiltak Fylkeshus Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Bruk av disp.fond 0, Sum prosjekt: I Strakstiltak Fylke , Prosjekt: I Hjalmar Johansen vgs Mva-kompensasjon 0, Kompensasjon for merverdiavgift -0, Sum prosjekt: I Hjalmar Johansen 0, Prosjekt: I Bioenergi Enøktiltak Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bioenergi Enøktilt , Prosjekt: I Søve vgs - parkering/ve Byggesaksgebyrer/gebyrer 3.074, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Søve vgs - parkeri , Prosjekt: I Klosterskogen vgs - by Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni 0, Sum prosjekt: I Klosterskogen vg 0, Prosjekt: I Notodden vgs (T-skole Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kunst - ikke avskrivbar 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs (T ,

29 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Nye Skien vgs - utgår f Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Nye Skien vgs - ut 0, Prosjekt: I Notodden vgs - brannsi Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 7.475, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs - br , Prosjekt: I Bø vgs - idrettshall Utlegg etter bilag, kost, overnatting 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kunst - ikke avskrivbar 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Statlige spillemidler 0, Sum prosjekt: I Bø vgs - idrettshal , Prosjekt: I Notodden vgs - spesial Byggesaksgebyrer/gebyrer 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs - sp , Prosjekt: I Universell utforming by Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Universell utformi , Prosjekt: I Ladestasjon EL-bil Fylk Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ladestasjon EL-bil , Prosjekt: I Rjukan VGS, branntilta Byggesaksgebyrer/gebyrer 296, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Rjukan VGS, bran ,

30 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Bø VGS, branntiltak Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bø VGS, branntilta , Prosjekt: I Fylkeshuset, branntilta Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fylkeshuset, bran , Prosjekt: I Croftholmen VGS, bran Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon 1.270, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Croftholmen VGS, , Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, br Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG , Prosjekt: I Kragerø VGS, branntilt Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Kragerø VGS, bra , Prosjekt: I Bø VGS avd Seljord, br Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bø VGS avd Seljor , Prosjekt: I Bamble VGS, branntilta Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 8.937, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon 2.234, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bamble VGS, bran , Prosjekt: I Porsgrunn VGS, brannt Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 650, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Porsgrunn VGS, b 650,

31 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, Un Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 1.300, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG , Prosjekt: I Ny Skien vgs Klosterøy Lønn nybygg/nyanlegg 0, Samlepost annet materiell, råvarer, tj 500, Byggesaksgebyrer/gebyrer , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ny Skien vgs Klost , Prosjekt: I Branntiltak 2014 øvrig Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Branntiltak 2014 ø 0, Prosjekt: I Universell utforming by Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Universell utformi , Prosjekt: I HC-tiltak Porsgrunn vg Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 4.430, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I HC-tiltak Porsgrun , Prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs , Prosjekt: I Porsgrunn vgs avg. syd Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Porsgrunn vgs av ,

32 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Ombygging Hjalmar Jo Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni 1.504, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ombygging Hjalm , Prosjekt: I Omygging Skogmo VG Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp av tomt/grunn med mer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Omygging Skogm , Prosjekt: I Ombygging PPT Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Ombygging PPT 0, Prosjekt: I Utstyr skolene Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr skolene , Prosjekt: I Utstyr skolene Samlepost annet materiell, råvarer, tj , Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr skolene , Prosjekt: I Skjærebrenner Krager Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Skjærebrenner Kr 0, Prosjekt: I Utstyr Industri - Croftho Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr Industri - Cr , Prosjekt: I Ny bil Skogmo vgs Kjøp av transportmidler (10 års avskr. 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Ny bil Skogmo vgs 0, Prosjekt: I Skogmo.vgs - diverse u Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Skogmo.vgs - dive 0,

33 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Dreiebenker TIP, Hjalm Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kjøp av maskiner , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Bruk av ubrukte lånemidler 0, Sum prosjekt: I Dreiebenker TIP, , Prosjekt: I Utstyr Søve vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Skogsbilveger 0, Salg av driftsmidler 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Utstyr Søve vgs 2 0, Prosjekt: I Utstyr Søve vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Kjøp av transportmidler (10 års avskr , Mva-kompensasjon 0, Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Utstyr Søve vgs , Prosjekt: I Ny buss - Lunde vgs Kjøp av transportmidler (10 års avskr. 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Ny buss - Lunde v 0, Prosjekt: I Maskin/utstyr 2014 No Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av maskiner , Fin. leasing av driftsmidler/maskiner , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , "Lån" finansiell leasing , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Maskin/utstyr , Prosjekt: I Borvogn Nome vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Borvogn Nome vg 0, Prosjekt: I Utstyr YS og skolen Kjøp av transportmidler (10 års avskr , Mva-kompensasjon , Avsetning til ubundne invest.fond 0, Avsetn. til bundne invest.fond 0, Salg av transportmidler , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer , Bruk av bundne investeringsfond , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Utstyr YS og skole , Prosjekt: I Minibuss Rjukan Kjøp av minibuss (under 18 seter) , Bruk av disp.fond 0, Bruk av disp.fond adm. fullmakt , Sum prosjekt: I Minibuss Rjukan 0, Prosjekt: I Tannhelse investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Tannhelse investe 0,

34 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Tannhelse investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Tannhelse investe , Prosjekt: I Fylkesveginvest-ekstra Andre statlige overføringer 0, Sum prosjekt: I Fylkesveginvest-e 0, Prosjekt: I Rv-37 Forsterking, opp Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Rv-37 Forsterking, , Prosjekt: I Rv-354 Vabakkentunne Refusjon fra staten 0, Mottatte avdrag på utlån 0, Sum prosjekt: I Rv-354 Vabakkent 0, Prosjekt: I Rv-37 Tinnsjøtunnellen Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Rv-37 Tinnsjøtunn 0, Prosjekt: I Fv-109 Åsland - Setre (r Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv-109 Åsland - Se , Prosjekt: I Fv-756 Marum - Steins Mindre utbedringer 0, Trafikksikkerhet 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv-756 Marum - St , Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Notodd Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak No , Prosjekt: I Fv-37 Rassikring Maris Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer , Sum prosjekt: I Fv-37 Rassikring , Prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjølner Gang-/sykkelveg , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjø ,

35 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Grenla Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak Gr , Prosjekt: I FTU - aksjon skoleveg Trafikksikkerhet 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I FTU - aksjon skole 0, Prosjekt: I Oppgradering signalre Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Oppgradering sig , Prosjekt: I Sikring av gangfelt/kry Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Sikring av gangfel , Prosjekt: I Tiltak mot utforkjørings Trafikksikkerhet 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Tiltak mot utforkjø 0, Prosjekt: I Støytiltak, vannforvaltni Miljø- og servicetiltak , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Støytiltak, vannfor , Prosjekt: I Oppgradering av holde Miljø- og servicetiltak 0, Kollektivtiltak og universiell utforming , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Avsetn. til bundne invest.fond , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer 0, Sum prosjekt: I Oppgradering av h , Prosjekt: I Fv32 planlegging og gr Planlegging 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Kompensasjon for merverdiavgift -0, Sum prosjekt: I Fv32 planlegging o 0,

36 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Planlegging og prosjek Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 6.850, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Planlegging og pr , Prosjekt: I Grunnerverv, Planleggi Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Grunnerverv, Planl , Prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss-Kros Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 9.000, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss , Prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen , Prosjekt: I Fv 109 Klovdalsåsen-G Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 109 Klovdalsås , Prosjekt: I Fv 152 Folkestad Bru-S Ikke oppg pl reiser 8 % mva 0, Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 152 Folkestad , Prosjekt: I TS-tiltak i Grenland Trafikksikkerhet 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak i Grenlan 0, Prosjekt: I TS-tiltak i øvrige Telem Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I TS-tiltak i øvrige T ,

37 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 Lannav Trafikksikkerhet 9.082, Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 La , Prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate , Prosjekt: I Merkebekk jernbaneun Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Merkebekk jernba , Prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 8.600, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, , Prosjekt: I Fv 851 Arabu - Varland Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 851 Arabu - Var , Prosjekt: I Fv 51 Trommedalsvege Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 51 Trommedals 0, Prosjekt: I Fv302 Drangedal - Kjos Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv302 Drangedal , Prosjekt: I Fv 753 Bokko - Dale Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 753 Bokko - Dal 0, Prosjekt: I Fv 455 Vråliosen - Nord Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 455 Vråliosen ,

38 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Fv 854 Hylland - Øyfjell Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 854 Hylland - Ø , Prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lårdal Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lå , Prosjekt: I Fv 201 Sundby - Riis (B Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 201 Sundby - Ri 0, Prosjekt: I Fv 206 Høen - Findal Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 206 Høen - Find , Prosjekt: I FV 401 Birtedalen Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I FV 401 Birtedalen , Prosjekt: I Fv 51 Klovholt - Solum Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 51 Klovholt - So 0, Prosjekt: I Fv356 Porsgrunn bru Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv356 Porsgrunn , Prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen bru Strekningsvise investeringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen b , Prosjekt: I Fv 38 Skredtveit bru Strekningsvise investeringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV 5.518, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 38 Skredtveit b 5.518,

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28 Årsregnskap 2015 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 25 Del 4 Investeringsregnskap 28 Del 5 Driftsregnskap 55 Hovedansvar 1

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22 INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE side Del 1 Hovedoversikter 1 Del 2 Noter 11 Del 3 Revisjonsmelding 20 Del 4 Investeringsregnskap 22 Del 5 Driftsregnskap 28 Del 6 Balanseregnskap 89

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer