INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27"

Transkript

1 Årsregnskap 2014

2 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 24 Del 4 Investeringsregnskap 27 Del 5 Driftsregnskap 41 Hovedansvar 1 42 Hovedansvar 2 49 Hovedansvar 3 64 Hovedansvar 4 71 Hovedansvar 5 79 Hovedansvar 9 82 Del 6 Balanseregnskap 84 Forside Foto: Dan Riis

3 Del 1 Hoved- oversikter

4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,39 Andre salgs- og leieinntekter , ,48 Overføringer med krav til motytelse , ,46 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,18 Andre overføringer , ,26 Skatt på inntekt og formue , ,00 Sum driftsinntekter , ,77 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,70 Sosiale utgifter , ,79 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,60 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,32 Overføringer , ,60 Avskrivninger , ,80 Fordelte utgifter , ,23 Sum driftsutgifter , ,58 Brutto driftsresultat , ,19 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , ,22 Sum eksterne finansinntekter , ,22 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , ,66 Avdrag på lån , ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,66 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,44 Motpost avskrivninger , ,80 Netto driftsresultat , ,55 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,06 Bruk av disposisjonsfond , ,80 Bruk av bundne fond , ,15 Sum bruk av avsetninger , ,01 Overført til investeringsregnskapet , ,98 Avsatt til disposisjonsfond , ,52 Avsatt til bundne fond , ,11 Sum avsetninger , ,61 Mindreforbruk 0, ,95

5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,89 Overføringer med krav til motytelse , Kompensasjon for merverdiavgift , ,00 - Statlige overføringer , ,25 Utbytte og eieruttak ,00 Sum inntekter , ,14 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,80 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , ,98 Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter , ,78 Finanstransaksjoner Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,00 Avsatt til bundne investeringsfond , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 Finansieringsbehov , ,64 Dekket slik: Bruk av lån , ,66 Salg av aksjer og andeler , Mottatte avdrag på utlån ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,98 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 Bruk av bundne investeringsfond , Sum finansiering , ,64 Mer-/mindreforbruk 0, ,00

6

7 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,00 Renteinntekter og utbytte , ,35 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,89 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,54 Til ubundne avsetninger , ,06 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,06 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , ,00 Til fordeling drift , ,46 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,51 Mer-/mindreforbruk ,95

8 R REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Hovedansar 1:Styring, adm og fellestjenester Utgifter , ,37 Inntekter , ,51 1 Styring, adm og fellestjenester , ,86 Hovedansvar 2: Videregående opplæring Utgifter , ,74 Inntekter , ,32 2 Videregående opplæring , ,42 Hovedansvar 3: Tannhelse Utgifter , ,76 Inntekter , ,45 3 Tannhelser , ,31 Hovedansvar 4: Regional utvikling Utgifter , ,10 Inntekter , ,07 4 Regional utvikling , ,03 Hovedansvar 5: Areal og transport Utgifter , ,61 Inntekter , ,69 5 Areal og transport , ,92 Hovedansvar 8: Pensjon og lønnsavsetning Utgifter , ,32 Inntekter , ,35 8 Pensjon og lønnsavsetning , ,97 FRA SKJEMA 1A , ,51

9 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2014 Just. budsj.2014 Oppr. budsj Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler , ,78 Utlån og forskutteringer , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , ,78 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,66 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,89 Tilskudd til investeringer , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,25 Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , ,80 Overført fra driftsregnskapet , ,98 Bruk av avsetninger , ,00 Sum finansiering , ,78 Udekket/udisponert

10 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET INVESTERINGSPROSJEKT. Regnskap 2014 Just budsj 2014 Oppr budsj 2014 IT-investering ny web , I IT-investering ny web , I IT-investering , I Strakstiltak Fylkeshuset 0, I Hjalmar Johansen vgse - ferdig , I Bioenergi Enøktiltak , I Søve vgs - parkering/vei/gangvei , I Notodden vgs (T-skolene 2010) - ferdig , I Notodden vgs - brannsikringstiltak - ferdig , I Bø vgs - idrettshall , I Notodden vgs - spesialrom , I Universell utforming bygg , I Ladestasjon EL-bil Fylkeshuset , I Rjukan VGS, branntiltak/teknisk anlegg , I Bø VGS, branntiltak , I Fylkeshuset, branntiltak/ teknisk anlegg , I Croftholmen VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, branntiltak , I Kragerø VGS, branntiltak , I Bø VGS avd Seljord, branntiltak , I Bamble VGS, branntiltak 650, I Porsgrunn VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, Universell utforming , I Ny Skien vgs Klosterøya I Branntiltak 2014 øvrig , I Universell utforming bygg , I HC-tiltak Porsgrunn vgs , I HC-tiltak Bø vgs , I Porsgrunn vgs avg. syd, ombygg. frisør/blomster , I Ombygging Hjalmar Joh. VGS , I Omygging Skogmo VGS , I Ombygging PPT , I Utstyr skolene , I Utstyr skolene , I Skjærebrenner Kragerø vgs , I Utstyr Industri - Croftholmen , I Skogmo.vgs - diverse utstyr , I Dreiebenker TIP, Hjalmar Joh vgs , I Utstyr Søve vgs , I Maskin/utstyr 2014 Nome vgs avd Lunde , I Borvogn Nome vgs , I Utstyr YS og skolen , I Minibuss Rjukan , I Tannhelse investering , I Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad , I Fv-109 Åsland - Setre (rest) , I Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) , I Sykkelvegtiltak Notodden , I Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig , I Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn , I Sykkelvegtiltak Grenland I FTU - aksjon skoleveg , I Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland ,

11 I Tiltak mot utforkjøringsulykker I Støytiltak, vannforvaltning m.m , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , I Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate 0, I Planlegging og prosjektering Grenland , I Grunnerverv, Planlegging og prosjektering , I Fv 355 Tjønnfoss-Krossli , I Fv 38 Åmot-Dalen , I Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland , I Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland , I TS-tiltak i Grenland I TS-tiltak i øvrige Telemark , I TS-tiltak Fv 359 Lannavegen , I Fv 32 Lilleelvgate , I Merkebekk jernbaneundergang , I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru , I Fv 851 Arabu - Varland , I Fv302 Drangedal - Kjosen , I Fv 455 Vråliosen - Nordbø , I Fv 854 Hylland - Øyfjell , I Fv 802 Tveiten - Lårdal , I Fv 206 Høen - Findal , I FV 401 Birtedalen , I Fv356 Porsgrunn bru , I Fv 37 Tjågeåsen bru , I Fv 38 Skredtveit bru 5 518, I Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang , I Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) , I Bypakke Grenland - planlegging , I Fv335 Våmur og Fv503 Laupi , I Salg av bygninger/ tomter , I Tiltakspakke - Tip-hall Porsgrunn vgs - ferdig , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , I Egenkapitalinnskudd , I Aksjer og andeler ,00 I Utlån E-134 Grunge kyrkje , TOTALE UTLÅN OG FORSKOTTERINGER , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , TOTALE AVSETNINGER , ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV ,

12 Del 2 Noter

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Del 3 Revisjons- melding

25 Til n oteo pp lysn i nge r. Arkivkode: Deres ref.: Poscboks 2805, 3702 Skien TIL: ftx: e post Distrikt,konton Posz&ks 83,3833 Ba EL: Faz IS Forenksregineret MVA Fylkestinget i Telemark KOMMUNEREVISJON IKS TELEF AARK Hovedkonton IflW samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som fylkesrådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Vi har revidert årsregnskapet for Telemark fylkeskommune, som viser kr ,60 til fordeling fylkeskommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en drift og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret Revisors beretning vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Fylkesrådmannens ansvar for årsregnskapet Uttalelse om årsregnskapet avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre Re visors oppgaver og plikter vesentlig feilinformasjon. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger Fylkesrådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og mening om effektiviteten av fylkeskommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Vår ref.: 1S/628/holb

26 KOMMUNEREVISJON 11(5 2 Kopi: Kontrollutvalget Fyl kesråd mannen Te emark kommunerevisjon IKS Konklusjon Konklusjon om budsjett kommunal regnskapsskikk i Norge. TCLCM.A;K Uttalelser om øvrige forhold., grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i Vi har derfor ikke vært i stand til å foreta kontroll av om det er konsistens mellom tallene i årsrapparten årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. og i årsregnskapet og om de pliktige opplysningene for øvrig er tatt med, jf. kommunelovens 48, dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Telemark fylkeskommune per 31. desember 2014, og Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 og kommunal regnskapsstandard nr 6. Konklusjon med forbehold om årsberetningen av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til På tidspunktet for avleggelse av revisjonsberetningen er ikke årsrapporten framlagt av administrasjonen. Konklusjon om registrering og dokumentosjon Skien, som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fylkeskommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet oppdragsansvarlig revisor Birgitte Holmberg Fylkesutvalget oppdragsrevisor

27 Del 4 Investerings- regnskap

28 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I IT-investering ny web Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I IT-investering ny , Prosjekt: I IT-investering felles Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I IT-investering felle 0, Prosjekt: I IT-investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I IT-investering , Prosjekt: I Strakstiltak Fylkeshus Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Bruk av disp.fond 0, Sum prosjekt: I Strakstiltak Fylke , Prosjekt: I Hjalmar Johansen vgs Mva-kompensasjon 0, Kompensasjon for merverdiavgift -0, Sum prosjekt: I Hjalmar Johansen 0, Prosjekt: I Bioenergi Enøktiltak Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bioenergi Enøktilt , Prosjekt: I Søve vgs - parkering/ve Byggesaksgebyrer/gebyrer 3.074, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Søve vgs - parkeri , Prosjekt: I Klosterskogen vgs - by Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni 0, Sum prosjekt: I Klosterskogen vg 0, Prosjekt: I Notodden vgs (T-skole Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kunst - ikke avskrivbar 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs (T ,

29 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Nye Skien vgs - utgår f Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Nye Skien vgs - ut 0, Prosjekt: I Notodden vgs - brannsi Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 7.475, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs - br , Prosjekt: I Bø vgs - idrettshall Utlegg etter bilag, kost, overnatting 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kunst - ikke avskrivbar 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Statlige spillemidler 0, Sum prosjekt: I Bø vgs - idrettshal , Prosjekt: I Notodden vgs - spesial Byggesaksgebyrer/gebyrer 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Honorarer 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Notodden vgs - sp , Prosjekt: I Universell utforming by Datautstyr, IT-anlegg (5 års avskr.) 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Universell utformi , Prosjekt: I Ladestasjon EL-bil Fylk Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ladestasjon EL-bil , Prosjekt: I Rjukan VGS, branntilta Byggesaksgebyrer/gebyrer 296, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Rjukan VGS, bran ,

30 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Bø VGS, branntiltak Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bø VGS, branntilta , Prosjekt: I Fylkeshuset, branntilta Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fylkeshuset, bran , Prosjekt: I Croftholmen VGS, bran Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon 1.270, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Croftholmen VGS, , Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, br Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG , Prosjekt: I Kragerø VGS, branntilt Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Kragerø VGS, bra , Prosjekt: I Bø VGS avd Seljord, br Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bø VGS avd Seljor , Prosjekt: I Bamble VGS, branntilta Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 8.937, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon 2.234, Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Bamble VGS, bran , Prosjekt: I Porsgrunn VGS, brannt Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 650, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Porsgrunn VGS, b 650,

31 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Vest-Telemark VGS, Un Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 1.300, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Vest-Telemark VG , Prosjekt: I Ny Skien vgs Klosterøy Lønn nybygg/nyanlegg 0, Samlepost annet materiell, råvarer, tj 500, Byggesaksgebyrer/gebyrer , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ny Skien vgs Klost , Prosjekt: I Branntiltak 2014 øvrig Om/påbygging eksisterende bygg 0, Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Branntiltak 2014 ø 0, Prosjekt: I Universell utforming by Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg , Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Universell utformi , Prosjekt: I HC-tiltak Porsgrunn vg Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer 4.430, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I HC-tiltak Porsgrun , Prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I HC-tiltak Bø vgs , Prosjekt: I Porsgrunn vgs avg. syd Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni , Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Porsgrunn vgs av ,

32 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Ombygging Hjalmar Jo Nybygg og nyanlegg (lengre avskrivni 1.504, Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Ombygging Hjalm , Prosjekt: I Omygging Skogmo VG Om/påbygging eksisterende bygg 0, Honorarer , Kjøp av tomt/grunn med mer , Kjøp fra Tfk Eiendom , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Omygging Skogm , Prosjekt: I Ombygging PPT Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Ombygging PPT 0, Prosjekt: I Utstyr skolene Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr skolene , Prosjekt: I Utstyr skolene Samlepost annet materiell, råvarer, tj , Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Om/påbygging eksisterende bygg , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr skolene , Prosjekt: I Skjærebrenner Krager Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Skjærebrenner Kr 0, Prosjekt: I Utstyr Industri - Croftho Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Utstyr Industri - Cr , Prosjekt: I Ny bil Skogmo vgs Kjøp av transportmidler (10 års avskr. 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Ny bil Skogmo vgs 0, Prosjekt: I Skogmo.vgs - diverse u Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Skogmo.vgs - dive 0,

33 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Dreiebenker TIP, Hjalm Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Kjøp av maskiner , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Bruk av ubrukte lånemidler 0, Sum prosjekt: I Dreiebenker TIP, , Prosjekt: I Utstyr Søve vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Skogsbilveger 0, Salg av driftsmidler 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Utstyr Søve vgs 2 0, Prosjekt: I Utstyr Søve vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Kjøp av transportmidler (10 års avskr , Mva-kompensasjon 0, Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Utstyr Søve vgs , Prosjekt: I Ny buss - Lunde vgs Kjøp av transportmidler (10 års avskr. 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum prosjekt: I Ny buss - Lunde v 0, Prosjekt: I Maskin/utstyr 2014 No Samlepost annet materiell, råvarer, tj 0, Kjøp av maskiner , Fin. leasing av driftsmidler/maskiner , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , "Lån" finansiell leasing , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Maskin/utstyr , Prosjekt: I Borvogn Nome vgs Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Borvogn Nome vg 0, Prosjekt: I Utstyr YS og skolen Kjøp av transportmidler (10 års avskr , Mva-kompensasjon , Avsetning til ubundne invest.fond 0, Avsetn. til bundne invest.fond 0, Salg av transportmidler , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer , Bruk av bundne investeringsfond , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum prosjekt: I Utstyr YS og skole , Prosjekt: I Minibuss Rjukan Kjøp av minibuss (under 18 seter) , Bruk av disp.fond 0, Bruk av disp.fond adm. fullmakt , Sum prosjekt: I Minibuss Rjukan 0, Prosjekt: I Tannhelse investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Tannhelse investe 0,

34 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Tannhelse investering Kjøp av større utstyr (10 års avskr.) , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Tannhelse investe , Prosjekt: I Fylkesveginvest-ekstra Andre statlige overføringer 0, Sum prosjekt: I Fylkesveginvest-e 0, Prosjekt: I Rv-37 Forsterking, opp Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Rv-37 Forsterking, , Prosjekt: I Rv-354 Vabakkentunne Refusjon fra staten 0, Mottatte avdrag på utlån 0, Sum prosjekt: I Rv-354 Vabakkent 0, Prosjekt: I Rv-37 Tinnsjøtunnellen Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Rv-37 Tinnsjøtunn 0, Prosjekt: I Fv-109 Åsland - Setre (r Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv-109 Åsland - Se , Prosjekt: I Fv-756 Marum - Steins Mindre utbedringer 0, Trafikksikkerhet 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv-756 Marum - St , Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Notodd Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak No , Prosjekt: I Fv-37 Rassikring Maris Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer , Sum prosjekt: I Fv-37 Rassikring , Prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjølner Gang-/sykkelveg , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Refusjon Fv34 Mjø ,

35 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Sykkelvegtiltak Grenla Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Sykkelvegtiltak Gr , Prosjekt: I FTU - aksjon skoleveg Trafikksikkerhet 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I FTU - aksjon skole 0, Prosjekt: I Oppgradering signalre Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Oppgradering sig , Prosjekt: I Sikring av gangfelt/kry Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Sikring av gangfel , Prosjekt: I Tiltak mot utforkjørings Trafikksikkerhet 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Tiltak mot utforkjø 0, Prosjekt: I Støytiltak, vannforvaltni Miljø- og servicetiltak , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Støytiltak, vannfor , Prosjekt: I Oppgradering av holde Miljø- og servicetiltak 0, Kollektivtiltak og universiell utforming , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Avsetn. til bundne invest.fond , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Andre statlige overføringer 0, Sum prosjekt: I Oppgradering av h , Prosjekt: I Fv32 planlegging og gr Planlegging 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Mva-kompensasjon 0, Kompensasjon for merverdiavgift -0, Sum prosjekt: I Fv32 planlegging o 0,

36 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Planlegging og prosjek Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 6.850, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Planlegging og pr , Prosjekt: I Grunnerverv, Planleggi Planlegging , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Refusjon fra staten , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Grunnerverv, Planl , Prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss-Kros Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Rassikring , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 9.000, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 355 Tjønnfoss , Prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 38 Åmot-Dalen , Prosjekt: I Fv 109 Klovdalsåsen-G Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 109 Klovdalsås , Prosjekt: I Fv 152 Folkestad Bru-S Ikke oppg pl reiser 8 % mva 0, Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 152 Folkestad , Prosjekt: I TS-tiltak i Grenland Trafikksikkerhet 0, Kalkulatorisk lønn SVV 0, Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak i Grenlan 0, Prosjekt: I TS-tiltak i øvrige Telem Trafikksikkerhet , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I TS-tiltak i øvrige T ,

37 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 Lannav Trafikksikkerhet 9.082, Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I TS-tiltak Fv 359 La , Prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 32 Lilleelvgate , Prosjekt: I Merkebekk jernbaneun Mindre utbedringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Merkebekk jernba , Prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer 8.600, Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 359 Lunde - Bø, , Prosjekt: I Fv 851 Arabu - Varland Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 851 Arabu - Var , Prosjekt: I Fv 51 Trommedalsvege Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 51 Trommedals 0, Prosjekt: I Fv302 Drangedal - Kjos Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv302 Drangedal , Prosjekt: I Fv 753 Bokko - Dale Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 753 Bokko - Dal 0, Prosjekt: I Fv 455 Vråliosen - Nord Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 455 Vråliosen ,

38 Investeringsregnskapet 2014 Prosjekt: I Fv 854 Hylland - Øyfjell Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 854 Hylland - Ø , Prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lårdal Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 802 Tveiten - Lå , Prosjekt: I Fv 201 Sundby - Riis (B Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 201 Sundby - Ri 0, Prosjekt: I Fv 206 Høen - Findal Mindre utbedringer , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv 206 Høen - Find , Prosjekt: I FV 401 Birtedalen Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Kjøp av tomt/grunn med mer , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I FV 401 Birtedalen , Prosjekt: I Fv 51 Klovholt - Solum Mindre utbedringer 0, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 51 Klovholt - So 0, Prosjekt: I Fv356 Porsgrunn bru Strekningsvise investeringer 0, Mindre utbedringer , Gang-/sykkelveg , Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon , Kompensasjon for merverdiavgift , Sum prosjekt: I Fv356 Porsgrunn , Prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen bru Strekningsvise investeringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV , Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 37 Tjågeåsen b , Prosjekt: I Fv 38 Skredtveit bru Strekningsvise investeringer 0, Kalkulatorisk lønn SVV 5.518, Mva-kompensasjon 0, Sum prosjekt: I Fv 38 Skredtveit b 5.518,

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22 INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE side Del 1 Hovedoversikter 1 Del 2 Noter 11 Del 3 Revisjonsmelding 20 Del 4 Investeringsregnskap 22 Del 5 Driftsregnskap 28 Del 6 Balanseregnskap 89

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 26.05.2015 Tid:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer