Årsregnskap 2014 for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for Sandmo & Svenkerud AS Org.nr Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset ValHall AS Autorisert regnskapsførerselskap Halandv NESBYEN Organisasjonsnr

2

3

4

5

6 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad 0 33 Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til tilleggsutbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsregnskap for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

7 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Hjemmeside Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til tilknyttet selskap Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsregnskap for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

8

9 Noter 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert til det laveste av virkelig verdi og kostpris. Konsernregnskap er ikke utarbeidet i henhold til unntaksreglene i Regnskapsloven 3-7, men selskapets morselskap utarbeider konsernregnskap. Andre aksjer Investeringer i andre selskap er vurdert til det laveste av virkelig verdi og kostpris. Inntektsføring Inntektsføring av prosjekter foretas i takt med salg og utførelse, basert på forventet sluttresultat på prosjektet. Det gjøres avsetning for usikkerhet, garantiarbeid og lignende. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele tapet resultatført. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Leasing kostnadsføres over leieperioden. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost tilordnes etter FIFO-prinsippet. Langsiktige tilvirkningskontrakter Selskapets prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Fullføringsgraden beregnes ut fra forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader for prosjektet. For prosjekter i egenregi beregnes fortjeneste basert på fullføringsgrad * salgsgrad. Avsetninger på de enkelte prosjekter er nettoført i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

10 Noter 2014 Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Det er for fremførbart underskudd fra tidligere virksomhet i Osloavdelingen anvendt en skattesats på 27 %, mens det er benyttet 16 % for Svalbardavdelingen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Det er ikke anledning til å utligne skatteposisjoner mellom avdelingene i Oslo og på Svalbard. Beregnet utsatt skattefordel på kr på Oslo-avdelingen er ikke balanseført i henhold til God Regnskapsskikk. Note 1 - Salgsinntekt Fordeling av salget geografisk og pr virksomhetsområde (hele tusen) Selskapet Entreprenør Utleie og totalt virksomhet annet I år I fjor I år I fjor I år I fjor Norge Svalbard Driftsinntekter Note 2 - Tilvirkningskontrakter Selskapets prosjekter blir behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode, jfr. NRS nr. 2 om tilvirkningskontrakter. Fullføringsgraden beregnes som et forholdstall mellom påløpte kostnader dividert på estimerte totalkostnader på prosjektet. Estimerte totalkostnader er basert på sist tilgjengelige prognose. år I fjor I I Omfang av igangværende prosjekter Total utført produksjon Påløpne kostnader Estimert fortjeneste Opptjente, ufakturerte innt. Inkl. i kundefordr Forskuddsfakturert produksjon Det er avsatt kr for framtidig garanti- og reklamasjonsarbeid. Det er ingen igangværende tapsprosjekter pr Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

11 Noter 2014 Note 3 - Lønnskostnad Spesifikasjon av lønnskostnader Selskapet har hatt 35 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift 0 0 Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Samlede lønnskostnader Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leders godtgjørelse består av: Lønn Innbetalt innskuddspensjon Annen godtgjørelse Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Andre tjenester Samlet honorar til revisor Det er ytt to lån til daglig leder Arne Bøe tilsammen pålydende kr ,00 pr Det er beregnet renter med kr 7 591for Begge lån er i sin helhet tilbakebetalt Avtalt og benyttet rentesats er 3,5 % p.a. Som sikkerhet er gitt tinglyst 2. pant i fast eiendom. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. til lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet bekrefter og ha etablert en ordning som tilfredsstiller kravene. Selskapet har en innskuddsbasert ordning der årets innbetalte premie utgjør årets pensjonskostnad. Note 4 - Varige driftsmidler Avskrivningstablå Hjemmeside Tomter, Driftsløsøre, Sum bygninger og inventar, annen fast verktøy, eiendom kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

12 Noter 2014 Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 5 - Leieavtaler Selskapet har ingen vesentlige leieavtaler på driftsmidler. Det er totalt kostnadsført kr i operasjonell leasing i Det er ikke balanseført forskuddsleasing pr Note 6 - Konsernforhold Selskapet har følgende datterselskaper: Eierandel % Stemmerett % Svalbard Invest AS 100,00 100,00 I år I fjor Egenkapital Resultat Selskapets kontorkommune er Spitsbergen Svalbard og aksjen er kjøpt i Kostpris på aksjene er kr , som også er bokført verdi. Datterselskapet Sandmo & Svenkerud utbygging AS ble avviklet og slettet i Morselskap til Sandmo & Svenkerud AS er Ørn Norden AS som utarbeider konsernregnskap der både selskap og datterselskap konsolideres. Ørn Norden AS har forretningskontor i Haakon VII`s gate Oslo, hvor konsernregnskapet blir utlevert. Selskapet har følgende fordringer på konsernselskap: Saldo i år Renter Saldo i fjor Sandmo & Svenkerud utbygging AS (datter) Ørn Norden AS (mor) Polar Boligutvikling AS (søster) Spitsbergen Bolig AS (søster) Sum Selskapet har følgende fordringer på tilknyttede selskap: Saldo i år Renter Saldo i fjor Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

13 Noter 2014 Saxifraga Eiendom AS Sum Selskapet har følgende gjeld til konsernselskap: Saldo i år Renter Saldo i fjor Polar Boligutvikling AS (søster) Spitsbergen Bolig AS (søster) Sum Selskapet har hatt følgende transaksjoner med konsernselskaper, nærstående eller tilknyttede selskaper i 2014: Arctic Hotell AS (Søsterselskap): Salg entreprenørleveranse Polar Spitsbergen AS (Søsterselskap): Salg entreprenørleveranse Spitsbergen Bolig AS (Søsterselskap): Salg entreprenørleveranse Kjøp tomter gnr. 22 bnr. 455 og gnr. 22 bnr Husleie Polar Boligutvikling AS (Søsterselskap): Husleie Svalbard Snøscooterutleie AS (Tilknyttet selskap): Salg entreprenørleveranse Kjøp diverse utstyr, innleie arbeidskraf, verksted Saxifraga Eiendom AS (Tilknyttet selskap): Kjøp innleid arbeidskraft HRD Svalbard AS (Tilknyttet selskap): Kjøp serveringstjenester Salg entreprenørleveranse Note 7 - Skatt Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

14 Noter 2014 Anvendt skattemessig framførbart underskudd Inntekt Betalbar skatt Skatteeffekt av konsernbidrag Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel Samlede ordinære skattekostnader Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt Driftsmidler inkl. goodwill Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Andre avsetninger for forpliktelser Fremførbart skattemessig underskudd Sum positive skatteøkende forskjeller Sum negative skatteøkende forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel Balanseført utsatt skatt Selskapet har i tillegg framførbart underskudd fra virksomhet i Norge med kr som gir en utsatt skattefordel på kr Utsatt skattefordel i Norgesavdelingen kan ikke utlignes mot utsatt skatt i Svalbardavdelingen. Utsatt skattefordel i Norgesavdelingen er ikke balanseført da det ikke kan sannsynliggjøres at denne kommer til fradrag. Note 8 - Egenkapital Aksjekapital / Innskutt Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital egenkapital Pr Fra årets resultat /-Andre transaksjoner: Pr Andre transaksjoner består av: Avsatt tilleggsutbytte Note 9 - Varer Pr beholdningstype I år I fjor Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

15 Noter 2014 Råvarer Totalt Balanseført verdi kr er stilt som sikkerhet for selskapets gjeld. Det er ikke foretatt nedskriving for ukurans på varelageret. Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

16 Noter 2014 Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 11 - Selskapskapital Selskapet har aksjer pålydende kr pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr Selskapet har en aksjonær: Navn Foretaksnr Antall Eierandel Ørn Norden AS ,00 % Ingen av selskapets tillitsvalgte eier aksjer i selskapet. Note 12 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr 0 og pr i fjor kr 0 Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Kundefordringer Driftsmidler Varelager Sum pantsatte eiendeler Noter for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

17 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler (29 748) ( ) + Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager ( ) ( ) +/- Endring i kundefordringer ( ) /- Endring i leverandørgjeld ( ) /- Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbet. ved salg av aksjer og andeler Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler Endring andre langsiktige fordringer ( ) ( ) = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbet. ved nedbetaling av kortsiktig gjeld ( ) 0 - Utbetalinger av utbytte /- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) = Netto endring i kontanter mv ( ) Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv Kontantstrømoppstilling for Sandmo & Svenkerud AS Organisasjonsnr

18

19

20

21

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap Alle beløp i 1000 kroner Note 2010 2009 Andre driftsinntekter 237 130 232 440 Sum driftsinntekter 237 130 232 440 Lønnskostnader 3 134 455 166 115 Andre driftskostnader

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer