I i EDB-SENTREHES ALSETTING, ARBEIDSOPPGAVER STI1. LINGSSTRUKTUR. tf,» Cjj. «* e G »». ^..?.._*-_"* # ~ M,l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I i EDB-SENTREHES ALSETTING, ARBEIDSOPPGAVER STI1. LINGSSTRUKTUR. tf,» Cjj. «* e G »». ^..?.._*-_"* # ~ M,l."

Transkript

1 / I i EDB-SENTREHES ALSETTING, ARBEIDSOPPGAVER Cjj. «* e G _!.«^, *r STI. LINGSSTRUKTUR»». ^..?.._*-_"* # ~ tf,» r^ M,l.

2 Til De norske rektonneiter RektormeteneB komite for universiteteneb EDB-samarbeid legger med dette frem sin rapport nr. 3» EDB-sentrenes malsetting, arbeidsoppgaver og Btillinp.fcBtruktur. fkt\ Bergen, September 976 :X Ernst S. Selmer ^ Herdis Thore'n Amundsen / Carl Erik Ellingsen Rolf Nordhagen SKIS Knut Skog

3 KOMITEENS SAK.Y.ENSETNING I lepet av 974 gikk Ellingsen inn som representant for Bergen istedenfor Lerheim, pg Skog inn som representant for TromsB ibtedenfor Gabrielsen og Skancke. Samme ar gikk Stahlbrand inn som representant for Trondheim under Mathisens permib.ion. Det meste av arbeidet med den foreliggende rapport er derfor skjedd med felgende sammensetning av komiteen: S^fa Universitetet i Bergen: Avdelingsleder Carl Erik Ellingsen Professor Ernst S. Selmer Universitetet i Oslo: Dosent Herdis Thore"n Amundsen EDB-sjef Rolf Nordhagen :k Universitetet i TromBB: Professor Knut Skog Universitetet i Trondheim; Direkter Karl G. Schjetne Fakultetssekretasr Per Eric Stahlbrand Under arbeidet med rapport nr. 3 har Selmer fungert som komiteens formann og Ellingsen som sekretser. j^ftk.

4 SAKMENDRAG y r7 *v Den foreliggende rapport nr. 3 fra Rektorroetenee komite for universitetenes EDB-samarbeid tar for Beg arbeidsoppgaver, organisesjonsform og stillingstruktur ved universitetenes EDB-sentre. Fremstillingen er i stor utstrekning beskrivende. Den prover a belyse de felles trekk og de forskjellige strukturer som forekommer innenfor rammen av EDB-sentrenes felles malsetting. Det er komiteens hap at" rapporten vil kunne gi nyttig informasjon bade for overordnede myndigheter og for EDB-sentrenes mange brukere. Kapittel drafter sentreneb malsetting og oppgaver, oppsummert i avsnitt.7 Blik: ) Den primsre oppgave er A -^ gi den best mulige EDB-service overfor rebten av unjversitetsmiljeet (i videste betydning). 2) Sentret skal levere eller formidle databehandlingskapasitet til dette milje, og bidra med sakkunskap ved utstyrsanskaffelser. 3) Sentret skal drive en kontinuerlig vurdering av de fremtidige behov, og planlegge tiltak for a mete disse. 4) Sentret har ansvaret for den sentrale programutrustning, og skal om mulig bista instituttene i deres programmering. 5) Sentret skal veilede brukerne muntlig og skriftlig, og gi undervisning om viktige aspekter ved bruken av eentrets utstyr. I en viss grad kan undervisningen ogsa vere akademisk kompetanbegivende, i regi av et universitetsinsti tutt. 6) Sentret skal drive utviklingsarbeid og eventuelt malrettet forskning, bl.a. i samarbeid med et datafaginstitutt. 7).*Sentret skal engasjere seg i et samarbeid med samfunnet utenfor universitetet og det evrige forskn ingsmilje. Kapittel 2 beskriver EDB-sentrenes navsrende organise sjonsstruktur, under henvisning til organisasjonskart (i vedlegg). Det er mange likhetspunkter mellom sentrene, men ogsa mange forskjeller, Bom er betinget delvis av den "historiske" utvikling og delvis av den store variasjon i antall ansatte. I tillegg til den administrative gruppe har alle sentrene driftspersonell, "system"-personell for vedlikehold'av den

5 / ^vx sentrale programutrustning, samt personell for undervisning, forskning og utvikling. De tre siste kategorier er spesielle for et EDB-senter. Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav for personell i disse grupper er naermere orntalt i kapittel 3. Pa driftssiden blir det understreket at utviklingen mot "ubemannet" drift av data-anleggene kan endre den tradibjonelle operaterfunksjon fra en utevende til en mer kontrollerende funkbjon. De helt spesielle arbeidsoppgaver for systemgruppen blir nsermere beskrevet. Nar det gjelder undervisning, forskning og utvikling, er arbeidsoppgavene mer pa linje med det man ellers finner ved et univerbitet. Innslaget ev malrettet forskning og utvikling er imidlertid sterkere markert ved et EDB-senter. Med bakgrunn i beskrivelsen i kapitlene -3 tar kapittel 4, on stillingsstrukturen ved EDB-sentrene, opp endel konkrete forslag: - J *- Avsnitt 4.2 om stillingsbehov gjor ikke noe forsek pa a etablere absolutte tall for disse behov, men nevner to arguraenter som stadig gjentas i EDB-sentrenes budsjettforlag: ) Sentrene har liten kontroll med den stadig ekende bruk av EDB innen forskjellige forskningsfelter. 2) "Bruker-vennlige" terminalsystemer krever akt kompetanse innen feltet data-, k oramun ik a s j on. Avsnitt 4.3 om fleksibilitet nevner de spesielle problemer som EDB-sentrene meter innenfor rammen av statens personalpolitikk. Komiteen fremmer ikke noen konkrete forslag, men oppfordrer universitetenes ledelse om a hjelpe sentrene til & utnytte alle muligheter i det navserende system fora sikre rimelige avansementsforhold. Dette kan i mange tilfeller oppn&es ved en beskjeden omplassering eller oppjustering av stillinger. j Avsnitt 4.4 om "tekniske" Btillinger beskriver den! forvirring som idag hersker innen stillingstitulaturen ved i EDB-sentrene (og i offentlig databehandling generelt). For I a komme bort fra kontorsektorens misvisende titula^ur, har det fra enkelte hold -rert foreslatt a overfere EDB-stillingene til

6 /*%. irigeniereektore:.. Komi tec:; tar isteden utranrsp;;:,>:t i de lennsplaner som nylir er innfert i staten, og nnmoder De norske rektormeter om fi ta et initiativ for a ffi satt i gang arbeid med gjennomgfiende lonnsplar.nr for EDB-sektoren. Te>r dette kan gjennomferes, br.r'de enkelte universiteter otette forslag fra sine ED3-sentre om eventuelle stillingsoverferinger fra den administrative til den tekniske sektor. Avsnitt 4.5 om vitenskapelige stillinger drafter de forskjeller i stillingspolitikken som her gjer seg gjeldende, Det er idag slike stillinger (amanuenser og vitenskapeljge essistenter) ved EDB-sentrene i Oslo og Bergen, men ikke i Trondheim og Tromse. Bergen er det imidlertid nylig fremmet forslag om konvertering av de vitenskapelige stillinger til forskertrtillinger. Et flertall i komiteen finner at en slik stillingstype kan representere en god og hensiktsmessig leaning. Et mindretall vil ikke anbefale en ny type stillinger ved universitetene. r**k\

7 NNLEDNIKG 3 sin rapport nr, uttalte komiteen bl.a. fclgende: EDB er et helt sentralt hjelpemiddel i forskningen i de fleste disipliner i dag. Dette gjelder ikke bare de tekniske og de fleste naturvitenskapelige fag og sarafunnsvitenskapene, men ogbfi medisinen, sprfekfagene, historiske og juridiske disipliner, de biologiske fagene m.fl., som nfi ffir fipnet opp nye f orsknirjgsmul igheter ved hjelp av EDB. For en rekke forskningsgrener er EDB et uunnveerlig ledd i forskningsprosessen og i undervisningen. Uten rimelig adgang til EDB-kapasitet vil forskning innen slike grener ikke kunne drives. Forskning i datafag (teknisk utstyr, programutrustning, systcmanalyse, anvendelser og teoretiske aspekter), samt utdannelse av EDB-spesialister pfi akademisk niva, er i dag en nodvendighet for & bygge opp selvstendig ekspertise og grunnlag for kritibk vurdering av EDB-bruk. Denne ekspertise trenges,^a. bfide ved universitetene og ved en rekke andre;fctdanningsinstitusjoner som distriktshegskolene, de tekniske skoler osv., sfivel som i annen offentlig og i privat virksomhet. Undervisning i EDB inngfir i den akademiske utdannelsen for stadig flere disipliner. I de fleste akademiske yrker kreves det eller vil det bli krevet kunnskaper i eller kjennskap til bruken. av EDB. Det er overordentlig viktig at disse kunnskapene blir meddelt i forbindelse med den faglige utdannelsen, der det dessuten kan legges vekt pfi de etiske og juridiske aspekter. Bibliotektjenesten ved universitetene gar over til. EDB-bruk som hjelpemiddel for fi kunne lese sine oppgaver. Universitetenes administrasjon, som stadig ffir sitt arbeidsfelt utvidet p.g.a. stigende student- og lsrertall og pfilagt utrednings- og planleggingsarbeid, vil ikke kunne makte sin oppgave uten hjelp av administrativ databehandling. /- ' S&S, Bruken av EDB til forskniogsformfil har vist en eksplosiv vek6t i de siste 5-20 Ar. Utviklingen har g&tt sfi raskt at universitetene ofte ikke har inaktet den langsiktige planlegging - noe som forevrig kan vare vnnskelig i en periode med sfi rask teknisk utvikling. Selv i dag er situasjenen langt fra konsolidert. Spesielt vil den nfivserende raake utvikling av hurtige og forholdsvis billige sm&maskiner kunne medfere at en desentralisering av databehandlingsoppgever innen universitetsmiljaet etterhvert kan bli regningssvarende. Pfi den annen side vil utviklingen av

8 datatransrms.ion, over nasjonale eller interna? jontlt' datanett, kunne medfere en konsentrasjon om enkelte store regneanlegg - enten for generelle oppgaver eller specialisert innen visse problemomrfider. Komiteen nevner disse to, delvis motstridene, utviklingsmuligheter for fi understreke at den langsiktige planlegging - som selvsagt ikke mfi forsemmes - er meget vanskelig. Som komiteen imidlertid fremholdt i sin rapport nr., vil, det i de ntermestt- fir fortsatt vare riktig fi satse pfi egne, slagkraftige EDB-sentra ved universitetene. Under den raske utvikling har universitetenes ekspansjon innen databehandling ofte vart preget av improvisesjoner, tilpasset de lokale forhold. Det er derfor ikke overraskende at man i dag finner delvis forskjellige organisatoriske lesninger r^ ved de fire universiteter. Universitetet i Bergen fikk for noen fir siden et nytt stort anlegg, vesentlig beregnet pfi/* UniverBitetets egne oppgaver. Universitetet i Oslo har et mindre anlegg (som i disse dager er under utskifting), og saraarbeider med andre institusjoner i OBlo-omrfidet om uthyttelse av Regneanlegget Blindern-Kjeller (RBK) for lesning av de tyngre beregningsoppgaver. Universitetet i Trondheim samarbeider ntert med SJNTEF om driften av et storanlegg (nettopp utvidet), som ikke bare betjener Universitetet, men ogsfi de mange frittstfiende forskningsinstitutter i Trondheimsmiljeet. Universitetet i Tromsa har ffitt klarsignal for anskaffelse av sitt eget storanlegg i 978. Selv om universitetenes EDB-sentre oppviser mange forskjeller, har de likevel en rekke felles trekk nfir det gjelder arbeidsoppgaver, organisabjons- og Btillingsstruktur. Hensikten /"^n*. med den foreliggende rapport nr. 3 er fi belyse ncermere bfide disse felles trekk og de forskjellige strukturer som forekommer innenfor rammen av den felles" malsetting. Det er komiteens hfip at rapporten vil kunne gi nyttig informasjon bfide for overordnede myndigheter og for EDBsentrenes mange brukere. ;t

9 - 8 - KAP.. EDB-SENTRENES MALSETTING OG OPPGAVER Den summariske redegjerelse i innledningen viser at EDB-Bentrenes mfilbetting, ihvertfall n&r det gjelder driftsformer, kan variere fra universitet til universitet. Likevel er det mange prinbippielle sider ved malsetting og arbeidsoppgaver som vil v&re felles, uavhengig av de organisatoribke forhold. En mer detaljert beskrivelse av organisesjonsformen ved universitetenes EDB-sentre er gitt i kap. 2. Det er imidlertid ikke mulig fi. omtale malsetting og oppgaver uten fi komme kort inn pfi visse sider av sentrenes organisatoriske ^ oppbygging allerede i kap.. /*s.. EDB-sentret Bom service-organ. ** I likhet med f. eks. universitetsbibliotekene er EDBsentrene primaert fi betrakte som service-qrganer for hele universitetsmiljeet (i videste betydning, inkludert frittstfiende forskningsinstitutter og andre samarbeidende institubjoner). Dette medferer at EDB-sentrene i sin struktur til dels vil awike fra vanlige universitetsinstitutter. Hehsynet til god brukerservice nadvendiggjer en stor grad av regularitet i sentrets funksjoner. Pfi den annen side vil den raske utvikling kreve en smidig tilpasning av utstyr og programsystemer til brukermil jisets krav, og dermed en sfi hey grad av fleksibilitet Bom det er mulig fi oppnfi innenfor rammen av Statens bevilgningsog personalpolitikk. I den senere tid er det blitt opprettet langt fmrre nye stillinger ved universitetene enn det som var tilfelle for noen fir tilbake. Dette har ogsfi raramet EDB-sentrene, som fortsatt er i en oppbyggingsfase. I denne situasjon mfi. EDB-sentrene vare Bpe6ielt omhyggelige med utnyttelsen av sine personalressurser. Ved nyanskaffelser mfi det i fremtiden tas saerlig hensyn til at drift av utstyret bar vsre sfi lite arbeidskrevende som mulig. Til en viss grad kan det bli nadvendig fi

10 9 - kjope mer "know-how" innen EDB-sektoren enn det hittil har vaert vanlig ved universitetene. De prioriteringsproblemer dette reiser mfi lases ved hver enkelt institusjon. EDB-sentrets primere oppgaver er som nevnt fi gi den best mulige service overfor resten av universitetsmiljeet. Denne service omfatter Bfivel maskinell drift og maskinutrustning ("hardware") som programmering og programutrustning ("Boftware")..2. Drift og maskinutrustning. Dersom universitetet selv har tilstrekkelig EDB-ressurser, vil sentret kjare de fleste av universitetets databehandlingsoppgaver. Teknisk vedlikehold er normalt overlatt til leverandoren (e) av utstyret, men sentret vil selvsagt i egen interesse p&be at vedlikeholdet er tilfredbstillende. Hvis universitetet etter avtale dekker starre eller mindre y^nm. deler av sitt kjerebehov ved et eksternt anlegg, vil kontakten med dette anlegg (inkludert den nedvendige dataoverfering) vare EDB-sentrets ansvar. Som nevnt i innledningen vil utveksling av databehandlingsoppgaver mellom forskjellige anlegg sannsynligvis bli mer elminnelig i fremtiden. I denne sammenheng mfi universitetenes «a EDB-sentre til enhver tid ha oversikt over de anlegg - offentlige eller private, nasjonale eller i utlandet - hvor det eventuelt kan vsre rasjonelt fi ffi kjart visse universitetsbrukeres spesialiserte problemer. Formidling av slike oppdrag kan bli en viktig oppgave for EDB-sentrene i fremtiden. Graden av formidling vil vsre pfivirket av universitetets egne maskin ressurser..* Uansett organisesjonsform kan roan si at EDB-sentrets hovedmfilsetting pfi driftssiden er fi levere eller formidle data- /"** behandlingskapasitet til forskning, undervisning og administrasjon (inkludert biblioteksoppgaver) innenfor universitetsmil jeet. Skal dette mai kunne tilfredsstilles i en periode med stadig vekst i bruken av EDB, mfi sentret ogsfi drive en kontinuerlig vurdering av de fremtidige behov, og planlegging av

11 - 0 - tiltak for fi lebe disse behov. Dette forutsetter bl.a. at sentret mfi holde seg lopende orientert om de siste tekniske nyvinninger. Dette er ogsfi nadvendig for fi kunne bistfi universitetets starre brukere ved anskaffelse av lokalt utstyr Bom terminaler og eventuelt mindre databehandlingsanlegg til spesielle formal-. Slike anskaffelser har tildelb vaert foretatt uten at EDB^sentre." har vsrt inne i billedet som r&dgiver. Det mfi etablere6 klare regler for sentrets rolle som koordinerende instane ved slike anskaffelser, bl.a. for fi sikre universitetet bedre betingelser hos leveranderene, og for & hindre anskaffelse av lokale anlegg som er vanskelige fi tilpasse til det eksisterende sentralanlegg, eller som kan belaste dettes databehandlingskapasitet for sterkt. Ogsfi pfi nasjonal basis mfi universitetenes utstyrsbehov sees i sammenheng. Dette ble bl.a. forsakt gjorix komiteens <*"'* rapport nr.. denne forbindelse vil Rfidet for databehandling i staten spille en viktig rolle..3. Programmering og programutrustning. EDB-sentrets malsetting og forpliktelser pfi driftssiden, innenfor rarrunen av et gitt organisasjonsmenster, er forholdsvis,- klart definert. Pfi programmeringssiden firmer man derimot en rekke overgangsmuligheter mellom sentralisert kompetanse ved EDB-sentret og desentralisert kompetanse ved universitetets enkelte institutter eller avdelinger. Valget av organisasjonsmenster vil delvis avhenge av instanser utenfor senteret, saerlig i forbindelse mtd budsjetteringen. Generelle programmerer stillinger ved EDB-sentret vil konkurrere med tilsvarende, men mer spesialjserte stillinger ved de enkelte institutter. Desentralisert programmeringskoinpetanse behover selvsagt f*±. ikke & vsre en dfeilig leaning. Mange institutter eller avdelings har sfi stort behov for EDB, pfi sterkt spesialiserte anvendelsesomrfider, at egne stillinger som f. eks. amanuenser,.fagkonsulentc eller prograjninerere kan vsre meget godt begrunnet. ' I denne forbindelse er det imidlertid uhyre viktig med samarbeid og

12 - - vekselvirkning innenfor universitetets Barolede EDB-milje. 0g6fi pfi dette omrfide mfi EDB-sentret ha en viktig koordinerende og formidlende funksjon. Sentrets oppgaver pfi slike omr&der innskrenker seg selvsagt ikke til det egne universitet. Eksterat samarbeid, saerlig mellom universitetene innbyrdes, foreg&r bfide pfi instituttplan og mellom EDB-sentrene. Under enhver omstendighet er visse sentrale deler.av programutrustningen alminnelig anerkjent som EDB-sentrenes spesielle arbeidsoppgave. Det gjelder saerlig maskinens operasjonssystem samt kompilatorer ior de for de forskjellige programmeringssprfik. Standardprogrammer for slike formfil kommer fra leveranderene, men graden av deres vedlikeholdsplikt for programmene kan variere. Tilpasning til lokale forhold er under enhver omstendighet EDB-sentrets eget ansvar, og \ Bentrets kompetanse vil vsre avgjerende for en effekt'iv og brukervennlig drift av anlegget. Ogsfi pfi visse andre felter vil man normalt forvente en sentral ekspertise ved EDB-sentret. Det gjelder f. eks. datakommunikasjon (terminaler, datanett), datalagrings-teknikk med sikring (bfidt mot edeleggelse og mot innsikt av uvedkommende), generelle inforroasjonbeystemer, sa.nntid ("real time") systemer, simulering o.l. Det er selvsagt en naer sammenheng mellom sentrets >:cmpetanse pfi slike felter og dets mulighet til fi. yte avansert brukerassistanse. Selv om det i dag foreligger "standard-pakker" for en rekke slike formfil, vil b&de tilpasningen til eget anlegg og effektiv veiledning i bruk av pakkene kreve en betydelig.egeninnsats fra EDB-sentrets side. Som tidligere nevnt vil universitetets store EDB-brukere normalt vsre selvhjulpne med programmeringskapasitet. Men s** store brukere har en gang vert smfi og uerfarne brukere, og nye slike kommer r.tadig til. Disse brukere representerer et delvis ulest problem ved flere universiteter. De kan henvises til EDB-kurs, hvor de stort sett leerer fi skrive smfi og enkle programmer. Dette er de nye brukere selv klar over, og de ever derfor et forstfielig press pfi EDB-sentret for & ffi

13 - 2 asbistanse med sine stwrre problemer, ihvertfall inntil de selv har opparbeidet den nedvendige kompetanse. Meget ofte mfi Bentret avslfi slike anmodninger under'henvisning til Bine egne knappe personellressurser. j^vsh. I datamaskinenb barndom ble all universitetsundervisning altsfi undervisning som ikke ga akademisk kompetanse som del av Senere er EDB blitt organisert som reguleert universitets for kompetansegivende undervisning og eksamen, i et omfang som Forteatt er det imidlertid et stort behov for undervisnii egenkompetanse, kan det ogsfi va=re aktuelt med hovedfagsveiledn:.4. Brukerveiledning og undervisning. Selv om EDB-sentret vanligvis ikke i ssrlig omfang kan tilby ren programmeringsabbistanse, vil et ev sentrets viktige oppgaver veere veiledning av brukerne i forbindelbe med dereb problemer. Denne veiledning spenner over et vidt spektrum, fra ren "farbtehjelp" ved akutte problemer i forbindelbe med et program, til avansert veiledning pfi heyt plan. Ambisjonsnivfiet er i det siste tilfelle sterkt avhengig av EDB-sentrets egen kompetanse. Bruker-informasjon vil dels forega skrifjllig, gjennom rundskriv, h&ndbeker, korapendier o.l. Sentrets biblioteksfunksjoner kommer her sterkt inn i billedet. i EDB gitt ved sentrene. Det dreiet seg da bare om "brukefkur en universitetseksamen. fag, hvor datafaginstituttene etterhvert har overtatt ansvaret spenner fra enkelttmner til hovedfagseksamen. Denne undervisning faller utenfor rarruoen av den foreliggende rapport. ved selve EDB-sentret, i forbindelbe med nytt utstyr, nye programsystemer o.l. Slik brukerundervisning gis regelmebsig og i ganske utstrakt omfang ved samtlige universiteter, og representerer en temmelig stor belastning pfi EDB-sentrene. I tillegg kan sentrenes ansatte delta i instituttenes kompetansegivende undervisning. Ved Universitetet i Oslo inngfir noe akademisk undervisning i arbeidsplikten for de vitenskapelige Btillinger ved EDB-sentret. Pfi. omrader der EDB-sentrene har utviklet ssrlig hey ved sentret, i samarbeid med et datafaginstitutt.

14 - 3 - Et undervianing6samarbeid mellom EDB-sentret og universitetsinstituttene er selvsagt i begge parterb interesse. I fremtiden kan et elikt samarbeid ogsfi bli utvidet til fi gjelde f. eks. datamaskinassibtert undervisning. f*** S* *\.5. ForBkning og utviklingearbeid ved EDB-sentret. Forskning er en typisk universitetsoppgave, og bar vsre det ogsfi innen EDB. Fagfeltet er imidlertid sfi nytt og ekspansivt at avstanden mellom grunnforskning og utviklingsarbeid er mindre her enn i mer etablerte fag. Etterhvert Bom datafaginbtituttene utbygges videre ved universitetene, vil disse institutter ivareta den grunnleggende forskning innen EDB. Fortsatt vil imidlertid meget av utviklingsarbeidet foregfi ved EDB-sentret. Dette arbeidet er ofte konsentrert om prosjekter for lesning av preseerende oppgaver, f. eks. innen sentrale programsystemer hvor sentret mfi ha en hey egenkompetanee. Det kan vsre anskelig med vitenskapelig kompetanse ved EDB-sentret, hvis fagmilja de. kan trekkes mer direkte inn i de avrige forskningsaktiviteter ved institusjonen. For dette formfil kan vitenskapelige stillinger eller eventuelt forskerstillinger vare knyttet til EDB-sentret. Komiteen anser det for viktig A nevne disse forhold, for fi fremheve at EDB-sentret ikke mfi oppfattes bare som et rent driftsorgan. Prosjektarbeidet eker sentrets kompetanse pfi viktige omrfider, noe Bom igjen kommer brukerne til gode i form av bedre veiledning, informasjon og drift av anleggene. Prosjektene representerer selvsagt ogbfi en viktig styrkning av universitetets samlede forskningsmilja innen EDB. Interessante arbeidsoppgaver gjer det ogsfi lettere for EDB-sentret fi holde pfi dyktige medarbeidere innen et felt hvor universitetene ssrlig feler konkurransen fra det private naeringsliv om de bebte fagfolk. Det linger i sakens natur at EDB-sentrets prosjekter mfi ha en mfilrettet karakter. Mer grunnleggende forskning vil naturlig foregfi ved datafaginstituttene. Til en viss grad

15 - * _ utvikler det seg altsfi en arbeidsdeling, men det er viktig med et nsrt samarbeid. Sentret har behov for en teoretisk bakgrunn fra instituttene, som omvendt henter mange av Bine teoretiske problemstillinger ut av de mer praktiske arbeidsoppgaver ved sentret. Et samarbeid vil dessuten kunne hindre dobbeltarbeid pfi beslektede problemomrfider. Dette gjelder ogsfi arbeidsdeling pfi nasjonal basis mellom universitetene. Deres samlede EDBmilja er (i internesjonal mfilestokk) sfipass lite at en dublering *.. av innbatsen pfi visse spesialfelt kan representere en dfirlig utnyttelse av resbureene..6. Eksterne aktiviteter. Hittil har komiteen bare behandlet EDB-sentrets Btilling som en del av univerbitetsmiljaet. I v&re dager er imidlertid "oppdragsforskning" ved universitetene blitt et'stikkord, bfide for bedring av universitetenes kontakt med forvaltning og nsringsliv, og for fi styrke forskningsaktiviteten ved universi- -, tetene. En egen Rektormate-komite har nylig avgitt en innstilling om de problemer som en utvidet oppdragsforskning reiser. Ved universitetene i Bergen og Trondheim har oppdragsforskning i EDB relativt lange tradisjoner. Ved Universitetet i Oslo ligger forholdene ikke sfi godt til rette for betalte oppdrag, p.g.a. forholdet til andre oppdragsorienterte EDBinstitusjoner i Oslo-omr&det. Ken selvsagt samarbeider ogb& EDB-sentret ved-universitetet i Oslo med eksterne institusjoner am konkrete forskningsprosjekter. Eksterne aktiviteter bidrar til fe bringe universitetet ut av "elfenbenstfirnet", og betalte oppdrag gir samtidig mulighet <* for fi styrke forskerstaben. All slik aktivitet medvirker til fi heve EDB-sentrenes kompetanse pfi en rekke omrader. Den eksterne virksomheten ved universitetene mfi ogsfi sees i en regionalpolitisk sammenheng. Universitetene skal vsre vitenskapelige sentra i Bine landsdeler, og bidra til en styrking av deres faglige milje pfi en rekke felter. ; : I denne forbindelse peker EDB seg ut Bom et omr&de hvor universitetene. bar ha gode muligheter for & oppfylle sine forpliktelser

16 ? - overfor 6in region..7. OppBummering ay EDB-sentrenes m&lsetting. Med bakgrunn i de ovenfor skisserte arbeidsoppgaver kan BentreneB mfilsetting kort formuleres slik: ) Den primsre oppgave er fi gi den best mulige EDBservice overfor resten av universitetsmiljeet (i videste betydning). 2) Sentret skel levere eller formidle databehandlingskapasitet til dette milja, og bidra med sakkunnskap ved utstyrsanskaffelser. 3) Sentret skal drive en kontinuerlig vurdering av de fremtidige behov, og planlegge tiltak for fi mate disse. 4) Sentret har ansvaret for den sentrale programutrustning, og skal om mulig bistfi inbtituttene i dereb programmering. r^. 5) Sentret skal veilede brukerne, og gi undejgyi6niiig oo viktige aspekter ved bruken av senterets utstyr. I en viss utstrekning kan undervisning en ogsfi vsre akademisk kompetanse givende, i regi av et universitetsinstitutt. 6) Sentret skal drive utviklingsarbeid og eventuelt m&lrettet forskning, bl.a. i samarbeid med et datafaginstitutt. 7) Sentret Bkal engasjere Beg i et eamarbeid med samfunnet utenfor universitetet og det evrige forskningsrailja. fttti&tb,

17 KAP. 2. EDB-SENTRENES NAV RTNDE ORGANISASJONSSTRUKTUR f r^ 2.. N&vsrende struktur ved EDB-sentrene. Som det vil freragfi av organisesjonbkartene for de respektive EDB-sentrt, se vedlegg -4, er det mange likhetspunkter. Forskjeller, bl*a. i antall ansatte, gjer Beg gjeldende. De enkelte sentre blir naermere kommentert nedenfor. Ved et EDB-senter er det mange administrative funksjoner som man ikke vil finne igjen i et undervisningsinstitutt. Sentret forvalger store Bkonoraiske verdier. Brukernes adgang til datamaskinanlegget reguleres gjennom betalings- eller kvoteordninger. Brukernes kontrollorganer (styre, rfid etc.) krever Bekreteerh jelp. De administrative gruppene ved EDB- Bentrene er derfor gjennomgfiende starre enn for "iiistitutter med tilsvarende mange ansatte. Alle EDB-sentrene har en driftsgruppe, med operaterer, skiftledere og en operatersjef (her er betegnelsene noe forskjellige). Rsr knyttet til driften, men ikke alltid underlagt driftsleder, firmer man personell ("systemgruppen") for vedlikehold av operativsystemet og andre programsystemer som benyttes av de fleste brukerne, som kompilatorer, sorteringsprpgram o.l. Dette personell mfi ogsfi ha et inngfiende kjennskap til eksterne datamaskinanlegg som uriiversitetet eventuelt benytter seg av. De grupper som driver forskning og utviklingsarbeid innen EDB med anvendelser er noe forskjellig organisert ved de enkelte EDB-sentre. Som nevnt i kap. er det her ogsfi " forskjeller i personalpolitikken nfir det gjelder bruk av vitenskapelige stillinger EDI-avdelingen, Universitetet i Bergen. EDB-avdelingen er direkte underlagt Det akademiske kollegium gjennom et rid pfi 20 medlemmer og et etyre pfi 0.

18 - 7 - medlemmer. rfid og styre er det representanter for brukerne, de ansatte og studentene. Videre er det opprettet et kontaktmannbutvalg hvor brukerne fra de enkelte insttitutter kan mete. EDB-avdelingen er delt i fire seksjoner som det fremgfir av vedlegg. To av seksjonene er\jennetegnet ved at oppgavene er av typisk lapende karakter. De to andre seksjonene har mer prosjekt-betont arbeid... Administrasjonsseksjonen utfarer de administrative oppgaver som er vanlige for et EDB-senter. Driftsseksjonen har tre hovedfunksjoner som ivaretas av henholdsvis operatarpersonell, kontroller og systempersonell. Den forestfir kjaring av anlegget samt vedlikehold og oppdatering av operativsystemet. Systemgruppen stfir for samtlige implementeringer og endringer av hovedsysteraets programsystemer. Seksjonen for forskning og undervisning har ansvar for veiledning av brukerne, b&de i form av veiledningstjeneste og kurs. Videre utferes utrednings-, forsknings- og utviklingsarbeid, sfivel for EDB-avdelingen som for andre interne brukere ved Universitetet i den grad kapasiteten strekker til. Seksjonen har ogsfi ansvar for infonnasjonstjenesten til brukerne og administrerer avdelingens bibliotekstjeneste. OppdragsBeksjonen er primsert orientert mot brukere utenfor Universitetet. Oppgavene har vsrt gitt fra forskjellige institusjoner og bedrifter med Bpesiell vekt pfi sybtemkonstruksjon, statistisk analyse, materiellstyring og terminalorienterte EDB-opplegg. Denne seksjonen finansieres ved oppdragsinntekter. /"Ti^ 2.3. EDB-sentret ved Universitetet i Oslo. EDB-sentret er direkte underlagt Det akademiske kollegium gjennom et rfid pfi 22 medlemmer. Etter innstilling fra rfidet utnevner kollegiet ogsfi et styre for EDB-sentret pfi 5 medlemmer. I styre og rfid er det representanter fra brukerne, studentene og de ansatte. Organisasjonsstrukturen ved EDB-sentret fremgfir av vedlegg 2. Sentret er delt i 3 hovedgrupper, en for admini- 8tranjon, en for drift og en for forskning og utvikling. Til

19 c - I u/ ^m driftr.avdelingenb arbeidsoppgaver barer bl.a. drift av regneanlegget, informasjon og veiledninghil brukerne, vedlikehold og utvikling av programsystemer, drift, av- terminalnettverk Bamt fi vsre formidlingssentral ved bruk av regneanlegg vtenom EDB-eentret. Sentret har et lokalt anlegg p& Blindern (under utskiftin^ som dekker behov irirtei: undervisning og mere lokalt pregede oppgaver som krev r na=r kontakt med anlegget, Det-benyttes til lasning av roiudre og middels store oppgaver, til interaktive tjenester, r -dtering av filer og til datakommunikasjon. EDBsentret er ci ^viten samarbeidbpartncr i RBK-anlegget (Regneanlegg Blindern-Kjeller) og dekker en viktig del av sine starre databehandlingsoppgaver der. I tillegg driver sentret 6elv flere mindre data-anlegg i forbindelse med terminalnettet. Ved prosjektavdelingen tas bl.a. sikte pfi & sikre seg at per6onalet kan holde en hey Btandard ved at EDB-sentret engasjerer seg i utviklingsprosjekter. Spesielt aktuelle prosjekter kan gjelde utbygging av anleggets kapasitet, utvikling av programsystemer for fi dekke spesifikke brukerbehov eller kompetanseskapende prosjekter generelt. Pfi grunn av maskinsituasjonen har sentret i stor utstrekning arbeidet med prosjekter innen dataoverfaring via telenettet, for pfi dea mfiten fi kunne utnytte maskinressursene pfi en fleksibel og effektiv mfite, samtidig som en har vunnet verdifull erfaring innen et aktuelt omrfide. Videre har sentrets vitenskapelige personale.aktivt deltett i akademibk forskning og undervisning ved blant annet fi veilede hovedfagsstudenter. _2_. A._ Regnesentret ved Uni vers i tctet i Trondheim, RUNIT. RUNIT er organisert samarbeid mellom UNIT og SIRTEF, med begge parter representert i fcunit's styre. Dette har 6 medlemmer fra UNIT, SINTEF, studentene ved UNIT og de ansatte ved RUNIT. Kontakten med brukerne gar ogsfi gjennom det sfikalte datamaskinutvadget med representanter fra alle avdelinger ved UNIT og forekningsinstituttene i miljeet. Personellet ansettee

20 - 9 j^f^s]^ etter de rpgler som gjelder for SII.'TEF. OrganisesjoneBtrukturen ved RUNIT fremgfir av v gg 3. Poruten en gruppe for administrasjon og en for drifi' gaver, er se. tret delt opp i flere grupper for fi dekke spt Ale fagomrfider. Med ca. 90 ansatte er RUNIT langt det. \.rste EDB-sentret. For tiden har martved RUNIT falgende faggrupper: databaseteknikk teknisk utstyr teknisk-oiatematisk databehandling sprfik og oversettere informasjonssystemer operativsysterner systemvurdering. Foruten arbeidet for universitetsrailjaet i Trondheim tar RUNIT pfi Beg forsknings- og utviklingboppdrag for eksterne oppdragsgivere innen disse gruppenes fagomr&de'rv RUNIT har vsrt engasjert i flere sterre prosjekter saerlig innen utvikling av programsystemer. Sentret her ogsfi utarbeidet flere lsrebaker i databehandling, RUNIT har et intimt samarbeid med Institutt for databehandling ved UNIT om EDB-undervisning og forskning, og samarbeider dessuten med andre institutter og organer i universitetsmijaet, Driftsgruppen har ansvaret for den operative, da aige drift av hovedanlegget med tilharende utstyr, og driver ogsfi punchetjeneste for universitetets brukere. Gruppen er organisert i to operatorstaber, for henholdsvis hovedanlegget T og betjening av de terminaleentrc RUNIT har ansvaret for. en virr utstrekning tar ogsfi RUNIT seg av teknisk vedlikehold av c-nkelte deler av utstyret. J^"^0* 2.5. EDB-sentret ved Universitetet i Tromsa. EDB-sentret er under oppbygging og teller for tiden 3 ikke vitenskapelige stillinger. Sentret er organisert under Universitetets styre gjennom et rfid pfi 0 medlemmer og et arbeidsutvalg pfi 3 medlemmer valgt blant brukerne,. de ansatte og studentene. i&8^w$f[ '?-..*-

21 Den daglige drift av anlegget ivaretas rv en driftsgruppe best&ende av operatarer, programmerere og konculenter. Kontor/ regnskap sorterer ogsfi under denne gruppen. For fi kunne gi brukerne veiledning ved faglig kompliserte problemer har man opprettet fagkonsulentstillinger i EDB knyttet til instituttene. Universitetet i Tromsa har deltatt i en utredningom regionalt samarbeid innen EDB-sektoren i Nord-Norge. Det viste seg at grunnlaget for et Bamarbeid ikke var til stede, og Universitetet arbeider nfi med fi realisere et eget anlegg i 978. l^sv,/ «* ^ 2.6. Struktur utenfor EDB-sentrene. Utviklingen de siste fir har iert til at stadig flere institutter anskaffer seg terminal-utstyr tilknyttet EDB-sentrene. Rundt de starre terminaler har det ogsfi utviklet seg et tilbud pfi andre EDB-tjenester, som f. eks. programmeringsa's8ibtanse. I en annen stilling kommer EDB-utstyr plassert ved instituttene som en integrert del av deres laboratorieutstyr. Her er EDB-tjenesten primsrt rettet mot laboratorie-utstyret og vanligvis ikke av generell karakter. Ved institutter som benytter EDB i utstrakt grad, vil man kunne finne stillinger eremerket for EDB-aktivitet. Disse stillinger omtales ofte som fagkonsulent eller instituttprogrammerer. Av en fagkonsulent kreves at han pfi den ene siden skal kjenne det fagfelt som skal anvende EDB, og pfi den annen side at han behersker bruk av EDB slik at han pfi en effektiv mfite kan bidra til en lesning av instituttets databehandlingsoppgaver. I enkelte tilfeller har man ogsfi mindre mil jeer, med neer tilknytning til universitetene, og rettet mot spesifikke fagfelt. Som eksempler kan her nevnes NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Videre har man grupper for databehandling ved flere avdelinger eller fakulteter, f. eks. Det sarafimnsvitenskapelige fakultet i Oslo, Det medisinske fakultet i Bergen og Institutt for teknisk kyberaetikk i Trondheim.

22 stadig storre utstrekning tar ogsfi universitetenes administrasjon EDB i bruk^for lesning av sine oppgaver. For fi ivareta disse har universitetene egne avdelinger for administrativ databehandling. Ved de forskjellige bruker-institutter og avdelinger finneb det derfor i starre eller mindre grad personell Bom arbeider full tid med EDB-oppgaver. Disse personer er viktige kontakter for EDB-sentrene og p&virker tildels organiseringen av EDB-sentrene selv. DerBom instituttene har god EDB- ekspertise vil man kunne regne med en bedre tilpassing mellom verktey og problem og en mindre, men mer spesialisert bemanning av EDBsentrene. f%&\ '.;k jf»

23 KAP. 3. ARBEIDSJ ; FGAVE OG KVALIFIKASJONSKRAV /^N N 3.. Generelle kvalif ikas jonskrav. Med bakgrunn i EDB-sentrenes arbeidsoppgaver, som omtalt i kap., vil komiteen ekissere noen generelle kvalifikasjonskrav til sentrenes ansatte. Det vil vsre naturlig fi dele personellet i grupper etter dets funksjoner. Som det fremgfir av kap. 2, vil imidlertid gruppeinndelingen kunne variere noe mellom de forskjellige EDB-sentre. Komiteen vil bare diskutere de arbeidsoppgaver som er spesielle for et EDB-nenter. Nfir det gjelder f.eks. kontorpersonell, punche-operaterer og visse kategorier av teknisk vedlikeholdspersonell, kan arbeidsoppgavene umiddelbart Bammenlignes med forholdene ved andre deler avjwniversitetet. Nfir det gjelder forskningspreget arbeid ved et EDB-senter, har man selvsagt et brukbart sammenligningsgrunnlag i de vanlige universitetbinstitutter. For andre perconellkategorier mfi man utenfor..universitetene, f. eks. til andre starre datasentraler, for fi ffi et godt sammenligningsgrunnlag. Det gjelder bl.a. service-aspektet, som setter krav til personell ved'edb-sentrene i forbindelse med veilednings- og informasj oris virksomhet. Universitetene. legger stor vekt pfi fi felge med i den raske EDB-tekniske utvikling. Dette setter spesielle krav til de ansatte ved EDB-sentrene. Det samme gjar den lapende kontakt med et forskningsrailja. Opprettelse av EDB-sentre ved universitetene har gitt anledning til en sterre epesialisering, med bedre dekning av forskjellige oppgaver, enn dot er mulig ved en desentralisert organitsas jonsf orm. Dette medforer igjen at kvalifikasjons- ^ssv kravene for de ansatte bevisst bar varieres for fi oppnfi en slik spesialisering. I "gamle dager", dvs. for 0 fir siden, fantes det nesten ikke noen formalisert, akademisk kompetansegivende utdannelse spesielt rettet mot EDB-faget. Dette har medfert at "eldre" EDB-personell meget ofte har sin formelle utdannelbe fra

24 beslektede fagfelt, og har ervervet all sin EDB-kunnEkap gjennos. egen erfaring og deltakelse i forskjellige kurs. Idag tilbyr i lie de norske universiteter og noen av distriktshayskojene utdanningsveger spesielt rettet mot EDB, og rekrutteringen til faget blir stadig bedre. Fortsatt er man imidlertid i den situasjon at erfaring teller mer ved ansettelse og opprykk i EDB-stillinger enn det som ellers er vanlig ved andre universitetsstillinger. V^^s, 3.2. Drift av sentralanlegg med terminalnett. Den daglige drift av sentralanlegg med terminalnett forestfies av operaterer. Fordi anlegget kjeres utover normal arbeidstid organiseres driften i flere skift ledet av en skiftleder. Ssrlig ved EDB-sentret i Oslo er det vanlig,fi bruke timelennede studenter som operaterer. Kommentarene nedenfor gjelder ikke slikt perbonell. Det aller meste av den aktuelle EDB-litteratur foreligger idag pfi engelsk. Av alle som arbeider innen -"eltet er det derfor cn&kelig fi kreve engelsk-kunnskaper svarende til realartium. Ut over dette er det idag prinsippielt ikke nadvendig for en operator med utdannelse ut over grunnskolen. Utviklingen av store data-anlegg, med tilherende terminalnett, har imidlertid endret operatarfunksjonen fra fi vsre en utevende funks jon til i storre grad fi bli en kor.trollerende funksjon. Det er realistisk fi regne med at EDB-anlegg i fremtiden kan kjeres ncsten uberoannet, i alle fall i visse perioder med utvalgte brukeroppgaver, Dette vil ytterligere forsterke den kontrollerende karakter av operaterfunksjonen. Ved enkelte EDB-sentre i USA rom har prcvd denne driftsformen blir operatararbeidet delvis kombinert med veiledning og systemprogramraering. Slike tendenser gjer at det er anskelig med noe bedre utdannelse, f. eks. realartium, blant ihvertfall endel av operaterene. Det kan ogsfi vsre en fordel med en viss teknisk skolering, ikke bare innenfor elektroteknikk, men ogsfi maskinog kjeleteknikk.

25 / Av en ekiftleder vil det kreves minst to firs erfaring Bom operator. Teknisk bakgrunn minst pfi yrkesskoleniva er en fordel. Det blir ogsfi tatt hensyn til ut~viste personlige egenskaper Eonfselvstendighet, ordenssans og ansvarsfelelse. Med bakgrunn i de store verdier som behandles av operatorene, og de sikkerhetsmessige Brpekter ved driften, er Blike egenskaper meget viktige. Den everste ledelse av operaterer og skiftledere ligger hos en sjefsoperatar (betegnelsen kan variere). Foruten lang erfaring vil roan her normalt kreve bakgrunn fra teknir.k skole eller tilsverende "Systernprogrammerere". Dette dreier seg om personell med programtekniske ^^ utbyggings- og vedlikeholdsoppgaver. Disse programtekniske spesialister har i manger av et bedre navn stort sett vsrt betegnet som systernprogrammerere (engelsk: systems programmer). De beskjeftiger seg med tilpassing, korrekbjon, videreutvikling og nyutvikling av den sentrale programutrustning. Denne utrustning har som hovedkomponenter operativsystem, kompilatorer og andre oversettere, programmer for databaseadministrasjon og for kommunikasjon med terminaler eller aidestilte datamaskiner. DeEsuten inneholder den visse serlig alment anvendelige og derfor programteknisk optimaliserte applikasjonsprogrammer (f. eks. sorteringbratiner). Den sentrale programutrustning omfatter de sterste og mest kompliserte programmer. Det programtekniske niv&et som kreves av systemprograimriererae er vesentlig hcyere enn det som normalt er nadvendig selv i meget omfattende programmer for spesiell anvendelse. For disse kan selvsagt matematisk/ ' administrativ eller annen analyse som g&r forut for det programtekniske arbeid vsre meget krevende, mens det egentlige datatekniske arbeid tildels kan vsre av mer elementsr natur. Ved et mindre data-anlegg av standard type vil maskinleverandaren som oftest vedlikeholde den sentrale program-

26 ' utrustning. Ved et stort data-anlegg for mange og forskjelligartete anvendelser er en selvbtendig, heyt kvalifisert innsats nedvendig. En rikholdig programutrustning mfi vedlikeholdes og utbygges for't tilpasers spesielle behov. Et oppgavespektrum som omfatter sfivel Btore beregningboppgaver, h&ndtering av kompliserte databtrukturer, datamaskiner som kommunieerer med andre data-anlegg og betjening av forskjellige dataterminaltyper kan ikke gjeres avhengig av den ekspertise datamaskinleverandarene eventuelt kunne stille til rfidighet mot godtgjarelse. Rekruttering til en programteknisk gruppe vil naturlig skje fra universitets- og hey?koleutdannet personell og foi noen "junior"-stillinger fra tekniske skoler, distriktsheyskoler o.l. I tillegg til en formell utdannelse mfi det videre stilles krav til programmeringserfaring som dekker.sfivel heyl nivfisprfik som mask inkoding. Vedkommende mfi ogsfi kjenne organisa sjon og virkemfite av starre operativsystemer inngfiende. Dette * kan dels gis via den formelle utdannelsen, men mfi fortsatt ogsfi gis i form av praktiek erfaring fra tilsvarende arbeid. I en programteknisk gruppe vil det finnes stillinger fra "junior-programmerer" til "systemleder". Opprykk innen gruppen vil i stor utstrekning baseres pfi erfaring og utvist dyktighet. Ved RUNIT er syste-mprogrammererne spredd pfi faggrupper. Ved EDB-sentrene i Oslo og Bergen er imidlertid system programmererne og driftspersonellet underlagt en felles driftssjef. For en slik stilling vil det selvsagt kreves relevant utdannelse, lanf, erfaring og administrative evner Personell for undervisning. forskning og utvikling. Arbeidsoppgaver for dette personell er rtort sett A*** beskrevet i avsnittene.4 og.5. Ogsfi i andre deler av kapittel nevnes slike arbeidsoppgaver: En lepende vurdering av den tekniske utvikling (.2), sentral programmeringsekspertise (.3), oppdragsforskning (.6). I stikkords form vil ogsfi faggruppene ved det sterste EDB-sentret, RUNIT, gi en pekepinn om aktuelle arbeidsoppgaver (avsnitt 2.4).

27 Forskning ved et EDB-sentrer har selvsagt mange prinsippielle likhetspunkter med forskning ved andre universitetsinstituttcr, men det er likevel to viktige forbkjeller, som begge skyldeb sentrets oppgave som Bervice-institusjon: Forskning og utviklingsarbeid ved et EDB-Benter vil ha en utpreget mfilrettet karakter, og er ofte konsentrert om pro9jekter for lesning av presserende oppgaver. Prosjektgruppene vil variere i sterrelse og sammensetning; de kan ogsfi omfatte sybtemprogrammerere (avsnitt 3.3). Bak de starste prosjekter kan det ligge en innsats pfi mange firsverk. Som hovedregel vil personell i denne kategori ha heyere utdannelse fra universitet, heyskole eller tilsvarende. I dag vil mange av de nyansatte ha en spesiell utdannelbe i datafag, men ogsfi andre utdannelsesmanstre har vsrt og er fortsatt aktuelle. Det kan vsre nyttig for sentret fi ha personell med inngfiende kjennskap til viktige anvendelseeomrfider for EDB, som f. eks. statistikk. Ogsfi teknisk personell pfi avansert niva kan under visse omstendigheter vsre aktuelt..et felles krav til alt personell i denne kategori er selvsagt inngfiende kjennskap til EDB, ervervet gjennom formell utdannelse eller pfi annen m&te. Avhengig av spesialfelt vil ' det, utover ren programmeringserfaring, kreves en varierende grad av innsikt i systemeringsarbeid, datakommunikasjon, bruk av databaser o.l. Som ved alt arbeid med forskning og utvikling vil det kreves at personellet har evne til fi ta initiativ og arbeide selvstendig. Deltakelse i store prosjekter setter ogsfi krav til samarbeidsevne og planmessig fremdrift.

28 KAP. 4. STLLINGSSTRUKTUREN VED EDB-SENTRENE /«*» 4.. Bakgrunn. Som det fremgfir av kap. 2, er det idag delvis noksfi store forskjeller mellom de enkelte EDB-sentres organisesjonsmanster. i " Disse forskjeller, som selvsagt ogsfi vil avspeile Beg i Btillingsstrukturen, er i stor utstrekning "historisk" betinget. Arbeidsoprgavene og brukergruppenes sammensetning har ogsfi p&virket utviklingen ved de enkelte sentre. Dette gjelder ssrlig RUNIT, som har utviklet en organisabjonsform som awiker noksfi sterkt fra mansteret ved de evrige universiteter. Under disse omstendigheter vil komiteen selvsagt ikke forseke fi skissere noen "ideal-lesning" for etillingsstrukturen ved de enkelte EDB-sentre. En vil konsentrere Beg om visse prinbippielle sparsmfil, ssrlig n&r det gjelder titulatur og arbeidsoppgaver for det heyest kvalifiserte personell. LennBspersmfil vil bare bli berert i den utstrekning titulaturen betinger plassering pfi bestemte lannstrinn. ^f%\ 4.2. Still inpsbehov. Komiteen har ikke sett det som sin oppgave 6 drefte EDB-sentrenes absolutte stillingsbehov. Gjennom sine budsjettforslag til egen institusjon mfi hvert enkelt senter selv fre:r.fere de nedvendige argumenter for fi settes inn i en totalsammenheng ved vedkommende universitet. Komiteen vil imidlertid fremheve to generelle argamenter som gar igjen i alle slike budsjettforslag: ) EDB-sentrenes arbeidsoppgaver for resten av universitetsmiljtret ev.er raskt. Selv om betalings- og kvoteordninger etterhvert har bremset pfi den uhemmede vekst i enkelte store brukeres EDB-kjeringer, er man fremdeles i den situasjon at stadig nye forskergrupper meldtr sine behov for fi ta i bruk EDB. Dette er en internasjonal tendens som bar oppmuntres ogsfi i Norge. En slik utvidelse av brukersprektret betyr imidlertid en starre

29 A belactning pfi EDB-sentrenes personell enn en ren utvidelse av kjeretiden for allerede etablerte, erfarne brukere. 2) En annen internesjonel'tendens'er fi gjere kjeringene xner "bruker-vennlige", spesielt gjennom en akende anvendelse :. \ lerminelsystemer. Komiteen vil fremheve at dette ikke bare er et spersm&l om utstyrsbe...irninger, men i like hey grad et sperbm&l om opprustning av EDB-sentrenes kompetanse innen feltet datakommunikasjon. Enda sterkere vil dette merkes hvis universitetene Bkal felge med i utviklingen mot store nasjonale og internasjonale datanttt. At% 4.3. Fleksibilitet. Den raske vekst i EDB-bruken, og stadig nye tekniske landevinnger, har stillet store krav til EDB-sentrenes tilpassings evne. Under diese omstendigheter er det ikke ffjverraskende at sentrene gjentatte ganger har uttrykt ansket om sterre. fleksibilitet i sin stillingsstruktur. Komiteen har dreftet dette problem i en rekke mater, men kan ikke legge frem noen konkrete forslag. Nfir et EDB-senter er del av et universitet, er det bundet av Statens lenns- og stillinpspolitikk. Riktignok fipner Lennskomiteens del-. innstilling II (NOU 975:55) for en viss oppmyking av den offentlige personalpolitikk, men "fleksibel" vil denne politikk neppe bli. Ved ethvert universitet ber det vsre en viss gjennomtrekk, som en del av hele utdanningsmensteret. Nfir et vanlig universitetsinstitutt har utdannet en lovende forsker gjennom rekrutteringj still ir.g, er det alltid kjedelig fi miste ham fordi det ikke finnes noen fast stalling ledig. Likevel er instituttets kompetanse stort rc-tt intakt. Ved L;)B-sentrene er forholdene delvis annerledes, og ] ikner mer pfi hva man firmer i det private naeringsliv. Sentrene har ffi eller in^en rekruttenngsstill inger, og (videre-) utdanner gjerne sine ansatte i faste stillinger. Problemet oppstar derfor ferst og fremst nfir en ansatt har nfidd et kvalifikasjonsnivfi t;om betinger heyere onn, uten at det finnes ledige. opp-

30 / - <^ rykkstillinger for ham. EDB er blant de felt hvor universitetene sterkest feler konkurransen fra det private neeringsliv om de beste folkent, og mulighetene er da store for at EDB-sentret kan miste nakkelpersoner. I komiteen har det vsrt nevnt som en mulighet fi gi EDB-sentret et bestemt totalt lennsbelep, som sfi kunne brukes optimalt for fi yte resten av univer6itetsmiljeet den best mulige service. Komiteen er imidlertid klar over at en slik stillingspolitikk ikke lar seg realisere i dagens system. Det meste man kan oppnfi er kanskje en viss grad av fleksibilitet, slik at det (etter begrunnet sckna-: i hvert enkelt tilfelle) kan gis oppjustering for en bestemt stilling. Eventuelt kunne man tenke Eeg fi oppnfi "balanse" ved at en ledig stilling pfi samme eller lavere nivfi ble nedjustert samtidig. Komiteen er klar over at selv en slik beskje.den form for "fleksibilitet" kan vaere vanskelig"6. gjennomfere, og fremmer som nevnt ikke noe konkret forslag pfi dette punkt. En vil imidlertid sterkt oppfordre universitetenes ledelse, og spesielt personalavdelingene, om fi hjelpe'edb-sentrene til fi utnytte de muligheter som matte finnes i det nfivsrende system. I forbindelse med innstrammingen ved tildeling av nye stillinger er universitetene blitt oppfordret til fi revurdere anvendelsen av sine eksisterende stillingsressurser. Normalt vil dette gjelde o^ip'iassering av ledige stillinger mellom forskjellige institutter, men det skulle vei heller ikke vsre urimelig fi tenke seg en besk;ieden omplassering av stillinger ved et enkelt institutt eller avdeling. /am, 4.4. "Tekniske" stillinger. Det er neppe noen overdrivelse si at det idag hersker forvirring innen stillingstitulaturen ved EDB-sentrene. Operatorene (i den utstrekning de er fast ansatt) er formel.t "ko.ntornssistenier" eller "kontorfullmektiger", prosjektmedarbeidere med teknisk/matematisk/naturvitenskapelig bakgrunn og arbeidsoppgever er "sekretaerer" eller "konsulenter" og driftsledere er "kontorsjefer". - Forholdene er ikke unike

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

OM ANSKAFFELSE OG UTNYTTELSE AV EDB-UTRUSTNING. RAPPORT NR. 1 FRA REKTORM0TENES KOMITE FOR UNIVERSITETENES EDB-SAMARBEID;

OM ANSKAFFELSE OG UTNYTTELSE AV EDB-UTRUSTNING. RAPPORT NR. 1 FRA REKTORM0TENES KOMITE FOR UNIVERSITETENES EDB-SAMARBEID; OM ANSKAFFELSE OG UTNYTTELSE AV EDB-UTRUSTNING. RAPPORT NR. 1 FRA REKTORM0TENES KOMITE FOR UNIVERSITETENES EDB-SAMARBEID; Til De norske rektormo'ter. Rektorm0tenes komite for universitetenes EDB-samararbeid

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

O-sak 1 - side 1 av 24

O-sak 1 - side 1 av 24 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 4918/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 31. mai 2017 Arkivsaksnr.: 2014/4918 Saksansvarlig:

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Forskerutdanningen ved NMBU. Innspill fra KBM

Forskerutdanningen ved NMBU. Innspill fra KBM Forskerutdanningen ved NMBU Innspill fra KBM Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Bruk av pliktår i ph.d.-utdanningen ved KBM. Som hovedregel er ph.d. utdanningen ved

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Nynorsk Sámegiella Lytt til teksten Normalvisning Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd har

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.06.2007 Ref. nr.: 06/20536 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 14/07 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

NOU 1989:6. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1989:6 Dokumentdato

NOU 1989:6. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1989:6 Dokumentdato Dokumenttype NOU 1989:6 Dokumentdato 1989-03-00 Tittel Databaser til distriktene? Om desentralisering av offentlige dataregistre som distriktspolitisk tiltak. Utvalgsleder Engaas, Bjørn R. Utgiver Næringsdepartementet

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne Balansen mellom tillit og kontroll Berit Rokne Grunnleggende verdier for akademisk virksomhet åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet Ikke plagiere Ikke fabrikkere ikke forfalske kritisk diskusjon

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

K4GBLAPFQE A A. En komites endeligt? Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem. Kritisk KringsjS, Enquete om prisntviklingen ihfe

K4GBLAPFQE A A. En komites endeligt? Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem. Kritisk KringsjS, Enquete om prisntviklingen ihfe sar K4GBLPFQE - m En komites endeligt? 3 < jk Eskild Jensen: Enkelte hovedtrekk ved det norske kredittsystem 4 k "" mpi, i ""< I DETTE N U M M E R : v K Kritisk KringsjS, 12 Enquete om prisntviklingen

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd.

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd. UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE (USE) Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den: Styresak nr Styredok nr 8 mai 1991 9/91 6/91 /Si!\ Saken gjelder: Opprettelse av

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai 2011 Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Skal se på hva vi vet fra litteratur og norske studier om

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Veiledning og søknadsskjema frist 25. november 2015 for stipend under kulturavtalen mellom Norge og Kina Søknadsbehandling Søknadsbehandlingen for stipend under kulturavtalene er en to-trinns prosess.

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Sluttrapport Teknisk metodiske funksjoner Fakultetsstyre 21. september 2010

Sluttrapport Teknisk metodiske funksjoner Fakultetsstyre 21. september 2010 1 Sluttrapport Teknisk metodiske funksjoner Fakultetsstyre 21. september 2010 2 Hvorfor forprosjekt teknisk metodiske funksjoner? Store utstyrsanskaffelser (484 MNOK i fase 1 og 2) Betydelig økning i laboratorieareal

Detaljer