OVERENSKOMST NTL - OSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST NTL - OSL"

Transkript

1 OVERENSKOMST NTL - OSL FOR PERIODEN VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I Overenskomst NTL- Oslo s1-11 $ 1 Avtaleparter og virkemåte $ 2 Lønnssystem $ 3 Tekniske bestemmelser/lgnnsystem $ 4 Lønnsregulering - gjennomføring 5 5 Utbetaling av lønn $ 6 Ansettelser $ 7 Arbeidstidsbestemmelser $ B Reiser i bedriftens tjeneste $ 9 Overgang til lavere lønnet stilling grunnet sykdom m.v Lønn under sykdom $ 11 Lønn under fødsels- og adopsjoner (permisjoner) $ 72Lønn under barn og barnepassers sykdom $ 13 Lønn under repetisjonsøvelser $ 14 Velferdspermisjoner $ 15 Fjernarbeid $ 16 Reguleringsbestemmelser 2. avtaleår $ 17 Overenskomsten íkrafüreden og varighet sl s1 s2 sz s3 s3 s3 s5 s5 s5 s5 s6 s6 s6 s6 s6 s6 Avtaler og protokoller DEL II s8-35 LØNNSTABELL Osl Lønnstabell AVINOR AVSLUTïEN DE FORHAN DLI NGER OM OVERENSKOMSTE Os/AVINOR AVTALE OM PRAKTISERING AV ARBEIDSMIL]ØLOVEN KAPITTEL X HJEMMEVAKTAVTALE ARBEIDSTIDSAWALE OsI UN DERVISNI NGSGODTGJøRELSE MEDVIRKNING OG MEDINNFLYTELSE PÂ ANSETTELSER s s s s s s s s 9 10 T

4 OVE RE N S KOM ST mellom Oslo Lufthavn AS (OSL) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) $ I Avtaleparter og virkeområde Overenskomsten er del B av overenskomst inngått mellom Spekter og LO Stat og gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer i Norsk Tjenestemannslag i OSL. Overenskomsten omfatter ikke administrerende direktør, områdedirektører eller avde I i n g ssjefe r/fag sjefe r (sti I I i n gsg ru p pe 2). Arbeidstakere under utdanning som tilsettes midlertidíg for inntil 3 måneder omfattes ikke av overenskomstens bestemmelser om lønnssystem og lønnsregulering. $ 2 Lønnssystemet 2.1 Generelt Lønnssystemet består av 6 stillingsgrupper. Lønnstabellen angir garantert minstelønn og garantert lønnsutvikling i stillingsgruppe 3,4,5 og 6. Lønnstabell for OSL følger som vedlegg l. Alle satser er endret pr a) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid over hele døgnet, med mer enn 1 nattevakt i gjennomsnitt pr. uke, tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. b) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid over hele døgnet, med inntil 1 nattevakt i gjennomsnitt i uken, tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. c) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid hovedsakelig i tidsrommet kl (mer enn 3 timer ordinært arbeid i gjennomsnitt pr. uke mellom kl ) tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. d) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid hovedsakelig i tidsrommet kl (inntil 3 timer ordinært arbeid i gjennomsnitt pr. uke mellom kl ) tilkommer et tíllegg på kr ,- pr. år. e) Arbeidstakere som ikke utlører nattarbeid, men som utfører regelmessig arbeid på søn- og helgedager og/eller som utfører ordinært arbeid minst hver tredje søndag (jfr. Arbeidsmiljølovens S 10-4, 5 b og c) tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. Søndagsdøgnet regnes fralørdag kl Ovennevnte skifttillegg justeres årlig prosentvis i samsvar med det generelle løn nstillegget under B-forhandlingene. Skifttillegget inkluderer ikke kompensasjon for bevegelige helligdager. Når arbeid utføres på disse dager kompenseres dette særskilt med timelønn tillagt 140o/o. L

5 2.2 Lærlingelønn Hovedmodellen for lærlíngelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 50o/o opplæringstid og 50% verdiskapingstid. Det antas at verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten. Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år innenfor rammen av 50% av nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten. Normalskalaen er: halvår skole % lnnenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling. Ansatte som ønsker å avlegge fagprøve i henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa S 3-5 (tidligere lov om fagopplæring g 20) i samsvar med virksomhetens behov, får rettigheter h.h.t. HA S 44. $ 3 Tekniske bestemmelser/ lønnssystem Lønn er stillingens faste lønn og faste personlige tillegg, eksklusiv skifttillegg, hjemmevaktstíllegg, øvrige variable tillegg og overtid. Med full lønn menes SS ønn og tillegg etter oppsatt tjenesteplan Månedslønn er årslønn dividert med 12. Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. tíme beregnes ut fra årslønnen og arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling. Timelønn ved beregníng av overtidsgodtgjøring er årslønn dividert med 1850 for arbeidstakere med alminnelig ukentlig arbeidstid på inntil 37,5 timer i gjennomsnitt. Ved lønnsinnplassering vektlegges:. Realkompetanse, herunder relevant praksis o Markedshensyn o Forholdet til sammenlignbare stillinger. $ 4 Lønnsregulering - gjennomføring Forhandlinger om lønnstillegg gjennomføres en gang pr. år i henhold til forhandlingsordningen som avtales mellom Spekter og LO Stat. Det forhandles i overenskomstens del B om: Totalrammen for lønnsoppgjøret og fordelingen av potten, herunder: 2

6 . størrelsen på det generelle tillegget, o justering av lønnstabellen, o skifttillegget, o størrelsen på beløpet som skal settes av til individuelle tillegg (rammen) o fordelingen av de individuelle tillegg innenfor lønnsgruppe 4, 5 og 6. Fordeling av individuelle tillegg for øvrig foretas av administrasjonen etter drøfting med foreningen. Drøftingsgjenstand bør hovedsakelig være prinsipper og kriterier for ind ivid uell fordeling. Hvis den enkelte ansatte mener urímeligheter er tilstede som gir grunnlag for omvurdering av vedkommendes lønn kan tillitsvalgte på vedkommendes vegne ta saken opp. Vedkommende bør selv har søkt saken løst ved henvendelse til sin nærmeste overordnede. Foran de ordinære lønnsoppgjøt skal ledelsen og foreningene evaluere omfang og retning på de tilfeller hvor det enten er gitt lønnstillegg mellom oppgjørene eller hvor ansatutillitsvalgt har tatt opp situpersoners lønnsforhold. Evalueringen skal inngå som et element i utvíklingen av lønnspolitikken í OSL. $ 5 Utbetaling av lønn Lønnsavregning skjer den 20. i måneden. Lønnen skal være disponibel på den enkeltes bank- eller postsparebankkonto innen den 20. hver måned. Hvis denne dag faller på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen være tilgjengelig siste virkedaglør slike dager. Tillegget, jf. S 2, utbetales månedlig med et beløp tilsvarende 1112 av årsbeløp. Det kan foretas trekk i lønn etter nærmere fastsatte kriterier. Disse framgår av OSLs arbeidsreglement, jf. forøvrig AML S $ 6 Ansettelser Nye medarbeidere skal ansettes på prcve med 6 måneders prøvetid. lprøvetiden gjelder 1 måneds gjensidig oppsigelse. Etter utløpet av prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsesfríst på 3 måneder. Jf. forøvrig Arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsetting, oppsigelse og avskjed $ 7 Arbeidstidsbestemmelser 7.1 Arbeidstid Den alminnelige ukentlige arbeidstid er 37,5 timer i gjennomsnitt. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges itidsrommet mellom kl og kl og fordeles på ukens 5 første virkedager. Fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette drøftes med de ansattes organisasjoner. 3

7 Basert på kriteriene iarbeidsmiljøloven (AML) S 10-4, 5 og 6, skal den alminnelige ukentlige arbeidstid for skift-/turnusarbeid i gjennomsnitt ikke overstíge henholdsvis timer/uke og 33,6 timer/uke. Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid kan gjennomføres med inntil4s timer/uke og inntil 9 timer/dag. Arbeidstakere som pålegges tjeneste iform av delt dagsverk, kompenseres med kr 250,- pr. arbeidsdag. Arbeidstakere som må møte frem flere enn to ganger pr. arbeidsdag kompenseres med ytterligere kr.450,- pr. fremmøte. For turnusarbeider er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gjelder ikke ved delt dagsverk. 7.2 Helge- og høytidsdager 1. og 17.mai,1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er normalt fridager dersom tjenesten tillater. Dersom tjenestlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag samt pinse-, jul- og nyttårsaften. 7.3 Overtid/mertid Pålagt overtidsarbeid skal innskrenkes til det minst mulige. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning, men søkes fordelt på en slik måte at det ikke blir for stor belastning for den enkelte. For ansatte med redusert arbeidstid i hht Arbeidsmiljølovens $ 14-2 nr.4 og for deltidsansatte, kompenseres pålagt ekstraarbeid med ordinær timelønn. Pålagt ekstraarbeid ut over overenskomstens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid kompenseres også for disse ansatte som overtid (ifr. S 7.1). Pålagt overtidsarbeid, jfr forannevnte regler, kompenseres slik: Timelønn tillagt 50 o/o for perioden kl , mandag til fredag. Timelønn tillagt 100 o/o for perioden kl , samt for lørdager og søndag Timelønn tillagt 150 o/o for helge-/høytidsdager, og etter kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Pålagt overtidsarbeid godskrives med minst 2 timer så fremt overtidsarbeidet ikke finner sted i direkte tilknytning til ordinært arbeid/annen vakt. Pålagt overtidsarbeid på ukefridag/turnusfridag kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse (1 00%). Pålagt opparbeidet overtid kan, etter avtale mellom arbeidstaker og arbeídsgiver i det enkelte tilfelle, avspaseres time for time. I tillegg til avspaseringen har arbeidstakeren i slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og ove rtid s godtgj ø re lse (ove rtid sti I leg g evt. forh øyet overtid sti I leg g ). 4

8 $ 8 Reiser i bedriftens tjeneste Utgifter til reise, diett og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes i henhold til satsene og legitimasjonskrav som gjelder i Statens reiseregulativ. $ 9 Overgang til lavere lønnet stilling på grunn av sykdom m.v. En arbeidstaker som på grunn av sykdom må gå over i lavere lønnet stilling i OSL, beholder sin lønn som en personlig ordning. Fører yrkesskade til at en arbeidstaker må overføres til en lavere lønnet stilling OSL, beholder han den tidligere stillings lønn. Dersom medarbeidere på grunn av helse-/aldersmessige årsaker ønsker å blifritatt for regelmessíg turnusarbeid, skal dette søkes imøtekommet dersom tjenesten ligger til rette for det. S 10 Lønn under sykdom Arbeidstaker som har tiltrådt tjenesten har rett til 52 uker med full lønn under sykdom, uavheng ig av folketrygd lovens in ntektsbeg rensn i ng. Retten tilfull lønn opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. I den lønn som arbeidstaker får utbetalt, skal det gjøres fradrag fra offentlige pensjons- og trygdeytelser. Dersom slike pensjons- eller trygdeytelser blir innvilget for et tídsrom tilbake, hvor lønn under sykdom eller yrkesskade allerede er utbetalt, kan OSL for dette tidsrommet kreve refusjon av pensjons- eller trygdeytelsene til dekning av lønn som er utbetalt under sykefraværet. S f f Lønn under fødsels- og adopsjonspermisjon Når en som er ansatt og som har tiltrådt stillingen er borte fra arbeidet med rett til fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensn ingen). Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert ytelse i h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende. Den som har hatt fødsels- eller adopsjonspermisjon får ikke rett tilfravær med full lønn ved ny fødsels- eller adopsjonspermisjon før vedkommende har vært i aktiv tjeneste igjen iminst 1 måned. Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens $ 12-3 skal sikres 2 uker (10 dager) fri med full lønn. Permisjonen avvikles normalt i løpet av de to første ukene etter hjemkomst. For omsorgspermisjon gis 1 av ukene innenfor rammen av velferdspermisjon. 5

9 Dersom barnet er dødfødt eller dør ifødselspermisjonstiden gis moren permisjon med full lønn i inntil 33 uker, eventuelt inntil 6 uker av den gjenværende permisjonstiden på 43 (52 uker) dersom barnet dør etter den 27. uken av fødselspermisjonen. Lønn utbetales som ved fødsels- og omsorgspermisjoner. Arbeidstaker som jobber hel dag og som ammer sitt barn, har rett til fri med full lønn i inntil 2 timer pr. dag. Kvinne som arbeider mellom 213 og hel dag, og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn i inntil 1 time hver dag. S 12 Lønn under barns og barnepassers sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 àr, gis rett til tjenestefri med full lønn uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser om inntekstbegrensning, i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, for nødvendig tilsyn med barnet når barnet er sykt, eller den som har omsorg for barnet er syk. Arbeidstakere med funksjonshemmede, kronisk-, eller livstruende syke barn under 16 år, gis tjenestefri med full lønn, uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser om inntektsbegrensning, i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Aldersgrensen gjelder ikke for syke utviklingshemmede "barn". S f 3 Lønn under repet sjonsøvelse Arbeidstaker med mer enn 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal være sikret full lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige. S f 4 Velferdspermisjoner Når viktige velferdsgrunner foreligger, bør arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med full lønn i inntil 3 uker, eller i inntil 6 uker med halv lønn, i kalenderåret. S 15 Fjernarbeid Fjernarbeid skal være frívillig og avtales skriftlíg. Forsikringsordninger rundt fjernarbeid skal være avklart. S 16 Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Avskrift fra A- overenskomst S 17 Overenskomstens ikrafttreden og var ghet Avskrift fra A- overenskomst. ol.o4.l - 3L

10 J tu o i ìj, f':ì' " r o Lr Ìi'.;

11 LØnnstabell pr. OI.O4.!4 Gr. Garantert minstelønn Garantert lønnsutvikling Stillinger på stige 6 35LztD, ,- 35LzLO,- 3761,40, , , , ,- Renholder, Bud Luft havnbetjent, Driftstekniker, Elektriker Qvrige stillinger uten krav til fagbrev Øv rige sti llinger m/krav til fagbrevbrev , ,- Nestvaktsjef, Fagansvarlig Mask. Tekn. Fagansvarlig landside, Driftskoo rdinator, Driftsope rat 6r d.s., Sikkerhetskoord., Renholdskoord., Elektrokoord. Ba nesyst., Te kn. do k.fo rv., Pla n ko nsu le nt, Sekretæ r, Regnska pssekretær, Konsulent ( løn n), Flyplassvert/- vertinne, lnfo.sekretær. AIS-konsulent , ,- Va ktsjef, B ra n n i nsp., D rift koo rd.t.tj., D rift si ng eniør, Driftsing. lt, Systemkons., Ved likeholdsplan 1., Arkivleder tekn.dok., Arkivleder, Opplæringsleder, lnformasj.kons., Oppl.-/persona lkons., Persona lkons., ln nkjøper, Senior matr.forv., Regnska pskons., Kontra ktsing., LØn ningssjef, Ma rkedskons./a na lytiker. Trafikkplan legger. AIS-konsulent mfagansvar , ,- Seksjonsleder, Forha ndl ingskons., Markedsa na l. / Økonom, Ma rkedsa na lytiker, Kontra ktsa nsva rlig, E iendomskons., Miljøkons., Juridisk rådgiver, Skatte- og avgiftsrådgiver. Garantert lønnsutvikling i stillinsssruppe 6 Fra ansettelse i stilling gis den enkelte minimum kr. 5000,- i lønnsutvikling pr. år inntil nivået for garantert lønnsutvikling er nådd. Garantert lønnsutviklins i stillínssgruppe 3, 4 os 5 Garantert lønnsutvikling oppnås innen maksimalt 6 år istillingen. 9

12 A.LI NNU IAötr,LL I-UKl\VII\UK.ANUAI I tr I LKNY I I ts.i LU (JLj Yù; Trinn b 7 B I B nde fra KR Brutto Dr ar BruttolØnn OU pr mnd pr daq Pr år Pr mnd pr år pr mnd ,10 873, , , ,10 879, , , ,10 B86, , , ,10 893, , , ,10 899, , r , j0 906, , , ,10 913, , I , j0 919, , , ,10 926, , , BB j0 933, , , ,10 939, , , ,10 946, , , ,10 953, , , ,80 960, , , ,80 968, , , ,80 977, , , ,80 986, , , ,10 996, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3BB 250 3BB OB j , , , r J0 I 088, , , j , , , j0 1108, , , ,10 I 118,00 I , , , , , , , ,60 B , , , ,80 I , , , ,40 B , , , , , , , ,80 B , , , ,70 I , , , ,70 B , , , ,90 B , , , ,90 I , , , ,70 I , , , , , , , ,30 I , , , J0 I , , , ,80 I , , , ,10 I , , , , , , , ,70 I , , , ,80 I , , , ,20 I , , BB , , , , , , , , BBl , , , , , , , , j , , , , , , , , , , , , , , , ,7 888,2 894,7 901,3 907 I 91 3 I ,9 941, ,7 995, , ,2 1 46,8 1 57,2 1 68, ,0 1245, I I 1 336,6 1352, , o , , , , I , , , , , , , , , , I 076,0 95, o I

13 A-L! NNÐIAötrLL I-TJKAVII\(JK.ANUAI Its IILKI\Y ItsI LTJ LJ(, Yö Trinn oo B B4 B5 86 fra KR Brutto BruttolØnn ou or at or mnd or dao Pr år Pr mnd pr ar pr mnd , , , , , , , , , , , , , , , , r, , , , , , , , , I 035, , j0 1748, , , , , I 064, , BB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 7BB B5O , , r 314, ,70 B0B , , , , , , , , B4B , , , , B5O , , , , , , , , , , , rlaffn n 1 556, ,3 I 600,9 1623, , , , ,8 1874, ,6 1944, I 2310,3 2364, ,8 2 B

14 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 (Avínor) i Spekter området à r z}lt,den 19. og20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge vllo Stat vedrgrende overenskomst for område 3 (Avinor). Forhandlingene ble føttpâ grunnlag av hovedavtalens $ 7 femte ledd, protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 7. aprll2ol4 og protokoller fra de lokale forhandlingene. Tilstede: ForSpekter ^ Anne-Kari Bratten ForLO Stat Lise Olsen 1. Avslutning av de lokale forhandlingene Partene konstaterte at det ikke var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene. Partene er enig om å løse gienstående uenigheter slik: Vedrørende pensjon: Avinor vil gjennomføre en utredning for å kartlegge alternative tjenestepensjonsordninger og leverandører. Hensikten er å kunne vurdere fordeler og ulemper med dagens ordning opp mot alternativer for konsemet og alle ansatte. Utredningen vil gjennomfgres som en felles prosess i samarbeid med fagforeningene i konsernets selskaper og grundig behandles i tråd med lov og avtaleverk. Partene skal også vurdere lgsningen fra pensjonsutredningen som ble avtalt utredet i frontfagsoppgj 6ret. Avinor vil i overenskomstperioden ikke endre gieldende tjenestepensjonsordning, med mindre partene blir enige om noe annet. I Avinor og NTL Det gis et generelt tillegg på kr per år per årsverk med virkning fra 1. april 201,4. Tillegget inkluderer tillegg gitt i overenskomstens del A. Overenskomstens del B prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg 1. For endring i særavtaler og partsarbeid i perioden vises også til vedlegg 1. {ü DM L2

15 OSL og NTL Det gis et generelt tillegg på kr per år per årsverk med virkning fra 1. april Tillegget inkluderer tillegg gitt i overenskomstens del A. Alle faste skifttillegg i $ 2.l justeres med A,98 7o. Det settes av kr 438,- pr medlem til pott til individuell fordeling. LØnnstabellens satser for garantert minstelønn þkes med kr ,-, samt at denne og tabell for garantert lønnsutvikling blir justert i h.t. det generelle l6nnstillegget. for vinteransatte justeres tilsvarende en kostnad päkr 162 per medlem. Overenskomstens del B prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg 2. For endring i særavtaler og partsarbeid i perioden vises også til vedlegg 2. Overenskomstens del B giøres gieldende for perioden l. april 2014 til31. mars GjennomførÍng av forhandlingsresultatet De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført fpr vedtakelsen. 3. Svarfrist Svarfrist settes til torsdag 19. juni kl Øvrige bestemmelser Når det gjelder þvnge bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene. For Arbeidsgiverforeningen Spekter For LO Stat Anne-Kari Bratten Lise Olsen U& DM

16 Vedlegg I Endringer i overenskomsten: Nlrtt avsnitt under 6.1 For tumusarbeid er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gielder ikke ved bruk av delt dagsverk. 7.2 Nattillege Satsen økes fra kr 90,00 kr til kr 92,00. Pkt 8.1 og 8.3 Pinseaften tas inn på lik linje med Øvrige <<aftener>>. Ny LL8 Lærlinger (Dagens $ 18 blir $ 19.) Hovedmodellen for lærlingelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 5O Vo opplæringstid og 5A To verdiskapingstid. Det antas at verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten- Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år innenfor rammen av 5O Vo av nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten. Normalskalaen er: halvår skole To Innenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala. Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling. Ansatte som ønsker å avlegge fagprpve i henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa $ 3-5 i sarnsvar med virksomhetens behov, får rettigheter i h.h.t. hovedawalen $ 44. For å sikre tilgang på lærlinger i virksomhetene anbefales det at de lokale parter drøfter tiltak som støtte til læremateriell, til oppholdsutgifter og til reise- og flytteutgifter. Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. For lærlinger som ikke består ordinær fagprgve, kan ny fagprpve avlegges etter lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa $ 3-4. Partene anmoder bedriftene om å inngå slik frivillig avtale mellom lærebedrift og lærling om forlenget læretid slik at ny prøve kan avlegges. Særavtale: Til AMl-avtalen: Nytt punkt 2 - Daglig og ukentlig arbeidstid Når lørdags- og søndagsdggnet hovedsaklig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pâ 12 timer eller mer, skal helgebelastning være sjeldnere enn annenhver helg. DM lå 74

17 hotokolltilførsler: I NTL-OSL vil understreke at det ikke er akseptabelt at forhandlingsprosedyren, og behovet for en lik regulering av grunnl6nn i konsernet medfører en underregulering av skifttilleggene i OSL. NTL-OSL mener Oslo Lufthavn AS bryter med overenskomstens g 2 Lønnssystemet,2.l generelt - om justering av skifttillegget. II NTL er meget skuffet over Avinors manglende vilje til å finne løsninger på trjemmevakt på helgedager og helgeaftener. Selv om timene skal inngå i timeregnskapet er det skuffende at arbeidsgiver ikke ser på omgiøring til hjemmevakt som en forringelse av vilkårene for den enkelte. Uenigheten om bruken og sammenblanding av hjemmevaktavtale og AML afiale vil NTL få vurdert juridisk. ü DM

18 Vedlegg 2 Endringer i overenskomsten: $ 7.1 Arbeidstid Nytt avsnitt: For turnusarbeider er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gjelder ikke ved bruk av delt dagsverk. $ 7.3 Overtid/mertid Nytt avsnitt: Pålagt overtidsarbeid godskrives med minst 2 timer så fremt overtidsarbeidet ikke finner sted i direkte tilknytning til ordinært arbeid/annen vakt. Særavtale: Til AMl-avtalen: Nytt punkt 2 - Daglig oe ukentlig arbeidstid Når lørdags- og sgndagsdggnet hovedsakelig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pä 12 timer eller mer, skal helgebelastning være sjeldnere enn annenhver helg. De tre siste kulepunkter i dagens punkt 2 flyttes til nytt punkt 2. Dagens punkt 2 og etterfglgende oímummereres. Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert 2A.O Til forhandlingsprotokollen: Administrativ retningslinje av Se vedlegg. Saker som det skal jobbes med i perioden frem til årsskifte l4ll5: Lønnssystem som ivaretar fagarbeidere med hensyn til lønnsutvikling. o Forståelse og praktisering av Arbeidstidsavtalens regler om omdisponering. Arbeid i tariffperíoden 1) Partsarbeidet mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS og NTl-foreningene videreføres. Mandatet er: <<Suksess for Avinorkonsernet avhenger av at samfunnsoppdraget utføres på en god måte. Ulikheter i avtaleverket mellom Avinor og OSL fører til økt risiko for konflikt. For å minimere denne risikoen er NTL og Avinor/OSL enige om å etablere en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke fordeler og ulemper som finnes ved økt harmoniserin g av avtaleverket. DM ln 16

19 Til telltopp-avtalen: Kompensasjon etter <<Særavtale om tjeneste for Avinor på fieltoppstasjonen> økes fra kt til kr.400,- Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert 2A.A Hjemmevakt FNT: Det gjøres endringer i DEL A i særavtale <<Avtale om feilretting og hjemmevakt i flynavigasjonstjenesten>, sats for utrykning under pkt. 2 økes til kr 2500, Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert Hjemmevaktsavtalen Nvrt 4.4 Omqiøring til hiemmevakt på høytidsdager Når en ansatt får endret en hel ordinær vakt i masterplan til hjemmevakt i masterliste/arbeidsplan, inngår den opprinnelige arbeidstiden i giennomsnittsberegningsperioden. Det beregnes ikke omregnet tid for trjemmevakt. Endringen giøres gjeldende med virkning fra O Arbeid i tariffperioden: Partsarbeidet mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS og NTl-foreningene videreføres. Mandatet er: <<Suksess for Avinorkonsernet avhenger av at samfunnsoppdraget utføres på en god måte. Ulikheter i avtaleverket mellom Avinor og OSL fører til Økt risiko for konflikt. For å minimere denne risikoen erntl og Avinor/OSL enige om å etablere en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke fordeler og ulemper som finnes ved økt harmonisering av avtaleverket. Arbeidsgruppen skal blant annet se på: - Avtalestruktur (overenskomst som er felles,lik eller liknende) - Lokalt handlingsrom - bruk av særavtaler - Regulering av ulempetillegg - LØnnssystem og lønnspolitikk, for eksempel hvordan like stillinger avlønnes i konsernet, former for lønnsjusteringer på individ og gruppe-nivå - Ordningenmedprestasjonssamtale - Hvordan lønnsmasse beregnes - Vurdere om det er grunnlag for å inngå avtale om OJT for flere enheter enn AFIS Arbeidsgruppen skal også undersøke mulighetene for redaksjonell forenkling av avtaleteksten. Frist for arbeidet er L5. Når arbeidet er sluttført, skal arbeidsgruppen skissere hvordan partene på best måte kan sikre god etterlevelse av overenskomsten.>> DM u L7

20 Arbeidsgruppen skal blant annet se på: - Avtalestruktur (overenskomst som er felles, lik eller liknende) bruk av særavtaler - Lokalt handlingsrom - - Regulering av ulempetillegg - Lønnssystem og lgnnspolitikk, for eksempel hvordan like stillinger avlønnes i konsernet, former for lønnsjusteringer på individ og gruppe-nivå - Ordningenmedprestasjonssamtale - Hvordan lønnsmasse beregnes - Vurdere om det er grunnlag for å innføre en ordning med OJT Arbeidsgruppen skal også undersøke mulighetene for redaksjonell forenkling av avtaleteksten. Frist for arbeidet er Når arbeidet er sluttført, skal arbeidsgruppen skissere hvordan partene på best måte kan sikre god etterlevelse av overenskomsten.>> DM 517s8 l,!t 18

21 Administrative retninoslinier for Oslo Lufthavn AS Omdisponerinq til natt Ved omdisponering av ansatte fra H16-turnus til H24-turnus skal det så tidlig som mulig føres dialog med den ansatte if.t. omdisponeringen. Dialogen skalomfatte både den ansattes villighet og omfang av nattevakter ved omdisponeringen. Avgjørende for arbeidsgivers beslutning er hensynet til driften. Ved oppsett av turnuser av kortere varighet (f.eks. ferieawikling), med flere nattevakter isnitt enn det som ordinært ligger ien helkontinuerlig turnus, kompenseres det med kr 92,- pr arbeidet time i ekstra nattgodtgjørelse i perioden kl Beløpet justeres i hht Avinors natt-tillegg. Stedfortreder Ansatte som er faste stedfortredere for lederstillinger (herunder nestvaktsjefer), tilkommer ikke stedfortredergodtgjørelse. Dersom de trer inn i lederstillingen for en periode på 1 måned eller mer, skal det foretas konstituering i stillingen. Røyk- oq brøvteleder Røyk- og brøyteledere skal i perioden de fungerer i rollen, kompenseres med lønnstillegg lik halvparten av lønnsforskjellen mellom nestvaktsjef og lufthavnbetjent Gardermo en, DM /1 19

22 Avtale om praktisering av Arbeidsmiljølovens kapitel {0, mellom Oslo Lufthavn AS og Norsk Tjenestemannslag 1. Avtalens parter og virkeområde Avtalen er inngått mellom Oslo Lufthavn AS og LO Stat/Norsk Tjenestemannslag (NTL) og gjelder for NTLs medlemmer i Oslo Lufthavn AS som arbeider skift og turnus. Avtalen skal bidra til tilfredsstillende drift ved Oslo Lufthavn. Ansatte som omfattes av avtalen plikter å delta i ordningen samt bidra til stabil drift av lufthavnen. Når lørdags- og søndagsdøgnet hovedsakelig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pà 12 timer eller mer, skal helgebelastningen være sjeldnere en annenhver helg. 2. Arbeid på søn- og helge- høytidsdager Med hjemmel iarbeidsmiljølovens S pkt. 4 (fagforening med innstillingsrett) er det enighet om følgende: Dersom det blir pålagt overtidsarbeid på ukentlig fridag på søndag, og den ansatte har utført ordinært arbeid foregående søndag eller skal utføre ordinært arbeid etterfølgende søndag, skal den ansatte kompenseres med en ny fridag på minimum I timers varighet. Fritiden skal awikles så snart som mulig. I tillegg skal det utbetales timelønn for hver arbeidet overtidstime. Når dette medfører arbeid på tre søndager i strekk, skal den fjerde søndag alltid være fri. Denne bestemmelsen går foran $ avsnitt i Arbeidstidsavtalen. a a Det gis 3 ekstra fridager pr. år med minimum 9 timers lengde som kompensasjon for gjennomsnittsberegning av helge- og høytidsdager som ikke er søndag. Partene er enige om at dette innebærer uendret turnusmønster på helge- /høytidsdager. Awikling av fridagene følger Ferielovens bestemmelser om fastsettelse og varsling. Ledere skal gi ansatte fri på helge- og høytidsdager så framt tjenesten tillater det, uavhengig av om fritiden er innarbeidet i arbeidsplan. 3. Arbeidstid a a Arbeidstid på 48 timer i løpet av 7 dager (AML S 10-5) kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden i en enkelt uke ikke overstiger 54 timer. Det kan utføres ordinært arþeid på inntil 13 timer. lnnføring av vakter over 9 timer på enheter som ikke har dette ved avtaleinngåelse, forutsetter avtale med tillitsvalgt. 20

23 a Det kan utføres samlet arbeidstid på inntil 16 timer forutsatt avtale med tillitsvalgt. Samlet arbeidstid ut over 13 timer kompenseres med timelønn tillagt overtidsgodtgjørelse (100%) tillagt en timelønn for minimum to timer, jf aml S 10-6, 8. ledd. Det gis kompenserende hvile på minst 11 timer i etterkant av arbeíd ut over 13 timer. 4. Overtid Partene er enige om at det kan arbeides overtid inntil 15 timer i løpet av 7 dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode pä 52 uker (AML S 10-6 (5)). Overtid ut over 200 timer skal først godkjennes av tillitsvalgt for den enkelte arbeidstaker. Overtidsarbeid etter ovenstående kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det (AML S 10-6 (7)). 5. Varighet Denneavtalengjelderf.o.m t.o.m , ogvidereforettårav gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 7 måneders varsel. Avtalen er revidert o Avtalen forutsetter årlig godkjenning av LO Stat innen utgangen av mars. Os o, For Oslo Lufthavn AS For Norsk Tjenestemannslag 2L

24 AVTALE MED NTL OM HJEMMEVAKT FOR ANSATTE VED OSLO LUFTHAVN AS 1. GENERELT 1.1 Avtale om hjemmevakt for ansatte ved Oslo Lufthavn AS (OSL) er inngått mellom OSL og NTL og regulerer hjemmevakttjeneste for personell i selskapet. 1.2 Hjemmevakttjenestens formål er å ha kvalifiserte arbeidstakere tilgjengelig for å kunne foreta nødvendig feilretting. Ansatte omfattet av denne avtalen skal etter behov kunne innkalles til aktivt arbeid for å kunne foreta nødvendig feilretting innenfor og utenfor den alminnelige arbeidstiden. Hjemmevakt i OSL skal i hovedsak legges utenfor arbeidstiden. Hvis det er behov for å legge hjemmevakt innenfor arbeidstiden, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Der hvor denne avtale gjøres gjeldende (fr. pkt. 2.1), er angjeldende arbeidstakere forpliktet til å utføre hjemmevakt. Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker for å delta i hjemmevaktordning når det foreligger helsemessige eller vektige sosiale årsaker. Hjemmevakten skal legges til rette på en slik måte at det ikke legges beslag på mer enn høyst nødvendig fritid for arbeidstaker. Denne avtalen er ikke ment å dekke hjemmevaktordninger som er kn tet til helkontinuerlig skifttjeneste. Avtalen er imidlertid ikke til hinder for at slike ordninger kan avtales separat i de tilfeller partene er enige om dette. Det kan besluttes at tilsatte med redusert arbeidstid og deltidsansatte skal delta i hjemmevaktordningen med et timetall og kompensasjon som fastsettes i forhold til den ansattes andel av full arbeidstid Hjemmevakt innebærer at vedkommende arbeidstaker innenfor et bestemt tidsrom (hjemmevaktsperioden) til enhver tid skal være tilgjengelig på telefon eller annet kommunikasjonsmiddel. Arbeidstakeren skal på anmodning yte bistand og så raskt som mulig rykke ut til aktiv tjeneste. Under enhver omstendighet skal arbeidstakeren kunne møte opp på arbeidsplassen og starte feilretting innen 2 timer etter varsling. Arbeidstakeren plikter å utføre tjenesten ved utkalling. "1.4. Når arbeidstaker utfører aktiv tjeneste i h.h.t. denne avtale, kan dette også foregå i den arbeidsfrie perioden (særavtale etter AML (3)) I de tilfeller hjemmevakt medfører at arbeidstaker ikke oppnår ukentlig fritid, jfr. AML S f 0-8 (2), med normalt ukeskille midnatt søndag/mandag, flyttes ukeskillet til midnatt lørdaglsøndag istedenfor. Den ukentlige fritid skalvære 36 klokketimer i gjennomsnitt, og ikke kortere enn 28 klokketimer (særavtale etter AML S 10-8 (3)) Når det uføres akt v fe lretting fra hjemmet via teknisk utstyr og/eller telefon, og som normalt ville ha medført utrykning, utbetales overtid (50%/100%) for den faktiske tid. Ordningen har som målsetting å sikre hurtige korrektive tiltak, samt bidra til reduksjon i 22

25 antall utrykninger med derigjennom reduserte kostnader for selskapet. Med feilretting i hjemmet forstås: - Direkte feilretting via teknisk utstyr i hjemmet som tidligere ville ha f ørttil utrykning - lndirekte feilretting ved at man rettleder andre personer via teknisk utstyr ogleller telefon og hvor alternativet ville ha vært utrykning. 2. FREMGANGSMÅTE VED INNFØRING OG OPPHØR AV HJEMMEVAKT 2.1. Arbeidsgiver vurderer behovet for hjemmevakt og avgjør etter at drøftinger er gjennomført:. om det skal opprettes hjemmevakt. hvem som skal inngå i hjemmevakten. tidsrommet og omfang av hjemmevakten. om hjemmevakten skal legges utenfor eller innenfor den alminnelig arbeidstid, eller om hjemmevakten skal Iegges delvis utenfor og detvis innenfor alminnelig arbeidstid. om en eventuelltidligere opprettet/eksisterende hjemmevakt skal opphøre, jfr. pkt Arbeidstaker skal ikke gå oftere hjemmevakt enn hver 4. uke. unntaksvis kan hjemmevakten være hyppigere ved enkelttilfeller og i tidsbegrensende perioder etter avtale med arbeidstaker. 2.2 Hvis arbeidsgiver ønsker å awikle en hjemmevaktordning, må det gis 2 måneders varsel før hjemmevakten kan falle bort. 2.3 Arbeidsgiver har ansvaret for å drøfte nødvendige prosedyrer vedrørende varsling og utkalling av arbeidstaker. 3. ARBEIDSPLAN 3.1 særskilt arbeidsplan for hjemmevakt skal utarbeides i samsvar med gjeldende overenskomst. I planen føres opp hjemmevaktens totale lengde og hvor stor del av den som regnes med i den alminnelige arbeidstid. Hjemmevaktordningen berører ikke reglene om oppsett og utarbeidelse av den del av arbeidsplanen som viser den alminnelige arbeidstid og fritid. Heller ikke skal aktiv tjeneste i forbindelse med hjemmevakt sees i sammenheng med dette. 3.2 Arbeidsplanens lengde skal være i samsvar med gjeldende lover og avtaler, og skal foreligge godkjenvfastsatt i samsvar med denne. 3.3 Vedrørende utarbeidelse av hjemmevaktplan og arbeidsplan for alminnelig arbeidstid og forholdet til ukentlig sammenhengende fritid vises til AML GODTGJØRING FOR HJEMMEVAKT Regulert pr Ved de enheter hvor hjemmevakt etableres (kfr. pkt. 2.1) gis godtgjørelse for utført hjemmevakt og for utrykning under hjemmevakt isamsvar med etterfølgende regler: 23

26 a) Hjemmevakt lagt utenfor alminnelig arbeidstid godtgjøres etter følgende satser pr.: Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 30 til 35 timer hjemmevakt pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 27,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 25 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 22,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. âr Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 20 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 17,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 15 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 12,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 10 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr. 87.Q49,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 7,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på under 5 timer hjemmevakt pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Tillegget utbetales som et månedlig tillegg som fremkommer med å dele hjemmevakttillegget med 1 2. Kr ,- av tillegget er pensjonsgivende. For hjemmevakt lagt på bevegelige helligdager (fr. definisjonen i overenskomstens 5 7.4) gis et tillegg på kr. 878,- pr. tilfelle. b) Hjemmevakt lagt innenfor alminnelig arbeidstid godtgjøres med timelønn etter omregningsfaktor 1:5. Det gis et tillegg for hjemmevakt lagt innenfor arbeidstiden på kr ,- pr. mnd. Tillegget er pensjonsgivende. For hjemmevakt på bevegelige helligdager utbetales timelønn tillagt 130o/o for den beregnede tid. c) d) e) De faste satsene for hjemmevakt i pkt. a, den pensjonsgivende delen og hjemmevakttillegget på kr ,- pr. måned ipkt. b, reguleres årlig itilsvarende den prosentvise økningen av skifttilleggene i forbindelse med årlige B- forhandlinger, jfr. overenskomstens 5 4. Ulført hjemmevakt som ekstratjeneste utenfor oppsatt arbeidsplan, og den andel av hjemmevakt i oppsatt arbeidsplan som overstiger 35 timer pr uke, godtgjøres lik satsen for overtid (50%/100%) for det beregnede timetall (1:5). Utrykning under hjemmevakt godtgjøres lik satsen for overtid (50%/100%), med minstetid 2 timer (inkludert gang/reisetid). 24

27 Minstetidsberegning gjelder likevel ikke når arbeidet tar til mindre enn 2himer før oppsatt arbeidstids begynnelse eller i umiddelbar tilknytning til oppsatt arbeidstids avslutning. tølger flere utrykningsoppdrag etter hverandre brukes minstetidsberegningen for det etterfølgende oppdrag bare når det tar til senere enn 2 timer etter at det første oppdraget er påbegynt. Dette forutsetter at det første oppdraget er avsluttet og at arbeidstakeren er kommet hjem igjen. 4.2 Kompensasjon etter denne avtalen gis til alle arbeidstakere i selskapet med stillinger innenfor stillingsgruppe 6 til og med 3, uavhengig av hvorvidt stillingen er unntatt AML kap X. 4.3 Dersom tjenestebil ikke stilles til disposisjon for arbeidstaker på hjemmevakt, dekkes reiseutgifter ved utrykning tur/retur hjemsted/arbeidssted/oppmøtested i h.h.t. gjeldende overenskomst For de som inngår i hjemmevaktordningen dekkes p.t. inntil summen av abonnementsavgift for Telenor Basis abonnement for tradisjonell telefon og inntil Kr. 300,- i samtaleutgifter pr. kvartal. Når tjenstlige hensyn tilsier det kan også ISDNabonnement dekkes etter avtale med Avdelingssjef. Utgiftsdekningen følger skattereglene for trekkfri telefongodtgjørelse. Det er anledning til å benytte andre teleoperatører enn Telenor. 4.5 Arbeidstaker har krav på å opprettholde godtgjørelser i h.h.t. oppsatt hjemmevaktpfan etter reglene om lønn under sykdom i h.h.t. gjeldende overenskomst. 5. GYLDIGHET Denne avtalen erstatter avtale av 3f om hjemmevakt for ansatte ved Oslo Lufthavn AS og gjøres gjeldende f.o.m. 0f t.o.m Avtalen gjelder videre for I år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 3 måneders varsel. Gardermoen

28 Arbeidstidsavtale for Oslo Lufthavn AS (redigert iht. protokoll fra overenskomstforhand lingene pr ) S 1 Gyldighetsområde Avtalen gjelder ansattes tjeneste når denne er ordnet som skift og turnusarbeid Avtalen gjelder også for ansatte som normalt ikke utfører skift- og turnusarbeid når de gjør tjeneste som går inn i en oppsatt arbeidsplan. Merknad! Avtalen kommer ikke til anvendelse når ansatte deltar i annet arbeid som ikke er skíft- og turnusarbeid, som møter arbeidsgrupper og lignende. S 2 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Arbeidstiden i hovedferieperioden skal gjennomsnittlig ikke overstige 37 timer pr. uke. Perioden for gjennomsnittsberegning er 52 uker. Partene kan lokalt avtale en kortere periode, men ikke kortere enn 26 uker. Perioden fastsettes senest 2 uker før perioden begynner. S 3 Omfordeling av arbeidstid ved legeundersøkelse Gjennomgåelse av legeundersøkelse pålagt i forskrift anses som tjenesteutøvelse og skal normalt utføres innenfor alminnelig arbeidstid. Dersom dette ikke er mulig og legeundersøkelsen således må utføres i arbeidstakernes fritid, skal tiden for undersøkelsen kompenseres med tilsvarende fritid, og minst 2 timer. Kompensasjon for reisen til og fra legekontoret utbetales etter reglene om reiser i bedriftens tjeneste. Hvis legeundersøkelsen foretas på arbeidstakers ukefridag eller turnusfridag og dette er tvingende nødvendig, gis fri fra et dagsverk tilsvarende en normal arbeidsdags lengde. S 4 Arbeidsplan 26

29 Dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan i tråd med AML Arbeidsplanens lengde skal være minimum 4 uker, maksimum l-3 uker, og foreligge god(ent senest 3 uker før arbeidsplanen iverksettes. Tidspunktet for ukefridagens- og turnusfridagens begynnelse og slutt avmerkes på arbeidsplanen ved utarbeidelse. I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsplan skal det påses at arbeidet på natt, lørdag, søn- og helgedager fordeles mest mulig likt i turnusperioden på de ansatte som følger samme turnus-/skiftordning. For ansatte med særskilte arbeidsoppgaver kan ovenstående fravikes etter drøftinger med tillitsvalgte. Merknad! Ansatte med redusert arbeidstid, deltid og bare de som delvis er forutsatt å utføre vakttjeneste, fár i den grad det er mulig, fordelt den slags arbeid forholdsvis. S 5 Endringeriarbeidsplanen Mindre endringer i arbeidsplanen kan foretas etter drøftinger med stedstillitsvalgt. Når ansatte blir fritatt for oppsatt vakt på bevegelige helligdager, helgeaftener etter kl. L3.00 eller onsdag før skjærtorsdag etter kl. l-3.00, utbetales ikke kompensasjon når varsel om fritak er gitt minst 3 uker før den aktuelle vakt. Endringer av arbeidsplanen kan gjennomføres etter slik forutgående behandling, og med de frister, som er fastsatt for utarbeidelse av arbeidsplanen fifr. S 4). Ved endring av enhetens åpningstíd Ved endring i bemanningen som ventes å vare ut over 3 måneder (med mindre arbeidsplanperioden er kortere) Ved militærøvelser som krever store omlegginger og som varer ut over l_ uke S 6 Daglig fritid Arbeidstiden må ordnes slik at de ansatte får en arbeidsfri periode på minst l-l- timer mellom to arbeidsperioder, dog således at når det er nødvendig for en hensiktsmessig awikling av tjenesten kan den arbeidsfrie perioden gjøres kortere enn Ll- timer, men ikke kortere enn 8 timer. Det skal også legges vesentlig vekt på arbeidstakernes interesse med hensyn til lengden av den arbeidsfrie períoden. 27

PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 (Avinor) i Spekter området År 2016, den 20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2016-2018 mellom Avinor AS og Delta Luftfart 1 Avtaleparter og virkeområde 1.1 Overenskomstens del B er inngått mellom Avinor AS og Delta Luftfart 1.2 Overenskomsten omfatter faste og midlertidige,

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Divisjon pasienthotell

Divisjon pasienthotell MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT C Divisjon pasienthotell I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner TARIFFnytt Nr: 42/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 1 Innledning Partene er enige om at endringer av denne avtalen kun kan gjøres etter avtale mellom

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen Overenskomst, del B mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen 1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i LO Gruppen; (Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon), som er fast eller midlertidig

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN I Overenskomstens omfang Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Nr: 64/2016/ATT Dato: 07.12.2016 Sendt til: Virke-medlemmer bundet av Landsoverenskomst for legesentre TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Fagforbundet og

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1.4.2016-31.3.2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende.

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende. MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT B Divisjon Eldreomsorg I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 3. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/StiftelsenTelemuseet

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/StiftelsenTelemuseet 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/StiftelsenTelemuseet OVERENSKOMST MELLOM LO Stat / EL & IT Forbundet OG SPEKTER / Stiftelsen Telemuseet 01.04. 2014

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Avinor AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Avinor AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Avinor AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

OVERENSKOMST NTL - AVINOR

OVERENSKOMST NTL - AVINOR OVERENSKOMST NTL - AVINOR FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I Overenskomst NTL- AVINOR $ 1 Avtaleparter og virkemåte $ 2 Lønnssystem $ 3 Definisjoner $ 4

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer