OVERENSKOMST NTL - OSL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST NTL - OSL"

Transkript

1 OVERENSKOMST NTL - OSL FOR PERIODEN VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I Overenskomst NTL- Oslo s1-11 $ 1 Avtaleparter og virkemåte $ 2 Lønnssystem $ 3 Tekniske bestemmelser/lgnnsystem $ 4 Lønnsregulering - gjennomføring 5 5 Utbetaling av lønn $ 6 Ansettelser $ 7 Arbeidstidsbestemmelser $ B Reiser i bedriftens tjeneste $ 9 Overgang til lavere lønnet stilling grunnet sykdom m.v Lønn under sykdom $ 11 Lønn under fødsels- og adopsjoner (permisjoner) $ 72Lønn under barn og barnepassers sykdom $ 13 Lønn under repetisjonsøvelser $ 14 Velferdspermisjoner $ 15 Fjernarbeid $ 16 Reguleringsbestemmelser 2. avtaleår $ 17 Overenskomsten íkrafüreden og varighet sl s1 s2 sz s3 s3 s3 s5 s5 s5 s5 s6 s6 s6 s6 s6 s6 Avtaler og protokoller DEL II s8-35 LØNNSTABELL Osl Lønnstabell AVINOR AVSLUTïEN DE FORHAN DLI NGER OM OVERENSKOMSTE Os/AVINOR AVTALE OM PRAKTISERING AV ARBEIDSMIL]ØLOVEN KAPITTEL X HJEMMEVAKTAVTALE ARBEIDSTIDSAWALE OsI UN DERVISNI NGSGODTGJøRELSE MEDVIRKNING OG MEDINNFLYTELSE PÂ ANSETTELSER s s s s s s s s 9 10 T

4 OVE RE N S KOM ST mellom Oslo Lufthavn AS (OSL) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) $ I Avtaleparter og virkeområde Overenskomsten er del B av overenskomst inngått mellom Spekter og LO Stat og gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer i Norsk Tjenestemannslag i OSL. Overenskomsten omfatter ikke administrerende direktør, områdedirektører eller avde I i n g ssjefe r/fag sjefe r (sti I I i n gsg ru p pe 2). Arbeidstakere under utdanning som tilsettes midlertidíg for inntil 3 måneder omfattes ikke av overenskomstens bestemmelser om lønnssystem og lønnsregulering. $ 2 Lønnssystemet 2.1 Generelt Lønnssystemet består av 6 stillingsgrupper. Lønnstabellen angir garantert minstelønn og garantert lønnsutvikling i stillingsgruppe 3,4,5 og 6. Lønnstabell for OSL følger som vedlegg l. Alle satser er endret pr a) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid over hele døgnet, med mer enn 1 nattevakt i gjennomsnitt pr. uke, tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. b) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid over hele døgnet, med inntil 1 nattevakt i gjennomsnitt i uken, tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. c) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid hovedsakelig i tidsrommet kl (mer enn 3 timer ordinært arbeid i gjennomsnitt pr. uke mellom kl ) tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. d) Arbeidstakere som har fordelt sin arbeidstid hovedsakelig i tidsrommet kl (inntil 3 timer ordinært arbeid i gjennomsnitt pr. uke mellom kl ) tilkommer et tíllegg på kr ,- pr. år. e) Arbeidstakere som ikke utlører nattarbeid, men som utfører regelmessig arbeid på søn- og helgedager og/eller som utfører ordinært arbeid minst hver tredje søndag (jfr. Arbeidsmiljølovens S 10-4, 5 b og c) tilkommer et tillegg på kr ,- pr. år. Søndagsdøgnet regnes fralørdag kl Ovennevnte skifttillegg justeres årlig prosentvis i samsvar med det generelle løn nstillegget under B-forhandlingene. Skifttillegget inkluderer ikke kompensasjon for bevegelige helligdager. Når arbeid utføres på disse dager kompenseres dette særskilt med timelønn tillagt 140o/o. L

5 2.2 Lærlingelønn Hovedmodellen for lærlíngelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 50o/o opplæringstid og 50% verdiskapingstid. Det antas at verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten. Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år innenfor rammen av 50% av nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten. Normalskalaen er: halvår skole % lnnenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling. Ansatte som ønsker å avlegge fagprøve i henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa S 3-5 (tidligere lov om fagopplæring g 20) i samsvar med virksomhetens behov, får rettigheter h.h.t. HA S 44. $ 3 Tekniske bestemmelser/ lønnssystem Lønn er stillingens faste lønn og faste personlige tillegg, eksklusiv skifttillegg, hjemmevaktstíllegg, øvrige variable tillegg og overtid. Med full lønn menes SS ønn og tillegg etter oppsatt tjenesteplan Månedslønn er årslønn dividert med 12. Timelønn for arbeidstakere som lønnes pr. tíme beregnes ut fra årslønnen og arbeidstiden for tilsvarende heltidsstilling. Timelønn ved beregníng av overtidsgodtgjøring er årslønn dividert med 1850 for arbeidstakere med alminnelig ukentlig arbeidstid på inntil 37,5 timer i gjennomsnitt. Ved lønnsinnplassering vektlegges:. Realkompetanse, herunder relevant praksis o Markedshensyn o Forholdet til sammenlignbare stillinger. $ 4 Lønnsregulering - gjennomføring Forhandlinger om lønnstillegg gjennomføres en gang pr. år i henhold til forhandlingsordningen som avtales mellom Spekter og LO Stat. Det forhandles i overenskomstens del B om: Totalrammen for lønnsoppgjøret og fordelingen av potten, herunder: 2

6 . størrelsen på det generelle tillegget, o justering av lønnstabellen, o skifttillegget, o størrelsen på beløpet som skal settes av til individuelle tillegg (rammen) o fordelingen av de individuelle tillegg innenfor lønnsgruppe 4, 5 og 6. Fordeling av individuelle tillegg for øvrig foretas av administrasjonen etter drøfting med foreningen. Drøftingsgjenstand bør hovedsakelig være prinsipper og kriterier for ind ivid uell fordeling. Hvis den enkelte ansatte mener urímeligheter er tilstede som gir grunnlag for omvurdering av vedkommendes lønn kan tillitsvalgte på vedkommendes vegne ta saken opp. Vedkommende bør selv har søkt saken løst ved henvendelse til sin nærmeste overordnede. Foran de ordinære lønnsoppgjøt skal ledelsen og foreningene evaluere omfang og retning på de tilfeller hvor det enten er gitt lønnstillegg mellom oppgjørene eller hvor ansatutillitsvalgt har tatt opp situpersoners lønnsforhold. Evalueringen skal inngå som et element i utvíklingen av lønnspolitikken í OSL. $ 5 Utbetaling av lønn Lønnsavregning skjer den 20. i måneden. Lønnen skal være disponibel på den enkeltes bank- eller postsparebankkonto innen den 20. hver måned. Hvis denne dag faller på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen være tilgjengelig siste virkedaglør slike dager. Tillegget, jf. S 2, utbetales månedlig med et beløp tilsvarende 1112 av årsbeløp. Det kan foretas trekk i lønn etter nærmere fastsatte kriterier. Disse framgår av OSLs arbeidsreglement, jf. forøvrig AML S $ 6 Ansettelser Nye medarbeidere skal ansettes på prcve med 6 måneders prøvetid. lprøvetiden gjelder 1 måneds gjensidig oppsigelse. Etter utløpet av prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsesfríst på 3 måneder. Jf. forøvrig Arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsetting, oppsigelse og avskjed $ 7 Arbeidstidsbestemmelser 7.1 Arbeidstid Den alminnelige ukentlige arbeidstid er 37,5 timer i gjennomsnitt. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges itidsrommet mellom kl og kl og fordeles på ukens 5 første virkedager. Fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette drøftes med de ansattes organisasjoner. 3

7 Basert på kriteriene iarbeidsmiljøloven (AML) S 10-4, 5 og 6, skal den alminnelige ukentlige arbeidstid for skift-/turnusarbeid i gjennomsnitt ikke overstíge henholdsvis timer/uke og 33,6 timer/uke. Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid kan gjennomføres med inntil4s timer/uke og inntil 9 timer/dag. Arbeidstakere som pålegges tjeneste iform av delt dagsverk, kompenseres med kr 250,- pr. arbeidsdag. Arbeidstakere som må møte frem flere enn to ganger pr. arbeidsdag kompenseres med ytterligere kr.450,- pr. fremmøte. For turnusarbeider er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gjelder ikke ved delt dagsverk. 7.2 Helge- og høytidsdager 1. og 17.mai,1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er normalt fridager dersom tjenesten tillater. Dersom tjenestlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag samt pinse-, jul- og nyttårsaften. 7.3 Overtid/mertid Pålagt overtidsarbeid skal innskrenkes til det minst mulige. Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning, men søkes fordelt på en slik måte at det ikke blir for stor belastning for den enkelte. For ansatte med redusert arbeidstid i hht Arbeidsmiljølovens $ 14-2 nr.4 og for deltidsansatte, kompenseres pålagt ekstraarbeid med ordinær timelønn. Pålagt ekstraarbeid ut over overenskomstens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid kompenseres også for disse ansatte som overtid (ifr. S 7.1). Pålagt overtidsarbeid, jfr forannevnte regler, kompenseres slik: Timelønn tillagt 50 o/o for perioden kl , mandag til fredag. Timelønn tillagt 100 o/o for perioden kl , samt for lørdager og søndag Timelønn tillagt 150 o/o for helge-/høytidsdager, og etter kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Pålagt overtidsarbeid godskrives med minst 2 timer så fremt overtidsarbeidet ikke finner sted i direkte tilknytning til ordinært arbeid/annen vakt. Pålagt overtidsarbeid på ukefridag/turnusfridag kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse (1 00%). Pålagt opparbeidet overtid kan, etter avtale mellom arbeidstaker og arbeídsgiver i det enkelte tilfelle, avspaseres time for time. I tillegg til avspaseringen har arbeidstakeren i slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og ove rtid s godtgj ø re lse (ove rtid sti I leg g evt. forh øyet overtid sti I leg g ). 4

8 $ 8 Reiser i bedriftens tjeneste Utgifter til reise, diett og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes i henhold til satsene og legitimasjonskrav som gjelder i Statens reiseregulativ. $ 9 Overgang til lavere lønnet stilling på grunn av sykdom m.v. En arbeidstaker som på grunn av sykdom må gå over i lavere lønnet stilling i OSL, beholder sin lønn som en personlig ordning. Fører yrkesskade til at en arbeidstaker må overføres til en lavere lønnet stilling OSL, beholder han den tidligere stillings lønn. Dersom medarbeidere på grunn av helse-/aldersmessige årsaker ønsker å blifritatt for regelmessíg turnusarbeid, skal dette søkes imøtekommet dersom tjenesten ligger til rette for det. S 10 Lønn under sykdom Arbeidstaker som har tiltrådt tjenesten har rett til 52 uker med full lønn under sykdom, uavheng ig av folketrygd lovens in ntektsbeg rensn i ng. Retten tilfull lønn opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. I den lønn som arbeidstaker får utbetalt, skal det gjøres fradrag fra offentlige pensjons- og trygdeytelser. Dersom slike pensjons- eller trygdeytelser blir innvilget for et tídsrom tilbake, hvor lønn under sykdom eller yrkesskade allerede er utbetalt, kan OSL for dette tidsrommet kreve refusjon av pensjons- eller trygdeytelsene til dekning av lønn som er utbetalt under sykefraværet. S f f Lønn under fødsels- og adopsjonspermisjon Når en som er ansatt og som har tiltrådt stillingen er borte fra arbeidet med rett til fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensn ingen). Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert ytelse i h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende. Den som har hatt fødsels- eller adopsjonspermisjon får ikke rett tilfravær med full lønn ved ny fødsels- eller adopsjonspermisjon før vedkommende har vært i aktiv tjeneste igjen iminst 1 måned. Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens $ 12-3 skal sikres 2 uker (10 dager) fri med full lønn. Permisjonen avvikles normalt i løpet av de to første ukene etter hjemkomst. For omsorgspermisjon gis 1 av ukene innenfor rammen av velferdspermisjon. 5

9 Dersom barnet er dødfødt eller dør ifødselspermisjonstiden gis moren permisjon med full lønn i inntil 33 uker, eventuelt inntil 6 uker av den gjenværende permisjonstiden på 43 (52 uker) dersom barnet dør etter den 27. uken av fødselspermisjonen. Lønn utbetales som ved fødsels- og omsorgspermisjoner. Arbeidstaker som jobber hel dag og som ammer sitt barn, har rett til fri med full lønn i inntil 2 timer pr. dag. Kvinne som arbeider mellom 213 og hel dag, og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn i inntil 1 time hver dag. S 12 Lønn under barns og barnepassers sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 àr, gis rett til tjenestefri med full lønn uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser om inntekstbegrensning, i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, for nødvendig tilsyn med barnet når barnet er sykt, eller den som har omsorg for barnet er syk. Arbeidstakere med funksjonshemmede, kronisk-, eller livstruende syke barn under 16 år, gis tjenestefri med full lønn, uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser om inntektsbegrensning, i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Aldersgrensen gjelder ikke for syke utviklingshemmede "barn". S f 3 Lønn under repet sjonsøvelse Arbeidstaker med mer enn 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal være sikret full lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige. S f 4 Velferdspermisjoner Når viktige velferdsgrunner foreligger, bør arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med full lønn i inntil 3 uker, eller i inntil 6 uker med halv lønn, i kalenderåret. S 15 Fjernarbeid Fjernarbeid skal være frívillig og avtales skriftlíg. Forsikringsordninger rundt fjernarbeid skal være avklart. S 16 Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Avskrift fra A- overenskomst S 17 Overenskomstens ikrafttreden og var ghet Avskrift fra A- overenskomst. ol.o4.l - 3L

10 J tu o i ìj, f':ì' " r o Lr Ìi'.;

11 LØnnstabell pr. OI.O4.!4 Gr. Garantert minstelønn Garantert lønnsutvikling Stillinger på stige 6 35LztD, ,- 35LzLO,- 3761,40, , , , ,- Renholder, Bud Luft havnbetjent, Driftstekniker, Elektriker Qvrige stillinger uten krav til fagbrev Øv rige sti llinger m/krav til fagbrevbrev , ,- Nestvaktsjef, Fagansvarlig Mask. Tekn. Fagansvarlig landside, Driftskoo rdinator, Driftsope rat 6r d.s., Sikkerhetskoord., Renholdskoord., Elektrokoord. Ba nesyst., Te kn. do k.fo rv., Pla n ko nsu le nt, Sekretæ r, Regnska pssekretær, Konsulent ( løn n), Flyplassvert/- vertinne, lnfo.sekretær. AIS-konsulent , ,- Va ktsjef, B ra n n i nsp., D rift koo rd.t.tj., D rift si ng eniør, Driftsing. lt, Systemkons., Ved likeholdsplan 1., Arkivleder tekn.dok., Arkivleder, Opplæringsleder, lnformasj.kons., Oppl.-/persona lkons., Persona lkons., ln nkjøper, Senior matr.forv., Regnska pskons., Kontra ktsing., LØn ningssjef, Ma rkedskons./a na lytiker. Trafikkplan legger. AIS-konsulent mfagansvar , ,- Seksjonsleder, Forha ndl ingskons., Markedsa na l. / Økonom, Ma rkedsa na lytiker, Kontra ktsa nsva rlig, E iendomskons., Miljøkons., Juridisk rådgiver, Skatte- og avgiftsrådgiver. Garantert lønnsutvikling i stillinsssruppe 6 Fra ansettelse i stilling gis den enkelte minimum kr. 5000,- i lønnsutvikling pr. år inntil nivået for garantert lønnsutvikling er nådd. Garantert lønnsutviklins i stillínssgruppe 3, 4 os 5 Garantert lønnsutvikling oppnås innen maksimalt 6 år istillingen. 9

12 A.LI NNU IAötr,LL I-UKl\VII\UK.ANUAI I tr I LKNY I I ts.i LU (JLj Yù; Trinn b 7 B I B nde fra KR Brutto Dr ar BruttolØnn OU pr mnd pr daq Pr år Pr mnd pr år pr mnd ,10 873, , , ,10 879, , , ,10 B86, , , ,10 893, , , ,10 899, , r , j0 906, , , ,10 913, , I , j0 919, , , ,10 926, , , BB j0 933, , , ,10 939, , , ,10 946, , , ,10 953, , , ,80 960, , , ,80 968, , , ,80 977, , , ,80 986, , , ,10 996, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3BB 250 3BB OB j , , , r J0 I 088, , , j , , , j0 1108, , , ,10 I 118,00 I , , , , , , , ,60 B , , , ,80 I , , , ,40 B , , , , , , , ,80 B , , , ,70 I , , , ,70 B , , , ,90 B , , , ,90 I , , , ,70 I , , , , , , , ,30 I , , , J0 I , , , ,80 I , , , ,10 I , , , , , , , ,70 I , , , ,80 I , , , ,20 I , , BB , , , , , , , , BBl , , , , , , , , j , , , , , , , , , , , , , , , ,7 888,2 894,7 901,3 907 I 91 3 I ,9 941, ,7 995, , ,2 1 46,8 1 57,2 1 68, ,0 1245, I I 1 336,6 1352, , o , , , , I , , , , , , , , , , I 076,0 95, o I

13 A-L! NNÐIAötrLL I-TJKAVII\(JK.ANUAI Its IILKI\Y ItsI LTJ LJ(, Yö Trinn oo B B4 B5 86 fra KR Brutto BruttolØnn ou or at or mnd or dao Pr år Pr mnd pr ar pr mnd , , , , , , , , , , , , , , , , r, , , , , , , , , I 035, , j0 1748, , , , , I 064, , BB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 7BB B5O , , r 314, ,70 B0B , , , , , , , , B4B , , , , B5O , , , , , , , , , , , rlaffn n 1 556, ,3 I 600,9 1623, , , , ,8 1874, ,6 1944, I 2310,3 2364, ,8 2 B

14 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 (Avínor) i Spekter området à r z}lt,den 19. og20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge vllo Stat vedrgrende overenskomst for område 3 (Avinor). Forhandlingene ble føttpâ grunnlag av hovedavtalens $ 7 femte ledd, protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 7. aprll2ol4 og protokoller fra de lokale forhandlingene. Tilstede: ForSpekter ^ Anne-Kari Bratten ForLO Stat Lise Olsen 1. Avslutning av de lokale forhandlingene Partene konstaterte at det ikke var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene. Partene er enig om å løse gienstående uenigheter slik: Vedrørende pensjon: Avinor vil gjennomføre en utredning for å kartlegge alternative tjenestepensjonsordninger og leverandører. Hensikten er å kunne vurdere fordeler og ulemper med dagens ordning opp mot alternativer for konsemet og alle ansatte. Utredningen vil gjennomfgres som en felles prosess i samarbeid med fagforeningene i konsernets selskaper og grundig behandles i tråd med lov og avtaleverk. Partene skal også vurdere lgsningen fra pensjonsutredningen som ble avtalt utredet i frontfagsoppgj 6ret. Avinor vil i overenskomstperioden ikke endre gieldende tjenestepensjonsordning, med mindre partene blir enige om noe annet. I Avinor og NTL Det gis et generelt tillegg på kr per år per årsverk med virkning fra 1. april 201,4. Tillegget inkluderer tillegg gitt i overenskomstens del A. Overenskomstens del B prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg 1. For endring i særavtaler og partsarbeid i perioden vises også til vedlegg 1. {ü DM L2

15 OSL og NTL Det gis et generelt tillegg på kr per år per årsverk med virkning fra 1. april Tillegget inkluderer tillegg gitt i overenskomstens del A. Alle faste skifttillegg i $ 2.l justeres med A,98 7o. Det settes av kr 438,- pr medlem til pott til individuell fordeling. LØnnstabellens satser for garantert minstelønn þkes med kr ,-, samt at denne og tabell for garantert lønnsutvikling blir justert i h.t. det generelle l6nnstillegget. for vinteransatte justeres tilsvarende en kostnad päkr 162 per medlem. Overenskomstens del B prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg 2. For endring i særavtaler og partsarbeid i perioden vises også til vedlegg 2. Overenskomstens del B giøres gieldende for perioden l. april 2014 til31. mars GjennomførÍng av forhandlingsresultatet De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført fpr vedtakelsen. 3. Svarfrist Svarfrist settes til torsdag 19. juni kl Øvrige bestemmelser Når det gjelder þvnge bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene. For Arbeidsgiverforeningen Spekter For LO Stat Anne-Kari Bratten Lise Olsen U& DM

16 Vedlegg I Endringer i overenskomsten: Nlrtt avsnitt under 6.1 For tumusarbeid er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gielder ikke ved bruk av delt dagsverk. 7.2 Nattillege Satsen økes fra kr 90,00 kr til kr 92,00. Pkt 8.1 og 8.3 Pinseaften tas inn på lik linje med Øvrige <<aftener>>. Ny LL8 Lærlinger (Dagens $ 18 blir $ 19.) Hovedmodellen for lærlingelønn tar utgangspunkt i 2 års videregående opplæring i skole og deretter 2 års læretid i virksomhet. Læretiden i virksomheten skal som hovedregel bestå av 5O Vo opplæringstid og 5A To verdiskapingstid. Det antas at verdiskapingsdelen er lavest i begynnelsen av læretiden og høyere mot slutten- Lønnen for verdiskapingen blir derfor å fastsette på en prosentvis skala over 2 år innenfor rammen av 5O Vo av nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten. Normalskalaen er: halvår skole To Innenfor denne rammen kan det i den enkelte virksomhet avtales en annen skala. Ved annen fordeling enn 50/50 mellom opplærings- og verdiskapingstid i.h.t. godkjente fagplaner, fastsettes satsene ut fra den aktuelle fordeling. Ansatte som ønsker å avlegge fagprpve i henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa $ 3-5 i sarnsvar med virksomhetens behov, får rettigheter i h.h.t. hovedawalen $ 44. For å sikre tilgang på lærlinger i virksomhetene anbefales det at de lokale parter drøfter tiltak som støtte til læremateriell, til oppholdsutgifter og til reise- og flytteutgifter. Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. For lærlinger som ikke består ordinær fagprgve, kan ny fagprpve avlegges etter lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa $ 3-4. Partene anmoder bedriftene om å inngå slik frivillig avtale mellom lærebedrift og lærling om forlenget læretid slik at ny prøve kan avlegges. Særavtale: Til AMl-avtalen: Nytt punkt 2 - Daglig og ukentlig arbeidstid Når lørdags- og søndagsdggnet hovedsaklig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pâ 12 timer eller mer, skal helgebelastning være sjeldnere enn annenhver helg. DM lå 74

17 hotokolltilførsler: I NTL-OSL vil understreke at det ikke er akseptabelt at forhandlingsprosedyren, og behovet for en lik regulering av grunnl6nn i konsernet medfører en underregulering av skifttilleggene i OSL. NTL-OSL mener Oslo Lufthavn AS bryter med overenskomstens g 2 Lønnssystemet,2.l generelt - om justering av skifttillegget. II NTL er meget skuffet over Avinors manglende vilje til å finne løsninger på trjemmevakt på helgedager og helgeaftener. Selv om timene skal inngå i timeregnskapet er det skuffende at arbeidsgiver ikke ser på omgiøring til hjemmevakt som en forringelse av vilkårene for den enkelte. Uenigheten om bruken og sammenblanding av hjemmevaktavtale og AML afiale vil NTL få vurdert juridisk. ü DM

18 Vedlegg 2 Endringer i overenskomsten: $ 7.1 Arbeidstid Nytt avsnitt: For turnusarbeider er minimum vaktlengde 4 timer. Dette gjelder ikke ved bruk av delt dagsverk. $ 7.3 Overtid/mertid Nytt avsnitt: Pålagt overtidsarbeid godskrives med minst 2 timer så fremt overtidsarbeidet ikke finner sted i direkte tilknytning til ordinært arbeid/annen vakt. Særavtale: Til AMl-avtalen: Nytt punkt 2 - Daglig oe ukentlig arbeidstid Når lørdags- og sgndagsdggnet hovedsakelig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pä 12 timer eller mer, skal helgebelastning være sjeldnere enn annenhver helg. De tre siste kulepunkter i dagens punkt 2 flyttes til nytt punkt 2. Dagens punkt 2 og etterfglgende oímummereres. Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert 2A.O Til forhandlingsprotokollen: Administrativ retningslinje av Se vedlegg. Saker som det skal jobbes med i perioden frem til årsskifte l4ll5: Lønnssystem som ivaretar fagarbeidere med hensyn til lønnsutvikling. o Forståelse og praktisering av Arbeidstidsavtalens regler om omdisponering. Arbeid i tariffperíoden 1) Partsarbeidet mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS og NTl-foreningene videreføres. Mandatet er: <<Suksess for Avinorkonsernet avhenger av at samfunnsoppdraget utføres på en god måte. Ulikheter i avtaleverket mellom Avinor og OSL fører til økt risiko for konflikt. For å minimere denne risikoen er NTL og Avinor/OSL enige om å etablere en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke fordeler og ulemper som finnes ved økt harmoniserin g av avtaleverket. DM ln 16

19 Til telltopp-avtalen: Kompensasjon etter <<Særavtale om tjeneste for Avinor på fieltoppstasjonen> økes fra kt til kr.400,- Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert 2A.A Hjemmevakt FNT: Det gjøres endringer i DEL A i særavtale <<Avtale om feilretting og hjemmevakt i flynavigasjonstjenesten>, sats for utrykning under pkt. 2 økes til kr 2500, Det anmerkes i varighetsbestemmelsen at avtalen er revidert Hjemmevaktsavtalen Nvrt 4.4 Omqiøring til hiemmevakt på høytidsdager Når en ansatt får endret en hel ordinær vakt i masterplan til hjemmevakt i masterliste/arbeidsplan, inngår den opprinnelige arbeidstiden i giennomsnittsberegningsperioden. Det beregnes ikke omregnet tid for trjemmevakt. Endringen giøres gjeldende med virkning fra O Arbeid i tariffperioden: Partsarbeidet mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS og NTl-foreningene videreføres. Mandatet er: <<Suksess for Avinorkonsernet avhenger av at samfunnsoppdraget utføres på en god måte. Ulikheter i avtaleverket mellom Avinor og OSL fører til Økt risiko for konflikt. For å minimere denne risikoen erntl og Avinor/OSL enige om å etablere en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke fordeler og ulemper som finnes ved økt harmonisering av avtaleverket. Arbeidsgruppen skal blant annet se på: - Avtalestruktur (overenskomst som er felles,lik eller liknende) - Lokalt handlingsrom - bruk av særavtaler - Regulering av ulempetillegg - LØnnssystem og lønnspolitikk, for eksempel hvordan like stillinger avlønnes i konsernet, former for lønnsjusteringer på individ og gruppe-nivå - Ordningenmedprestasjonssamtale - Hvordan lønnsmasse beregnes - Vurdere om det er grunnlag for å inngå avtale om OJT for flere enheter enn AFIS Arbeidsgruppen skal også undersøke mulighetene for redaksjonell forenkling av avtaleteksten. Frist for arbeidet er L5. Når arbeidet er sluttført, skal arbeidsgruppen skissere hvordan partene på best måte kan sikre god etterlevelse av overenskomsten.>> DM u L7

20 Arbeidsgruppen skal blant annet se på: - Avtalestruktur (overenskomst som er felles, lik eller liknende) bruk av særavtaler - Lokalt handlingsrom - - Regulering av ulempetillegg - Lønnssystem og lgnnspolitikk, for eksempel hvordan like stillinger avlønnes i konsernet, former for lønnsjusteringer på individ og gruppe-nivå - Ordningenmedprestasjonssamtale - Hvordan lønnsmasse beregnes - Vurdere om det er grunnlag for å innføre en ordning med OJT Arbeidsgruppen skal også undersøke mulighetene for redaksjonell forenkling av avtaleteksten. Frist for arbeidet er Når arbeidet er sluttført, skal arbeidsgruppen skissere hvordan partene på best måte kan sikre god etterlevelse av overenskomsten.>> DM 517s8 l,!t 18

21 Administrative retninoslinier for Oslo Lufthavn AS Omdisponerinq til natt Ved omdisponering av ansatte fra H16-turnus til H24-turnus skal det så tidlig som mulig føres dialog med den ansatte if.t. omdisponeringen. Dialogen skalomfatte både den ansattes villighet og omfang av nattevakter ved omdisponeringen. Avgjørende for arbeidsgivers beslutning er hensynet til driften. Ved oppsett av turnuser av kortere varighet (f.eks. ferieawikling), med flere nattevakter isnitt enn det som ordinært ligger ien helkontinuerlig turnus, kompenseres det med kr 92,- pr arbeidet time i ekstra nattgodtgjørelse i perioden kl Beløpet justeres i hht Avinors natt-tillegg. Stedfortreder Ansatte som er faste stedfortredere for lederstillinger (herunder nestvaktsjefer), tilkommer ikke stedfortredergodtgjørelse. Dersom de trer inn i lederstillingen for en periode på 1 måned eller mer, skal det foretas konstituering i stillingen. Røyk- oq brøvteleder Røyk- og brøyteledere skal i perioden de fungerer i rollen, kompenseres med lønnstillegg lik halvparten av lønnsforskjellen mellom nestvaktsjef og lufthavnbetjent Gardermo en, DM /1 19

22 Avtale om praktisering av Arbeidsmiljølovens kapitel {0, mellom Oslo Lufthavn AS og Norsk Tjenestemannslag 1. Avtalens parter og virkeområde Avtalen er inngått mellom Oslo Lufthavn AS og LO Stat/Norsk Tjenestemannslag (NTL) og gjelder for NTLs medlemmer i Oslo Lufthavn AS som arbeider skift og turnus. Avtalen skal bidra til tilfredsstillende drift ved Oslo Lufthavn. Ansatte som omfattes av avtalen plikter å delta i ordningen samt bidra til stabil drift av lufthavnen. Når lørdags- og søndagsdøgnet hovedsakelig dekkes opp ved bruk av ordinære vakter pà 12 timer eller mer, skal helgebelastningen være sjeldnere en annenhver helg. 2. Arbeid på søn- og helge- høytidsdager Med hjemmel iarbeidsmiljølovens S pkt. 4 (fagforening med innstillingsrett) er det enighet om følgende: Dersom det blir pålagt overtidsarbeid på ukentlig fridag på søndag, og den ansatte har utført ordinært arbeid foregående søndag eller skal utføre ordinært arbeid etterfølgende søndag, skal den ansatte kompenseres med en ny fridag på minimum I timers varighet. Fritiden skal awikles så snart som mulig. I tillegg skal det utbetales timelønn for hver arbeidet overtidstime. Når dette medfører arbeid på tre søndager i strekk, skal den fjerde søndag alltid være fri. Denne bestemmelsen går foran $ avsnitt i Arbeidstidsavtalen. a a Det gis 3 ekstra fridager pr. år med minimum 9 timers lengde som kompensasjon for gjennomsnittsberegning av helge- og høytidsdager som ikke er søndag. Partene er enige om at dette innebærer uendret turnusmønster på helge- /høytidsdager. Awikling av fridagene følger Ferielovens bestemmelser om fastsettelse og varsling. Ledere skal gi ansatte fri på helge- og høytidsdager så framt tjenesten tillater det, uavhengig av om fritiden er innarbeidet i arbeidsplan. 3. Arbeidstid a a Arbeidstid på 48 timer i løpet av 7 dager (AML S 10-5) kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden i en enkelt uke ikke overstiger 54 timer. Det kan utføres ordinært arþeid på inntil 13 timer. lnnføring av vakter over 9 timer på enheter som ikke har dette ved avtaleinngåelse, forutsetter avtale med tillitsvalgt. 20

23 a Det kan utføres samlet arbeidstid på inntil 16 timer forutsatt avtale med tillitsvalgt. Samlet arbeidstid ut over 13 timer kompenseres med timelønn tillagt overtidsgodtgjørelse (100%) tillagt en timelønn for minimum to timer, jf aml S 10-6, 8. ledd. Det gis kompenserende hvile på minst 11 timer i etterkant av arbeíd ut over 13 timer. 4. Overtid Partene er enige om at det kan arbeides overtid inntil 15 timer i løpet av 7 dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode pä 52 uker (AML S 10-6 (5)). Overtid ut over 200 timer skal først godkjennes av tillitsvalgt for den enkelte arbeidstaker. Overtidsarbeid etter ovenstående kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det (AML S 10-6 (7)). 5. Varighet Denneavtalengjelderf.o.m t.o.m , ogvidereforettårav gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 7 måneders varsel. Avtalen er revidert o Avtalen forutsetter årlig godkjenning av LO Stat innen utgangen av mars. Os o, For Oslo Lufthavn AS For Norsk Tjenestemannslag 2L

24 AVTALE MED NTL OM HJEMMEVAKT FOR ANSATTE VED OSLO LUFTHAVN AS 1. GENERELT 1.1 Avtale om hjemmevakt for ansatte ved Oslo Lufthavn AS (OSL) er inngått mellom OSL og NTL og regulerer hjemmevakttjeneste for personell i selskapet. 1.2 Hjemmevakttjenestens formål er å ha kvalifiserte arbeidstakere tilgjengelig for å kunne foreta nødvendig feilretting. Ansatte omfattet av denne avtalen skal etter behov kunne innkalles til aktivt arbeid for å kunne foreta nødvendig feilretting innenfor og utenfor den alminnelige arbeidstiden. Hjemmevakt i OSL skal i hovedsak legges utenfor arbeidstiden. Hvis det er behov for å legge hjemmevakt innenfor arbeidstiden, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Der hvor denne avtale gjøres gjeldende (fr. pkt. 2.1), er angjeldende arbeidstakere forpliktet til å utføre hjemmevakt. Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker for å delta i hjemmevaktordning når det foreligger helsemessige eller vektige sosiale årsaker. Hjemmevakten skal legges til rette på en slik måte at det ikke legges beslag på mer enn høyst nødvendig fritid for arbeidstaker. Denne avtalen er ikke ment å dekke hjemmevaktordninger som er kn tet til helkontinuerlig skifttjeneste. Avtalen er imidlertid ikke til hinder for at slike ordninger kan avtales separat i de tilfeller partene er enige om dette. Det kan besluttes at tilsatte med redusert arbeidstid og deltidsansatte skal delta i hjemmevaktordningen med et timetall og kompensasjon som fastsettes i forhold til den ansattes andel av full arbeidstid Hjemmevakt innebærer at vedkommende arbeidstaker innenfor et bestemt tidsrom (hjemmevaktsperioden) til enhver tid skal være tilgjengelig på telefon eller annet kommunikasjonsmiddel. Arbeidstakeren skal på anmodning yte bistand og så raskt som mulig rykke ut til aktiv tjeneste. Under enhver omstendighet skal arbeidstakeren kunne møte opp på arbeidsplassen og starte feilretting innen 2 timer etter varsling. Arbeidstakeren plikter å utføre tjenesten ved utkalling. "1.4. Når arbeidstaker utfører aktiv tjeneste i h.h.t. denne avtale, kan dette også foregå i den arbeidsfrie perioden (særavtale etter AML (3)) I de tilfeller hjemmevakt medfører at arbeidstaker ikke oppnår ukentlig fritid, jfr. AML S f 0-8 (2), med normalt ukeskille midnatt søndag/mandag, flyttes ukeskillet til midnatt lørdaglsøndag istedenfor. Den ukentlige fritid skalvære 36 klokketimer i gjennomsnitt, og ikke kortere enn 28 klokketimer (særavtale etter AML S 10-8 (3)) Når det uføres akt v fe lretting fra hjemmet via teknisk utstyr og/eller telefon, og som normalt ville ha medført utrykning, utbetales overtid (50%/100%) for den faktiske tid. Ordningen har som målsetting å sikre hurtige korrektive tiltak, samt bidra til reduksjon i 22

25 antall utrykninger med derigjennom reduserte kostnader for selskapet. Med feilretting i hjemmet forstås: - Direkte feilretting via teknisk utstyr i hjemmet som tidligere ville ha f ørttil utrykning - lndirekte feilretting ved at man rettleder andre personer via teknisk utstyr ogleller telefon og hvor alternativet ville ha vært utrykning. 2. FREMGANGSMÅTE VED INNFØRING OG OPPHØR AV HJEMMEVAKT 2.1. Arbeidsgiver vurderer behovet for hjemmevakt og avgjør etter at drøftinger er gjennomført:. om det skal opprettes hjemmevakt. hvem som skal inngå i hjemmevakten. tidsrommet og omfang av hjemmevakten. om hjemmevakten skal legges utenfor eller innenfor den alminnelig arbeidstid, eller om hjemmevakten skal Iegges delvis utenfor og detvis innenfor alminnelig arbeidstid. om en eventuelltidligere opprettet/eksisterende hjemmevakt skal opphøre, jfr. pkt Arbeidstaker skal ikke gå oftere hjemmevakt enn hver 4. uke. unntaksvis kan hjemmevakten være hyppigere ved enkelttilfeller og i tidsbegrensende perioder etter avtale med arbeidstaker. 2.2 Hvis arbeidsgiver ønsker å awikle en hjemmevaktordning, må det gis 2 måneders varsel før hjemmevakten kan falle bort. 2.3 Arbeidsgiver har ansvaret for å drøfte nødvendige prosedyrer vedrørende varsling og utkalling av arbeidstaker. 3. ARBEIDSPLAN 3.1 særskilt arbeidsplan for hjemmevakt skal utarbeides i samsvar med gjeldende overenskomst. I planen føres opp hjemmevaktens totale lengde og hvor stor del av den som regnes med i den alminnelige arbeidstid. Hjemmevaktordningen berører ikke reglene om oppsett og utarbeidelse av den del av arbeidsplanen som viser den alminnelige arbeidstid og fritid. Heller ikke skal aktiv tjeneste i forbindelse med hjemmevakt sees i sammenheng med dette. 3.2 Arbeidsplanens lengde skal være i samsvar med gjeldende lover og avtaler, og skal foreligge godkjenvfastsatt i samsvar med denne. 3.3 Vedrørende utarbeidelse av hjemmevaktplan og arbeidsplan for alminnelig arbeidstid og forholdet til ukentlig sammenhengende fritid vises til AML GODTGJØRING FOR HJEMMEVAKT Regulert pr Ved de enheter hvor hjemmevakt etableres (kfr. pkt. 2.1) gis godtgjørelse for utført hjemmevakt og for utrykning under hjemmevakt isamsvar med etterfølgende regler: 23

26 a) Hjemmevakt lagt utenfor alminnelig arbeidstid godtgjøres etter følgende satser pr.: Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 30 til 35 timer hjemmevakt pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 27,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 25 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 22,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. âr Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 20 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 17,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 15 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 12,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 10 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr. 87.Q49,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 7,5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. är Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på 5 timer hjemmevakt eller mer pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Oppsatt hjemmevaktplan med snitt på under 5 timer hjemmevakt pr uke godtgjøres med kr ,- pr. år Tillegget utbetales som et månedlig tillegg som fremkommer med å dele hjemmevakttillegget med 1 2. Kr ,- av tillegget er pensjonsgivende. For hjemmevakt lagt på bevegelige helligdager (fr. definisjonen i overenskomstens 5 7.4) gis et tillegg på kr. 878,- pr. tilfelle. b) Hjemmevakt lagt innenfor alminnelig arbeidstid godtgjøres med timelønn etter omregningsfaktor 1:5. Det gis et tillegg for hjemmevakt lagt innenfor arbeidstiden på kr ,- pr. mnd. Tillegget er pensjonsgivende. For hjemmevakt på bevegelige helligdager utbetales timelønn tillagt 130o/o for den beregnede tid. c) d) e) De faste satsene for hjemmevakt i pkt. a, den pensjonsgivende delen og hjemmevakttillegget på kr ,- pr. måned ipkt. b, reguleres årlig itilsvarende den prosentvise økningen av skifttilleggene i forbindelse med årlige B- forhandlinger, jfr. overenskomstens 5 4. Ulført hjemmevakt som ekstratjeneste utenfor oppsatt arbeidsplan, og den andel av hjemmevakt i oppsatt arbeidsplan som overstiger 35 timer pr uke, godtgjøres lik satsen for overtid (50%/100%) for det beregnede timetall (1:5). Utrykning under hjemmevakt godtgjøres lik satsen for overtid (50%/100%), med minstetid 2 timer (inkludert gang/reisetid). 24

27 Minstetidsberegning gjelder likevel ikke når arbeidet tar til mindre enn 2himer før oppsatt arbeidstids begynnelse eller i umiddelbar tilknytning til oppsatt arbeidstids avslutning. tølger flere utrykningsoppdrag etter hverandre brukes minstetidsberegningen for det etterfølgende oppdrag bare når det tar til senere enn 2 timer etter at det første oppdraget er påbegynt. Dette forutsetter at det første oppdraget er avsluttet og at arbeidstakeren er kommet hjem igjen. 4.2 Kompensasjon etter denne avtalen gis til alle arbeidstakere i selskapet med stillinger innenfor stillingsgruppe 6 til og med 3, uavhengig av hvorvidt stillingen er unntatt AML kap X. 4.3 Dersom tjenestebil ikke stilles til disposisjon for arbeidstaker på hjemmevakt, dekkes reiseutgifter ved utrykning tur/retur hjemsted/arbeidssted/oppmøtested i h.h.t. gjeldende overenskomst For de som inngår i hjemmevaktordningen dekkes p.t. inntil summen av abonnementsavgift for Telenor Basis abonnement for tradisjonell telefon og inntil Kr. 300,- i samtaleutgifter pr. kvartal. Når tjenstlige hensyn tilsier det kan også ISDNabonnement dekkes etter avtale med Avdelingssjef. Utgiftsdekningen følger skattereglene for trekkfri telefongodtgjørelse. Det er anledning til å benytte andre teleoperatører enn Telenor. 4.5 Arbeidstaker har krav på å opprettholde godtgjørelser i h.h.t. oppsatt hjemmevaktpfan etter reglene om lønn under sykdom i h.h.t. gjeldende overenskomst. 5. GYLDIGHET Denne avtalen erstatter avtale av 3f om hjemmevakt for ansatte ved Oslo Lufthavn AS og gjøres gjeldende f.o.m. 0f t.o.m Avtalen gjelder videre for I år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 3 måneders varsel. Gardermoen

28 Arbeidstidsavtale for Oslo Lufthavn AS (redigert iht. protokoll fra overenskomstforhand lingene pr ) S 1 Gyldighetsområde Avtalen gjelder ansattes tjeneste når denne er ordnet som skift og turnusarbeid Avtalen gjelder også for ansatte som normalt ikke utfører skift- og turnusarbeid når de gjør tjeneste som går inn i en oppsatt arbeidsplan. Merknad! Avtalen kommer ikke til anvendelse når ansatte deltar i annet arbeid som ikke er skíft- og turnusarbeid, som møter arbeidsgrupper og lignende. S 2 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Arbeidstiden i hovedferieperioden skal gjennomsnittlig ikke overstige 37 timer pr. uke. Perioden for gjennomsnittsberegning er 52 uker. Partene kan lokalt avtale en kortere periode, men ikke kortere enn 26 uker. Perioden fastsettes senest 2 uker før perioden begynner. S 3 Omfordeling av arbeidstid ved legeundersøkelse Gjennomgåelse av legeundersøkelse pålagt i forskrift anses som tjenesteutøvelse og skal normalt utføres innenfor alminnelig arbeidstid. Dersom dette ikke er mulig og legeundersøkelsen således må utføres i arbeidstakernes fritid, skal tiden for undersøkelsen kompenseres med tilsvarende fritid, og minst 2 timer. Kompensasjon for reisen til og fra legekontoret utbetales etter reglene om reiser i bedriftens tjeneste. Hvis legeundersøkelsen foretas på arbeidstakers ukefridag eller turnusfridag og dette er tvingende nødvendig, gis fri fra et dagsverk tilsvarende en normal arbeidsdags lengde. S 4 Arbeidsplan 26

29 Dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan i tråd med AML Arbeidsplanens lengde skal være minimum 4 uker, maksimum l-3 uker, og foreligge god(ent senest 3 uker før arbeidsplanen iverksettes. Tidspunktet for ukefridagens- og turnusfridagens begynnelse og slutt avmerkes på arbeidsplanen ved utarbeidelse. I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsplan skal det påses at arbeidet på natt, lørdag, søn- og helgedager fordeles mest mulig likt i turnusperioden på de ansatte som følger samme turnus-/skiftordning. For ansatte med særskilte arbeidsoppgaver kan ovenstående fravikes etter drøftinger med tillitsvalgte. Merknad! Ansatte med redusert arbeidstid, deltid og bare de som delvis er forutsatt å utføre vakttjeneste, fár i den grad det er mulig, fordelt den slags arbeid forholdsvis. S 5 Endringeriarbeidsplanen Mindre endringer i arbeidsplanen kan foretas etter drøftinger med stedstillitsvalgt. Når ansatte blir fritatt for oppsatt vakt på bevegelige helligdager, helgeaftener etter kl. L3.00 eller onsdag før skjærtorsdag etter kl. l-3.00, utbetales ikke kompensasjon når varsel om fritak er gitt minst 3 uker før den aktuelle vakt. Endringer av arbeidsplanen kan gjennomføres etter slik forutgående behandling, og med de frister, som er fastsatt for utarbeidelse av arbeidsplanen fifr. S 4). Ved endring av enhetens åpningstíd Ved endring i bemanningen som ventes å vare ut over 3 måneder (med mindre arbeidsplanperioden er kortere) Ved militærøvelser som krever store omlegginger og som varer ut over l_ uke S 6 Daglig fritid Arbeidstiden må ordnes slik at de ansatte får en arbeidsfri periode på minst l-l- timer mellom to arbeidsperioder, dog således at når det er nødvendig for en hensiktsmessig awikling av tjenesten kan den arbeidsfrie perioden gjøres kortere enn Ll- timer, men ikke kortere enn 8 timer. Det skal også legges vesentlig vekt på arbeidstakernes interesse med hensyn til lengden av den arbeidsfrie períoden. 27

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst mellom. Norsk Jernbaneforbund

Overenskomst mellom. Norsk Jernbaneforbund Overenskomst mellom CargoNet AS Terminaldrift AS RailCombi AS og Norsk Jernbaneforbund Overenskomsten gjelder fra 1. april 2014 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Prøvetid, ansettelse og

Detaljer

Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund

Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund Utkast av 30.5-2011 Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund 01.04.2010-31.03.2012 Side 1 Utkast av 30.5-2011 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde og omfang... 3 2. Ansiennitet... 3 3. Ansettelse

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2010 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2010 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2010 31.03.2012 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

Overenskomstens del A og B for teatre

Overenskomstens del A og B for teatre Overenskomstens del A og B for teatre SPEKTER OG LO-FORBUNDENE FAGFORBUNDET, NTL, MFO Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMSTENS DEL A OG B INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 8 I Overenskomstens omfang...

Detaljer

Deltidsansatte arbeidstakere og lærlinger omfattes av bestemmelsene dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

Deltidsansatte arbeidstakere og lærlinger omfattes av bestemmelsene dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & ITforbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon, og som er ansatt i foretak og virksomheter

Detaljer

OVERENSKOMST SPEKTER DEL A1 OG A2 2012-2014 SPEKTER OG LO-FORBUNDENE Overenskomstområde 10

OVERENSKOMST SPEKTER DEL A1 OG A2 2012-2014 SPEKTER OG LO-FORBUNDENE Overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & ITforbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon, og som er ansatt i foretak og virksomheter

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner 1. mai 2012 30. april 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 45 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 45 FORORD Stortinget samtykket den 13. juni

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINTITUSJONER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Del II Hovedavtalen Landsoverenskomst

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Forside: Nasjonalmuseet Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER 1. MAI 2014 30. APRIL

Detaljer

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2010 april 2012 TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer