3 millioner tonn produsert i Svea Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 millioner tonn produsert i Svea Nord"

Transkript

1 Bedriftsnytt Internmagasin for Store Norske Nr. 12, millioner tonn produsert i Svea Nord Matildamann Viggo Stensen sørger for at transporten av kullet ut av gruva fungerer effektivt og greit. Per Nilssen, gruvesjef Tidlig på onsdags morgen den 17. oktober passerte vi 3 mill tonn brutto produsert kull i Svea Nord. Dette er en milepæl som er verdt å feire. Normalt så feirer vi slike anledninger med kake for alle mann, men denne gangen skulle det vise seg å bli litt problematisk. På grunn av ombyggingen på kjøkkenet i Svea så viste det seg at vi manglet kaker. Derfor ble Samvirkelaget i Longyearbyen kontaktet og de sendt villig over andre godsaker. Kanskje like greit, da det i den siste tiden har vært mye kakespising grunnet produksjonsrekorder og andre anledninger. Pr. dags dato er det aldri blitt produsert mer kull i løpet av et kalenderår enn i Pr. 21. oktober tonn og det er det produsert 3,1 mill tonn totalt inneværende år. Dette er Husk å levere! Mange har ennå ikke levert inn personopplysningskjemaene til Personalavdelingen. Det er viktig at dette gjøres så snart som mulig. Rettsaken i Tromsø er nå avsluttet Dom i forsikringssaken etter brannen i Svea Nord kan ventes å foreligge før jul i år. De spørsmålene som er viktige for oss er blitt grundig fremlagt og belyst, og det er bra for saken vår, sier administrerende direktør Robert Hermansen.

2 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske planavdelingen og kommer dermed ikke som none overraskelse. Vi regner med at det ikke skal by på nevneverdige problemer å drive seg gjennom dette området. Videre innover i DT2 skal det være plankekjøring inntil vi kommer opp til monteringsstollen. Hvis alt går som planlagt skal DT2 være ferdig før demonteringa starter på strossa. foreløpige prognoser sier at DT2 med monteringsstoll og bakgeid er ferdig oppfart i månedsskiftet februar/mars At oppfaringa i DT2 har gått så fort er i seg selv en prestasjon, når en tenker på at de holder samme fart som strossas rekordproduksjon. Strossestiger Harald Eidsvåg tar seg en velfortjent kaffekopp. Han syns drifta har gått bra den siste tida. et resultat som vi har grunn til å være fornøyde med. Det at vi fremdeles har mer enn to måneder igjen av året gir grunnlag for en forventning om å klare målet som er satt, på 3,8 mill tonn i Både maskinene i gruva og belteanlegget har fungert meget godt den siste tida. Driftsforholdene har også vært gode både på oppfaringene og på strossa. I løpet av de siste dagene har vi imidlertid truffet på geologiske problemer på alle driftene. På strossa har vi drevet oss inn i den store forkastningen som starter ved TV14 i CT8 og som går ut nedenfor TV16 i CT6, se for øvrig artikkel som er skrevet av Master-student David Hovland. Det vil si at vi må drive ca 120 feltmeter eller ca tonn før den går ut. Før strossa kommer til enden på forkastningen i CT6 skal det injiseres for å lime sammen berget i og foran forkastningskanten. Dette arbeidet er allerede forberedt ved at injeksjonshull er boret og injeksjonsstaver er montert. I tillegg til injisering skal det også bygges ekstra med tre-pakker for å sikre at stabiliteten i området ivaretas. Til tross for geologiske utfordringer mener vi å klare å holde rimelig god produksjon i dette området også. Driving i forkasting betyr imidlertid en del steinkutting. Dette gir større belastning på strosseutstyret, noe som kan føre til mer driftsstopp enn det vi har vært vant med den siste tida. Når strossa har passert denne forkastningen skal forholdene være meget gode og vi regner med god produksjon. Vi antar at strossa er ferdig sikret og klar for demontering i første halvdel av mars I DT2 har vi også truffet på småforkastet berg og litt dårlige partier. Fremdriften blir dermed noe redusert. Dette problemområdet er forutsett av I H4 er det også truffet på et område med litt dårligere hengforhold enn det vi har vært vant med i det siste. Dette kan ha sammenheng med at vi nå begynner å nærme oss dalen i terrenget under breen som dekker gruva. Berget under daler er som regel mer forkastet og oppknust enn ellers. Som dere ser av kartutsnittet er det ikke mer enn 70 meter med overdekning på det laveste. Litt ugunstig er det at krysset H4/DT4 kommer midt under dalen. Dette er det imidlertid lite å gjøre med, vi får ta utfordringene etter hvert som de eventuelt kommer. Forhåpentligvis skaper ikke dette større problemer for driften. Fremdriften i H4 er hemmet på grunn av at vi har hatt en øking i sykefraværet den siste tiden. H4 er fremdeles lavest på prioriteringsrekkefølgen og må derfor lide når det mangler bemanning ellers i gruva. Imidlertid er det meget god inndrift pr. mann der inne. Det gjenstår nå ca 1300 stollmeter før krysset mellom DT4/H4 er ferdig til montering. Vi antar at vi er kommet dit i midten av februar Montering av nytt rør ytterst i H1 I løpet av de siste ukene har LNS gjort klart for montering av nytt A-rør oppe på Høganes. På grunn av setninger forårsaket dels av at breen beveger seg og dels av smelting under brannslukkingen i 2005, ble det gamle røret deformert og ødelagt. Nå har LNS

3 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske fjernet massene på toppen og ved sidene av det gamle røret. I tillegg er de ytterste 45 meter av gammelrøret demontert. Mandag den 22/10 kommer det en monteringsleder fra Viacon, som for øvrig også leverer røret, til Svea for å lede arbeidet med bygging av nytt rør. Årsaken til at vi ventet med dette prosjektet til denne tiden av året, er at det er først nå at fjelsiden ovenfor røret er stabilisert av frosten. Kartutsnittet viser terrengoverflaten under breen. Kotene viser hvor stor bergoverdekning som ligger over kullfløtsen. Både demontering og montering av nytt rør er ekstra utfordrende på grunn av at det går både signalkabler, høyspentkabel, vannrør og trykkluftrør gjennom A-røret. I samarbeid med LNS har vi imidlertid funnet løsning på dette. Ved god hjelp fra kløktige elektrikere har vi også unngått å måtte legge ut høyspenten mer enn en gang i løpet av dette prosjektet. Sture Kolberg hadde en ide som gjorde dette unødvendig. Flott! Vi regner med at det nye røret er ferdig montert i løpet av en drøy uke. Deretter skal det legges masser ved siden og over røret, før det bygges en voll på toppen som skal lede eventuelle skred til siden for åpningen. Skader og tilløp De siste ukene har vi hatt to skader med fravær og flere til dels alvorlige tilløp til skade. I gruva. Dette er en utvikling som bekymrer oss veldig. Felles for de fleste tilfellene er det at de uønskede hendelsene skjer under normale rutinemessige arbeidsoppdrag. Vi vet ikke hvorfor vi har en øking i antall hendelser nå, men de aller fleste skyldes dårlig oppmerksomhet og konsentrasjon. Dette er alvorlig! Vi har en lang produksjonssesong bak oss og flere har ikke hatt ferie i løpet dette året. I tillegg arbeider de fleste lange skift og lange arbeidsperioder. Om dette kan forklare at noen av oss mister fokuset på sikkerheten vet jeg ikke, men vi må alle gjøre det vi kan for å unngå flere skader. Dette er alles ansvar, både ledere og operatører. I tiden fremover vil det bli satt ekstra fokus på skadeforebyggende arbeid i gruva. Det vil bli foretatt flere sikkerhetsinspeksjoner. Ved alvorlige hendelser skal alle involverte i fellesskap delta i diskusjon for finne løsninger som medfører mindre risiko for at noe lignende kan skje igjen. Det skal fokuseres på sikkerhet i alle ledd og i alle operasjoner. Oppfordrer alle til å gå gjennom med seg selv eller sammen med andre, hva vi alle kan gjøre for å oppnå bedret sikkerhet på arbeidsplassen. Ryddighet og orden viktig for å forebygge skader og andre uønskede hendelser. Vi har i løpet av de siste dagene hatt en aksjon for å heve standarden i gruva. Vi syns resultatet er blitt bra. Nå gjelder det at alle bidrar til å holde standarden på dette nivået. Det er relativt enkelt hvis alle tar søppel og rask etter seg selv og kaster det i egnede beholdere. Hvis alle i tillegg behandler utstyret som om det var sitt eget og plasserer det etter bruk på sin vante plass, der andre kan forvente å finne det, så vil vi også oppnå en stor forbedring både effektivitetsmessig og sikkerhetsmessig. Oppfordring: hold fokuset oppe så vi unngår flere skader. Ledige stillinger Gruveavdelingen sendte for en stund siden ut en intern utlysing av ledig stilling som vikar for driftsingeniør og for stiger. Årsaken til at stillingene er ledige er midlertidig omstrukturering i avdelingen. Søknadsfristen for stillingene var satt til 12. og 22. oktober. Det har kommet inn 8 søknader til begge stillingene. Det er vi meget fornøyd med. Vi syns det er flott at mange ønsker nye utfordringer i selskapet. Utvelgelsen av de nye kandidatene vil skje i løpet av kort tid. SSM heter snart Oxbow Vår hovedsamarbeidspartner på kullsalg, SSM Coal i Rotterdam og Duisburg, er kjøpt opp av det amerikanske logistikk- og handelsselskapet Oxbow Carbon. SSM ble for mindre enn to år siden solgt fra tyske RWE i et såkalt management-buy-out. Dermed ble SSM selveid av ledelsen og rundt 30 ansatte. De har nå solgt selskapet 100 % til Oxbow som har hovedkontor i West Palm i Florida. Oxbow er mest aktive i det amerikanske markedet for petrolkoks, som er et biprodukt fra raffinering av råolje, og som er en stor og omfattende handelsvare ikke minst til metallurgisk industri. SSM er relativt små på dette i Europa, men store på andre karbonmaterialer. Oxbow har ikke hatt så mye aktivitet på kull i Europa, og derfor er dette to selskaper som passer godt til hverandre.

4 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske Bilder fra forkastningen da pallen og matilda n passerte. Ny forkastning påtruffet David Hovland, masterstudent Torsdag den 18. oktober ble en ny forkastning påtruffet på strossa. På dette tidspunkt stod strossa mellom tverrslag 14 og 15 i CT 8. Forkastningen traff først pallen, og vil bevege seg mot baken ettersom strossa driver seg videre nedover panelet. Retningen til forkastningen er beregnet til rundt 600 normalt på stollen. Dvs. at baken på strossa vil passere de siste delene av forkastningen midt mellom tverrslag 15 og 16 i CT6B. Kullfløtsen i Svea Nord er drøyt 60 millioner år gammel, og gjennom dette enorme tidsrommet har bergartene blitt deformert. Årsaken til denne deformasjonen finner vi på havbunnen midt mellom Grønnland og Svalbard. En rift i jordskorpa kalt den midtatlantiske ryggen presser glødende magma opp fra jordas indre, og dette resulterer i at ny havbunn blir dannet. Nydannelse av havbunn medfører at gammel havbunn presses vekk fra ryggen. Kreftene akkumulert i bergmassen som et resultat av denne prosessen, har vært årsak til deformasjon og bruddutvikling i Svea Nord. I dag finnes det teknikker for målning av krefter som opptrer i bergmassen. I Svea Nord er det gjort seks forsøk der størrelse og retning til spenninger (kraft/areal) er blitt målt. Resultatene av disse forsøkene er presentert i illustrasjon en. Hver måling viser retning og størrelse til største hovedspenning. Forkastningen som strossa pr. dags dato driver seg gjennom er en såkalt reversforkastning. Reversforkastningen er dannet som et resultat av at spenningene har overskredet bruddstyrken til bergmassen. Denne bruddaktiviteten har resultert i at kullfløtsen har blitt presset opp i hengen. Merk at retningen til reversforkastningen står 900 på hovedspenningsretningen til spenningsmåling B og B* i illustrasjon en. Illustrasjon to viser forkastningen sett fra pallen i CT8A mellom tv 14 og 13. Bildet viser en leirsteinskile omgitt av kull. Bildet øverst til høyre viser et vertikalsnitt av reversforkastninga sett nedover stollens retning. Under befaring ble det observert blanke glidespeil med leire i kontakten mellom leirstein og kull. Glidespeilet var

5 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske spesielt godt utviklet i soner merket med a) i illustrasjonen. Dette fordi brudd og skjærbevegelsen har skjedd langs dette planet. Soner merket med b) hadde antydning til glideplan, noe som antyder liten bevegelse langs disse planene. Bildet nede til høyre i illustrasjon nr 2 viser hvordan tuppen av leirsteinslaget har blitt bøyd oppover grunnet at skjærkreftene har hatt en varierende retning i dette området av forkastningen. Smånytt fra markeds avdelingen Den 10. oktober var det kake igjen. Da passerte vi 2 million lastede tonn på Kapp siden oppstarten den 6. juli. I tillegg kommer de rundt tonnene vi skipet ut i januar og februar. Planen er da å skipe rundt 1,15 millioner tonn mer, hvorav 1 million tonn av dette er solgt vare. Med et lager på nesten tonn for øyeblikket, ligger vi veldig godt an til å klare dette innen jul. Som sikkert noen har fått med seg fortsetter prisene på kull å stige til himmels. I går morges ble hovedindeksene notert rundt USD 110,- for kull med 6000 kcal. Det vil jo faktisk si at vi vårt kull er verdt USD 128,- år tonn levert Rotterdam, noe vi fikk bevist i går da vi solgte tonn til en finskeid papirprodusent i Tyskland for bare noen få dollar under dette. Det omsettes riktignok ikke mye kull på dette prisnivået ettersom de store kjøperne har sikret seg for året. Så litt teoretisk er det forsåvidt, men for all del, vi har is i magen og har rundt tonn usolgte tonn av det planlagte leveransevolumet i år. Klarer vi å selge det på dette prisnivået, så er det et betydelige ekstra millioner dollar som flyter inn i kassen vår. Riktignok må vi betale mye mer i frakt ettersom det nå ikke minst er de siste par måneders enorme økning i priser på sjøfrakt som er driver. Dette sammen med den vedvaremde enorme veksten spesielt i Kina og India. Forkastningen som strossa er i ferd med å drive seg gjennom presentert sammen med spenningsbildet i Svea Nord. Hverdagen i Gruve 7 Begge driftene i Gruve 7 går som normalt. I DT 6 er det to mann som driver på en høyde på ca 1,4m, og de gjør en kjempejobb, som alle her oppe i Gruve 7. I AT 12 er vi startet med splitting av pillarene. I dette panelet er det mellom og tonn kull. Ellers har vi store planer om utbedring av veien opp til Gruve 7. Sammen med dette arbeidet har vi også planer om å få flyttet ORV opp til Gruva slik at vi kan permitere det gamle anlegget på Nesset. Riving av daganlegget i Svea vest er godt i gang, og dersom styret samtykker i flytting, vil det bli fraktet over til Lyb, og montert opp i Gruve 7. Sist helg fikk vi over 2 bolterigger fra Svea, en av disse to vil bli satt i stand slik at vi kan få reboltet hele hovedstollen i gruva.

6 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske Nytt kull arbeidsledere ferdig Så var det klart for avslutning av Arbeidslederskolen. Etter de tilbakemeldinger som er kommet, har mange ledere fått nye verktøy for å gjøre en bedre jobb. Likeså har de fått en bekreftelse på at mye av det arbeidet som gjøres er godt. Avslutningen av kurset ble markert med en middag på Polarhotellet, med utdeling av vitnemål og god stemning. GRATULERE til dere alle! Geir Iversen, som mange i Store Norske kjenner fra Arbeidslederskolen, holder sin avslutningstale. Nils presenterer kundene våre Stadtwerke Braunschweig er det lokale energiselskapet i byen Braunschweig som ligger rundt tre timers norsk autobanekjøring sør av Hamburg. Byen som ligger tett opp mot den tidligere østtyske grensen, mellom Hannover og Magdeburg, har innbyggere. Selve kraftverksselskapet er et er 100 % kommunalt eid foretak, men de er en del av et sirlig nettverk med andre både offentlige og privateeide energiselskaper. Vi har hatt dem som en stabil og hyggelig kunde de siste årene. I år har vi gjort unna leveransene, som var to tonnere til Hamburg. Fra Hamburg er det god infrastruktur på jernbane, eller på lektere opp elven Elben og inn i kanalsystemene tilknyttet elvene Ems, Leine og Weser. Dette selskapet er langt eldre enn oss. Det har sitt forløp helt tilbake til 1851, da som leverandør av gass for belysning. Så ble det etterhvert gassog vanndistribusjon og i 1898 fikk de konsesjon til å bygge ut elektrisitet i denne byen som ligger vakkert til ved foten av Harz-fjellene. Denne trivelige byen ble omfattende ødelagt under 2. verdenskrig, og som mange andre tyske byer bærer store deler av sentrum preg av å ha blitt bygget opp veldig hurtig. Kommer ikke utenom fotball denne gang heller. Selskapets datterselskapt BS Energy en en av byens fotballklubb, Eintracht Braunschweig, hovedsponsorer. Klubben er en og annen sjelden gang oppe blant de store i Bundesliga. De ble faktisk tyske mestere i 1967, men rykket ifjor ned fra 2. Bundesliga til Regionalliga Nord. Jeg kan ikke huske eller google at noen nordmenn har spilt for klubben, men Arne Larsen Økland uttaler at han som Bayer Lever kusenspiller scoret karrierens flotteste mål i Braunschweig. Jeg tror klubbens største spiller må ha vært venstrebacken Paul Breitner som ble verdensmester i 1974 sammen med legender som Franz Beckenbauer og Gerd Müller. Ved siden av et par argentinere er trolig Breitner den eneste som har blitt verdensmester med nedbretta strømper og ufattelig stygg hårfrisyre! Påmelding til årets julebord Invitasjon til årets julebord er sendt alle ansatte. For at alle skal få muligheten til å bli med, arrangerer vi i år tre julebord i slutten av november og begynnelsen av desember. Fristen for å melde seg på er tirsdag 13. november. Samme dato er frist for innbetaling for de som skal ha med følge som ikke er ansatt i Store Norske. Redaktør: Terje Carlsen, Grafisk prod.: Eirik Berger (www.f45.no)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte Internavis for Store Norske Nr. 9 2012 Stoppet - og tenkte Etter en periode med flere småskader beordret administrerende direktør Per Andersson HMS timeout i Svea, Gruve 7 og Longyearbyen. - Vi har vedtatt

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember 2008 1 - Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s 12-13 NR.5-2008 Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR HÆHRE-GRUPPEN UTGAVE: 06/2013 DATO: 15.06.2013 HÆHRE MILJØSERTIFISERT Vi bidrar aktivt til å bevare miljøet! Hæhre Entreprenør er fra og med 30.05.2013 Miljøsertifisert iht.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Høna og eggene Hovde Hønseri ble startet av Geir Yngve Hovdes bestefar, Yngve Hovde, i 1976. I dag har eggprodusenten tre ansatte og noe periodehjelp gjennom året. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Detaljer

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan

Detaljer

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon Refleks 10 - Desember 2006 1 Årets vinter overgikk alle våre verste antakelser, sier regiondirektør i Mesta, Kjell Inge Davik Elektrisk natt i Oslo s 8-9 NR.10-2006 Motorvei på leirgrunn s 14-15 Miljøvennlige

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Tøffe tider i Barentsburg

Tøffe tider i Barentsburg Tøffe tider i Barentsburg Smakløs bivirkning Nytteløst å sortere Pause med suksess FOTO: BIRGER AMUNDSEN nr. 46-20. november 2009 Kontrasten mellom Longyearbyen og Barentsburg var en gang for ikke alt

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Norturas Columbi-egg. NettNå

Norturas Columbi-egg. NettNå NettNå Norturas Columbi-egg Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2010 Kjøttog eggprodusenten Nortura skal innen 2012 forbedre resultatet med to og en halv milliard kroner. 1500 arbeidsplasser

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport 2009. Divisjonene

Årsrapport 2009. Årsrapport 2009. Divisjonene Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Divisjonene Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskaper bygger og

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Sanitet. Fagblad. Redningstjeneste på Island

Sanitet. Fagblad. Redningstjeneste på Island Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 3-2010 Les også: Førstehjelpsberedskap i Afrika - East Africa Cup Slik planlegger du

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE

MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE S LUTTBRUKERNES OPPLEVELSER AV TV- OG INTERNETT TJENESTENE I JANUAR 2012 SKOVBAKKEN BORETTSLAG Hovedfunn... 2 Noen aspekter ved situasjonen... 3 Fungerer TV-pakken?... 5 Fungerer

Detaljer