3 millioner tonn produsert i Svea Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 millioner tonn produsert i Svea Nord"

Transkript

1 Bedriftsnytt Internmagasin for Store Norske Nr. 12, millioner tonn produsert i Svea Nord Matildamann Viggo Stensen sørger for at transporten av kullet ut av gruva fungerer effektivt og greit. Per Nilssen, gruvesjef Tidlig på onsdags morgen den 17. oktober passerte vi 3 mill tonn brutto produsert kull i Svea Nord. Dette er en milepæl som er verdt å feire. Normalt så feirer vi slike anledninger med kake for alle mann, men denne gangen skulle det vise seg å bli litt problematisk. På grunn av ombyggingen på kjøkkenet i Svea så viste det seg at vi manglet kaker. Derfor ble Samvirkelaget i Longyearbyen kontaktet og de sendt villig over andre godsaker. Kanskje like greit, da det i den siste tiden har vært mye kakespising grunnet produksjonsrekorder og andre anledninger. Pr. dags dato er det aldri blitt produsert mer kull i løpet av et kalenderår enn i Pr. 21. oktober tonn og det er det produsert 3,1 mill tonn totalt inneværende år. Dette er Husk å levere! Mange har ennå ikke levert inn personopplysningskjemaene til Personalavdelingen. Det er viktig at dette gjøres så snart som mulig. Rettsaken i Tromsø er nå avsluttet Dom i forsikringssaken etter brannen i Svea Nord kan ventes å foreligge før jul i år. De spørsmålene som er viktige for oss er blitt grundig fremlagt og belyst, og det er bra for saken vår, sier administrerende direktør Robert Hermansen.

2 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske planavdelingen og kommer dermed ikke som none overraskelse. Vi regner med at det ikke skal by på nevneverdige problemer å drive seg gjennom dette området. Videre innover i DT2 skal det være plankekjøring inntil vi kommer opp til monteringsstollen. Hvis alt går som planlagt skal DT2 være ferdig før demonteringa starter på strossa. foreløpige prognoser sier at DT2 med monteringsstoll og bakgeid er ferdig oppfart i månedsskiftet februar/mars At oppfaringa i DT2 har gått så fort er i seg selv en prestasjon, når en tenker på at de holder samme fart som strossas rekordproduksjon. Strossestiger Harald Eidsvåg tar seg en velfortjent kaffekopp. Han syns drifta har gått bra den siste tida. et resultat som vi har grunn til å være fornøyde med. Det at vi fremdeles har mer enn to måneder igjen av året gir grunnlag for en forventning om å klare målet som er satt, på 3,8 mill tonn i Både maskinene i gruva og belteanlegget har fungert meget godt den siste tida. Driftsforholdene har også vært gode både på oppfaringene og på strossa. I løpet av de siste dagene har vi imidlertid truffet på geologiske problemer på alle driftene. På strossa har vi drevet oss inn i den store forkastningen som starter ved TV14 i CT8 og som går ut nedenfor TV16 i CT6, se for øvrig artikkel som er skrevet av Master-student David Hovland. Det vil si at vi må drive ca 120 feltmeter eller ca tonn før den går ut. Før strossa kommer til enden på forkastningen i CT6 skal det injiseres for å lime sammen berget i og foran forkastningskanten. Dette arbeidet er allerede forberedt ved at injeksjonshull er boret og injeksjonsstaver er montert. I tillegg til injisering skal det også bygges ekstra med tre-pakker for å sikre at stabiliteten i området ivaretas. Til tross for geologiske utfordringer mener vi å klare å holde rimelig god produksjon i dette området også. Driving i forkasting betyr imidlertid en del steinkutting. Dette gir større belastning på strosseutstyret, noe som kan føre til mer driftsstopp enn det vi har vært vant med den siste tida. Når strossa har passert denne forkastningen skal forholdene være meget gode og vi regner med god produksjon. Vi antar at strossa er ferdig sikret og klar for demontering i første halvdel av mars I DT2 har vi også truffet på småforkastet berg og litt dårlige partier. Fremdriften blir dermed noe redusert. Dette problemområdet er forutsett av I H4 er det også truffet på et område med litt dårligere hengforhold enn det vi har vært vant med i det siste. Dette kan ha sammenheng med at vi nå begynner å nærme oss dalen i terrenget under breen som dekker gruva. Berget under daler er som regel mer forkastet og oppknust enn ellers. Som dere ser av kartutsnittet er det ikke mer enn 70 meter med overdekning på det laveste. Litt ugunstig er det at krysset H4/DT4 kommer midt under dalen. Dette er det imidlertid lite å gjøre med, vi får ta utfordringene etter hvert som de eventuelt kommer. Forhåpentligvis skaper ikke dette større problemer for driften. Fremdriften i H4 er hemmet på grunn av at vi har hatt en øking i sykefraværet den siste tiden. H4 er fremdeles lavest på prioriteringsrekkefølgen og må derfor lide når det mangler bemanning ellers i gruva. Imidlertid er det meget god inndrift pr. mann der inne. Det gjenstår nå ca 1300 stollmeter før krysset mellom DT4/H4 er ferdig til montering. Vi antar at vi er kommet dit i midten av februar Montering av nytt rør ytterst i H1 I løpet av de siste ukene har LNS gjort klart for montering av nytt A-rør oppe på Høganes. På grunn av setninger forårsaket dels av at breen beveger seg og dels av smelting under brannslukkingen i 2005, ble det gamle røret deformert og ødelagt. Nå har LNS

3 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske fjernet massene på toppen og ved sidene av det gamle røret. I tillegg er de ytterste 45 meter av gammelrøret demontert. Mandag den 22/10 kommer det en monteringsleder fra Viacon, som for øvrig også leverer røret, til Svea for å lede arbeidet med bygging av nytt rør. Årsaken til at vi ventet med dette prosjektet til denne tiden av året, er at det er først nå at fjelsiden ovenfor røret er stabilisert av frosten. Kartutsnittet viser terrengoverflaten under breen. Kotene viser hvor stor bergoverdekning som ligger over kullfløtsen. Både demontering og montering av nytt rør er ekstra utfordrende på grunn av at det går både signalkabler, høyspentkabel, vannrør og trykkluftrør gjennom A-røret. I samarbeid med LNS har vi imidlertid funnet løsning på dette. Ved god hjelp fra kløktige elektrikere har vi også unngått å måtte legge ut høyspenten mer enn en gang i løpet av dette prosjektet. Sture Kolberg hadde en ide som gjorde dette unødvendig. Flott! Vi regner med at det nye røret er ferdig montert i løpet av en drøy uke. Deretter skal det legges masser ved siden og over røret, før det bygges en voll på toppen som skal lede eventuelle skred til siden for åpningen. Skader og tilløp De siste ukene har vi hatt to skader med fravær og flere til dels alvorlige tilløp til skade. I gruva. Dette er en utvikling som bekymrer oss veldig. Felles for de fleste tilfellene er det at de uønskede hendelsene skjer under normale rutinemessige arbeidsoppdrag. Vi vet ikke hvorfor vi har en øking i antall hendelser nå, men de aller fleste skyldes dårlig oppmerksomhet og konsentrasjon. Dette er alvorlig! Vi har en lang produksjonssesong bak oss og flere har ikke hatt ferie i løpet dette året. I tillegg arbeider de fleste lange skift og lange arbeidsperioder. Om dette kan forklare at noen av oss mister fokuset på sikkerheten vet jeg ikke, men vi må alle gjøre det vi kan for å unngå flere skader. Dette er alles ansvar, både ledere og operatører. I tiden fremover vil det bli satt ekstra fokus på skadeforebyggende arbeid i gruva. Det vil bli foretatt flere sikkerhetsinspeksjoner. Ved alvorlige hendelser skal alle involverte i fellesskap delta i diskusjon for finne løsninger som medfører mindre risiko for at noe lignende kan skje igjen. Det skal fokuseres på sikkerhet i alle ledd og i alle operasjoner. Oppfordrer alle til å gå gjennom med seg selv eller sammen med andre, hva vi alle kan gjøre for å oppnå bedret sikkerhet på arbeidsplassen. Ryddighet og orden viktig for å forebygge skader og andre uønskede hendelser. Vi har i løpet av de siste dagene hatt en aksjon for å heve standarden i gruva. Vi syns resultatet er blitt bra. Nå gjelder det at alle bidrar til å holde standarden på dette nivået. Det er relativt enkelt hvis alle tar søppel og rask etter seg selv og kaster det i egnede beholdere. Hvis alle i tillegg behandler utstyret som om det var sitt eget og plasserer det etter bruk på sin vante plass, der andre kan forvente å finne det, så vil vi også oppnå en stor forbedring både effektivitetsmessig og sikkerhetsmessig. Oppfordring: hold fokuset oppe så vi unngår flere skader. Ledige stillinger Gruveavdelingen sendte for en stund siden ut en intern utlysing av ledig stilling som vikar for driftsingeniør og for stiger. Årsaken til at stillingene er ledige er midlertidig omstrukturering i avdelingen. Søknadsfristen for stillingene var satt til 12. og 22. oktober. Det har kommet inn 8 søknader til begge stillingene. Det er vi meget fornøyd med. Vi syns det er flott at mange ønsker nye utfordringer i selskapet. Utvelgelsen av de nye kandidatene vil skje i løpet av kort tid. SSM heter snart Oxbow Vår hovedsamarbeidspartner på kullsalg, SSM Coal i Rotterdam og Duisburg, er kjøpt opp av det amerikanske logistikk- og handelsselskapet Oxbow Carbon. SSM ble for mindre enn to år siden solgt fra tyske RWE i et såkalt management-buy-out. Dermed ble SSM selveid av ledelsen og rundt 30 ansatte. De har nå solgt selskapet 100 % til Oxbow som har hovedkontor i West Palm i Florida. Oxbow er mest aktive i det amerikanske markedet for petrolkoks, som er et biprodukt fra raffinering av råolje, og som er en stor og omfattende handelsvare ikke minst til metallurgisk industri. SSM er relativt små på dette i Europa, men store på andre karbonmaterialer. Oxbow har ikke hatt så mye aktivitet på kull i Europa, og derfor er dette to selskaper som passer godt til hverandre.

4 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske Bilder fra forkastningen da pallen og matilda n passerte. Ny forkastning påtruffet David Hovland, masterstudent Torsdag den 18. oktober ble en ny forkastning påtruffet på strossa. På dette tidspunkt stod strossa mellom tverrslag 14 og 15 i CT 8. Forkastningen traff først pallen, og vil bevege seg mot baken ettersom strossa driver seg videre nedover panelet. Retningen til forkastningen er beregnet til rundt 600 normalt på stollen. Dvs. at baken på strossa vil passere de siste delene av forkastningen midt mellom tverrslag 15 og 16 i CT6B. Kullfløtsen i Svea Nord er drøyt 60 millioner år gammel, og gjennom dette enorme tidsrommet har bergartene blitt deformert. Årsaken til denne deformasjonen finner vi på havbunnen midt mellom Grønnland og Svalbard. En rift i jordskorpa kalt den midtatlantiske ryggen presser glødende magma opp fra jordas indre, og dette resulterer i at ny havbunn blir dannet. Nydannelse av havbunn medfører at gammel havbunn presses vekk fra ryggen. Kreftene akkumulert i bergmassen som et resultat av denne prosessen, har vært årsak til deformasjon og bruddutvikling i Svea Nord. I dag finnes det teknikker for målning av krefter som opptrer i bergmassen. I Svea Nord er det gjort seks forsøk der størrelse og retning til spenninger (kraft/areal) er blitt målt. Resultatene av disse forsøkene er presentert i illustrasjon en. Hver måling viser retning og størrelse til største hovedspenning. Forkastningen som strossa pr. dags dato driver seg gjennom er en såkalt reversforkastning. Reversforkastningen er dannet som et resultat av at spenningene har overskredet bruddstyrken til bergmassen. Denne bruddaktiviteten har resultert i at kullfløtsen har blitt presset opp i hengen. Merk at retningen til reversforkastningen står 900 på hovedspenningsretningen til spenningsmåling B og B* i illustrasjon en. Illustrasjon to viser forkastningen sett fra pallen i CT8A mellom tv 14 og 13. Bildet viser en leirsteinskile omgitt av kull. Bildet øverst til høyre viser et vertikalsnitt av reversforkastninga sett nedover stollens retning. Under befaring ble det observert blanke glidespeil med leire i kontakten mellom leirstein og kull. Glidespeilet var

5 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske spesielt godt utviklet i soner merket med a) i illustrasjonen. Dette fordi brudd og skjærbevegelsen har skjedd langs dette planet. Soner merket med b) hadde antydning til glideplan, noe som antyder liten bevegelse langs disse planene. Bildet nede til høyre i illustrasjon nr 2 viser hvordan tuppen av leirsteinslaget har blitt bøyd oppover grunnet at skjærkreftene har hatt en varierende retning i dette området av forkastningen. Smånytt fra markeds avdelingen Den 10. oktober var det kake igjen. Da passerte vi 2 million lastede tonn på Kapp siden oppstarten den 6. juli. I tillegg kommer de rundt tonnene vi skipet ut i januar og februar. Planen er da å skipe rundt 1,15 millioner tonn mer, hvorav 1 million tonn av dette er solgt vare. Med et lager på nesten tonn for øyeblikket, ligger vi veldig godt an til å klare dette innen jul. Som sikkert noen har fått med seg fortsetter prisene på kull å stige til himmels. I går morges ble hovedindeksene notert rundt USD 110,- for kull med 6000 kcal. Det vil jo faktisk si at vi vårt kull er verdt USD 128,- år tonn levert Rotterdam, noe vi fikk bevist i går da vi solgte tonn til en finskeid papirprodusent i Tyskland for bare noen få dollar under dette. Det omsettes riktignok ikke mye kull på dette prisnivået ettersom de store kjøperne har sikret seg for året. Så litt teoretisk er det forsåvidt, men for all del, vi har is i magen og har rundt tonn usolgte tonn av det planlagte leveransevolumet i år. Klarer vi å selge det på dette prisnivået, så er det et betydelige ekstra millioner dollar som flyter inn i kassen vår. Riktignok må vi betale mye mer i frakt ettersom det nå ikke minst er de siste par måneders enorme økning i priser på sjøfrakt som er driver. Dette sammen med den vedvaremde enorme veksten spesielt i Kina og India. Forkastningen som strossa er i ferd med å drive seg gjennom presentert sammen med spenningsbildet i Svea Nord. Hverdagen i Gruve 7 Begge driftene i Gruve 7 går som normalt. I DT 6 er det to mann som driver på en høyde på ca 1,4m, og de gjør en kjempejobb, som alle her oppe i Gruve 7. I AT 12 er vi startet med splitting av pillarene. I dette panelet er det mellom og tonn kull. Ellers har vi store planer om utbedring av veien opp til Gruve 7. Sammen med dette arbeidet har vi også planer om å få flyttet ORV opp til Gruva slik at vi kan permitere det gamle anlegget på Nesset. Riving av daganlegget i Svea vest er godt i gang, og dersom styret samtykker i flytting, vil det bli fraktet over til Lyb, og montert opp i Gruve 7. Sist helg fikk vi over 2 bolterigger fra Svea, en av disse to vil bli satt i stand slik at vi kan få reboltet hele hovedstollen i gruva.

6 Bedriftsnytt nr. 12, Internmagasin for Store Norske Nytt kull arbeidsledere ferdig Så var det klart for avslutning av Arbeidslederskolen. Etter de tilbakemeldinger som er kommet, har mange ledere fått nye verktøy for å gjøre en bedre jobb. Likeså har de fått en bekreftelse på at mye av det arbeidet som gjøres er godt. Avslutningen av kurset ble markert med en middag på Polarhotellet, med utdeling av vitnemål og god stemning. GRATULERE til dere alle! Geir Iversen, som mange i Store Norske kjenner fra Arbeidslederskolen, holder sin avslutningstale. Nils presenterer kundene våre Stadtwerke Braunschweig er det lokale energiselskapet i byen Braunschweig som ligger rundt tre timers norsk autobanekjøring sør av Hamburg. Byen som ligger tett opp mot den tidligere østtyske grensen, mellom Hannover og Magdeburg, har innbyggere. Selve kraftverksselskapet er et er 100 % kommunalt eid foretak, men de er en del av et sirlig nettverk med andre både offentlige og privateeide energiselskaper. Vi har hatt dem som en stabil og hyggelig kunde de siste årene. I år har vi gjort unna leveransene, som var to tonnere til Hamburg. Fra Hamburg er det god infrastruktur på jernbane, eller på lektere opp elven Elben og inn i kanalsystemene tilknyttet elvene Ems, Leine og Weser. Dette selskapet er langt eldre enn oss. Det har sitt forløp helt tilbake til 1851, da som leverandør av gass for belysning. Så ble det etterhvert gassog vanndistribusjon og i 1898 fikk de konsesjon til å bygge ut elektrisitet i denne byen som ligger vakkert til ved foten av Harz-fjellene. Denne trivelige byen ble omfattende ødelagt under 2. verdenskrig, og som mange andre tyske byer bærer store deler av sentrum preg av å ha blitt bygget opp veldig hurtig. Kommer ikke utenom fotball denne gang heller. Selskapets datterselskapt BS Energy en en av byens fotballklubb, Eintracht Braunschweig, hovedsponsorer. Klubben er en og annen sjelden gang oppe blant de store i Bundesliga. De ble faktisk tyske mestere i 1967, men rykket ifjor ned fra 2. Bundesliga til Regionalliga Nord. Jeg kan ikke huske eller google at noen nordmenn har spilt for klubben, men Arne Larsen Økland uttaler at han som Bayer Lever kusenspiller scoret karrierens flotteste mål i Braunschweig. Jeg tror klubbens største spiller må ha vært venstrebacken Paul Breitner som ble verdensmester i 1974 sammen med legender som Franz Beckenbauer og Gerd Müller. Ved siden av et par argentinere er trolig Breitner den eneste som har blitt verdensmester med nedbretta strømper og ufattelig stygg hårfrisyre! Påmelding til årets julebord Invitasjon til årets julebord er sendt alle ansatte. For at alle skal få muligheten til å bli med, arrangerer vi i år tre julebord i slutten av november og begynnelsen av desember. Fristen for å melde seg på er tirsdag 13. november. Samme dato er frist for innbetaling for de som skal ha med følge som ikke er ansatt i Store Norske. Redaktør: Terje Carlsen, Grafisk prod.: Eirik Berger (www.f45.no)

Første kull fra Lunckefjell

Første kull fra Lunckefjell Internavis for Store Norske Nr. 10 2013 Første kull fra Lunckefjell Klokken 23.20 fredag 25. oktober 2013 kom det første lasset med kull ut av Lunckefjell. Det var Reidar Valjord som fikk æren av å gjøre

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 5 2013 Her skal kullet komme

Internavis for Store Norske Nr. 5 2013 Her skal kullet komme Internavis for Store Norske Nr. 5 2013 Her skal kullet komme A-stollen i H1 går 200 meter inn i Lunckefjell. Der inne ligger kullet klart for oppfaring videre inn i feltet. Foto: Per Ruud Her ser du utgangen

Detaljer

Innover i Lunckefjell

Innover i Lunckefjell Internavis for Store Norske Nr. 11 2013 Innover i Lunckefjell CM en er på vei innover i Lunckefjell. Foto: Bjarki Friis. - Vi har nå oppfart 550 meter i hovedstollene i Lunckefjell. Forholdene er som forventet

Detaljer

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene.

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene. Internavis for Store Norske Nr. 2 2012 Snart klart til ny start De siste månedene er ORV i Svea sjekket ned til hver minste mutter. Nå er ombyggingen straks ferdig og verket klart til ny oppstart. - Operatørene

Detaljer

Bildet viser hvor stuffene står

Bildet viser hvor stuffene står April 2007 Nummer 4 Strosseflyttet er i gang av driftsingeniør Leiv Sanden Selve sikringsarbeidene for demontering av strossa startet 22.03. Da ble det, i forrige Bedriftsnytt, mye omtalte Hueskernettet

Detaljer

Produkt- og markedsdirektør Aleksander Askeland opplyser at tidligere strosseflytt vil være positivt for salget i 2012.

Produkt- og markedsdirektør Aleksander Askeland opplyser at tidligere strosseflytt vil være positivt for salget i 2012. Internavis for Store Norske Nr. 4 2012 Stanser strosse D8 Strosseproduksjonen i D8-panelet stanses ved tverrslag 5 i DT8. Årsaken er stor mellomstein, vanskelige driftsforhold, lav tonnasje og stor slitasje

Detaljer

SIGMA H as Bergmekanikk

SIGMA H as Bergmekanikk H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H SIGMA H as Bergmekanikk RAPPORT vedrørende Analyse av mulig påvirkning fra ny parabolantenne ved EISCAT på gruvedriften i Store Norske Spitsbergen Grubekompanis

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 6 2013. Skatten i skapet

Internavis for Store Norske Nr. 6 2013. Skatten i skapet Internavis for Store Norske Nr. 6 2013 Skatten i skapet I et skap på hovedkontoret i Longyearbyen ble nettopp det funnet en bunke gamle kart. Dette er virkelig en skatt, sier Store Norskes kartekspert,

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 7 2013

Internavis for Store Norske Nr. 7 2013 Internavis for Store Norske Nr. 7 2013 «Grenseløst samarbeid» Grenseløst samarbeid eller GS, er blitt et begrep i Store Norske i løpet av sommeren. Det begynte med en kibb og fortsatte med to redningsaksjoner

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 5 2014 Strossa er på vei

Internavis for Store Norske Nr. 5 2014 Strossa er på vei Internavis for Store Norske Nr. 5 2014 Strossa er på vei I helgen ble de første delene av strossa til Lunckefjell losset på Kapp Amsterdam. Over 7.000 tonn utstyr er ventet til Svea de nærmeste ukene.

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Reisebrev 23.july Travemunde til Hannover 129nm. Totalt seilt 940nm.

Reisebrev 23.july Travemunde til Hannover 129nm. Totalt seilt 940nm. Reisebrev 23.july Travemunde til Hannover 129nm. Totalt seilt 940nm. Strekningen omfatter de første kanalene Elbe-Lubeck kanalen, Elbe-Seiten kanalen og deler av Mittelland kanalen frem til Hannover. Travemunde

Detaljer

Årets siste kullbåt ligger nå i Longyearbyen. Gruve 7 sørger for at Süd Chemie i Tyskland får kull til jul.

Årets siste kullbåt ligger nå i Longyearbyen. Gruve 7 sørger for at Süd Chemie i Tyskland får kull til jul. Internavis for Store Norske Nr. 13 2011 Gruve 7-kull til jul Årets siste kullbåt ligger nå i Longyearbyen. Gruve 7 sørger for at Süd Chemie i Tyskland får kull til jul. To hjullastere og alle tre lastebilene

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Vi eksperimenterer litt ute og, hva skjer med sølevann når vi filtrerer det gjennom en kaffefilter?

Vi eksperimenterer litt ute og, hva skjer med sølevann når vi filtrerer det gjennom en kaffefilter? Hei alle sammen Da er september også forbi, og ting som dagsrytme, grupper, faste aktiviteter begynner å sitte i hverdagen. Vi jobber mye med reglene våre, og snakker en del om hva vi skal gjøre når f.eks.

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Store Norske-styret til Svea

Store Norske-styret til Svea Internavis for Store Norske Nr. 1 2013 Lærer fra Gruve 7 De to første gruvearbeiderne fra Svea Nord er på plass i Gruve 7 for å skaffe seg erfaring fra drift på lave mektigheter. - Det er fint å få en

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 14 2010

Internavis for Store Norske Nr. 14 2010 Internavis for Store Norske Nr. 14 2010 Vil redusere støvflukt Store Norske skal investere 3,5 millioner i 2010 kroner for å redusere støvflukten fra det nye sorteringsanlegget ved Gruve 7. - Dette er

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte Internavis for Store Norske Nr. 9 2012 Stoppet - og tenkte Etter en periode med flere småskader beordret administrerende direktør Per Andersson HMS timeout i Svea, Gruve 7 og Longyearbyen. - Vi har vedtatt

Detaljer

La mæ få klar det sjøl!

La mæ få klar det sjøl! Arbeidsmiljøenheten La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd la mæ få klar det sjøl ERGONOMI OG PEDAGOGIKK Innhold Selvhjulpne barn gir færre belastninger for de voksne 3 Styr

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

Perseidene 2015 fra Norge

Perseidene 2015 fra Norge Perseidene 2015 fra Norge Av Birger Andresen, Trondheim Astronomiske Forening (www.taf-astro.no) 2015 antas å bli et godt år for den flotte meteorsvermen Perseidene, i hvert fall for de som bor så langt

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Laila Wirkola, og viser stolt fram den store tavla som henger godt synlig i hovedbygget på materiallageret.

Laila Wirkola, og viser stolt fram den store tavla som henger godt synlig i hovedbygget på materiallageret. Internavis for Store Norske Nr. 8 2012 God grunn til å smile Materiallageret i Svea er på god vei inn i Store Norske Huset. Med stor entusiasme jobbes det med måltall og 5S. Vi har jo funnet ut at dette

Detaljer

UKE 02 TEMA: EVENTYR/VINTER. DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 06/01 TV: Karen SAMLING. BURSDAGSSAMLING! Vi feirer at Magnus har blitt 2 år

UKE 02 TEMA: EVENTYR/VINTER. DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 06/01 TV: Karen SAMLING. BURSDAGSSAMLING! Vi feirer at Magnus har blitt 2 år UKE 02 TEMA: EVENTYR/VINTER DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 06/01 MV: Irene S TIRSDAG 07/01 BURSDAGS! Vi feirer at Magnus har blitt 2 år SSV: Karen ONSDAG 08/01 TV: Nina SM: Karen TORSDAG 09/01 TM:

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016 MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA Juni 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 22 30-31 mai 1.-3 Juni 23 6.-10 Juni Granitt friluftsuke med tursekk Skifer prosjekt Skifer friluftsuke med Tursekk Granitt prosjekt

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET April 2016

Månedsbrev REVEHIET April 2016 Månedsbrev REVEHIET April 2016 Viktige datoer i april: 4.april: HA MED DAG! 6.april: Foreldremøte 21.april: Storefot markerer Jørgen Moe's fødselsdag. Vi sykler til Åsstua 27.april: Natursti Andre viktige

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Observasjoner gjort de siste ukene:

Observasjoner gjort de siste ukene: Mission completed Etter tre uker i Aurangubad takker vi for oss og setter kursen østover mot Mumbai. Det er nesten litt trist å skulle reise herfra. Tre uker er ikke så lenge, men det føles som om vi har

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

I SEPTEMEBER HAR VI:

I SEPTEMEBER HAR VI: I SEPTEMEBER HAR VI: I år er temaet på Furukammen vann, og i september har vi hatt våre første temasamlinger. Sommerfuglene har sett hva som flyter og synker, vi har laget monstergrøt, vi har smakt på

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. Leiligheten vår ligger her i 3. etasje. Leiligheten var til

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Internmagasin for Store Norske Nr. 5, 2008

Internmagasin for Store Norske Nr. 5, 2008 Bedriftsnytt Internmagasin for Store Norske Nr. 5, 2008 juleferien sånn at vi kan ta fri fra 23. desember, sier gruvesjef Atle Brekken. - Bortsett fra de på verkstedet, da, legger han til. Der har Karl

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

På vei utover Adventfjorden. Kullkaia til høyre. Her kjører vi forbi flyplassen.

På vei utover Adventfjorden. Kullkaia til høyre. Her kjører vi forbi flyplassen. SVALBARD 31. AUGUST 4. SEPTEMBER Den 3. dagen hadde vi meldt oss på en båttur til Esmarkbreen og Barentsburg. Turen skulle opprinnelig gå med denne båten som heter MS Langøysund. På grunn av at det var

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 10. juli 2006 Tilbakeblikk på uke 27. Oslo Børs gikk mot strømmen i uke 27 ettersom den steg mens de fleste internasjonale børsene trakk ned. Hovedindeksen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Munnspillseminaret på Svalbard 4. 7. september 2008

Munnspillseminaret på Svalbard 4. 7. september 2008 Munnspillseminaret på Svalbard 4. 7. september 2008 NMf s sommerkurs/seminar i Longyearbyen, samlet 21 deltagere, 4 instruktører(inkl. I.A.Waagaard) og 11 partnere/foreldre. 36 personer var ingen dårlig

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hvem flytter ikke til Økern? Det er ikke tema for dette notatet, og må behandles separat som en del av Rehabiliteringsprosessen for Brøggers hus.

Hvem flytter ikke til Økern? Det er ikke tema for dette notatet, og må behandles separat som en del av Rehabiliteringsprosessen for Brøggers hus. Utvidet ledermøte 13.5.2015: Flytting til Økern Hvem flytter til Økern? Alle som jobber med fossiler, bergarter og mineraler. Både forskere, teknikere og studenter. Samt emeritis, gode venner og andre

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme.

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme. BoomBang BoomDans Forarbeid Forarbeidet er laget som et flertrinnsprosess, og skolen velger selv hvor mange trinn i prosessen de følger. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg

Detaljer

Sikringsnivå i gruver og bergrom Hvilket nivå kreves fra byggherre og hvilken levetid forventes?

Sikringsnivå i gruver og bergrom Hvilket nivå kreves fra byggherre og hvilken levetid forventes? Sikringsnivå i gruver og bergrom Hvilket nivå kreves fra byggherre og hvilken levetid forventes? Sivilingeniør Tom Frode Hansen Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Innhold Fastleggelse av krav - krav

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9 Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 4-2 0. 1 1. 2 0 0 9 Denne helgen er det klart for verdenscup i hjemlige omgivelser. I Vikingskipet lørdag og søndag skal det gås

Detaljer

Rapport: London 3 2015

Rapport: London 3 2015 Rapport: London 3 2015 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2014 ble det søkt om penger til restaurering av London 3 i Ny-Ålesund. Bygningen måtte både heves, restaureres utvendig

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Reisebrev fra Alaska:

Reisebrev fra Alaska: Reisebrev fra Alaska: 26. Juni 2013 sto fire reiselystne karer klare til avreise på Gardermoen, med nyinnkjøpt utstyr og våpen. Ett og ett halvt år med planlegging hadde kulminert i denne dagen og vi var

Detaljer

16. Mars 2011. Norges Geotekniske Institutt

16. Mars 2011. Norges Geotekniske Institutt Geologisk risiko ik ved tunnelbygging 16. Mars 2011 Roger Olsson Norges Geotekniske Institutt Bygging av tunnel Entreprenør Kontrakt med tilhørende mengde- beskrivelse og tegninger Rådgiver Risiko ved

Detaljer

Turdag. Turdag. Turdag 23. Juledager egen plan 30. Juledager egen plan

Turdag. Turdag. Turdag 23. Juledager egen plan 30. Juledager egen plan Tema:Jul og vinter Mandag Uke nr 49 DESEMBER 2014 Tirsdag 1 Uke nr 50 8. Onsdag 2 15. 16. Utedag i barnehagen 9. Uke nr 51 3. Torsdag 4 Kirkebesøk for de eldste barna 10 11 (bl. Baking) 17. 18. Bading

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Støtte til å bestemme selv

Støtte til å bestemme selv Rullator i trapp ! Hvert år får 70.000 nordmenn brudd som følge av fall i trapp, og 50 personer dør av å falle i trapp. % Dagens løsninger innebærer vanligvis å få de som sliter med trappa, til å flytte

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Tren sykkel på riktig måte!

Tren sykkel på riktig måte! 1 Tren sykkel på riktig måte! Hold riktig avstand. Skal du trene landevei sammen med andre er det visse ting du bør vite. For at du ikke skal belaste deg hardt er viktig at du ligger riktig plassert bak

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015

MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015 MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015 Tema: Juletradisjoner Vi har nesten de samme målene som i november. Hovedmål: Barna skal oppleve en koselig førjulstid, med tradisjoner, julefortellinger og juleverksted.

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer