Bibel og Praktisk Teneste (BPT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibel og Praktisk Teneste (BPT)"

Transkript

1 Andreårskurset Bibel og Praktisk Teneste (BPT) Innhald BIBEL OG PRAKTISK TENESTE (BPT) GENERELT OM KURSET MÅLSETTING Skolen si overordna målsetting Mål for Bibel og Praktisk Teneste Integrert leiarkompetanse UNDERVISNING OG VEGLEIING Temaområde i teoriundervisninga temaområde: Kristen tru og liv (70 t) temaområde: Leiaren i modning, vekst og utvikling (60 t) temaområde: Samfunn, kultur og religiøsitet (60 t) temaområde: Barn og ungdom (60 t) temaområde: Forkynning, sjelesorg og vegleiing (60 t) temaområde: Misjonsstrategi (90 t) Samtalebasert vegleiing PRAKSIS M/ VEGLEIING Mål med praksis Praksisstader og omfang Innhald og gjennomføring Oppfølging og vegleiing EVALUERING OG VITNEMÅL LITTERATURLISTE

2 Andreårskurset BIBEL OG PRAKTISK TENESTE (BPT) 1. GENERELT OM KURSET I kristne organisasjonar, i andre lagssamanhengar og i kyrkja er det stort behov for leiarar, både løna arbeidarar i ulike stillingar, og ikkje minst frivillige leiarar på ymse nivå. Mange elevar på ordinære bibelskolekurs har ønskje om å gå inn i teneste i kyrkje, misjon eller andre former for samfunnsengasjement. Men kva inneber ei slik teneste? Vil eg høve til dette? Vil eg makte dei utfordringar som slik teneste representerer? spør mange av desse unge. Ei undervisning om og røynsle frå praktiske tenestesituasjonar vil vere det beste grunnlag for å oppnå ei avklaring på dette feltet, som gjev frimod til å satse på slik teneste. Kurset Bibel og Praktisk Teneste (BPT) skal møte elevar med tenesteønskje som nemnt ovanfor med relevant kunnskap gjennom teoriundervisninga, og ein praksis som skal gje kunnskap om, kjennskap til og røynsle for kva slik teneste inneber. Slik skal kombinasjonen av teori og praksis kvalifisere for tenester i kyrkje, misjon og samfunn på ein meir spesifikk måte enn førsteårskurset på bibelskolen. Kurset siktar mot eit vidt og generelt tenestespekter, men har samtidig eit klårt fokus mot tre fordjupingsområde. Det er (1)barne- og ungdomsarbeid, (2)forsamlingsbygging og forsamlingsleiing og (3)forkynnarteneste. Andreårskurset byggjer på årskurset ved Bibelskolen Bildøy. Men eit år ved ein annan bibelskole, eller annan tilsvarande kompetanse, kan godkjennast som grunnlag for opptak til dette kurset. 2. MÅLSETTING 2.1 Skolen si overordna målsetting Skolen si overordna målsetting vil naturlegvis og gjelde andreårskurset. Den er følgjande: Bibelskolen Bildøy Bergen har som overordna målsetting å bevisstgjere for og gje grunnleggjande utdanning til ulike tenester i kyrkje, misjon og samfunn

3 2.2 Mål for Bibel og Praktisk Teneste Andreårskurset Bibel og Praktisk Teneste har som mål å utdanne leiarar, både til løna stillingar og til frivillig teneste, i kyrkje, misjon og samfunn. Med dette generelle målet for auga vil vi særskilt arbeide mot å utvikle leiarkompetanse som er spesielt relevant for teneste mellom barn og ungdom i forsamlingsbygging og forsamlingsleiing for forkynnarteneste Leiarkompetansen skal likevel vere så generell at den kvalifiserer for ei rekkje tenester, både løna og uløna, i kyrkje, misjon og samfunn. Med leiarkompetanse meiner vi både kunnskap, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt. 2.3 Integrert leiarkompetanse Kristen leiarkompetanse utviklast når relevant kunnskap, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt utgjer ein integrert samanheng i personen. 1 Kunnskap Undervisninga skal formidle eksakt og relevant kunnskap til desse temaområda: Kristen tru og liv. Relasjonsleiing. Samtidskunnskap og apologetikk. Barn og ungdom. Formidling og medvandring. Misjonsstrategi. Mentoring. 2 Dugleik Gjennom praksis skal elevane tileigne seg røynsle ved å gjere bruk av teorikunnskapane i konkrete praksissituasjonar og på denne måten tileigne seg dugleik (ferdigheter) til å utøve sjølvstendige leiarfunksjonar. 3 Haldningar og sjølvinnsikt Teori og praksis skal, gjennom målretta vegleiing, hjelpe den enkelte elev til realistisk sjølvinnsikt, slik at ein gjennom forståing av eigne evner og avgrensingar kan utvikle personleg tryggleik og sunne haldningar til seg sjølv som leiar, og i møte med menneske på tenestearenaene

4 3. UNDERVISNING OG VEGLEIING Elevane har seks bolkar med teoretisk undervisning fordelt gjennom skoleåret med tre bolkar om hausten og tre i vårsemesteret. Desse undervisningsbolkane utgjer til saman 450 undervisningstimar. Det blir då undervist i bibelfag og andre tenesterelaterte fag, slik det går fram av temaområda nedanfor. Undervisninga vil variere i form alt etter faget sin eigenart. Men mykje av undervisninga vil vere prosjektorientert og dels tverrfagleg. I dei bolkane elevane er på Bibelskolen, vil dei bli følgde opp gjennom ei samtalebasert vegleiing som siktar mot å gje hjelp til ei integrering av teoristoff og praksis, og til å bearbeide personrelaterte utfordringar. 3.1 Temaområde i teoriundervisninga 1. temaområde: Kristen tru og liv (70 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om Bibelen, hovudpunkta i kristen tru og etikk for leiarar. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om hovudtrekka i den bibelske forteljinga frå urhistoria til endetida. Ha kunnskapar om tekstar frå Det gamle og Det nye testamente som er relevante som grunnlag og mål for kristen teneste. Kjenne hovudtrekka i den tidlege kyrkja si historie. Kjenne til klassiske og aktuelle tekstanalytiske metodar og ulike måtar å forstå Bibelen på. Ha innsikt i og kunne drøfte sentrale tema frå Bibelen og truslæra som er relevant og aktuelle i den kristen tenestekvardagen. Ha kunnskapar om kristendomen si sjølvforståing som openberringsreligion. Kjenne hovudtrekka i den lutherske reformasjonen. Kjenne den apostoliske truvedkjenninga og kunne gjere greie for hovudtrekka i den evangelisk-lutherske truslæra, inkludert læra om den treeinige Gud, mennesket, og den kristne forsamlinga. Ha kunnskapar om etiske tilnærmingsmåtar (grunnlagsetikk) og då særskilt grunnlaget for kristen etikk, normer og verdiar. Kunne forstå og gjennomføre etiske resonnement og kunne drøfte etiske emneområde som er vesentlege i leiarutviklinga og tenesta

5 2. temaområde: Leiaren i modning, vekst og utvikling (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om kristen leiarskap og utvikle sine eigne føresetnader for å bruke relasjonskompetanse i leiarskap på ulike nivå i og mellom arbeidslag, organisasjonar og konfesjonar Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om kristen leiarskap, vekst og utvikling, inkludert forholdet mellom Gudsbilete og identitet. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for leiing og leiarskap. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader til å forstå og respektere andre menneske og deira religiøse, livssynsmessige eller etiske verdiar. Ha kunnskapar om og kunne bruka prinsippa for nåde- og nådegåvebasert teneste. Kunne forstå kva som skjer leiarar imellom i aktuelle situasjonar får tenestekvardagen, og kunne handtere konfliktar og utvikle samarbeide gjennom relasjonsleiing. Ha kunnskapar om urkyrkja, reformasjonen og vekkjingane. Ha kjennskap til aktuelle organisasjonar og konfesjonar, og kunne samanlikne nokre konfesjonelle utformingar av kristendomen. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader til å forstå menneske, meiningar, metodar og modellar frå andre arbeidslag, inkludert økumenikk. Ha kunnskapar om organisasjonspsykologi og utvikling. 3. temaområde: Samfunn, kultur og religiøsitet (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om nokre problemstillingar og sentrale omgrep som er viktige i arbeidet med samfunn, kultur og religiøsitet, ha kunnskapar om linjer i aktuell livssynsdebatt, og kunne presentere kristendomens lære, normer og verdiar for sine samtidige på ein relevant og aktuell måte. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om nokre filosofiske problemstillingar og sekulære livssyn. Kjenne dei idéhistoriske føresetnadene for dagens livssynsdebatt med vekt på sekularisering, pluralisme, modernitet, postmodernisme, fundamentalisme, fleirkulturell forståing, demokrati og toleranse

6 Ha innsikt i religions- og livssynsforhold i Noreg og utbreiinga av ulike religionar i verda. Kunne samanlikne og drøfte sentrale moment i aktuelle religionar og livssyn. Ha innsikt i korleis ulike religionar og livssyn uttrykkjer seg gjennom biletkunst, musikk, litteratur og arkitektur. Kunne gi Bibelens svar til intellektuelle, eksistensielle og historiske spørsmål menneske i vår tid stiller til kristen tro og liv og teneste. Kjenne og utvikle sitt eige livssyn, og kunne gjere greie for eigne val, normer og verdiar, på ein relevant og aktuell måte, i dialog med andre menneske. 4. temaområde: Barn og ungdom (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om utviklingspsykologi, ungdomskulturen og trusopplæring. Hovudmoment Eleven skal Ha innsikt i levekåra for barn og unge i Noreg i dag. Ha kunnskapar om personlegdom og personlegdomsdanning i lys av Bibelen. Ha kunnskapar om barn og unge si utvikling. Ha kjennskap til grunnleggjande barne- og ungdomspsykologi. Kjenne den aktuelle ungdomskulturen og kunne vegleie ungdom i deira søken etter hensikt, identitet og tilhørighet. Ha kunnskapar om trusopplæring i historisk og systematisk perspektiv. Kjenne verdiar, metodar og modellar som har vist seg hensiktsmessige gjennom ulike tider, inkludert Søndagsskolearbeid, Barne- og ungdomslag, Leirarbeid, Bibelgrupper, Konfirmantarbeid. 5. temaområde: Forkynning, sjelesorg og vegleiing (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om forkynning og undervisning, evangelieformidling og sjelesorg og vegleiing. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om forkynning og undervisning i Bibelen og i historia. Ha kunnskapar om kommunikasjonsteori, hermeneutikk og didaktikk

7 Kunne møte forskjellige målgrupper og formidlingssituasjonar på ein tenleg måte slik at den bibelske bodskapen når frå sendar til mottakar. Ha kunnskapar om kontekstualisering i Bibelen og i dag. Kunne gje ein presentasjon av evangeliet som er relevant og aktuell for andre menneske. Ha kunnskapar om grunnlag og forankring for kristen sjelesorg og vegleiing. Ha kunnskapar om samtaleteknikk. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for å lytte til og forstå andre menneske, samt kartlegge og løyse konfliktar menneske imellom. Kunne vegleie andre menneske i sentrale problemstillingar relatert til kristen tru og liv og teneste. 6. temaområde: Misjonsstrategi (90 t) Mål for temaområdet: Eleven skal kunne lese lokalsamfunnet der de er og leve diakonalt med i det, formidle evangeliet på ein relevant måte og bidra til å byggje ei kristen forsamling. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om den kristne forsamlinga (menigheten) i Bibelen og i dag. Ha kjennskap til åndelege ideal frå urkyrkja, reformasjonen og vekkjingane. Ha kunnskapar om kalls- og forsamlingsretten og kunne drøfta korleis denne kan nyttast på ein relevant måte i vår tid. Ha kunnskapar om prinsipp for åndeleg leiarskap i den kristne forsamlinga. Ha innsikt i organisering og administrasjon. Ha kjennskap til aktuelle, bibelske og praktiske prinsipp for vekst i den kristne forsamlinga og planting av nye forsamlingar. Ha kunnskapar om diakoni, og kunne inspirere til diakonale tiltak som er aktuelle i den lokale samanhengen. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for diakoni som livshaldning. Ha kunnskapar om Bibelens grunnlag for misjon, inkludert misjonens område og oppgåve. Ha kjennskap til misjon i Bibelen og i dag. Kunne drøfte spørsmål om misjon over landegrenser, inkludert forholdet mellom misjon og kulturpåverknad

8 Kunne drøfte spørsmål om misjon i ein fleirkulturell kontekst, inkludert forholdet mellom openberring og dialog. Kjenne nokre misjonsstrategiar, aktuelle modellar og verkemiddel for misjon. 3.2 Samtalebasert vegleiing I undervisningsperiodane, då elevane er på Bibelskolen, vil dei verta følgde opp gjennom samtalebasert vegleiing. Kvar elev vil få sin vegleiar (mentor) blant lærarane. I kvar undervisningsperiode vert det tilrettelagt for samtaletimar der det vert lagt vekt både på den faglege og personlege utviklinga. Målet med denne samtalebaserte vegleiinga er å bearbeide og sjå relasjonane mellom teori og praksis, bearbeida personrelaterte utfordringar, samtidig som dette skal formidle ei samtalemetodisk opplæring. På årsbasis vil denne delen utgjere 50 timar. 4. PRAKSIS M/ VEGLEIING 4.1 Mål med praksis Elevane skal i praksisperiodane få kjennskap til dei aktuelle praksisfelt, tileigne seg røynsle av å utøve praktisk teneste og på denne måte tileigne seg dugleik innan dei områda som er nemnde under pkt. 4.3: Innhald og gjennomføring jf pkt 2.3: Integrert leiarkompetanse. Utplassering i praksis er ein integrert del av den totale opplæringsplanen for elevane ved Bibel og Praktisk Teneste. Difor stiller Bibelskolen krav til elev og til ansvarlege ved praksisstader jf pkt 4.2: Praksisstader og omfang og 4.4: Oppfølging og vegleiing. 4.2 Praksisstader og omfang Praksis kan gjennomførast anten individuelt, to saman eller som team. Dei mest aktuelle praksisstadene vil vere ei forsamling eller ein kyrkjelyd, ein krins eller region i ein større organisasjon eller ein kristen internatskole. Praksisdelen vil vere på til saman 22 veker, tilsvarande 825 timar. Av denne delen vil 150 timar vere prosjektrelatert. Eleven har ikkje eit sjølvstendig praksisansvar, men vil ha ein overordna medarbeidar på praksisstaden som lokal vegleiar

9 4.3 Innhald og gjennomføring Elevane skal i praksisperiodane utvikle kunnskapar, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt under arbeid med følgjande temaområde: Organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling Elevane skal få kjennskap til den organisasjonsmessige samanhengen deira praksisstad har, og korleis dei ulike ledd i ein organisasjon fungerer frå lokalplan til sentralleiing. Med grunnlag i denne konkrete organisasjonen, skal elevane tileigne seg ei forståing av generell organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling, og tileigne seg eit oversyn over det organisasjons- og forsamlingsmangfald som tida i dag er prega av. Planlegging og organisering Misjonsstrategisk tenking, slik denne kjem til uttrykk på praksisstaden Planlegging og gjennomføring av ulike arrangement, som enkeltsamvær og større arrangement som leirar, weekendar o.l. Administrative rutinar Samarbeid og kollegaforhold i slik verksemd Formidling Å halde andaktar (her kan ulike verkemidlar nyttast). Korte bibeltimar, undervisningsopplegg for ungdom, konfirmantar Sjelesorg og vegleiingssamtaler Med røynsle frå den vegleiing eleven sjølv får gjennom samtalebasert vegleiing, skal eleven få trening i å samtale med andre om spørsmål av sjelesørgerisk karakter, og gje råd og rettleiing. 4.4 Oppfølging og vegleiing På praksisstaden skal kvar elev ha ein lokal vegleiar. Det vil vanlegvis vere ein av dei fast tilsette på praksisstaden. Det skal leggjast til rette for regelmessige samtalar, der ein drøftar både planlegging, gjennomføring og etterarbeid. På dette vil skal det skapast trygge relasjonar på praksisstaden, og vegleiar har ansvar for at oppgåvene elevane får, er i samsvar med skoleplanen. Når elevane er på bibelskolen i teoribolkane, skal nettopp røynsla frå praksisperiodane og drøftingane med lokal vegleiar vere tema i den samtalebaserte vegleiinga, jf 3.2. I samråd med lokal vegleiar skal elevane sette opp ein semesterplan for praksisperiodane haust og vår. Elevane fører loggbok med oppsummering frå praksis kvar veke. Denne loggboka er grunnlaget for vegleiingssamtalane både med lokal vegleiar og med lærar/ mentor ved Bibelskolen

10 Eleven er elev ved Bibelskolen også i praksisperiodane. Difor har vi følgjande fordeling av ansvar mellom Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste eller ansvarlige lærar/ mentor, og lokal vegleiar når det gjeld læraroppfølginga i praksis: Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og praktisk Teneste, skal godkjenne dei lokale vegleiarane som vert knytta til Bibel og Praktisk Teneste, og vil med det sikre at desse har relevant formal og/ eller real kompetanse til å ta medansvar for læraroppfølging i praksisopplæringa. Primært skal den lokale vegleiaren vera den som har det overordna ansvaret i det arbeidslaget eleven får praksisopplæring. Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste, skal kvalitetssikre læraroppfølginga i praksisopplæringa gjennom vegleiarmateriell (inkludert hjelp til planarbeid, bruk av loggføring som verktøy for relasjonsleiing, samtalebasert vegleiing), kurs ved Bibelskolen og personleg oppfølging av eksterne vegleiarar. Bibelskolen, ved ansvarlige lærer/ mentor, skal regelmessig kontakt med eleven under utplasseringa. Difor skal loggboka sendast til skolen kvar veke (elektronisk). Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste, skal ha regelmessig kontakt med elev og den ansvarlege ved praksisstaden og besøke praksisstaden når eleven/ lokal vegleiar har behov for det. Lokal vegleiar skal halda regelmessige samtalar med eleven i praksisperiodane, der ein drøftar både planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Lokal vegleiar skal sjå til at oppgåvene elevane får i praksisopplæringa, er i samsvar med skoleplanen/ opplæringsplanen for Bibel og Praktisk Teneste. Lokal vegleiar skal setta opp semesterplan for praksisperiodane haust og vår, i samråd med eleven. Semesterplanar skal godkjennast av Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste. Tema og problemstillingar for prosjektarbeida i tilknyting til praksis, skal velgast innan læreplanen si ramme og godkjennast Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste. Eleven får innføring i oppgåveskriving under ei av teoribolkane ved Bibelskolen. 5. EVALUERING OG VITNEMÅL Eleven skal føre loggbok i praksisperiodane. Loggbok vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Eleven skal gå til samtalebasert vegleiing hjå lokal vegleiar og lærar/mentor ved Bibelskolen i opplæringstida. Her vil lokal vegleiar og lærar/ mentor ved Bibelskolen kontinuerlig vurdere eleven sine erfaringar og utvikling i forhold til tenesta og målformuleringane i læreplan for Bibel og Praktisk Teneste. Samtalebasert vegleiing vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven

11 Eleven skal gjennomføre to prosjektarbeid, som skal ha tilknyting til praksis. Prosjektoppgåvene vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Eleven skal, i avslutningsfasen av året, levere ein rapport som beskriv og vurderer praksis. Har skal eleven vurdere eiga erfaring og utvikling i forhold til tenesta og målformuleringane i læreplan for Bibel og Praktisk Teneste. Denne rapporten vert lagt til grunn for ein avsluttande samtale med mentor ved Bibelskolen. Den avsluttande samtalen og rapporten inngår som ein del av grunnlaget for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Etter fullført kurs får elevane tildelt vitnemål. Dette uttrykkjer hovudemna i undervisninga, praksisstad og omfang og tema for prosjektoppgåvene. Det vert nytta karakteren godkjent/ikkje godkjent

12 6. LITTERATURLISTE Denne litteraturlista er relevant til dei ulike temaområdene Stoffet er av ulik karakter, og det vil bli nytta på ulikt vis i undervisninga. Delar av det vil ein arbeide grundig med, mens ein del titlar er å forstå som ressursar som elevane har tilgang til etter behov. Ved semesterstart vil elevane få vegleiing i bruk av den aktuelle litteraturen. Chapman, G. mfl: Trygge og glade barn. Cloud, H. og Townsend, J.: Ta kontroll i eget liv Elstad, G.: Sammen i tjenesten Eriksen, T. H.: Flerkulturell forståelse Evenshaug, O. og Hallen, D.: Barne- og ungdomspsykologi Gustavsson, S.: Kristen med god grunn. Hallaråker, K.J.: I gode og onde dager Heiene, G. og Thorbjørnsen, S. O.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk ImF.: Bedehushåndboka Kleppa, J., Lie, A. og Hjelset, I.: I Herrens tjeneste Malm, M.: Veivisere. Mæland, J. O. (red.): Konkordieboken Nordlander, A.: Hellighetens gjenoppdagelse Olavsrud, O. M.: Der du er. Redse, A.: Mennesket i Guds verden Romarheim, A.: Ny tid, ny religiøsitet, ny misjon Schvartz, Chr.: Naturlig kirkevekst Schvartz, Chr. : Nådegavetesten. Sjåstad, E.: Vi forkynner Kristus Skottene, R. og Søvik, O.: Nådegavene, menighetens arbeidsutrustning Sweeten, G. R.: Lytte til hjertene

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Veke Kompetansemål i læreplan Kva gjer me? Vurdering Grunnleggande ferdigheiter. Samtale og diskusjon. Forelesing. Oppgåver

Veke Kompetansemål i læreplan Kva gjer me? Vurdering Grunnleggande ferdigheiter. Samtale og diskusjon. Forelesing. Oppgåver Årsplan 2016-2017 Fag: KRLE Trinn:8 Lærarar: Bjørg Marit Notland, Lise Haukaas, Ellen Salomonsen Val og verdiar: Kjærleik til visdom. Kven er du? Familie og venner. Rett og gale. Veke Kompetansemål i læreplan

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering /

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid haustferie

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid haustferie Årsplan i RLE for 7. årssteg 2010/2011 På Helland skule held vi på å skifte ut læreverket i faget, og det nye verket som 5. og 6. årssteg nyttar, er i skrivande stund ikkje ferdigstilt frå forlaget for

Detaljer

2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk

2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk 2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk Emnekode: 2RLE5101-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen sspesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er et

Detaljer

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Tidsrom Emne (jfr. læreverk) 33-36 Å undre seg, å tru, å tenkje Kompetansemål (frå Kunnskapsløftet) Presentere nokre viktige filosofar og diskutere deira idear.

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk 2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk Emnekode: 2RLE171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Årsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 9. klasse

Årsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 9. klasse Årsplan Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 9. klasse 2017 2018 Faglærer: Runar Haarr Timetal: 1t pr. veke. Læreverk: Under same himmel 2 Side 1 av 6 Arbeidsmåtar i faget: Utvikle faglig innsikt,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp NYSKAPING Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 60 stp Justert februar 2012 1 Studieplan Nyskaping Studiet er ei årseining på 60 stp. Eininga kan takast alleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga. Ola Svein Stugu 15.10.

Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga. Ola Svein Stugu 15.10. Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga Ola Svein Stugu 15.10.2009 Min tese: Historie er viktig Historia ikkje er nøytral

Detaljer

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Tid (veke) Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsm åte 33 34 Islam Vil variere arbeidsmåtar. Skal fylle på årsplanen etter kvart Vurdering Vil bruke ulike vurderingsmåtar og

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Haust ferie i veke 40

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Haust ferie i veke 40 Årsplan i RLE for 6.årssteg Læreverk: Fram til haustferien nytta vi det gamle læreverket «Bruene 6». (Veke 34-39 på årsplanen) Etter haustferien tok vi i bruk «inn i livet 6». Veke Emne Mål Metode Tidsbruk

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN FAG: KRLE. Trinn: 8. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN FAG: KRLE. Trinn: 8. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: KRLE Trinn: 8. trinn Formål med faget: - bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt og gi rom for dialog - gi rom for undring og refleksjon

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Årsplan KRLE 10. Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke. Period e

Årsplan KRLE 10. Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke. Period e Fag: KRLE Klasse: 10 År: 2016/2017 Faglærar: Magnus Stokke Period e Emne Kompetansemål Kjelde Arbeidsmåtar/ Vurdering 34 37 Val, ansvar, utfordringar Presentere noen betydningsfulle filosofar og diskutera

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Årsplan for KRLE, 6. trinn

Årsplan for KRLE, 6. trinn Månad Emne Kompetansemål, L06 august Filosofi og Forklare kva etikk etikk og filosofi er september Fortelje om Platon og Aristoteles, diskutere nokre av ideane deira aktuelle filosofiske og etiske spørsmål

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Lærar: Eva Madeleine Buer

Lærar: Eva Madeleine Buer FAGPLAN Lærar: Eva Madeleine Buer Fag: KRLE Trinn: 9 Periode: 2016/2017 Kompetansemål Lærestoff/Tema Arbeidsmetode Vurdering Tid Buddhisme, og aktuelle hendingar Forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 1 Lesing Grunnleggjande lese- og skriveopplæring med fokusering på førebygging av lese- og skrivevanskar. Leseverkutstilling som viser noko av utviklinga av lese- og skriveopplæringa det siste hundreåret.

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2017-2018 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Åse Hagesæter og Elin Monstad Johannesen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer