Bibel og Praktisk Teneste (BPT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibel og Praktisk Teneste (BPT)"

Transkript

1 Andreårskurset Bibel og Praktisk Teneste (BPT) Innhald BIBEL OG PRAKTISK TENESTE (BPT) GENERELT OM KURSET MÅLSETTING Skolen si overordna målsetting Mål for Bibel og Praktisk Teneste Integrert leiarkompetanse UNDERVISNING OG VEGLEIING Temaområde i teoriundervisninga temaområde: Kristen tru og liv (70 t) temaområde: Leiaren i modning, vekst og utvikling (60 t) temaområde: Samfunn, kultur og religiøsitet (60 t) temaområde: Barn og ungdom (60 t) temaområde: Forkynning, sjelesorg og vegleiing (60 t) temaområde: Misjonsstrategi (90 t) Samtalebasert vegleiing PRAKSIS M/ VEGLEIING Mål med praksis Praksisstader og omfang Innhald og gjennomføring Oppfølging og vegleiing EVALUERING OG VITNEMÅL LITTERATURLISTE

2 Andreårskurset BIBEL OG PRAKTISK TENESTE (BPT) 1. GENERELT OM KURSET I kristne organisasjonar, i andre lagssamanhengar og i kyrkja er det stort behov for leiarar, både løna arbeidarar i ulike stillingar, og ikkje minst frivillige leiarar på ymse nivå. Mange elevar på ordinære bibelskolekurs har ønskje om å gå inn i teneste i kyrkje, misjon eller andre former for samfunnsengasjement. Men kva inneber ei slik teneste? Vil eg høve til dette? Vil eg makte dei utfordringar som slik teneste representerer? spør mange av desse unge. Ei undervisning om og røynsle frå praktiske tenestesituasjonar vil vere det beste grunnlag for å oppnå ei avklaring på dette feltet, som gjev frimod til å satse på slik teneste. Kurset Bibel og Praktisk Teneste (BPT) skal møte elevar med tenesteønskje som nemnt ovanfor med relevant kunnskap gjennom teoriundervisninga, og ein praksis som skal gje kunnskap om, kjennskap til og røynsle for kva slik teneste inneber. Slik skal kombinasjonen av teori og praksis kvalifisere for tenester i kyrkje, misjon og samfunn på ein meir spesifikk måte enn førsteårskurset på bibelskolen. Kurset siktar mot eit vidt og generelt tenestespekter, men har samtidig eit klårt fokus mot tre fordjupingsområde. Det er (1)barne- og ungdomsarbeid, (2)forsamlingsbygging og forsamlingsleiing og (3)forkynnarteneste. Andreårskurset byggjer på årskurset ved Bibelskolen Bildøy. Men eit år ved ein annan bibelskole, eller annan tilsvarande kompetanse, kan godkjennast som grunnlag for opptak til dette kurset. 2. MÅLSETTING 2.1 Skolen si overordna målsetting Skolen si overordna målsetting vil naturlegvis og gjelde andreårskurset. Den er følgjande: Bibelskolen Bildøy Bergen har som overordna målsetting å bevisstgjere for og gje grunnleggjande utdanning til ulike tenester i kyrkje, misjon og samfunn

3 2.2 Mål for Bibel og Praktisk Teneste Andreårskurset Bibel og Praktisk Teneste har som mål å utdanne leiarar, både til løna stillingar og til frivillig teneste, i kyrkje, misjon og samfunn. Med dette generelle målet for auga vil vi særskilt arbeide mot å utvikle leiarkompetanse som er spesielt relevant for teneste mellom barn og ungdom i forsamlingsbygging og forsamlingsleiing for forkynnarteneste Leiarkompetansen skal likevel vere så generell at den kvalifiserer for ei rekkje tenester, både løna og uløna, i kyrkje, misjon og samfunn. Med leiarkompetanse meiner vi både kunnskap, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt. 2.3 Integrert leiarkompetanse Kristen leiarkompetanse utviklast når relevant kunnskap, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt utgjer ein integrert samanheng i personen. 1 Kunnskap Undervisninga skal formidle eksakt og relevant kunnskap til desse temaområda: Kristen tru og liv. Relasjonsleiing. Samtidskunnskap og apologetikk. Barn og ungdom. Formidling og medvandring. Misjonsstrategi. Mentoring. 2 Dugleik Gjennom praksis skal elevane tileigne seg røynsle ved å gjere bruk av teorikunnskapane i konkrete praksissituasjonar og på denne måten tileigne seg dugleik (ferdigheter) til å utøve sjølvstendige leiarfunksjonar. 3 Haldningar og sjølvinnsikt Teori og praksis skal, gjennom målretta vegleiing, hjelpe den enkelte elev til realistisk sjølvinnsikt, slik at ein gjennom forståing av eigne evner og avgrensingar kan utvikle personleg tryggleik og sunne haldningar til seg sjølv som leiar, og i møte med menneske på tenestearenaene

4 3. UNDERVISNING OG VEGLEIING Elevane har seks bolkar med teoretisk undervisning fordelt gjennom skoleåret med tre bolkar om hausten og tre i vårsemesteret. Desse undervisningsbolkane utgjer til saman 450 undervisningstimar. Det blir då undervist i bibelfag og andre tenesterelaterte fag, slik det går fram av temaområda nedanfor. Undervisninga vil variere i form alt etter faget sin eigenart. Men mykje av undervisninga vil vere prosjektorientert og dels tverrfagleg. I dei bolkane elevane er på Bibelskolen, vil dei bli følgde opp gjennom ei samtalebasert vegleiing som siktar mot å gje hjelp til ei integrering av teoristoff og praksis, og til å bearbeide personrelaterte utfordringar. 3.1 Temaområde i teoriundervisninga 1. temaområde: Kristen tru og liv (70 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om Bibelen, hovudpunkta i kristen tru og etikk for leiarar. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om hovudtrekka i den bibelske forteljinga frå urhistoria til endetida. Ha kunnskapar om tekstar frå Det gamle og Det nye testamente som er relevante som grunnlag og mål for kristen teneste. Kjenne hovudtrekka i den tidlege kyrkja si historie. Kjenne til klassiske og aktuelle tekstanalytiske metodar og ulike måtar å forstå Bibelen på. Ha innsikt i og kunne drøfte sentrale tema frå Bibelen og truslæra som er relevant og aktuelle i den kristen tenestekvardagen. Ha kunnskapar om kristendomen si sjølvforståing som openberringsreligion. Kjenne hovudtrekka i den lutherske reformasjonen. Kjenne den apostoliske truvedkjenninga og kunne gjere greie for hovudtrekka i den evangelisk-lutherske truslæra, inkludert læra om den treeinige Gud, mennesket, og den kristne forsamlinga. Ha kunnskapar om etiske tilnærmingsmåtar (grunnlagsetikk) og då særskilt grunnlaget for kristen etikk, normer og verdiar. Kunne forstå og gjennomføre etiske resonnement og kunne drøfte etiske emneområde som er vesentlege i leiarutviklinga og tenesta

5 2. temaområde: Leiaren i modning, vekst og utvikling (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om kristen leiarskap og utvikle sine eigne føresetnader for å bruke relasjonskompetanse i leiarskap på ulike nivå i og mellom arbeidslag, organisasjonar og konfesjonar Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om kristen leiarskap, vekst og utvikling, inkludert forholdet mellom Gudsbilete og identitet. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for leiing og leiarskap. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader til å forstå og respektere andre menneske og deira religiøse, livssynsmessige eller etiske verdiar. Ha kunnskapar om og kunne bruka prinsippa for nåde- og nådegåvebasert teneste. Kunne forstå kva som skjer leiarar imellom i aktuelle situasjonar får tenestekvardagen, og kunne handtere konfliktar og utvikle samarbeide gjennom relasjonsleiing. Ha kunnskapar om urkyrkja, reformasjonen og vekkjingane. Ha kjennskap til aktuelle organisasjonar og konfesjonar, og kunne samanlikne nokre konfesjonelle utformingar av kristendomen. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader til å forstå menneske, meiningar, metodar og modellar frå andre arbeidslag, inkludert økumenikk. Ha kunnskapar om organisasjonspsykologi og utvikling. 3. temaområde: Samfunn, kultur og religiøsitet (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om nokre problemstillingar og sentrale omgrep som er viktige i arbeidet med samfunn, kultur og religiøsitet, ha kunnskapar om linjer i aktuell livssynsdebatt, og kunne presentere kristendomens lære, normer og verdiar for sine samtidige på ein relevant og aktuell måte. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om nokre filosofiske problemstillingar og sekulære livssyn. Kjenne dei idéhistoriske føresetnadene for dagens livssynsdebatt med vekt på sekularisering, pluralisme, modernitet, postmodernisme, fundamentalisme, fleirkulturell forståing, demokrati og toleranse

6 Ha innsikt i religions- og livssynsforhold i Noreg og utbreiinga av ulike religionar i verda. Kunne samanlikne og drøfte sentrale moment i aktuelle religionar og livssyn. Ha innsikt i korleis ulike religionar og livssyn uttrykkjer seg gjennom biletkunst, musikk, litteratur og arkitektur. Kunne gi Bibelens svar til intellektuelle, eksistensielle og historiske spørsmål menneske i vår tid stiller til kristen tro og liv og teneste. Kjenne og utvikle sitt eige livssyn, og kunne gjere greie for eigne val, normer og verdiar, på ein relevant og aktuell måte, i dialog med andre menneske. 4. temaområde: Barn og ungdom (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om utviklingspsykologi, ungdomskulturen og trusopplæring. Hovudmoment Eleven skal Ha innsikt i levekåra for barn og unge i Noreg i dag. Ha kunnskapar om personlegdom og personlegdomsdanning i lys av Bibelen. Ha kunnskapar om barn og unge si utvikling. Ha kjennskap til grunnleggjande barne- og ungdomspsykologi. Kjenne den aktuelle ungdomskulturen og kunne vegleie ungdom i deira søken etter hensikt, identitet og tilhørighet. Ha kunnskapar om trusopplæring i historisk og systematisk perspektiv. Kjenne verdiar, metodar og modellar som har vist seg hensiktsmessige gjennom ulike tider, inkludert Søndagsskolearbeid, Barne- og ungdomslag, Leirarbeid, Bibelgrupper, Konfirmantarbeid. 5. temaområde: Forkynning, sjelesorg og vegleiing (60 t) Mål for temaområdet: Eleven skal ha kunnskapar om forkynning og undervisning, evangelieformidling og sjelesorg og vegleiing. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om forkynning og undervisning i Bibelen og i historia. Ha kunnskapar om kommunikasjonsteori, hermeneutikk og didaktikk

7 Kunne møte forskjellige målgrupper og formidlingssituasjonar på ein tenleg måte slik at den bibelske bodskapen når frå sendar til mottakar. Ha kunnskapar om kontekstualisering i Bibelen og i dag. Kunne gje ein presentasjon av evangeliet som er relevant og aktuell for andre menneske. Ha kunnskapar om grunnlag og forankring for kristen sjelesorg og vegleiing. Ha kunnskapar om samtaleteknikk. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for å lytte til og forstå andre menneske, samt kartlegge og løyse konfliktar menneske imellom. Kunne vegleie andre menneske i sentrale problemstillingar relatert til kristen tru og liv og teneste. 6. temaområde: Misjonsstrategi (90 t) Mål for temaområdet: Eleven skal kunne lese lokalsamfunnet der de er og leve diakonalt med i det, formidle evangeliet på ein relevant måte og bidra til å byggje ei kristen forsamling. Hovudmoment Eleven skal Ha kunnskapar om den kristne forsamlinga (menigheten) i Bibelen og i dag. Ha kjennskap til åndelege ideal frå urkyrkja, reformasjonen og vekkjingane. Ha kunnskapar om kalls- og forsamlingsretten og kunne drøfta korleis denne kan nyttast på ein relevant måte i vår tid. Ha kunnskapar om prinsipp for åndeleg leiarskap i den kristne forsamlinga. Ha innsikt i organisering og administrasjon. Ha kjennskap til aktuelle, bibelske og praktiske prinsipp for vekst i den kristne forsamlinga og planting av nye forsamlingar. Ha kunnskapar om diakoni, og kunne inspirere til diakonale tiltak som er aktuelle i den lokale samanhengen. Kjenne og utvikle sine eigne føresetnader for diakoni som livshaldning. Ha kunnskapar om Bibelens grunnlag for misjon, inkludert misjonens område og oppgåve. Ha kjennskap til misjon i Bibelen og i dag. Kunne drøfte spørsmål om misjon over landegrenser, inkludert forholdet mellom misjon og kulturpåverknad

8 Kunne drøfte spørsmål om misjon i ein fleirkulturell kontekst, inkludert forholdet mellom openberring og dialog. Kjenne nokre misjonsstrategiar, aktuelle modellar og verkemiddel for misjon. 3.2 Samtalebasert vegleiing I undervisningsperiodane, då elevane er på Bibelskolen, vil dei verta følgde opp gjennom samtalebasert vegleiing. Kvar elev vil få sin vegleiar (mentor) blant lærarane. I kvar undervisningsperiode vert det tilrettelagt for samtaletimar der det vert lagt vekt både på den faglege og personlege utviklinga. Målet med denne samtalebaserte vegleiinga er å bearbeide og sjå relasjonane mellom teori og praksis, bearbeida personrelaterte utfordringar, samtidig som dette skal formidle ei samtalemetodisk opplæring. På årsbasis vil denne delen utgjere 50 timar. 4. PRAKSIS M/ VEGLEIING 4.1 Mål med praksis Elevane skal i praksisperiodane få kjennskap til dei aktuelle praksisfelt, tileigne seg røynsle av å utøve praktisk teneste og på denne måte tileigne seg dugleik innan dei områda som er nemnde under pkt. 4.3: Innhald og gjennomføring jf pkt 2.3: Integrert leiarkompetanse. Utplassering i praksis er ein integrert del av den totale opplæringsplanen for elevane ved Bibel og Praktisk Teneste. Difor stiller Bibelskolen krav til elev og til ansvarlege ved praksisstader jf pkt 4.2: Praksisstader og omfang og 4.4: Oppfølging og vegleiing. 4.2 Praksisstader og omfang Praksis kan gjennomførast anten individuelt, to saman eller som team. Dei mest aktuelle praksisstadene vil vere ei forsamling eller ein kyrkjelyd, ein krins eller region i ein større organisasjon eller ein kristen internatskole. Praksisdelen vil vere på til saman 22 veker, tilsvarande 825 timar. Av denne delen vil 150 timar vere prosjektrelatert. Eleven har ikkje eit sjølvstendig praksisansvar, men vil ha ein overordna medarbeidar på praksisstaden som lokal vegleiar

9 4.3 Innhald og gjennomføring Elevane skal i praksisperiodane utvikle kunnskapar, dugleik, haldningar og sjølvinnsikt under arbeid med følgjande temaområde: Organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling Elevane skal få kjennskap til den organisasjonsmessige samanhengen deira praksisstad har, og korleis dei ulike ledd i ein organisasjon fungerer frå lokalplan til sentralleiing. Med grunnlag i denne konkrete organisasjonen, skal elevane tileigne seg ei forståing av generell organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling, og tileigne seg eit oversyn over det organisasjons- og forsamlingsmangfald som tida i dag er prega av. Planlegging og organisering Misjonsstrategisk tenking, slik denne kjem til uttrykk på praksisstaden Planlegging og gjennomføring av ulike arrangement, som enkeltsamvær og større arrangement som leirar, weekendar o.l. Administrative rutinar Samarbeid og kollegaforhold i slik verksemd Formidling Å halde andaktar (her kan ulike verkemidlar nyttast). Korte bibeltimar, undervisningsopplegg for ungdom, konfirmantar Sjelesorg og vegleiingssamtaler Med røynsle frå den vegleiing eleven sjølv får gjennom samtalebasert vegleiing, skal eleven få trening i å samtale med andre om spørsmål av sjelesørgerisk karakter, og gje råd og rettleiing. 4.4 Oppfølging og vegleiing På praksisstaden skal kvar elev ha ein lokal vegleiar. Det vil vanlegvis vere ein av dei fast tilsette på praksisstaden. Det skal leggjast til rette for regelmessige samtalar, der ein drøftar både planlegging, gjennomføring og etterarbeid. På dette vil skal det skapast trygge relasjonar på praksisstaden, og vegleiar har ansvar for at oppgåvene elevane får, er i samsvar med skoleplanen. Når elevane er på bibelskolen i teoribolkane, skal nettopp røynsla frå praksisperiodane og drøftingane med lokal vegleiar vere tema i den samtalebaserte vegleiinga, jf 3.2. I samråd med lokal vegleiar skal elevane sette opp ein semesterplan for praksisperiodane haust og vår. Elevane fører loggbok med oppsummering frå praksis kvar veke. Denne loggboka er grunnlaget for vegleiingssamtalane både med lokal vegleiar og med lærar/ mentor ved Bibelskolen

10 Eleven er elev ved Bibelskolen også i praksisperiodane. Difor har vi følgjande fordeling av ansvar mellom Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste eller ansvarlige lærar/ mentor, og lokal vegleiar når det gjeld læraroppfølginga i praksis: Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og praktisk Teneste, skal godkjenne dei lokale vegleiarane som vert knytta til Bibel og Praktisk Teneste, og vil med det sikre at desse har relevant formal og/ eller real kompetanse til å ta medansvar for læraroppfølging i praksisopplæringa. Primært skal den lokale vegleiaren vera den som har det overordna ansvaret i det arbeidslaget eleven får praksisopplæring. Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste, skal kvalitetssikre læraroppfølginga i praksisopplæringa gjennom vegleiarmateriell (inkludert hjelp til planarbeid, bruk av loggføring som verktøy for relasjonsleiing, samtalebasert vegleiing), kurs ved Bibelskolen og personleg oppfølging av eksterne vegleiarar. Bibelskolen, ved ansvarlige lærer/ mentor, skal regelmessig kontakt med eleven under utplasseringa. Difor skal loggboka sendast til skolen kvar veke (elektronisk). Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste, skal ha regelmessig kontakt med elev og den ansvarlege ved praksisstaden og besøke praksisstaden når eleven/ lokal vegleiar har behov for det. Lokal vegleiar skal halda regelmessige samtalar med eleven i praksisperiodane, der ein drøftar både planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Lokal vegleiar skal sjå til at oppgåvene elevane får i praksisopplæringa, er i samsvar med skoleplanen/ opplæringsplanen for Bibel og Praktisk Teneste. Lokal vegleiar skal setta opp semesterplan for praksisperiodane haust og vår, i samråd med eleven. Semesterplanar skal godkjennast av Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste. Tema og problemstillingar for prosjektarbeida i tilknyting til praksis, skal velgast innan læreplanen si ramme og godkjennast Bibelskolen, ved hovudlærar for Bibel og Praktisk Teneste. Eleven får innføring i oppgåveskriving under ei av teoribolkane ved Bibelskolen. 5. EVALUERING OG VITNEMÅL Eleven skal føre loggbok i praksisperiodane. Loggbok vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Eleven skal gå til samtalebasert vegleiing hjå lokal vegleiar og lærar/mentor ved Bibelskolen i opplæringstida. Her vil lokal vegleiar og lærar/ mentor ved Bibelskolen kontinuerlig vurdere eleven sine erfaringar og utvikling i forhold til tenesta og målformuleringane i læreplan for Bibel og Praktisk Teneste. Samtalebasert vegleiing vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven

11 Eleven skal gjennomføre to prosjektarbeid, som skal ha tilknyting til praksis. Prosjektoppgåvene vert lagt til grunn for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Eleven skal, i avslutningsfasen av året, levere ein rapport som beskriv og vurderer praksis. Har skal eleven vurdere eiga erfaring og utvikling i forhold til tenesta og målformuleringane i læreplan for Bibel og Praktisk Teneste. Denne rapporten vert lagt til grunn for ein avsluttande samtale med mentor ved Bibelskolen. Den avsluttande samtalen og rapporten inngår som ein del av grunnlaget for Bibelskolen si avsluttande vurdering av eleven. Etter fullført kurs får elevane tildelt vitnemål. Dette uttrykkjer hovudemna i undervisninga, praksisstad og omfang og tema for prosjektoppgåvene. Det vert nytta karakteren godkjent/ikkje godkjent

12 6. LITTERATURLISTE Denne litteraturlista er relevant til dei ulike temaområdene Stoffet er av ulik karakter, og det vil bli nytta på ulikt vis i undervisninga. Delar av det vil ein arbeide grundig med, mens ein del titlar er å forstå som ressursar som elevane har tilgang til etter behov. Ved semesterstart vil elevane få vegleiing i bruk av den aktuelle litteraturen. Chapman, G. mfl: Trygge og glade barn. Cloud, H. og Townsend, J.: Ta kontroll i eget liv Elstad, G.: Sammen i tjenesten Eriksen, T. H.: Flerkulturell forståelse Evenshaug, O. og Hallen, D.: Barne- og ungdomspsykologi Gustavsson, S.: Kristen med god grunn. Hallaråker, K.J.: I gode og onde dager Heiene, G. og Thorbjørnsen, S. O.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk ImF.: Bedehushåndboka Kleppa, J., Lie, A. og Hjelset, I.: I Herrens tjeneste Malm, M.: Veivisere. Mæland, J. O. (red.): Konkordieboken Nordlander, A.: Hellighetens gjenoppdagelse Olavsrud, O. M.: Der du er. Redse, A.: Mennesket i Guds verden Romarheim, A.: Ny tid, ny religiøsitet, ny misjon Schvartz, Chr.: Naturlig kirkevekst Schvartz, Chr. : Nådegavetesten. Sjåstad, E.: Vi forkynner Kristus Skottene, R. og Søvik, O.: Nådegavene, menighetens arbeidsutrustning Sweeten, G. R.: Lytte til hjertene

D. Læreplan i kristendomskunnskap

D. Læreplan i kristendomskunnskap D. Læreplan i kristendomskunnskap Formål med faget Kristendomskunnskap står sentralt i oppfyllinga av skulen sitt føremål: Skuleverksemda skal ved Guds nåde, - i forståing og samarbeid med heimen: Gje

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole Læreplan for teamlinjen Ansgar Bibelskole Skoleåret 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSGAR BIBELSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 TEAMLINJE... 7 FORMÅL... 7 KOMPETANSE... 7 ARBEIDSMÅTER

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer