Sammendrag. være en effektiv implementeringsmetode. Denne oppgaven undersøker hvilken betydning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag. være en effektiv implementeringsmetode. Denne oppgaven undersøker hvilken betydning"

Transkript

1 Sammendrag De senere årene har studier vist at intervensjoner som inneholder kunstneriske elementer kan være en effektiv implementeringsmetode. Denne oppgaven undersøker hvilken betydning gjennomføringen av kunstneriske intervensjoner har for intervensjonsresultatet? Det empiriske materialet som ligger til grunn for diskusjonen er en endagsworkshop som ble utført av praksisstudenter ved Kibu (Kunst i bedriftsutvikling) for en utvidet ledergruppe ved Økonomi og Eiendomsenheten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Den kunstneriske uttrykksformen som benyttes i det empiriske eksempelet er collage. Innovasjonsdiamanten til Darsø blir lagt til grunn for å beskrive utfordringer gruppene møtte på gjennom den kunstneriske metoden. Vi fant at gode relasjoner i gruppene var avgjørende for om de klarte å oppnå sitt innovative potensiale.

2 1 Gjennom emnet Praksis i bedrifter og virksomheter (PSY 3133) skulle vi; Malin, Catarina og Kristin, oppnå erfaring i en arbeidshverdag. I tillegg skulle vi benytte oss av arbeids- og organisasjonspsykologiske teorier og metoder. Vi fikk mulighet til å ha praksisplass hos Kibu AS. Kibu står for Kunst I Bedriftsutvikling (Kibu, 2013), og eies av Linn Slettum Bjerke. Bedriften retter seg mot internkommunikasjon i organisasjoner, og har spesialisert seg på å ta i bruk kunstneriske virkemidler. Kunst og kunstneriske elementer er et forholdsvis nytt fokus når det gjelder utvikling i organisasjoner (Darsø 2012). I denne sammenheng forstås kunst som en metode for å skape utvikling gjennom de prosessene som kunstnere anvender (Darsø, 2006, 2012). Den største forskjellen på tradisjonelle tiltak for utvikling i organisasjoner, og tiltak som inneholder kunstneriske elementer, er at sistnevnte søker å involvere hele mennesket. Guldbrandsen (2001) beskriver hele mennesket som; tenkende, handlende, følende og skapende individer. Det typiske med mer tradisjonelle tiltak er at de gjerne henvender seg kun til intellektet eller den kognitive delen av mennesket (Darsø, 2006), og dermed blir ikke hele menneske involvert. Å involvere hele mennesket er målet med kunst som metode og grunntanken bak Kibus arbeid. Vårt arbeid ved Kibu munnet ut i en workshop for en utvidet ledergruppe ved Økonomi- og Eiendomsenheten NTNU. Her skulle vi utarbeide et program for dagen, samt være prosessveiledere for deltagerne i deres oppgave med å skape et fremtidsbilde. Arbeidet vårt i denne workshopen er grunnlaget for denne oppgaven, og vi velger dermed å formulere problemstillingen som følger: Hvilken betydning har gjennomføringen av kunstneriske intervensjoner for intervensjonsresultatet? Dette vil vi undersøke da man ser en økning i gjennomføringer av kunstneriske intervensjoner, men det er fremdeles lite forskning på sammenhengen mellom implementeringsprosessen og intervensjonsresultatet når det gjelder slike tiltak (Antal & Strauß, 2013).

3 2 Vi vil først presentere teori rundt bruken av kunst som metode, og rundt rollen som praksisstudent. Deretter vil vi belyse empiri fra vårt eget praksisopphold når det gjelder det å holde en workshop med kunstneriske elementer. Oppgaven avsluttes i en diskusjon og refleksjon rundt problemstillingen, sett i lys av erfaringene vi har ervervet fra vår praksis. Teori Flere studier har de senere årene vist til funn som støtter teorien om at kunstneriske metoder er bedre egnet som implementeringsmetode enn mer tradisjonelle metoder (Darsø 2006, 2012). Guldbrandsen (2001) forklarer at kunstneriske metoder er bedre egnet fordi vi gjennom kunst bruker hele mennesket. Dette samfaller med Strati (2000) som hevder at kunstneriske uttrykk gir en annen form for viten enn det utelukkende kognitive. I kunstneriske prosesser blir deltagerne typisk bedt om å utføre noe i praksis. Det vil ofte si at man anvender kroppen, og dermed også sansene. Darsø (2004, 2006) argumenterer også for at kunstneriske metoder i større grad involverer hele mennesket hun vektlegger blant annet at kunst som metode også aktiverer mennesker emosjonelt i tillegg til kognitivt. Teoriene til Darsø (2004, 2006) og Strati (2000) sammenfaller med Gulbrandsens (2001) påstand om at kunstneriske metoder aktiviserer hele mennesket og dermed legger bedre til rette for utvikling. Damasio (1999) hevder at tanker starter som tankebilder. Før tankene kan få et språklig uttrykk vil de derfor eksistere som nonverbale prosesser. Fordi kunst involverer nonverbale uttrykk er kunstneriske virkemidler gjerne et godt utgangspunkt for videre refleksjon (Darsø, 2012). Darsø (2012) fremhever at kunstneriske metoder er spesielt egnet i arbeid med nyskapning og innovasjon. For eksempel forekommer det gjerne mer kreativ idégenerering i samtaler som tar utgangspunkt i eksempelvis malerier, eller bilder, som

4 3 grunnlag for å diskutere mulige fremtidsscenario (Darsø, 2012). I denne sammenheng forstår vi innovasjon og nyskaping som en form for utviklingsprosess. Innovasjonsdiamanten I innovasjonsskaping er det essensielt å kunne uttrykke sine tanker og kommunisere disse nyansert til andre, fordi det innovative potensialet vokser på denne måten. Darsø (2012) introduserte en modell kalt innovasjonsdiamanten, som vektlegger innvirkningen mennesker har på selve innovasjonsprosessen. Modellen til Darsø (2012) består av fire parametere; henholdsvis viten, ikke-viten, relasjoner og konsepter. Konseptualisering dreier seg om å materialisere og anskueliggjøre tanker. En ønsker at innovasjonsprosessen skal føre til at et konsept fremstilles. Figur 1: Darsøs (2012) innovasjonsdiamant.

5 4 Viten. Viten og ikke-viten er plassert som hvert sitt ytterpunkt på en kontinuitetsskala. Viten kan forstås som det vi er absolutt sikre på, og er både med på å skape og bremse innovasjon. Det å legge for mye vekt på såkalt fakta kan føre til at man får et noe lukket sinn i forhold til muligheter fordi man ikke får utforsket alt som er å utforske, og dermed går glipp av gode ideer og kreative innspill som gjerne kommer når man beveger seg inn i ikke-viten feltet (Darsø, 2001). Ikke-viten. Ikke-viten på den andre siden det vi ikke vet. En vil ofte føle seg ukomfortabel i ikke-viten-feltet, ettersom det å gå inn på usikre felt gjør en sårbar. Derfor trekker man seg gjerne oftere inn mot viten-feltet, fordi en føler en kan bidra og er trygg her. Forskningen til Darsø (2001) har blant annet vist at det er i ikke-viten, da en tørr å stille dumme eller hypotetiske spørsmål, at innovasjon oppstår. Kunstneriske metoder kan være en god metode for å få mennesker til å bevege seg inn i ikke-vitenfeltet. Dette fordi kunst appellerer mer til fantasi, enn rasjonelle tilnærminger, som kun diskusjon. Relasjon. En god kommunikasjon mellom gruppemedlemmene er avgjørende for at man skal klare å uttrykke språklig de tankene og ideene som oppstår i ikke-vitenfeltet. At konseptualiseringen og språkliggjøringen er vellykket avhenger igjen av gruppens relasjon (Darsø, 2012). Relasjoner kan defineres som den måte vi forholder oss til hverandre på. Det vil si den åpenhet eller lukkethet vi møter hverandre med, og de vedvarende forbindelser vi skaper med hverandre (vår oversettelse, Ritchie, 2007 omtalt i Darsø, 2012, s.70). Darsø (2012) hevder at tillitt og respekt gruppemedlemmene i mellom er avgjørende for at deltagerne skal tørre å bevege seg ut i ikke-viten feltet. Derfor er relasjonene i gruppen også avgjørende for at nyskapning skal kunne oppstå. Konsept. Konsept kan være en idé, eller en sammenfattelse av den viten en har opparbeidet seg gjennom søking i både viten- og ikke-vitenfeltet, og kan forstås som produktet av innovasjonsprosessen. I konseptualiseringsfasen kan det være nødvendig å bruke

6 5 redskaper som hjelper deltagerne til å formidle sine mentale bilder til ord (konsept). Her kan kunstneriske uttrykk, som for eksempel bilder, være gode redskap som utgangspunkt for videre refleksjon og språkliggjøring (Darsø, 2012). Oss i praksis Feldman og Orlikowski (2011) beskriver at den praktiske erfaringen vi tillegger oss viser at organisasjonspsykologien er dynamisk. Erfaring gir oss forståelse for hvordan teori utspiller seg i en arbeidshverdag. Skau (2011) fremhever at kompetanse er mye mer enn kun kunnskap, og foreslår derfor en kompetansetrekant som består av teoretisk kunnskap, personlig kompetanse og yrkesspesifikke ferdigheter. Teoretisk kunnskap omhandler faktakunnskaper, altså forskningsbasert og allmenn viten. Hvordan vi er som personer, i samspill med andre og ovenfor oss selv, er knyttet mot vår personlige kompetanse. Våre yrkesspesifikke ferdigheter relateres mot metoder, teknikker og praktiske ferdigheter knyttet til et spesifikt yrke (Skau, 2011). Kompetansetrekanten er relevant i denne sammenheng fordi vårt arbeid med gjennomføring av kunstneriske intervensjoner også kan sees i lys av kompetansetrekanten, ettersom både gjennomføring og resultat må sies å være påvirket av oss og vår kompetansebakgrunn. Empiri Økonomi og Eiendomsenheten (ØE) ved NTNU startet i vår en omfattende prosess, der målet er strategisk kompetanseutvikling. I den sammenheng ønsket de å kartlegge nåtidssituasjonen og skape et forventet fremtidsbilde, en såkalt gap-analyse (Nisdasha, 2012). ØE ønsket å involvere sine ansatte i prosessen med å skape dette fremtidsbildet, og ville derfor holde en workshop for 35 deltagere i en utvidet ledergruppe. Workshopen skulle strekke seg over en arbeidsdag og målet skulle være å danne et overordnet fremtidsbilde 10 -

7 6 15 år frem i tid. I denne sammenheng ble Kibu kontaktet, og som praksisstudenter i Kibu fikk vi ansvaret for planlegging og gjennomføring av workshopen. Program for workshopen Vår oppgave ble å lage et program for gjennomføring workshopen, samt at vil ble bedt om å være prosessledere på selve dagen. Vi delte opp dagen i to bolker, hvor den første halvdelen bestod av foredrag med eksterne foredragsholdere og den andre halvdelen av et kreativt gruppearbeid (se vedlegg 1 program). Som nevnt innledningsvis er det del to; kreativt gruppearbeid, vi vil fokusere på i denne oppgaven. Det kreative gruppearbeidet besto av tre deler; 1) oppvarmingsøvelse, 2) lage collage og 3) samfattelse av fremtidsbilde i et skriftlig dokument. Fordi de tre delene er naturlig avhengig av hverandre vil vi belyse alle delene av gruppearbeidet, men hovedfokus videre i oppgaven vil dreie seg om prosessen med å lage collage, dette grunnet oppgavens omfang og problemstilling. Oppvarmingsøvelse. Etter lunsj gjennomførte vi en oppvarmingsøvelse kalt zipp, zapp, boing. Dette er en ringøvelse med fysiske bevegelser. Formålet med oppvarmingsøvelsen var å etablere trygghet blant deltagerne og fremme gode relasjoner i gruppen (Games and Warm Ups, 2013). En fysisk oppvarmingsøvelse er også en fin innledning til videre gruppearbeid da deltagerne får brukt hele kroppen. Dette fører gjerne til mer kompleks og kreativ tenkning i videre gruppearbeid da man får aktivisert større deler av mennesket enn kun den intellektuelle delen (Darsø, 2012). Collage. Etter oppvarmingsøvelsen skulle deltagerne lage en collage. Darsø (2012) nevner det å lage collage som en god innfallsvinkel til å frembringe nye og kreative ideer og måter å tenke på rundt fremtiden. En collage kan forstås som klipp-og-lim plakat. Denne tilnærmingen kan sies å inneholde en stor grad av kunstneriske elementer. Fremtiden er et relativt uhåndgripelig tema. Det å si noe om en forventet fremtid handler derfor om å komme opp med idéer om noe som enda ikke finnes, altså kan det å

8 7 bevege seg inn i ikke-vitenfeltet være essensielt. Som Darsø (2012) hevder i innovasjonsdiamanten kan det lønne seg å finne en annen uttrykksmåte enn ord for å nå ikkevitenfeltet. Gjennom collagen valgte vi å la deltagerne benytte en visuell tilnærming. Gjennom først å uttrykke seg visuelt vil man gjerne få frem flere og mer nyanserte tanker enn hvis man kun hadde reflektert rundt temaet med ord. Målet var på denne måten å øke gruppenes innovative potensiale, gjennom å bruke hele mennesket (Darsø, 2012; Guldbrandsen, 2001). Skriftlig dokument. Til slutt fikk gruppene i oppgave å utarbeide sitt fremtidsbilde i et skriftlig dokument basert på collagen, tilbakemeldinger og idéer de hadde fått i løpet av dagen. Dokumentet ville være en måte for deltagere å sette ord på bildene og tankene de hadde laget seg rundt temaet til sitt fremtidsbilde. Det skriftlig dokumentet, sammen med collagen, kan forstås som resultatet av denne dagen. Dette skal være grunnlag for videre arbeid med å utvikle et fremtidsbilde i ytterligere workshoper i seksjonene, på veien frem mot ØEs kompetanseutvikling. Metode Gjennomføring av collagelagingen foregikk ved at deltagerne fikk utdelt magasiner, saks og lim, samt en stor plakat som underlag for collagen. Vi delte deltagerne inn i fem grupper, som fikk hvert sitt tema som utgangspunkt for collagen. Temaene var som følger; økonomi, miljø, kunder/tjenester, organisasjon og samfunn. Først fikk deltagerne litt tid til å klippe ut bilder individuelt. Grunnen til dette er at en vil forhindre idéblokking i en tidlig fase, enten ved at en ikke kommer frem i samtalen, eller ikke tørr å legge frem sine idéer (Myers, 2008). Deretter skulle deltagerne presentere det de hadde klippet ut for gruppen, og fortelle hvilke tanker de hadde rundt de ulike bildene Påfølgende skulle de samarbeide om å sette sammen bilder til en ferdig collage som uttrykk for sitt fremtidsbilde. Formålet var at de i denne fasen skulle diskutere og reflektere rundt sitt

9 8 tema, på bakgrunn av bilder de selv og andre hadde klippet ut. Til slutt hadde alle gruppene en kort presentasjon av sin collage for de andre. På denne måten fikk alle gruppene mulighet til å gi tilbakemeldinger til hverandre. Disse tilbakemeldingene skulle brukes som idéer til videreutvikling av fremtidsbildet de skulle samfatte i et skriftlig dokument på slutten av dagen. Diskusjon For å svare på problemstillingen: Hvilken betydning har gjennomføringen av kunstneriske intervensjoner for intervensjonsresultatet?, vil vi i det følgende vil vi diskutere den kunstneriske metoden vi benyttet oss av på workshopen. Dette vil vi gjøre gjennom å belyse ulike scenario fra gruppene. Videre vil vi reflektere rundt hvilken måte vår rolle som prosessledere virket inn på de ulike gruppene. Som nevnt er både collagen og det skriftlige dokumentet resultater av det kreative gruppearbeidet, men siden en collage er et kunstnerisk uttrykk er den dermed vanskelig å evaluere. Derfor vil vi i det videre bare evaluere det skriftlige dokumentet som resultat av det kreative gruppearbeidet, og reflektere over hva gjennomføringen hadde å si for dette. Utfordringer med det ukjente Som Darsø (2012) skriver oppleves vitenfeltet gjerne trygt, og gruppen føler antageligvis de har mest å bidra med her. I denne sammenheng kan vitenfeltet forstås som det gruppen mener at de vet rundt temaet fremtid. Vi opplevde at den ene gruppen hadde utfordringer med å komme i gang med å klippe ut bilder fra magasinene. Gruppen begynte heller rett på diskusjonen. Dette kan tolkes som at de benyttet viten, som utgangspunkt for de bildene de valgte seg. De turte ikke slippe seg løs i ikke-viten feltet gjennom den kunstneriske metoden vi tilbød. Det virket som om gruppen var redde for å gjøre feil ved å klippe ut

10 9 bilder som de andre på gruppen syntes var dumme, eller bilder som ikke passet inn i deres viten. Darsø (2012) nevner at gode relasjoner er viktig for at en gruppe skal tørre å bevege seg inn i det ukjente (ikke-vitenfeltet). På bakgrunn av dette kan man anta at denne gruppen hadde hatt behov for mer fokus på å skape gode relasjoner innledningsvis. Det skriftlige dokumentet gjenspeilte at gruppen hoppet direkte til vitenfeltet for å finne mulige løsninger på oppgaven ettersom dokumentet bar preg av lite kreativitet og nytenking. Eksempelet viser at det å gå rett til vitefeltet kan, som Darsø (2012) sier, være hemmende for nyskapning, og at det å tørre å bevege seg inn i ikke-vitenfeltet kan være nødvendig for å skape innovasjon. Utfordringer med refleksjon Gruppen som hadde temaet miljø hadde klippet ut mange bilder som de skulle samarbeide om å lime på plakaten. I denne fasen oppdaget vi at gruppen hadde et lavt refleksjonsnivå. Et eksempel på dette kan være følgende sitat: Denne kan sikkert være knyttet til miljø på en måte, så den må vi ha med!. Med andre ord hadde det å klippe ut bilder gått fint, men refleksjonene de gjorde seg rundt bildene kunne forstås som svake. Det kan virke som om gruppen begir seg ut i ikke-vitenfeltet i den individuelle fasen, men i et samarbeid har de vanskelig med å komme frem til nye ideer eller konsept basert på dette. Det innovative potensiale i gruppen kom ikke til sin fulle rett, ettersom deltagerne ikke klarte å uttrykke sine tanker og kommunisere disse til de andre på en god måte. For god kommunikasjon er relasjoner av avgjørende karakter. Det er dermed mulig at mangel på tillit og respekt hemmet kommunikasjon. En annen type oppvarmingsøvelse kunne kanskje vært til hjelp for denne gruppen. For eksempel kunne en assosiasjonsøvelse, gjerne aktivisert mer kreativitet og fantasi før de satte i gang med collagen.

11 10 At gruppen hadde utfordringer med refleksjon gjenspeilte seg i det skriftlige dokumentet. Denne gruppen hadde meget mulig vært tjent med strengere prosessledere som hadde turt å ta rollen som provokatører og stillt mer utfordrende spørsmål, da det mulig kunne ført til både en bedre prosess og et bedre resultat for denne gruppen. I etterkant av workshopen kom det frem at vi alle opplevde det som ubehagelig å skulle presse gruppen til å reflektere, da de tilsynelatende ikke ønsket innspill fra oss. Vi opplevde det som at vi trengte oss på. Her ser vi at vår yrkesspesifikke kompetanse (Skau, 2011) kan ha kommet noe i veien for oss, da vi alle sammen gjennom servicebransjen er vant med å være smilende og blide, og at kunden alltid har rett. Altså kunne det virke som at denne gruppen hadde behov for at vi påtok oss en rolle vi ikke var vant til. Dette er et eksempel på at vi gjerne ikke strakk til, og at vi ikke klarte å være de prosesslederne denne gruppen hadde behov for, for å få et tilfredsstillende resultat. Utfordringene og resultatet i denne gruppen kan også relateres til vår personlige kompetanse (Skau, 2011) ettersom vi som personer gjerne ikke er naturlig autoritære, og opplevde at dette var en kompetanse denne gruppen hadde hatt behov for. Utfordringer med å bruke fantasien Gruppen som hadde tema økonomi gikk straks i gang med å lete i magasinene for å finne bilder til utklipp. Det så ut til at de hadde forstått oppgaven, men etter en stund poengterte de: det er ikke noen bilder av økonomi i bladet!. Vi oppfattet dette som at de ikke hadde forstått oppgaven likevel. Vi ønsket at bildene skulle gi inspirasjon til nye tanker rundt temaet økonomi, heller enn at temaet skulle låse dem fast til hvilke bilder de skulle velge. Det kan her virke som om gruppen hadde utfordringer med å bruke fantasien. Kanskje kan det at gruppen stoppet opp i prosessen, være et uttrykk for at collage var en uvant måte å jobbe på for dem. Som Guldbrandsen (2001) skriver er mange voksne ikke vant til å bruke kunst som metode for oppgaveløsing, og det kan være utfordrende å

12 11 finne den riktige kunstneriske uttrykksformen til hver enkelt gruppe eller individ. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis var metoden som var utfordringen. Kanskje hadde en annen kunstnerisk uttrykksform passet denne gruppen bedre. Eksempelvis inviterer maleriet til enda mer frihet til å male sine egne idéer. Dette i motsetning til collage der man må lete etter bilder som skulle uttrykke de idéene de satt inne med. Maleri kunne dermed kanskje vært en mer fordelaktig uttrykksform for denne gruppen. Selv om denne gruppen hadde fantasiutfordringer klarte de likevel å generere et godt skriftlig dokument. Arbeidet i denne gruppen gikk fint etter at vi gikk i dialog med dem og forklarte oppgaven tydeligere. Dette kan forstås som et uttrykk for at vi kommuniserte godt med deltagerne rundt oppgaveløsingen. Som nevnt tidligere innebar våre yrkesspesifikke kompetanse det å ha en god kommunikasjon med kunder. Det å lytte til kundens ønsker og veilede var en rolle vi vant til å innta. Her var kanskje vår yrkesspesifikke kompetanse en fordel heller enn en ulempe i møtet mellom oss og gruppen, da denne gruppen inviterte oss inn og var villig til å ta imot veiledning. Dette er altså et eksempel på at vi som prosessledere løftet denne gruppen og veiledet de gjennom prosessen slik at resultatet også ble av god kvalitet. Når kunst som metode fungerer godt Det var to grupper som så ut til å få til oppgaven på den måten vi hadde lagt opp til. Gruppene begynte med å klippe ut bilder individuelt, og benyttet god tid på å lytte til hverandres forklaringer før de samarbeidet om å sette sammen collagen. Dette viste seg også i et koherent og reflektert produkt. En mulig forklaring for at det gikk så bra i den ene gruppen kan være at to av lederne som hadde fått mye informasjon om workshopen satt i denne gruppen. Dette kan ha bidratt til at denne gruppen fikk større forståelse for hvordan oppgaven skulle løses, og hva som var hensikten. Med andre ord kan lederne her ha fungert som prosessledere for sine egne

13 12 grupper. At gruppearbeidet fungerte bedre på denne gruppen kan derfor være et uttrykk for at mer fasilitering fra vår side kan ha vært konstruktivt for de andre gruppen også. Det kan også være at collage var en passende uttrykksform for disse gruppene med tanke på at vi alle er ulike når det gjelder hvilke uttrykksformer som passer oss best for å uttrykke oss (Guldbrandsen, 2001). Mulig var gruppene også heldige med gruppesammensetningen, i form av at det lett ble opparbeidet en god relasjon dem imellom. Det kan også hende at flere av gruppemedlemmene kjente hverandre fra før, og dermed hadde opparbeidet respekt og tillit seg i mellom i forkant av workshopen. De skriftlige dokumentene disse to gruppene leverte kan forsås som svært gode ettersom de tydelig reflekterte den innovative prosessen gruppene hadde vært gjennom, da dokumentet bar preg av kreative forslag og gode refleksjoner. Dette kan gjenspeile at gruppene turte å bevege seg ut i ikke-vitenfeltet og at de opplevde dette som et godt utgangspunkt for å kommunisere tankene sine til hverandre og bli enige om et helhetlig konsept for sitt fremtidsbilde gjennom refleksjon og diskusjon. Dette viser at gruppen har klart å bevege seg mellom ikke-viten og viten på en konstruktiv måte, og dermed har viten feltet vert med på å skape innovasjon heller enn å bremse den. Dette er eksempler på at collage som kunstnerisk metode fungerte svært godt som tilnærming til det å lage et fremtidsbilde. Avslutning I denne oppgaven har vi sett hvordan man kan gjennomføre en intervensjon med kunstneriske elementer, og hvilken betydning gjennomføringen kan ha for intervensjonsresultatet. Som praksisstudenter planla og gjennomførte vi en intervensjon i form av en endagsworkshop for utvidet ledergruppe ved ØE, NTNU. I vårt empiriske

14 13 materialet har vi vist at collage som kunstnerisk element kan være en uttrykksform som deltagerne kan dra nytte av for å komme opp med innovative løsninger for å lage fremtidsbilder. Vi erfarte at prosessene i de ulike gruppene artet seg noe ulikt. For noen syntes den kunstneriske metoden å fungere godt, mens hos andre så vi at den ga ulike utfordringer. Deltagerne hadde blant annet utfordringer med tørre å bevege seg inn i ikke-vitenfeltet, refleksjon og å bruke fantasien. Dette viste seg også i resultatene, da det blant annet manglet noe refleksjon og kreativitet. Kunstneriske elementer i gjennomføringen av intervensjonen kan være en god tilnærming for å fremme gode resultat i en intervensjonsprosess, men at kunst som metode bærer med seg noen utfordringer. For at resultatet av intervensjonen skal være optimalt må den kunstneriske uttrykksformen passe til de deltagerne den er ment å være til hjelp for. Videre må gruppene bevege seg i alle de fire parameterne Darsø (2012) legger til grunn for å få utnyttet det innovative potensialet som ligger i gruppen slik at man klarer å frembringe ønsket resultat. I vår praksis kom det spesielt tydelig frem at det er avgjørende for en innovativ prosess å legge stor vekt på utvikling av gode relasjoner i gruppen.

15 14 Referanseliste Antal, A. B., & Strauß, A (2013). Artistic interventions in organizations: Finding evidence of values-added. Berlin: Creative Clash Report. Hentet fra: port.pdf Damasio, A. (1999). The Feeling of what Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Inc. Darsø, L. (2001) Innovation in the the Making. Fredriksberg: Samdundslitteratur. Darsø, L. (2004). Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business. Fredriksberg: Samfundslitteratur. Darsø, L. (2006). Forandring gennem kunst. Implementering, Børsen Ledelseshåndbøger, 2(Maj), Hentet fra: 282e9a1800-9d99-11dc-8d06-000ea68e967b%29.html Darsø, L. (2012). Innovations Pædagogikk. Kunsten at fremelske innovationskompetence (3. utg.). Fredriksberg: Samfundslitteratur. Feldman, M. S., & Orlikowski, W. J. (2011). Theorizing Practice and Practicing Theory. Organizational Science, 22(5), doi: /orsc Games and Warm Ups (2013). Hentet fra: Guldbrandsen, A. (2001). Prosessledelse, å bidra til læring. Oslo: Universitetsforlaget. Kibu (2013). Kibu - utviklingsprosesser for bedre samarbeid. Hentet fra: Myers, D. G. (2008). Group Influence. I D. G. Myers (Red.), Social Psychology (9.ed., s ). New York: McGraw Hill.

16 15 Nisdasha, S. (2012). SWOT Analysis vs. GAP Analysis. Hentet fra: Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker (4. utg.). Latvia: Cappelen Damm AS. Strati, A. (2000). The Aesthetic Approach in Organizational Studies. I S. Linstead, & H. Höpfl (Red.), The Aesthetics of Organizations (s ). London: SAGE Publications.

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid

Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid University Publications series 6 HERTERVIG AKADEMISK HERTERVIG AKADEMISK Energien i kaffepausene Open Space som metodikk i utviklingsarbeid Ingunn K. Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling

Bacheloroppgave 2011. Studentnummer: Markedshøyskolen. Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling + + Bacheloroppgave 2011 Studentnummer: 36018462 36000059 10 juni 2011 Markedshøyskolen Studium: Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid

Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid Hva kan vi lære av ulike tilnærminger til veiledning i sosialfaglig arbeid med vekt på profesjonelt skjønn og samtaleferdigheter? Masteroppgave i sosialfag

Detaljer

Ny kurs... eller bare et nytt kurs?

Ny kurs... eller bare et nytt kurs? Ny kurs... eller bare et nytt kurs? Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FOU-rapport 2006/2007

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer