RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver"

Transkript

1 RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver

2 Makro Norsk økonomi Gjeld RNB Renteeffekt Lønnsoppgjør 4,26 Akkumulert premieavvik Demografi Korrigerte frie inntekter 2010 Endringer 2011 Lønn/skatt (kommunal deflator) Forventninger Spesialundervisning/ressurskre vende/sfo.. Disposisjon Kommuneopplegget 2012 Rammene KS vurdering av kommuneoppgjøret KS vurdering demografi Tjenesteområder Samhandlingsreformen Barnevern Barnehage Fylkesveier Momsproblematikk Andre områder Vedlikehold Inndelingstilskuddet utvidelse til 15 år(20 år) 2

3 Arbeidsledigheten faller og arbeidsstyrken vokser 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Arbeidsledighet (AKU) I prosent av arbeidsstyrken 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Arbeidsstyrke Vekst fra året før, prosent SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 3

4 Lav ledighet i Norge 4

5 Sterk vekst tilsier mindre bruk av oljepenger framover Bruk av oljepenger Mrd 2011-kroner Anslagene på hva vi bruker av oljepenger er nedjustert iflg Nasjonalbudsjettet 2011 ville vi bruke 7 mrd kr mer enn 4 pst av oljefondet (SPU) i 2011 iflg RNB 2011 vil vi bruke 10 mrd kr mindre enn 4 pst De neste årene øker 4 pstbanen med 7-10 mrd kr årlig FIN pst av oljefondet Kilde: Finansdepartementet 5

6 Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3¼ til 3,9 prosent Anslag på årslønnsvekst for 2011 gitt på ulike tidspunkt Statistisk sentralbyrå Norges Bank Finansdepartementet Lønnsveksten for hele økonomien kan bli over 4 pst Norges Bank har gjennomgående ventet lønnsvekst i 2011 over 4 pst i flere år allerede Merskatteveksten dette evt vil gi vil bli trukket inn igjen i jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 6

7 Anslått årslønnsvekst for 2011 i KS-området Prosent Overheng fra ,5 Tillegg fra (forhandlet frem i 2010-oppgjøret) Generelt tillegg pr 1. mai ,25 * 1,72 prosent, minst kr i tillegg 1,31 * minst kr til de med 20 års ansiennitet Antatt glidning i ,2 Samlet ramme (årslønnsvekst fra 2010 til 2011) 4,26 7

8 Kommunesektorens gjeld har økt kraftig men er det tegn til dempet vekst? Kommunesektorens netto gjeld I prosent av inntekter i alt 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Økt kreditt til kommuner Siste 12 måneder, mrd kr Kilde: RNB og KS Kilde: Statistisk sentralbyrå 8

9 Renteoppgang vil gi økte kostnader for kommunesektoren 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Pengemarkedsrente 3 mndr 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå Kommunenesektorens netto rentebærende gjeld kan røft anslås til 130 mrd kr 1 prosentpoeng økt rente gir 1,3 mrd kr i økte netto rente-utgifter Økte renter framover for 2011 venter RNB en renteøkning på ½ pp for 2012 venter både Norges Bank og SSB en renteøkning på 1 pp det gir til sammen en renteøkning på 1 ½ pp, dvs 2 mrd kr 9

10 Kostnadene ved befolkningsveksten regelmessig undervurdert, også for 2012? Demografikostnader - budsjetterte og endelige, mrd kr Høyalternativet for 2012 iflg KS Lagt til grunn i kommuneproposisjonene Basert på faktisk befolkningsvekst

11 Foreløpige regnskapstall Netto driftsresultat 10,0 % I pst av driftsinntekter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,5 % 8,7 % 5,4% ,0 % 3,0 % 2,0 % 3,0 % 2,8 % 2 % 2 % 2,7 % 2,1 % 1,0 % 0,0 % Kommunesektoren Kommuner inkl Oslo Fylkeskommuner 2011 og 2012 er prognoser utarbeidet av KS 11

12 Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010 Uten eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter kr pr innb. for 2010 Utgiftskorr frie inntekter Antall 93,9 95, ,8 99, ,3 103, ,4 111, ,9-201,

13 Knr Navn Korrigerte frie inntekter 2010 Nr Eiendomsskatt, Utbytteinnt nasjonalt konsesjonsk- i pst av (bunn nr 1) og hjemfallsinnt korr frie 1000 kr kr per innb andel i pst av korr frie innt inntekter 1149 KARMØY ,1 57 4,6 % 2,5 % 1146 TYSVÆR , ,5 % 2,1 % 1119 HÅ , ,0 % 2,4 % 1130 STRAND , ,5 % 2,4 % 1106 HAUGESUND , ,3 % 3,0 % 1101 EIGERSUND , ,3 % 3,5 % 1122 GJESDAL , ,7 % 0,9 % 1121 TIME , ,3 % 3,8 % 1111 SOKNDAL , ,5 % 1,5 % 1120 KLEPP , ,0 % 2,9 % 1112 LUND , ,2 % 3,7 % 1114 BJERKREIM , ,2 % 3,3 % 1102 SANDNES , ,0 % 3,0 % 1127 RANDABERG , ,9 % 3,3 % 1160 VINDAFJORD , ,6 % 1,7 % 1142 RENNESØY , ,0 % 2,9 % 1133 HJELMELAND , ,1 % 3,7 % 1135 SAUDA , ,9 % 0,0 % 1124 SOLA , ,0 % 3,6 % 1134 SULDAL , ,3 % 11,5 % 1141 FINNØY , ,1 % 2,8 % 1103 STAVANGER , ,2 % 3,3 % 1129 FORSAND , ,7 % 6,6 % 1145 BOKN , ,3 % 2,3 % 1144 KVITSØY , ,6 % 3,5 % 1151 UTSIRA , ,4 % 1,9 % 13

14 Korrigerte frie inntekter Rogaland Utgiftskorr frie inntekter Antall 93,9 95,8 1 95,8 99,3 9 99,3 103, ,4 111, ,9-201,4 3 14

15 RNB2011/ Kommuneprp

16 Revidert budsjett endringer for 2011 Økt lønnsvekst pris- og lønnsveksten (deflatoren) oppjustert fra 2,8 pst. til 3,4 pst, utgjør ca 2 mrd kr lønnsveksten for kommunesektoren anslås nå til 4 ¼ pst mot 3 ¼ pst i Nasjonalbudsjettet lønnsveksten for landet anslås av FIN til 3,9 pst Skatteanslaget oppjustert med 1,3 mrd som følge av økt lønnsvekst og økt sysselsetting 1 mrd kr til kommunene 260 mill til fylkeskommunene Konsekvenser kommunesektoren må finne dekning for netto økte kostnader på 700 mill kr pensjonspremien øker, presser likviditeten og øker fremtidige kostnader 16

17 Overordnet vurdering: Inntektsvekst vurdert ut fra premissene for budsjettpolitikken: GOD VELFERD, OGSÅ I 2012 Konsekvenser for lokalpolitisk handlingsrom: 17

18 Sterk inntektsvekst for kommunesektoren, men lite rom for lokalpolitikk 60 Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra Mrd 2011-kr Bundne Pris Pensj Rente Dem I alt Frie Rom Inntek ter gjelder anslag på regnsk ap. Kilde: Nasjonalbudsjettet, KS

19 KS vurdering kommuneopplegget 2012 Mrd. kroner Vekst i samlede inntekter 5-6 Vekst i frie inntekter 3 ¾ - 4 ¼ Demografikostnader Inntil 3,0 Fylkesveier - økt drift og vedlikehold 0,4 Dagtilbud for demente 0,2? Samhandlingsreformen? Pensjonskostnader? Økte rentekostnader? Memo: Rammetilskuddet er i utgangspunktet redusert med ¼ mrd som følge av korreksjonen for ressurskrevende tjenester 19

20 Men hva med Økt netto driftsresultat og redusert premieavvik, mulig uten kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne? Forventet underliggende vekst i antall tjenestemottakere innen ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, BPAordningen, barnevernet og spesialundervisning Behov for styrket vedlikehold av kommunale/fylkeskommunale bygg og veger, for å kunne oppnå et verdibevarende vedlikeholdsnivå Å kunne gi fylkeskommunene et bidrag til å styrke kollektivtilbudet 20

21 Fortsatt økende akkumulert premieavvik bekymringsfullt Premieavvik for kommunesektoren, mrd kr Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd kr 6,0 5,0 Økning i akkumulert premieavvik Årets premieavvik (avsettes) Amortisering (nedbetales) 20,0 4,0 15,0 3,0 10,0 2,0 5,0 1,0 0,0 0, * * 21

22 Pensjonskostnadene på vei oppover? Hva skjer? Etter 2012 Premier etter lønnsoppgjør /- +/- Kortere avskrivningsperiode for nye premieavvik fra KRD vil sende nye regler på høring sommeren Mulig innskjerpet forutsetning for beregning av pensjonskostnad - KRD vil evt gi nye regler sommeren Lavere grunnlagsrente i livsforsikring fra er bestemt av Finanstilsynet + 22

23 Kraftig økning i antall barn med barnevernstiltak og spesialundervisning Indeks 2005= Økning i antall barn med spesialundervisning Økning i antall barn med barnevernstiltak år 6-15 år Antall barn med barnevernstiltak Antall barn 0-17 år Antall barn med spesialundervisnig Antall barn 6-15 år 23

24 Pleie- og omsorg Indeks 2005= år år år 80 år og eldre BPA Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere år BPA 80 år og eldre 24

25 400 millioner kroner mer til drift og vedlikehold av fylkesveier 25

26 Må fortsatt satses mer på vedlikehold For lavt nivå på løpende vedlikehold Kommer i tillegg til vedlikeholdsetterslepet, anslått til minst 94 mrd kr i bygg og 40 mrd på veier KS og staten bør i fellesskap samarbeide om å finne mekanismer som fremmer bærekraftig forvaltning av realverdiene, f.eks. Alle kostnader ved eiendomsforvaltningen synliggjøres i regnskapet, også kapitalslit Periodisk kartlegging av status for bygningsmassen Langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner inn i økonomiplan, som godt grunnlag for prioriteringer Kompetanseheving Behov for løpende vedlikehold og reversering av etterslep tas hensyn til i det økonomiske opplegget fra staten 26

27 Høyere inntektsvekst i 2012 enn 2011, men forventningene øker Bra om kommunesektoren får en høyere inntektsvekst i 2012 enn i 2011 Men utgiftene kan bli en god del høyere enn hva Regjeringen forutsetter Renteutvikling og sterk vekst i antall mottakere av enkelte kommunale tjenester gjør at det er usikkert om, eller hvor mye, handlingsrommet for velferd forbedres i kommunene i 2012 Forventninger til bedre og flere kommunale tjenester er klart økende både i befolkningen og blant sentrale politikere 27

28 sam Samhandlingsreformen og inntektssystemet (For KS sin enstemmige uttalelse fra Landstinget, om Samhandlingsreformen, se vår hjemmeside) 28

29 Kommunal medfinansiering Samlet ramme på 4,2 mrd. kr Denne delen av reformen er delbetaling av sykehusaktivitet. Kommunene har liten mulighet til å styre utgiftene. Derfor store krav til kostnadsnøkkelen KS er usikker på om KRDs forslag til ny kostnadsnøkkel vil treffe godt nok. KS mener at KRD bør vurdere å bruke (tilnærmet) samme nøkkel som brukes til å fordele inntektene mellom de regionale helseforetakene (RHF) Enkelt å teste ut om kostnadsnøkkelen i RHFene vil treffe bedre enn KRDs forslag 29

30 Utskrivningsklare pasienter KRD forslag ramme på 560 mill. kr inngå i delkostnadsnøkkel for medfinansiering Kommunalt ansvar fra første dag Kommunalt tilbud vs betaling til sykehusene I dag er det store forskjeller i praksis mellom kommunene KS mener at KRD bør: Vurdere en midlertidig tilskuddsordning basert på historiske data Gi kommunene tid til å samordne praksis Innlemmes i delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg ved neste revisjon av inntektssystemet 30

31 Tall fra KRD, egne Delkostnadsnøkkel Beregnet ut fra folketall pressemeldinger medfinansiering per og Knr. Kommune trolig beregnet ut fra og utskrivningsklare nasjonal sim folketall pasienter, folketall på mrd kr 1000 kr (illustrasjon) 1000 kr 1101 EIGERSUND , SANDNES , STAVANGER , HAUGESUND , SOKNDAL , LUND , BJERKREIM , HÅ , KLEPP , TIME , GJESDAL , SOLA , RANDABERG , FORSAND , STRAND , HJELMELAND , SULDAL , SAUDA , FINNØY , RENNESØY , KVITSØY 610 1, BOKN 882 1, TYSVÆR , KARMØY , UTSIRA 232 1, VINDAFJORD ,

32 Fordelingsvirkninger - utfordringer Fordeling av midler til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter gir store omfordelingsvirkninger I en periode er det behov for å dempe virkningen for enkeltkommuner Det er uklart i hvilken grad kommuner som taper på ordningen skal kompenseres, selv om det i proposisjonen fremgår at man skal ha en kompensasjonsordning Lavere betalingstak pr innleggelse kunne i noen grad redusert kommunenes risiko ved medfinansiering 32

33 Døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Gradvis utbygging i perioden , plikt til å gi tilbudet for alle kommuner fra 2016 Enighet om evaluering underveis av kostnader og antall sengeplasser det er behov for Regjeringen foreslår at 50 pst til drift gis som øremerket tilskudd og 50 pst fra de regionale helseforetakene KS har bedt om at hele den statlige finansieringen gis gjennom et øremerket tilskudd I uttalelsen fra Landstinget presiseres det at klare grenser må trekkes opp mellom sykehusenes akuttfunksjoner og kommunenes ansvar for et øyeblikkelig hjelp-/hastetilbud. 33

34 Styringsinfo og oppgjørsform Den enkelte kommune betaler etter regning. Helsedirektoratet : fastsetter betalingsgrunnlaget er ansvarlig for Beregninger Prognoser Kontrollrutiner Datagrunnlaget gjøres tilgjengelig for kommunene Fortløpende innsyn i og informasjon om kostnader. Det er opprettet en referansegruppe med deltagere fra KS og RHF knyttet til implementering av nye finansieringsordninger og formidling av styringsdata 34

35 Samlet finansiering - utfordringer Administrativ styrking i kommunene til nye folkehelseoppgaver og nytt finansieringsansvar kompenseres det ikke for fra statens side Landstinget mener at dette bryter med at statlige reformer skal være fullfinansiert Omfanget av utskrivningsklare pasienter ( pasientdøgn) er basert på statistikk endret praksis i helseforetakene kan gi kommunene en høyere regning Sykehusaktiviteten påvirker kommunenes medfinansieringskostnader. Viktig at forutsetningene som legges for 2012 blir realistiske Behov for følgeevaluering av reformen, slik at bl.a. det økonomiske opplegget kan justeres 35

36 Tjenesteområder 36

37 Barnehager Rammefinansiering av sektoren innført - tilskuddet til de private har vært et stridstema Revidert mønsteravtale mellom KS og PBL om lokale samarbeidsavtaler er sendt ut Flere nye heltidsplasser i 2010 gir 23,5 mill. kroner i økt rammetilskudd Delkostnadsnøkkelen for barnehager og spesielt utdanningskriteriet vurderes på bakgrunn av endelige regnskapstall for 2010 Likebehandling kommunale og private barnehager lavere foreldrebetaling barnehage 37

38 Dagaktivitetstilbud demente personer over 65 år har demens i Norge i dag Om lag av disse har dagaktivitetstilbud Øremerket tilskudd for 5000 mennesker i 2012 Årsverk må dekkes innenfor kommunenes frie midler Regneeksempel: 5000 brukere a tre timer i uken. 250 kr timen gir om lag 200 millioner kr, som spiser av veksten i de frie inntektene 38

39 Korreksjon ressurskrevende tjenester Om lag 250 millioner trekkes fra rammetilskuddet i 2012 som følge av bortfall av PU under 16 år som kriterium i inntektssystemet, og nedvekting av PU over 16 år Årsaken er forglemmelse av beregnede merinntekter i ordningen for ressurskrevende tjenester i 2011(utbetales først av staten i 2012) Dette gir en omfordeling mellom kommunene 39

40 Inndelingstilskuddet KS støtter omleggingen med utvidlesen av ordningen med 15 til 20 år KS etterlyser mer fleksibilitet hvor kommunene selv kan bestemme utbetalingsprofilen av tilskuddet Dagens ordning med inndelingstilskudd er egentlig 1 ett svar på to ulike spørsmål: 1. Hvor stor kompensasjon skal en sammenslått kommune få for framtidig tapte inntekter i inntektssystemet? 2. Hvordan skal denne kompensasjonen fordeles over tid? 40

41 Forslag til justering: la kommunene selv bestemme spørsmål 2 Staten bestemmer: Samlet inndelingstilskudd til sammenslått kommune (dvs størrelsen på kompensasjonen) Sammenslått kommune bestemmer Fordeling av tilskudd over tid 41

42 Eksempler ulike likeverdige valg av tidsprofil for gitt størrelse på tilskudd 42

43 Inntektssystemet - fylkeskommunene KS tar til etterretning at ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene først kommer i 2014 Fortsatt særskilt fordeling til nye fylkesveier og nye fylkesveiferjer t.o.m Justeringer i IS for fylkeskommune i 2012 Endring i fylkesfordelingen av tilskudd til nye fylkesveiferjer Tannbehandling for rusmisbrukere fordeles etter samlede kostnadsnøkkelen 43

44 Momskompensasjon uttrekk fra fylkeskommunenes ramme i 2012 Forvaltningsreformen 2010: 400 mill. anslått momskompensasjon for fylkeskommunene, tatt hensyn til i kommuneoppgjøret Fylkeskommunene har i tillegg krav på momskomp. for bompengefinansiert utbygging av fylkesvegene det glemte staten i fjor Fra 2012: Uttrekk av midler fra fylkeskommunenes ramme, tilsvarende mva-kompensasjon knyttet til bompengefinansiert utbygging i 2009 Størrelsen på uttrekket og fylkesfordelingen er uavklart Kommer i statsbudsjettet 2012 KS har bedt om innsyn i beregningene av uttrekk og fordeling 44

45 Ekstra foiler 45

46 Oljeinvesteringer og internasjonal økonomi gir vekstimpulser til Norge 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 40,0 Oljeinvesteringer Vekst fra året før, prosent 4,0 3,0 2,0 30,0 20,0 1,0 10,0 0,0 0,0-1,0-10,0-2,0-3,0-4, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå -20,0-30, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 46

47 Produksjonsvekst over trend, og oppsving i sysselsettingen 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent 5,0 Antall sysselsatte Vekst fra året før, prosent 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 2,0 1,0 0,0-1,0-2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 47

48 Lavere vekstanslag for frie inntekter i RNB 2011enn i Nasjonalbudsjettet 2011 ink 1 mrd frie inntekter Saldert budsjett des 2010 Nasjonalbudsjett okt ,2 % 0,73 % Kommuneprop ,2 % -700 millioner, RNB

49 Frie inntekter 2010 og 2011 demografi og pensjon 2011 Mrd kr Demografi/pensjon vår 2010 høst 2010 vår 2011 Tidspunkt for anslag Kilder: Teknisk beregningsutvalg, Finansdepartementet, KS 49

50 Fagskoler Videregående opplæring Særskilt fordeling også i 2012 Fordelingsgrunnlaget oppdateres; registrerte studenter høsten 2010 Landslinjer: Ingen endring i finansieringen, dagens ordning videreføres 2011-tiltak Ny GIV: Oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter +15 mill Ny GIV: 60 mill. kr til kompetanseutviklingstiltak for lærere, overføres fra annet prosjekt 50

51 Samhandling og utviklingsprosjekter Det er et godt initiativ å etablere et prosjekt som skal utvikle et tidsmessig lokalsykehus i Nordfjord, med lokale kompetansearbeidsplasser og følgeforskning, - og i tillegg er det et treårig prosjekt. Bevilgningen til dette prosjektet i 2011 er 25 mill KS mener at det er viktig å komme i gang med forsøk særlig innen psykisk helse, rus og rehabilitering. Datagrunnlaget for disse gruppene er usikkert, og her bør det gjøres utprøvninger som gir erfaringsgrunnlag for i hvilken grad kommunene kan påvirke innleggelser i sykehus og hvordan kostnadene fordeler seg KS etterspør viljen til statlig satsing med samme styrke som det gjøres i utviklingen av et tidsmessig lokalsykehus 51

52 Elektronisk samhandling innen helse og omsorg Regjeringen foreslår at KITH (KS deleier sammen med staten) avvikles som aksjeselskap og i sin helhet innlemmes i Helsedirektoratet KS har en rekke ganger tatt til orde for elektroniske standardiseringer innen helse- og omsorgssektoren KS bør fortsatt ha en sentral posisjon og påvirkningsmulighet i den nye organiseringen 52

53 240 øremerkede mill til barnevernet - hva nå i 2012? - Omstendelig, dyr og uforutsigbar søknadsrunde - 82 kommuner har ikke fått noe - Ingen nye signaler for

54 Utdanning valgfag på ungdomstrinnet Stortingsmelding om ungdomstrinnet Valgfag, gradvis innføring av valgfag fra og med skoleåret Omdisponert 1 time, nyfinansiert 0,5 time per uke per årstrinn, mindre gruppestørrelser enn i andre fag. Forslaget om å lovfeste formelle kompetansekrav for undervisning i fag, vurderes fortsatt i KD Kompetanseheving for lærere Omdisponert 25 mill. kroner fra strategien «Kompetanse for kvalitet» til etterutdanning i matematikk og klasseromsledelse, jf. meld. st. 22 ( )Motivasjon Mestring Muligheter (ungdomstrinnet) 54

55 Miljø, klima og energi Større trykk på Arbeid med klima- og energiplaner, uten ekstra midler til investeringer Regjeringen poengterer kommunesektorens viktige rolle i klimasatsingen og å gå fra planer til handling. Krever betydelige økonomiske investeringer, uten at dette følges opp med midler til nødvendige investeringer KS har på bakgrunn av dette foreslått en ny finansieringsordning, kalt KLOKT, hvor staten kjøper utslippsreduksjoner fra kommunesektoren etter en forhandlingsprosess 55

56 Kommuneopplegget demografi TBU har beregnet at befolkningsveksten vil gi en kostnad på om lag 2 ½ mrd (MMMM-alt) i 2012 men ved høy innvandring kostnad på 2 ¾ mrd spesielt gruppen 0-5 år og 90+ trekker demografikostnadene opp i i 2012 Forbedret utregningsmetode fra KS øker kostnadene med ¼ mrd til 3 mrd Hva dekker demografiberegningene? beregner hva hver ny innbygger vil koste ut fra det koster å drive tjenestene i dag legger til grunn konstant standard og dekningsgrad for tjenestene dekker ikke vekst i utgifter pr bruker eller økte dekningsgrader 56

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Veksten ute nærmer seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 6,0 BNP Fastlands-Norge

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB Sigmund Engdal Spesialrådgiver

Kommuneproposisjonen 2015 RNB Sigmund Engdal Spesialrådgiver Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Sigmund Engdal Spesialrådgiver Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert

Detaljer

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014 Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 23.mai 2016 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund 18.10.

Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund 18.10. Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund 18.10.2012 Disposisjon Norsk økonomi Vekst Arbeidsinnvandring Demografiutfordringer

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3% til 3,9 prosent

Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3% til 3,9 prosent /,, I / I k,.11. Disposisjon KS 7 Kommuneøkonomien i 2010 og 2011 N( Kommuneøkonomien i 2012 Hva er det rom for? Hva er det ikke rom for? I( Samhandlingsreformen 1 Inndelingstilskuddet 2 á Regjeringen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS Hvorfor vil ikke KS ha øremerking Rune Bye fagsjef KS Disposisjon Overordnede bildet av inntektene til kommunesektoren Kommunale selvstyre og øremerking Hva vet vi om effekter av øremerking Hvordan ser

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Eier. Eiendomsforvalter. Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning

Eier. Eiendomsforvalter. Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning Rådmann Rektor Eier Eiendomsforvalter Bruker Elev Innbygger Pårørende Publikum Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6. januar 2012 Margareth Belling Noen

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Rogaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2013/7200 Deres ref: Vår dato: 13.10.2013 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet for 2014 Fylkesmannen

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på befolkningsveksten gjennom 2014 Reduserer demografikostnadene for 2015

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Fræna + Eide Utarbeidet av Audun Thorstensen Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Eide og Fræna. I mill. kr og

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ASSS styringsgruppe Bergen 23. september. Rune Bye

ASSS styringsgruppe Bergen 23. september. Rune Bye ASSS styringsgruppe Bergen 23. september Rune Bye Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger er tiden som annerledesland forbi? Lavere styringsrente Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE BAKGRUNN De siste fire årene har gitt kommunesektoren en relativt sterk realvekst i inntektene. En stor andel av veksten har kommet som øremerkede

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Økonomiplan Forutsetninger

Økonomiplan Forutsetninger Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer