RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver"

Transkript

1 RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Rogaland - v/børre Stolp, seniorrådgiver

2 Makro Norsk økonomi Gjeld RNB Renteeffekt Lønnsoppgjør 4,26 Akkumulert premieavvik Demografi Korrigerte frie inntekter 2010 Endringer 2011 Lønn/skatt (kommunal deflator) Forventninger Spesialundervisning/ressurskre vende/sfo.. Disposisjon Kommuneopplegget 2012 Rammene KS vurdering av kommuneoppgjøret KS vurdering demografi Tjenesteområder Samhandlingsreformen Barnevern Barnehage Fylkesveier Momsproblematikk Andre områder Vedlikehold Inndelingstilskuddet utvidelse til 15 år(20 år) 2

3 Arbeidsledigheten faller og arbeidsstyrken vokser 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Arbeidsledighet (AKU) I prosent av arbeidsstyrken 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Arbeidsstyrke Vekst fra året før, prosent SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 3

4 Lav ledighet i Norge 4

5 Sterk vekst tilsier mindre bruk av oljepenger framover Bruk av oljepenger Mrd 2011-kroner Anslagene på hva vi bruker av oljepenger er nedjustert iflg Nasjonalbudsjettet 2011 ville vi bruke 7 mrd kr mer enn 4 pst av oljefondet (SPU) i 2011 iflg RNB 2011 vil vi bruke 10 mrd kr mindre enn 4 pst De neste årene øker 4 pstbanen med 7-10 mrd kr årlig FIN pst av oljefondet Kilde: Finansdepartementet 5

6 Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3¼ til 3,9 prosent Anslag på årslønnsvekst for 2011 gitt på ulike tidspunkt Statistisk sentralbyrå Norges Bank Finansdepartementet Lønnsveksten for hele økonomien kan bli over 4 pst Norges Bank har gjennomgående ventet lønnsvekst i 2011 over 4 pst i flere år allerede Merskatteveksten dette evt vil gi vil bli trukket inn igjen i jan. 08 jan. 09 jan. 10 jan. 11 6

7 Anslått årslønnsvekst for 2011 i KS-området Prosent Overheng fra ,5 Tillegg fra (forhandlet frem i 2010-oppgjøret) Generelt tillegg pr 1. mai ,25 * 1,72 prosent, minst kr i tillegg 1,31 * minst kr til de med 20 års ansiennitet Antatt glidning i ,2 Samlet ramme (årslønnsvekst fra 2010 til 2011) 4,26 7

8 Kommunesektorens gjeld har økt kraftig men er det tegn til dempet vekst? Kommunesektorens netto gjeld I prosent av inntekter i alt 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Økt kreditt til kommuner Siste 12 måneder, mrd kr Kilde: RNB og KS Kilde: Statistisk sentralbyrå 8

9 Renteoppgang vil gi økte kostnader for kommunesektoren 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Pengemarkedsrente 3 mndr 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå Kommunenesektorens netto rentebærende gjeld kan røft anslås til 130 mrd kr 1 prosentpoeng økt rente gir 1,3 mrd kr i økte netto rente-utgifter Økte renter framover for 2011 venter RNB en renteøkning på ½ pp for 2012 venter både Norges Bank og SSB en renteøkning på 1 pp det gir til sammen en renteøkning på 1 ½ pp, dvs 2 mrd kr 9

10 Kostnadene ved befolkningsveksten regelmessig undervurdert, også for 2012? Demografikostnader - budsjetterte og endelige, mrd kr Høyalternativet for 2012 iflg KS Lagt til grunn i kommuneproposisjonene Basert på faktisk befolkningsvekst

11 Foreløpige regnskapstall Netto driftsresultat 10,0 % I pst av driftsinntekter 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,5 % 8,7 % 5,4% ,0 % 3,0 % 2,0 % 3,0 % 2,8 % 2 % 2 % 2,7 % 2,1 % 1,0 % 0,0 % Kommunesektoren Kommuner inkl Oslo Fylkeskommuner 2011 og 2012 er prognoser utarbeidet av KS 11

12 Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010 Uten eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter kr pr innb. for 2010 Utgiftskorr frie inntekter Antall 93,9 95, ,8 99, ,3 103, ,4 111, ,9-201,

13 Knr Navn Korrigerte frie inntekter 2010 Nr Eiendomsskatt, Utbytteinnt nasjonalt konsesjonsk- i pst av (bunn nr 1) og hjemfallsinnt korr frie 1000 kr kr per innb andel i pst av korr frie innt inntekter 1149 KARMØY ,1 57 4,6 % 2,5 % 1146 TYSVÆR , ,5 % 2,1 % 1119 HÅ , ,0 % 2,4 % 1130 STRAND , ,5 % 2,4 % 1106 HAUGESUND , ,3 % 3,0 % 1101 EIGERSUND , ,3 % 3,5 % 1122 GJESDAL , ,7 % 0,9 % 1121 TIME , ,3 % 3,8 % 1111 SOKNDAL , ,5 % 1,5 % 1120 KLEPP , ,0 % 2,9 % 1112 LUND , ,2 % 3,7 % 1114 BJERKREIM , ,2 % 3,3 % 1102 SANDNES , ,0 % 3,0 % 1127 RANDABERG , ,9 % 3,3 % 1160 VINDAFJORD , ,6 % 1,7 % 1142 RENNESØY , ,0 % 2,9 % 1133 HJELMELAND , ,1 % 3,7 % 1135 SAUDA , ,9 % 0,0 % 1124 SOLA , ,0 % 3,6 % 1134 SULDAL , ,3 % 11,5 % 1141 FINNØY , ,1 % 2,8 % 1103 STAVANGER , ,2 % 3,3 % 1129 FORSAND , ,7 % 6,6 % 1145 BOKN , ,3 % 2,3 % 1144 KVITSØY , ,6 % 3,5 % 1151 UTSIRA , ,4 % 1,9 % 13

14 Korrigerte frie inntekter Rogaland Utgiftskorr frie inntekter Antall 93,9 95,8 1 95,8 99,3 9 99,3 103, ,4 111, ,9-201,4 3 14

15 RNB2011/ Kommuneprp

16 Revidert budsjett endringer for 2011 Økt lønnsvekst pris- og lønnsveksten (deflatoren) oppjustert fra 2,8 pst. til 3,4 pst, utgjør ca 2 mrd kr lønnsveksten for kommunesektoren anslås nå til 4 ¼ pst mot 3 ¼ pst i Nasjonalbudsjettet lønnsveksten for landet anslås av FIN til 3,9 pst Skatteanslaget oppjustert med 1,3 mrd som følge av økt lønnsvekst og økt sysselsetting 1 mrd kr til kommunene 260 mill til fylkeskommunene Konsekvenser kommunesektoren må finne dekning for netto økte kostnader på 700 mill kr pensjonspremien øker, presser likviditeten og øker fremtidige kostnader 16

17 Overordnet vurdering: Inntektsvekst vurdert ut fra premissene for budsjettpolitikken: GOD VELFERD, OGSÅ I 2012 Konsekvenser for lokalpolitisk handlingsrom: 17

18 Sterk inntektsvekst for kommunesektoren, men lite rom for lokalpolitikk 60 Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra Mrd 2011-kr Bundne Pris Pensj Rente Dem I alt Frie Rom Inntek ter gjelder anslag på regnsk ap. Kilde: Nasjonalbudsjettet, KS

19 KS vurdering kommuneopplegget 2012 Mrd. kroner Vekst i samlede inntekter 5-6 Vekst i frie inntekter 3 ¾ - 4 ¼ Demografikostnader Inntil 3,0 Fylkesveier - økt drift og vedlikehold 0,4 Dagtilbud for demente 0,2? Samhandlingsreformen? Pensjonskostnader? Økte rentekostnader? Memo: Rammetilskuddet er i utgangspunktet redusert med ¼ mrd som følge av korreksjonen for ressurskrevende tjenester 19

20 Men hva med Økt netto driftsresultat og redusert premieavvik, mulig uten kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne? Forventet underliggende vekst i antall tjenestemottakere innen ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, BPAordningen, barnevernet og spesialundervisning Behov for styrket vedlikehold av kommunale/fylkeskommunale bygg og veger, for å kunne oppnå et verdibevarende vedlikeholdsnivå Å kunne gi fylkeskommunene et bidrag til å styrke kollektivtilbudet 20

21 Fortsatt økende akkumulert premieavvik bekymringsfullt Premieavvik for kommunesektoren, mrd kr Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd kr 6,0 5,0 Økning i akkumulert premieavvik Årets premieavvik (avsettes) Amortisering (nedbetales) 20,0 4,0 15,0 3,0 10,0 2,0 5,0 1,0 0,0 0, * * 21

22 Pensjonskostnadene på vei oppover? Hva skjer? Etter 2012 Premier etter lønnsoppgjør /- +/- Kortere avskrivningsperiode for nye premieavvik fra KRD vil sende nye regler på høring sommeren Mulig innskjerpet forutsetning for beregning av pensjonskostnad - KRD vil evt gi nye regler sommeren Lavere grunnlagsrente i livsforsikring fra er bestemt av Finanstilsynet + 22

23 Kraftig økning i antall barn med barnevernstiltak og spesialundervisning Indeks 2005= Økning i antall barn med spesialundervisning Økning i antall barn med barnevernstiltak år 6-15 år Antall barn med barnevernstiltak Antall barn 0-17 år Antall barn med spesialundervisnig Antall barn 6-15 år 23

24 Pleie- og omsorg Indeks 2005= år år år 80 år og eldre BPA Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere år BPA 80 år og eldre 24

25 400 millioner kroner mer til drift og vedlikehold av fylkesveier 25

26 Må fortsatt satses mer på vedlikehold For lavt nivå på løpende vedlikehold Kommer i tillegg til vedlikeholdsetterslepet, anslått til minst 94 mrd kr i bygg og 40 mrd på veier KS og staten bør i fellesskap samarbeide om å finne mekanismer som fremmer bærekraftig forvaltning av realverdiene, f.eks. Alle kostnader ved eiendomsforvaltningen synliggjøres i regnskapet, også kapitalslit Periodisk kartlegging av status for bygningsmassen Langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner inn i økonomiplan, som godt grunnlag for prioriteringer Kompetanseheving Behov for løpende vedlikehold og reversering av etterslep tas hensyn til i det økonomiske opplegget fra staten 26

27 Høyere inntektsvekst i 2012 enn 2011, men forventningene øker Bra om kommunesektoren får en høyere inntektsvekst i 2012 enn i 2011 Men utgiftene kan bli en god del høyere enn hva Regjeringen forutsetter Renteutvikling og sterk vekst i antall mottakere av enkelte kommunale tjenester gjør at det er usikkert om, eller hvor mye, handlingsrommet for velferd forbedres i kommunene i 2012 Forventninger til bedre og flere kommunale tjenester er klart økende både i befolkningen og blant sentrale politikere 27

28 sam Samhandlingsreformen og inntektssystemet (For KS sin enstemmige uttalelse fra Landstinget, om Samhandlingsreformen, se vår hjemmeside) 28

29 Kommunal medfinansiering Samlet ramme på 4,2 mrd. kr Denne delen av reformen er delbetaling av sykehusaktivitet. Kommunene har liten mulighet til å styre utgiftene. Derfor store krav til kostnadsnøkkelen KS er usikker på om KRDs forslag til ny kostnadsnøkkel vil treffe godt nok. KS mener at KRD bør vurdere å bruke (tilnærmet) samme nøkkel som brukes til å fordele inntektene mellom de regionale helseforetakene (RHF) Enkelt å teste ut om kostnadsnøkkelen i RHFene vil treffe bedre enn KRDs forslag 29

30 Utskrivningsklare pasienter KRD forslag ramme på 560 mill. kr inngå i delkostnadsnøkkel for medfinansiering Kommunalt ansvar fra første dag Kommunalt tilbud vs betaling til sykehusene I dag er det store forskjeller i praksis mellom kommunene KS mener at KRD bør: Vurdere en midlertidig tilskuddsordning basert på historiske data Gi kommunene tid til å samordne praksis Innlemmes i delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg ved neste revisjon av inntektssystemet 30

31 Tall fra KRD, egne Delkostnadsnøkkel Beregnet ut fra folketall pressemeldinger medfinansiering per og Knr. Kommune trolig beregnet ut fra og utskrivningsklare nasjonal sim folketall pasienter, folketall på mrd kr 1000 kr (illustrasjon) 1000 kr 1101 EIGERSUND , SANDNES , STAVANGER , HAUGESUND , SOKNDAL , LUND , BJERKREIM , HÅ , KLEPP , TIME , GJESDAL , SOLA , RANDABERG , FORSAND , STRAND , HJELMELAND , SULDAL , SAUDA , FINNØY , RENNESØY , KVITSØY 610 1, BOKN 882 1, TYSVÆR , KARMØY , UTSIRA 232 1, VINDAFJORD ,

32 Fordelingsvirkninger - utfordringer Fordeling av midler til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter gir store omfordelingsvirkninger I en periode er det behov for å dempe virkningen for enkeltkommuner Det er uklart i hvilken grad kommuner som taper på ordningen skal kompenseres, selv om det i proposisjonen fremgår at man skal ha en kompensasjonsordning Lavere betalingstak pr innleggelse kunne i noen grad redusert kommunenes risiko ved medfinansiering 32

33 Døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Gradvis utbygging i perioden , plikt til å gi tilbudet for alle kommuner fra 2016 Enighet om evaluering underveis av kostnader og antall sengeplasser det er behov for Regjeringen foreslår at 50 pst til drift gis som øremerket tilskudd og 50 pst fra de regionale helseforetakene KS har bedt om at hele den statlige finansieringen gis gjennom et øremerket tilskudd I uttalelsen fra Landstinget presiseres det at klare grenser må trekkes opp mellom sykehusenes akuttfunksjoner og kommunenes ansvar for et øyeblikkelig hjelp-/hastetilbud. 33

34 Styringsinfo og oppgjørsform Den enkelte kommune betaler etter regning. Helsedirektoratet : fastsetter betalingsgrunnlaget er ansvarlig for Beregninger Prognoser Kontrollrutiner Datagrunnlaget gjøres tilgjengelig for kommunene Fortløpende innsyn i og informasjon om kostnader. Det er opprettet en referansegruppe med deltagere fra KS og RHF knyttet til implementering av nye finansieringsordninger og formidling av styringsdata 34

35 Samlet finansiering - utfordringer Administrativ styrking i kommunene til nye folkehelseoppgaver og nytt finansieringsansvar kompenseres det ikke for fra statens side Landstinget mener at dette bryter med at statlige reformer skal være fullfinansiert Omfanget av utskrivningsklare pasienter ( pasientdøgn) er basert på statistikk endret praksis i helseforetakene kan gi kommunene en høyere regning Sykehusaktiviteten påvirker kommunenes medfinansieringskostnader. Viktig at forutsetningene som legges for 2012 blir realistiske Behov for følgeevaluering av reformen, slik at bl.a. det økonomiske opplegget kan justeres 35

36 Tjenesteområder 36

37 Barnehager Rammefinansiering av sektoren innført - tilskuddet til de private har vært et stridstema Revidert mønsteravtale mellom KS og PBL om lokale samarbeidsavtaler er sendt ut Flere nye heltidsplasser i 2010 gir 23,5 mill. kroner i økt rammetilskudd Delkostnadsnøkkelen for barnehager og spesielt utdanningskriteriet vurderes på bakgrunn av endelige regnskapstall for 2010 Likebehandling kommunale og private barnehager lavere foreldrebetaling barnehage 37

38 Dagaktivitetstilbud demente personer over 65 år har demens i Norge i dag Om lag av disse har dagaktivitetstilbud Øremerket tilskudd for 5000 mennesker i 2012 Årsverk må dekkes innenfor kommunenes frie midler Regneeksempel: 5000 brukere a tre timer i uken. 250 kr timen gir om lag 200 millioner kr, som spiser av veksten i de frie inntektene 38

39 Korreksjon ressurskrevende tjenester Om lag 250 millioner trekkes fra rammetilskuddet i 2012 som følge av bortfall av PU under 16 år som kriterium i inntektssystemet, og nedvekting av PU over 16 år Årsaken er forglemmelse av beregnede merinntekter i ordningen for ressurskrevende tjenester i 2011(utbetales først av staten i 2012) Dette gir en omfordeling mellom kommunene 39

40 Inndelingstilskuddet KS støtter omleggingen med utvidlesen av ordningen med 15 til 20 år KS etterlyser mer fleksibilitet hvor kommunene selv kan bestemme utbetalingsprofilen av tilskuddet Dagens ordning med inndelingstilskudd er egentlig 1 ett svar på to ulike spørsmål: 1. Hvor stor kompensasjon skal en sammenslått kommune få for framtidig tapte inntekter i inntektssystemet? 2. Hvordan skal denne kompensasjonen fordeles over tid? 40

41 Forslag til justering: la kommunene selv bestemme spørsmål 2 Staten bestemmer: Samlet inndelingstilskudd til sammenslått kommune (dvs størrelsen på kompensasjonen) Sammenslått kommune bestemmer Fordeling av tilskudd over tid 41

42 Eksempler ulike likeverdige valg av tidsprofil for gitt størrelse på tilskudd 42

43 Inntektssystemet - fylkeskommunene KS tar til etterretning at ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene først kommer i 2014 Fortsatt særskilt fordeling til nye fylkesveier og nye fylkesveiferjer t.o.m Justeringer i IS for fylkeskommune i 2012 Endring i fylkesfordelingen av tilskudd til nye fylkesveiferjer Tannbehandling for rusmisbrukere fordeles etter samlede kostnadsnøkkelen 43

44 Momskompensasjon uttrekk fra fylkeskommunenes ramme i 2012 Forvaltningsreformen 2010: 400 mill. anslått momskompensasjon for fylkeskommunene, tatt hensyn til i kommuneoppgjøret Fylkeskommunene har i tillegg krav på momskomp. for bompengefinansiert utbygging av fylkesvegene det glemte staten i fjor Fra 2012: Uttrekk av midler fra fylkeskommunenes ramme, tilsvarende mva-kompensasjon knyttet til bompengefinansiert utbygging i 2009 Størrelsen på uttrekket og fylkesfordelingen er uavklart Kommer i statsbudsjettet 2012 KS har bedt om innsyn i beregningene av uttrekk og fordeling 44

45 Ekstra foiler 45

46 Oljeinvesteringer og internasjonal økonomi gir vekstimpulser til Norge 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 40,0 Oljeinvesteringer Vekst fra året før, prosent 4,0 3,0 2,0 30,0 20,0 1,0 10,0 0,0 0,0-1,0-10,0-2,0-3,0-4, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå -20,0-30, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 46

47 Produksjonsvekst over trend, og oppsving i sysselsettingen 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent 5,0 Antall sysselsatte Vekst fra året før, prosent 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 2,0 1,0 0,0-1,0-2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 47

48 Lavere vekstanslag for frie inntekter i RNB 2011enn i Nasjonalbudsjettet 2011 ink 1 mrd frie inntekter Saldert budsjett des 2010 Nasjonalbudsjett okt ,2 % 0,73 % Kommuneprop ,2 % -700 millioner, RNB

49 Frie inntekter 2010 og 2011 demografi og pensjon 2011 Mrd kr Demografi/pensjon vår 2010 høst 2010 vår 2011 Tidspunkt for anslag Kilder: Teknisk beregningsutvalg, Finansdepartementet, KS 49

50 Fagskoler Videregående opplæring Særskilt fordeling også i 2012 Fordelingsgrunnlaget oppdateres; registrerte studenter høsten 2010 Landslinjer: Ingen endring i finansieringen, dagens ordning videreføres 2011-tiltak Ny GIV: Oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter +15 mill Ny GIV: 60 mill. kr til kompetanseutviklingstiltak for lærere, overføres fra annet prosjekt 50

51 Samhandling og utviklingsprosjekter Det er et godt initiativ å etablere et prosjekt som skal utvikle et tidsmessig lokalsykehus i Nordfjord, med lokale kompetansearbeidsplasser og følgeforskning, - og i tillegg er det et treårig prosjekt. Bevilgningen til dette prosjektet i 2011 er 25 mill KS mener at det er viktig å komme i gang med forsøk særlig innen psykisk helse, rus og rehabilitering. Datagrunnlaget for disse gruppene er usikkert, og her bør det gjøres utprøvninger som gir erfaringsgrunnlag for i hvilken grad kommunene kan påvirke innleggelser i sykehus og hvordan kostnadene fordeler seg KS etterspør viljen til statlig satsing med samme styrke som det gjøres i utviklingen av et tidsmessig lokalsykehus 51

52 Elektronisk samhandling innen helse og omsorg Regjeringen foreslår at KITH (KS deleier sammen med staten) avvikles som aksjeselskap og i sin helhet innlemmes i Helsedirektoratet KS har en rekke ganger tatt til orde for elektroniske standardiseringer innen helse- og omsorgssektoren KS bør fortsatt ha en sentral posisjon og påvirkningsmulighet i den nye organiseringen 52

53 240 øremerkede mill til barnevernet - hva nå i 2012? - Omstendelig, dyr og uforutsigbar søknadsrunde - 82 kommuner har ikke fått noe - Ingen nye signaler for

54 Utdanning valgfag på ungdomstrinnet Stortingsmelding om ungdomstrinnet Valgfag, gradvis innføring av valgfag fra og med skoleåret Omdisponert 1 time, nyfinansiert 0,5 time per uke per årstrinn, mindre gruppestørrelser enn i andre fag. Forslaget om å lovfeste formelle kompetansekrav for undervisning i fag, vurderes fortsatt i KD Kompetanseheving for lærere Omdisponert 25 mill. kroner fra strategien «Kompetanse for kvalitet» til etterutdanning i matematikk og klasseromsledelse, jf. meld. st. 22 ( )Motivasjon Mestring Muligheter (ungdomstrinnet) 54

55 Miljø, klima og energi Større trykk på Arbeid med klima- og energiplaner, uten ekstra midler til investeringer Regjeringen poengterer kommunesektorens viktige rolle i klimasatsingen og å gå fra planer til handling. Krever betydelige økonomiske investeringer, uten at dette følges opp med midler til nødvendige investeringer KS har på bakgrunn av dette foreslått en ny finansieringsordning, kalt KLOKT, hvor staten kjøper utslippsreduksjoner fra kommunesektoren etter en forhandlingsprosess 55

56 Kommuneopplegget demografi TBU har beregnet at befolkningsveksten vil gi en kostnad på om lag 2 ½ mrd (MMMM-alt) i 2012 men ved høy innvandring kostnad på 2 ¾ mrd spesielt gruppen 0-5 år og 90+ trekker demografikostnadene opp i i 2012 Forbedret utregningsmetode fra KS øker kostnadene med ¼ mrd til 3 mrd Hva dekker demografiberegningene? beregner hva hver ny innbygger vil koste ut fra det koster å drive tjenestene i dag legger til grunn konstant standard og dekningsgrad for tjenestene dekker ikke vekst i utgifter pr bruker eller økte dekningsgrader 56

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007)

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007) () Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen) Innhold 1 Regjeringens politikk overfor kommunene...

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2298

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Unios notatserie nr. 7/2013 Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 31. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2013-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2013-budsjettet Unios notatserie nr. 8/2011 Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2013-budsjettet Brev til finansminister Sigbjørn Johnsen 14. desember 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets-

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer