Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/10 Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005 av 31. mai 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1458/2005 av 8. september 2005 om permanent og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede tillatte tilsetningsstoffer i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer Kommisjonsdirektiv 2005/49/EF av 25. juli 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i kjøretøyer og rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF av 29. april 2005 om endring av rådsdirektiv 84/500/EØF med hensyn til en samsvarserklæring og ytelseskriterier for analysemetoden for keramiske gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 33 Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av amitraz Kommisjonsdirektiv 2005/37/EF av 3. juni 2005 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for visse rester av plantevernmidler på og i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker... 44

2 2009/EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/23 Kommisjonsvedtak av 18. mai 2005 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler (2005/389/EF) Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2005 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner Kommisjonsforordning (EF) nr. 856/2005 av 6. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til Fusarium-toksiner Kommisjonsdirektiv 2005/26/EF av 21. mars 2005 om fastsetjing av ei liste over næringsmiddelingrediensar eller stoff som er mellombels utelatne frå vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om fastsettelse av prøvetakingsog analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av Fusarium-toksiner i næringsmidler Rådsforordning (EF) nr. 1567/2005 av 20. september 2005 om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 1148/2005 av 15. juli 2005 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til penetamat Kommisjonsforordning (EF) nr. 1299/2005 av 8. august 2005 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til fenoksymetylpenicillin, foksim, norgestomet og tiamfenikol Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2005 av 18. august 2005 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til oksolinsyre og morantel Kommisjonsforordning (EF) nr. 1518/2005 av 19. september 2005 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til acetylisovaleryltylosin og fluazuron Kommisjonsvedtak av 18. august 2005 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF med sikte på å fastsetje grenseverdiar for konsentrasjon av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr (2005/618/EF) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 av 13. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 2032/2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter Kommisjonsdirektiv 2005/42/EF av 20. juni 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II, IV og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

3 2009/EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/36 Kommisjonsdirektiv 2005/52/EF av 9. september 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/26/EF av 21. april 2004 om endring av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF av 11. august 2005 om omklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser innenfor rammen av rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr Kommisjonsdirektiv 2004/69/EF av 27. april 2004 om endring av europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 med hensyn til definisjon av «multilaterale utviklingsbanker» Kommisjonsforordning (EF) nr. 884/2005 av 10. juni 2005 om fastsetjing av framgangsmåtar for gjennomføring av inspeksjonar frå Kommisjonen når det gjeld sjøfartstryggleik Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene og om endring av direktiv 2001/25/EF Kommisjonsvedtak av 10. juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer (2005/438/EF) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1751/2005 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 1, IAS 39 og SIC Kommisjonsforordning (EF) nr. 1864/2005 av 15. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 1, IAS 32 og IAS Kommisjonsforordning (EF) nr. 1910/2005 av 8. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 6, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 16, 19, 24, 38 og 39 samt tolkning nr. 4 og 5 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) Rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1655/1999 av 19. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 788/2004 av 21. april 2004 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2236/95, forordning (EF) nr. 1655/2000, forordning (EF) nr. 1382/2003 og forordning (EF) nr. 2152/2003 med sikte på tilpassing av referansesummane for å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen

4 2009/EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/41 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 807/2004 av 21. april 2004 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1159/2005 av 6. juli 2005 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 17. juni 1997 om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1376/2002/EF av 12. juli 2002 om endring av vedtak nr. 1336/97/EF om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1554/2005/EF av 7. september 2005 om endring av rådsvedtak 2001/51/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn og beslutning nr. 848/2004/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med henblikk på å fremme organisasjoner som er aktive på europeisk plan på området likestilling mellom menn og kvinner /EØS/9/42 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1776/2005/EF av 28. september 2005 om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) ( ) /EØS/9/43 Europaparlaments- og rådsavgjerd 2004/387/EF av 21. april 2004 om samverkande yting av felleseuropeiske elektroniske offentlege tenester til offentlege forvaltingar, føretak og borgarar (IDABC) Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 3. Domstolen

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-komiteen KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 833/ /EØS/9/01 av 31. mai 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer* KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 1 ), særlig artikkel 3 og artikkel 9d nr. 1, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 2 ), særlig artikkel 25, og ut fra følgende betraktninger: 1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til direktiv 70/524/EØF før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene oppført i vedleggene til denne forordning ble inngitt før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 4) Innledende bemerkninger til disse søknadene ble i henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF oversendt Kommisjonen innen datoen da forordning (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av , s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 28 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 270 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av , s. 37). ( 2 ) EUT L 268 av , s. 29. (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene skal derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF. 5) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) og alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ble midlertidig godkjent for avvente smågriser for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2690/1999( 3 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 6) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og polygalakturonase framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS ) ble midlertidig godkjent for avvente smågriser for første gang ved forordning (EF) nr. 2690/1999. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet.vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 7) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) ble midlertidig godkjent for avvente smågriser for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999( 4 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. ( 3 ) EFT L 326 av , s. 33. ( 4 ) EFT L 194 av , s. 17.

6 Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 2105) ble midlertidig godkjent for oppfôringssvin for første gang ved forordning (EF) nr. 1636/1999. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 9) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999( 1 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 10) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001( 2 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegget bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 11) Vurderingen av søknadene viser også at det må treffes visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen( 3 ). 12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i vedlegget, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 31. mai For Kommisjonen Markos KYPRIANOU Medlem av Kommisjonen ( 1 ) EFT L 164 av , s. 56. ( 2 ) EFT L 62 av , s. 3. ( 3 ) EFT L 183 av , s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av , s. 1).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Enzymer E 1624 Endo-1,3(4)-betaglukanase EC Endo-1,4-betaxylanase EC Alfa-amylase EC Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) og alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) med en aktivitet på minst: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U( 1 )/g Endo-1,4-betaxylanase: 400 FXU( 2 )/g Alfa-amylase: U( 3 )/g Dyreart eller dyregruppe Smågriser (avvente) Vedlegg Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Endo-1,3(4)- betaglukanase: 250 U Endo-1,4-betaxylanase: 400 U Alfa-amylase: U Andre bestemmelser I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 250 U Endo-1,4-betaxylanase: 400 U Alfa-amylase: U Til bruk i fôrblandinger med kornslag med høyt innhold av stivelse og andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig arabinoxylaner og betaglukaner), f.eks. som inneholder over 35 % bygg. Til bruk i avvente smågriser med vekt opptil ca. 35 kg. Godkjenningsperiodens utløp Uten tidsbegrensning

8 Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse E 1625 Endo-1,3(4)-betaglukanase EC Endo-1,4-betaxylanase EC Alfa-amylase EC Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og polygalakturonase framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS ) med en aktivitet på minst: Polygalakturonase EC Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U( 1 )/g Endo-1,4-betaxylanase: U( 2 )/g Alfa-amylase: U( 3 )/g Polygalakturonase: 25 U( 4 )/g E 1626 Endo-1,4-betaxylanase EC Subtilisin EC Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) med en aktivitet på minst: Endo-1,4-beta-xylanase: U( 2 )/g Subtilisin: 500 U( 5 )/g Dyreart eller dyregruppe Smågriser (avvente) Smågriser (avvente) Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Endo-1,3(4)- betaglukanase: 150 U Endo-1,4-betaxylanase: U Alfa-amylase: U Polygalaktu-ronase: 25 U Endo-1,4-betaxylanase: U Subtilisin: 500 U Andre bestemmelser I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 150 U Endo-1,4-betaxylanase: U Alfa-amylase: U Polygalakturonase: 25 U Til bruk i fôrblandinger med kornslag med høyt innhold av stivelse og andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig arabinoxylaner og betaglukaner), f.eks. som inneholder over 20 % bygg og 35 % hvete. Til bruk i avvente smågriser med vekt opptil ca. 35 kg. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,4-betaxylanase: U Subtilisin: 500 U Til bruk i fôrblandinger, f.eks. som inneholder over 40 % hvete. Til bruk i avvente smågriser med vekt opptil ca. 35 kg. Godkjenningsperiodens utløp Uten tidsbegrensning Uten tidsbegrensning

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/5 EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse E 1627 Endo-1,3(4)-betaglukanase EC Endo-1,4-betaxylanase EC Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) med en aktivitet på minst: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 800 U( 1 )/g Endo-1,4-betaxylanase: 800 U( 2 )/g E 1628 Endo-1,4-betaxylanase EC Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (ATCC 2105) med en aktivitet på minst: Pulver: Endo-1,4-betaxylanase: U( 2 )/g Flytende form: Endo-1,4-betaxylanase: U( 2 )/g Dyreart eller dyregruppe Oppfôrings svin Oppfôringskyllinger Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Andre bestemmelser Endo-1,3(4)- betaglukanase: 400 U Endo-1,4-betaxylanase: 400 U I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 400 U Endo-1,4-betaxylanase: 400 U 3. Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 65 % bygg. Endo-1,4-betaxylanase: 500 U 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 2. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,4-betaxylanase: U. 3. Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 60 % rug. Godkjenningsperiodens utløp Uten tidsbegrensning Uten tidsbegrensning

10 Nr. 9/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Andre bestemmelser E 1629 Endo-1,4-betaxylanase EC Endo-1,3(4)-betaglukanase EC Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og endo-1,3(4)- betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) med en aktivitet på minst: Endo-1,4-betaxylanase: U Oppfôringskyllinger Endo-1,3(4)- betaglukanase: 12 U 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 2. Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,4-betaxylanase: U( 2 )/g Endo-1,3(4)-betaglukanase: 50 U( 1 )/g 3. Endo-1,4-betaxylanase: U. Endo-1,3(4)-betaglukanase: U Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 20 % bygg og 40 % hvete. ( 1 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved ph 5,0 og 30 C. ( 2 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved ph 5,3 og 50 C. ( 3 ) 1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glykosidbindinger fra et vannuløselig kryssbundet stivelsespolymersubstrat per minutt ved ph 6,5 og 37 C. ( 4 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol stoff med reduserende virkning (galakturonsyreekvivalenter) fra et poly-d-galakturonsyresubstrat per minutt ved ph 5,0 og 40 C. ( 5 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikrogram fenolforbindelser (tyrosinekvivalenter) fra et kaseinsubstrat per minutt ved ph 7,5 og 40 C. Godkjenningsperiodens utløp Uten tidsbegrensning

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/7 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 943/ /EØS/9/02 av 21. juni 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer* KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 4) Innledende bemerkninger til disse søknadene ble i henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF oversendt Kommisjonen innen datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene skal derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF. under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 1 ), særlig artikkel 3 og artikkel 9d nr. 1), under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 2 ), særlig artikkel 25, og 5) Bruk av mikroorganismepreparatet av Enterococcus faecium (NCIMB 10415) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 866/1999( 3 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette mikroorganismepreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg I bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. ut fra følgende betraktninger: 1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til direktiv 70/524/EØF før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene oppført i vedleggene til denne forordning ble inngitt før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av , s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 28 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 270 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av , s. 37). ( 2 ) EUT L 268 av , s. 29. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av , s. 8). 6) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ble midlertidig godkjent for verpehøner og oppfôringskalkuner for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001( 4 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 7) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ble midlertidig godkjent for oppfôringskalkuner for første gang ved forordning (EF) nr. 418/2001. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. ( 3 ) EFT L 108 av , s. 21. ( 4 ) EFT L 62 av , s. 3.

12 Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999( 1 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 9) Bruk av enzympreparatet endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved forordning (EF) nr. 1636/1999. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 10) Bruk av enzympreparatet 3-fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS ) ble midlertidig godkjent for smågriser (avvente) og oppfôringssvin for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/98( 2 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 11) Vurderingen av søknadene viser også at det må treffes visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen( 3 ). 12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Preparatet som tilhører gruppen «mikroorganismer» og er oppført i vedlegg I, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som et tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 2 Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 21. juni For Kommisjonen Markos KYPRIANOU Medlem av Kommisjonen ( 1 ) EFT L 194 av , s. 17. ( 2 ) EFT L 295 av , s. 3 ( 3 ) EFT L 183 av , s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av , s. 1).

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/9 EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Mikroorganismer E 1705 Enterococcus faecium NCIMB Preparat av Enterococcus faecium som inneholder minst: Mikroinnkapslet form: 1, KDE/g tilsetningsstoff Granulert form: 3, KDE/g tilsetningsstoff VEDLEGG I Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold KDE/kg fullfôr Høyeste innhold Andre bestemmelser Godkjenningsperiodens utløp Oppfôringskyllinger 0, , I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning Kan brukes i fôrblandinger som inneholder tillatte koksidiostatika: diclazuril, halofuginon, m a d u r a m i c i n a m m o n i u m, monensinnatrium, robenidin, salinomycinnatrium. Oppfôrings svin 0, , I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning

14 Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Enzymer E 1604 Endo-1,3(4)- betaglukanase EC Endo-1,4- betaxylanase EC Preparat av endo-1,3(4)- betaglukanase og endo-1,4- betaxylanase framstilt av Penicillium funiculosum (IMI SD 101) med en aktivitet på minst: Pulverform: Endo-1,3(4)-betaglukanase: U( 1 )/g Endo-1,4-betaxylanase: U( 2 )/g Flytende form: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 500 U/ml Endo-1,4-betaxylanase: 350 U/ ml VEDLEGG II Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Verpehøner Endo-1,3(4)- betaglukanase: 100 U Endo-1,4- betaxylanase: 70 U Oppfôringskalkuner Endo-1,3(4)- betaglukanase: 100 U Endo-1,4- betaxylanase: 70 U Andre bestemmelser Godkjenningsperiodens utløp 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U Endo-1,4-betaxylanase: 70 U. 3 Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 60 % bygg eller 30 % hvete. 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 100 U Endo-1,4-betaxylanase: 70 U. 3 Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 30 % bygg eller 20 % hvete.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/11 EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse E 1613 Endo-1,4- betaxylanase EC Preparat av endo-1,4- betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) med en aktivitet på minst: Pulverform: IFP( 3 )/g Pulverform: IFP/ml E 1630 Endo-1,4- betaxylanase EC Subtilisin EC Preparat av endo-1,4- betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) med en aktivitet på minst: Endo-1,4-betaxylanase: U( 4 )/g Subtilisin: U( 5 )/g E 1631 Endo-1,3(4)- betaglukanase EC Endo-1,4- betaxylanase EC Preparat av endo-1,3(4)- betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4- betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) med en aktivitet på minst: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 300 U( 6 )/g Endo-1,4-betaxylanase: 300 U( 7 )/g Dyreart eller dyregruppe Oppfôringskalkuner Oppfôringskyllinger Oppfôringskyllinger Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Andre bestemmelser Godkjenningsperiodens utløp IFP 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: IFP. 3 Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 38 % hvete. Endo-1,4- betaxylanase: 500 U Subtilisin: 160 U 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,4-betaxylanase: U Subtilisin: U 3 Til bruk i fôrblandinger, f.eks. som inneholder over 65 % hvete. Endo-1,3(4)- betaglukanase: 300 U Endo-1,4- betaxylanase: 300 U 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: Endo-1,3(4)-betaglukanase: 300 U Endo-1,4-betaxylanase: 300 U. Uten tidsbegrensning 3 Til bruk i fôrblandinger med høyt innhold av andre polysakkarider enn stivelse (hovedsakelig betaglukaner og arabinoxylaner), f.eks. som inneholder over 40 % bygg.

16 Nr. 9/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-nr. Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Antall enheter aktivt stoff per kg fullfôr Andre bestemmelser Godkjenningsperiodens utløp E fytase EC Preparat av 3 fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS ) med en aktivitet på minst: Fast form: PPU( 8 )/g Flytende form: PPU/g S m å g r i s e r (avvente) 250 PPU 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: PPU. Uten tidsbegrensning 3 Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer enn 0,25 % fytinbundet fosfor. 4 Til bruk i avvente smågriser opptil ca. 35 kg. Oppfôrings svin 250 PPU 1 I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Uten tidsbegrensning 2 Anbefalt dose per kg fullfôr: PPU. 3 Til bruk i fôrblandinger som inneholder over 0,23 % fytinbundet fosfor. ( 1 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 5,55 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved ph 5,0 og 50 C. ( 2 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 4,00 mikromol reduserende sukker (maltoseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved ph 5,5 og 50 C. ( 3 ) 1 IFP er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved ph 4,8 og 50 C. ( 4 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved ph 5,3 og 50 C. ( 5 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikrogram fenolforbindelse (tyrosinekvivalenter) fra kaseinsubstrat per minutt ved ph 7,5 og 40 C. ( 6 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved ph 5,0 og 30 C. ( 7 ) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved ph 5,3 og 50 C. ( 8 ) 1 PPU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat per minutt ved ph 5 og 37 C.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/13 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1200/ /EØS/9/03 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer* KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR skal derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 1 ), særlig artikkel 3, artikkel 9a og artikkel 9d nr. 1, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 2 ), særlig artikkel 25, og ut fra følgende betraktninger: 5) Bruk av det vekstfremmende stoffet Formi LHS (kaliumdiformiat) ble midlertidig godkjent for smågriser og oppfôringssvin for første gang ved rådsforordning (EF) nr. 1334/2001( 3 ). Personen med ansvar for å bringe Formi LHS (kaliumdiformiat) i omsetning har inngitt en søknad om midlertidig godkjenning for bruk i ytterligere fire år som vekstfremmende stoff for purker, i samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har avgitt en uttalelse om sikkerheten for mennesker, dyr og miljø ved bruk av dette preparatet på de vilkår som er fastsatt i vedlegg I til denne forordning.. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 9a nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette preparatet i henhold til vedlegg I bør derfor godkjennes for et tidsrom på fire år. 1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til direktiv 70/524/EØF før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene oppført i vedleggene til denne forordning ble inngitt før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. 4) Innledende bemerkninger til disse søknadene ble i henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF oversendt Kommisjonen innen datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av , s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 28 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 270 av , s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av , s. 37). ( 2 ) EUT L 268 av , s. 29. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av , s. 8). 6) Bruk av mikroorganismen Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger og oppfôringskaniner for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999( 4 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av denne mikroorganismen. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 7) Bruk av mikroorganismen Enterococcus faecium (NCIMB 10415) ble midlertidig godkjent for purker for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 866/1999( 5 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av denne mikroorganismen. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. ( 3 ) EFT L 180 av , s. 18. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 676/2003 (EUT L 97 av , s. 29). ( 4 ) EFT L 164 av , s. 56. ( 5 ) EFT L 108 av , s. 21.

18 Nr. 9/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) Bruk av mikroorganismen Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) ble midlertidig godkjent for smågriser for første gang ved forordning (EF) nr. 1411/1999. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av denne mikroorganismen. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 9) Bruk av mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) ble midlertidig godkjent for smågriser for første gang ved forordning (EF) nr. 1411/1999. Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av denne mikroorganismen. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt.bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 10) Bruk av mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) ble midlertidig godkjent for melkekyr og oppfôringsstorfe for første gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98( 1 ). Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av denne mikroorganismen. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning. 11) Anvendelsen av mikroorganismepreparatet Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved forordning (EF) nr. 866/1999. Nye opplysninger til støtte for søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av den nevnte mikroorganismen, er framlagt. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Anvendelsen av det nevnte mikroorganismepreparatet som er oppført i Vedlegg II, bør derfor godkjennes uten tidsbegrensninger. 12) Vurderingen av søknadene viser også at det må treffes visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen( 2 ). 13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Preparatet som tilhører gruppen «vekstfremmende stoffer» og er oppført i vedlegg I, godkjennes midlertidig for et tidsrom på fire år som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 2 Preparatene som tilhører gruppen «mikroorganismer» er oppført i vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer, på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 26. juli For Kommisjonen Markos KYPRIANOU Medlem av Kommisjonen ( 1 ) EFT L 191 av , s. 15. ( 2 ) EFT L 183 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av , s. 1).

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/15 Tilsetningsstoffets registreringsnummer Navn og registreringsnummer til den personen med ansvar for å bringe tilsetningsstoffet i omsetning Vekstfremmende stoffer 1 BASF Aktiengesellschaft Tilsetningsstoff (handelsbetegnelse) Kalium diformiat (Formi LHS) VEDLEGG I Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold mg aktivt stoff per kg fullfôr Andre bestemmelser Godkjenningsperiodens utløp Tilsetningsstoffets sammensetning: Kaliumdiformiat, fast form minst 98 %, Silikat høyst 1,5 %, Vann høyst 0,5 % Purker juli 2009 Aktivt stoff: Kaliumdiformiat, fast form KH(COOH)2 CAS No

20 Nr. 9/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-nr. Tilsetnings stoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse Mikroorganismer E 1701 Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/ CNCM I-1012 Preparat av Bacillus cereus var. toyoi som inneholder minst KDE/g tilsetningsstoff E 1705 Enterococcus faecium DSM10663/ NCIMB Preparat av Enterococcus faecium som inneholder minst: Mikroinnkapslet form: 1, KDE/g tilsetningsstoff Granulert form: 3, KDE/g tilsetningsstoff E 1707 Enterococcus faecium DSM10663/NCI MB Preparat av Enterococcus faecium som inneholder minst: Pulverform og granulert form: 3, KDE/g tilsetningsstoff Overtrukket form: 2, KDE/g tilsetningsstoff Flytende form: KDE/ml tilsetningsstoff vedlegg ii Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold KDE/kg fullfôr Høyeste innhold Andre bestemmelser 0, I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Kan brukes i fôrblandinger som inneholder følgende tillatte koksidiostatika: robenidin, salinomycinnatrium. Oppfôringskaniner Oppfôringskyllinger 0, I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Kan brukes i fôrblandinger som inneholder følgende tillatte koksidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium, salinomycinnatrium dekokinat, robenidin, narasin, halofuginon. Purker 0, , I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. For purker to uker før grising og under laktasjon. Smågriser I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet. Til bruk i smågriser opptil ca. 35 kg. Godkjennings periodens utløp Uten tidsbegrensning Uten tidsbegrensning Uten tidsbegrensning Uten tidsbegrensning

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/36/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 36 22. årgang 25.6.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 av 25. september

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 10. årgang 2.10.2003 2003/EØS/49/01 2003/EØS/49/02 2003/EØS/49/03 2003/EØS/49/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/53/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 53 9. årgang 24.10.2002 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/2000

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 14. årgang 15.11.2007 2007/EØS/54/01 2007/EØS/54/02 2007/EØS/54/03 2007/EØS/54/04

Detaljer

EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen

EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen 1. april 2011 -BARNE-, LIKESTILINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET...8

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. februar 2011

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. februar 2011 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. februar 2011 -BARNE-, LIKESTILINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET...9 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 14 15. årgang 20.3.2008 2008/EØS/14/01 2008/EØS/14/02 2008/EØS/14/03 2008/EØS/14/04

Detaljer

76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte

76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/61/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 61 21. årgang 23.10.2014 Kommisjonsdirektiv 2008/124/EF av 18. desember 2008

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Nr. 49/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. november 2001

Nr. 49/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. november 2001 Nr. 49/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON av 7. november 2001 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene 2-propenal; dimetylsulfat;

Detaljer

EØS-tillegget. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER TILBAKE ' 5. årgang. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen

EØS-tillegget. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER TILBAKE ' 5. årgang. 1. EØS-rådet. 2. EØS-komiteen TILBAKE ' EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende ISSN 1022-9310 Nr. 22 5. årgang I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 98/EØS/22/01 EØS-komiteens beslutning nr. 57/96 av 28. oktober 1996

Detaljer

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012

Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012 Tabell nr. 2 over godkjente tilsetningsstoffer til fôrvarer etter forordning (EF) nr.1831/2003 Konsolidert 10.12.2012 1. Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer Funksjonell gruppe: Konserveringsmidler

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF. av 24. januar 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF. av 24. januar 2000 Nr. 57/156 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.11.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/11/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 21. årgang 20.2.2014 Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008 av 31. juli 2008

Detaljer