System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com"

Transkript

1 System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll

2

3 Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: Til bruk med programvareversjon: Copyright Topcon Precision Agriculture Juli 2012 Topcon har copyright på alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen i denne håndboken kan ikke brukes, fås tilgang til, kopieres, lagres, vises, selges, endres, publiseres, distribueres eller reproduseres på annen måte uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Topcon.

4 Forord Denne håndboken gir informasjon om bruk og vedlikehold av dette produktet fra Topcon Precision Agriculture. Korrekt bruk og vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift av produktet. Det er svært viktig at du tar deg tid til å lese denne håndboken før du tar produktet i bruk. Informasjonen i håndboken var oppdatert da den ble publisert. Det kan være noe variasjon i et system. Produsenten forbeholder seg retten til å videreutvikle og endre systemet etter behov uten varsel. Faresymboler I denne håndboken brukes det to faresymboler. Dette gir tilleggsinformasjon. Advarsel: Et advarselsignal vises på sikkerhetsskilter og i denne håndboken for å vise at denne informasjonen er svært viktig for sikkerheten din. LÆR dem, og ETTERLEV dem. 0-1

5 Vilkår og betingelser Les disse vilkårene og betingelsene nøye. Generelt BRUK Du godtar disse vilkårene og betingelsene ved å kjøpe produktet fra Topcon Precision Agriculture (TPA) eller fra en av TPAs produktforhandlere. OPPHAVSRETT All informasjon i denne håndboken er TPAs eiendom, og TPA innehar opphavsrett på den. Med enerett. Du kan ikke bruke, få tilgang til, kopiere, lagre, vise, lage avledede produkter av eller selge, endre, publisere, distribuere eller tillate en tredjepart å få tilgang til grafikk, innhold, informasjon eller data i denne håndboken uten TPAs uttrykkelige skriftlige godkjenning, og du kan kun bruke slik informasjon til vedlikehold og betjening av produktet. Informasjonen og dataene i denne håndboken er verdifullt aktiva for TPA. De er utviklet gjennom et betydelig forbruk av arbeid, tid og penger og er resultatet av originalt utvalg, koordinering og oppbygging fra TPAs side. VAREMERKER ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon Positioning Systems og Topcon Precision Agriculture er varemerker eller registrerte varemerker for Topcon-selskapsgruppen. Microsoft og Windows er varemerker eller 0-2 registrerte varemerker i USA og/eller andre land for Microsoft Corporation. Produkt- og selskapsnavn som er nevnt i håndboken kan være varemerker for deres respektive eiere. NETTSIDE OG ANDRE ERKLÆRINGER Ingen erklæring på nettsiden til TPA eller et annet selskap i Topcongruppen eller i noen form for annonsering eller TPA-litteratur eller som er fremstilt av en medarbeider eller uavhengig underleverandør til TPA, har noen innvirkning på disse vilkårene og betingelsene. VIKTIG: SIKKERHET Feil bruk av produktet kan føre til dødsfall, personskade, materiell skade og/eller funksjonsfeil på produktet. Produktet må kun repareres av autoriserte TPA-servicesentre. Du må gjennomgå sikkerhetsadvarslene og anvisningene for korrekt bruk i denne håndboken nøye og overholde disse til enhver tid. Begrenset garanti ELEKTRISKE OG MEKANISKE KOMPONENTER TPA garanterer at de elektriske komponentene som er fremstilt av TPA ikke har materialog fabrikasjonsfeil i en periode på ett år fra den opprinnelige forsendelsesdatoen til forhandleren. TPA garanterer at alle ventiler, slanger, kabler og mekaniske deler som er fremstilt av TPA ikke har

6 material- og fabrikasjonsfeil i en periode på ett år fra salgsdatoen. RETURNERING OG REPARASJON I løpet av de respektive garantiperiodene kan enhver av de over nevnte delene som blir funnet å ha feil, sendes til TPA til reparasjon. TPA vil omgående reparere delen med feil uten kostnad og sende den tilbake. Du må betale forsendelsesog håndteringsutgiftene. Kalibrering av komponenter, arbeid og reiseomkostninger i forbindelse med fjerning og utskiftning av komponenter i felten dekkes ikke av denne garantipolisen. Garantien gjelder IKKE skade eller feil som skyldes: (i) naturkatastrofe, ulykke eller misbruk (ii) normal slitasje (iii) feil bruk og/eller vedlikehold (iv) uautoriserte endringer på produktet (v) bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter som ikke er levert eller spesifisert av TPA Programvare som følger med et produkt, er lisensiert for bruk i forbindelse med produktet og ikke solgt. Bruk av programvare som kommer med en separat lisensavtale for sluttbruker (EULA), vil være underlagt vilkårene og betingelsene, inkludert det som gjelder begrenset garanti, i den aktuelle EULA, uansett om disse vilkårene og betingelsene skulle si noe annet. GARANTIFRASKRIVELSE UTOVER DE OVENFOR NEVNTE GARANTIENE ELLER GARANTIER PÅ ET GARANTIKORT, I ET VEDLEGG ELLER EN LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER, LEVERES DENNE HÅNDBOKEN, PRODUKTET OG RELATERT PROGRAMVARE SOM DE 0-3 FOREFINNES. DET GIS INGEN ANDRE GARANTIER, OG I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER TPA SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, BETINGELSER OG GARANTIER NÅR DET GJELDER HÅNDBOKEN OG PRODUKTET (INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL). TPA ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTEN AV GNSS-SATELLITTER OG/ELLER TILGJENGELIGHETEN, KONTINUITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER INTEGRITETEN TIL GNSS-SATELLITTSIGNALER. BEGRENSNING AV ANSVAR OG KRAV TPA og deres forhandlere, agenter og representanter kan ikke holdes ansvarlige for tekniske eller redaksjonsmessige feil eller utelatelser i håndboken eller for særlige, indirekte, økonomiske, tilfeldige eller følgesmessige skader som måtte resultere fra anskaffelsen, ytelsen eller bruken av dette materialet, produktet eller den medfølgende programvaren (inkludert der TPA har blitt orientert om muligheten for slik skade). Slike fraskrevne skader omfatter, men er ikke begrenset til, tapt tid, tap eller ødeleggelse av data, tapt overskudd, besparelse eller omsetning eller tap av eller skade på produktet. Du må godta å holde TPA skadesløs overfor alle former for krav, initiativ, søksmål, skader, tap, ansvar og kostnader (inkludert advokatkostnader) som måtte oppstå på grunn av (a) din betjening, bruk eller vedlikehold av produktet og/eller programvaren på annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken eller den respektive lisensavtalen for sluttbruker, og (b) din uaktsomhet, urettmessige handling eller utelatelse når det gjelder produktet.

7 I alle tilfeller vil TPAs ansvar overfor deg eller noen annen person for krav, tap eller skade (i kontrakt, erstatningsrett eller på noe annet grunnlag) være begrenset (etter TPAs valg) til enten å (a) skifte ut eller reparere produktet eller (b) betale kostnadene ved utskiftning eller reparasjon av produktet. Annet Disse vilkårene og betingelsene kan til enhver tid oppdateres, endres, erstattes eller annulleres av TPA. Disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt og bli tolket i overensstemmelse med: - lovene i South Australia hvis produktet selges og leveres i Australia (i så tilfelle har domstolene i South Australia eller Federal Court of Australia (Adelaide Registry) eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder alle typer krav eller tvister) - lovene i State of California hvis produktet selges og leveres utenfor Australia - Bestemmelsene i De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for disse vilkårene og betingelsene. All informasjon, illustrasjoner og applikasjoner i denne håndboken er basert på den seneste tilgjengelige informasjonen på publiseringstidspunktet. TPA forbeholder seg retten til å foreta produktendringer til enhver tid uten foregående varsel. Hvis en del av disse vilkårene og betingelsene ikke kan håndheves, skal bestemmelsen det gjelder, reduseres til et slikt omfang at et 0-4 slikt resultat unngås. Hvis bestemmelsen ikke kan reduseres til et slikt omfang, må den skilles ut uten at det påvirker gyldigheten og evnen til å håndheve resten av disse vilkårene og betingelsene. Serviceinformasjon Serviceassistanse kan ytes ved at du tar kontakt med din lokale TPAautoriserte forhandler.

8 Informasjon om kommunikasjonsbestemmelser FCC-samsvarserklæring (USA) Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse A i henhold til del 15 av FCCreglene. Bruk av dette utstyret i boligområder kan forårsake skadelig interferens. Hvis der er tilfelle, må brukeren utbedre interferensen for egen regning. FCC-samsvarserklæring (Canada) Dette digital apparatet av klasse A oppfyller alle kravene i de kanadiske bestemmelsene for interferensforårsakende utstyr. CE EMC-erklæring (EU) Advarsel: Dette er et produkt av klasse A. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens. Hvis det er tilfelle, må brukeren treffe passende tiltak. 'C' Tick EMC-erklæring (Australia og New Zealand) Dette produktet oppfyller de gjeldende bestemmelsene i EMC-rammeverket for Australia og New Zealand. Typegodkjenning og sikkerhetsforskrifter Typegodkjenning kan være påkrevet i enkelte land for å få lisens til å bruke sendere på visse båndfrekvenser. Sjekk med lokale myndigheter og forhandleren. Uautorisert endring av utstyret kan gjøre godkjenningen, garantien og lisensen til å bruke utstyret ugyldig. Mottakeren inneholder et internt radiomodem. Dette kan potensielt sende signaler. Forskrifter kan variere mellom ulike land, så kontakt forhandleren og lokale regulerende myndigheter for å få informasjon om lisensierte og ikke-lisensierte frekvenser. For noen kan abonnement være nødvendig. 0-5

9 Radio- og TV-interferens Denne datamaskinen genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi. Hvis den ikke installeres og brukes riktig i nøye overensstemmelse med instruksjonene fra Topcon Precision Agriculture, kan det forårsake interferens med radiokommunikasjon. Du kan kontrollere om interferensen forårsakes av Topcon-utstyret ved å slå det av for å se om interferensen stopper. Hvis utstyret forårsaker interferens med en radio eller annen elektronisk enhet, kan du prøve å: dreie radioantennen til interferensen opphører flytte utstyret til den andre siden av radioen eller annen elektronisk enhet flytte utstyret lengre bort fra radioen eller annen elektronisk enhet koble utstyret til en annen krets som ikke er koblet til radioen For å redusere potensiell interferens bør du bruke utstyret med det laveste forsterkningsnivået som gir vellykket kommunikasjon. Kontakt om nødvendig den nærmeste Topcon Precision Agricultureforhandleren for å få hjelp. Endringer eller modifikasjoner av dette produktet som ikke er autorisert av Topcon Precision Agriculture, kan gjøre EMC-samsvar ugyldig og føre til bortfall av retten til å bruke produktet. Dette produktet er testet for EMC-samsvar med bruk av perifere enheter, skjermede kabler og kontakter fra Topcon Precision Agriculture. Det er viktig å bruke Topcon Precision Agriculture-enheter mellom systemkomponenter for å redusere muligheten for interferens med andre enheter. 0-6

10 Generell sikkerhet FARE: Det er svært viktig at den følgende informasjonen og den produktspesifikke sikkerhetsinformasjonen blir lest og forstått. De fleste hendelsene som oppstår under bruk, vedlikehold og reparasjon, skyldes at grunnleggende sikkerhetsregler eller forholdsregler ikke overholdes. Vær alltid oppmerksom på potensielle farer og farlige situasjoner. Følg alltid instruksjonene som følger med en melding merket Advarsel eller Forsiktig. Informasjonen som de gir, har som mål å minimere risikoen for personskade og/eller materiell skade. Følg spesielt instruksjoner som presenteres som en Sikkerhetsmelding. Sikkerhetsmeldinger og advarsler Sikkerhetssymbolet brukes med det relevante ordet: FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG. Meldinger som er merket på denne måten, anbefaler sikkerhetsforholdsregler og -tiltak. LÆR dem, og etterlev dem. FARE: Signaliserer en svært farlig situasjon som kan føre til ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSULYKKER hvis den ikke unngås. ADVARSEL: Signaliserer en potensielt farlig situasjon som kan føre til PERSONSKADER ELLER DØDSULYKKER hvis den ikke unngås. FORSIKTIG: Signaliserer en potensielt farlig situasjon som kan føre til MINDRE PERSONSKADER hvis den ikke unngås. 0-7

11 Sikkerhetsskilt ADVARSEL: Sikkerhetsskiltene MÅ IKKE fjernes eller tildekkes. Skift alle sikkerhetsskilt som mangler, eller som ikke kan leses lenger. Du kan få nye skilter hos forhandleren hvis skiltene mistes eller skades. Hvis du har kjøpt et brukt kjøretøy, må du kontrollere at alle sikkerhetsskiltene er på riktig plass og er leselige. Skift alle sikkerhetsskilt som mangler, eller som det ikke er mulig å lese lenger. Du får nye skilt hos forhandleren. Sikkerheten til brukeren ADVARSEL: Det er DITT ansvar å lese og forstå sikkerhetsdelene i denne instruksjonsboken før du bruker dette kjøretøyet. Husk at det er DU som er nøkkelen til sikkerhet. Gode sikkerhetstiltak skal beskytte ikke bare deg, men også menneskene rundt deg. Gjør deg godt kjent med denne håndboken som en del av sikkerhetsprogrammet. Denne sikkerhetsinformasjonen gjelder kun Topcon-utstyr og erstatter ikke andre, vanlige tiltak for sikkerhet på jobben. ADVARSEL: Ved noen av illustrasjonene eller fotografiene som er brukt i denne håndboken, kan deksler og beskyttelsesvern være fjernet for demonstrasjonsformål. Du må aldri bruke kjøretøyet hvis noen paneler eller beskyttelsesvern er fjernet. Dersom demontering av deksler og beskyttelsesvern er nødvendig for å utføre en reparasjon, SKAL de monteres igjen før bruk av maskinen. Advarsel: Kontroller alltid at løftede redskaper er senket til bakken før du begynner på reparasjon eller vedlikehold av et kjøretøy 0-8

12 Advarsel: Kjøretøy- og redskapsdeler kan bli varme under drift og kan være under trykk. Se etter i kjøretøyhåndbøkene. Advarsel: Bruk verneklær som er egnet for oppgaven som utføres, og forholdene. Advarsel: Ikke bruk utstyret i nærheten av eksplosjonsfarlig utstyr eller forsyninger. Advarsel: Topcon er opptatt av god miljøvennlig drift og minimerer bruken av potensielt skadelige stoffer i produktene sine. Det er likevel ikke tilrådelig å håndtere skadet elektronisk utstyr. Dette Topcon-produktet kan inneholde et forseglet litiumbatteri. Deponer alltid elektronisk utstyr på en fornuftig og ansvarlig måte. 0-9

13 Eksponering for radiofrekvens Eksponering for energi fra radiofrekvenser er et viktig sikkerhetshensyn. Oppretthold en avstand på minst 20 cm mellom mennesker og enhver antenne som sender ut stråling. Oppretthold en avstand på minst 20 cm mellom sendeantenner. Advarsel: Produkter som bruker et mobilt modem eller en RTK-basestasjon, kan sende ut radiofrekvensenergi. Sjekk med forhandleren. Denne enheten er utformet for bruk med TPA-godkjente antenner. Snakk med forhandleren. Klargjøring til bruk Les og forstå denne håndboken og lær alle betjeningsinnretningene før du bruker utstyret. Oppbevar håndboken med utstyret. Hvis utstyret flyttes til et annet kjøretøy, må håndboken også følge med. Les håndboken til kjøretøyet som utstyret skal brukes med, og kontroller at kjøretøyet har utstyret som kreves i henhold til lokale forskrifter. Sørg for at du har kunnskap om hastigheten, bremsene, styringen, stabiliteten og belastningsegenskapene til kjøretøyet før du starter. Før du begynner arbeidet må du kontrollere alle betjeningsinnretningene på et område der det ikke finnes personer eller hindringer. Identifiser mulige farer. Advarsel: Topcon-utstyr må ikke brukes av noen som er påvirket av alkohol eller medikamenter. Forhør deg hos lege hvis du bruker medisin med eller uten resept. 0-10

14 Ansvarsfraskrivelse Topcon kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for materielle skader, personskader eller dødsulykker som følge av feil bruk eller misbruk av noen av produktene deres. Topcon kan heller ikke holdes ansvarlig for bruk av Topcon-utstyr eller GNSS-signalet til noe annet formål enn det de var ment for. Topcon kan ikke garantere nøyaktigheten, integriteten, kontinuiteten eller tilgjengeligheten til GNSS-signalet. Brukeren må sikre at utstyret er slått av på riktig måte når det ikke er i bruk. Før du bruker et kjøretøy utstyrt med Topcon-produkter, må du lese og forstå de følgende produktspesifikke sikkerhetsforholdsreglene. 0-11

15 Viktig sikkerhetsinformasjon for X30 Brukerens oppmerksomhet og ansvar X30 hjelper brukeren med å styre kjøretøyet, men brukeren har ansvaret og må være oppmerksom og ha full kontroll over kjøretøyet til enhver tid. Brukeren er i siste instans ansvarlig for sikker drift av utstyret. Det er svært viktig at sikkerhetskravene oppfylles, ved bruk av X30 og komponentene dens. Alle brukere og annet relevant personell må være informert om sikkerhetskrav. Elektrisk sikkerhet Advarsel: Hvis strømmen ikke er riktig tilkoblet, kan det forårsake alvorlig personskade og materiell skade. Når du jobber med elektriske komponenter, må du gjøre følgende: Forsikre deg om at minuspolen til batteriet er frakoblet før du utfører sveising på kjøretøyet. Kontroller at alle strømkabler til systemkomponenter er koblet til riktig polaritet, som merket. Se i kjøretøyhåndboken for sikkerhetsinformasjon. Kontroller at utstyret er jordet i overensstemmelse med installasjonsveiledningen. Bruk og risiko for hindringer Den følgende listen er ikke uttømmende eller begrensende. For å bruke X30 til assistert styring langs en definert kjørelinje må brukeren sikre at den brukes: på sikker avstand fra mennesker og hindringer 0-12

16 på sikker avstand fra høyspentlinjer eller andre overhengende hindringer (identifiser eventuelle klaringsproblemer før start av X30) på privat eiendom uten offentlig tilgang innenfor ryddede åkrer borte fra offentlige veier eller adkomstveier Merk at brukeren må kjenne til kjøretøyets posisjon og åkerens tilstand til enhver tid brukeren må reagere hvis GNSS-satellitt- eller differensialkorreksjonssignalet forsvinner midlertidig X30 ikke kan oppdage hindringer (mennesker, dyr eller annet) X30 bare skal brukes i områder uten hindringer, og at du må opprettholde tilstrekkelig avstand til slike styringen må kobles ut for manuell kontroll hvis en hindring dukker opp eller kjøretøyet beveger seg bort fra kjørelinjen Av/på og manuell kontroll Advarsel: Påse at styringsbryteren er i Av-stilling for å forhindre utilsiktet innkobling av assistert styring. Ved reparasjon av kjøretøyet eller redskap må du kontrollere at kjøretøyet IKKE kan beveges. Koble ut styringen, sett på bremsene og ta ut nøklene. Brukeren må sikre at styringsbryteren er i Av-stilling (alle LEDindikatorene er av) når assistert styring ikke er i bruk. 0-13

17 Brukeren må koble ut assistert styring og bruke manuell kontroll hvis en hindring er i kjøreretningen eller beveger seg inn i kjøreretningen, eller hvis kjøretøyet styrer bort fra den ønskede kjørelinjen. Slik kobler du ut assistert styring: drei rattet noen grader, ELLER velg knappen Deaktiver autostyring på konsollen, OG/ELLER sett styringsbryteren i Av-stilling hvis handlingene ovenfor ikke kobler ut assistert styring. Sikkerhet ved stans av kjøretøyet Før du forlater kjøretøyet kobler du ut assistert styring, setter styringsbryteren i Av-stilling og tar nøkkelen ut av nøkkelbryteren. Bruk av referansestasjon (basestasjon) ADVARSEL: Ikke flytt på en referansestasjon mens den er i bruk. Hvis en referansestasjon flyttes på, kan det forstyrre den kontrollerte styringen av et system som bruker referansestasjonen. Dette kan føre til personskade eller materiell skade. Brukere og annet berørt personell må informeres om de følgende sikkerhetsforholdsreglene. Ikke sett opp referansestasjonen under eller i nærheten av høyspentlinjer. Pass på at tripoden er montert på en sikker måte ved bruk av den bærbare referansestasjonen. 0-14

18 Slik får du det beste ut av produktet Sikkerhetskopier data regelmessig. Konsollen har en stor, men begrenset lagringskapasitet. Bruk Diagnostisk minivisning for å se tilgjengelig kapasitet. Et varselskjermbilde vises hvis lagringen er i ferd med å nå grensen. Vær oppmerksom på filformatkompatibilitet. Snakk med forhandleren om kompatible formater. Topcons landbruksprodukter er robuste og utviklet for å fungere under vanskelige forhold. Skulle imidlertid utstyret bli stående lenge ubrukt må det oppbevares borte fra vann eller direkte varmekilder. 0-15

19 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Introduksjon Kapittel 2 Oppsett av redskap Sette opp en ny redskap Sette opp ECU Sette opp redskapsgeometri Sette opp seksjoner Sette opp tid på og tid av Sette opp bryterboks Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Sette opp tanker Sette opp produktflyt Sette opp trykk Bruke strømsensor Bruke spenningssensor Sette opp trykkontroll Kun trykk Trykkreserve Sette opp kontrollventilen (regulator) Sette opp kontrollventil (proporsjonal) Sette opp pumpehastighet Sette opp hjulsensor Sette opp alarmer Aktivere seksjonsstyring Kapittel 4 Bruk Bruke instrumentpanelet for sprøyteredskap Åpne seksjonsstyring Åpne sprøyteredskapskontroll Velge/bytte tanker Tankfarger Konfigurere og kalibrere Følge med på statistikk Stille inn underområder Åpne virtuell bryterboks Bryterfarger Bruke hovedbryteren Hjelp fra hovedbryteren Kapittel 5 Variabel mengdestyring Laste inn VRC-kartfiler Bruke kartvisninger og -lag

20 5.3 Bruke variabel mengdestyring Laste ned AgJunction-kart Vedlegg Sjekkliste for oppstart Indeks 0-17

21 Kapittel 1 Introduksjon Sprøyteredskapskontrollen brukes med X30-konsollen. Se også i X30-veiledningen og brukerhåndboken for autostyring. Sprøyteredskaps- og automatisk seksjonsstyring for X30 gir bedre kontroll over produktmengden som blir tilført en åker. Når den er innstilt, vil den justere flyten med hensyn til kjøretøyet hastighet, seksjonen som dekkes og den forhåndsinnstilte tilføringsmengden. Dette gir større nøyaktighet til å kontrollere produktet over spesifiserte områder. Automatisk seksjonsstyring minimerer sløsing ved å slå deler av sprøyteredskapen av og på og variere mengden mens utstyret går over de definerte områdene. Systemet vil slås på når det registrerer et område som ikke har blitt dekket, og det vil slås av når det registrerer områder som allerede er dekket. Kontrollen kan konfigureres til å kontrollere opptil 10 seksjoner. Sprøyteredskapens trykk justeres med faktorer som kjøretøyets hastighet, til forskjell fra sprøyteredskap med manuell trykkontroll, der trykket forblir konstant når hastigheten endres. Variabel mengdestyring forhåndsinnstiller de ulike sprøytemengdene for bestemte åkrer ved hjelp av et VRCforskriftskart (form- eller ISOXML-filformat). Den vil automatisk justere sprøytemengden for ulike soner etter hvert som redskapen flyttes gjennom de kartlagte områdene. Når de er innstilt, kan sprøyteredskapskontroll, automatisk seksjonsstyring og variabel mengdestyring enkelt aktiveres og deaktiveres med konsollen. Regional informasjon som klokkeslett og produktmåleenheter kan stilles inn ved å velge Bruker fra Hovedoppsett-menyen. Se i X30-veiledningen og håndboken for autostyring. 1-1

22 Kapittel 2 Oppsett av redskap Dette kapittelet forklarer hvordan man setter opp og konfigurerer X30-konsollen for bruk med funksjonene sprøyteredskapskontroll og automatisk seksjonsstyring. Alternativet sprøyteredskapskontroll er bare tilgjengelig når de elektroniske kontrollenhetene (ECU) er satt opp. For å gå tilbake til skjermbildet X30-hovedoppsett fra bruksskjermbildene velger du. I denne håndboken kommer du til å bruke: til å bekrefte valget/handlingen for å fortsette. til å avbryte handlingen og gå tilbake til forrige skjermbilde. 2.1 Sette opp en ny redskap 2.2 Sette opp ECU 2.3 Sette opp redskapsgeometri 2.4 Sette opp seksjoner 2.5 Sette opp tid på og tid av 2.6 Sette opp bryterboks 2-1

23 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.1 Sette opp en ny redskap Følg trinnene for å sette opp den nye redskapen. 1. Velg Redskap, og velg Ny. Eksisterende redskapsfiler kan importeres fra en USB. Se i X30-veiledningen og håndboken for autostyring. 2-2

24 Kapittel 2 Oppsett av redskap Du kan velge mellom: Stiv Frontmontert Tau bak Tau mellom. 2. Bruk pilene på sidene til å velge en redskapstype, og bekreft. 3. Systemet varsler deg om at systemet kanskje må startes på nytt etter at du er ferdig med å sette opp redskapen. Velg for å fortsette. 2-3

25 Kapittel 2 Oppsett av redskap 4. Velg Navn på redskap. 5. Skriv inn et navn på redskapen, og bekreft. 2-4

26 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.2 Sette opp ECU Oppsett for den elektroniske kontrollenheten (ECU) vil begynne automatisk. Skjermbildene vil variere litt avhengig av valgene som blir gjort. Les skjermbildene, og følg trinnene. 1a. Hvis du bruker ASC10 ECU, må du velge Kun seksjonsstyring eller Seksjonsstyring og styring av mengde, bekrefte og velge Neste-knappen. ELLER 1b. Hvis du bruker ISOBUS ECU, må du velge Kun styring av mengde, bekrefte og velge Neste-knappen. 2. Velg ECU-type. 2-5

27 Kapittel 2 Oppsett av redskap 3. Velg ECU-typen, bekreft, og velg Neste. Merk at grensesnittet for sprøyteredskapskontroll som beskrives i kapittel 3 og 4 i denne håndboken, bare brukes til å styre sprøyteredskaper som er utstyrt med Topcon ASC10 ECU. Hvis ISOBUS ECU er valgt, vil funksjonaliteten avhenge av ISOBUS-enheten som er tilkoblet. ISOBUS ECU kan betjenes via den virtuelle terminalfunksjonen til X30- programvaren. Se i ISOBUS ECU-dokumentasjonen. 4. Velg Redskapsfunksjon. 2-6

28 Kapittel 2 Oppsett av redskap 5. Velg Sprøyter, bekreft, og velg Neste. 6a. Hvis du bruker kun seksjonsstyring, må du kontrollere at ECU er koblet til systemet og velge Neste-knappen. ELLER 6b. Hvis du bruker seksjonsstyring og styring av mengde, må du kontrollere at kun én ECU er tilkoblet og velge Neste-knappen. 7. Systemet prøver å registrere den tilkoblede ECUen. Kontroller at ECUen er tilkoblet, hvis det ikke lykkes. 2-7

29 Kapittel 2 Oppsett av redskap 8a. Velg Navn på tank for å endre standardnavnet. 8b. Skriv inn det nye navnet, bekreft, og velg Neste-knappen. Det vises en oppsummering av ECUer som er registrert. Gå til trinn 12 hvis du bruker kun seksjonsstyring. 9. Hvis du bruker seksjonsstyring og styring av mengde, vil følgende skjermbilder vises. Hvis det kun er én tank som kontrolleres, trengs det kun én ECU. Gå til trinn a. For å kontrollere mer enn én tank, må du koble til enda en ECU og velge Neste-knappen. 2-8

30 Kapittel 2 Oppsett av redskap 10b. Velg Navn på tank for å endre standardnavnet. 10c. Skriv inn det nye navnet, bekreft, og velg Neste-knappen. Det vises en oppsummering av ECUer som er registrert. Legg til ECU 10d. For å legge til flere ECUer må du velge Legg til ECU og gjenta trinn 7 til 9 når du får beskjed om det. Når alle ECUene er registrert, velger du Neste-knappen. 2-9

31 Kapittel 2 Oppsett av redskap 10e. Velg ECU for seksjonskontroll. 10f. Velg hvilken ECU som skal utføre seksjonsstyring. Bekreft, og velg Neste-knappen. 10g. Velg Hjulsensorinndata. Velg hvilken ECU som skal motta hjulsensorinndata. Bekreft, og velg Neste-knappen. 2-10

32 Kapittel 2 Oppsett av redskap 11. Velg for å bekrefte. Konsollen vil starte på nytt. 2-11

33 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.3 Sette opp redskapsgeometri Følg disse trinnene for å konfigurere redskapsgeometrien. 1. Velg Geometri på Redskap-menyen. 2. Velg et mål. Måltypen vil vises på tittellinjen. Skår måler bredden på redskapet. Overlapping måler bredden på den ønskede overlappingen. Inline-forskyvning måler forskyvningen fra midten av koblingspunktet. Redskapsforskyvning måler forskyvningen fra enden av redskapet. 2-12

34 Kapittel 2 Oppsett av redskap 3. Skriv inn målet, og bekreft. 4. Gjenta for hvert mål. 2-13

35 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.4 Sette opp seksjoner Følg trinnene for å sette opp antall seksjoner, seksjonsbredder, utkobling ved lav hastighet og dyser. 1. Velg Redskap, velg Seksjonsstyring, og velg Seksjoner. 2. Velg Seksjoner. 3. Bruk pluss (+) eller minus ( ) til å stille inn opptil ti seksjoner, og bekreft. 2-14

36 Kapittel 2 Oppsett av redskap 4a. For å stille inn samme bredde for alle seksjonene må du velge Bredde ved siden av Alle, skrive inn bredden og bekrefte. ELLER 4b. For å stille inn ulike bredder for hver seksjon må du velge Bredde ved siden av hver enkelt seksjon, skrive inn bredden og bekrefte. 2-15

37 Kapittel 2 Oppsett av redskap 5. For å stille inn terskelen for lav hastighet må du velge Utkobling ved lav hastighet ved siden av en seksjon (eller ved siden av Alle), skrive inn utkoblingsterskelen og bekrefte. Ved bruk av automatisk seksjonsstyring vil seksjonene slås av når kjøretøyet går saktere enn denne hastigheten, og de vil slås på når kjøretøyet går raskere enn denne hastigheten. 6. Gjenta for hver seksjon. 7. For å stille inn antall dyser for hver seksjon må du velge seksjonen under Dyser, skrive inn antallet og bekrefte. Det er viktig å stille inn riktig antall dyser som er festet til hver seksjon. Under drift vil dette påvirke visningen av informasjon om flyt per dyse, og det vil påvirke trykkbasert kontroll. 2-16

38 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.5 Sette opp tid på og tid av Disse innstillingene fastsetter aktiveringstidene til sprøyteredskapen når den er slått på eller av. Følg trinnene for å stille inn aktiveringstidene. 1. Velg Timing. 2. Velg Tid på. 3. Bruk pluss eller minus, eller skriv inn antall sekunders forsinkelse fra en seksjon slås på til den begynner å sprøyte. Bekreft. 4. Gjenta for Tid av. 2-17

39 Kapittel 2 Oppsett av redskap 2.6 Sette opp bryterboks Følg trinnene for å velge og konfigurere bryterboksen. 1. Velg Bryterboks. 2. Velg Type. 3a. Velg Ingen hvis du ikke kommer til å veksle mellom seksjonene manuelt. Med denne innstillingen kan seksjoner fremdeles slås på og av med Bomseksjon-minivisning under drift. Velg Virtuell for å bruke en Virtuell bryterboks på skjermbildet Bruk. Enda et alternativ vil vises på skjermbildet. 2-18

40 Kapittel 2 Oppsett av redskap Velg Ekstern ECU-gjenkjenning for å bruke en ekstern bryterboks som er koblet til ledningsnettet til ASC-10. 3b. Hvis du har valgt Virtuell, må du velge Hovedbryter. 3c. Velg Virtuell eller Ekstern ECU-gjenkjenning, og bekreft. Hvis virtuell hovedbryter er valgt, aktiveres Hovedbryter for sprøyteredskapen på konsollen. 4. Hvis du bruker en virtuell bryterboks, velger du Brytere. 5. Skriv inn antall brytere som er i bruk, og bekreft. Dette tallet kan ikke være høyere enn antall seksjoner. 2-19

41 Kapittel 2 Oppsett av redskap 6. Velg ved siden av en seksjon for å angi hvilken bryter som skal styre seksjonen. Én bryter kan styre mer enn én seksjon. 7. Gjenta for hver seksjon. 2-20

42 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Dette kapittelet forklarer hvordan man setter opp sprøyteredskapskontroll med X30. Sprøyteredskapskontrollen kontrollerer produktmengden som blir tilført bestemte seksjoner. Dette alternativet er tilgjengelig hvis oppsett av redskap og ECU er fullført, eller hvis en eksisterende redskapsfil er importert til konsollen. Alternativer for variabel mengdestyring (VRC) er bare tilgjengelige hvis VRC har blitt aktivert i funksjonene. Bruk alltid håndboken fra produsenten av sprøyteredskapen når du skal fastsette effektive og sikre innstillinger for det bestemte redskapet. 3.1 Sette opp tanker 3.2 Sette opp produktflyt 3.3 Sette opp trykk 3.4 Sette opp trykkontroll 3.5 Sette opp kontrollventilen (regulator) 3.6 Sette opp kontrollventil (proporsjonal) 3.7 Sette opp pumpehastighet 3.8 Sette opp hjulsensor 3.9 Sette opp alarmer 3.10 Aktivere seksjonsstyring 3-1

43 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.1 Sette opp tanker Følg trinnene for å sette opp en tank og kapasiteten dens. 1. Velg Redskap, velg Sprøyter, og velg Tank. 2. De nummererte fanene til venstre viser hvilken tank du ser på. Velg Navn for å endre standardnavnet. 3. Skriv inn navn, og bekreft. 4. Velg Kapasitet. 3-2

44 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 5. Gjenta for andre tanker etter behov. 3-3

45 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.2 Sette opp produktflyt Følg trinnene for å stille inn verdiene som påvirker produktflyten. Sjekk kalibreringsfaktoren på merket på flytmåleren til sprøyteredskapen. Hvis du vet hva kalibreringsfaktoren til flytmåleren er, kan du skrive den inn her. Hvis du ikke vet det, kan du la det stå tomt og følge kalibreringsprosessen, som forklares senere. 1. Velg Flyt. 2. Velg Kalibreringsfaktor. 3. Skriv inn riktig faktor, og bekreft. 3-4

46 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Velg Minimum flyt. Dette stiller inn den minste flyten som flytmåleren kan måle effektivt. Systemet vil ikke kontrollere under denne verdien når det er i automodus. Dette kan medføre for høy tilføring av produkt, men sikrer at stabil kontroll alltid kan oppnås. Se i informasjonen fra produsenten av flytmåleren. 5. Skriv inn den minste målbare flyten, og bekreft. 6. Velg Minimum dyse-flyt. Dette stiller inn den minste flyten som vil skape et tilstrekkelig sprøytemønster. I automodus vil ikke systemet tillate kontroll under flytgraden som er 3-5

47 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll beregnet ut fra minimumsflyten for dyser ganget med antall aktiverte dyser. Se i informasjonen fra produsenten av dysene. 7. Skriv inn den minste tilstrekkelige flyten, og bekreft. 8. Dumpventilen slipper væske tilbake til tanken. I noen tilfeller kan ventilen være koblet slik at den fungerer i motsatt retning. For at dumpventilen skal fungere i revers må du velge Verdi for reversering av dump. 9. Velg Aktivert, og bekreft. 3-6

48 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.3 Sette opp trykk Følg trinnene for å sette opp trykksensorer og -kontroller. Se etter i spesifikasjonene til sprøyteredskapen som brukes, for de rette innstillingene. 1. Velg Trykk. 2. Velg tanken fra fanene til venstre, og velg Sensortype. 3. Velg Strøm eller Spenning. Skjermbilder og alternativer vil variere basert på dette valget. Bekreft. 3-7

49 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Bruke strømsensor 1. Velg Maks trykk. 2. Skriv inn det maksimale trykket som sensoren kan lese av, og bekreft. 3. Velg Alarm minimum. Ved dette trykket er ikke sprøyteredskapsdysene effektive lenger. 3-8

50 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Skriv inn trykket der alarmen skal høres og vises. Bekreft. 5. Velg Alarm maks. 6. Skriv inn trykket der alarmen skal høres og vises, og bekreft. 3-9

51 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 7. Velg Kilde for holding av lavt trykk. Dette gjør at systemet kan gå inn i holding av lavt trykk basert enten på fart eller trykk. Hvis kontrollen er i auto og trykket eller farten blir lavere enn den innstilte verdien, vil systemet slutte å kontrollere den innstilte tilføringsmengden og gå inn i manuell modus. Når trykket/farten blir høyere enn denne verdien igjen, vil det gå tilbake til automodus. 8. Angi den ønskede kilden, og bekreft. Terskelalternativer vil vises avhengig av om du velger trykk og/eller fart. 3-10

52 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 9. Velg Trykkterskel hvis du ønsker det. 10. Skriv inn terskelnivået, og bekreft. 11. Velg Hastighetsterskel hvis du ønsker det. 12. Skriv inn terskelnivået, og bekreft. 3-11

53 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Bruke spenningssensor 1. Velg Maks trykk. 2. Skriv inn maksimalt trykk som sensoren kan lese av, og bekreft. 3. Velg Minimum spenning. 3-12

54 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Skriv inn den ministe spenningen (0 5) for sensoren, og bekreft. 5. Velg Maksimum spenning. 6. Skriv inn den maksimale spenningen (0 5), og bekreft. 3-13

55 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 7. Velg Alarm minimum. Ved dette trykket er ikke sprøyteredskapsdysene effektive lenger. 8. Skriv inn trykket der alarmen skal høres og vises, og bekreft. 9. Velg Alarm maks. 3-14

56 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 10. Skriv inn trykket der alarmen skal høres og vises, og bekreft. 11. Velg Kilde for holding av lavt trykk. Dette gjør at systemet kan gå inn i holding av lavt trykk basert enten på fart eller trykk. Hvis kontrollen er i auto og trykket eller farten blir lavere enn den innstilte verdien, vil systemet slutte å kontrollere den innstilte tilføringsmengden og gå inn i manuell modus. Når trykket/farten blir høyere enn denne verdien igjen, vil det gå tilbake til automodus. 12. Angi den ønskede kilden, og bekreft. 3-15

57 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 13. Velg Trykkterskel hvis du ønsker det. 14. Skriv inn terskelnivået, og bekreft. 15. Velg hastighetsterskel hvis du ønsker det. 16. Skriv inn terskelverdien, og bekreft. 3-16

58 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.4 Sette opp trykkontroll Se etter i spesifikasjonene til sprøyteredskapen og et mengdediagram for ISO-standarddyse for de riktige innstillingene. X30 støtter enten kun trykkontroll eller trykkreservekontroll. Trykkreservekontroll bruker flytkontroll med mindre flyten blir mindre enn en innstilt flytgrad. Den vil da bruke trykkontroll til flyten øker. Følg trinnene for å sette opp trykkontroll. 1. Velg Trykkontroll. 2. Velg tanken fra fanene til venstre, og velg Kontroll av trykk. 3. Velg Kun trykk eller Trykkreserve, og bekreft. Dette vil påvirke hvilke skjermbilder som vises. 3-17

59 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Kun trykk 1. Velg ISO-dyse. 2a. Velg standardstørrelsen til dysen, og bekreft. Følgende skjermbilde vises. Gå til trinn 3 hvis du velger Tilpasset. 3-18

60 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 2b. Velg Faktisk dysehastighet hvis det trengs for å justere for slitasje. Hvis du er usikker, kan du teste den faktiske mengden ved å samle opp flyten i løpet av et minutt og måle mengden. 2c. Skriv inn den faktiske mengden, og bekreft. Gå til trinn 4 (Tetthet). 3. Hvis Tilpasset er valgt, vil du se følgende. 3a. Velg Referansetrykk. Dette må settes til det ønskede sprøytetrykket. Sjekk informasjonen fra produsenten av dysene. 3-19

61 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3b. Skriv inn referansetrykket, og bekreft. 3c. Velg Svingingskalibreringsfaktor hvis det trengs for å justere for unøyaktighet forårsaket av slitasje. Hvis du er usikker, kan du teste den faktiske mengden ved å samle opp flyten i løpet av et minutt og måle mengden. 3d. Skriv inn riktig kalibreringsfaktor, og bekreft. 3-20

62 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Velg Tetthet for både standard ISO og tilpasset. 5. Skriv inn tettheten til væsken (vann = 1), og bekreft. 3-21

63 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll Trykkreserve 1. Velg ISO-dyse. 2a. Velg standardstørrelsen til dysen, og bekreft. Følgende skjermbilde vil vises. Gå til trinn 3 hvis du velger Tilpasset. 3-22

64 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 2b. Velg Faktisk dysehastighet hvis det trengs for å justere for slitasje. Hvis du er usikker, kan du teste den faktiske mengden ved å samle opp flyten i løpet av et minutt og måle mengden. 2c. Skriv inn den faktiske dysehastigheten, og bekreft. 2d. Velg Tetthet. 3-23

65 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 2e. Skriv inn tettheten til væsken (vann = 1), og bekreft. 2f. Velg Kontrollomkoblingspunkt for å stille inn den laveste flytgraden som vil aktivere trykkontroll. 2g. Skriv inn den laveste flytgraden som vil forårsake at systemet veksler til trykkontroll, og bekreft. Gå til trinn

66 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3. Hvis Tilpasset er valgt, vises følgende skjermbilde. 3a. Velg Referansetrykk. Se i informasjonen fra produsenten av dysene. 3b. Skriv inn referansetrykket, og bekreft. 3c. Velg Svingingskalibreringsfaktor. 3-25

67 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3d. Skriv inn riktig kalibreringsfaktor, og bekreft. Hvis du er usikker, kan du teste den faktiske mengden ved å samle opp flyten i løpet av et minutt og måle mengden. 3e. Velg Tetthet. 3f. Skriv inn tettheten til væsken (vann = 1), og bekreft. 3-26

68 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3g. Velg Kontrollomkoblingspunkt for å stille inn den laveste flytgraden som vil aktivere trykkontroll. 3h. Skriv inn den laveste flytgraden som vil aktivere trykkontroll, og bekreft. 3-27

69 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.5 Sette opp kontrollventilen (regulator) Trykkregulatorsystemer er plassert på linje med pumpen og vil justere flyten av produkt til bommen ved å avlede overflødig flyt tilbake til tanken. 1. Velg Kontrollventil. 2. Velg Kontrollventil. 3. Velg Regulator, og bekreft. 3-28

70 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Velg Flytmeter-prøvetaking. 5. For å stille inn hvor hyppig prøvetaking skal utføres, må du velge Standard eller Redusert og bekrefte. Standard prøvetaking anbefales. Redusert er bare anbefalt hvis flyten kan være svært uregelmessig (for eksempel på slitt utstyr). 6. Velg Valve Speed (Ventilhastighet). 3-29

71 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 7. Velg Valve Speed (Ventilhastighet), og bekreft. 8. Velg Lukk ventil ved av for å sikre at ventilen er lukket når tanken ikke er i bruk. Dette lukker ventilen når hovedbryteren er av og/eller alle seksjonene er slått av. 9. Velg Aktivert, og bekreft. 3-30

72 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 10. I noen sprøyteredskaper kan ventilen være koblet slik at den fungerer i motsatt retning. For at ventilen skal fungere i revers må du velge Verdi for reversering av dump. 11. Velg Aktivert, og bekreft. 12. Velg Minimum tid på. 3-31

73 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 13. Velg den minste tiden som strømmen må være på for å bevege ventilen. Bekreft. 14. Velg Maks tid på. 15. Velg den maksimale tiden som strømmen kan være på for å bevege ventilen, og bekreft. 3-32

74 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 16. Velg Økningsinnstilling. Dette vil stille inn hvor raskt kontrollen vil prøve å nå den ønskede mengden. Hvis den stilles inn for høyt, kan sprøyteredskapen gå over målet, og det vil ta tid før den justeres til riktig nivå. Hvis den stilles inn for lavt, vil det ta lang tid før ventilen når målet, og kontrollen vil reagere sakte. Finn det beste forsterkningsprosentverdien for utstyret som brukes. 17. Velg forsterkningsinnstillingen, og bekreft. 3-33

75 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 18. Velg PWM-innstilling for å endre prosentverdien for pulslengdemodulasjon. Dette er tiden som pulslengdemodulasjonen (PWM) er aktiv. PWM-innstillingen brukes til å redusere den samlede spenningen som blir tilført aktuatoren. Bruk med varsomhet siden dette vil redusere dreiemomentet som aktuatoren kan generere. Kontroll over en motor eller ventil oppnås ved å variere hvor lenge strømmen er slått av/på. Dette skjer med høy hastighet. 19. Velg prosentverdien, og bekreft. 3-34

76 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 20. Velg Trykkforsterkning for å øke trykket når sprøyteredskapen har vært slått av. Dette igjen gjør at ventilen vil øke trykket i en kort tid etter at hovedbryteren er slått av. Dette gjør at sprøytingen kan gjenopptas ved normalt trykk når den startes på nytt. 21. Skriv inn antall sekunder for trykkforsterkningen, og bekreft. 3-35

77 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.6 Sette opp kontrollventil (proporsjonal) Proporsjonalventilsystemer kontrollerer vanligvis en hydraulisk ventil, som justerer hastigheten til pumpen for å kontrollere flyten som leveres direkte til bommen. 1. Velg Kontrollventil. 2. Velg Kontrollventil. 3. Velg Forholdstall, og bekreft. 3-36

78 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 4. Velg Flytmeter-prøvetaking 5. For å stille inn hvor hyppig prøvetaking skal utføres, må du velge Standard eller Redusert og bekrefte. Standard prøvetaking anbefales. Redusert er bare anbefalt hvis flyten kan være svært uregelmessig (for eksempel på slitt utstyr). 6. Velg Legg til svinging. Svinging betyr at ventilen vibrerer litt for å forhindre at den henger fast. 3-37

79 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 7. Velg Aktivert, og bekreft. 8. Velg PWM-innstilling for å endre prosentverdien for pulslengdemodulasjon. Dette er tiden som PWM er aktiv Høyere verdier gir lengre strømpulser under en pulssyklus. Minimum PWM brukes til å fastsette når en ventil eller motor vil reagere på strømmen som tilføres. Utstyret (motor, ventilaktuator) vil ikke reagere på noe under denne verdien. 3-38

80 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 9. Velg prosentverdien, og bekreft. 10. Gjenta for Maks PWM. 11. Velg Kontroller-respons. Dette vil stille inn hvor raskt kontrollen vil prøve å nå den ønskede mengden. Hvis den stilles inn for høyt, kan sprøyteredskapen gå over målet, og det vil ta tid før den justeres til riktig nivå. Hvis den stilles inn for lavt, vil det ta lang tid før ventilen når målet, og kontrollen vil reagere sakte. Finn den beste innstillingen for utstyret som brukes. 3-39

81 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 12. Velg hastighet, og bekreft. 13. Velg PWM-frekvens for å endre frekvensen til PWM. 14. Velg Høy eller Lav frekvens, og bekreft. 3-40

82 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 15. Velg Modus for blanding for å holde proporsjonalventilen i gang når hovedbryteren er slått av. Modus for blanding sørger for en lett røring for å holde blandingen i bevegelse. 15a. Når blanding er aktivert, vises alternativet PWM for blanding. 15b. Velg PWM for blanding for å endre PWM-innstillingene, slik at hastigheten til pumpen under røring kan stilles inn. 3-41

83 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 15c. Velg prosentverdi, og bekreft. 16. Velg Trykkforsterkning for å beholde trykket når sprøyteredskapen har vært slått av. Dette gjør at ventilen vil øke trykket i en kort tid etter at hovedbryteren er slått av. Dette igjen gjør at sprøytingen kan gjenopptas ved normalt trykk når den startes på nytt. 17. Skriv inn antall sekunder for trykkforsterkningen, og bekreft. 3-42

84 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.7 Sette opp pumpehastighet Ved å sette opp pumpehastighet kan man overvåke pumpehastighet under drift. 1. Velg Pumpehastighet. 2. Velg Pump Speed (Pumpehastighet). 3. Velg Aktivert, og bekreft. 4. Velg Pulser/omdreining for å stille inn antall pulser som registreres per omdreining. 3-43

85 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 5. Skriv inn antall pulser, og bekreft. 3-44

86 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.8 Sette opp hjulsensor Følg trinnene for å sette opp hjulsensoren om nødvendig. 1. Velg Hjulsensor. 2. Velg Hjulfaktor. 3. Skriv inn meter per puls, og bekreft. 3-45

87 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.9 Sette opp alarmer Følg trinnene for å sette opp alarmene. Alarmen kan aktiveres for alle alarmene eller enkeltalarmer. Bruk alternativet Alle alarmer for sprøyter til å aktivere eller deaktivere alle sprøytealarmene. 1. Fra Hovedoppsett-menyen må du velge System og deretter Alarmer. 2. Velg Sprøyter. 3-46

88 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3. For å aktivisere alle alarmene må du velge Alle alarmer for sprøyter, Alarmtilstand, velge Aktivert og bekrefte. Dette aktiverer alle sprøytealarmene på listen. Alarmer der mer informasjon for innstilling må angis vises nedenfor. 4. Velg Feil mengde. Denne alarmen vil høres og vises hvis den registrerte faktiske mengden varierer fra den forhåndsinnstilte mengden med terskelprosentverdien. 3-47

89 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 5. Velg Feil mengdeterskel, skriv inn prosentverdien (lavere er mer følsomt), og bekreft. 6. Gjenta for andre tanker om nødvendig. 7. Velg Høy pumpehastighet. Velg Tank. Denne alarmen vil høres og vises når omdreiningen overgår den forhåndsinnstilte maksimale omdreiningen. 8. Velg tank, og bekreft. 3-48

90 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 9. Velg Maks RPM, skriv inn maksimumsverdien, og bekreft. 10. Gjenta for andre tanker om nødvendig. 11. Velg Lav pumpehastighet, og velg Tank. Denne alarmen vil høres og vises hvis pumpehastigheten blir lavere enn den forhåndsinnstilte omdreiningen. 12. Velg tank, og bekreft. 3-49

91 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 13. Velg Maks RPM, skriv inn minimumsverdien, og bekreft. 14. Gjenta for andre tanker om nødvendig. 15. Bruk rullefeltet eller før en finger nedover listen for å se flere typer alarmer. 16. Velg Lite igjen på tanken og Tank. Denne alarmen vil høres og vises hvis tankinnholdet blir lavere enn den forhåndsinnstilte prosentverdien. 17. Velg tank, og bekreft. 3-50

92 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 18. Skriv inn prosentverdi, og bekreft. 19. Gjenta trinn for andre tanker om nødvendig. 3-51

93 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 3.10 Aktivere seksjonsstyring Denne må være aktivert for at Automatisk seksjonsstyring kan brukes. Hvis dette ikke har blitt gjort, må du gå tilbake til X30- hovedoppsett-skjermbildet fra bruksskjermbildene ved å velge. 1. Velg System. 2. Velg Funksjoner for å se funksjonsalternativer. 3. Velg Automatisk seksjonsstyring. 4. Velg Aktivert, og bekreft (eller velg Deaktivert og bekreft for å slå av funksjonen). 3-52

94 Kapittel 3 Oppsett for sprøyteredskapskontroll 5. Ved bruk av VRC-forskriftskart må du velge Variabel mengdestyring, velge Aktivert og bekrefte. 6. Gjenta for hver funksjon du ønsker å aktivere eller deaktivere. 3-53

95 Kapittel 4 Bruk Når oppsettet er fullført og automatisk seksjonsstyring og sprøyteredskapskontroll er aktivert, vil ikonene for disse to funksjonene vises på navigasjonslinjen (til venstre på skjermen). Informasjon om sprøyteredskapskontrollen legges til i instrumentpanelet, og hovedbryteren for sprøyteredskapen vises nede til høyre. Ikonene Automatisk seksjonsstyring og Sprøyteredskapskontroll Instrumentpanel for sprøyteredskap 4.1_Bruke_instrumentpanelet 4.2 Åpne seksjonsstyring 4.3 Åpne sprøyteredskapskontroll 4.4 Velge/bytte tanker 4.5 Konfigurere og kalibrere 4.6 Følge med på statistikk 4.7 Stille inn underområder 4.8 Åpne virtuell bryterboks 4.9 Bruke hovedbryteren Hovedbryter for sprøyteredskap 4-1

96 Kapittel 4 Bruk 4.1 Bruke instrumentpanelet for sprøyteredskap Informasjon om sprøyteredskapen legges til i instrumentpanelet når sprøyteredskapskontrollen er aktivert. Instrumentpanel for sprøyteredskap 1. Velg en del av instrumentpanelet for å tilpasse informasjonen som vises. 2. Velg dataene som skal vises. 3. For å tilpasse sprøyteredskapsvisningen på instrumentpanelet for sprøyteredskap må du velge Instrumentpanel for sprøyteredskap før du bekrefter. 4. Velg visninger, og bekreft. Du kan finne mer informasjon om bruk av instrumentpanelet i veiledningen og håndboken for autostyring. 5. Følg med på informasjonen. 4-2

97 Kapittel 4 Bruk Dette viser tank 1, tilføringsmengde og trykk. Dette viser tank 2, dekningen per hektar og trykk. 4-3

98 Kapittel 4 Bruk 4.2 Åpne seksjonsstyring Automatisk seksjonsstyring 1. Velg Automatisk seksjonsstyring. Bruk minivisningen til å justere kontrollmodus, åpning og yttergrenser, og til å skru automatisk seksjonsstyring av/på. 2. Velg kontrollmodus for å unngå overlapping eller mellomrom. Hvis Unngå åpninger er valgt, vil det sannsynligvis være noe overlapping av tilføringen nær 4-4

99 Kapittel 4 Bruk grensene. Hvis Unngå overlapping er valgt, kan det være noen steder der produktet ikke blir tilført. 3. Velg, og bekreft. 4. Velg Størrelse på åpning for å justere størrelsen på mellomrom om nødvendig. 5. Skriv inn den ønskede mellomromstørrelsen, og bekreft. 6. Velg Yttergrense. Dette fastsetter ved hvilken type grense sprøyting blir slått av ved bruk av automatisk seksjonsstyring. Jordområdegrense og Åkerrein defineres ved hjelp av Åker-menyen på skjermbildet Bruk. Se i veiledningen og brukerhåndboken for autostyring for mer informasjon om disse. Sikkerhetssone reduserer sprøytebredden med en halv skårbredde fra grensen for å forhindre oversprøyting. 4-5

100 Kapittel 4 Bruk 7. Velg den ønskede grensen, og bekreft. 4-6

101 Kapittel 4 Bruk 4.3 Åpne sprøyteredskapskontroll Grensesnittet for sprøyteredskapskontroll kan vises som minivisning eller på full skjerm. Når Sprøyteredskapskontroll er på full skjerm, kan Veiledning-visningen vises som minivisning så brukeren fremdeles kan følge med på kartet. 1. Velg Sprøyteredskapskontroll for å åpne en minivisning av sprøyteredskapskontrollen. Minivisning Full Veiledning-skjerm Sprøyteredskapskontroll Bruk minivisningen til å følge med på status, justere mengde eller bytte tanker. Skyv opp eller ned for å flytte minivisningen til en annen posisjon på skjermen. 4-7

102 Kapittel 4 Bruk For å åpne Sprøyteredskapskontroll til full skjerm kan du berøre minivisningen og skyve mot fullskjermbildet eller bruke knappen Minimer/maksimer (øverst til høyre). Veiledning-skjermbildet kan bli værende som minivisning. Grensesnittet til fullskjermbildet Sprøyteredskapskontroll viser flere paneler. 2. Velg hvilke paneler du vil se ved hjelp av verktøylinjen for sprøyteredskap. Minivisning veiledning Sprøyteredskapspaneler Verktøylinje for sprøyteredskap 4-8

103 Kapittel 4 Bruk 4.4 Velge/bytte tanker Tank-panel og tittellinje Tank-ikoner 1. Velg Tank på verktøylinjen for sprøyteredskap for å åpne panelet til tanken som er i bruk. Velg tittellinjen for tankpanel for å utvide og vise produktinformasjon. 2. Følg med på mengden og trykket. Sprøytemodus og -mengde Trykk 4-9

104 Kapittel 4 Bruk 3. Velg Velg produkt. 4. Velg Produktnavn. 4-10

105 Kapittel 4 Bruk 5a. Velg fra listen, og bekreft. ELLER 5b. Velg Ny. 5c. Skriv inn et navn, og bekreft. 4-11

106 Kapittel 4 Bruk 6. Velg Økning i mengde. Dette stiller inn trinnene som vil bli brukt til å øke eller redusere mengden. 7. Skriv inn størrelsen på trinnvise justeringer. 4-12

107 Kapittel 4 Bruk 8. Velg Forhåndsinnstilt mengde1. 9. Skriv inn den forhåndsinnstilt mengden, og bekreft. 10. Gjenta for Forhåndsinnstilt mengde

108 Kapittel 4 Bruk 11. Se de forhåndsinnstilte mengdene. Gjeldende mengde Øk eller reduser den forhåndsinnstilte mengden trinnvis Se Forhåndsinnstilt mengde1, og velg for å justere Se Forhåndsinnstilt mengde2, og velg for å justere 12. For å justere den forhåndsinnstilte mengden, må du velge Forhåndsinnstilt mengde1 eller 2 og bruke pluss eller minus for å justere. 13. Velg Mengde. 4-14

109 Kapittel 4 Bruk 14. Velg Volum. 15. Skriv inn mengden av produktet i tanken, og bekreft. Juster mengde 16. Velg Økning i volum. 4-15

110 Kapittel 4 Bruk 17. Skriv inn trinnene som mengden av produktet i tanken skal justeres med, og bekreft. 18. Bruk til å fylle tanken eller justere mengden med trinnene som er innstilt. 19. Følg med på ytelsen. Dyseflyt Total flyt Pumpehastighet Tankfarger Grå tank. Rød av/på. Systemet er i beredskap. Tanken er slått av. Kontroller av/på for hovedbryter og tank. Rød tank. Grønn av/på. Tanken er slått på, men tom. 4-16

111 Kapittel 4 Bruk Blå tank. Grønn av/på. Tanken er på. Blåfargen viser det omtrentlige nivået av produktet. 4-17

112 Kapittel 4 Bruk 4.5 Konfigurere og kalibrere Ikonet Konfigurere 1. Velg Konfigurere fra verktøylinjen for sprøyteredskap til høyre på skjermen for å velge Konfigurasjon -panelet. 2. Velg Hastighetskilde for å stille inn hvordan systemet skal måle hastighet (GPS, hjulsensor, manuell eller ekstern). Dette vil bli brukt til å beregne tilføringsmengder. 4-18

113 Kapittel 4 Bruk 3. Velg Kilde til hastighet. 4. Velg kilden, og bekreft. Merk at Manuell vil overstyre en rekke automatiske funksjoner og anbefales ikke under drift. Den bør bare brukes til stasjonær testing av dyser osv. Den bør endres til den riktige hastighetskilden før sprøyteredskapen brukes under normale forhold. 4-19

114 Kapittel 4 Bruk 5. Hvis hjulsensor er valgt, må du velge Hjulsensor for å kalibrere den. 6. Følg beskjedene. 7. Les skjermbildet, og velg Neste-knappen. 8. Flytt kjøretøyet for å justere en hjulmagnet, og velg Neste-knappen. 4-20

115 Kapittel 4 Bruk 9. Kjør som instruert, og stopp. Velg Neste-knappen. 10. Velg Avstand dekket, skriv inn distansen, og bekreft. Velg Neste-knappen. 11. Klikk på Bekreft. 4-21

116 Kapittel 4 Bruk 12. Velg Flytmeter. Dette vil starte kalibreringen av flytmåleren. Les skjermbildene, og følg beskjedene. 13. Les skjermbildet. Slå på tanken, slå på hovedbryteren for sprøyteredskapen, og slå på seksjonene. Samle opp flyten som skal måles. 4-22

117 Kapittel 4 Bruk 14. Velg Neste. 15. Bruk pluss eller minus til å justere flytgraden. Slå av hovedbryteren for sprøyteredskapen når du har samlet inn nok. Velg Neste-knappen. 4-23

118 Kapittel 4 Bruk 16. Velg Volum tatt inn, skriv inn mengden, og bekreft. 17. Flytfaktoren vises. Bekreft. 4-24

119 Kapittel 4 Bruk 4.6 Følge med på statistikk Statistikk-panelet lar brukeren følge med på informasjon om jobben. Statistikk-panel Statistikk-ikon 1. Velg Statistikk på verktøylinjen til høyre på skjermen. 2. Følge med på statistikk. Tid brukt på jobben Dekningsgrad Gjeldende kjørehastighet 4-25

120 Kapittel 4 Bruk 4.7 Stille inn underområder Underområde-ikon 1. Velg Underområder på verktøylinjen til høyre på skjermen. Aktivt underområde Tilbakestill under område 2. Velg Aktivt underområde, velg et underområde for å registrere informasjon om jobben, og bekreft. 4-26

121 Kapittel 4 Bruk 3. Bruk de blå pilene til å se andre underområder. Merk at systemet vil fortsette å registrere informasjon i det aktive delområdet. 4. Bruk de grønne pilene til å velge mellom tanker. 5. Følg med på fremdrift på det aktive delområdet i nedre halvpart av panelet. Aktivt delområde Hele bredden Brukt mengde Samlet tid brukt på gjeldende jobb Gjennomsnittlig tilføringsmengde (område) Gjennomsnittlig dekningsgrad (tid) 4-27

122 Kapittel 4 Bruk 4.8 Åpne virtuell bryterboks Når virtuell bryterboks er aktivert, blir Bryterboks-panelet aktivt i Sprøyteredskapskontroll-skjermbildet. Virtuell bryterboks 1. For å slå på seksjoner må du velge hver enkelt seksjon. Det er også mulig å åpne bryterboksen som et separat panel eller en minivisning når Veiledninghovedskjermbildet vises. 4-28

123 Kapittel 4 Bruk Virtuell bryterboks-ikon 2. For å åpne Virtuell bryterboks-panelet fra Veiledningskjermbildet må du velge Virtuell bryterboks øverst på skjermbildet. Virtuell bryterboks 2a. For å flytte Virtuell bryterboks-panelet til toppen av skjermbildet må du berøre det og skyve oppover. 4-29

124 Kapittel 4 Bruk 3. For å åpne en minivisning mens Veiledninghovedskjermbildet vises, må du velge Virtuell bryterboks på navigasjonslinjen. Virtuell bryterboks-ikon Bryterfarger Rød Bryteren er av. Gul Bryteren er på, men kan ikke sprøyte. Kontroller av/på for hovedbryter og tank. Grønn Bryteren er på og sprøyter. Blå Utkobling ved lavt trykk/lav hastighet er i drift. 4-30

125 Kapittel 4 Bruk 4.9 Bruke hovedbryteren Når Virtuell hovedbryter er valgt i oppsettalternativene, slår hovedbryteren for sprøyteredskapen på X30-konsollen på sprøyteredskapssystemet. Denne bryteren virker ikke hvis Ekstern ECU-gjenkjenning er valgt under oppsettet. Bryteren viser også beredskapsgraden til systemet. Grønn Sprøyteredskapskontrollen er på og virker. Velg Hovedbryteren for å slå av sprøyteredskapen. Hvit Sprøyteredskapskontrollen er i beredskap. Velg Hovedbryteren for å slå på sprøyteredskapen. Rød Sprøyteredskapskontrollen er av og kan ikke brukes Hjelp fra hovedbryteren Hvis hovedbryteren er rød, må du velge Hovedbryter for å se mulige årsaker til problemet. 4-31

126 Kapittel 4 Bruk Grønn viser at systemet er klart. Rød viser at systemet ikke er klart. Velg for å gå tilbake til hovedskjermen og fullføre den nødvendige handlingen. 4-32

127 Kapittel 5 Variabel mengdestyring Hvis variabel mengdestyring (VRC) skal brukes på en jobb, må VRC-forskriftskartet være satt opp på X30-konsollen. Kjør til kanten av området der du skal jobbe før du laster inn kartet. 5.1 Laste inn VRC-kartfiler 5.2 Bruke kartvisninger og -lag 5.3 Bruke variabel mengdestyring 5.4 Laste ned AgJunction-kart 5-1

128 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5.1 Laste inn VRC-kartfiler Følg trinnene for å laste inn et VRC-kart. Konfigurer VRC for denne jobben 1. Velg Jobb-menyen fra verktøylinjen til høyre på skjermen, og velg Konfigurer VRC for denne jobben. 2. Les instruksjonene i veiviseren, og velg Neste-knappen. 5-2

129 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 3. Velg filformatet til VRC-kartfilen, og velg Neste-knappen. 4. Finn og velg VRC-kartfilen, og velg Neste-knappen. 5-3

130 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5. Velg Velg filnavn ved siden av kanalen for tank Velg filen, og bekreft. 5-4

131 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 7. Velg Velg fra liste under Attributt. 8. Velg produkttypen, og bekreft. 9. Velg Enheter om nødvendig. 5-5

132 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 10. Velg Enheter, og bekreft. 11. Velg Velg filnavn ved siden av kanalen for den neste tanken, og gjenta trinn 5 til Kontroller at innstillingene er riktige, og velg Neste-knappen. 5-6

133 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 13. VRC-konfigureringen er fullført. Bekreft. 14. VRC-kartet vil vises på skjermen. Kontroller at konsollplasseringen og den valgte kartplasseringen samsvarer hvis kartet ikke vises. 5-7

134 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5.2 Bruke kartvisninger og -lag Ikoner for kartlag og kartvisning 1. Velg for å velge hvilken dekning som skal vises på skjermen. Dekning vises i grønt. 5-8

135 Kapittel 5 Variabel mengdestyring Mengde vises i blått. Variabel mengde vises i nyanser av blått. En forklaring vises for variable mengder. 2 Velg for å velge hvilke informasjonslag som skal vises. Du kan finne mer informasjon om dette i veiledningen og håndboken for autostyring. 5-9

136 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 3. Velg for å veksle mellom visninger av kartet (nord opp, retning opp eller perspektiv). Nord opp-visning plasserer nord øverst på skjermbildet. Retning opp-visning plasserer kjøretøyet med dets gjeldende retning øverst på skjermbildet. 5-10

137 Kapittel 5 Variabel mengdestyring Perspektiv-visning plasserer kartet i perspektiv med redskapen nederst på skjermbildet. 5-11

138 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5.3 Bruke variabel mengdestyring Bruk verktøylinjen for sprøytemodi til å velge Variabel mengdestyring eller Automatisk mengdestyring. Mengdestyring-ikoner Bruk verktøylinjen for sprøytemodi til å velge Variabel mengdestyring eller Automatisk mengdestyring. Variabel mengdestyring er bare tilgjengelig hvis den er aktivert og VRC-kart er lastet inn. Under automatisk mengdestyring bruker systemet den forhåndsinnstilte mengden, men varierer ikke mengdene I ulike soner. 5-12

139 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5.4 Laste ned AgJunction-kart Hvis AgJunction lager VRC-kartfilene, kan X30-konsollen nå laste ned filene fra nettsiden til AgJunction med en koblings-id og pålogging. For å bruke denne funksjonen må konsollen være koblet til internett. Denne funksjonen må aktiveres. Velg for å gå tilbake til Hovedoppsett-skjermbildet fra Bruk-skjermbildet. 1. Velg System på Hovedoppsett-skjermbildet, Funksjoner og AgJunction. 2. Velg Aktivert, og bekreft. AgJunction-ikonet vil nå vises på navigasjonslinjen. 5-13

140 Kapittel 5 Variabel mengdestyring AgJunction-ikon 3. Velg AgJunction-ikonet for å åpne en minivisning. 4. Velg Logg på, skriv inn brukernavn og passord, og bekreft. På-/avlogging kan gjøres manuelt. 5-14

141 Kapittel 5 Variabel mengdestyring 5. For å velge en annen plassering fra listen, må du velge Stedsliste, velge plasseringen og bekrefte. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil systemet logge deg på automatisk hver gang konsollen startes. Dette systemet vil automatisk se etter nye nedlastinger. Nedlastede kart vil vises som alternativer under VRC-konfigurering. 6. Når en ny nedlasting er tilgjengelig, vises det en melding som informerer brukeren om at filene er lastet ned. 7. Velg for å godta nedlastingen. 8. Under VRC-konfigurering trinn 2/4, må du velge AgJunctionDownloads for å velge et nedlastet kart til jobben. Du finner mer informasjon om AgJunction-funksjoner, inkludert hvordan du laster opp som-tilført-kart, i X30- veiledningen og håndboken for autostyring. 5-15

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

Starguide III. Brukerveiledning. Item 04-2011 Trykkedato 5.2011. Programvareversjon fra V 1.04

Starguide III. Brukerveiledning. Item 04-2011 Trykkedato 5.2011. Programvareversjon fra V 1.04 targuide III Brukerveiledning Item 04-2011 Trykkedato 5.2011 pråk NO Programvareversjon fra V 1.04 Referansenummer VN70051638 Identifisering av maskinen For å kunne yte god service kan det hende at vi

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer