UDIs innspill til høring: forslag til ny lov om omsorgssentre for enslig mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UDIs innspill til høring: forslag til ny lov om omsorgssentre for enslig mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)"

Transkript

1 Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 15/3712 Vår ref: 16/ Dato UDIs innspill til høring: forslag til ny lov om omsorgssentre for enslig mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven) Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til forslag om egen omsorgssenterlov sendt på høring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) den 31.august Departementet ber om innspill innen 2.november 2016, og UDI har følgende innspill til forslaget. Innspill til lovens virkeområde UDI har tidligere foreslått at det utredes nærmere om omsorgstilbudet til enslige mindreårige over 15 år bør lovfestes. Vi viser i den forbindelse til vår høringsuttalelse til Bergeutvalgets rapport NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom mottakstilbudet for asylsøkere. UDI mener at forslaget til ny lov for enslige mindreårige i omsorgssenter (omsorgssenterloven) også bør lovregulere bo- og omsorgstilbudet i mottak for enslig mindreårige over 15 år. Vi viser til vårt innspill til departementsforeleggelsen av omsorgssenterloven, hvor vi foreslo at lovtittelen endres til «lov om innkvartering av enslig mindreårige asylsøkere under 15 år», eller eventuelt til «lov om innkvartering av enslig mindreårige asylsøkere» dersom gruppen over 15 år også innlemmes i lovens virkeområde. Lovregulering av mottak for enslige mindreårige UDI ser en rekke argumenter for at loven også skal regulere innkvarteringen av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i mottak. Mottaksfeltet er i dag i liten grad lovregulert, noe som hindrer en effektiv oppgaveløsning. Den manglende lovreguleringen innebærer blant annet at behandling av personopplysninger til mottaksformål, herunder innhenting, registrering og lagring av personopplysninger, i stor grad baserer seg på samtykke fra asylsøkeren. Dette er krevende, og i tillegg kan det stilles spørsmål ved om et slikt samtykke er et gyldig behandlingsgrunnlag i henhold til personopplysningsloven. Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration Hausmanns gate 21 Pb Dep. NO-0032 Oslo Organisasjonsnummer Saksbehandler: Solgunn Flatebø Solberg

2 Dersom samtykke skal legges til grunn som behandlingsgrunnlag må det, i henhold til kravene i personopplysningsloven 2 nr.7, være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandlingen av opplysninger om seg selv. Vi gjør oppmerksom på at samtykke ofte vil være uegnet som behandlingsgrunnlag ved offentlige myndigheters behandling av personopplysninger, jf. blant annet uttalelsene fra EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29-gruppen). Grunnen til dette er at personen ikke opplever å ha et reelt valg fordi manglende samtykke som regel innebærer at vedkommende ikke får tilgang til den aktuelle tjenesten fra det offentlige. Vi viser videre til ny personvernforordning (EU 2016/679) som fastslår at frivillighetskravet ikke er oppfylt hvis det er en klar skjevhet mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, særlig hvis den behandlingsansvarlige er en offentlig myndighet, se fortalen nr. 43. Etter vår vurdering kan det også stilles spørsmål ved om kravet til informert samtykke er oppfylt. Grunnen til dette er at asylsøkere ofte ikke er kjent med det norske regelverket, sine rettigheter og organisering av utlendingsforvaltningen. Det kan også være vanskelig å få gitt god nok informasjon til asylsøkeren, for eksempel på grunn av språklige og kulturelle forhold. Slike utfordringer gjør det krevende å sikre at asylsøkeren forstår hva han eller hun samtykker til. UDI mener videre at en lovfesting vil innebære et første skritt på veien mot en rettslig «minstestandard» for bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige over 15 år. En lovfesting vil også bidra til at Norge i større grad er harmonisert med EU-landene som er bundet av EUs mottaksdirektiv. Vi viser særlig til mottaksdirektivet (2013/33/EU) artikkel 24 som omhandler enslige mindreårige asylsøkere. UDI påpeker at en lovregulering av bo- og omsorgstilbudet enslige mindreårige over 15 år vil gi dem en lovfestet rett til å få kartlagt sin omsorgssituasjon som er en forutsetning for å få et tilrettelagt botilbud. En lovfesting vil også regulere bruk av tvang og vil gi Fylkesmannen adgang til å føre tilsyn med mottak for enslige mindreårige. Vi viser i den forbindelse til Bergeutvalgets forslag om å gi Fylkesmannen en uavhengig tilsynsmyndighet for å sikre kontroll med mottaksdriften og for å sikre at mottakstilbudet for den enkelte er forsvarlig. UDI støtter dette forslaget, se vårt høringssvar til NOU 2011:10. Samtidig kan en lovfesting av bo- og omsorgsansvaret til enslige mindreårige over 15 år bidra til å avklare hva UDI ikke har ansvaret for, og dermed ansvarliggjøre andre relevante sektormyndigheter. Det legges derfor til grunn at en lovregulering vil klargjøre dagens regelverk, noe som vil gi asylsøkerne mer forutsigbarhet og utlendingsforvaltningen et bedre behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger på mottaksfeltet. En lovfesting vil også danne grunnlag for en mer effektiv forvaltning, økt kontroll og bedre tilrettelegging av botilbudet Innspill til ny standard for omsorgssentrene UDI har ikke innvendinger mot å ha en egen lov for å regulere bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige så fremt Bufetat, slik det foreslås, fortsatt skal ha ansvar for etablering og drift av omsorgssentrene. Side 2 / 8

3 UDI støtter forslaget om å kunne tilby et familiebasert tilbud. Vi påpeker imidlertid at et familiebasert tilbud bør tilbys barn som kommer fra land hvor de mest sannsynlig vil få innvilget en oppholdstillatelse. Det er ikke ønskelig at barn som mest sannsynlig skal returnere til hjemlandet sitt, får stor tilknytning til en familie og ett lokalsamfunn. Etablering av forsvarlig minstestandard Når det gjelder innkvartering i omsorgssenter foreslår UDI imidlertid at det bør etableres en minstestandard for bo- og omsorgstilbudet, for å unngå at tilbudet reduseres til minimumsløsninger. Slik forslaget er formulert i dag i 6 annet ledd skal omsorgssenter eller det familiebaserte tilbudet gi barnet forsvarlig omsorg og bidra til at barnet får den oppfølgingen og behandlingen det har behov for fra andre tjenester. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard som stiller krav, i dette tilfelle, til omsorgens innhold. For å sikre at omsorgen som ytes skal være forsvarlig, mener UDI at det bør være noen krav til kompetanse og bemanning. En viss andel av de ansatte bør ha barnefaglig kompetanse og/eller flyktningefaglig kompetanse. Dette for å hindre at det blir for store forskjeller i fortolkningen av forsvarlig omsorg, og for å unngå at tilbudet blir på et absolutt minimum slik at det grenser mot det uforsvarlige. Systematisk og periodisk kartlegging I høringsnotatets side 35 foreslås det at ankomstenheten i Bufetat skal foreta en kartlegging av barna, og at denne kartleggingen skal skje i ankomstfasen. UDI er i utgangspunktet positiv til en slik kartlegging, men vår erfaring viser at enslige mindreåriges oppfølgingsbehov ofte først blir avdekket etter at de har bodd en stund i mottak. UDI mener derfor at en systematisk kartlegging bør fortsette også etter ankomstfasen, for å kunne tilpasse tilbudet til det enkelte barns behov. Dette er også i tråd med barnekonvensjonens artikkel 25 hvor det fremheves at barnet har rett til periodisk vurdering av den behandlingen det får, mens det er plassert av kompetente myndigheter for å få omsorg. I forslaget stilles det ikke innholdsmessige krav til kartleggingen, utover at den skal ligge til grunn for vurderingen av hvilke oppfølgingsbehov barnet har mens det bor på omsorgssenter og når det bosettes. Det fremgår videre av høringsnotatet (side 27) at det ikke er ønskelig å oppstille noen bemanningskrav, ei heller kompetansekrav eller krav til at en viss andel av de ansatte skal ha en bestemt utdanning. Det er, i lys av disse reduserte kravene til tilbudet, uklart for UDI hvem som skal foreta en tilstrekkelig barnefaglig og flyktningefaglig kartlegging og vurdering av barnas oppfølgingsbehov. Forskningsbaserte anbefalinger Det anbefales i en rekke forskningsrapporter at Bufetat overtar ansvaret for enslige mindreårige i aldersgruppen 15 til 18 år, nå sist i NTNU Samfunnsforsknings rapport Levekår for barn i asylsøkerfasen (2015) og Redd barnas Hear it from the children- on the move and arriving in Norway (2016). I førstnevnte rapport fremsettes også en rekke konkrete anbefalinger for enslige mindreårige i mottak. Det anbefales at alle må sikres en primærkontakt og bemanningen må være tilstrekkelig til at alle har tilgjengelige voksne både på dag-, kveld- og nattestid. Videre anbefales det at både omsorgssenter og mottak må ha bemanning med Side 3 / 8

4 både barnefaglig og flyktningefaglig kompetanse. UDI foreslår at det bør sees hen til disse anbefalingene i utviklingen av en adekvat og forsvarlig minstestandard. Videre må reduserte krav til bemanning og kompetanse i botilbudet til enslig mindreårige asylsøkere sees i sammenheng med kapasiteten hos lokal barneverntjeneste og tilbudet i spesialisthelsetjenesten. En svekkelse av tilbudet i omsorgssenter kan føre til økt behov for tiltak fra både barneverntjenesten og helsetjenestene. Mindreårige med lang botid i omsorgssenter I høringsnotatet skriver BLD at omsorgssenter ikke er ment som et sted for oppvekst, men kun er tenkt som et midlertidig botilbud. UDI vil understreke at det er en økende gruppe enslige mindreårige som vil, som følge av innstramminger i utlendingsloven, få en begrenset tillatelse etter utlendingsloven 38 femte ledd. Slik praksis er i dag bosettes ikke denne gruppen før de eventuelt har fått en ordinær tillatelse etter utlendingsloven 38. For enkelte kan det bety at de blir boende i omsorgssenter i flere år. Videre er det et fåtall barn som har fått avslag på sin søknad om beskyttelse, men hvor det kan være vanskelig å returnere dem på grunn av ulike praktiske forhold. Disse barna kan også oppholde seg på omsorgssenter over lang tid. UDI mener derfor at det er uheldig om tilbudet i omsorgssenteret er av en slik standard at det betegnes som «ikke et sted for oppvekst», og da særlig i tilfeller der barn har behov for å bli boende over lengre tid. For mange av barna er ikke oppholdet i omsorgssenter så kortvarig som forslaget skulle tilsi. Tabellen under viser at gjennomsnittsbotid i 2016 var 289 dager. Det er imidlertid stor variasjon i botiden, og søkere med korte opphold trekker naturligvis gjennomsnittet ned. År for siste opphold i omsorgssenter Snitt dager opphold Antall barn * Bor fremdeles** Tabellen viser gjennomsnittlig dager hver beboer har bodd i omsorgssenter totalt, fordelt på siste år beboerne er registrert bosatt i omsorgssenter. For beboere med flere opphold som strekker seg over to eller flere år er alle oppholdene summert og lagt til det siste året beboer er registrert med opphold. Det vil si at de som flyttet ut av omsorgssenter i 2015 og ikke er registrert med opphold i omsorgssenter senere hadde i snitt bodd totalt 181 dager i et omsorgssenter da de flyttet ut. Beboere som fremdeles bor i mottak er lagt til raden nedenfor dette er beboere som bor i mottak og hvor det ikke er registrert avreisedag i fremtiden. Disse har i snitt bodd i 335 dager i omsorgssenter (per ). UDI ber departementet vurdere om hvorvidt det familiebaserte botilbudet som er foreslått i høringen vil være særlig aktuelt for den økende andelen enslige mindreårige som få en begrenset tillatelse etter utlendingsloven 38 femte ledd, og som ikke bosettes per i dag. Vi foreslår at målgruppen Side 4 / 8

5 for tilbudet utvides slik at det også kan gis til «eldre» barn, og ikke kun til de yngste slik det er beskrevet i høringsnotatet. Innspill til flytting av 15 åringer fra omsorgssenter til UDIs mottak for enslig mindreårige Departementet foreslår at enslige mindreårige asylsøkere som fyller 15 år «kan» flyttes fra omsorgssenter til UDIs mottak for enslige mindreårige. UDI savner en god begrunnelse på hva som er årsaken til at BLD ønsker å flytte disse barna. Per i dag er det 176 enslig mindreårige over 15 år som bor i omsorgssenter. Det fremgår av høringsnotatet at flytting «kan» være aktuelt i perioder med høye ankomster eller lang oppholdstid i omsorgssentrene (punkt 6.2.3). I henhold til lovutkastet, skal det avklares mellom BLD og JD når og hvilke enslige mindreårige over 15 år som skal flyttes til UDIs mottak. Departementene kan bestemme om enkelte grupper skal flyttes og kan fastsette kriteriene for flytting. Departementene skal ikke ta stilling til om enkeltindivider skal flyttes. UDI legger til grunn at dette i så fall gjøres gjennom instruks til UDI, og vi ber om å få anledning til å gi innspill under utarbeidelsen av disse kriteriene. Flytting ved høye ankomster Når det gjelder forslaget om at en slik overføring skal skje ved høye ankomster, vil dette kunne være ekstra utfordrende også for UDI. I slike perioder vil UDI selv være i en situasjon der vi kan ha utfordringer med å etablere et tilstrekkelig antall mottaksplasser. Konsekvenser av flytting Dersom departementene bestemmer at en utvalgt gruppe enslige mindreårige over 15 år skal flytte, mener UDI at det blir viktig at det åpnes for at de mest sårbare barna unntas. Det vil da også være viktig å fokusere på forberedelse, oppfølging og støtte i overgangen fra omsorgssenter til mottak. UDI mener generelt at flyttinger bør begrenses, da stabilitet og kontinuitet over tid er det beste for barnet. Dette er også i tråd med barnekonvensjonen artikkel 20 og mottaksdirektivet artikkel 24 punkt 2 bokstav d). En flytting vil medføre brudd med voksne, andre barn på omsorgssenteret, skole og venner, som kan bli en ekstra belastning for barnet og som kan forsterke eventuelle psykiske plager UDI erfarer at det for mange oppleves som en stor overgang å flytte fra mottak for enslige mindreårige til ordinært mottak ved fylte 18 år. Dette vil også være tilfelle ved eventuell flytting fra omsorgssenter til mottak for enslige mindreårige ved fylte 15 år. Innspill til taushetspliktbestemmelsen Den foreslåtte omsorgssenterloven inneholder en egen bestemmelse om taushetsplikt i 14. UDI mener at taushetspliktbestemmelsen i omsorgssenterlov må ses i sammenheng med taushetspliktbestemmelsen i utlendingsloven 84 b annet ledd, og at bestemmelsene bør harmoniseres, se våre konkrete endringsforslag nedenfor. Adgangen til å formidle taushetsbelagte opplysninger vil avhenge av at det enten foreligger samtykke eller at det foreligger et annet Side 5 / 8

6 hjemmelsgrunnlag til å videreformidle opplysninger. I høringsbrevet fra departementet legges det til grunn at omsorgssenteret, uten hinder av taushetsplikt, kan gi opplysninger til andre dersom det er nødvendig for å ivareta barnets behov for oppfølgning og behandling i den tiden barnet har opphold i omsorgssenteret. Når det gjelder formidling av opplysninger til utlendingsmyndighetene, vises det på side i høringsnotatet til Prop. 104 L ( ) om forslaget til en ny bestemmelse 84 b i utlendingsloven. Det ble foreslått å lovfeste visse unntak fra taushetsplikten for ansatte i asylmottak, omsorgssentre og barnevernsinstitusjoner. Forslaget ga utlendingsmyndighetene adgang til å innhente opplysninger om opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner, alder og særlig sårbarhet fra ansatte i omsorgssenter og barneverninstitusjoner. I tillegg ble det foreslått at de ansatte kan gi opplysninger av eget tiltak. Forslaget om opplysningsplikt og opplysningsrett for ansatte i barneverninstitusjoner og omsorgssentre ble som kjent ikke fulgt opp under Stortingets behandling av saken. Stortinget vedtok i stedet følgende bestemmelse i utlendingsloven 84 b annet ledd: "For beboere som er enslige, mindreårige asylsøkere, kan utlendingsmyndighetene ikke anmode ansatte som nevnt i første ledd, og ansatte i omsorgssentre for mindreårige og barnevernsinstitusjoner, jf. barnevernloven kapittel 5 og 5 A, om opplysninger etter første ledd." I innstillingen ble det blant annet vist til bekymring knyttet til barnas behandlingstilbud, fordi unntak fra taushetsplikten kunne komme i konflikt med omsorgsrollen og tilliten mellom de ansatte og barna. UDI bemerker imidlertid at det er svært uheldig at vi i dag ikke har adgang til å innhente opplysninger om enslige mindreårige fra mottak, omsorgssenter og barneverninstitusjoner. For at utlendingsmyndighetene skal kunne fatte riktige avgjørelser er det viktig at hver enkelt sak er tilstrekkelig opplyst og bygger på korrekt faktum. Også hensynet til legitimitet og tillit til utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om beskyttelse tilsier at sakene bør bygge på et best mulig opplyst beslutningsgrunnlag. Ifølge høringsnotatet mener departementet at dagens taushetsplikt for ansatte i omsorgssentre er for streng når det gjelder å gi opplysninger til utlendingsmyndighetene. Departementet ønsker imidlertid ikke å foreslå at omsorgssentrene skal ha en lovfestet opplysningsplikt til utlendingsmyndighetene, men mener at adgangen til å gi opplysninger bør presiseres og mykes noe opp. Departementet foreslår derfor at det i ny 14 blir presisert at Bufetat og omsorgssentre uten hinder av taushetsplikt kan gi utlendingsmyndigheten opplysninger om barnet som kan ha betydning for vurderingen av barnets beste i behandlingen av en søknad om beskyttelse. Behov for både opplysningsrett og opplysningsplikt Vi mener at forslaget ikke går langt nok i å imøtekomme de behov som utlendingsmyndighetene har for å kunne opplyse saken og fatte riktige vedtak. UDI viser til at vi også har taushetsplikt for de opplysningene vi innhenter/mottar under behandlingen av en søknad om beskyttelse. Slik forslaget er formulert nå, vil Barne-, ungdoms- og familieetaten selv måtte Side 6 / 8

7 vurdere hvilke opplysninger som kan videreformidles til utlendingsmyndighetene, selv om det er UDI og UNE som er nærmest til å foreta en slik vurdering. Vi mener derfor at departementet bør åpne for at det i forskrift kan bestemmes hvilke opplysninger som bør/kan videreformidles, slik det er gjort i utlendingsloven 84 bokstav b. UDI mener videre at det bør vurderes på nytt om det skal innføres en opplysningsplikt for ansatte i mottak og omsorgssenter til å utlevere nærmere angitte opplysninger når UDI ber om det. UDI har for eksempel behov for å innhente informasjon for å kunne kartlegge familie i hjemland, eller i tredjeland. Dette både for å kunne etablere kontakt mellom den mindreårige og familien, og også for å kunne oppspore omsorgspersoner med tanke på gjenforening. Vi mener at kontakt med familie ikke bør foregå i det skjulte enten barnet skal bli i Norge eller det skal returnere til hjemlandet. Generelt er det til det beste for barn å opprettholde kontakt med familie, og å slippe å holde det skjult. UDI har heller ikke lovhjemmel til å foreta en medisinsk alderstest i tilfeller hvor det ikke er tvil om at vedkommende er under 18 år, se utlendingsloven 88 første ledd. Vi bemerker at det i mange tilfeller kan være tvil om den mindreårige har oppgitt riktig alder, selv om det er klart at vedkommende er mindreårig. For å sette en mest mulig riktig alder har UDI derfor behov for å be omsorgssentrene om deres vurdering av den mindreåriges modenhet og fysisk alder. Vi viser i den forbindelse også til representantforslaget i Stortinget om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl (Dokument 8:93 S ( )) der representantene foreslår at Stortinget skal be regjeringen om å iverksette tiltak for å sikre at aldersuttalelser fra omsorgssenter og asylmottak foreligger i flere saker. Bakgrunnen for dette forslaget er NOAS og Redd Barna rapport «Over eller under 18 år? Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere» fra mars 2016 som konkluderer med at det kan være tilfeldig om ansatte på omsorgssenter og mottak skriver aldersuttalelser for søkere, noe som medfører en urimelig forskjellsbehandling. Ansatte på omsorgssenter og mottak ser asylsøkeren i ulike situasjoner og over tid, og har derfor et godt utgangspunkt for å uttale seg om søkerens alder. Godt begrunnede aldersuttalelser fra saksbehandlere og ansatte på omsorgssenter og mottak vil bidra til mer solide aldersvurderinger. UDI ønsker å innhente flere aldersuttalelser fra ansatte i mottak og omsorgssenter, men har i dag ikke adgang til å gjøre dette på grunn av taushetspliktbestemmelsen i utlendingsloven 84 b annet ledd. Vi foreslår derfor at forslag til ny 14 i omsorgssenterloven endres som følger: «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 til 13 e. Barne-, ungdoms- og familieetaten og omsorgssenteret kan av eget initiativ og skal etter anmodning fra utlendingsmyndighetene uten hinder av taushetsplikt gi utlendingsmyndighetene opplysninger som gjelder den mindreåriges opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner, alder og særlige sårbarhet. De ansatte kan av eget initiativ gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av barnets beste i behandlingen av søknad om beskyttelse.» Side 7 / 8

8 Utlendingslovens 84 b bør endres på tilsvarende måte: «Ansatte som utfører arbeid eller tjeneste i mottak, skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om en beboer til bruk i sak etter loven her, herunder iverksetting av vedtak som innebærer at beboeren må reise ut av landet. De ansatte har adgang til å gi opplysninger om beboeren på eget initiativ. Opplysninger etter første og annet punktum kan gis uten hinder av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 flg. For beboere som er enslige, mindreårige asylsøkere, kan utlendingsmyndighetene anmode ansatte som nevnt i første ledd, og ansatte i barnevernsinstitusjoner, jf barnevernloven kapittel 5, om opplysninger som gjelder den mindreåriges opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner, alder og særlige sårbarhet. De ansatte har adgang til å gi disse opplysningene på eget initiativ. Opplysninger etter første og annet punktum kan gis uten hinder av taushetsplikt i forvaltningsloven 13 flg. og barnevernloven 6-7. Kongen kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal gis etter første ledd, om fremgangsmåten for innhenting av opplysninger etter første ledd, og den videre behandling av de innhentede opplysninger.» Med hilsen Aleksander Åsheim fungerende avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen seksjonssjef Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk. Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet Side 8 / 8

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

HØRINGSSVAR - HØRING FORSLAG TIL NY LOV OM OMSORGSSENTRE FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (OMSORGSSENTERLOVEN)

HØRINGSSVAR - HØRING FORSLAG TIL NY LOV OM OMSORGSSENTRE FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (OMSORGSSENTERLOVEN) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 201603561-14 008 Sted, Dato Oslo, 10.11.2016 HØRINGSSVAR - HØRING

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/1240 Vår referanse: 201701054-11 008 Sted, Dato Oslo, 19.04.2017 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Detaljer

UDIs innspill til høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov

UDIs innspill til høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 16/2961 Vår ref: 16/05678-3 Dato: 27.01.2017 UDIs innspill til høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov Vi viser til høring

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/7930 Vår ref: 16/06285-3 Dato: 13.02.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/5358 Vår ref: 15/05225-8 Dato: 30.11.2016 Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes

Detaljer

Svar på høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige

Svar på høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 2016/1754 1 KRL 31. oktober 2016 Svar på høring - forslag til ny lov om omsorgssentre

Detaljer

å PoLmET á OSLO POLITIDISTRIKT b. Frist for innspill til Politidirektoratet også forelagt andre enheter i politidistriktet.

å PoLmET á OSLO POLITIDISTRIKT b. Frist for innspill til Politidirektoratet også forelagt andre enheter i politidistriktet. å PoLmET l á u få OSLO POLITIDISTRIKT Pofitidirektoratet Postboks 0031 Deres OSLO POLICE DISTRICT 8051 Sep. Oslo referanse: Vår referanse: 201702047 ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OPPLYSNINGER OM BEBOERE

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Høringssvar «lov om omsorgssenter» - fra Bufetat Region Midt- Norge

Høringssvar «lov om omsorgssenter» - fra Bufetat Region Midt- Norge Høringssvar «lov om omsorgssenter» - fra Bufetat Region Midt- Norge Innledning Bufetat Region Midt-Norge ser i utgangspunktet ikke noe hinder i at plassering, omsorg og tilsyn mm. reguleres i en egen lov

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat av 13.11.2015 Forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/1667 Vår ref: 14/2348-8/STPE 08.09.2014 Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning

Detaljer

Helsedirektoratets høringsuttalelse til forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Helsedirektoratets høringsuttalelse til forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20266382 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/30194-5

Detaljer

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Waqas Malik Deres ref: 16/4755 Vår ref: 16/04030-3 Dato: 15.08.2016 Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600. Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600. Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Johan Søfteland 16/600 Høringssvar angående lovendring om enslige mindreårige flyktninger Saksnr Utvalg Type Dato 16/045 Hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

Innst. O. nr. 48. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 28 ( )

Innst. O. nr. 48. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 28 ( ) Innst. O. nr. 48 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 28 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr.

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO BARNE-OG LIKESTILLINGSDEP. Arkivk Dato. Saksnr. _. L 1-14 L',-- `- DI Utlendingsdirektoratet Deres ref: 200702823-/TFU Vår

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

UDIs forslag til endringer i utkast til femte og sjette rapport til FNs barnekomité

UDIs forslag til endringer i utkast til femte og sjette rapport til FNs barnekomité Vedlegg UDIs forslag til endringer i utkast til femte og sjette rapport til FNs barnekomité DEL 1: Kapittel 3 Generelle prinsipper Når det gjelder avsnittet under punkt om Ny utlendingslov på side 15 mener

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere Postadresse: Postboks 159 Sandviken 5812 BERGEN lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Det kongelige justis og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Sandbrogt

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 15/3712 16/00016-162 01.11.2016 Høringssvar

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Sosial- og familieavdelingen Sosial- og familieavdelingen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/2338 30.09.2013 2013/19027-2 S-BFS

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV

HØRINGSSVAR - NOU 2016:16 NY BARNEVERNSLOV Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/2961 Vår referanse: 201604359-12 008 Sted, Dato Oslo, 03.02.2017 HØRINGSSVAR

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Høringssvar: ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Høringssvar: ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 31.10.2016 16/01487-3 Anne Kathrine Blyverket Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon seksjon for juridiske 62 24142156 spørsmål Barne- og

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og barnevernsbarn er de så ulike?

Enslige mindreårige asylsøkere og barnevernsbarn er de så ulike? Barne- likestillings departementet Levert elektronisk Vår dato: 02.11.2016 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV FOR ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (OMSORGSSENTERLOVEN) NHO Service takker for muligheten til å

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato G-03/2018 17/6448 22.01.2018 G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige,

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)

Høringsnotat. Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven) Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven) 1 Hovedinnhold og bakgrunn... 4 2 Enslige mindreårige asylsøkere...

Detaljer

Arkivkode:. DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMEN:Wo: Vår ref /HEW

Arkivkode:. DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMEN:Wo: Vår ref /HEW BARNE-OGLIKESTILUNGSDEP. Arkivkode:. DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMEN:Wo: Saksnr 0 7_ Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. 200902808-/AAF Vår ref. 200905048-

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud

Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud ( 1 ) Tidligere samarbeid Asylsøkere med utfordringer - psykiatri, voldsatferd og botilbud Berit Tyldum, assisterende regiondirektør, UDI Delrapport 1: Vold og trusler i mottak, kartleggingsstudie Delrapport

Detaljer

HØRINGSINNSPILL FRA UTLENDINGSDIREKTORATET - NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING - FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET

HØRINGSINNSPILL FRA UTLENDINGSDIREKTORATET - NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING - FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: : 201003005 Vår ref: 10/2367-7/STPE Oslo, 29.10.2010 HØRINGSINNSPILL FRA UTLENDINGSDIREKTORATET - NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING - FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Unntatt offentlighet jf. Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriftens

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/762. Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring

Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: 17/762. Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring DEN NORSKE KIRKE kirkeråd KR 14.2/17 Justis- og beredskapsdepartementet Dato: 03.04.2017 Vår ref: 17/00380-13 Deres ref: 17/762 Høringssvar - tilknytningskrav for familieinnvandring Vi viser til departementets

Detaljer

Bufetat, region vest er blitt bedt om å utale seg vedrørende forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Bufetat, region vest er blitt bedt om å utale seg vedrørende forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Svar på høring: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven). Barne- og likestillings-departementet. Datert 1.11.2016 Høringsuttalelse fra Bufetat, region

Detaljer

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Nasjonalt seminar Lillestrøm den 14. november 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aleksander Bentsborg rådgiver Innholdet i foreldreansvaret

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

Innst. 103 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 104 L ( )

Innst. 103 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 104 L ( ) Innst. 103 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 104 L (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Besøksadresse: Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

(15 Redd Barna 28 MAI Høring Forslag til kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift. Vår ref. #133285/1

(15 Redd Barna 28 MAI Høring Forslag til kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift. Vår ref. #133285/1 (15 Redd Barna Arbeids- og inkluderingsdepartementet ARBEIDS. OG Postboks 8019 Dep 0030 Oslo M OTTATT INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 MAI 2009 Vår ref. #133285/1 Deres ref. 200901648-/KEAB Dato 12.05.2009

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3812 Vår ref: 14/1470-9/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24. Ifølge adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 15/3265 - KKO 13.11.2015 HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE (INFOR- MASJON OM ADGANG TIL

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014 BARNEOMBUDET Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@jd.dep.no Sendes også på e-post til: tonje.falch-nevand@jd.dep.no Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 24. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 15/8442 Vår ref: 16/03951-3 Dato: 30.09.2016 Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i utlendingsloven - Utvisning

Detaljer

Innst. 250 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 43 L ( )

Innst. 250 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 43 L ( ) Innst. 250 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 43 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen Servicestrategi for utlendingsforvaltningen 2013 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Utenriksdepartementet Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet Kjære medarbeider

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4629-5/KSD 23.03.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor Vi

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 08.06.2017 nr. 1042 Forskrift om endring

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1504/2012 2011/9124 F31 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Formannskapet 25.01.2012 Høringsuttalelse: NOU 2011:10 - I velferdsstatens

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Møte med kommunene i Sør-Trøndelag om flyktningesituasjonen Lars Leistad, Bufetat region Midt-Norget 1 Navn på seminar / 04.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Høringsbrev - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn

Høringsbrev - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/3149-7/LRI 02.01.2014 Høringsbrev - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN Rett på representant Rett på representant? - Utlendingsloven 98 a Mindreårig Søker om beskyttelse eller Særskilt ordninger for personer antatt utsatt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer