MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før møtet vil Destinasjon Varanger AS informere om sitt selskap. Det vises til referatsak med formell invitasjon fra dem til deltakelse i deres selskap. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE 79/12 09/21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE /12 09/514 TILKNYTNINGSAVGIFT 81/12 10/374 PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET : NB! Trekkes fra sakslisten. 82/12 12/408 MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER 83/12 12/492 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /12 12/680 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID 85/12 12/817 HOVEDUTVALGENES MØTEPAPIRER PÅ NETT 86/12 12/746 FORESPØRSEL OM KJØP AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG

2 87/12 12/818 REVISJONSORDNING 88/12 12/819 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 78/12 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 12/765 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Kultur- og oppvekststyret /12 Helse- og omsorgstyre /12 Havnestyret /12 Formannskapet /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Prisene endres i samsvar med dette saksframlegget og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Innstilling: Prisene endres i samsvar med dette saksframlegget og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 26/12 Behandling: Forslag fra Høyre: Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Høyre enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene øker fra slik det framgår av saksframlegget. Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 31/12 Behandling: Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ståle Olsen: Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om Husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 3

4 Sak 78/12 Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Behandling/vedtak i Havnestyret den sak 26/12 Behandling: Innføre tillegget saksbehandlingsgebyr i Regulativet for 2013, Gebyret for saksbehandling fastsettes til NOK 1.500,- pr. sak. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Innføre tillegget saksbehandlingsgebyr i Regulativet for 2013, Gebyret for saksbehandling fastsettes til NOK 1.500,- pr. sak. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 86/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 51/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Side 4 av 39

5 Sak 78/12 Saksutredning 1. Teknisk etat Priser som kommunen bestemmer fritt Alle priser og gebyrer utenom selvkost økes med 10 %; jfr. rådmannens budsjettrundskriv datert av Dette gjelder for teknisk etat sitt vedkommende: Gebyrer for saksbehandling etter plan og bygningsloven, saksbehandling etter matrikkelloven, vannavstengning, festeavgifter og salg av kommunal grunn/tomter. Selvkost Vannavgift: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene for dette området i Avløpsavgift: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på selvkost på kr ,- i Dette må tas inn via økte gebyrer. Dette utgjør en økning på 35 % dersom alt skal dekkes inn uten bruk av fondsmidler. Til orientering, så har kommunen pr. dato et avløpsfond på kr ,-. En vurdering av å bruke av dette fondet må gjøres i forbindelse med endelig behandling av gebyrer i desembermøtet i kommunestyret. Dersom det for eksempel tas kr ,- av fondet til inndekning underskudd 2013, vil gebyrene måtte økes 16 %. Renovasjon: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene på dette området i Det tas imidlertid forbehold om eventuell økning fra ØFAS. Feiing: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på kr ,- i Dette må tas inn via økt gebyr i størrelsesorden kr 64,- pr. pipe; og som utgjør 16 % økning. Tining/staking av private ledninger: En endring av selvkosten her vil være økning av kommunale priser på maskiner og utstyr; herunder lønnsutgifter. 2. Båtsfjord havn Det er i budsjett for kommunen foreslått en generell økning på 10 % på alle kommunens satser for Båtsfjord havnevesen trenger nødvendigvis ikke å følge dette. For 2012 hadde vi en økning på 10 % som da var en fordobling av de økningene vi har gjort tidligere. Tidligere økninger har vært på 5%. Vi er nå i en vanskelig konkurransesituasjon og det kan fort synes kostbart å anløpe vår havn. Så i ett konkurransemessig perspektiv anbefales det å ikke øke prisene for Vi hadde i 2011 en total inntekt på NOK ,-, ved å legge denne til grunn ville vi med en økning på 10% få økt inntekt på NOK ,-, men dette forutsetter at vi ikke mister anløp og derav tapte inntekter. Vil tru at vi vil gi ett godt signal til kunder ved å ikke øke våre Side 5 av 39

6 Sak 78/12 gebyrer for Vi kan nå i henhold til ny Havnelov innføre saksbehandlingsgebyr. Foreslår derfor å legge dette inn i Avgiftsregulativet for Helse og omsorg Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt settes opp med ca 10 % avrundet til et hensiktsmessig beløp. Nåværende satser står i parentes. Husleien er regulert etter KPI- JAE (1,3 %). Kostpris på alderspensjonatet: Frokost kr. 36,- (33,-) Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) Kvelds kr. 36,- (33,-) Helpensjon kr. 4363,- (3966,-) pr. mnd. Kostpris på matombringing klienter: Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) I tillegg kr. 8,00 (7,00) for utkjøring Husleie Alderspensjonatet: Enkeltrom kr. 1422,- (1404,-) Liten Leilighet kr. 2161,- (2133,-) Stor Leilighet kr. 2881,- (2844,-) Husk varslingsfrist til beboere, 3 mnd ved prisregulering. Korttidsopphold: Korttidsopphold inntil 60 døgn betales pr. døgn med fast pris kr. 133,- jfr. Pris fastsatt av Kongen. (høyeste sats) Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis. Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. (Se forklaring vedr. langtidsopphold og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester ). Langtidsopphold - Egenbetaling i forhold til inntekt: Når en beboer har fått tildelt et langtidsopphold skal det ikke betales vederlag for oppholdet for den første måned, regnet fra innflyttingsdato. Dette gjelder ikke for flytting av bosted fra Båtsfjord Alderspensjonat. Bestemmelsen sikrer vedkommende èn måneds betalingsfritak. Dersom beboer flytter direkte fra annen institusjon (herunder sykehus) skal tiden for opphold i denne institusjonen medregnes. Det samme gjelder dersom beboer allerede har hatt korttidsopphold i sykehjem over 60 døgn inneværende kalenderår. Da innvilges det ikke friperiode, men egenbetalingen betales ut fra Side 6 av 39

7 Sak 78/12 inntekt fra første dag. Ved flytting fra egen bolig kan inntil 85 % av beboers utgifter til dette, i inntil seks måneder, slik som husforsikring, strøm, lån og kommunale avgifter, brukes som fradrag i egenbetaling Egenbetaling beregnes av følgende inntekter: ytelser fra folketrygden ytelser fra andre pensjonsordninger arbeidsinntekt næringsinntekt leieinntekter av egen bolig/næring renter og annen avkastning av formue. Egenbetalingen beregnes etter at utlignet skatt og dokumentert betalte gjeldsrenter er trukket i fra. Egenbetalingen for langtidsopphold i institusjon beregnes slik, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenster 3: 1. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (kr /år fra og med ) fratrukket et fribeløp på kr pr. år betales det 75 %. (kr kr = kr ,- x 75 % = kr , - gjeldende fra 1.mai 2012) 2. Av alle andre inntekter, utover folketrygdens grunnbeløp, betales 85 % etter at skatt er trukket fra. NB: Egne beregninger for krigspensjonister. Pris hjemmehjelp/praktisk bistand: Husstander m/nettoinntekt < 2G Fast månedssats Kr. 77,- (70,-) Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G Pr. time: Kr. 53,- (48-) Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G Pr. time: Kr. 84,- (76,-) Husstander m/nettoinntekt >5G Pr. time: Kr. 155,- (141,-) Det fastsettes følgende maks betalingssatser gjeldene per måned: -Netto inntekt fra 2G til 3G, Kr. 170,- per mnd. (165,-) (ny nasjonal max.takst minstepensj.) -Netto inntekt fra 3G til 5G Kr. 506,- per mnd. (460,-) -Netto inntekt over 5G Kr. 1265,- per mnd. (1150,-) 1 G er ,- kroner pr Trygghetsalarmer. Det vedtas en årlig abonnementspris på kr. 1020,- noe som er 85,- pr.mnd (924 / 77) Denne kreves innbetalt etterskuddsvis med en beregning på kr. 85,- pr mnd, med innbetaling x 4 pr år. Det må påregnes et større prishopp dersom vi kjøper inn nye alarmer tilpasset mobiltelefoner. Prisregulering Kantinesalg til ansatte: Side 7 av 39

8 Sak 78/12 KANTINEPRISER PR PR Middag Kr. 79,- 72,- Frokost/ Kvelds Kr. 49,- 44,- Brødskive med ost Kr. 15,- 13,- Melk/saft/juice pr glass Kr. 12,- 11,- Melk 1 liter Kr. 20,- 18,- Brus 0,5 l Kr. 25,- 22,- Juice 1 liter Kr. 25,- 22,- Kaffe pr. kanne Kr. 43,- 39,- Te pr. kanne Kr. 25,- 22,- Rømmekolle Kr. 14,- 12,- Yoghurt Kr. 13,- 11,- Frukt Kr. 9,- 8,- Store pk. Kjeks Kr. 33,- 30,- Små pk. Kjeks Kr. 26,- 23,- Rett i koppen Kr. 16,- 14,- Brød Kr. 31,- 28,- 4. Kultur og oppvekst Jeg har lagt opp til et prishopp på ca. 10 % i 2013 for de prisene og avgiftene vi selv bestemmer fritt. Virksomhet/område: Barnehager Barnehagesatser pr siste endring kostpriser var i febr Type plass : Oppholdsbetaling : Kostpenger : Totalt : 100 % 2330,- 90,- 2420,- 100 % søsken 1165,- 90,- 1255,- 80 % 2114,- 72,- 2186,- 80 % søsken 1057,- 72,- 1129,- 60 % 1648,- 54,- 1702,- 60 % søsken 824,- 54,- 878,- 50 % 1415,- 45,- 1460,- 50 % søsken 708,- 45,- 753,- 40 % 1182,- 36,- 1218,- 40 % søsken 591,- 36,- 627,- 20 % 716,- 18,- 734,- 20 % søsken 358,- 18,- 376,- Man foreslår å øke kostprisen fra kr pr barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpris. Nye satser blir da: Side 8 av 39

9 Sak 78/12 Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Utlån av lokaler til bursdager og lignende 250 Kommentar: Utlån av lokaler vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/ område: Båtsfjord skole/ basseng Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Billett for barn, basseng Billett for pensjonister, basseng Billett for voksne, basseng Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 200 pr. t Timepriser for utleie av basseng til andre 400 pr. t Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole 120 pr. time Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende Kommentar: Satsene økes med ca. 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/område: SFO Båtsfjord skole og Nordskogen skole Navn på avgift Pris i Sist Ny pris dag endret Full plass pr. mnd /3 plass Time basert 50 Våren % søsken moderasjon fjernes Utlån av lokaler til bursdager og lignende pr. gang 200 Våren Kommentar: Det er svært lenge siden SFO-prisene er blitt justert. Jeg foreslår derfor en økning på mer enn 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Side 9 av 39

10 Sak 78/12 Virksomhet/ område: Kulturskolen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Skolepenger pr. år o/20 år Skolepenger pr. år u/ 20 år Søskenmoderasjon pr. år 2. Barn Søskenmoderasjon pr. år mer enn 2 barn Flertilbud, moderasjon 2 eller flere fag Utleie av instrument (begrenset utvalg) Salg av tjenester til kor/ korps for voksne pr. undervisningstime Kommentar: Priser endret sist Det økes med ca. 10 %. Virksomhet/ område: Kultur Navn på avgift Pris i dag Sist endret Ny pris Idrettshall 1/1 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall 1/3 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall, skyte/bryterom Idrettshall, kantine, pr utleiedag private Idrettshall, 1/1 hall pr t næringslivet Idrettshall pr døgn næringslivet Styrketrening pr år, ordinær/ungdom 2100/ /1500 Styrketrening ½ år, ordinær/ungdom 1250/ /920 Styrketrening 3 mnd, ordinær/ungdom 700/ /520 Styrketrening 1 mnd, ordinær/ungdom 290/ /210 Idrettshall, varemesse 1/1 hall pr døgn Idrettshall, kantine pr døgn, varemesse Skansen, festsal, fredag og lørdag, ikke inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, ikke inntektsgivende Skansen festsal, fredag og lørdag, inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, inntektsgivende Kino voksne, vanlig film/3d og premiere 85/ /120 Kino barn, vanlig film/3d og premierer 65/ /95 Kinosal, utleie ikke inntektsgivende Kinosal, uleie inntektsgivende Gymnastikksal, bedrifter pr time Gymnastikksal, foreninger pr time Side 10 av 39

11 Sak 78/12 Kommentarer: Alt øker med ca. 10 %. Virksomhet/ område: Helsestasjonen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Reisevaksiner Kr. 110,- pr. voksen Kr. 55,- pr. barn (under 18 år) 2012 Kr. 120,- pr. voksen Kr. 60,- pr. barn (under 18 år) Hørselstest Kr. 110, Kr. 120,- Influensavaksine Kr. 110,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det. Utleie bilstol Utleie brystpumpe Kommentar: Økt med ca. 10 %. Kr. 55,- pr. dag, kr. 110 pr. uke, kr. 220,- utover en uke Kr. 220,- utover pris for engangssett 2012 Kr. 120,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det Kr. 60,- pr. dag, kr. 120 pr. uke, kr. 240,- utover en uke 2012 Kr. 240,- utover pris for engangssett 5. Annet Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt, settes opp med ca. 10 %, avrundet til et hensiktsmessig beløp. Navn på avgift Pris i dag Sist endret Bevillingsgebyr Ingen omsetning: kr. 0,- skjenking Bevilling for øl og vin: 2009 minimum kr ,- Bevilling for øl, vin og brennevin: min. kr ,-. Forøvrig følges forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk sine satser. Ny pris Endret ved forskrift 8 des 2011 nr (i kraft 1 jan 2012) Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr ,- for salg og kr ,- for skjenking. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Side 11 av 39

12 Sak 78/12 Ambulerende bevilling Inntil Kr. 250,- pr. gang. Inntil kr. 280,- pr. gang. Kunnskapsprøve For avleggelse av prøve, Uendret skjenkebevilling/salgsb evilling alkohol betales et forskuddsgebyr på kr. 300,- Dette er regulert i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Kunnskapsprøve Kr. 400, Uendret servering Ekstern bruk av Kr. 100, Kr. 110,- lyd/bilde- studio Bruk av telefax Innland kr. 10, Innland kr. 11,- servicetorg Kopiering på servicetorg Utland kr. 20,- Kopiering kr. 2,- pr. ark Attesterte kopier kr. 5,- pr ark. Utland kr. 22, Kopiering A4 kr. 2,- pr. ark Kopiering A3 kr. 5,- pr. ark Attestert rett kopi kr. 6,- pr. ark Side 12 av 39

13 Sak 79/12 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: Q80 &30 Arkivsaksnr.: 09/21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Råd for funksjonshemmede /12 Teknisk styre /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas Innstilling: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 1/12 Behandling: Eldrerådet har følgende innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune. Mange av punktene i trafikksikkerhetsplanen for er viktige og bør følges opp. I tillegg. Gatelys: Nye stolper/gatelyspunkt i mørke gater og veier Prioritere vedlikehold av eksisterende lysstolper Tinavegen og Skogholmen bør få gatelys. Flere fotgjengeroverganger bør merkes og skiltes godt. Gang og sykkelsti fra Strømmenkrysset til bommen i dalen. Holdningsskapende tiltak: Bruk av sykkel og lys på sykkel i mørket. Gjøre Strandveien og Nedre Holmen vei bredere. Nedre Holmen vei bør også planlegges bedre (omlegges). Vei fra Klausjorda til Myrebakken stenges for gjennomkjøring. Parkveien og Fomaveien bør bli enveiskjørt. Fartsgrensen gjennom sentrum bør fortsatt være 30 sone. 30 sone gjennom boligstrøk og sideveier. Side 13

14 Sak 79/12 Skilting: Alle offentlige bygg bør få skilting som viser hvor de ligger. Vedtak: Eldrerådet har følgende innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune. Mange av punktene i trafikksikkerhetsplanen for er viktige og bør følges opp. I tillegg. Gatelys: Nye stolper/gatelyspunkt i mørke gater og veier Prioritere vedlikehold av eksisterende lysstolper Tinavegen og Skogholmen bør få gatelys. Flere fotgjengeroverganger bør merkes og skiltes godt. Gang og sykkelsti fra Strømmenkrysset til bommen i dalen. Holdningsskapende tiltak: Bruk av sykkel og lys på sykkel i mørket. Gjøre Strandveien og Nedre Holmen vei bredere. Nedre Holmen vei bør også planlegges bedre (omlegges). Vei fra Klausjorda til Myrebakken stenges for gjennomkjøring. Parkveien og Fomaveien bør bli enveiskjørt. Fartsgrensen gjennom sentrum bør fortsatt være 30 sone. 30 sone gjennom boligstrøk og sideveier. Skilting: Alle offentlige bygg bør få skilting som viser hvor de ligger. Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den sak 3/12 Behandling: Forslag fra råd for funksjonshemmede: Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, er for smal. Veibane også for smal, burde tatt litt av fortau fra postkontoret sin side. Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, dårlig merket. Kryss ned fra Skansen smalt. Lysstolpe i kryss bør flyttes. Det burde være 30 km - sone fra skolekrysset (Båtsfjord skole) og innover. Holdningskampanje for alle innbyggere i Båtsfjord: Hvordan opptrer vi som fotgjengere og hvordan opptrer vi som billist. Vei ned fra Toppen til Foma og Strandveien og Parkveien burde vært enveiskjørt. Speil i krysset Strandveien Fomaveien. Gatelys i Skogholmveien Skilting og plassering av skilt i Båtsfjord kommune, må gås igjennom Ledelinja på fortau må vedlikeholdes. Se også om denne tjener sitt formål Fortau: Må brøytes godt på vinterstid Side 14 av 39

15 Sak 79/12 Er det mulig at det kun strøs sand på den ene siden? Ønskelig med gang og sykkelsti fra krysset i Dalen inn til bommen. Sjekk skilting og fartsgrense - veien forbi Velferden Politiet bør bli mer aktiv i forhold til kontroll av fart og parkering Finnes det fortsatt tilskuddsordninger, og blir denne brukt? Husk å ta hensyn universell utforming. Trafikksikkerhetsplanen må evalueres årlig Vedtak: Forslag fra råd for funksjonshemmede: Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, er for smal. Veibane også for smal, burde tatt litt av fortau fra postkontoret sin side. Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, dårlig merket. Kryss ned fra Skansen smalt. Lysstolpe i kryss bør flyttes. Det burde være 30 km - sone fra skolekrysset (Båtsfjord skole) og innover. Holdningskampanje for alle innbyggere i Båtsfjord: Hvordan opptrer vi som fotgjengere og hvordan opptrer vi som billist. Vei ned fra Toppen til Foma og Strandveien og Parkveien burde vært enveiskjørt. Speil i krysset Strandveien Fomaveien. Gatelys i Skogholmveien Skilting og plassering av skilt i Båtsfjord kommune, må gås igjennom Ledelinja på fortau må vedlikeholdes. Se også om denne tjener sitt formål Fortau: Må brøytes godt på vinterstid Er det mulig at det kun strøs sand på den ene siden? Ønskelig med gang og sykkelsti fra krysset i Dalen inn til bommen. Sjekk skilting og fartsgrense - veien forbi Velferden Politiet bør bli mer aktiv i forhold til kontroll av fart og parkering Finnes det fortsatt tilskuddsordninger, og blir denne brukt? Husk å ta hensyn universell utforming Trafikksikkerhetsplanen må evalueres årlig Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 29/12 Behandling: Forslag fra BAP: Innstilling vedtas. I tillegg settes det opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstilling vedtas. I tillegg settes det opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Side 15 av 39

16 Sak 79/12 Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 42/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Forslag til prioriteringer og andre merknader etc. tas inn i planforslaget til sluttbehandling i teknisk styre høsten Det settes opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Saksutredning Generell del: Gammel Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune gjaldt for perioden Denne er ikke fulgt opp mht. oppdatering av handlingsplan i de årlige budsjett og heller ikke brukt som kommunens verktøy ved søknad om eksterne trafikksikkerhetsmidler; jfr. Aksjon skoleveg mf. Teknisk sjef tok på eget initiativ til å revidere overnevnte plan. Dette ble konkret gjort for at kommunen skulle kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon skoleveg i Båtsfjord kommunes søknad ble innvilget, og kommunen ble tildelt kr ,- i tilskuddsmidler for å opparbeide fortau på Foma. En forutsetning for at midlene skal tilfalle Båtsfjord kommune, er at kommunen har en ny vedtatt trafikksikkerhetsplan innen 1. oktober I tillegg må omsøkt prosjekt være ferdig utført innen denne dato. På grunn av stort arbeidspress for teknisk sjef, har denne planprosessen vært noe begrenset mht. å avholde folkemøter etc. Oppstart av planarbeid ble annonsert høsten Her ble det gitt en frist til utgangen av januar måned 2012 til å komme med innspill. Ved fristens utløp var det kommet inn ca. 60 forskjellige innspill. I tillegg har en her tatt med innspill fra forrige planprosess i 2005, slik at samlet mengde innspill er meget stor. Det viser seg imidlertid at mange av de nye innspillene er identiske med flere av tidligere gitte innspill. Hovedmengden av innspill til planen gjelder ønske om nedsatt fart og etablering av fartshumper. En god del av både nye og ikke minst tidligere innspill omhandler tiltak på FV 891. De aller fleste av disse ønskene vil bli oppfylt ved at Skolegata og Fjordvegen får nytt fortau og opprustes for øvrig med opphøyde gangfelt, nedsatt hastighet med mer i I tillegg er Sentrum blitt fornyet med fortau, nedsatt hastighet og div. andre TS-tiltak. Dette betyr at ny Tiltaksplan for perioden er noe begrenset sammenliknet med antall innspill; jfr. vedlegg 1-4 i planforslaget. Det første planutkastet som ble behandlet av Teknisk styre i møte manglet bl.a. kostnadsoverslag på de enkelte tiltak som inngår i Tiltaksplanen ( ). Kostnadsoverslag og forslag til prioritering er nå tatt inn i planforslaget. Side 16 av 39

17 Sak 79/12 Forslag til strategi for å gjennomføre tiltaksplanen er følgende: - Det søkes tilskuddsmidler fra Aksjon skoleveg på fysiske tiltak eller innkjøp/oppsetting av skilt hvert år i planperioden. Kommunens utgift blir en egenandel på 25 % av totalkostnaden av tiltaket. - Det bør avsettes kr ,- i driftsbudsjettet i 2013 til konsulenthjelp med mer i forbindelse med utarbeidelse av Skiltplan for Båtsfjord kommune. Dette er etter teknisk sjef sin mening det aller viktigste tiltaket i dette planforslaget og bør utføres i Planforslaget skal sluttbehandles av kommunestyret. Økonomiske konsekvenser: Ja, ved at tiltak foreslås utført i budsjett/øk-plan hvert år i planperioden. Dersom tilskudd innvilges blir kommunens utgift en egenandel på 25 % av tiltaket. Juridiske konsekvenser: Kan oppstå ved utarbeidelse av skiltplan. Det gjøres her oppmerksom på at noen skilt må godkjennes av Statens vegvesen selv om kommunen v/teknisk styre er vegmyndighet på alle kommunale veger. I tillegg skal politiet uttale til de aller fleste skilt som søkes oppsatt langs offentlig veg. Organisasjonsmessige konsekvenser: Må ha ekstern bistand til utarbeidelse av skiltplanen Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 17 av 39

18 Sak 80/12 TILKNYTNINGSAVGIFT Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 09/514 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/09 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Innstilling: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 94/09 Behandling: Forslag fra Rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. Saken avvises 2. Båtsfjord kommune v/rådmannen må snarest gjøre en vurdering av Side 18

19 Sak 80/12 tilknytningsavgiftens størrelse i henhold til selvkostprinsippet, samt foreta en nærmere vurdering av rettmessighet av et eventuelt erstatningskrav fra Finnarksbygg AS (Vulle Eiendom AS). Avstemming Forslag fra Rådmannen settes opp mot forslag fra BAP: Rådmannens forslag: 11 stemmer Forslag fra BAP: 4 stemmer Rådmannens forslag vedtatt 11 mot 4 stemmer. Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 75/12 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 77/12 Behandling: Forslag fra BAP v/ståle Olsen: Saken utsettes til Rådmannen har kommet med en mer detaljert oversikt over økonomiske inndekning, der det faktisk fremgår hvor midlene hentes fra. Avstemming: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til Rådmannen har kommet med en mer detaljert oversikt over økonomiske inndekning, der det faktisk fremgår hvor midlene hentes fra. Saksutredning: I 2007 og 2008 kom det opp tre større nye bygg i Foma-området; et større tilbygg på tidligere Joker-butikk (Lanes kolonial) som Materialhandelen eiendom hadde kjøpt til Byggmakker varehus, nye butikklokaler til nystartet Rema 1000-butikk (eid av Vulle eiendom, senere endret navn til Finnmarksbygg), og ny miljøstasjon for ØFAS. I den forbindelse var det en del kommunikasjon fram og tilbake mellom Båtsfjord kommune og eierne av disse byggene vedrørende tilknytningsavgift for vann og avløp og størrelsen på den. Jeg viser i den sammenheng til kommunestyrets behandling av tilknytningsavgift i møtet Der vedtok kommunestyret følgende: Side 19 av 39

20 Sak 80/12 Det vedtas å beholde dagens satser for tilknytningsavgifter for vann- og avløp, men at det settes et øvre tak på kr ,-. Ordningen skal gjelde fra Følgene av dette vedtaket var derfor at de tre nevnte butikkeierne måtte betale etter de opprinnelige satsene for tilknytningsavgift, uten et samlet tak på kr ,-. Følgende oversikt viser beløpene det dreier seg om her (beløpene er uten mva): Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift avløp Sum uten øvre tak Sum med øvre tak Vulle eiendom , , , ,- Materialhandelene , , , ,- ØFAS , , , ,- Fakturaer med sum uten øvre tak ble sendt ut til de tre eierne på forskjellige tidspunkter, se følgende oversikt: Fakturadato Purredato Purredato Purredato Vulle eiendom Materialhandelene ØFAS Da alle de tre eierne fant dette vedtaket urimelig urettferdig kom det i stand et møte mellom dem, ordfører, teknisk sjef og rådmann. Ordfører lovte der å ta opp saken til ny behandling i neste kommunestyremøte. Imidlertid avviste et flertall i kommunestyret å behandle saken på nytt i møte Vulle eiendom (som har endret navn til Finnmarksbygg AS) henvendte seg gjennom advokat Arnor B. Ilstad til Båtsfjord kommune med anmodning om å endre tilknytningsavgiften for vann og avløp i forbindelse med oppføring av bygg for Rema Brevet fra advokaten er datert , og han purret på svar i brev datert 2. juli samme år. Rådmannen hentet inn juridisk bistand fra advokatfirmaet Vogt & Wiig. På bakgrunn av rådmannens opplysninger og vurderinger ga de en foreløpig uttalelse. Her råder de Båtsfjord kommune til å foreta en konkret vurdering av tilknytningsavgiftenes størrelse ut fra selvkostprinsippet. Slik jeg oppfatter deres tilrådning kan man ikke ut fra den dokumentasjonen som Båtsfjord kommune har vært i stand til å framskaffe argumentere godt nok overfor motparten når det gjelder hvordan størrelsen på tilknytningsavgiftene er framkommet. Rådmannen oppfattet det da slik at for å komme videre i saken måtte kommunestyret selv bestemme hva som skulle skje videre. Kommunestyret behandlet saken i møte og gjorde følgende vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende Side 20 av 39

21 Sak 80/12 tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Etter dette vedtaket foretok rådmannen seg ikke noe før i februar Jeg har ingen forklaring på dette utover at det må være en ren forglemmelse. Dette er klart kritikkverdig, jeg beklager det sterkt og jeg påtar meg alene ansvaret for dette. Hver av de tre eierne ble i brev datert meddelt at de om kort tid ville motta ny faktura i henhold til sum med øvre tak på kr ,-. Jeg henviser i brevene til møte mellom Båtsfjord kommune, Finnmarksbygg (tidligere Vulle Eiendom), Materialhandelen Eiendom og Øst-Finnmark Avfallsselskap den i Båtsfjord. I dette møtet oppfattet jeg det slik at alle tre aksepterte muntlig at rådmannens forslag om et samlet tak på kr ,- for tilknytningsavgift. En slik størrelse på tilknytningsavgiften var også i samsvar med Finnmarksbygg sitt krav gjennom advokat Ilstad i hans brev datert Jeg tok i brevet det forbehold at Båtsfjord kommune innen kort tid avgjør om det resterende av opprinnelig krav opprettholdes eller frafalles. Kun ØFAS har betalt delvis i henhold til disse fakturaene, se følgende oversikt: Fakturadato Purredato Betalt Finnmarksbygg Materialhandelene Kreditert ØFAS Betalt Kr ,- Imidlertid har Båtsfjord kommune mottatt svar fra alle tre på vårt brev datert : I brevet fra ØFAS framkommer at det ikke var noen aktuelle tilknytningspunkt for avløpsledninga fra deres stasjon i Båtsfjord. De etablerte derfor en egen slamavskiller og står for tømminga av den selv. De er derfor ikke tilknyttet noe kommunalt avløpsnett og mener derfor at de skal kun betale for vanntilknytninga til stasjonen. I brev fra advokatfiormaet Hegg & CO, som representerer Materialhandelen eiendom, hevder de at noe krav om tilknytingsavgift aldri har vært akseptert av deres klient. Uansett hevder også de at kravet er foreldet da det er eldre enn 3 år. Advokat Ilstad hevder også at krevet er foreldet i sitt brev på vegne av Finnmarksbygg. Min vurdering er at våre krav bortfaller pga. foreldelsesfristen på 3 år, se oversikt ovenfor. Økonomiske konsekvenser: De samlede fakturerte inntekter er inntektsført det året de ble krevd inn. Manglende innbetalinger står dermed som ubetalte regninger i vårt regnskap. Jeg foreslår altså at Båtsfjord kommune aksepterer ut fra en alminnelig foreldelsesfrist på 3 år at samlet krav til Finnmarksbygg og Materialhandelen på kr frafalles. I tillegg foreslår jeg at Øfas kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann og at resterende kr ,- i tilknytningsavgift vann frafalles. Samlet utgjør dette kr ,-. Jeg foreslår at det delegeres til rådmannen å finne inndekning for dette beløpet i forbindelse med regnskapsavslutningen for Når det gjelder fakturert tilknytningsavgift avløp for ØFAS viser det seg at dette i Side 21 av 39

22 Sak 80/12 utgangspunktet var et uriktig krav da deres bygg ikke er tilknyttet kommunens avløpsnett. Dette beløpet på kr ,- foreslår jeg derfor blir dekket inn gjennom selvkostberegningen for avløp i Juridiske konsekvenser: Båtsfjord kommune bør i sitt endelige svar i saken understreke vår juridiske rett til å kreve inn tilknytningsavgift, og at vårt evt. frafall på krav om slik avgift utelukkende skyldes forledelsesfristen på 3 år. Nye opplysninger etter vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtok følgende i saken: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Jeg oppfattet det slik at Formannskapet ønsket spørsmålet om foreldelsesfrist belyst av vår advokat i denne saken. Jeg har derfor hentet inn følgende uttalelse fra advokat Holand vedrørende foreldelsesfrist i denne konkrete saken: Vi viser til e-post under av 10. september d.å. hvor vi bes om å gi en vurdering av om kommunens krav på tilknytningsavgift er foreldet. Foreldelsesfristens utgangspunkt er når fordringshaveren (her Båtsfjord kommune) tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse for sitt krav, jf. foreldelsesloven 3 nr. 1. Vulle Eiendom og Materialhandelen Eiendom ble fakturert for tilknytningsavgiften ved faktura av og og blir således utgangspunktet for foreldelsesfristen for henholdsvis Vulle Eiendom og Materialhandelen Eiendom. Dersom tilknytningsavgiften ikke ble fakturert straks det var anledning til det, kan en dessuten se for seg at utgangspunktet for fristen også kan ha vært tidligere. Her legger vi imidlertid til grunn fakturatidspunktet, i mangel av andre holdepunkter. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, jf. foreldelsesloven 2. Kravet mot Vulle Eiendom (nå Finnmarksbygg) ble dermed foreldet den , og kravet mot Materialhandelen Eiendom ble foreldet Advokat Arnor B. Ilstad henvendte seg ved brev av til Båtsfjord kommune med anmodning om å endre tilknytningsavgiften. Dette kan ses på som en erkjennelse av forpliktelsen til å betale tilknytningsavgift, jf. foreldelsesloven 14. Da løper det er ny frist fra erkjennelsen, og kravet ble dermed foreldet den , jf. foreldelsesloven 20 jf. 2. Vår konklusjon blir etter dette at kravet om tilknytningsavgift er foreldet, både overfor Finnmarksbygg og Materialhandelen Eiendom. Nye opplysninger etter vedtak i Kommunestyret Kommunestyrets behandling var i likhet med Formannskapets behandling Side 22 av 39

23 Sak 80/12 unntatt offentlighet. Jeg har etter dette revurdert dette slik at saken nå ikke er unntatt offentlighet. Dette begrunner jeg med sakens innhold som i stor grad må vurderes som alminnelig kjent, samt at det ikke skal herske tvil om at rådmannen ikke ønsker å holde en sak unntatt offentlig bare fordi han synes den er personlig ubehagelig. Kommunestyret utsatte saken fordi de ville ha alternativer fra rådmannen på hvordan de tapte inntektene skulle dekkes inn. Jeg ser muligheter til inndekning på følgende poster: Beløp Rådmannens vurderinger Ansvar 0053: Samhandlingsreformen Frarådes. Dette bør vi sette på fond da framtidige utgifter er svært usikre Ansvar 1178: Velferdstiltak Anbefales ikke Mindreforbruk tidligere år Foreslås med kr Innbetalte avdrag på næringslån Disse bør holdes av til andre formål Økte skjønnsmidler til Båtsfjord Disse bør holdes av til andre formål kommune i 2012 (først kjent for oss ) Rådmannens tilråding: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Side 23 av 39

24 Sak 81/12 PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: 611 &40 Arkivsaksnr.: 10/374 Saken utgår. Side 24

25 Sak 82/12 MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: U24 Arkivsaksnr.: 12/408 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Teknisk styre /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas. Innstilling: Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 26/12 Behandling: Spørsmål og forslag fra BAP: BAP viser til vedtak i sak 5/11 i formannskapet masse fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. Vi har fått opplyst at Båtsfjord kommune så langt har kjøpt masse fra Storholmen. Er dette riktig? Hvis så er tilfelle, hvor mye masse er kjøpt og til hvilken pris? Forslag til vedtak fra BAP: Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Forslag fra Høyre: Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten Side 25

26 Sak 82/12 skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra Høyre falt 3 mot 2 stemmer Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer Vedtak: Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 37/12 Behandling: Endringsforslag til innstilling fra BAP v/geir Knutsen: Nytt 1. avsnitt: Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Nytt 2. avsnitt: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Avsnitt 3: Ingen endringer Avsnitt 4: Ingen endringer Avsnitt 5: Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Avsnitt 6 (nytt): Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Forslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre den Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra H: Falt 2 mot 3 stemmer. Innstilling: Falt ingen stemmer Side 26 av 39

27 Sak 82/12 Forslag BAP: vedtatt 3 mot 2 stemmer. Vedtak: Rådmannens svar på spørsmål fremkommet i teknisk styre tatt til orientering. Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 54/12 Behandling: Rådmannen svarte på spørsmål som fremkom i teknisk styre Dette tatt til orientering. Vedtak: Rådmannens svar på spørsmål fremkommet i teknisk styre tatt til orientering. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 44/12 Behandling: Forslag fra BAP v/bjørn Johnny Eriksen: Saken utsettes til neste møte. Forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Saksutredning Generell del: Formannskapet vedtok i møte i sak 37/12 angående massetak Storholmen følgende: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvor og hvordan massen kan avhendes/selges. Side 27 av 39

28 Sak 82/12 Vedlagt følger et forslag til retningslinjer som er utarbeidet av teknisk sjef (notat datert ). Vedlagt dette notatet følger også bilder og kartskisser som utfyller/klargjør enkelte problemstillinger i forslaget til retningelinjer. Økonomiske konsekvenser: Salget av masser skal dekke inn de kostnader som kommunen har med drift av massetaket. Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 28 av 39

29 Sak 83/12 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Innstilling: Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Saksutredning: I kommunestyre sak 43/12 den ble revidert investeringsbudsjett vedtatt. Ihht til dette vedtaket skal Båtsfjord kommune ta opp kr. kr ,- i nye lån i Inkludert i det reviderte investeringsbudsjettet var også investeringene til havnevesenet. Havnevesenet tok opp sitt lån tidligere i år med kr ,- (jfr. Kst sak 84/11). Vedtaket i sak 43/12 gav rådmannen fullmakt til å velge lånebetingelser. Iflg Båtsfjord kommunes finansreglement skal det i vedtaket fra kommunestyret stå hvor lang nedbetalingstid lånet skal ha, valg av øvrige betingelser er delegert til rådmannen. På grunn av at vi ikke kommunestyret ikke sa noe om nedbetalingstid i sitt vedtak må vi ta opp dette på nytt. Når vi beregner nedbetalingstid tar vi utgangspunkt i avskrivningstiden på de forskjellige investeringene låneopptaket gjelder. For årets investeringer er den vektede avdragstiden beregnet til 33 år. Side 29

30 Sak 84/12 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 12/680 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 63/12 Behandling: Forslag fra Geir Knutsen: Saken utsettes. Forslag fra Geir Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: Ordfører har bedt meg utrede kommunestyremøter på dagtid slik at Kommunestyret kan drøfte saken og ta stilling. Dersom det blir bestemt at møtene skal være på dagtid så forstår jeg det slik at de skal være onsdager kl på pensjonisthuset og at dette skal gjennomføres fra Møter på dagtid har en praktisk og en økonomisk side. Når det gjelder det økonomiske vil jeg anta at det med møter på dagtid vil være flere representanter som vil kreve tapt arbeidsfortjeneste. Utbetalinger i forbindelse med politiske møter de siste årene har vært: År Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg , , , , ,- Første halvår , ,- 0,- Formannskap og hovedutvalg har over lang tid praktisert møter på dagtid. Tabellen gir derfor en god pekepinn på hvor mye dagmøter vil kunne koste i utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Som vi ser er det små beløp. Den forholdsmessig store utgiften på kr ,- skyldes Side 30

31 Sak 84/12 formannskapsmøte i Hamningberg. Imidlertid må vi huske på at ansatte i det offentlige har krav på lønnet permisjon. Hva dette medfører av vikarutgifter har vi ikke oversikt over. Dersom jeg skal anslå hvor mye som kan bli utbetalt i tapt arbeidsfortjenester ved dagmøter må jeg ta utgangspunkt i valgte medlemmer og varamedlemmer i Kommunestyret denne valgperioden og hvorvidt disse er offentlig ansatt, er pensjonister eller er privat ansatt. Kun de siste har krav på tapt arbeidsfortjeneste: Navn Fast/ vara Krav på tapt arbeidsfortjeneste Geir Knutsen Fast Anne Olavson Fast Ståle Olsen Fast Ørjan Vevle Fast Frode Grønberg Fast Bjørn Johnny Eriksen Fast Mona Wrengsted Fast Aslaug Eriksen Fast Solveig Zahl-Johansen Vara Ann Tone Salmela Vara Øyvind Bolle Vara X Alf Magne Karlsen Vara X Mona Lill Jessen Vara X Jane Mari Andreassen Vara Ingrid Sandberg Vara X Liv Merete Edvardsen Vara Einar Sørnes Vara Arild Pedersen Vara X Gunn Marit Nilsen Fast X Stein Kollstrøm Fast X Chris-Johnny Jørgensen Fast X Frank Kristiansen Fast X Ketil Pettersen Fast X Kjell Olaf Larsen Fast X Malin Hansen Vara X Helene Jakobsen Vara X Tor Erik Antonsen Vara Leif A. Wahl Vara X Hege Nilsen Vara Tom Børje Eriksen Vara X Ronny Pedersen Vara X Pål Forbergskog Fast X Hans Marius Nordberg Vara X Tone Sund Wahl Vara Kai Karstensen Vara X Andor Kristiansen Vara X Side 31 av 39

32 Sak 84/12 Båtsfjord kommunes møtereglement sier at man kan få dekket legitimert tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr pr.dag, uten legitimasjon kr. 600 pr. dag for møter under 4 timer og 800 pr. dag for møter over 4 timer. Dersom vi legger til grunn at møter i Kommunestyret varer under 4 timer og at alle som kan leverer krav på 600 kr. så vil dette utgjøre kr pr. møte dersom alle de faste møter. Med 6 møter i året vil dette utgjøre kr på ett år med dagens ulegitimerte satser. Når det gjelder det praktiske med møter på dagtid antar jeg at mange representanter vil foretrekke møter på dagtid slik at fritiden ikke må brukes til å møte i Kommunestyret. Jeg antar at mange opplever at forberedelsene til Kommunestyremøter, både personlig og i partiet, legger nok beslag på fritid. Imidlertid kan det være noen som mener at det vil være minst like belastende å måtte ta fri fra jobb, for eksempel av hensyn til arbeidsgiver i mindre bedrifter med få ansatte eller fordi man har ledende stilling hvor det er vanskelig å ta fri. Dette kan muligens føre til at flere i praksis må melde forfall til møte i Kommunestyret. Når det gjelder tilhørerne til møter i Kommunestyret antar jeg at det vil bli færre av dem dersom møtene legges til dagtid. Side 32 av 39

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/11 11/794 SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/11 11/794 SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2012 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 28.11.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonishuset Møtedato: 24.09.2014 Fra: 18:00-21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Solveig Z. Johansen, Frode Grønberg,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 11.12.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/08 08/792 SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FRA BÅTSFJORD

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/550 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/12 12/550 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2016 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Fra: 18:00 Til: 21:15 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Fra: 1800 Til: 1935 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Torfinn Sørnes, Andor Sund, Tor Anders

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterom, Loppa Rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Johanne Thomassen MEDL

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Fra: 09:00 Til: 12:10 Tilstede: Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.10.2010 Fra: 18:00 Til: 20:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon HVORDAN BETALES VEDERLAGET Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr. Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/00549-67 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Karin Bråthen Ole Jokstad Helga Fragått Hilda

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 25.04.2014/MSL Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen onsdag 30. april kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Sak 0062/07 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer