MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før møtet vil Destinasjon Varanger AS informere om sitt selskap. Det vises til referatsak med formell invitasjon fra dem til deltakelse i deres selskap. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE 79/12 09/21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE /12 09/514 TILKNYTNINGSAVGIFT 81/12 10/374 PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET : NB! Trekkes fra sakslisten. 82/12 12/408 MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER 83/12 12/492 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /12 12/680 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID 85/12 12/817 HOVEDUTVALGENES MØTEPAPIRER PÅ NETT 86/12 12/746 FORESPØRSEL OM KJØP AV SYLTEFJORD SKOLE OG LÆRERBOLIG

2 87/12 12/818 REVISJONSORDNING 88/12 12/819 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 78/12 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 12/765 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Kultur- og oppvekststyret /12 Helse- og omsorgstyre /12 Havnestyret /12 Formannskapet /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Prisene endres i samsvar med dette saksframlegget og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Innstilling: Prisene endres i samsvar med dette saksframlegget og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 26/12 Behandling: Forslag fra Høyre: Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Høyre enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene øker fra slik det framgår av saksframlegget. Man ønsker at utgiftene spres på de andre postene, slik at man ikke øker prisen på barnebillett i bassenget. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 31/12 Behandling: Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ståle Olsen: Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om Husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 3

4 Sak 78/12 Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Til neste møte undersøkes om man bruker KPI-JAE eller KPI. I tillegg undersøkes hva husleiene ligger på i sammenlignbare kommuner. Følgelig utsettes punktet om husleie Alderspensjonatet. Øvrige priser endres i samsvar med saksfremlegget fra eller tidligst mulig etter dette. Behandling/vedtak i Havnestyret den sak 26/12 Behandling: Innføre tillegget saksbehandlingsgebyr i Regulativet for 2013, Gebyret for saksbehandling fastsettes til NOK 1.500,- pr. sak. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Innføre tillegget saksbehandlingsgebyr i Regulativet for 2013, Gebyret for saksbehandling fastsettes til NOK 1.500,- pr. sak. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 86/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 51/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Avgiftene økes fra slik det fremgår av saksfremlegget. Side 4 av 39

5 Sak 78/12 Saksutredning 1. Teknisk etat Priser som kommunen bestemmer fritt Alle priser og gebyrer utenom selvkost økes med 10 %; jfr. rådmannens budsjettrundskriv datert av Dette gjelder for teknisk etat sitt vedkommende: Gebyrer for saksbehandling etter plan og bygningsloven, saksbehandling etter matrikkelloven, vannavstengning, festeavgifter og salg av kommunal grunn/tomter. Selvkost Vannavgift: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene for dette området i Avløpsavgift: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på selvkost på kr ,- i Dette må tas inn via økte gebyrer. Dette utgjør en økning på 35 % dersom alt skal dekkes inn uten bruk av fondsmidler. Til orientering, så har kommunen pr. dato et avløpsfond på kr ,-. En vurdering av å bruke av dette fondet må gjøres i forbindelse med endelig behandling av gebyrer i desembermøtet i kommunestyret. Dersom det for eksempel tas kr ,- av fondet til inndekning underskudd 2013, vil gebyrene måtte økes 16 %. Renovasjon: Foreløpig selvkostberegning viser at det ikke er nødvendig å øke gebyrene på dette området i Det tas imidlertid forbehold om eventuell økning fra ØFAS. Feiing: Foreløpig selvkostberegning viser et underskudd på kr ,- i Dette må tas inn via økt gebyr i størrelsesorden kr 64,- pr. pipe; og som utgjør 16 % økning. Tining/staking av private ledninger: En endring av selvkosten her vil være økning av kommunale priser på maskiner og utstyr; herunder lønnsutgifter. 2. Båtsfjord havn Det er i budsjett for kommunen foreslått en generell økning på 10 % på alle kommunens satser for Båtsfjord havnevesen trenger nødvendigvis ikke å følge dette. For 2012 hadde vi en økning på 10 % som da var en fordobling av de økningene vi har gjort tidligere. Tidligere økninger har vært på 5%. Vi er nå i en vanskelig konkurransesituasjon og det kan fort synes kostbart å anløpe vår havn. Så i ett konkurransemessig perspektiv anbefales det å ikke øke prisene for Vi hadde i 2011 en total inntekt på NOK ,-, ved å legge denne til grunn ville vi med en økning på 10% få økt inntekt på NOK ,-, men dette forutsetter at vi ikke mister anløp og derav tapte inntekter. Vil tru at vi vil gi ett godt signal til kunder ved å ikke øke våre Side 5 av 39

6 Sak 78/12 gebyrer for Vi kan nå i henhold til ny Havnelov innføre saksbehandlingsgebyr. Foreslår derfor å legge dette inn i Avgiftsregulativet for Helse og omsorg Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt settes opp med ca 10 % avrundet til et hensiktsmessig beløp. Nåværende satser står i parentes. Husleien er regulert etter KPI- JAE (1,3 %). Kostpris på alderspensjonatet: Frokost kr. 36,- (33,-) Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) Kvelds kr. 36,- (33,-) Helpensjon kr. 4363,- (3966,-) pr. mnd. Kostpris på matombringing klienter: Middag kr. 68,- (62,-) Middag ½ kr. 36,- (33,-) I tillegg kr. 8,00 (7,00) for utkjøring Husleie Alderspensjonatet: Enkeltrom kr. 1422,- (1404,-) Liten Leilighet kr. 2161,- (2133,-) Stor Leilighet kr. 2881,- (2844,-) Husk varslingsfrist til beboere, 3 mnd ved prisregulering. Korttidsopphold: Korttidsopphold inntil 60 døgn betales pr. døgn med fast pris kr. 133,- jfr. Pris fastsatt av Kongen. (høyeste sats) Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis. Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. (Se forklaring vedr. langtidsopphold og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester ). Langtidsopphold - Egenbetaling i forhold til inntekt: Når en beboer har fått tildelt et langtidsopphold skal det ikke betales vederlag for oppholdet for den første måned, regnet fra innflyttingsdato. Dette gjelder ikke for flytting av bosted fra Båtsfjord Alderspensjonat. Bestemmelsen sikrer vedkommende èn måneds betalingsfritak. Dersom beboer flytter direkte fra annen institusjon (herunder sykehus) skal tiden for opphold i denne institusjonen medregnes. Det samme gjelder dersom beboer allerede har hatt korttidsopphold i sykehjem over 60 døgn inneværende kalenderår. Da innvilges det ikke friperiode, men egenbetalingen betales ut fra Side 6 av 39

7 Sak 78/12 inntekt fra første dag. Ved flytting fra egen bolig kan inntil 85 % av beboers utgifter til dette, i inntil seks måneder, slik som husforsikring, strøm, lån og kommunale avgifter, brukes som fradrag i egenbetaling Egenbetaling beregnes av følgende inntekter: ytelser fra folketrygden ytelser fra andre pensjonsordninger arbeidsinntekt næringsinntekt leieinntekter av egen bolig/næring renter og annen avkastning av formue. Egenbetalingen beregnes etter at utlignet skatt og dokumentert betalte gjeldsrenter er trukket i fra. Egenbetalingen for langtidsopphold i institusjon beregnes slik, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenster 3: 1. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (kr /år fra og med ) fratrukket et fribeløp på kr pr. år betales det 75 %. (kr kr = kr ,- x 75 % = kr , - gjeldende fra 1.mai 2012) 2. Av alle andre inntekter, utover folketrygdens grunnbeløp, betales 85 % etter at skatt er trukket fra. NB: Egne beregninger for krigspensjonister. Pris hjemmehjelp/praktisk bistand: Husstander m/nettoinntekt < 2G Fast månedssats Kr. 77,- (70,-) Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G Pr. time: Kr. 53,- (48-) Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G Pr. time: Kr. 84,- (76,-) Husstander m/nettoinntekt >5G Pr. time: Kr. 155,- (141,-) Det fastsettes følgende maks betalingssatser gjeldene per måned: -Netto inntekt fra 2G til 3G, Kr. 170,- per mnd. (165,-) (ny nasjonal max.takst minstepensj.) -Netto inntekt fra 3G til 5G Kr. 506,- per mnd. (460,-) -Netto inntekt over 5G Kr. 1265,- per mnd. (1150,-) 1 G er ,- kroner pr Trygghetsalarmer. Det vedtas en årlig abonnementspris på kr. 1020,- noe som er 85,- pr.mnd (924 / 77) Denne kreves innbetalt etterskuddsvis med en beregning på kr. 85,- pr mnd, med innbetaling x 4 pr år. Det må påregnes et større prishopp dersom vi kjøper inn nye alarmer tilpasset mobiltelefoner. Prisregulering Kantinesalg til ansatte: Side 7 av 39

8 Sak 78/12 KANTINEPRISER PR PR Middag Kr. 79,- 72,- Frokost/ Kvelds Kr. 49,- 44,- Brødskive med ost Kr. 15,- 13,- Melk/saft/juice pr glass Kr. 12,- 11,- Melk 1 liter Kr. 20,- 18,- Brus 0,5 l Kr. 25,- 22,- Juice 1 liter Kr. 25,- 22,- Kaffe pr. kanne Kr. 43,- 39,- Te pr. kanne Kr. 25,- 22,- Rømmekolle Kr. 14,- 12,- Yoghurt Kr. 13,- 11,- Frukt Kr. 9,- 8,- Store pk. Kjeks Kr. 33,- 30,- Små pk. Kjeks Kr. 26,- 23,- Rett i koppen Kr. 16,- 14,- Brød Kr. 31,- 28,- 4. Kultur og oppvekst Jeg har lagt opp til et prishopp på ca. 10 % i 2013 for de prisene og avgiftene vi selv bestemmer fritt. Virksomhet/område: Barnehager Barnehagesatser pr siste endring kostpriser var i febr Type plass : Oppholdsbetaling : Kostpenger : Totalt : 100 % 2330,- 90,- 2420,- 100 % søsken 1165,- 90,- 1255,- 80 % 2114,- 72,- 2186,- 80 % søsken 1057,- 72,- 1129,- 60 % 1648,- 54,- 1702,- 60 % søsken 824,- 54,- 878,- 50 % 1415,- 45,- 1460,- 50 % søsken 708,- 45,- 753,- 40 % 1182,- 36,- 1218,- 40 % søsken 591,- 36,- 627,- 20 % 716,- 18,- 734,- 20 % søsken 358,- 18,- 376,- Man foreslår å øke kostprisen fra kr pr barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpris. Nye satser blir da: Side 8 av 39

9 Sak 78/12 Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Utlån av lokaler til bursdager og lignende 250 Kommentar: Utlån av lokaler vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/ område: Båtsfjord skole/ basseng Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Billett for barn, basseng Billett for pensjonister, basseng Billett for voksne, basseng Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 200 pr. t Timepriser for utleie av basseng til andre 400 pr. t Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole 120 pr. time Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende Kommentar: Satsene økes med ca. 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Virksomhet/område: SFO Båtsfjord skole og Nordskogen skole Navn på avgift Pris i Sist Ny pris dag endret Full plass pr. mnd /3 plass Time basert 50 Våren % søsken moderasjon fjernes Utlån av lokaler til bursdager og lignende pr. gang 200 Våren Kommentar: Det er svært lenge siden SFO-prisene er blitt justert. Jeg foreslår derfor en økning på mer enn 10 %. Utlån av lokaler til bursdager og lignende vedtok Kommunestyret at vi ikke skulle ta betalt for fra og med Jeg foreslår det her gjeninnført. Side 9 av 39

10 Sak 78/12 Virksomhet/ område: Kulturskolen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Skolepenger pr. år o/20 år Skolepenger pr. år u/ 20 år Søskenmoderasjon pr. år 2. Barn Søskenmoderasjon pr. år mer enn 2 barn Flertilbud, moderasjon 2 eller flere fag Utleie av instrument (begrenset utvalg) Salg av tjenester til kor/ korps for voksne pr. undervisningstime Kommentar: Priser endret sist Det økes med ca. 10 %. Virksomhet/ område: Kultur Navn på avgift Pris i dag Sist endret Ny pris Idrettshall 1/1 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall 1/3 hall, pr time idrettslag endres til fra år Idrettshall, skyte/bryterom Idrettshall, kantine, pr utleiedag private Idrettshall, 1/1 hall pr t næringslivet Idrettshall pr døgn næringslivet Styrketrening pr år, ordinær/ungdom 2100/ /1500 Styrketrening ½ år, ordinær/ungdom 1250/ /920 Styrketrening 3 mnd, ordinær/ungdom 700/ /520 Styrketrening 1 mnd, ordinær/ungdom 290/ /210 Idrettshall, varemesse 1/1 hall pr døgn Idrettshall, kantine pr døgn, varemesse Skansen, festsal, fredag og lørdag, ikke inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, ikke inntektsgivende Skansen festsal, fredag og lørdag, inntektsgivende Skansen festsal, øvrige dager, inntektsgivende Kino voksne, vanlig film/3d og premiere 85/ /120 Kino barn, vanlig film/3d og premierer 65/ /95 Kinosal, utleie ikke inntektsgivende Kinosal, uleie inntektsgivende Gymnastikksal, bedrifter pr time Gymnastikksal, foreninger pr time Side 10 av 39

11 Sak 78/12 Kommentarer: Alt øker med ca. 10 %. Virksomhet/ område: Helsestasjonen Navn på avgift Pris i dag Sist Ny pris endret Reisevaksiner Kr. 110,- pr. voksen Kr. 55,- pr. barn (under 18 år) 2012 Kr. 120,- pr. voksen Kr. 60,- pr. barn (under 18 år) Hørselstest Kr. 110, Kr. 120,- Influensavaksine Kr. 110,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det. Utleie bilstol Utleie brystpumpe Kommentar: Økt med ca. 10 %. Kr. 55,- pr. dag, kr. 110 pr. uke, kr. 220,- utover en uke Kr. 220,- utover pris for engangssett 2012 Kr. 120,- for alle over 20 år. Gratis når myndighetene bestemmer det Kr. 60,- pr. dag, kr. 120 pr. uke, kr. 240,- utover en uke 2012 Kr. 240,- utover pris for engangssett 5. Annet Det legges opp til at de prisene kommunen bestemmer fritt, settes opp med ca. 10 %, avrundet til et hensiktsmessig beløp. Navn på avgift Pris i dag Sist endret Bevillingsgebyr Ingen omsetning: kr. 0,- skjenking Bevilling for øl og vin: 2009 minimum kr ,- Bevilling for øl, vin og brennevin: min. kr ,-. Forøvrig følges forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk sine satser. Ny pris Endret ved forskrift 8 des 2011 nr (i kraft 1 jan 2012) Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr ,- for salg og kr ,- for skjenking. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Side 11 av 39

12 Sak 78/12 Ambulerende bevilling Inntil Kr. 250,- pr. gang. Inntil kr. 280,- pr. gang. Kunnskapsprøve For avleggelse av prøve, Uendret skjenkebevilling/salgsb evilling alkohol betales et forskuddsgebyr på kr. 300,- Dette er regulert i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Kunnskapsprøve Kr. 400, Uendret servering Ekstern bruk av Kr. 100, Kr. 110,- lyd/bilde- studio Bruk av telefax Innland kr. 10, Innland kr. 11,- servicetorg Kopiering på servicetorg Utland kr. 20,- Kopiering kr. 2,- pr. ark Attesterte kopier kr. 5,- pr ark. Utland kr. 22, Kopiering A4 kr. 2,- pr. ark Kopiering A3 kr. 5,- pr. ark Attestert rett kopi kr. 6,- pr. ark Side 12 av 39

13 Sak 79/12 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: Q80 &30 Arkivsaksnr.: 09/21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Råd for funksjonshemmede /12 Teknisk styre /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas Innstilling: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 1/12 Behandling: Eldrerådet har følgende innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune. Mange av punktene i trafikksikkerhetsplanen for er viktige og bør følges opp. I tillegg. Gatelys: Nye stolper/gatelyspunkt i mørke gater og veier Prioritere vedlikehold av eksisterende lysstolper Tinavegen og Skogholmen bør få gatelys. Flere fotgjengeroverganger bør merkes og skiltes godt. Gang og sykkelsti fra Strømmenkrysset til bommen i dalen. Holdningsskapende tiltak: Bruk av sykkel og lys på sykkel i mørket. Gjøre Strandveien og Nedre Holmen vei bredere. Nedre Holmen vei bør også planlegges bedre (omlegges). Vei fra Klausjorda til Myrebakken stenges for gjennomkjøring. Parkveien og Fomaveien bør bli enveiskjørt. Fartsgrensen gjennom sentrum bør fortsatt være 30 sone. 30 sone gjennom boligstrøk og sideveier. Side 13

14 Sak 79/12 Skilting: Alle offentlige bygg bør få skilting som viser hvor de ligger. Vedtak: Eldrerådet har følgende innspill til revisjon av trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune. Mange av punktene i trafikksikkerhetsplanen for er viktige og bør følges opp. I tillegg. Gatelys: Nye stolper/gatelyspunkt i mørke gater og veier Prioritere vedlikehold av eksisterende lysstolper Tinavegen og Skogholmen bør få gatelys. Flere fotgjengeroverganger bør merkes og skiltes godt. Gang og sykkelsti fra Strømmenkrysset til bommen i dalen. Holdningsskapende tiltak: Bruk av sykkel og lys på sykkel i mørket. Gjøre Strandveien og Nedre Holmen vei bredere. Nedre Holmen vei bør også planlegges bedre (omlegges). Vei fra Klausjorda til Myrebakken stenges for gjennomkjøring. Parkveien og Fomaveien bør bli enveiskjørt. Fartsgrensen gjennom sentrum bør fortsatt være 30 sone. 30 sone gjennom boligstrøk og sideveier. Skilting: Alle offentlige bygg bør få skilting som viser hvor de ligger. Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den sak 3/12 Behandling: Forslag fra råd for funksjonshemmede: Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, er for smal. Veibane også for smal, burde tatt litt av fortau fra postkontoret sin side. Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, dårlig merket. Kryss ned fra Skansen smalt. Lysstolpe i kryss bør flyttes. Det burde være 30 km - sone fra skolekrysset (Båtsfjord skole) og innover. Holdningskampanje for alle innbyggere i Båtsfjord: Hvordan opptrer vi som fotgjengere og hvordan opptrer vi som billist. Vei ned fra Toppen til Foma og Strandveien og Parkveien burde vært enveiskjørt. Speil i krysset Strandveien Fomaveien. Gatelys i Skogholmveien Skilting og plassering av skilt i Båtsfjord kommune, må gås igjennom Ledelinja på fortau må vedlikeholdes. Se også om denne tjener sitt formål Fortau: Må brøytes godt på vinterstid Side 14 av 39

15 Sak 79/12 Er det mulig at det kun strøs sand på den ene siden? Ønskelig med gang og sykkelsti fra krysset i Dalen inn til bommen. Sjekk skilting og fartsgrense - veien forbi Velferden Politiet bør bli mer aktiv i forhold til kontroll av fart og parkering Finnes det fortsatt tilskuddsordninger, og blir denne brukt? Husk å ta hensyn universell utforming. Trafikksikkerhetsplanen må evalueres årlig Vedtak: Forslag fra råd for funksjonshemmede: Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, er for smal. Veibane også for smal, burde tatt litt av fortau fra postkontoret sin side. Utkjøring fra parkeringsplass Rimi, dårlig merket. Kryss ned fra Skansen smalt. Lysstolpe i kryss bør flyttes. Det burde være 30 km - sone fra skolekrysset (Båtsfjord skole) og innover. Holdningskampanje for alle innbyggere i Båtsfjord: Hvordan opptrer vi som fotgjengere og hvordan opptrer vi som billist. Vei ned fra Toppen til Foma og Strandveien og Parkveien burde vært enveiskjørt. Speil i krysset Strandveien Fomaveien. Gatelys i Skogholmveien Skilting og plassering av skilt i Båtsfjord kommune, må gås igjennom Ledelinja på fortau må vedlikeholdes. Se også om denne tjener sitt formål Fortau: Må brøytes godt på vinterstid Er det mulig at det kun strøs sand på den ene siden? Ønskelig med gang og sykkelsti fra krysset i Dalen inn til bommen. Sjekk skilting og fartsgrense - veien forbi Velferden Politiet bør bli mer aktiv i forhold til kontroll av fart og parkering Finnes det fortsatt tilskuddsordninger, og blir denne brukt? Husk å ta hensyn universell utforming Trafikksikkerhetsplanen må evalueres årlig Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 29/12 Behandling: Forslag fra BAP: Innstilling vedtas. I tillegg settes det opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstilling vedtas. I tillegg settes det opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Side 15 av 39

16 Sak 79/12 Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 42/12 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Planforslaget for Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune vedtas. Forslag til prioriteringer og andre merknader etc. tas inn i planforslaget til sluttbehandling i teknisk styre høsten Det settes opp et speil i krysset Fomavegen/Strandvegen som en prøveordning. Saksutredning Generell del: Gammel Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune gjaldt for perioden Denne er ikke fulgt opp mht. oppdatering av handlingsplan i de årlige budsjett og heller ikke brukt som kommunens verktøy ved søknad om eksterne trafikksikkerhetsmidler; jfr. Aksjon skoleveg mf. Teknisk sjef tok på eget initiativ til å revidere overnevnte plan. Dette ble konkret gjort for at kommunen skulle kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon skoleveg i Båtsfjord kommunes søknad ble innvilget, og kommunen ble tildelt kr ,- i tilskuddsmidler for å opparbeide fortau på Foma. En forutsetning for at midlene skal tilfalle Båtsfjord kommune, er at kommunen har en ny vedtatt trafikksikkerhetsplan innen 1. oktober I tillegg må omsøkt prosjekt være ferdig utført innen denne dato. På grunn av stort arbeidspress for teknisk sjef, har denne planprosessen vært noe begrenset mht. å avholde folkemøter etc. Oppstart av planarbeid ble annonsert høsten Her ble det gitt en frist til utgangen av januar måned 2012 til å komme med innspill. Ved fristens utløp var det kommet inn ca. 60 forskjellige innspill. I tillegg har en her tatt med innspill fra forrige planprosess i 2005, slik at samlet mengde innspill er meget stor. Det viser seg imidlertid at mange av de nye innspillene er identiske med flere av tidligere gitte innspill. Hovedmengden av innspill til planen gjelder ønske om nedsatt fart og etablering av fartshumper. En god del av både nye og ikke minst tidligere innspill omhandler tiltak på FV 891. De aller fleste av disse ønskene vil bli oppfylt ved at Skolegata og Fjordvegen får nytt fortau og opprustes for øvrig med opphøyde gangfelt, nedsatt hastighet med mer i I tillegg er Sentrum blitt fornyet med fortau, nedsatt hastighet og div. andre TS-tiltak. Dette betyr at ny Tiltaksplan for perioden er noe begrenset sammenliknet med antall innspill; jfr. vedlegg 1-4 i planforslaget. Det første planutkastet som ble behandlet av Teknisk styre i møte manglet bl.a. kostnadsoverslag på de enkelte tiltak som inngår i Tiltaksplanen ( ). Kostnadsoverslag og forslag til prioritering er nå tatt inn i planforslaget. Side 16 av 39

17 Sak 79/12 Forslag til strategi for å gjennomføre tiltaksplanen er følgende: - Det søkes tilskuddsmidler fra Aksjon skoleveg på fysiske tiltak eller innkjøp/oppsetting av skilt hvert år i planperioden. Kommunens utgift blir en egenandel på 25 % av totalkostnaden av tiltaket. - Det bør avsettes kr ,- i driftsbudsjettet i 2013 til konsulenthjelp med mer i forbindelse med utarbeidelse av Skiltplan for Båtsfjord kommune. Dette er etter teknisk sjef sin mening det aller viktigste tiltaket i dette planforslaget og bør utføres i Planforslaget skal sluttbehandles av kommunestyret. Økonomiske konsekvenser: Ja, ved at tiltak foreslås utført i budsjett/øk-plan hvert år i planperioden. Dersom tilskudd innvilges blir kommunens utgift en egenandel på 25 % av tiltaket. Juridiske konsekvenser: Kan oppstå ved utarbeidelse av skiltplan. Det gjøres her oppmerksom på at noen skilt må godkjennes av Statens vegvesen selv om kommunen v/teknisk styre er vegmyndighet på alle kommunale veger. I tillegg skal politiet uttale til de aller fleste skilt som søkes oppsatt langs offentlig veg. Organisasjonsmessige konsekvenser: Må ha ekstern bistand til utarbeidelse av skiltplanen Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 17 av 39

18 Sak 80/12 TILKNYTNINGSAVGIFT Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 09/514 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/09 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Innstilling: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 94/09 Behandling: Forslag fra Rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. Saken avvises 2. Båtsfjord kommune v/rådmannen må snarest gjøre en vurdering av Side 18

19 Sak 80/12 tilknytningsavgiftens størrelse i henhold til selvkostprinsippet, samt foreta en nærmere vurdering av rettmessighet av et eventuelt erstatningskrav fra Finnarksbygg AS (Vulle Eiendom AS). Avstemming Forslag fra Rådmannen settes opp mot forslag fra BAP: Rådmannens forslag: 11 stemmer Forslag fra BAP: 4 stemmer Rådmannens forslag vedtatt 11 mot 4 stemmer. Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 75/12 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 77/12 Behandling: Forslag fra BAP v/ståle Olsen: Saken utsettes til Rådmannen har kommet med en mer detaljert oversikt over økonomiske inndekning, der det faktisk fremgår hvor midlene hentes fra. Avstemming: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til Rådmannen har kommet med en mer detaljert oversikt over økonomiske inndekning, der det faktisk fremgår hvor midlene hentes fra. Saksutredning: I 2007 og 2008 kom det opp tre større nye bygg i Foma-området; et større tilbygg på tidligere Joker-butikk (Lanes kolonial) som Materialhandelen eiendom hadde kjøpt til Byggmakker varehus, nye butikklokaler til nystartet Rema 1000-butikk (eid av Vulle eiendom, senere endret navn til Finnmarksbygg), og ny miljøstasjon for ØFAS. I den forbindelse var det en del kommunikasjon fram og tilbake mellom Båtsfjord kommune og eierne av disse byggene vedrørende tilknytningsavgift for vann og avløp og størrelsen på den. Jeg viser i den sammenheng til kommunestyrets behandling av tilknytningsavgift i møtet Der vedtok kommunestyret følgende: Side 19 av 39

20 Sak 80/12 Det vedtas å beholde dagens satser for tilknytningsavgifter for vann- og avløp, men at det settes et øvre tak på kr ,-. Ordningen skal gjelde fra Følgene av dette vedtaket var derfor at de tre nevnte butikkeierne måtte betale etter de opprinnelige satsene for tilknytningsavgift, uten et samlet tak på kr ,-. Følgende oversikt viser beløpene det dreier seg om her (beløpene er uten mva): Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift avløp Sum uten øvre tak Sum med øvre tak Vulle eiendom , , , ,- Materialhandelene , , , ,- ØFAS , , , ,- Fakturaer med sum uten øvre tak ble sendt ut til de tre eierne på forskjellige tidspunkter, se følgende oversikt: Fakturadato Purredato Purredato Purredato Vulle eiendom Materialhandelene ØFAS Da alle de tre eierne fant dette vedtaket urimelig urettferdig kom det i stand et møte mellom dem, ordfører, teknisk sjef og rådmann. Ordfører lovte der å ta opp saken til ny behandling i neste kommunestyremøte. Imidlertid avviste et flertall i kommunestyret å behandle saken på nytt i møte Vulle eiendom (som har endret navn til Finnmarksbygg AS) henvendte seg gjennom advokat Arnor B. Ilstad til Båtsfjord kommune med anmodning om å endre tilknytningsavgiften for vann og avløp i forbindelse med oppføring av bygg for Rema Brevet fra advokaten er datert , og han purret på svar i brev datert 2. juli samme år. Rådmannen hentet inn juridisk bistand fra advokatfirmaet Vogt & Wiig. På bakgrunn av rådmannens opplysninger og vurderinger ga de en foreløpig uttalelse. Her råder de Båtsfjord kommune til å foreta en konkret vurdering av tilknytningsavgiftenes størrelse ut fra selvkostprinsippet. Slik jeg oppfatter deres tilrådning kan man ikke ut fra den dokumentasjonen som Båtsfjord kommune har vært i stand til å framskaffe argumentere godt nok overfor motparten når det gjelder hvordan størrelsen på tilknytningsavgiftene er framkommet. Rådmannen oppfattet det da slik at for å komme videre i saken måtte kommunestyret selv bestemme hva som skulle skje videre. Kommunestyret behandlet saken i møte og gjorde følgende vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle en avtale med Vulle Eiendom vedrørende Side 20 av 39

21 Sak 80/12 tilknytningsavgift. Avtalen skal godkjennes av formannskapet. Etter dette vedtaket foretok rådmannen seg ikke noe før i februar Jeg har ingen forklaring på dette utover at det må være en ren forglemmelse. Dette er klart kritikkverdig, jeg beklager det sterkt og jeg påtar meg alene ansvaret for dette. Hver av de tre eierne ble i brev datert meddelt at de om kort tid ville motta ny faktura i henhold til sum med øvre tak på kr ,-. Jeg henviser i brevene til møte mellom Båtsfjord kommune, Finnmarksbygg (tidligere Vulle Eiendom), Materialhandelen Eiendom og Øst-Finnmark Avfallsselskap den i Båtsfjord. I dette møtet oppfattet jeg det slik at alle tre aksepterte muntlig at rådmannens forslag om et samlet tak på kr ,- for tilknytningsavgift. En slik størrelse på tilknytningsavgiften var også i samsvar med Finnmarksbygg sitt krav gjennom advokat Ilstad i hans brev datert Jeg tok i brevet det forbehold at Båtsfjord kommune innen kort tid avgjør om det resterende av opprinnelig krav opprettholdes eller frafalles. Kun ØFAS har betalt delvis i henhold til disse fakturaene, se følgende oversikt: Fakturadato Purredato Betalt Finnmarksbygg Materialhandelene Kreditert ØFAS Betalt Kr ,- Imidlertid har Båtsfjord kommune mottatt svar fra alle tre på vårt brev datert : I brevet fra ØFAS framkommer at det ikke var noen aktuelle tilknytningspunkt for avløpsledninga fra deres stasjon i Båtsfjord. De etablerte derfor en egen slamavskiller og står for tømminga av den selv. De er derfor ikke tilknyttet noe kommunalt avløpsnett og mener derfor at de skal kun betale for vanntilknytninga til stasjonen. I brev fra advokatfiormaet Hegg & CO, som representerer Materialhandelen eiendom, hevder de at noe krav om tilknytingsavgift aldri har vært akseptert av deres klient. Uansett hevder også de at kravet er foreldet da det er eldre enn 3 år. Advokat Ilstad hevder også at krevet er foreldet i sitt brev på vegne av Finnmarksbygg. Min vurdering er at våre krav bortfaller pga. foreldelsesfristen på 3 år, se oversikt ovenfor. Økonomiske konsekvenser: De samlede fakturerte inntekter er inntektsført det året de ble krevd inn. Manglende innbetalinger står dermed som ubetalte regninger i vårt regnskap. Jeg foreslår altså at Båtsfjord kommune aksepterer ut fra en alminnelig foreldelsesfrist på 3 år at samlet krav til Finnmarksbygg og Materialhandelen på kr frafalles. I tillegg foreslår jeg at Øfas kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann og at resterende kr ,- i tilknytningsavgift vann frafalles. Samlet utgjør dette kr ,-. Jeg foreslår at det delegeres til rådmannen å finne inndekning for dette beløpet i forbindelse med regnskapsavslutningen for Når det gjelder fakturert tilknytningsavgift avløp for ØFAS viser det seg at dette i Side 21 av 39

22 Sak 80/12 utgangspunktet var et uriktig krav da deres bygg ikke er tilknyttet kommunens avløpsnett. Dette beløpet på kr ,- foreslår jeg derfor blir dekket inn gjennom selvkostberegningen for avløp i Juridiske konsekvenser: Båtsfjord kommune bør i sitt endelige svar i saken understreke vår juridiske rett til å kreve inn tilknytningsavgift, og at vårt evt. frafall på krav om slik avgift utelukkende skyldes forledelsesfristen på 3 år. Nye opplysninger etter vedtak i Formannskapet Formannskapet vedtok følgende i saken: Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen om å få vurdert saken av vår advokat. Jeg oppfattet det slik at Formannskapet ønsket spørsmålet om foreldelsesfrist belyst av vår advokat i denne saken. Jeg har derfor hentet inn følgende uttalelse fra advokat Holand vedrørende foreldelsesfrist i denne konkrete saken: Vi viser til e-post under av 10. september d.å. hvor vi bes om å gi en vurdering av om kommunens krav på tilknytningsavgift er foreldet. Foreldelsesfristens utgangspunkt er når fordringshaveren (her Båtsfjord kommune) tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse for sitt krav, jf. foreldelsesloven 3 nr. 1. Vulle Eiendom og Materialhandelen Eiendom ble fakturert for tilknytningsavgiften ved faktura av og og blir således utgangspunktet for foreldelsesfristen for henholdsvis Vulle Eiendom og Materialhandelen Eiendom. Dersom tilknytningsavgiften ikke ble fakturert straks det var anledning til det, kan en dessuten se for seg at utgangspunktet for fristen også kan ha vært tidligere. Her legger vi imidlertid til grunn fakturatidspunktet, i mangel av andre holdepunkter. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, jf. foreldelsesloven 2. Kravet mot Vulle Eiendom (nå Finnmarksbygg) ble dermed foreldet den , og kravet mot Materialhandelen Eiendom ble foreldet Advokat Arnor B. Ilstad henvendte seg ved brev av til Båtsfjord kommune med anmodning om å endre tilknytningsavgiften. Dette kan ses på som en erkjennelse av forpliktelsen til å betale tilknytningsavgift, jf. foreldelsesloven 14. Da løper det er ny frist fra erkjennelsen, og kravet ble dermed foreldet den , jf. foreldelsesloven 20 jf. 2. Vår konklusjon blir etter dette at kravet om tilknytningsavgift er foreldet, både overfor Finnmarksbygg og Materialhandelen Eiendom. Nye opplysninger etter vedtak i Kommunestyret Kommunestyrets behandling var i likhet med Formannskapets behandling Side 22 av 39

23 Sak 80/12 unntatt offentlighet. Jeg har etter dette revurdert dette slik at saken nå ikke er unntatt offentlighet. Dette begrunner jeg med sakens innhold som i stor grad må vurderes som alminnelig kjent, samt at det ikke skal herske tvil om at rådmannen ikke ønsker å holde en sak unntatt offentlig bare fordi han synes den er personlig ubehagelig. Kommunestyret utsatte saken fordi de ville ha alternativer fra rådmannen på hvordan de tapte inntektene skulle dekkes inn. Jeg ser muligheter til inndekning på følgende poster: Beløp Rådmannens vurderinger Ansvar 0053: Samhandlingsreformen Frarådes. Dette bør vi sette på fond da framtidige utgifter er svært usikre Ansvar 1178: Velferdstiltak Anbefales ikke Mindreforbruk tidligere år Foreslås med kr Innbetalte avdrag på næringslån Disse bør holdes av til andre formål Økte skjønnsmidler til Båtsfjord Disse bør holdes av til andre formål kommune i 2012 (først kjent for oss ) Rådmannens tilråding: Båtsfjord kommune aksepterer krav fra Materialhandlene eiendom og Finnmarksbygg AS om at Båtsfjord kommunes krav om tilknytningsavgifter for vann og avløp ved deres bygg på Foma i Båtsfjord frafalles. Dette skyldes utelukkende at foreldelsesfristen på 3 år er overskredet. Dette medfører på ingen måte at Båtsfjord kommune innrømmer at kravet var uberettiget i utgangspunktet. Båtsfjord kommune aksepterer også at ØFAS kun betaler kr ,- i tilknytningsavgift for vann for sitt bygg på Foma, og at kravet om tilknytningsavgift for avløp bortfaller da de ikke er tilknyttet kommunens avløpssystem. Samlede tapte inntekter på kr ,- dekkes av mindreforbruk tidligere år. Uriktig krav på tilknytningsavgift avløp for ØFAS på kr ,- inngår i selvkostberegningen 2012 for avløp. Side 23 av 39

24 Sak 81/12 PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: 611 &40 Arkivsaksnr.: 10/374 Saken utgår. Side 24

25 Sak 82/12 MASSEUTTAK STORHOLMEN - FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR AVHENDING/SALG AV MASSER Saksbehandler: Ove Arnesen Arkiv: U24 Arkivsaksnr.: 12/408 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Teknisk styre /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Teknisk styre /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas. Innstilling: Forslag til retningslinjer for hvordan massene på Storholmen kan avhendes/selges vedtas. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 26/12 Behandling: Spørsmål og forslag fra BAP: BAP viser til vedtak i sak 5/11 i formannskapet masse fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. Vi har fått opplyst at Båtsfjord kommune så langt har kjøpt masse fra Storholmen. Er dette riktig? Hvis så er tilfelle, hvor mye masse er kjøpt og til hvilken pris? Forslag til vedtak fra BAP: Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Forslag fra Høyre: Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten Side 25

26 Sak 82/12 skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra Høyre falt 3 mot 2 stemmer Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer Vedtak: Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 37/12 Behandling: Endringsforslag til innstilling fra BAP v/geir Knutsen: Nytt 1. avsnitt: Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Nytt 2. avsnitt: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Avsnitt 3: Ingen endringer Avsnitt 4: Ingen endringer Avsnitt 5: Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Avsnitt 6 (nytt): Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Forslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre den Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra H: Falt 2 mot 3 stemmer. Innstilling: Falt ingen stemmer Side 26 av 39

27 Sak 82/12 Forslag BAP: vedtatt 3 mot 2 stemmer. Vedtak: Rådmannens svar på spørsmål fremkommet i teknisk styre tatt til orientering. Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 54/12 Behandling: Rådmannen svarte på spørsmål som fremkom i teknisk styre Dette tatt til orientering. Vedtak: Rådmannens svar på spørsmål fremkommet i teknisk styre tatt til orientering. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 44/12 Behandling: Forslag fra BAP v/bjørn Johnny Eriksen: Saken utsettes til neste møte. Forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Saksutredning Generell del: Formannskapet vedtok i møte i sak 37/12 angående massetak Storholmen følgende: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvor og hvordan massen kan avhendes/selges. Side 27 av 39

28 Sak 82/12 Vedlagt følger et forslag til retningslinjer som er utarbeidet av teknisk sjef (notat datert ). Vedlagt dette notatet følger også bilder og kartskisser som utfyller/klargjør enkelte problemstillinger i forslaget til retningelinjer. Økonomiske konsekvenser: Salget av masser skal dekke inn de kostnader som kommunen har med drift av massetaket. Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 28 av 39

29 Sak 83/12 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Innstilling: Båtsfjord kommune tar opp lån til investeringer 2012 med kr ,-. Havnevesenet har allerede tatt opp kr ,- (jfr. Kst 84/11) og de resterende kr tas opp med en nedbetalingstiden på 33 år, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Saksutredning: I kommunestyre sak 43/12 den ble revidert investeringsbudsjett vedtatt. Ihht til dette vedtaket skal Båtsfjord kommune ta opp kr. kr ,- i nye lån i Inkludert i det reviderte investeringsbudsjettet var også investeringene til havnevesenet. Havnevesenet tok opp sitt lån tidligere i år med kr ,- (jfr. Kst sak 84/11). Vedtaket i sak 43/12 gav rådmannen fullmakt til å velge lånebetingelser. Iflg Båtsfjord kommunes finansreglement skal det i vedtaket fra kommunestyret stå hvor lang nedbetalingstid lånet skal ha, valg av øvrige betingelser er delegert til rådmannen. På grunn av at vi ikke kommunestyret ikke sa noe om nedbetalingstid i sitt vedtak må vi ta opp dette på nytt. Når vi beregner nedbetalingstid tar vi utgangspunkt i avskrivningstiden på de forskjellige investeringene låneopptaket gjelder. For årets investeringer er den vektede avdragstiden beregnet til 33 år. Side 29

30 Sak 84/12 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 12/680 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 63/12 Behandling: Forslag fra Geir Knutsen: Saken utsettes. Forslag fra Geir Knutsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: Ordfører har bedt meg utrede kommunestyremøter på dagtid slik at Kommunestyret kan drøfte saken og ta stilling. Dersom det blir bestemt at møtene skal være på dagtid så forstår jeg det slik at de skal være onsdager kl på pensjonisthuset og at dette skal gjennomføres fra Møter på dagtid har en praktisk og en økonomisk side. Når det gjelder det økonomiske vil jeg anta at det med møter på dagtid vil være flere representanter som vil kreve tapt arbeidsfortjeneste. Utbetalinger i forbindelse med politiske møter de siste årene har vært: År Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg , , , , ,- Første halvår , ,- 0,- Formannskap og hovedutvalg har over lang tid praktisert møter på dagtid. Tabellen gir derfor en god pekepinn på hvor mye dagmøter vil kunne koste i utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Som vi ser er det små beløp. Den forholdsmessig store utgiften på kr ,- skyldes Side 30

31 Sak 84/12 formannskapsmøte i Hamningberg. Imidlertid må vi huske på at ansatte i det offentlige har krav på lønnet permisjon. Hva dette medfører av vikarutgifter har vi ikke oversikt over. Dersom jeg skal anslå hvor mye som kan bli utbetalt i tapt arbeidsfortjenester ved dagmøter må jeg ta utgangspunkt i valgte medlemmer og varamedlemmer i Kommunestyret denne valgperioden og hvorvidt disse er offentlig ansatt, er pensjonister eller er privat ansatt. Kun de siste har krav på tapt arbeidsfortjeneste: Navn Fast/ vara Krav på tapt arbeidsfortjeneste Geir Knutsen Fast Anne Olavson Fast Ståle Olsen Fast Ørjan Vevle Fast Frode Grønberg Fast Bjørn Johnny Eriksen Fast Mona Wrengsted Fast Aslaug Eriksen Fast Solveig Zahl-Johansen Vara Ann Tone Salmela Vara Øyvind Bolle Vara X Alf Magne Karlsen Vara X Mona Lill Jessen Vara X Jane Mari Andreassen Vara Ingrid Sandberg Vara X Liv Merete Edvardsen Vara Einar Sørnes Vara Arild Pedersen Vara X Gunn Marit Nilsen Fast X Stein Kollstrøm Fast X Chris-Johnny Jørgensen Fast X Frank Kristiansen Fast X Ketil Pettersen Fast X Kjell Olaf Larsen Fast X Malin Hansen Vara X Helene Jakobsen Vara X Tor Erik Antonsen Vara Leif A. Wahl Vara X Hege Nilsen Vara Tom Børje Eriksen Vara X Ronny Pedersen Vara X Pål Forbergskog Fast X Hans Marius Nordberg Vara X Tone Sund Wahl Vara Kai Karstensen Vara X Andor Kristiansen Vara X Side 31 av 39

32 Sak 84/12 Båtsfjord kommunes møtereglement sier at man kan få dekket legitimert tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr pr.dag, uten legitimasjon kr. 600 pr. dag for møter under 4 timer og 800 pr. dag for møter over 4 timer. Dersom vi legger til grunn at møter i Kommunestyret varer under 4 timer og at alle som kan leverer krav på 600 kr. så vil dette utgjøre kr pr. møte dersom alle de faste møter. Med 6 møter i året vil dette utgjøre kr på ett år med dagens ulegitimerte satser. Når det gjelder det praktiske med møter på dagtid antar jeg at mange representanter vil foretrekke møter på dagtid slik at fritiden ikke må brukes til å møte i Kommunestyret. Jeg antar at mange opplever at forberedelsene til Kommunestyremøter, både personlig og i partiet, legger nok beslag på fritid. Imidlertid kan det være noen som mener at det vil være minst like belastende å måtte ta fri fra jobb, for eksempel av hensyn til arbeidsgiver i mindre bedrifter med få ansatte eller fordi man har ledende stilling hvor det er vanskelig å ta fri. Dette kan muligens føre til at flere i praksis må melde forfall til møte i Kommunestyret. Når det gjelder tilhørerne til møter i Kommunestyret antar jeg at det vil bli færre av dem dersom møtene legges til dagtid. Side 32 av 39

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås AP Ann-Elen Sætersad Olsen SP Harald Lie SP Mirjam

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer