TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER"

Transkript

1 RAPPORT : R02 Dato : Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet Trekanten v/ Torleif Repstad Utført av: Kontrollert av: Jon Hansson Helge Forsdal SAMMENDRAG Det planlegges nytt bygg med boliger og næring i Vågsbygdveien 24, 28 og 1, Kristiansand Kommune. Området vil berøres av støy fra trafikk på ny og gml. Vågsbygdvei samt Slettheiveien. I forbindelse med dette er det utført beregninger av forventet veitrafikkstøy samt gjort en vurdering av tiltak som bør inkluderes i videre planlegging av området for å sikre tilfredsstillende støyforhold. Ifølge beregningene vil bygningene ligge i gul og delvis i rød støysone. Beregnet støynivå foran mest utsatt fasade er mellom Lden 61 dba, dvs. marginalt inn i rød sone. Bygningene er godt plassert nær veien og vil i stor grad fungere som en støyskjerm for store deler av tomta på skjermet side av bygningen. I rapporten er det imidlertid angitt flere forslag til endringer som må etableres for i stor grad innfri intensjonene i retningslinjene. Skjerming av uteplasser og dimensjonering av fasadetiltak må vurderes i detalj senere, når endelig plassering og utforming av balkonger, planløsning av leilighetene, vindusareal mv. er kjent JH HF Rev. Dato Endringer Utført Kontroll SINUS AS Avd. Kristiansand: Hovedkontor: Rådgivende Ingeniører MRIF Adr: Skippergata 4, 4611 Kristiansand Adr: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger Akustikk Støy Vibrasjoner Tlf.: Tlf./Fax.: / Foretaksreg.: NO MVA E-post: E-post:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV GENERELT UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER INNENDØRS STØYNIVÅ FORSKRIFTSKRAV FORUTSETNINGER TRAFIKK METODE KOTEHØYDER RESULTATER STØYSONEKART FASADENIVÅ STØY PÅ BALKONGER OG PRIVATE UTEPLASSER STØY PÅ FELLES UTEAREALER OPPSUMMERING R02 Side 2 av 11

3 1 Innledning Det er planlagt et nytt kombinert bolig- og næringsbygg i Vågsbygdveien 24, 28 og 1, Kristiansand Kommune. I forbindelse med planarbeidet er det utført en vurdering av nå foreliggende tegninger i forhold til trafikkstøy. Det er tidligere utført en innledende trafikkstøyvurdering i Sinus rapport R01, datert Denne vurderingen er utført med nå eksisterende veisystem der Vågsbygdveien er lagt i tunnel og det er etablert rundkjøring mellom Slettheiveien og gml. Vågsbygdvei. I denne rapport presenteres beregninger av støysonekart og fasadenivå i forhold til gjeldende retningslinjer. Det er vurdert muligheter for tilgang til "stille side" og det er utført en innledende vurdering av støy på uteplasser. 2 Grenseverdier/Forskriftskrav 2.1 Generelt Utendørs støyforhold er regulert av Miljøvernedepartementets retningslinjer, T-1442: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. I Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven er det gitt funksjonskrav til lydforhold innendørs i bygninger. Konkrete tallkrav er gitt i norsk standard NS 8175: Lydforhold i bygninger Lydklassifisering av ulike bygningstyper. Man kan anse at byggeforskriftens krav til lydforhold er innfridd om man tilfredsstiller grenseverdiene i lydklasse C i NS Utendørs støyforhold Miljøverndepartementets retningslinjer Retningslinjene T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Alle tall i db frittfeltsnivå. Støykilde GUL SONE Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl RØD SONE Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei 55 L den 70 L 5AF L den 85 L 5AF Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs. uten refleksjon fra egen fasade. Grensene er gitt til døgnvektet nivå Lden (den = Day-Evening-Night ). Dette er et ekvivalentnivå hvor støynivået på kveld og natt gis et "straffetillegg" på hhv. 5 og 10 db R02 Side 3 av 11

4 Ved bygging i gul og rød sone skal det vektlegges at alle boenheter bør få minst én stille side samt tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold, dvs. Lden 55 db. Dessuten skal støyforholdene innendørs og utendørs dokumenteres og byggeforskriftenes krav til innendørs støynivå sikres. Kommentarer Med "stille side" menes at minst én fasade skal ligge utenfor gul og rød sone, dvs. ha døgnvektet nivå (Lden) på 55 db eller lavere og at boligen skal ha luftemulighet her. Anbefalingen om stille side presiseres enda sterkere i veiledningen (TA-2115) til retningslinjene. Her angis det: Boenheter uten stille side bør kun tillates i særlige tilfeller, og i rød sone bør etablering av nye boenheter uten stille side ikke tillates overhodet. I retningslinjene anbefales det at støysensitive rom (soverom og stue) legges på stille side. En vanlig praktisering av retningslinjene er å sikre at alle private uteplasser/balkonger har nivå under grensen Lden 55 db. Dette kan eventuelt skje ved lokal skjerming eller innglassing. Dersom private uteplasser må glasses inn, bør man i tillegg ha alternative felles uteplasser i tilknytning til bygningen som både har tilfredsstillende støy- og solforhold. Med hensyn til støysensitive rom er det vanlig å kreve at minst halvparten av soverommene i en boenhet skal ligge på stille side. 2.3 Innendørs støynivå forskriftskrav I lydklasse C i NS 8175 stilles det følgende krav til innendørs døgnekvivalentnivå i boliger fra utensdørs støykilder: Døgnekvivalentnivå: Maksimalnivå i soverom på natt: Lp,A eq 24h 30 db Lp,AF max 45 db Maksimalnivåkravet gjelder på steder med stor trafikk i nattperioden. I standarden er dette definert til mer enn 10 hendelser på natt som gir nivå over grenseverdien R02 Side 4 av 11

5 3 Forutsetninger 3.1 Trafikk Det er planlagt nytt vegsystem omkring det aktuelle reguleringsområdet. Nytt veisystem er lagt inn i modellen basert på informasjon fra Statens Vegvesen. Informasjon om trafikkmengde, hastighet og andel tungtrafikk er innhentet fra Statens Vegvesens database samt fra Kristiansand Kommune. Trafikkmengden på Slettheiveien er usikker og bør kontrolleres ved anledning. Beregningene av trafikkstøy er utført med utgangspunkt i følgende trafikktall: Vegnavn Trafikkmengde, ÅDT Hastighet [km/h] Andel tungtrafikk Slettheiveien % Gamle Vågsbygdvei % Ny Vågsbygdvei ut fra tunnel % Påfartsramper ny Vågsbygdvei % Avfartsramper ny Vågsbygdvei % Vågsbygd ringvei % Tilgjenglige trafikktall viser ikke døgnfordelningen av trafikken. Det er benyttet en normal døgnfordelning for riksveier, hvor andelen på dag/kveld/natt er 75/15/10 (%). Veiene er vist i vedlegg 1A. 3.2 Metode Beregningene er utført etter Nordisk Metode for Vegtrafikkstøy med programvaren Cadna/A versjon 4.5. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart og byggeplaner for de nye bygningene. Bygningen er tegnet inn manuelt i digitalt kart med utgangspunkt i digitalt IFCmodell oversendt fra arkitekt. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende og ny bebyggelse R02 Side 5 av 11

6 Følgende parametere er benyttet i beregningene: - Lydabsorpsjon mark 0 (hard mark) - Lydabsorpsjon vannoverflate, veger 0 (hard mark) - Lydabsorpsjon, tak bygninger 0,21 (vanlig reflekterende fasade) - Antall refleksjoner 2 - Gridoppløsning, støysonekart 10 x 10 m - Beregningshøyde, støysonekart 4 m (relativt til terreng) - Fasadenivå, avstand fra fasade 5 cm Refleksjon fra egen fasade er ikke medtatt i beregningene i hht. retningslinjene. 3.3 Kotehøyder Terrenget omkring nytt veisystem er justert i henhold til kotehøyder i Statens Vegvesens kartgrunnlag. For øvrig er terrenget ikke justert, dvs. at bygningene er plassert på dagens terreng. I forbindelse med etablering av nytt veisystem for Vågsbygdvei er det foretatt forholdsvis store forandringer i terrengform i området. Skjermingseffekten mot ny Vågsbygdvei er dermed muligens underestimert i beregningene og kan eventuelt kontrolleres med målinger av veitrafikkstøy på tomta ved anledning. Høyder på bygningene er hentet fra snittegninger oversendt fra arkitekt og digital IFC-modell. Bygningene er lagt inn i modellen med følgende antall etasjer med boliger: Bygg 1 : 2-4 etasjer Bygg 2 : 2-4 etasjer Bygg 3 : 3-4 etasjer Bygg 4 : 3-7 etasjer "Vinterhage" : 1 etasje (topp på kote +35) Figuren nedenfor viser bygningene slik de er lagt inn i beregningsmodellen. Det er tegnet en "vinterhage" i glass direkte sør for Bygg 2. I gårdsrommet er det tegnet felles uteareal ovenfor parkering og næring i 1. etasje R02 Side 6 av 11

7 Bygg 4 Bygg 3 Bygg 2 Bygg 1 "Vinterhage" Figur 1 - Trekanten, sett fra sør I 1. etasje er det planlagt næring/parkering under all bebyggelse. Situasjonskart for bygningene er vist i vedlegg 1B. Støysonekart er beregnet i 4 meters høyde relativt terreng. 4 Resultater 4.1 Støysonekart Beregnet støysonekart i vedlegg 2 viser beregnet støynivå, Lden, i 4 meters høyde relativt terreng. Støysonekartet viser at bygningene med fasade mot Slettheiveien berøres av rød støysone. For øvrig viser støysonekartet at tilnærmet hele området ligger i gul støysone. 4.2 Fasadenivå Stille side Beregningene av fasadenivå som er vist i vedlegg 3A-3G viser at samtlige fasader som vender mot veiene ligger i gul eller rød støysone. Hovedparten av fasadene mot gårdsrommet har imidlertid et støynivå under Lden 55 db, dvs. at de kan klassifiseres som "stille side". Figuren nedenfor viser et utsnitt av plantegningene for plan 2 (som er vist i vedlegg 1B) R02 Side 7 av 11

8 Figur 2 - utsnitt av plantegning for Bygg 1, plan 2 Figur 3 viser at det er tegnet lukket korridor mot gårdsrommet i bygg 1. Tilsvarende løsning er også tegnet for Bygg 3 og 4. Denne type løsning betyr av leilighetene ikke er å anse som gjennomgående. Mange soverom er dessuten tegnet med vindu i støyutsatt fasade. Dermed får ikke denne typen leiligheter tilgang til "stille side" eller soverom med luftemulighet mot "stille side". Det vurderes at det er mulig å planlegge gjennomgående leiligheter mot "stille side" dersom det isteden planlegges interne trappehus eller svalganger. Planløsningen bør også planlegges slik at halvparten av soverommene i hver leilighet har mulighet til å lufte mot "stille side". Fasaden mot gårdsrommet i øverste etasje av bygg 2 vil imidlertid ha et støynivå mellom Lden db, dvs. at leilighetene i øverste etasje ikke vil ha tilgang til "stille side" dersom disse kun går over et plan. Årsaken til at man ikke oppnår stille side foran denne fasaden er at "vinterhagen" av glass er for lav til å gi tilstrekkelig skjerming mot veitrafikkstøy fra ny Vågsbygdvei. Dersom "vinterhagen" eller annen type bebyggelse på samme sted bygges høyere vil man mest sannsynlig kunne oppnå stille side også i øverste etasje på Bygg 2. Det er også mulig å oppnå skjerming av fasaden gjennom å etablere skjermer ut fra fasadelivet. Skjermene må i så tilfelle slutte tett mot golv på balkong og gå opp til topp av vindu som skissert i figur 1 nedenfor R02 Side 8 av 11

9 Bygg 2 Figur 3 - Skjerming av fasade på bygg 2 (sett fra S.V) skjermer i rødt Fasadetiltak Beregnet fasadenivå viser høye støynivå foran fasade mot veiene i sør og vest/nordvest. Det vil være nødvendig med godt lydisolerende konstruksjoner for å oppnå tilfredsstillende innendørs trafikkstøynivå. Krav til fasadekonstruksjon er blant annet avhengig av romstørrelse og vindusareal. Detaljerte fasadetiltak må beregnes når endelig planløsning av leilighetene, vindusareal mv. er kjent. 4.3 Støy på balkonger og private uteplasser Beregnet støynivå foran fasader mot Slettheiveien samt mot ny og gammel Vågsbygdvei er så høyt at det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig skjerming med lokale skjermer på balkongene. Det er dermed nødvendig å glasse inn balkonger utenfor fasader som vender direkte mot disse veiene. Detaljerte skjermingstiltak for hver enkel balkong avklares senere. Beregnet nivå på fasader mot bakgård side viser tilfredsstillende støynivå unntatt foran fasade mot gårdsrom i øverste etasje på bygg 2. I denne etasjen er det nødvendig med tette rekkverk/skjermer for å oppnå tilfredsstillende utendørs støyforhold på balkongene. Detaljerte skjermingstiltak avklares i byggesak. På eventuelle øvrige uteplasser mot bakgård vil det ikke være nødvendig med skjermingstiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold R02 Side 9 av 11

10 4.4 Støy på felles utearealer Det er utført punktberegninger i 2 meters høyde i gårdsrommet. Beregningene viser at man vil få et støynivå mellom Lden db i bakgården, dvs. at man vil oppnå tilfredsstillende utendørs lydforhold på bakkenivå uten noen ytterligere støyskjermingstiltak. Beboere med innglasset balkong kan få tilgang til uteplass med tilfredsstillende sol- og støyforhold i dette området. Alternativt kan felles uteplasser også etableres på tak, men det kan bli nødvendig med skjerming for å oppnå tilfredsstillende støynivå. 5 Oppsummering Utforming og plassering av bygningskroppene er godt planlagt slik at man i stor grad vil oppnå stille side mot gårdsrom til tross for høyt støynivå fra veitrafikk på omkringliggende veier i området. Foreliggende tegninger viser imidlertid avvik i forhold til anbefalingene gitt i [1] i forhold til gjennomgående leiligheter og soverom mot "stille side". Følgende endringer i forhold til foreliggende tegninger anbefales for at i stor grad innfri intensjonene i retningslinjene: I stedet for lukket korridor etableres det interne trappehus eller svalgang mot gårdsrommet. Leilighetene kan dermed bli gjennomgående og få "stille side". Minst halvparten av soverommene i hver leilighet bør plasseres på stille side og ha luftemulighet her. For å oppnå "stille side" for hele Bygg 2 kan enten "vinterhagen" bygges høyere eller kan det etableres støyskjermer ut fra fasadelivet i øverste etasje som slutter tett mot balkonggolv og går opp til topp av vindu. Balkonger foran fasader med beregnet fasadenivå Lden > 61 db må glasses inn for å oppnå Lden 55 db på alle private uteplasser. Beboere bør i tillegg til privat innglasset balkong få tilgang til alternativ uteplass med tilfredsstillende sol- og støyforhold. Dette kan for eksempel etableres på bakkenivå i bakgård, alternativt på skjermet takterrasser (skjerming av takterrasser må vurderes senere). Det må inkluderes gode lydisolerende fasadetiltak (vegg og vindu) i fasader som ligger i støysonene for å sikre tilfredsstillende innendørs lydforhold. Detaljerte skjermingstiltak for uteplasser og fasadetiltak dimensjoneres når endelig plan- og fasadetegninger foreligger i byggesak. Det vurderes at intensjonen i retningslinene T-1442 med hensyn til støyforhold er mulig å tilfredsstille dersom ovennevnte tiltak inkluderes i de videre planer. Det råder noe usikkerhet omkring trafikktallene på Slettheiveien. Det kan dermed vurderes å utføre trafikktellinger for å eventuelt kunne redusere omfang på fasade- og skjermingstiltak i fasade mot Slettheiveien. Det bemerkes imidlertid at hovedkonklusjonene i rapporten gjeldende R02 Side 10 av 11

11 gjennomgående leiligheter og "stille side" sannsynligvis ikke vil endres grunnet lavere trafikkmengde på Slettheiveien. Det er også noe usikkerhet omkring nye refleksjons- og skjermingsforholdene mot ny Vågsbydgvei. For å avklare dette er det mulig å gjennomføre målinger på tomta i flere høyder for å bekrefte beregningsresultatene. Dette kan eventuelt føre til redusert omfang av skjerming og fasadetiltak R02 Side 11 av 11

12 Slettheiveien Gml. Vågsbygdvei Bygg Bygg 3 Bygg 1 Bygg Slettheiveien "Vinterhage" 435 Ny Vågsbygdvei Vedlegg 1A Situasjonskart Plassering av veier og bygninger. Dato: Målestokk: Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad 435 Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

13

14 Vedlegg 2 Beregnet støysonekart Lden, 4 meters høyde 20 <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

15 Vedlegg 3A Beregnet støynivå foran fasade Lden, 1. etasje (bolig) 20 <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

16 Vedlegg 3B Beregnet støynivå foran fasade Lden, 2. etasje (bolig) 20 <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

17 Vedlegg 3C Beregnet støynivå foran fasade Lden, 3. etasje (bolig) 20 <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

18 Vedlegg 3D Beregnet støynivå foran fasade Lden, 4. etasje (bolig) <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: 430 Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

19 Vedlegg 3E Beregnet støynivå foran fasade Lden, 5. etasje (bolig) <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: 430 Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

20 Vedlegg 3F Beregnet støynivå foran fasade Lden, 6. etasje (bolig) <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: 430 Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

21 Vedlegg 3G Beregnet støynivå foran fasade Lden, 7. etasje (bolig) <=... < <=... < <=... < <=... Dato: Målestokk: 430 Road Building Barrier Contour Line Building Evaluation Calculation Area Vertical Grid Oppdragsgiver: Arbeidsfelleskapet Trekanten v/torleif Repstad Utarbeidet av: JH Kontrollert av: HF

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

SKI SENTRUM STØYUTREDNING

SKI SENTRUM STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ski kommune Rapporttype Støyutredning 2014-12-08 SKI SENTRUM STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1131745A Ski sentrum, områderegulering C-rap-001

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Kilde Akustikk AS Rapport 4505-2 REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Området som ønskes regulert. Havn Produkter Figur 1. Foto av området tatt fra nordvest. for

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn.

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn. DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 12.3.2013 Rev.: 20.5.14 Rev.:1.10.14 Bakgrunn. Ringerike

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer