(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G01C 21/30 ( ) G01C 22/00 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 1120 Wien, AT-Østerrike (72) Oppfinner Tijink, Jasja, Meisenweg 1f/2, 2384 Breitenfurt, AT-Østerrike Scheider, Thomas, Brunnengasse 44, 2201 Gerasdorf, AT-Østerrike Weimann, Franz, Höttlstraße 7, 5600 St. Johann im Pongau, AT-Østerrike Schrödl, Sören, Achsenaugasse 6, 2340 Mödling, AT-Østerrike (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte for bestemmelse av lengden på en vei tilbakelagt av et kjøretøy (56) Anførte publikasjoner EP-A EP-A US-A

2 1 Fremgangsmåte for bestemmelse av lengden på en vei tilbakelagt av et kjøretøy Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for bestemmelse av lengden på en vei tilbakelagt av et kjøretøy, 5 under anvendelse av en ombordenhet som er medført i kjøretøyet, og som genererer en rekke med måleverdier for sin egen posisjon. Ombordenheter (OBU-er) anvendes særlig i veibompengesystemer for å kunne registrere veier befart av et kjøretøy som medfører 10 OBU-en, og for deretter å kunne belaste disse med avgifter. Til dette lokaliserer en OBU seg eksempelvis i et satelittnavigasjonssystem (global navigation satellite system, GNSS) eller i et terrestrisk mobilnett med flere stasjonære transceivere, og genererer slik en rekke med posisjonsmåleverdier ("position fixes"). Hver av de genererte posisjonsmåleverdiene underligger måleunøyaktigheter, 15 og derfor trenger den genererte rekken en etterbearbeiding. 25 For etterbearbeidingen er det kjent å sammenligne de genererte posisjonsmåleverdiene med et digitalt veikart som modellerer veinettet ("mapmatching"). Derved registreres de til enhver tid 20 nærmestliggende veisegmentene som befart. Alt etter konstruksjonsmåte sender OBU-en til dette enten posisjonsmåleverdiene til en sentral i veibompengesystemet, hvor mapmatchingen skjer ("thin-client-obu"), eller det digitale veikarter er lagret i selve OBU-en, hvor også map-matchingen gjennomføres ("thick-client-obu"). Map-matching-fremgangsmåter har imidlertid den ulempen at nøyaktigheten på veilengdebestemmelsen er begrenset av segmentoppløsningen til det digitale veikartet. Lengdene på veiene som faktisk er tilbakelagt av et kjøretøy, avviker ofte fra lengdene på de digitalt modellerte veisegmentene: Slik er, eksempelvis i området rundt svinger, kryss eller rundkjøringer, 30 den faktisk befarte veien avhengig av kjøretøyets kjøreretning, mens segmentlengdene i det digitale veikartet som regel modellert uavhengig av dette. På den annen side vil det også være problematisk å bestemme veilengdene på grunnlag av posisjonsmåleverdiene, da de35hyppige unøyaktighetene på posisjonsmåleverdiene står i veien for en pålitelig, robust veilengdebestemmelse.

3 Fra EP og US2010/ er det kjent fremgangsmåter for bestemmelsen av lengden på en vei tilbakelagt av et kjøretøy, hvorved posisjonsmåleverdier, hvis posisjonskvalitetsmål underskrider en forhåndsdefinert terskelverdi, ikke blir tatt hensyn til. Oppfinnelsen har som mål å tilveiebringe en fremgangsmåte for bestemmelse av lengden på en vei tilbakelagt av et kjøretøy, som har en høyere nøyaktighet enn tidligere kjente system, samtidig som den er robust i forhold til posisjonsmåleunøyaktigheter. Dette målet oppnås med en fremgangsmåte av den nevnte typen under anvendelse av en ombordenhet som genererer en rekke med måleverdier for sin egen posisjon, og et tilhørende posisjonskvalitetsmål for hver posisjonsmåleverdi i rekken, omfattende: uttak av et sett med påfølgende posisjonsmåleverdier 15 fra rekken, der det ikke tas hensyn til de posisjonsmåleverdiene, hvis posisjonskvalitetsmål underskrider en forhåndsdefinert første terskelverdi, bestemmelse av et settkvalitetsmål ved hjelp av antallet posisjonsmåleverdier i settet eller ved hjelp av deres posisjonskvalitetsmål, og når settkvalitetsmålet overskrider en forhåndsdefinert 20 andre terskelverdi: bestemmelse av veilengden ut fra de innbyrdes avstandene til påfølgende posisjonsmåleverdier i settet, ellers: bestemmelse av veilengden under anvendelse av et digitalt veikart som er satt sammen av veisegmenter der hver har kjent segmentlengde, ved tilordning av posisjonsmåleverdiene i settet25til minst ett veisegment og bestemmelse av veilengden ut fra segmentlengden til dette minst ene veisegmentet. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen beror på en kvalitetssammenligning i to trinn. I et første trinn overtas posisjonsmåleverdier 30 med høy posisjonskvalitet i et sett, og "dårlige" posisjonsmåleverdier skilles derved ut; deretter bedømmes kvaliteten på hele settet i et andre trinn. Hvis denne er høy, så skjer bestemmelsen av veilengden umiddelbart på grunnlag av de reelle, "gode" posisjonsmåleverdiene i settet, og er dermed mest mulig presis. Når settkvaliteten ikke er tilstrekkelig, blir for dette 35settet et veisegment bestemt ved map-matching, og blir brukt til bestemmelse av veilengden. Hvis

4 3 fremgangsmåten gjennomføres gjentatte ganger for påfølgende sett med posisjonsmåleverdier, så gir det seg for en totallengde av den tilbakelagte veien, som er oppsummert over flere sett eller segmenter, en særlig høy nøyaktighet ved den direkte anvendelsen av de "gode" posisjonsmåleverdiene samtidig som fremgangsmåten har en økt robusthet overfor "dårlige" 5 posisjonsmåleverdier i individuelle veisegmenter ved map-matching-fremgangsmåten anvendt der. 15 I en fordelaktig utførelsesform av oppfinnelsen bestemmes settkvalitetsmålet ut fra settets posisjonskvalitetsmål som gjennomsnitt av disse. På den måten får posisjonskvalitetsmålet til hver av posisjonsmåleverdiene 10 som er tatt hensyn til i settet, innpass i settkvalitetsmålet. Avgjørelsen av om posisjonsmåleverdiene skal brukes for veilengdebestemmelsen eller om den mer robuste mapmatching-fremgangsmåten skal anvendes, gjøres dermed eksakt ved hjelp av de relevante posisjonskvalitetsmålene til posisjonsmåleverdiene som er tatt hensyn til. 25 Alternativt til dette kan settkvalitetsmålet bestemmes som et forhold mellom antallene posisjonsmåleverdier tatt hensyn til i settet og summen av posisjonsmåleverdiene som er tatt hensyn til, samt de som ikke er tatt hensyn til. Derigjennom tas indirekte også måleunøyaktigheter 20 til posisjonsmåleverdiene som ikke er tatt hensyn til, med i betraktning, og danner på den måten et bredere beslutningsgrunnlag. Dessuten bestemmes settkvalitetsmålet raskere og på en mindre ressurskrevende måte ved en slik enkel sammenligning av antallene. Hvis ønskelig, kan posisjonsmåleverdiene genereres ved hjelp av en mobilmottaker i ombordenheten ved posisjonsbestemmelse i et terrestrisk mobilnett. Det er spesielt fordelaktig når posisjonsmåleverdiene genereres ved hjelp av en satelittnavigasjonsmottaker i ombordenheten ved posisjonsbestemmelse i et satelittnavigasjonssystem 30 (global navigation satellite system, GNSS). Bestemmelsen av posisjonskvalitetsmålene er mulig i ulike varianter, som også kan kombineres med hverandre eller anvendes etter hverandre. En første utførelsesform, som er spesielt egnet for GNSS-baserte 35 OBU-er, består i at satelittnavigasjonsmottakeren for hver posisjonsmåleverdi gir ut en tilhørende DOP-verdi ("dilution of precision"), foretrukket HDOP-verdi ("horizontal dilution

5 4 5 of precision"), som grunnlag for dennes posisjonskvalitetsmål. DOP- og HDOPverdier blir av mange satelittnavigasjonsmottakere som er vanlige i handelen, levert nativt til hver posisjonsmåleverdi, og angir de geometriske forholdene til de aktuelle satelittkonstellasjonene som her tjener som grunnlag for en mulig feilmargin for den aktuelle posisjonsmåleverdien. 20 I en alternativ eller utfyllende utførelsesform genereres posisjonskvalitetsmålet til en posisjonsmåleverdi avhengig av dennes avstand til et nærmestliggende veisegment i det digitale veikartet. En slik tilnærmingsmåte tilsvarer en forenklet map-matching-fremgangsmåte, der ingen10 kompleks plausibilitetstest gjennomføres ved hjelp av tilgrensende posisjonsmåleverdier, men kun avstanden til det nærmestliggende veisegmentet bestemmes. Dermed får robustheten til map-matching-fremgangsmåten innpass i fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen allerede ved genereringen av posisjonskvalitetsmålet, slik at f.eks. enkelte langt avsidesliggende posisjonsmåleverdier 15 ("avviksverdi" eller "vill observasjon") ikke tas hensyn til. I thick-client-obu-er, hvor det digitale veikartet foreligger i OBU-en, kan denne utførelsesformen direkte omsettes og er derfor spesielt fordelaktig. Imidlertid kan også i tillegg thin-client-obu-er anvendes, som utlagrer dette trinnet i et eksternt map-matching-system. I en videre alternativ eller ytterligere utførelsesform genereres posisjonskvalitetsmålet til en posisjonsmåleverdi avhengig av dennes avstand til en forventningsverdi, som for den nevnte posisjonsmåleverdien dannes ved interpolasjon ut fra tilgrensende posisjonsmåleverdier i rekken. Individuelle "avviksverdier" kan på den måte skilles ut fra fremgangsmåten 25 også uten map- matching. Derved kan også flere enn to tilgrensende posisjonsmåleverdier brukes til interpolasjonen, særlig for interpolasjoner av høyere (ikke-lineær) ordning, noe som øker treffsikkerheten. Alternativt kan posisjonskvalitetsmålet til en30 posisjonsmåleverdi genereres avhengig av dennes avstand til en forventningsverdi, som for den nevnte posisjonsmåleverdien dannes ved ekstrapolasjon ut fra tidligere posisjonsmåleverdier i rekken. Etterfølgende posisjonsmåleverdier må dessuten, ulikt fra ved interpolasjonen, ennå ikke være kjent, slik at denne varianten egner seg spesielt for en implementering i sanntid. 35Også her kan en foregående posisjonsmåleverdi brukes for ekstrapolasjonen, særlig for ekstrapolasjoner av

6 5 høyere (ikke-lineær) ordning eller f.eks. ved anvendelse av et Kalmanfilter for ekstrapolasjonen, noe som igjen øker treffsikkerheten. Mange satellittnavigasjonsmottakere kan i dag med høy nøyaktighet bestemme allerede nativt også deres hastighet og bevegelsesretning 5 samt deres akselerasjon. I slike tilfeller er det spesielt gunstig når satelittnavigasjonsmottakeren gir ut en tilhørende bevegelsesvektor for hver posisjonsmåleverdi, som brukes for ekstrapolasjonen av forventningsverdien. En slik bevegelsesvektor dannet av hastighet og bevegelsesretning - eventuelt ved hjelp av verdien for akselerasjonen - muliggjør 10 et spesielt presist anslag av forventningsverdien for den følgende posisjonsmåleverdien, og gir et godt holdepunkt for genereringen av posisjonskvalitetsmålet. 20 Alternativt til dette kan ombordenheten for hver posisjonsmåleverdi motta en bevegelsesmåleverdi fra en kjøretøysensor, som15 brukes for ekstrapolasjonen av forventningsverdien. Bevegelsesmåleverdien kan derved sendes av en hastighets- eller treghetssensor, eventuelt også av en tachograf i kjøretøyet, og kan også være en kombinasjon av måleverdiene til slike sensorer. Dette fører likeledes til et presist anslag av forventningsverdien, og da uten å være avhengig av en GNSS. Påfølgende sett med posisjonsmåleverdier kan overlappe hverandre. For å begunstige en raskere bestemmelse av veilengden, tas påfølgende sett med posisjonsmåleverdier foretrukket uten overlapping ut av rekken med posisjonsmåleverdier, da på den måten veilengden 25 kan bestemmes raskt og uavbrutt med det laveste antallet sett. I en fordelaktig variant av oppfinnelsen bestemmes de innbyrdes avstandene ut fra selve posisjonsmåleverdiene. I en alternativ variant til dette genererer ombordenheten for hver posisjonsmåleverdi et 30 tilhørende par med hastighet og måletidspunkt, og de innbyrdes avstandene til to påfølgende posisjonsmåleverdier bestemmes ut fra hastigheten ved den første av de to posisjonsmåleverdiene og differansen mellom måletidspunktene til de to posisjonsmåleverdiene. Siden det akkurat i satelittnavigasjonsmottakere genereres spesielt presise verdier for hastighet 35 og tid, muliggjør den siste varianten en spesielt nøyaktig bestemmelse av avstandene til påfølgende posisjonsmåleverdier.

7 6 Oppfinnelsen forklares nærmere i det følgende ved hjelp av utførelseseksempler fremstilt i de vedlagte tegningene. I tegningen viser: 5 Fig. 1 et utsnitt av et veinett modellert ved et digitalt veikart, skjematisk sett ovenfra; Fig. 2 en ombordenhet egnet til anvendelsen i fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, i et skjematisk blokkskjema; Fig. 3 en av avbøyningene i veinettet fra fig. 1 forstørret i detalj; Fig. 4 et flytdiagram av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen for bestemmelsen av en vei tilbakelagt av et kjøretøy i veinettet fra10 fig. 1; Fig. 5 og 6 ulike varianter av genereringen av et posisjonskvalitetsmål for en posisjonsmåleverdi, én gang i funksjonell blokkskjemaform (Fig. 5) og én gang ved hjelp av eksemplifiserte posisjonsmåleverdier i veinettet (Fig. 6); 15 Fig. 7 trinnet for uttaket av sett med posisjonsmåleverdier tilsvarende variantene fra fig. 5 og 6 i detalj; og Fig. 8 den settkvalitetsavhengige veilengdebestemmelsen ved hjelp av eksempelet fra fig. 5 til 7 i detalj. Fig. 1 viser et veinett 1, som er modellert i form av et digitalt veikart 1' ut fra en nettgraf av veisegmenter s 1, s 2,..., generelt 20 s k. Et eksemplifisert kjøretøy 2 medfører en ombordenhet (OBU) 3, som er i stand til å lokalisere seg selv i veinettet 1. OBU-en 3 har for dette formålet, i tillegg til en mikroprosessor 4 og et minne 5, en satelittnavigasjonsmottaker 6 (fig. 2), med hvilken den mottar navigasjonssignaler 7 fra et globalt satelittnavigasjonssystem 8 (global navigation satellite system, GNSS) slik som GPS, 25 GLONASS, GALILEO e.l., og derfra fortløpende genererer måleverdier for sin egen posisjon ("position fixes") p 1, p 2,..., generelt p i. Alternativt kan OBU-en 3 bestemme sine posisjonsmåleverdier p i også på andre måter, f.eks. ved radiotriangulering, cellekjennetegnsanalyse e.l. i et terrestrisk mobilnett (public land mobile network, PLMN) slik som et GSM-, UMTS- eller annet 30 3G/4G/5G-nett. Ifølge fig. 2 er OBU-en 3 videre utstyrt med en transceiver 9, ved hjelp av hvilken den kan sende posisjonsmåleverdiene p i via et mobilnett 10 på den beskrevne måten til en bompengesentral 11. I bompengesentralen 11 kan f.eks. veisegmentene s k, som kjøretøyet 2 har35 befart, bestemmes ut fra

8 7 posisjonsdataene p i oppnådd slik ved kartsammenligning ("map-matching") med det digitale veikartet 1'. Map-matchingen kan også gjennomføres i en kartsammenligningsserver ("map-matching proxy") som er anordnet oppstrøms og atskilt fra bompengesentralen 11, eller også rett i OBU-en 3, når det digitale veikartet er lagret i dennes minne 5. Fra segmentlengdene 5 l k til de bestemte veisegmentene s k, som er deponert i det digitale veikartet 1', kan da lengden 1 på veien tilbakelagt av kjøretøyet 2 i veinettet 1 beregnes Fig. 3 viser et av problemene med en slik veilengdebestemmelse ved mapmatching. På grunn av den begrensede oppløsningen 10 av digitale veikart, som også ofte modellerer flersporede veiseksjoner med ett enkelt veisegment s k, avviker veilengdene l a, l b til veiene w a, w b tilbakelagt på forskjellige kjørefelt, fra segmentlengdene l 3, l 4 beskrevet nedenfor overvinner dette problemet. deponert for dette i veikartet 1'. Fremgangsmåten Fig. 4 viser fremgangsmåten i overblikk og fig. 5 til 8 viser fremgangsmåten i detalj. Fremgangsmåten fra fig. 4 til 8 kan både forløpe i sin helhet i en OBU 3 eller også delvis i en OBU 3 og delvis i bompengesentralen 11 og/eller i en mapmatching proxy lagret oppstrøms av denne. Fremgangsmåten fra fig. 4 går ut fra en spesiell utforming av OBU-ene 3, hvoretter disse for hver posisjonsmåleverdi p i genererer et tilhørende kvalitetsmål q i for posisjonsmåleverdien p i, dvs. to rekker {p i } tilordnet til hverandre (i det følgende også kalt F) og {q i } av posisjonsmåleverdier p i og posisjonskvalitetsmål q i eller en rekke {(p i, q i )} 25 med par av posisjonsmåleverdier p i og posisjonskvalitetsmål q i. Fig. 5 og 6 viser veldig ulike varianter av genereringen av et posisjonskvalitetsmål q i for en posisjonsmåleverdi p i, hvorved det i hvert av de eksemplifiserte veisegmentene s 1 - s 5 fra fig. 6 er fremstilt en annen variant. Som det er vist i veisegmentet s 1 fra fig. 6, består en første mulighet i at OBUen 3 anvender en satelittnavigasjonsmottaker 6, som allerede selv ("intrinsisk") også tilveiebringer en målefeil- eller feilmarginverdi b i for hver posisjonsmåleverdi p i, som i det enkleste tilfellet kan tjene direkte som grunnlag for posisjonskvalitetsmålet q i, f.eks. i formen q i = 1/b i. Slike feilmarginverdier b i kan eksempelvis være såkalte DOP- ("dilution of precision"), PDOP- ("positional DOP"), TDOP- ("time DOP"), GDOP- ("geometric DOP") eller foretrukket HDOP-

9 8 verdier ("horizontal DOP"), slik som de genereres av GNSS-mottakere som er vanlige i handelen, f.eks. GPS-mottakere, på grunnlag av den aktuelle satelittkonstellasjonen og de dermed forbundne målefeilene. 10 Når OBU-en 3 i stedet for (eller i tillegg til) satelittnavigasjonsmottakeren 5 6 anvender en mobilnett-transceiver 9 for posisjonsbestemmelsen, kan feilmarginverdien b i eksempelvis også genereres intrinsisk av denne, f.eks. ved hjelp av de aktuelt mottakbare basisstasjonene i mobilnettet 10 eller den aktuelle lokaliseringsnøyaktigheten til tilsvarende mobilnettjenester ("location based services"). 15 Bane 12 i fig. 5 viser skjematisk en slik direkte anvendelse av feilmarginverdiene b i til mottakerne 6, 9 for genereringen av posisjonskvalitetsmålene q i i en blokk 13. I veisegmentet s 2 fra fig. 6 er det vist en andre variant av genereringen av posisjonskvalitetsmålene q i. I denne varianten leverer satelittnavigasjonsmottakeren 6 i hvert tilfelle også en aktuell bevegelsesvektor v j for hver posisjonsmåleverdi p j (se bane 14 i fig. 5), omfattende retning og hastighet g j til OBU-en 3 og eventuelt også dens20 akselerasjon, og disse verdiene kan bestemmes med spesielt høy nøyaktighet av satelittnavigasjonsmottakere 6 som er vanlige i handelen, f.eks. ved hjelp av Doppler-målinger av det mottatte satelittnavigasjonssignalet 7. Også mobilmottakere 9 som er vanlige i handelen, kan bestemme en slik bevegelsesvektor v j f.eks. ved hjelp av Doppler-målinger av signalene mottatt av omliggende basisstasjoner. 25 I begge variantene kan bevegelsesvektoren v j også i tillegg eller utelukkende bestemmes av et treghetsmålingssystem (inertial measurement unit, IMU) i forbindelse med f.eks. et elektronisk kompassystem. Ved å gå ut fra en aktuell posisjonsmåleverdi p30 j kan ved hjelp av den aktuelle bevegelsesvektoren v j en forventningsverdi e j+1 for den til enhver tid neste posisjonsmåleverdien p j+1 i rekken F eller {p i } anslås (ekstrapoleres), og avviket δ j+1 til den neste posisjonsmåleverdien p j+1 fra sin forventningsverdi e j+1 utgjør - under antakelsen at f.eks. en Doppler-bestemt bevegelsesvektor v j har svært høy nøyaktighet - igjen et feilmarginsmål, som 35 kan tjene som grunnlag for beregningen av posisjonskvalitetsmålet q j+1 til posisjonsmåleverdien p j+1 i blokk 13, f.eks. i formen q j+1 = 1/δ j+1.

10 9 Alternativt (eller i tillegg) til bevegelsesvektoren v j kan OBU-en 3 også motta bevegelsesverdier m j fra en kjøretøysensor i kjøretøyet 2, f.eks. en hastighetseller treghetssensor, tachometer, odometer, ferdsskriver e.l., se bane 15 i fig. 5, som likeledes kan anvendes for bestemmelsen av 5 en forventningsverdi e j+1 for den neste posisjonsmåleverdien p j+1 og dermed til avviket δ j+1 posisjonskvalitetsmålet q j+1. og til Ved hjelp av veisegmentene s 3 og s 4 fra fig. 6 og blokk 16 fra fig. 5 er det vist en videre variant av utarbeidelsen av posisjonkvalitetsmålet 10 q i, og da ved inter- eller ekstrapolasjon av forventningsverdier e k, e l+1 fra rekken F av posisjonsmåleverdier p i. I veisegmentet s 3 dannes eksempelvis en forventningsverdi e k ved interpolasjon mellom to posisjonsmåleverdier p k-1 og p k+1 som tilgrenser posisjonsmåleverdien p k, og avviket δ k til posisjonsmåleverdien p k bestemmes i tillegg. 15I veisegmentet s 4 dannes en forventningsverdi e l+1 for en neste posisjonsmåleverdi p l+1 ved ekstrapolasjon av foregående posisjonsmåleverdier..., p l-2, p l-1, p 1 og igjen bestemmes i tillegg avviket δ l+1 til posisjonsmåleverdien p l Inter- eller ekstrapolasjonen kan også gjennomføres 20 ved hjelp av to eller flere foregående eller etterfølgende posisjonsmåleverdier p i i rekken F, og både lineære inter- og ekstrapolasjoner og slike av høyere ordning ("wavelet-fitting", "spline fitting") kan tas i betraktning og utføres i en tilsvarende inter- og ekstrapolasjonsinnretning 16 fra fig. 5. Ut fra avvikene δ k, δ l kan da igjen i blokken 13 de tilsvarende posisjonskvalitetsmålene q i (her: q k, q l ) bestemmes, f.eks. i formen q k = 1/δ k og q l = 1/δ l. I veisegmentet s 5 fra fig. 6 og blokk 17 fra fig er det vist en variant der, for hver posisjonsmåleverdi p m, avstanden eller avviket δ m fra det nærmestliggende veisegmentet s k, her s 5, bestemmes ved map-matching-fremgangsmåte med det digitale veikartet 1'. Ved anvendelse av en "thick-client"-obu kan mapmatchingen av blokk 17 løpe i OBU-en 3; i tilfelle av en "thin-client"-obu kan dette trinnet utlagres i en ekstern map-matching 35 proxy eller i bompengesentralen 11. Ut fra avviket δ m kan deretter igjen i blokken 13 posisjonskvalitetsmålet q m = 1/δ m for posisjonsmåleverdien p m bestemmes.

11 Det er innlysende at posisjonskvalitetsmålet q i i blokken 13 også kan beregnes ut fra en vilkårlig funksjon F, f.eks. vektet sum av feilmarginverdiene b i og avvikene δ j, δ k, δ l, δ m, dvs. q i = f (b i, δ j, δ k, δ l, δ m ). Verdiene oppnådd via banene 12 og kan i blokk 13 eventuelt også beregnes i flere trinn for å generere kvalitetsmålet q i, f.eks. først ved hjelp av feilmarginverdiene b i og, når disse er tilstrekkelig lave, deretter ved hjelp av forventningsverdiene ei, e j, e k, e l. Posisjonskvalitetsmålene q i for forskjellige posisjonsmåleverdier p i kan også genereres forskjellig, 10 f.eks. når det under GNSS-posisjonsbestemmelsen foreligger DOP-verdier som ikke utarbeides ved foreløpig mobilnettposisjonsbestemmelse, eller posisjonskvalitetsmålene q i dannes ved hjelp av produsentspesifikke kvalitetsindikatorer som kan genereres av GNSS-mottakere som er vanlige i handelen. Hvis vi kommer tilbake til fig. 4 tas nå i et første trinn 18 av fremgangsmåten påfølgende segmenter eller sett S 1, S 2,..., generelt S n ut fra rekkene {p i } og {q i } med posisjonsmåleverdier og tilhørende posisjonskvalitetsmål, generert av OBU-en 3, og da slik at posisjonsmåleverdiene p i, hvis posisjonskvalitetsmål q i hhv. ikke oppnår eller underskrider en første 20 terskelverdi σ 1, ikke tas med i settene S n, dvs. ikke tas hensyn til. Fig. 7 viser resultatet av trinnet 18 for de eksemplifiserte posisjonsmåleverdiene fra fig. 6. Som det er vist i fig. 7, ble i settet S 1 enhver posisjonsmåleverdi p i fra veisegmentet s 1 fra fig. 4, hvis store feilmargin 25 b i hadde ført til et posisjonskvalitetsmål q i som var mindre enn terskelverdien σ 1, ikke tatt hensyn til. Likeledes ble i settene S 2, S 3 og S 4 de eksemplifiserte posisjonsmåleverdiene p j+1, p k, p l+1 fra fig. 6 ikke tatt hensyn til, da deres avvik δ j+1, δ k, δ l+1 fra de aktuelle forventningsverdiene e j+1, e k, e l+1 var store og deres posisjonskvalitetsmål q j+1, q k, q l+1 var mindre enn 30 terskelverdien σ 1. Og i settet S 5 ble den eksemplifiserte posisjonsmåleverdien p m - blant andre - fra veisegmentet s 5 fra fig. 6, hvis store avstand δ m til veisegmentet s 5 hadde ført til et posisjonskvalitetsmål q m som ikke oppnådde terskelverdien σ 1, ikke tatt med. Uttaket av settene S n - og de aktuelle 35 tilhørende settene {q i } n med posisjonskvalitetsmålene q i - fra rekkene {p i } og {q i } kan særlig skje slik at tilgrensende sett S n følger på hverandre uten overlapping, også når dette ikke er

12 11 nødvendig. Det er heller ikke obligatorisk at settene S n følger tilnærmelsesvis veisegmentene s k, dette er fremstilt slik i fig. 6 og 7 kun for å gi bedre oversikt. Faktisk kan uttaket ("segmentering og ekstraksjon") av settene S n i trinn 18 skje fullstendig løsgjort fra segmenteringen av veinettet 1 i det digitale veikartet 1', også når en unøyaktig tilslutning til veisegmentene 5 s k ikke bare er gunstig for map-matchingen vist i veisegmentet s 5 for bestemmelse av avstanden δ m, men også for de videre trinnene i fremgangsmåten for bestemmelse av veien tilbakelagt av kjøretøyet 2. Settene S n tatt ut i trinn 18 med posisjonsmåleverdier 10 p i som overskrider terskelverdien σ 1, tilføres deretter - sammen med posisjonskvalitetsmålene {q i } n som er tilordnet settene S n - i et fremgangsmåtetrinn 19, der et settkvalitetsmål Q n bestemmes for hvert sett S n, og da på følgende måte I en utførelsesform bestemmes settkvalitetsmålet 15 Q n ut fra de aktuelle posisjonskvalitetsmålene q i til posisjonsmåleverdiene p i inneholdt i settet S n, f.eks. som gjennomsnitt eller vektet sum av dette, som alle fremgangsmåter kjent fra matematikk eller statistikk for sammenknytning av måleverdier, er egnet for. I en forenklet utførelsesform dannes settkvalitetsmålet Q n kun av antallet A med posisjonsmåleverdier p i tatt opp i settet S n, f.eks. av det absolutte antallet med posisjonsmåleverdier p i i settet S n eller et "relativt" antall i forhold til de opprinnelige posisjonsmåleverdiene p i i rekken F, dvs. som forhold mellom antallene posisjonsmåleverdier p i tatt hensyn25 til i settet S n og summen av posisjonsmåleverdier p i tatt hensyn til samt ikke tatt hensyn til i settet S n. Derved kan det også forhåndsdefineres et minimumsantall med posisjonsmåleverdier p i i settet S n, under hvilket settkvalitetsmålet Q n settes til null. Settene S n og deres settkvalitetsmål Q n tilføres deretter i et sammenligningstrinn 20, der settkvalitetsmålet Q n til hvert sett S n sammenlignes med en forhåndsdefinert andre terskelverdi σ 2. Hvis settkvalitetsmålet Q n overstiger den andre terskelverdien σ 2, hvis altså kvantiteten eller totalkvaliteten til posisjonsmåleverdiene p i i settet S n er tilstrekkelig 35 god, forgrenes det til et beregningstrinn 21 (gren "y"), der veien tilbakelagt av kjøretøyet 2 bestemmes

13 12 direkte fra de innbyrdes avstandene a i til de påfølgende posisjonsmåleverdiene p i i settet S n ("direct calculation", DC). 10 Dette er vist i fig. 8 eksemplifisert for veisegmentene s 1, s 3 og s 4 og settene S 1, S 3 og S 4, hvis settkvalitetsmål Q 1, Q 3 og Q 4 5overskrider terskelverdien σ 2 : Lengdene l 1 på veien tilbakelagt i veisegmentet s 1 og settet S 1 gir seg her fra summen av de innbyrdes avstandene a 1, a 2 og a 3 til de påfølgende posisjonsmåleverdiene p 1, p 2, p 4 og p 5 i settet S 1, dvs. der det ikke tas hensyn til posisjonsmåleverdien p 3 (p i i fig. 6) allerede utelukket i trinn 18. Avstandene a 1, a 2 og a 3 kan derved bestemmes ut fra de geometriske avstandene til selve posisjonsmåleverdiene p 1, p 2, p 4 og p 5, dvs. a i = (p i+1 - p i ). Hvis ombordenheten 3 f.eks. ved hjelp av satelittnavigasjonsmottakeren 6 har generert også et tilhørende par (g i, t i ) med hastighet g i og måletidspunkt t i for hver posisjonsmåleverdi p i, så kan avstandene 15a 1, a 2 og a 3 alternativt også bestemmes ut fra hastighetene g 1, g 2 og g 4 og de aktuelle differansene mellom måletidspunktene t 1, t 2, t 4 og t 5 til posisjonsmåleverdiene p 1, p 2, p 4 og p 5, dvs. i formen a i = g i (t i+1 - t i ). Settkvalitetsmålet Q 1 i settet S 1 ble i det foreliggende 20 eksempelet dannet som gjennomsnitt av posisjonskvalitetsmålene q i til posisjonsmåleverdiene p i inneholdt i settet S 1. På samme måte bestemmes lengdene l 3 og l 4 for settene S 3 og S 4. Hvis settkvalitetsmålet Q n i sammenligningstrinnet derimot ikke oppnår den andre terskelverdien σ 2, forgrenes det til det alternative beregningstrinnet 22 (gren "n"), der veien tilbakelagt av kjøretøyet 2 bestemmes ved hjelp av mapmatching ("MM"). Dette er igjen i fig. 8 vist eksemplifisert for veisegmentene s 2 og s 5 og settene S 2 og S 5, hvis settkvalitetsmål Q 2 og Q 5 ikke oppnådde terskelverdien σ 2. I tilfellet av settet S 2 underskrider 30 f.eks. antallet A av posisjonsmåleverdier p i inneholdt i settet S 2 et minimumsantall (her: fire), i tilfellet av settet S 5 var det relative antallet A = 4/7 (fire verdier tatt hensyn til av totalt sju posisjonsmåleverdier p i ) under den andre terskelverdien σ 2. I beregningstrinnet 22 bestemmes lengden l 2 35 eller l 4 på veien tilbakelagt av kjøretøyet 2 i veisegmentet s 2 eller 5 og settet S 2 eller S 5 ved kartsammenligning (map-matching) ut fra segmentlengdene l 2 og l 5 til veisegmentene s 2 og s 5

14 13 tilbakelagt i det digitale veikartet 1'. Til dette tilordnes - som allerede forklart ved hjelp av fig. 3 - posisjonsmåleverdiene p i i settet S n til det eller de til enhver tid nærmestliggende veisegmentet eller veisegmentene s k, og deres segmentlengde(r) l k søkes ut fra veikartet 1'. Map-matching-trinnet 22 kan igjen avhengig av konstruksjonsmåten til OBU-en 3 utføres 5 enten i OBU-en 3 (ved thick-client-obu-er) eller eksternt (ved thin-client-obu-er). 10 Når fremgangsmåten fra fig. 4 utføres gjentatte ganger for påfølgende sett S n, kan de til enhver tid bestemte veilengdene l 1, l 2, l 3,... l n summeres til en total veilengde tilbakelagt av kjøretøyet 2. Den tilbakelagte veilengden 1 summert på en slik måte, har en høyere nøyaktighet enn en veilengde beregnet utelukkende ved direct calculation (DC) 21 eller map-matching (MM) Det er innlysende at posisjonsmåleverdiene p i i praksis genereres vesentlig hyppigere og dermed som tettere rekke F enn det som ble fremstilt i fig. 1 og 6 til 8 sterkt forenklet på grunn av oversiktlighet. Veisegmentene s k kan også være forskjellige fra veibompengesystemer bestående20 av bompengesegmenter, og kan særlig ha lave segmentlengder l k. Hensiktsmessig avstemmes settene S n mot veisegmentene s k slik at også to sett S n, S n+1 grenser mot hverandre i grenseområdet mellom to veisegmenter s k, s k+1 ; ved en tett rekke F med posisjonsmåleverdier p i er eventuelle avvik på grensene mellom veisegmenter s k, s k+1 ubetydelige, hhv. jevner seg ut over større veilengder Oppfinnelsen er ikke begrenset til de fremstilte utførelsesformene, men omfatter alle varianter, kombinasjoner og modifikasjoner som faller innenfor rammene til de medfølgende kravene.

15 14 P a t e n t k r a v 1. Fremgangsmåte for bestemmelse av lengden (1) til en vei tilbakelagt av et kjøretøy (2) i et veinett (1) som er modellert i form av et digitalt veikart (1') ut fra en nettgraf av veisegmenter (s k ) der hver 5har kjent segmentlengde (l k ), under anvendelse av en ombordenhet (3) medført i kjøretøyet (2), som genererer en rekke (F) med måleverdier (p i ) for sin egen posisjon, og for hver posisjonsmåleverdi (p i ) i rekken (F) et tilhørende posisjonskvalitetsmål (q i ), omfattende: uttak av et sett (S n ) med påfølgende posisjonsmåleverdier 10 (p i ) fra rekken (F), der det ikke tas hensyn til alle posisjonsmåleverdier (p i ), hvis posisjonskvalitetsmål (q i ) underskrider en forhåndsdefinert første terskelverdi (σ 1 ), karakterisert ved fremgangsmåtetrinnene: bestemmelse av et settkvalitetsmål (Q n ) ved hjelp av antallet (A) av posisjonsmåleverdier (p i ) i settet (S n ) 15 eller ved hjelp av deres posisjonskvalitetsmål (qi), og når settkvalitetsmålet (Q n ) overskrider en forhåndsdefinert andre terskelverdi (σ 2 ): bestemmelse av veilengden (1) ut fra de innbyrdes avstandene (a i ) til påfølgende posisjonsmåleverdier (p i ) i settet (S n ), ellers: bestemmelse av veilengden (1) under anvendelse 20 av det digitale veikartet (1') ved tilordning av posisjonsmåleverdiene (p i ) i settet (S n ) til minst ett veisegment (s k ) og bestemmelse av veilengden (1) ut fra segmentlengden (l k ) til dette minst ene veisegmentet (s k ). 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert 25ved at settkvalitetsmålet (Q n ) bestemmes ut fra posisjonskvalitetsmålene (q i ) i settet (S n ) som gjennomsnitt av disse. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at settkvalitetsmålet (Q n ) bestemmes som forhold mellom antallene (A) 30posisjonsmåleverdier (p i ) tatt hensyn til i settet (S n ) og summen av posisjonsmåleverdier (p i ) som er tatt hensyn til, samt de ikke tatt hensyn til.

16 15 4. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 3, karakterisert ved at posisjonsmåleverdiene (p i ) genereres ved hjelp av en mobilmottaker (9) i ombordenheten (3) ved posisjonsbestemmelse i et terrestrisk mobilnett (10) Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 3, karakterisert ved at posisjonsmåleverdiene (p i ) genereres ved hjelp av en satelittnavigasjonsmottaker (6) i ombordenheten (3) ved posisjonsbestemmelse i et satelittnavigasjonssystem (8) Fremgangsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at satelittnavigasjonsmottakeren (6) gir ut en tilhørende DOP-verdi, foretrukket HDOP-verdi, for hver posisjonsmåleverdi (p i ), som grunnlag for dennes posisjonskvalitetsmål (q i ) Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 6, karakterisert ved at posisjonskvalitetsmålet (q m ) til en posisjonsmåleverdi (p m ) genereres avhengig av dennes avstand (δ m ) til et nærmestliggende veisegment (s k ) i det digitale veikartet (1') Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 7, karakterisert ved at posisjonskvalitetsmålet (q k ) til en posisjonsmåleverdi (p k ) genereres avhengig av dennes avstand (δ k ) til en forventningsverdi (e k ), som dannes for den nevnte posisjonsmåleverdien (p k ) ved interpolasjon ut fra tilgrensende posisjonsmåleverdier i rekken (F). 9. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 7, karakterisert ved at posisjonskvalitetsmålet (q j, q l ) til en posisjonsmåleverdi (p j, p l ) genereres avhengig av dennes avstand (δ j, δ l ) til en forventningsverdi (e j, e l ), som dannes for den nevnte posisjonsmåleverdien (p j, p l ) ved ekstrapolasjon ut fra foregående posisjonsmåleverdier i rekken (F) Fremgangsmåte ifølge krav 9 i forbindelse med krav 5, karakterisert ved at satelittnavigasjonsmottakeren (9) gir ut en tilhørende bevegelsesvektor (v j ) for hver posisjonsmåleverdi (p j ), der vektoren brukes til ekstrapolasjonen av forventningsverdien (e j ).

17 Fremgangsmåte ifølge krav 9, karakterisert ved at ombordenheten (3) mottar en bevegelsesmåleverdi (m j ) fra en kjøretøysensor for hver posisjonsmåleverdi (p j ), der vektoren brukes til ekstrapolasjonen av forventningsverdien (e j ). 12. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 11, karakterisert ved at påfølgende sett (S n ) med posisjonsmåleverdier (p i ) kan tas ut uten overlapping fra rekken (F) med posisjonsmåleverdier (p i ). 13. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 1012, karakterisert ved at de innbyrdes avstandene (a i ) bestemmes ut fra selve posisjonsmåleverdiene (p i ). 14. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 12, karakterisert ved at ombordenheten (3) genererer et tilhørende par (g i, t i ) med hastighet (g i ) og måletidspunkt (ti) for hver posisjonsmåleverdi 15 (p i ), og at de innbyrdes avstandene (a i ) til to påfølgende posisjonsmåleverdier (p i ) bestemmes ut fra hastigheten (g i ) ved den første av de to posisjonsmåleverdiene (p i ) og differansen mellom måletidspunktene (ti, t i+1 ) til de to posisjonsmåleverdiene (p i, p i+1 ).

18 1 NO/EP

19 2 NO/EP

20 3 NO/EP

21 4 NO/EP

22 5 NO/EP

23 6 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 274092 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 16/14 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B66B 1/02 (2006.01) B66D 1/28 (2006.01) B66D 3/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer