Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter"

Transkript

1 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I den senere tid har det vært fokusert på publisering og tid til forskning både nasjonalt og lokalt på den enkelte institusjon. På bakgrunn av har jeg som HMS koordinator valgt å se på hvordan vi kan tilrettelegge for mer forskning i innenfor arbeidstid. Dette er viktig i et HMS perspektiv, men også for målsetting om mer og bedre forskning. For å tilrettelegge best mulig for dette, er det viktig med informasjon om hva forskerne bruker tiden til, hva som gjør at de bruker mer tid på enkelte oppgaver, og hva som skaper frustrasjoner og forsinkelser en vanlig dag på jobben. Jeg har valgt å starte en kartlegging av dette ved å besøke tre institutter ved UMB etter invitasjon fra instituttlederne på INA, IKBM og HH-UMB. Jeg har vært en uke på hvert sted, og gjort notater ut i fra uformelle samtaler. Jeg har snakket med forskere på ulike nivå samt teknisk og administrativt personale, og jeg har deltatt på allmøte på IKBM og INA med foredrag og åpen diskusjon om temaet «tid til forskning». Jeg har møtt utrolig velvilje og fått mange nyttige og interessante innspill. Disse har jeg prøvd å sammenstille nedenfor. Jeg håper at dokumentet kan benyttes som et innspill til diskusjon og videre arbeid knyttet til «tid til forskning» og mer effektiv administrasjon som er målet i OPAD Kartleggingsmetoden er ikke er systematisk, og jeg innehar derfor ikke hele bilder og heller ikke løsning eller fasit på utfordringene folk opplever å ha. Jeg har prøvd å formulere noen spørsmål under hvert kapittel som jeg håper kan brukes til videre diskusjon og oppfølging. I tillegg har jeg lagt inn gode forslag til endringer som ansatte har kommet med. 2. Bakgrunn Tid til forskning er et område som Universitetsstyret på UMB har fokusert på, og dette er nå et av tre satsningsområder sammen med utdanning og eiendomsforvaltning. Forskningsnemda (FON) har hatt den saken på agendaen flere ganger, og FON har fulgt opp denne saken med en rapport «Hvordan kan UMB oppnå mer og bedre forskning?» av Leiv Sigve Håvarstein og Tor A. Benjaminsen. Rapporten er basert på intervjuer med forskere på instituttene. De har i denne rapporten foreslått tiltak i forhold til effektivisering av undervisningsopplegg, holdningsendring i forhold til publisering, ansettelser, ledelse, incentiver og fordeling av KD-stipendiater/postdocs. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbruksundersøkelse blant de vitenskapelig ansatte i norsk universitets- og høgskolesektor. Undersøkelsen viser at de vitenskapelig ansatte i

2 sektoren har lange arbeidsdager, samtidig som ser de ser at tiden ikke strekker til. AFIs undersøkelse viser blant annet at vitenskapelig ansatte i heltidsstillinger ved universiteter og høgskoler i Norge i 2010 jobbet i gjennomsnitt 47,6 timer per uke. Menn uten barn jobber flest timer, mens kvinner med barn jobber færrest. Til tross for lange arbeidsdager viser undersøkelsen at mange vitenskapelig ansatte opplever at arbeidstiden ikke strekker til i forhold til arbeidsoppgavene de skal utføre. Et flertall av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de er ganske eller svært misfornøyde med sine muligheter for å få sammenhengende tid til forskning. I en undersøkelse utført våren 2009 av Forskerforbundet blant sine medlemmer ved universiteter og høyskoler, fremkommer det andre tankevekkende tall. Det har lenge vært kjent at mye av norsk forskning skjer i forskernes fritid. Undersøkelsen viser at hele 79 % av dem som svarte melder om mangel på tid til forskning og utviklingsarbeid i arbeidstiden. 75 % melder om at de bruker langt mer av fritiden til forskning enn det som er ønskelig. 64 % sier forholdene har forverret seg de siste årene. UMB hadde medarbeiderundersøkelsen «livet på jobben» i Undersøkelsen viser at ca. 30 % vitenskapelig ansatte opplever ubalanse mellom jobb/fritid, så sterkt at det går utover helsen. Dette tallet er ennå høyere blant kvinnelige førsteamanuenser og professorer. Våren 2012 har POA arrangert Mindfulnesskurs for 40 stipendiater og 40 kvinnelige forskere. Basert på diskusjoner på disse kursene tror Viggo Johansen, som har vært kursleder, at vi vil ha mye å vinne på å organisere arbeidsdagene litt annerledes. Mange av kursdeltagere hadde symptomer på stress på grunn av til dels høyt arbeidspress. Mye av dette kunne vært unngått mener han, ved å innføre noen nye rutiner f.eks. for e-post, regler for tilgjengelighet og regelmessige pauser. Forskerforbundet ba Arbeidstilsynet undersøke arbeidstiden til forskerne høsten Arbeidstilsynet kommer ikke til å føre tilsyn i 2012, men vil sende et brev og gjøre arbeidsgiverne oppmerksomme på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og regelverket rundt særlig uavhengig stilling. De vil be arbeidsgiverne vurdere tilstanden før de går videre med andre tiltak. 3. Gjennomgang av tilbakemeldinger generelt inntrykk 3.1 Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelsen «Livet på jobben» viser at ansatte trives veldig godt på enheten og at de opplever å ha meningsfylte og interessante arbeidsoppgaver. Dette stemmer godt med det inntrykket jeg har fått på instituttene. På alle de tre instituttene opplever jeg godt felleskap mellom forskere og tekn./adm. ansatte, hvor de blant annet har felles lunsjrom eller sitter ved felles bord i kantina. Det er også lagt opp til felleskap med frukt og grønt på IKBM og IØR som ikke har egen kantine. Dette ser ut til å være veldig positivt for arbeidsmiljøet. Forskere som jeg har snakket med uttrykker at de setter pris på nærheten og service til de teknisk administrativt ansatte. Dette ble spesielt fremhevet av nytilsatte forskere og stipendiater. Et par av forskerne som har vært en del ved andre institusjoner i Norge og utlandet, fremhever dette som en styrke ved UMB. På alle tre institutter håper de at omstillingsprosessen i forhold til DnU prøver å bevare det som fungerer godt på instituttene. Nærhet til administrasjon ble nevnt som en av de viktigste faktorene.

3 3.2 Tidspress for forskere Flere av dem jeg har snakket med tror at det ikke finnes en løsning for å tilrettelegge for mere forskning i arbeidstid, og at svaret ligger på individuell tilrettelegging og forskningsledelse. I forhold til mer tid til forskning ble det av førsteamanuenser og professorer, som har både forskning og undervisning, fremhevet at det er summen av alt som skaper lite rom for sammenhengende tid til forskning i arbeidstid. Det blir liten tid til faglig fordypning generelt. En forsker uttrykte at hun følte hun seilte avgårde på kunnskaper hun fikk som phd og postdoc, og at det ble liten sammenhengende tid til faglig fornying i den nåværende faste stillingen. Et par forskere uttrykte bekymring for å ende opp som utbrent. De kjente også andre som hadde møtt veggen. 3.3 Fusjonen Ut fra diskusjoner jeg har hørt mens jeg har vært instituttene, både på allmøter og rundt kaffebordet gis det inntrykk for at det som skjer i fusjonen med NVH fjernt fra livet på instituttene. Hvorfor det er nødvendig med et fakultetsnivå oppleves ikke som godt formidlet. Instituttansatte utrykker bekymring for instituttenes allerede sårbare økonomi, byråkratisering og at de skal miste administrative funksjoner på instituttet. Det var en generell oppfatning av at det i dag allerede er for mange møter. Det blir spurt hvor mange ekstra møter og flere ledd blir det det med den nye organisasjonsmodellen. I tillegg til møter på fakultetsnivå, vil det bli sannsynligvis bli seksjoner med egen møtevirksomhet, hvis instituttene blir for store eller ikke er samlokalisert. 3.4 Organisasjonskultur Flere av dem jeg snakket med rapporterte at de opplever for stor avstand mellom instituttet de jobber på og sentraladministrasjonen. Det oppleves som vi ikke alltid spiller på samme lag. Et par personer som jeg snakket med, uttrykte tydelig at lojaliteten deres var knyttet til instituttet, og ikke til UMB som helhet. 3.5 Makt Et par tok opp dette med uformell makt både på instituttet og på UMB generelt. Det ble sagt at dette ikke alltid henger sammen med «faglig tyngde» og publisering. Det ble spurt om noen blir noen tillagt større vekt på grunn av denne uformelle makten? 4. Undervisning og undervisningsadministrasjon i forhold til tid til forskning 4.1 Krysspress undervisning og forskning Flere sa de opplevde undervisning som veldig positivt både i forhold til kontakten med studenter og muligheten til å holde seg oppdatert på bredden i fagområdet. Undervisning er allikevel en av de største konkurrentene til sammenhengende tid til forskning. Det er også en del «usynlig» undervisningsadministrasjon som tar tid for den enkelte forsker. Konsentrasjon av undervisning ble nevnt som det viktigste tiltaket for å få mer tid til sammenhengende forskning av flere. Noen av de «eldre» forskerne har allerede fått justert og konsentrert undervisningen slik at den går kun i et semester. Dette oppfatter de som en veldig god løsning. Det er i hovedsak førsteamanuenser og professorer som opplever dette krysspresset mellom undervisning og forskning. Allikevel var det også post doc og forskere som hadde undervisningsansvar, og som kjente på dette. Jeg fikk også innspill på at det kan oppleves som en større belastning å undervise lavere grads kurs. Studenter på lavere grads kurs er ofte flere og mer uerfarne og kan ha behov for mer oppfølging enn høyere graderte kurs. Undervisningsopplegget på 300 kurs er også friere og kanskje mere nisjepreget sammenlignet med hva som er underviserens spesialområde. Et par forskere hadde fokus på at

4 undervisningsbelastningen må styres godt, slik at det ble oppfattet som rettferdig belastning mellom forskerne. 4.2 Tilgjengelighet for studenter Kunnskapsløftet førte til en endring i undervisningsbelastningen. De som har undervist «før og nå» føler at det tidligere var en viss avstand mellom ansatte og studenter. De oppfatter det som at studentene har en grunnleggende oppfatning av at foreleseren alltid skal være tilgjengelig. har gjort det lettere å sende henvendelser. Studentene tar mye oftere kontakt, også for ting som oppleves som unødvendig. Eks. stoff som allerede ligger i fronter etc. Et forslag som har kommet fra flere, er at det lages en felles policy for når en tar kontakt med foreleser, og lager et felles system for fagene. En forsker som jeg snakket med hadde over 300 studenter på et kurs. For å kunne håndtere så mange startet han kurset med en gjennomgang av hvor og når studentene kunne få kontakt. De har laget en egen adresse for faget, slik at flere kan svare, samt at mailene ikke havner i forskerens egen postkasse. Og med en forventning om at de blir besvart innen en uke. En annen forsker jeg snakket med hadde laget en egen facebookside for sitt fag, og tok det meste av kommunikasjonen gjennom faget på denne siden. 4.3 Eksamensgjennomføring På enkelte kurs med mange studenter oppleves det som en stor belastning å rette eksamen innen fristen på 3 uker. Spesielt hvis dette kommer samtidig som en del andre ting som eks. konferanser, komitéarbeid og søknadsfrister. Jeg forstår det som det er lagt opp til tre ulike modeller for å rette skriftlig eksamen: 1) med ekstern sensor 2) delvis med ekstern sensor eller 3) uten ekstern sensor. Alternativ 3 ble oftest brukt nå og gjorde flere forelesere mente at de brukte lenger tid på å rette oppgavene fordi de må foreta karaktersetting og rangering alene. En foreleser anslo at han brukte 1,5 ganger lengre tid pr. oppgave når han ikke hadde ekstern sensor på faget. Det brukes da mer tid på å rangere studentene, mer tid på karaktersetting og det åpner også for mer tid på å forklare studentene hvorfor de har fått en karakter. Det ble også satt spørsmålstegn ved hvordan snittene ville utvikle seg på de ulike institusjonene over tid når det ikke ble brukt ekstern sensor. Når det gjelder innlevering og forsvar av masteroppgaver, syns noen at dette til tider sklir ut. Det er relativt mange som søker om utsettelse. Det blir også en god del ekstra skjemaer og lignende ved utsettelse, og eksamen i perioder der andre ting skjer, for eksempel forskningskonferanser. 4.4 Reduksjon av antall emner Et par av forskerne tror også vi har en god del overlapp mellom kurs på instituttene. Vi kunne ha spart inn en del undervisningstimer hvis vi klarer lukke disse overlappene. Det ble spilt inn at hvis det skal være mulig å redusere antall emner og/eller undervisningstimer, må budsjettmodellen legges opp på en slik måte at det stimulerer til å redusere antall emner. Studentmassen har også over år endret seg, og snittet på søkerne har på en del av våre fag gått ned. Dette gjør at en del grunnkurs oppleves mer krevende fordi studentene har mye mer variable forkunnskaper, og det krever ekstra eller mer grunnleggende undervisning på noen fag. Det er en generell oppfatning blant de «eldre» forskerne at studentene er mindre selvstendige nå enn tidligere. 4.5 Nytilsatte forskere Et par nytilsatte forskere sa at de opplever at det tar mye tid i starten å forberede undervisning av et nytt emne samtidig som det forventes at de skal begynne å produsere publikasjoner og bygge opp et fagmiljø/en faggruppe. Dette er et krysspress som kan oppleves stressende. Nytilsatte forskere har

5 som regel heller ikke konsentrert undervisning, dette blir i noen grad mer tilrettelagt med tiden. Det kan oppleves ekstra stressende, hvis man ikke har bakgrunn fra UMB, og må lære de administrative rutinene, «kodene» og organisasjonskulturen parallelt med det andre. 4.6 Evalueringer, forbedringer og belønning Et par forskere jeg snakket med spurte hvorfor vi gjør studentevalueringer. Noen av spørsmålene var: Er spørsmålene konkrete og spisset nok slik at de kan brukes til forbedre kursene? Hva vet vi om studentenes læringsutbytte? Er det andre undervisningsformer som vi i dag ikke bruker som kan være mer effektive? De spurte også om vi vet om våre studenter får med seg det grunnleggende? Og hva sier forskning om hva som er effektiv undervisning? De syns dette kunne være viktige diskusjoner i planlegging av det nye universitetet. Noen sa at de legger mye av sjelen inn i undervisning og syns det er utrolig morsom å undervise, og gi studentene det lille ekstra. En forsker lurte på hva slags «belønning» UMB har for dette, og om dagens undervisningspriser fanger opp de som får best score på evalueringer? 4.7 Praktisk gjennomføring av undervisning Et par forskere fortalte at det av og til var frustrerende å undervise i rom som ikke har de hjelpemidlene som de foretrekker. Hvis en f.eks. bruker mye tavle, oppleves det som vanskelig å ha en liten tavle midt i rommet. På IKBM foregår det undervisning til kl om kvelden fordi kapasiteten på undervisningssaler er sprengt. Dette behovet vil ikke reduseres i årene som kommer. Det er på grunn av et teknisk personale med fleksibel og positiv innstilling at dette er mulig å få til. Ulike satser på f.eks. reisestipend til masterstudenter kan skape skjevheter internt på UMB. En forsker lurer på om det er mulig å se på felles policy for dette, og andre ting som studentene sammenligner mellom instituttene. 5. Forskning og forskningsadministrasjon 5.1 Arbeidstid Mange forskere opplever å ha dårlig samvittighet for at de har for liten tid til forskning. Flere - forskere jeg snakket med ble sittende mye på kveldstid og i helger. Noen forskere sier de jobber 60 timers uker for å få det til å gå rundt med egen gruppe med stipendiater, masterstudenter, egen forskning, søknadsprosesser og undervisning. Dette er vanskelig å kombinere familieliv. Et par av forskerne sier at det er krevende å bygge seg opp som ny forsker ved UMB. Det tar tid å bygge opp en gruppe og få på plass doktorstipendiater. Økonomi er en viktig faktor for å få dette til å gå i riktig retning. På noen fagområder skifter fokuset i Forskningsrådet så pass mye at det gjør de vanskelig å ha en forutsigbar produksjon og økonomi. 5.2 Publikasjonspoeng Fokuset på forskningspoeng oppfattes av noen som positivt fordi det signaliserer at forskning er viktig. Allikevel er det for noen problematisk at samarbeid fører til mindre uttelling i publikasjonspoeng, og at det er uklart hvorfor noen tidsskrifter anses som klasse 2 i sammenligning med andre. Slik jeg skjønner det, foregår det en god del lobbing for å få tidsskrifter opp på dette nivået. Det ble også sagt at det ble oppfattet som rart at stipendiater skal produsere et

6 publikasjonspoeng pr år siden det som regel ikke er før på slutten av stipendiatperioden at de begynner å publisere. 5.3 Tid og rom til forskning Et par av de forskerne jeg snakket med sa det var vanskelig å prioritere forskning med alt det andre som krever plass. «Forskningen sender deg aldri en mail» var den en forsker som sa. De som forsker mye kommer gjerne inn i en god sirkel. Innboksen fylles opp med invitasjoner til å delta på blant annet prosjekter, konferanser og i nettverk. De som ikke er med der kan kanskje ubevisst prioritere oppmerksomheten på andre ting som for eksempel undervisning. Et godt tiltak som ble spilt inn fra et par forskere, var at det må finnes midler til å dra på forskningskonferanser. Det gir både fokus på forskning og kontakter. En idé som kom opp i diskusjonene på IØR var å etablere «blå» timer/uker/måneder som er signal til omgivelsene om at man driver med kreative skriveprosesser. Flere forskere har gitt tilbakemelding på at det bør være åpning for individuelle løsninger på hvor den kreative prosessen skal foregå eks. på kontoret, hytta, hjemme. Det ble stilt spørsmål om det var mulig å lage en skrivestue på Campus. Er det mulig å finne gode «skrivestuer» i utlandet, for konsentrert skrivetid, kanskje sammen med samarbeidspartnerne? Kan vi samarbeide med andre universiteter for å få til en slik løsning? Dette bør i så fall kvalitetssikres på forhånd, med hensyn på grupperom og nettilgang etc. 5.4 Administrativ hjelp til forskerne Flere forskere uttrykker et ønske om mer faglig og administrativ hjelp i hverdagen. På IØR fikk jeg vite at de på et institutt på UIO har brukt masterstudenter i 20 % stilling til å serve en gruppe med forskere på enkle forskningsoppgaver (eks. statistikk) eller administrative oppgaver. Dette har gitt studentene trening på forskning, og forskerne dyrebar avlastning. Det ble sagt tydelig av flere at det må sees på ulike muligheter for å kunne hjelpe faste forskerne når fordeling av administrative oppgaver skal vurderes for det nye universitetet. Det ble nevnt små jobber som bestilling av reiser, kopiering, arrangering av feltkurs etc. 5.5 Forskningsadministrasjon Administrasjon av stipendiater og masterstudenter ble nevnt av flere som tidkrevende. Forskerne opplever at det er mange skjema å forholde seg til. De ber om at det med OPAD 2014 gjøres en gjennomgang av hva vi trenger og om det går an å strømlinje dette ytterligere. For de masteroppgavene det ikke blir en publikasjon av, blir dette ren forskningsadministrasjon for forskeren. De opplever det som positivt at mastergradspublisering belønnes. Med bedre planlegging tror flere at det kan det bli ennå flere publikasjoner av masteroppgavene. En forsker sa han hadde brukt en del tid på at masteroppgavene skal ligne en reel publikasjon både med språk og form, slik at de lett kan publiseres etterpå. Det var også ulikheter mellom instituttene angående hvor mye en veileder blir medforfatter på publikasjoner hos sine stipendiater. På IØR var det vanlig at veileder var medforfatter på alt fra alt fra 0-3 publikasjoner. Med liten uttelling for veilederen som det er i noen tilfeller, blir doktorandveiledning også ren forskningsadministrasjon, og ikke forskningsproduksjon.

7 5.6 Nettverksbygging En forsker sier at nettverksbygging bør stimuleres «nedenfra» med penger. Nettverk og samarbeid er avhengig av personlig kjemi og bør ikke styres «ovenfra». Det er også noen grunnleggende forskjeller på utgangspunktet som forskerne fra «gamle NLH» kan ha, som kanskje gjør at samarbeid ikke er naturlig. Forskeren beskrev dette med at noen har nytteperspektivet i sin forskning (dvs. økonomi i litt bredere forstand) mens andre er «nysgjerrighetsdrevne». Ulike perspektiver gjør det kanskje vanskeligere å samarbeide. 5.7 EU og NFR Det var veldig ulike holdninger til å søke midler fra EU. Basert på det jeg fikk høre kan det høres ut som det kan eksistere en del myter rundt hva det er og ikke er. De som har erfaring med EU har sagt at det tar en mye tid å skrive gode søknader. Det er lettere når en blir invitert med prosjekter og ikke er prosjekteier. Det oppleves å være korte svarfrister, noe som kan være stressende hvis det er mye annet som foregår. Det blir en travel periode fra prosjektfordeling, til ansatte bør være i gang med å jobbe med problemstillingene. Fire til seks måneder som det tar å lyse ut en stipendiat kan da være lang tid. Flere sier de bruker mye tid på søknadsskriving. Bare noen av søknadene går igjennom, og denne tidsbruken kan ikke alltid forsvares i forhold til det de får ut av det. Med forskningsprosjekter både fra NFR og EU oppleves det at det følger med mye administrasjon og rapportering. Et par forskere ga uttrykk for at de håper at en kan prøve å strømlinjeforme arbeidet med dette ytterligere. På IØR hadde de jobbet mye med å få Agresso til å fungere godt på EU prosjekter. Prosjektet ble delt opp i administrasjon, forskning og «det andre». Tilpassingen er fortsatt ikke helt «på skinner», men den fungerer relativt greit. Et forslag var også om det var mulig å ha en server hvor en kan dumpe prosjektene fra Agresso, slik at det kan bli lettere å søke etc. 5.8 Innstillingsutvalg De som sitter i innstillingsutvalg har gitt tilbakemelding på at denne jobben er mer omfattende nå enn tidligere. PÅ IØR, som er et relativt lite institutt, brukes det relativt mye tid for de 4 fagpersonene som sitter i innstillingsutvalget. Generelt er det flere utenlandske søkere. Dette medfører mer omfattende saksbehandling. Mer spesifikt brukes det mer tid på stipendiater nå enn tidligere. Ofte er det flere søkere og fra ulike nasjonaliteter. Det er vanskelig å vite hvordan en skal sile kandidatene når en ikke har en faglig komite som gjør denne jobben. Skype brukes ofte til å intervjue søkerne og det syns å fungere godt. Det kom forslag om både en slags faglig komite for stipendiater eller kanskje to innstillingsutvalg, en for stipendiatene og en for de andre? Det etterspørres et bedre system for kvalitetssikring av søkerne (vitnemål etc). 5.9 Infrastruktur Et par av forskerne og teknikerne sa de brukte ekstra tid på grunn av defekt utstyr. Noe må repareres og det er ikke alltid lett å finne ut av hvem som kan gjøre dette. Det kan også være rot i utstyr. Da tar det tid å finne saker og ting, eller de må rydde opp etter andre.

8 6 Drift/IT 6.1 Fysiske arbeidsforhold Fysiske arbeidsforhold er en del av det som kan gi manglende tilfredstillelse i jobben. På både INA og IKBM, som har relativt nye bygg oppleves det som problematisk at selv flere år etter at byggene er ferdig sliter de fortsatt med temperaturforskjeller, ventilasjonssystem, avtrekk og solskjerming. Temperaturforskjellene kan være til dels store. Det kan være 14 grader i første etasje på lab på BTB og samtidig være 28 grader i 3. etasje på en ekstrem dag. De håper at UMB sentralt er bevisst på dette i det store nybygget. Det blir viktig å kvalitetssikre dette for temperaturforskjeller, ventilasjonssystem, avtrekk og solskjerming. Dette vil bli kostbart for det nye universitetet og ta ressurser fra «felleskassen». Toaletter både på Tårnbygningen og på Sørhellinga er et problem. Toalettene i 4. etasje på «Tårn» er i dårlig forfatning. På Sørhellinga sliter de med vakuumtoaletter som ikke virker, og som lager lukt i helgene når ventilasjonssystemet settes ned. Dette er noe som både ansatte og studenter klager på. Et par sa at de ikke helt hvor de skal henvende seg hvis noe ikke fungerer. Eks. ved ødelagte lysrør på kontoret eller lignende. 6.2 Kommunikasjon Et par forskere har gitt tilbakemelding på at i forbindelse med planlegging av nye lokaler, forskningsinfrastruktur eller lignende er det ønskelig at forskerne kan medvirke på et tidligere tidspunkt. Et par kom også inn på dette med intern kommunikasjon fra driftspersonale. Driftspersonale kommer noen ganger inn på laboratorier eller kontor for å jobbe, men uten å formidle hvorfor de er der. Det har også hendt at det er bestilt reparasjon av noe, uten at de får tilbakemelding på at jobben er gjort. De sitter derfor og venter unødig på å få å jobbe videre med forsøk eller lignende. 6.3 IT-støtte Det å ha nær IT-støtte oppleves som veldig positivt og at serviceinnstillingen her er svært viktig for brukerne. Noen utrykker behov for å kunne ha online IT støtte ved behov. 7 Sentraladministrasjonen 7.1 Målsetting På overordnet nivå har noen stilt spørsmål ved om sentraladministrasjonen er til for forskerne. Den kan av og til virke fjern fra forskningshverdagen, og det som kommer derifra er ikke alltid i takt med behovet på instituttet. Det er ønskelig gjennom OPAD kan skape kortere vei mellom SA og instituttene, og at vi kan forstå hverandres «språk». De har mye positivt å si om noen av de menneskene de kjenner i Cirkus, men det er avstand mellom de ulike perspektivene de har vært opptatt av. Det ble spurt om SA er mest fokusert på å tilfredsstille KD og tilsynsorganer uten å stille kritiske spørsmål? De føler også at noen rutiner blir til fordi en forsker har blitt mistenkt for juks (da ble det innført lagring av primærdata for alle) eller etter en sak med uryddig innkjøp så oppleves innkjøpsrutinene mer tungvinte og mer omfattende. De spør om SA oftere kan spørre seg selv hvorfor det skal innføre ny rutine, og hvorfor denne er hensiktsmessig.

9 7.2 Oversikt over tjenester i SA Noen forskere syns det kan være vanskelig å finne frem i sentraladministrasjonen. Det er vanskelig å finne frem på intranettet og hvem som jobber med hva. De må ofte forstyrre folk i sin egen administrasjon for finne ut hvem de skal ringe i SA. Et par forskere sa det skaper frustrasjon ute når forskerne ikke får tak i dem de søker i SA. Det ble foreslått en egen webside med de mest aktuelle tjenestene som forskerne og de administrative trenger i Cirkus, med navn og telefonnummer på de som det gjelder. Gjerne med en backup person hvis det er mulig? Det etterspørres at det er dobbelkompetanse på funksjoner som er viktig for instituttene, så man ikke er så avhengig av at en person er på jobb. Og at dette også gjøres bedre kjent for sentralbordet. En person opplever at de er veldig hyggelige på sentralbordet, men at de også der sliter litt med å finne frem i SA. 7.3 Feedback og evaluering av tjenester i SA Et par av forskerne jeg har snakket med etterspør en mulighet for å evaluere de tjenestene de får sentralt. Forskere blir selv målt både på undervisning og forskning, og ønsker en mulighet til å gi konstruktiv feedback også motsatt vei. Dette vil på sikt kunne gi økt fokus på servicefunksjonen i SA og mer brukervennlige administrative verktøy tror de. De ble også ytret ønske om at SA måtte bruke litt mer tid til å selge det vi driver på med til instituttene. De etterspør også om det er mulig å kunne stille spørsmål eller sende inn forslag på endringer på administrative verktøy direkte. De oppfatter det som det er for få feedbackmuligheter mellom brukerne, og de som er ansvarlig for rutiner og systemer. Det gjøres en god del evalueringer, det ble etterspurt om det var mulig å kommunisere bedre hva disse brukes til. Det ble også lurt på om SA kan variere på hvem som blir valgt ut til ulike arbeidsgrupper. Det er et inntrykk at det er de samme personene som får forespørsel om å bli med. Det ble spurt rundt hvordan disse personene velges ut i dag? 7.4 Utvikling av rutiner og administrative verktøy En forsker beskrev at de administrative verktøyene og rutinene fungerer greit for «normalen», men at det blir vanskelig når en kommer til unntakene. Eksempler på unntak var utenlandske studenter/ansatte, komplekse reiser, studenter fra flere institutter eller universiteter. Det ble uttrykt behov for alternativer i slike tilfeller. Det er viktig at det fungerer like god for de som er internasjonale som for oss opprinnelige norske, å bruke de ulike verktøyene. Når det gjelder administrative verktøy ble det gitt innspill på at det ikke bør loves mer enn det som de faktisk kan brukes til. Eksempelvis ble det innkalt til et stort nasjonalt møte vedrørende Christin, men en bruker sier at han føler at potensialet som ble lovt ikke holder mål. Et par av dem jeg snakket med etterspurte flere «bottom-up» prosesser ved innføring av elektroniske verktøy/rutiner. Er det mulig å avsette mer penger på administrative verktøy for å brukerorientere disse over tid? Det kom et forslag fra en ansatt på om det kan være mulig å ha en testleder ved innføring av nye rutiner og verktøy. Denne testlederen kunne blant annet sjekke implementering, språkbruk (bruk av «stammespråk») og om en har nådd effektmålene for prosjektet. Kan det kanskje også kommuniseres bedre hva som er fordelene med de ulike verktøyene? Inntrykket fra instituttene er at hvis det blir for vanskelig, så blir rutinen/verktøyet ignorert, eller det blir spesialordninger hvor f.eks. en person gjør hele jobben for instituttet (eks. Ephorte). Ved innføring av adm. verktøy ble det etterlyst brukerrettet opplæring, klargjøring av hvem som skal bruke de og mulighetsrommet for

10 å gjøre endringer som blir tilpasset brukerne i ettertid. Opplæringen bør helst være i perioder hvor forskerne har mulighet til å være med på kurset. På grunn av stress i hverdagen ble administrative rutinene ignorert, men gjennomført ofte etter flere purringer. Dette ble av en forsker beskrevet som nødvendig for å «overleve». 7.5 Pålogging på administrative verktøy Både administrativt ansatte og forskere synes de har for mange systemer de skal logge seg på. Det er også vanskelig å finne verktøyene. Noen verktøy ligger på åpningsbildet i windows og andre må de finne på intranettet. Det ble spurt om det er mulig å skreddersy «singel-sign-on» for både administrativt ansatte og forskere. Et par av dem jeg har snakket med har også sagt at de syns det er vanskelig å følge med på når det har skjedd endringer i en rutine eller måten å bruke et adm. verktøy på. De lurer på hvordan dette kan kommuniseres på en god måte. 7.6 Elektronisk kommunikasjon Det oppleves generelt vanskelig å finne saker på intranettet. Søkemotoren finner for eksempelvis ikke artikler fra personalhåndbok. Og det ser også ut som denne søkemotoren ikke klarer å søke i pdf format på våre intranettsider (eks. møtereferater). Gamle saker er ikke slettet og det kan skape forvirring om hva som gjelder akkurat nå. Det har ført til en del hjemmesnekrede tilpasninger på instituttene for å prøve å rette på dette. Et innspill til OPAD prosjektet er å analysere kommunikasjonsarkitekturen på UMB. Innhold og sted av den informasjonen vi skal ha internt. Hvordan kommunisere på et språk som vi alle forstår? Noen ganger sendes det ut mail eller intranettinformasjon som er litt for mye «stammespråk», hvordan kan vi unngå dette? 7.7. Mottak av gjesteforskere og husvære Enkeltforskere føler de bruker unødvendig mye tid på administrative og praktiske ting knyttet til opphold for gjesteforskere, for kortere eller lengre tid ved UMB. Blant annet ble det oppfattet som vanskelig å finne tilfredsstillende bolig. Noen av spørsmålene som kom opp var: Hva kan UMB tilby av hjelp på dette området og hvor kan man finne informasjon om dette? Hva har vi av avtaler med SiÅs i forhold til bolig? Andre universiteter har internasjonalt kontor, er dette noe for UMB? 7.8 Rekruttering og ledelse En forsker tok opp spørsmål knyttet til rekruttering. Hvordan skal vi klare å rekruttere de som er gode på å undervise bredt og forske smalt, samtidig som de er gode på å samarbeide? Det ble spurt om vi i dag ser oss blinde på fagartikler? Andre har hatt innspill på at vi ikke må ha hastverk ved ansettelse av faste vitenskapelig ansatte, og at vi må bruke den tiden som er nødvendig for å ansette faglig dyktige og vitenskapelig produktive forskere. Kan det brukes lete og finnekomiteer eller profesjonelle headhuntere for å få inn de beste søkerne? I arbeidet med rekruttering av stipendiater, hvordan kan man klare å legge opp en rekrutteringsprosess som finner den søkeren som har størst potensiale/dedikasjon for å bli forsker? Er det andre ting vi bør ha fokus på ved siden av karakterer?

11 Når det skal rekrutteres ledere ble det poengtert fra et par av forskerne at det erfaringsvis fungerer best med de som har en ydmyk og respektfull lederstil kombinert med at de er glad i de menneskene de skal lede. Det ble i forbindelse med rekruttering av ledere spurt om de følges godt nok opp, og om UMB tar tak i kjent dårlig ledelse på en god måte? Ved rekruttering av administrativt personale ble det fremholdt at en bør legge vekt på at disse personene kan gjøre et bredt spekter av oppgaver. Det er også viktig med serviceinnstilling og imøtekommenhet for denne kategorien. 7.9 Opplæring Det ble ytret ønske om mere opplæring på windows programmer eksempelvis store dokumenter og avansert excel. Stipendiatene etterspør muligheten for å kunne bestille ulike emner til sine samlinger på instituttet. Eksempler som ble nevnt var presentasjonsteknikk, avansert word og vitenskapelig engelsk Permisjonsregler Det høres ut som det er ulik praksis i bruk av permisjonsregler. Noen må søke, andre ikke. Det er også ulik tolkning av regelverket i forhold til for eksempel skolefri. Det er heller ikke lik praksis på de ulike universitetene Agresso Passord oppleves å endres ofte i Agresso, og det kan være vanskelig å huske passordet fra gang til gang. Det ble etterspurt om det var mulig å legge inn en link til en automatisk passordgenerator som kan sende nytt passord på mail hvis man har glemt det nye? Kan Agresso gjøres med færre ledd? Et par stykker sa at det var mange som skulle inn i arbeidsflyten, og at dette skaper frustrasjoner og tar en del tid. De som skriver reiseregninger relativt ofte syns det går greit, fordi de har rutinen inne. Men flere forskere sier også at reiseregninger skaper frustrasjoner. For noen har det blitt sånn at for kortere reiser på bare noen hundre kroner tar de seg ikke tid til å gjøre opp regningen. Det tar for lang tid i en hektisk hverdag. Noen beskrev at de kviet seg også for å starte med reiseregningene, og at de blir liggende der som en dårlig samvittighet og fører til energilekkasje og demotivasjon. En forsker uttrykte at han syns det var rart at det skulle oppleves så tungvint å få tilbake penger som han faktisk hadde lånt til UMB for å dekke reisen sin. Når det er en stund siden de har gjort det, har de glemt hvordan det gjøres, og når det oppstår usikkerhet, må de hente folk fra administrasjonen for å få hjelp. Noen steder gjør de administrative jobben for forskeren for å avlaste. På komplekse reiser i utlandet gjennom flere land og på flere prosjekter kan innlegging oppleves tungvint og skape frustrasjon. Det fører til at noen fremdeles gjør dette på den «gamle» måten med papirskjema mens så tar administrativt ansatte på instituttet legger inn. Det ble ytret ønske om en kort brukerorientert opplæring på tidspunkter som passer forskerne eks. juni eller desember Ephorte Dette skulle egentlig være et saksbehandlerverktøy som alle skulle bruke. De jeg har snakket med har sagt at systemet oppleves som veldig tungvint og vanskelig for de som ikke bruker det ofte.

12 Instituttene har bare noen få superbrukere, som legger inn alt for hele instituttet. De tror at vi går glipp av mye arkivverdig materiale på prosjekter og Andre verktøy Fronter INA bruker Fronter til innkalling til FU, UU og styremøtet. Da slipper de å kopiere og sende ut papirer. Et par forskere sier at de opplever at Fronter har blitt mer tungvint og mindre brukervennlig det siste året. Jobb Norge INA bruker Jobb Norge direkte i komitearbeid. De som sitter i komiteen får direkte tilgang til saken. De sparer utrolig mye tid og papir på å slippe å kopiere opp saken. Maler Brevmaler må i dag hentes ned via maler på intranettet og lagres på hjemmeområdet før de tas i bruk. Dette oppleves som tungvint. Er det mulig å få brevmaler direkte inn word og powerpoint? Studieavdelingen har laget et utkast til en brevmal i word, er det mulig at den kan bli tilgjengelig for alle?

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.)

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Utarbeidet av ledere, tillitsvalgte og verneombud på Radisson Blu Hotel Norge, forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer