VALGPROGRAM Bodø SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV"

Transkript

1 VALGPROGRAM Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no

2 Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11 Kollektivtransport 12 Ja til Salten 13 TRYGG OPPVEKST OG GODE LÆRINGSMILJØ 14 Barnehage 14 Skole 16 Skolefritidsordning (SFO) og fritid 18 Barnevern 19 Universitets- og studentbyen 20 HELSE OG VERDIGHET FOR ALLE 21 Eldreomsorg 22 Sosialpolitikk 24 Ruspolitikk 25

3 Skjenkepolitikk 27 RETTFERDIG BOLIGPOLITIKK 28 FREMTIDSRETTET NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV 31 Inkluderende og likestilt arbeidsliv 34 Rikt og mangfoldig kulturliv 37 EN BY I BEVEGELSE 40 Friluftsliv 40 Idrett 41 EN INKLUDERENDE KOMMUNE 43

4 Varmt samfunn - kaldere klode Klimaet endrer seg som følge av menneskelig aktivitet. Dersom farlig temperaturstigning skal avverges, er det nødvendig med en storstilt og politisk styrt omstilling fra fossilbasert til fornybar energi. Klimautslippene i den rike verden må reduseres med mer enn 5 % pr år. Som et rikt og oljeproduserende land, har Norge et stort ansvar for den faren som nå truer. Kommunene står for en stor del av norske utslipp, og klimaomstilling må fra nå av være et avgjørende hensyn i all politikk og planlegging. Bodø SV mener at alle kommunens planer må ha forpliktende klimabudsjett med bindende mål for kutt i klimautslipp i kommunen fra og med Rønvikjordene må tas vare på til produksjon av mat til dagens og kommende generasjoner. SV vil at gården skal være et sted som byens innbyggere kan bruke aktivt. SV vil blant annet ha Newton-senter her, med plan om utvidelse til Vitensenter. Vi vil legge til rette for egendyrking av mat, bruk av byens kompost som gjødsel og aktivt beitebruk i marka for å øke kunnskap om trygg, lokalprodusert mat for alle. Naturmangfoldet 4

5 skal ivaretas av hensyn til artenes egenverdi, men også fordi nærheten til naturen her er verdifullt for mange i byen vår. Offentlig kollektivtransport og grønn byutvikling er avgjørende for en sunn og miljøvennlig utbygging av Bodø. Befolkningen øker med stor hastighet samtidig med at privatbilbruken må reduseres. Dette må legges inn som en forutsetning i alle kommunale planer. SVs byutviklingsstrategi handler derfor om å nå dagliglivets gjøremål i løpet av 10 minutter gange; barnehage, skole, eldreboliger og påstigning til kollektivtrafikk. 10-minuttersbyen er helsebringende fordi den inviterer til bevegelse. En grønn by med gode kollektivløsninger og godt utbygd gang- og sykkelveinett gir effektiv og miljøvennlig transport for byens innbyggere. SV er et feministisk parti. Kampen for en rettferdig kommune, som er like trygg og tilpasset for kvinner og jenter som for menn og gutter, er en av Bodø SVs viktigste saker i perioden Retten til heltidsstillinger i den kommunale organisasjonen må finne sin løsning i samarbeid med fagorganisasjonene. Likestilling er en selvfølge. SV vil arbeide for at seksuell trakassering og forskjellsbehandling på grunn av kjønn skal tas på alvor og stoppes. En god barndom varer hele livet. Alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. Tiltak som forebygger og bekjemper barnefattigdom står derfor høyt på prioriteringslisten. SV vil styrke skoledagen med flere lærere og øke bemanningsnormen i barnehagene. SV vil jobbe for at kommunen utvikler tjenestetilbudet til innbyggerne basert på tillit til de ansatte og involvering av 5

6 råd og organisasjoner til brukerne. Vi ønsker ikke at private investorer henter ut store beløp i form av utbytte fra helse-, omsorgs- og barnehagesektoren. Disse pengene vil SV at kommunen skal bruke på økt tjenestetilbud for innbyggerne. SV vil at Bodø skal være en inkluderende og raus kommune, hvor alle innflyttere tas godt imot. Ulike innvandrergrupper skal oppleve at deres kulturelle egenart respekteres og at det blir tilrettelagt for at alle grupper skal delta i fellesskapet. Internasjonal solidaritet skal ha høy prioritet. Vi må gjøre andre valg! Klima- og miljøutfordringene krever sterke SV-stemmer som fremmer utvikling av lokale kretsløp. I SV tar vi vare på felleskapet og god, lokal offentlig velferd der folk bor. Vi sier NEI til konkurranseutsetting! Vi sier Ja til FRIHET SAMMEN. Vi velger Ja til Salten: et regionalt samarbeid for byen og distriktenes fellesskap! Stem SV! 6

7 Ja til styrka lokaldemokrati og regionalt samarbeid SV er opptatt av demokrati, deltagelse, tillit og fellesskap. Åpenhet i de demokratiske prosessene er en forutsetning for at folkestyret i kommunen skal fungere. Vi trenger mange møtesteder hvor hverdagens politikk kan debatteres. Bodø SV ønsker å formalisere møter med frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner for å få jevnlige tilbakemeldinger om aktiviteter og behov i kommunen. Bydelsutvalgene i distriktene har mye lokal kunnskap og er et viktige for sine områder. Ordningen må videreføres og videreutvikles i perioden. Vi vil også bruke våre stemmer til å organisere samfunnet slik at avstanden mellom politikere og folket i Salten ikke øker. Kommunesammenslåing skal være frivillig! Bodø har over innbyggere og er en kommune i vekst. Hvis Bodø blir enda større gjennom kommunesammenslåing, er det stor fare for at innbyggernes innflytelse over politikken svekkes enda mer; det blir lengre fra folk til makten. Den blåblå 7

8 regjeringen vil tvinge kommuner til å slå seg sammen. Et større angrep på det lokale folkestyret er knapt mulig å gjennomføre. SV vil samarbeide med omegnskommunene uten å erobre dem. Bodø gjør seg best som sterk by i solidarisk allianse med resten av regionen, fylket og landsdelen, uavhengig av kommunestruktur. Derfor sier vi Ja til Salten og Ja til Nord- Norge! Bodø SV vil: At saksbehandlig i kommunen skal skje med størst mulig grad av åpenhet. Formalisere jevnlige møter med organisasjoner og interesseforeninger Opprettholde og videreutvikle bydelsutvalgene Opprettholde og styrke et regionalt folkevalgt nivå som Bodø er en del av, og øke samarbeidet i Salten, uavhengig av kommunesammenslåing Inngå forpliktende samarbeid med omegnskommunene om arealplanlegging, næringsutvikling og transport. 8

9 Grønn byutvikling Klimasituasjonen krever miljøvennlig byutvikling som legger til rette for redusert transportbehov ved at skoler, barnehager og næringsbygg bygges der folk bor. Samtidig må det etablereres trygge gang- og sykkeltraseer, køfri framkommelighet for buss og gode kollektive løsninger. Vi må ha en byutvikling som bygger tett langs kollektivaksene, men som samtidig ivaretar behov for grønne areal og møteplasser for rekreasjon og sosial aktivitet. Byen må fortettes ved at areal som allerede er bebygd, men dårlig utnyttet, bygges ut og utnyttes bedre, samtidig som det settes av plass til grøntarealer. Kommunen må ta hovedansvaret for god areal- og samfunnsplanlegging. Barn og unge skal kunne ferdes trygt på vei til skole og fritidsaktiviteter. Kommunen må hindre nedbygging av parker, grøntområder, dyrket mark, lekearealer og barnetråkk. Bodø er en vakker by og har tilgang til både strender, fjord og fjell. Slik fantastisk natur gir byens innbyg- 9

10 gere viktige rekreasjonsmuligheter og naturopplevelser. Vi ønsker å ivareta disse verdiene i byplanleggingen. Det betyr at kommunen må stå imot privatisering av strandsonen og press på markagrensen. Bodø SV vil: Ha en demokratisk byutvikling, der byens innbyggere blir hørt og kan påvirke planlegging i alle faser av utbyggingsprosjekter. Lokale dyrevern- og naturorganisasjoner inviteres til samarbeidsmøter for å gi innspill til arbeid for både dyrenes, naturens og byens velferd. Verne matjord og strandsone. Ved prosjekter der matjord blir tatt vekk, skal det iverksettes tiltak for å rydde ny matjord. At alle barn i kommunen trygt kan gå eller sykle til skolen og at barn og unges velferd skal stå sentralt i all byutvikling. At Bodø kommune skal bli en langsiktig, offentlig arealforvalter som planlegger helhetlig og etter føre varprinsippet. All planlegging og bygging i bykjernen skal være i samsvar med vedtatt grønnplan. Evaluere Bodø Eiendomsselskap KF i løpet av perioden og vurdere om målene med selskapet nås gjennom organiseringen. Tillate høyere hus der overordnede planer tilsier at kvaliteter som kollektivpunkt, værforhold, bokvalitet og sikt er ivaretatt. Legge til rette for etablering av byhager og parsellhager. Tilrettelegge for å bygge snarveier til holdeplasser og knutepunkt. At gående og syklende skilles i størst mulig grad. Vi vil prioritere sykkelveier, både i sentrum og ellers 10

11 i kommunen. Sykkelveier skal alltid inkluderes i trafikk- og veiplanlegging. Vi vil etablere en kommunal bysykkelordning. Etablere miljøgate i Kjerringøy sentrum samtidig som området blir tilrettelagt for ulike aktiviteter for barn og voksne, med eksempelvis sjakk og flere lekeapparat At kommunen skal ha universell tilgjengelighet. Opprettholde og styrke Saltens gode posisjon når det gjelder kildesortering. Matavfall skal komposteres og at det innføres tiltak som gjør at kompost gjenbrukes som gjødsling i kommunen. Legge til rette for energisparing og passiv-hus. Vi ønsker gratis ENØK-rådgivning. Bodø kommune må ha kompetanse på tiltak for byfornying og energisparing i eldre bygg. Det må stilles krav til utbyggere om at nye prosjekter blir tilrettelagt for miljøvennlige energiløsninger.. Arbeide for at alle kommunens innbyggere får rent og sikkert drikkevann. Arbeide for at alle kommunale avløp som i dag ikke har godkjent rensing får renseanlegg i neste 4-årsperiode. At det gjennom revidering av kommuneplanen registreres lokaliteter som egner seg for bygging av vindmøller, mikrokraftverk, tidevannskraftverk og andre miljøvennlig energikilder. TVERLANDET Bodø SV vil at Tverlandet skal bli et område hvor det i de nærmeste årene satses tungt på grønn byutvikling. Med ny bru over Hopen og nye og forbedrede veier til Fauske og Saltstraumen framstår Tverlandet som et viktig knu- 11

12 tepunkt i kommunen. Realisering av togstoppet på Løding forsterker dette. Alt ligger til rette for å bygge en moderne, grønn bydel på Tverlandet, i tråd med SVs visjon om 10-minuttersbyer. Bodø SV vil: At Tverlandet skal være en grønn bydel, bl.a. med god tilgang på gang- og sykkelveier, turstier og miljøvennlige omgivelser. Tilgang til kollektivreiser, barnehage, skole og eldreboliger skal planlegges innenfor 10-minutters avstand. At det planlegges nytt sykehjem og flere omsorgsboliger på Tverlandet. At skolen på Tverlandet bygges ut i takt med forventet befolkningsøkning, i kommunal regi og eie. At det skal vurderes bygging av videregående skole i bydelen. Støtte etablering av vinmonopol og apotek på Tverlandet. At Tverlandet kommunedelsutvalg skal bestå. At all matjord på Tverlandet skal opprettholdes til matproduksjon. KOLLEKTIVTRANSPORT SV støtter alle tiltak som reduserer reiseaktiviteten i hverdagen: Gode bredbåndsløsninger, kontorfellesskap i bygdene og digitale møterom er vårt mål, i nærområdet til barnehage, skole og omsorgssenter. Vi må legge til rette for trygge sykkelveier og reise mer kollektivt. Bodø SV vil: Arbeide for å komme med i den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk. 12

13 Opprette veiprising for å redusere bruk av privatbil. Oppmuntre til økt kompiskjøring og sykling for å bedre parkeringssituasjonen i sentrum. Arbeide for økt bussfrekvens. Forskuttere høyere frekvens på Agendatoget under arbeidet med Veipakke Bodø. Gjennomføre forsøk med samordning av ulike transportmidler i distriktene. JA TIL SALTEN I Salten vil vi fortsatt satse på Saltenpendelen med flere krysningsspor og holdeplasser. Utenfor jernbanenettet må vi ha flere kollektivtilbud med små og store miljøbusser tilpasset de reisendes behov. Hurtigbåter og ferger må frakte folk og gods der det er nødvendig. SV-lagene i Salten vil jobbe for Skutvikferga, Fjordveien, Kystveiens forlengelse og forlengelse av Nord-Norge-banen. 13

14 Trygg oppvekst og gode læringsmiljø Barn og unge er 20 % av befolkningen, men 100 % av framtiden. SV vil satse på barnehage og skole. SV vil forebygge og bekjempe barnefattigdom. Fattige foreldre har fattige barn som har behov for ulike økonomiske hjelpetiltak. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og kan føre til isolasjon og utstøting. SV vil at fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende for alle, uavhengig av foreldreøkonomien. BARNEHAGE Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den storstilte barnehageutbyggingen de siste årene har sikret alle barn rett til barnehageplass. Fremover er det viktig å fortsette styrkingen av barnehagenes pedagogiske innhold. SV ønsker en styrking av det pedagogiske personellet, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere samt kjøkken- og kontorstillinger som avlaster pedagogene, slik at de får brukt mest 14

15 mulig tid sammen med barna. Barnehagen skal være en viktig arena for utjevning av kunnskapsforskjeller, sikre integrering samt språklig og kulturelt mangfold. Barnehagen er et sted for lek, utvikling og forberedelse til skolegangen. Nærbarnehager med samme opptakskrets som nærskolen legger til rette for bedre og mer helhetlig samarbeid mellom barnehagene og skolene. Bodø trenger flere kommunale barnehager og færre profitt-barnehager. SV sitt mål er at alle barnehager skal drives av kommunen og at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til profitt. Bodø SV vil: At alle barn skal ha rett til barnehageplass i sitt eget nærmiljø, nær sin kommende skole. At det innføres to barnehageopptak i året. Øke antall voksne per barn i alle barnehager, og jobbe for at 50 % av de ansatte er utdannede pedagoger. Vi vil også styrke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. Øke den kommunale andelen barnehager. Øke rammene for bruk av tospråklige barne- og ungdomsarbeidere/assistenter. Styrke tilbudet til barn med spesielle behov. Fortsatt ha åpen barnehage på familiesentrene i hver bydel som et gratis tilbud for barn i følge med voksen. Innføre gratis barnehage/minimal betaling for lavinntektsfamilier 15

16 SKOLE SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og uendelige muligheter. Det er viktig at alle unger opplever mestring. Vi trenger en skole med nok ressurser, lærere og kunnskap, fremfor konkurranse og kutt. Skolen er den viktigste fellesarenaen i mange nærmiljøer. Veldrevne, trygge, åpne, inkluderende skoler står derfor sentralt i arbeidet med å skape gode nærmiljøer i Bodø. Gjennom økt lærertetthet, spesialundervisning, frukt og grønt og et varmt måltid sikrer vi en god skoledag. SV vil arbeide for at vi på sikt får en heldagsskole der leksehjelp, varm mat og fysisk fostring blir en del av skolehverdagen. Vi vil ha en skole som er basert på å gi tillit til lærerne. Vi skal ha en tillitsreform der målet er at mindre tid skal gå til testing, rapportering og byråkrati og mer til skolens kjerneoppgaver. SV vil øke ressursene til Bodø kulturskole, og ønsker å gjeninnføre en gratis kulturskoletime for alle. Det er viktig at enda flere elever får en reell mulighet til å utvikle sine praktisk-estetiske ferdigheter. Svømmeopplæring er en oppgave som hører inn under skolen. SV vil sørge for at svømmebasseng og idrettsanlegg ved skolene er åpne og tilgjengelige for innbyggerne, i et tett samarbeid med foreldre og lag/ organisasjoner. SV vil legge til rette for etablering av Newtonsenter på Røn- 16

17 vikjordene, at det etableres skolehager, og at mange elever finner en arena for mestring og økt læring i det naturfaglige miljøet. Bodø SV vil: Gjøre forsøk med heldagsskole i en av Bodøskolene. Ha flere lærere inn i skolen. Vi vil ha klasser med maks 15 elever de første fire skoleårene, og maks 20 elever på klassetrinnene over. Gjennomføre en tillitsreform i Bodøskolen i nært samarbeid med ansattes fagforeninger. At nærskolen skal være grunnprinsippet. Styrke helsesøstertjenesten. At alle skoler skal ha godkjent inneklima. At mobbing og seksuell trakassering skal tas alvorlig og stoppes i Bodøskolen. Ha kurs i selvforsvar for jenter i 10. klasse. Etablere jentekafeer på ungdomsskoler. Utvikle undervisningsopplegg for ungdom på feltet kjønnsroller, grensesetting og seksuell trakassering. At minoritetsspråklige barn skal få mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning ved behov. Sikre at alle barn og unge har trygge og gode veier til skole, friområder, idrettsanlegg og kollektivtrafikk. Ha kantiner med mulighet for varm mat i alle nye skolebygg. Videreføre samarbeidet om «Inn på tunet» på Medtigår`n på Ljønes, og vurdere å etablering av lignende tilbud andre steder i kommunen. 17

18 SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) OG FRITID Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i, koster penger i form av kontingenter og utstyr. Fattigdom blant barn i Bodø kan bekjempes på flere områder. SFO er en naturlig arena for å tilby ulike tilbud av fysisk aktivitet og ulike tilbud innenfor kulturskolen. Ideen bak leksehjelp er at de som har behov for hjelp til leksene, skal tilbys det som en parallell del av SFO. SV ønsker at det er pedagogisk personell som skal være leksehjelpere. Leksehjelp skal være et tilbud for de som trenger ekstra oppfølging, og bør tilbys i første omgang til barn i klassetrinn, for å styrke tidlig innsats i skolen og utjevne eventuelle kunnskapsforskjeller. Åpne skolebygg med tilgang til gymsaler og svømmebasseng for gratis idrettsaktivitet for barn og unge også på kveldstid, er viktig for å stimulere fysisk aktivitet og gi alle barnefamilier lik mulighet til å delta. Bodø SV vil: Ha en bemanningsnorm med minst 1 pedagog/barne- og ungdomsarbeider pr. 10 elever. Sikre en innholdsrik SFO med organiserte aktiviteter som idrett og kultur. Styrke samarbeidet mellom SFO og kulturskolen. Legge til rette for at flere tospråklige barn deltar i SFO. Redusere egenandeler til kulturskole og idrettsaktiviteter. At alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis. At fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende, uavhengig av foreldreøkonomi. Arbeide for redusert foreldrebetaling i SFO. 18

19 BARNEVERN Barnehage og skole er gode møteplasser i barns hverdag. Derfor er det viktig å øke kompetansen til ansatte i barnehage og skole slik at de kan se, avdekke og melde fra når barn utsettes for omsorgssvikt, slik at barna kan få hjelp og oppfølging. Det er også viktig å styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet gjennom pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesøstrene og skolehelsetjenesten. Et utvidet barnevern må oppleves som en ressurs og samarbeidspartner for foreldre i alle livssituasjoner. Vold og seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem. Det er viktig å sikre at barn som utsettes for dette, får nødvendig hjelp og oppfølging. SV vil intensivere innsatsen når det gjelder å avdekke slike overgrep og styrke det forebyggende arbeidet. Bodø SV vil: Styrke samarbeidet mellom det kommunale barnevernet, NAV, stat og frivillige organisasjoner slik at barn får rett tilbud til riktig tid. At terskelen for å sende bekymringsmeldinger til barnevernet skal senkes. Styrke samarbeidet mellom barnevern og hjem. Styrke barneverntjenestens kompetanse innenfor rus, psykiatri og traumeforståelse. Legge til rette for god oppfølging av barn i fosterhjem. Styrke barneverntjenestens kompetanse i flerkulturell forståelse, samt innføre dialogprosjekt mellom innvandrergrupper og barnevernet. Styrke det forebyggende arbeidet mot vold mot barn, ved bl.a. foreldreveiledningskurs. 19

20 At alle ansatte i barnehager og skoler skal få økt kunnskap om vold og overgrep mot barn. Arbeide for at Barnehusene får flere statlige ressurser, som bidrar til at ventetiden for barneavhør går ned og blir på maksimalt 14 dager. At alle skoler skal ha en helsesøsterdekning som følger Helsedirektoratets normtall. UNIVERSITETS- OG STUDENTBYEN Forskning og utdanning av høy kvalitet kan bidra til bærekraftig utvikling, verdiskaping og velferd. Høyere utdanning er først og fremst et nasjonalt ansvar, men kommunen må også selv satse på studentene og bidra til at Bodø blir en attraktiv studentby. Et tilstrekkelig antall studentboliger, god tilgang til kollektivtransport og et rikt og variert kulturtilbud er nødvendig for å gi like og gode muligheter til alle studenter. Bodø SV vil: Legge til rette for bygging av flere studentboliger og se utbygging av studentboliger i et byutviklingsperspektiv. Forskuttere statlige tilskudd til studentboliger. Styrke kollektiv- og sykkeltilbudet ved Universitetet og studentboligene. Tilby flere studierelevante sommerjobber og praksisplasser i kommunen gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og kommunens etater og institusjoner. 20

21 Helse og verdighet for alle HELSETJENESTER TIL ALLE Gode og lett tilgjengelige helsetjenester er en grunnstein for vår trygghet. Vi må styrke helsetjenestene på områder som vi vet har større levekårsproblemer. I Bodø trengs det særlig å styrke helsetjenesten innenfor rus, psykisk helsevern og forebygging. Tilgjengelighet for både grunnleggende behandling og forebygging er kommunens ansvar. Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for partnervold og voldtekt enn menn, og de aller fleste voldtekter begås av menn. Vold mot kvinner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Bodø SV vil: Arbeide for at tannhelse må gå innunder helsetjenesten. Ansette flere helsesøstre. Øke kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager og lidelser blant lærere og skoleelever. At Krisesenteret gjøres kjent, og at kommunen skal 21

22 ha et reelt langvarig botilbud for voldsutsatte. Sikre god tilgang på lindrende (palliativ) behandling i sluttfasen av livet. Døende skal kunne dø hjemme med kvalifisert hjelp og smertelindring. Styrke tilbudet på eldreinstitusjoner og i hjemmetjenesten når det gjelder kompetanse på psykisk helse. Sørge for at kommunen har et reelt tilbud (familievikarordning) for avlastning til småbarnsfamilier som opplever kortvarige kriser. Utvikle prosjekt som styrker forebyggende psykisk helsevern for å arbeide mot nullvisjon for selvmord. ELDREOMSORG Stadig flere eldre lever svært aktive liv og er viktige bidragsytere i både familie og samfunn. SV vil gjøre det mulig for denne store gruppen å utfolde seg mer og bidra mer. Med en stadig lengre alderdom er tallet på eldre som lever lenge med alvorlige helseproblemer, økende. Mange får år med usikkerhet og svakheter i omsorgstilbudet. Altfor mange pårørende får tunge omsorgsoppgaver, for mye dårlig samvittighet og uro for om våre nærmeste har det så trygt og godt som de burde. Terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. For de som har plass, er det viktig at de får et tilbud som gir god livskvalitet med aktiviteter, fysioterapi og ergoterapi. Vi trenger et tilbud som kan være som de tidligere aldershjemmene, et tilbud for de som ikke vil og kan bo hjemme og som ikke trenger omfattende institusjonsomsorg i sykehjem. Vi trenger valgfrihet og trygghet og tilstrekkelig hjelp til de mange som vil fortsette å bo hjemme. 22

23 Stoppeklokkeomsorg vil vi ikke ha. Alle eldre som trenger hjemmetjenester, må få rett til å ytre seg om hva slags hjelp de skal få utført hjemme, og om oppståtte behov i hverdagen. Bodø SV vil: At alle som har behov for det, får sykehjemsplass, aldershjemsplass eller omsorgsbolig innen en måned etter at behovet er fastslått av lege. Inntil målet er nådd skal bystyret ha månedlige rapporter om ventelistene. Utvikle den kommunale tjenesten i tillit og samarbeid med ansatteorganisasjoner, brukerråd og frivillige og ideelle organisasjoner. Eldreomsorg i Bodø skal ikke privatiseres og driftes av kommersielle omsorgskonsern. Øke grunnbemanningen på sykehjemmene. Ansette flere aktivitører og eldrehelsesøstre. Øke fysioterapi- og ergoterapitjenesten for å rehabilitere flere til å klare hverdagen selv. Planlegge og igangsette bygging av et nytt sykehjem for å nå nasjonalt mål om 25 % dekning for innbyggere over 80 år. Utvikle et aldershjemtilbud i alle bydeler. Gi bedre og mer varierte tilbud og muligheter til Bodøs eldre. Gi eldre frihet til selv å disponere hjelpen de vil ha i hjemmet. Redusere egenandeler på hjemmetjenester for personer med lav inntekt. At pårørende og de eldre som har mulighet til det, får direkte innflytelse på alle institusjoner. Gi eldre i og utenfor institusjon et profesjonelt kulturtilbud som den kulturelle spaserstokken. Videreutvikle samarbeid med ideelle organisasjoner og 23

24 tiltak der eldre hjelper eldre. SOSIALPOLITIKK Bodø skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, skal få hjelp til å komme ut av det. Ingen kriser blir mindre av at den enkeltes økonomiske problemer blir verre. SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) lager husholdningsbudsjetter for et rimelig forbruk inkludert sosiale aktiviteter og ferie. Dette bør være minstenormen for sosialhjelp i Bodø. En reelt gratis skole, skolemåltid og skolefrukt er også gode grep mot fattigdom. Voksne som er arbeidsledige, lever på sosialhjelp eller faller utenfor arbeidslivet pga. funksjonshemming, psykisk sykdom, rusbruk eller manglende utdanning, trenger tilbud om arbeidstrening, ny kompetanse og tilrettelagte arbeidsplasser. En god bolig er viktig for å leve et verdig liv. Bodø har en offensiv boligplan, men mangler politisk prioritering og vilje til å bygge nok boliger til alle som ikke kan løse boutfordringene til markedspris. Familieboliger, studentboliger og boliger med bo-trening og tilsyn er mangelvare i Bodø. Det samme er alternative boformer for eldre mennesker. Bodø SV vil: Ha friplasser samt plasser med betydelig reduserte priser i barnehager, SFO og kultur- og idrettsaktiviteter for de som har lavest inntekt. Styrke kulturkortet og gi gratis adgang til flere fritidstilbud. Satse videre på Villa Vekst og Aktiv Hverdag. 24

25 Styrke kvaliteten på støttekontakttilbudet. Vi vil ha flere støttekontakter og bedre oppfølging av disse. Ha flere tilbud om arbeidstrening og flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker i rehabilitering. Redusere egenandeler for hjemmehjelp og hjemmesykepleie for mennesker med inntekt under 3G. Øke antall kommunale boliger i alle bydeler. Satse på gjennomgangsboliger i distriktene. At kommunen skal bruke sin forkjøpsrett til 10 % av leilighetene i nye boligprosjekt. At det bygges flere boliger for psykisk utviklingshemmede og at de skal få velge hvor de vil bo og med hvem. Ha et avlastningstilbud som møter behovet. Øke sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Øke den økonomiske sosialhjelpen, særlig for barnefamilier. Barnetrygden skal ikke regnes inn i sosialhjelpen. Sørge for at langtidsmottakere av sosialhjelp får mulighet til å delta i kvalifiseringsprogrammet. RUSPOLITIKK SV i Bodø har som mål å redusere rusmisbruket i byen, og å gi alle som trenger det tilbud om behandling og støtte til å kunne leve gode liv med trygg bolig og inntekt. Det viktigste arbeidet vi kan gjøre, er å forebygge. Vi vil støtte flere rusfrie arenaer for både ungdom og voksne. Vi mener derfor det er riktig å føre en mer konsekvent og strammere skjenkepolitikk. 25

26 Bodø SV vil: Etablere fritidstilbud i alle bydeler/nærområder og sette av midler til ulike forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet blant ungdom i de ulike bydelene. Sette utekontakten i stand til å drive oppsøkende, forebyggende og kartleggende arbeid i alle bydelene. At idrettsarrangement o.l. der barn og unge deltar, skal være rusfrie. Alle som lever med rusavhengighet, skal ha rett til avrusning, behandling og oppfølging. SVs hovedgrep er å sørge for at de rusavhengige ikke lenger blir en kasteball i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Dette krever en tett, planmessig og målrettet samhandling mellom Bodø kommune, spesialisthelsetjenesten og politiet. Det krever en økt LAR-kapasitet og en sterk økning i innsats og tempo i anskaffelsen av differensierte bo- og omsorgstiltak for mennesker som er rusavhengige. Bodø SV vil: Gi rusavhengige reelle muligheter med tett oppfølging med aktivitetstilbud, botrening og arbeidstrening under rehabilitering, samt at hjelp til rusavvenning tilbys raskt når rusavhengige er motivert for behandling. At trygge boliger med trygg oppfølging må sikres for den enkelte rusavhengige. Bruken av hospits må opphøre. At rusboligene i Hålogalandsgata skal ha kommunal drift. Utvikle arbeidstilbud i samarbeid med kommune og næringsliv. 26

27 SKJENKEPOLITIKK Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de seinere årene, med de uheldige følgene dette får både for enkeltpersoner og miljøer. Bodø kommune bør føre en strammere og mer konsekvent skjenkepolitikk. Skjenkepolitikken skal også motvirke diskriminering, menneskehandling og sosial dumping. Byen skal også ved kvelds- og nattestid være et trygt og trivelig sted å ferdes for alle. Bodø SV vil: Ha alminnelig skjenketid til kl i tråd med politiets anbefalinger. Styrke skjenkekontrollens kapasitet slik at den kan avdekke både overskjenking og økonomisk kriminalitet. Fortsette samarbeidet mellom kommune, skjenkesteder og politi om Tryggere uteliv i Bodø. Ha kraftige reaksjoner på brudd på skjenkereglene og butikksalg av alkohol til ungdom under 18 år. Bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum. Gi støtte til rusfrie arrangementer. Gå imot at det gis skjenkebevilling ved kinoen, idrettsarenaer og arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år. At kollektivtilbudet bedres kvelds- og nattetid. 27

28 Rettferdig boligpolitikk Bolig er en av de viktigste suksessfaktorene for å kunne lykkes med andre av hverdagens utfordringer. Uten fast bolig er det umulig å delta på likeverdige vilkår i et demokratisk samfunn. Boligpolitikken er i tillegg en viktig del av fordelingspolitikken. Unge mennesker og lavtlønte har de største problemene med å etablere seg med bolig. Boutgiftene er alt for høye i forhold til inntekten. Det er derfor et stort problem at det i Bodø ikke bygges rimelige boliger for eie- og leiemarkedet. Mangelen på egnede kommunale utleieboliger gjør situasjonen svært vanskelig for personer som av ulike grunner må ha hjelp til å finne et godt sted å bo, eller som ikke blir akseptert i det private boligmarkedet. Rusavhengige som kommer i rehabilitering, faller raskt tilbake i gammelt mønster når hospits er eneste tilbud fra kommunen. De kommunale boligene bør spres mer enn hva som 28

29 er tilfellet i dag, og slik sørge for at Bodø blir en mer inkluderende og mangfoldig by. Kommunen må i mye større grad regulere for varierte boligtyper og må gjøre bruk av sin forkjøpsrett i nye boligprosjekter. Bodø kommune må legge til rette for bygging av rimelige og ikke-kommersielle studentboliger, blant annet ved å gjøre tomter tilgjengelige, særlig langs kollektivtraseene. Det skal ikke være boligkø for mennesker med utviklingshemming. Vi trenger en kommune som legger forholdene til rette for utbygging i en helt annen skala enn det som skjer i dag. Veksten må planlegges på en helt annen måte. Kommunen må ta hånd om planlegging og reguleringsarbeid og i langt mindre grad overlate dette til private. Transportbehovet må reduseres, og boligene må derfor bygges i nærhet til barnehager, skoler og arbeidsplasser. Bodø SV vil: At det kommunale stiftelsen BKBS skal være et verktøy for boligbygging og langsiktig samfunnsbygging, som å legge til rette for bygging av rimelige utleieboliger. SV vil bruke tomtepolitikken til å gjøre boligene billigere. At Bodø kommune etablerer flere «leie til eie»-prosjekter for unge boligsøkere og andre med behov før hjelp til å komme inn på boligmarkedet. At det skal tilrettelegges for familieboliger også i sentrumsnære områder. Gi rusavhengige og andre med utfordringer i leiemarkedet spesiell støtte av sosialtjenesten i arbeidet med å finne en egnet bolig. 29

30 30 At alle eldre kommunale boliger skal bli renovert, og kommunen skal bruke forkjøpsretten til å kjøpe relevante boliger. At ingen skal stå i kø for kommunal bolig i Bodø lengre enn en måned.

31 Fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv Oppbygging av velferdsstaten har skjedd i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og det offentlige. Dette samarbeidet, lokalt og sentralt, har lagt grunnlaget for et suksessrikt norsk næringsliv og er etter SV sin mening en modell Bodø må bruke og videreutvikle. Et slikt samarbeid sørger for at vi har arbeidskraft med kompetanse, at flere kan delta i yrkeslivet og at vi har et sikkerhetsnett som gjør at folk tør å satse. SV vil bidra til at flere tør å starte bedrifter gjennom de gode sosiale ordningene vi allerede har og som vi vil forsterke. Byens næringspolitikk må kobles med viktige politiske områder. De viktige maritime og marine næringene, kulturen, media, reiselivet og annen viktig næring i byen kan ikke ses isolert fra kommunale oppgaver. Sosial dumping og svart økonomi er med på å undergrave fellesskapsverdiene samfunnet er 31

32 bygget på, og som en offentlig kunde med stor kjøpekraft, må Bodø kommune være med på å bekjempe denne utviklingen. Verken innbyggere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe rekruttering. Vi må slutte å handle med bedrifter som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke byens penger på fremtidens arbeidsplasser. Kommunen har betydelig eierskap i attføringsbedrifter og bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Bodø må bruke dette eierskapet aktivt for å utvikle bedriftene ut fra formålet om å skape flere attføringsplasser og plasser for dem som trenger varig tilrettelagt arbeid. Det er viktig for SV å omstille næringslivet i regionen i mer miljøvennlige og bærekraftig retning. Vi må gå fra dagens samfunn til et lavutslippssamfunn og videre inn i nullutslippssamfunnet. SV mener at flere oppgaver må løses gjennom samarbeid i Saltenregionen, slik at vi dekker behov i nærmest mulig kretsløp: kommunale og regionale behov, nasjonens behov og internasjonale behov. Bodø SV vil: Legge til rette for et bærekraftig næringsliv i kommunen. Satse på miljøarbeidsplasser i kommunens næringsarbeid. Støtte opp om næringsutviklingsprosjekter som spesielt ivaretar etablering av kvinnelige arbeidsplasser. Støtte arbeidet med utvidelse og oppgradering av fiskerihavna Støtte arbeidet med å tilrettelegge for en bedre adkomst mellom havna og Rv. 80. Legge til rette for bedre vilkår for overføring av gods 32

33 33 mellom båt og jernbane. Støtte opp om turistprosjekter som forsterker våre største turistattraksjoner Saltstraumen og Kjerringøy. Saltstraumen som marin Nasjonalpark må utvikles for befolkningen og reiselivet. RamSalten på Kjerringøy videreutvikles som et nytt tilbud for å ta vare på og formidle kunnskap om våtmarksområder, At reiselivs- og servicenæringen skal sikres gode vilkår gjennom satsning på etablerte turistattraksjoner, nasjonalparker og de mange museene samt nye konsert- og festivalopplevelser. SV vil bidra til vekst i kulturbaserte næringer. Støtte opp om landbruket i distriktene. Legge til rette for produksjon av kortreist mat. Ha et aktivt jordvern og bruk av jordloven for å holde areal i hevd. Tilrettelegge for arbeidsplasser i distriktene gjennom gode IKT-løsninger, iverksette kommunale tiltak for å skape felles kontorfellesskap i bygdene. Bidra til forsøk med landbaserte oppdrettsanlegg. Satse på kystfiskere og deres leveranser av prima fisk til markedet både lokalt, nasjonalt og globalt. SV vil ha en regional fiskerirettleder, som også kan rådgi til lokale matetableringer i det blå matfatet. Løfte fram nye satsinger som resultat av FoU-tiltak innen marine næringer Ta kampen for fortsatt offentlig eierskap til kraftressursene Gå imot forslag om utvidet adgang til søndagsåpne butikker. At lønns- og arbeidsforhold hos bedrifter som utfører oppdrag for kommunen, er like bra som det som ellers er normalt for vedkommende bransje, samt at disse private tilbyderne i størst mulig grad er godkjente og aktive

34 lærlingebedrifter med lærlinger i prosjektet. Tilrettelegge for at privat næringsliv tar inn flere lærlinger og tilbyr sommerjobber til ungdom Gjøre Bodø Kommunale Boligstiftelse, BKBS, om til en del av utviklingsavdeling i kommunen, med et spesielt ansvar for å legge til rette for grønn næringsutvikling og sosial og miljøvennlig boligbygging. Bruke den kommunale organisasjonen som samarbeidspartner med næringslivet for å utvikle nye digitale verktøy At Bodø kommune skal foretrekke å benytte fri programvare der det er mulig. INKLUDERENDE OG LIKESTILT ARBEIDSLIV I KOMMUNEN Bodø kommune er byens største arbeidsgiver det forplikter. Det er fullt mulig å drive kommunen med gode lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte, og der velferden skapes uten krav om profitt. SV vil at Bodø kommune skal utføre flest mulig av kommunens tjenester i egen regi. Når kommunen utfører tjenestene selv, unngår vi at stadig mer ressurser går til anbudsarbeid og kontrolloppgaver. Bodø kommune skal ha en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar den enkelte arbeidstaker gjennom å tilby hele, faste stillinger og muligheter for å øke sin kompetanse. Dette vil hjelpe på rekruttering og økt kompetanse, særlig i helse og omsorgstjenestene. Bodø kommune ansetter mange kvinner. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å fremme likestilling, også på arbeidsplassen. SV vil opprette kommunal vikarpool. Gjennom bruk av 34

35 egne kommunalt ansatte fra vikarpool vil flere få rett til større stilling ut fra den arbeidstiden de har hatt. En egen vikarpool vil sikre tjenestekvalitet og kontinuitet gjennom stabil tilgang på kompetanse, bidra til økt antall ansatte i større stillingsbrøk og dermed redusere uønsket deltid. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. Bodø kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer gode velferdstjenester. Bodø SV vil: Ha likelønn og rett til faste heltidsstillinger. Det er avgjørende for kvinners mulighet til å være økonomisk uavhengige. At det opprettes egen kommunal vikarpool med kommunalt ansatte i hele faste stillinger. Redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum gjennom økt grunnbemanning i kommunale enheter. Samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning av kommunalt ansatte. Arbeide for at det opprettes flere lærlingeplasser i Bodø kommune. Kommunen må gå foran ved å ta imot alle lærlinger for fagområder innen offentlig sektor. Innføre forsøk med sekstimers arbeidsdag. At kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles. Arbeide for å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunenes 35

36 36 administrasjon og politikere. Opprettholde ytelsespensjon for alle kommunalt ansatte. Gi flere tilbud om arbeidstrening og opprette flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker i rehabilitering eller med behov for særskilt tilrettelegging på arbeidsplassen. Styrke likestillingen ved ansettelser ved å praktisere kjønnskvotering og alltid innkalle til intervju kvalifiserte søkere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Legge bedre til rette for at seniorer i kommunen kan være i arbeid til pensjonsalder. Samarbeide nært med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og avtaleverk samt anbudsbetingelsene. Inkludere opplæring i arbeidslivsrettigheter i introduksjonsprogrammene for flyktninger. at Bodø kommune i samråd med arbeidstakernes organisasjoner nedsetter en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å forebygge og avdekke sosial dumping i kommunal regi. At kommunen utarbeider en egen plan for hvordan attføringsbedrifter og bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan utvikles og benyttes i større grad og hvordan antall arbeidsplasser kan økes. At alt arbeid som private bedrifter utfører for kommunen, skal utføres av med egne, faste ansatte. At lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere som gjør en jobb for kommunen, skal utbetales til konto i en norsk bank. Utvikle egne trainee- og arbeidstreningsprogram i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstakerorganisasjonen LO som rettes spesielt mot innvandrere. At Bodø kommune skal iverksette arbeidsmarkedstiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn.

37 At lønns- og arbeidsforhold hos bedrifter som utfører oppdrag for kommunen, er like bra som det som ellers er normalt for vedkommende bransje, samt at disse private tilbyderne er godkjente og aktive lærlingebedrifter med lærlinger i prosjektet. RIKT OG MANGFOLDIG KULTURLIV Offentlig kulturpolitikk handler om å sikre mangfold. Kulturpolitikken er avgjørende for et levende offentlig og kritisk ordskifte. Kulturpolitikken er en vesentlig del av demokratiet av ytringsfriheten. SV tok initiativ til, og bidro til realisering av Stormen som et samla Kulturkvartal. Vår tanke var å skape en felles arena for hele byens befolkning. Bodø SV vil føre en kulturpolitikk som understøtter dette. Bodø er en høyst levende kulturby. Kultur og kunst er en voksende bidragsyter i næringsutviklingen, og skapes og utvikles av både profesjonelle, amatører og et deltakende publikum. Bodø SV vil at alle skal ha anledning til være en del av dette. Det må eksistere gode ungdomstilbud i alle bydeler. Ungdomskulturen er mangfoldig og nyskapende, og det må gis rom for en bredde i ungdommens kulturtilbud og kulturaktiviteter. Bodøs unge skapende kunstnere setter i dag byen på det nasjonale kartet. Bodø SV vil ha en aktiv kommunal kulturpolitikk. Det er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i byen. Som senter i Saltenregionen har Bodø et 37

38 ansvar for at bosettingen i de øvrige Saltenkommunene opprettholdes, og at hele regionen blir attraktiv for beboere og tilflyttere. Samarbeid om kultur er en måte å bidra til disse målsettingene. Bodø SV vil: Prioritere kulturaktiviteter som er rettet mot barn og unge og som når mange. Styrke kulturskolen og deres samarbeid med grunnskoler, SFO og barnehager. Styrke arbeidet med den kulturelle skolesekken og gjeninnføre Kulturskoletimen. Vi vil at takstene i Bodø kulturskole reduseres, og at det innføres friplasser. Støtte festivaler og arrangementer som bygger opp om lokalt initiativ. Samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner for å fremme et kulturelt mangfold. Støtte møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, bl.a. gjennom å reetablere Internasjonalt Senter At alle grupper skal kunne delta i ulike kulturaktiviteter. Jobbe for flere offentlige innkjøp, utsmykninger og oppdrag til kunstnere, og bidra til ordninger som sikrer markeder for kunst og kultur. Støtte opp om Bodø Sinfonietta, Nordland musikkfestuke, Bodø kunstforening, orgelfestivalen, Parkenfestivalen og andre som formidler profesjonell kultur i samhandling med lokale amatører. At rytmisk musikk (pop, rock etc.), kor og korps sikres gode øvingslokaler. Sikre prinsippet om universell tilgjengelighet på kulturarrangementer. At kultur og underholdning ikke skal gå ut over 38

39 39 dyrehelsen. SV vil hindre utleie av offentlig, kommunalt eide plasser til sirkus med eksotiske dyr.

40 En by i bevegelse FRILUFTSLIV Friluftsliv omfatter alt fra den lille turen i nabolaget til lange fjellturer. Alle skal ha mulighet for friluftsliv. SV vil ha en friluftslivspolitikk som bidrar til å redusere sosiale forskjeller. Grøntområder i og rundt byen må ivaretas slik at de er tilgjengelige for folk. STImuli s tilrettelegging av turstier nært der folk bor må videreutvikles. I tillegg til å være en verdi i seg selv, er friluftsliv viktig for folks fysiske og psykiske helse og trivsel. Friluftsliv øker også forståelsen for sammenhengen mellom mennesker og natur, og dermed for de store miljøutfordringene. Deltagelse i dyrking av mat gir innsikt i lokale ressurskretsløp, matens innhold og verdien av egen matproduksjon, i tillegg til mestring og glede ved arbeidet. SV vil at vi skal tilrettelegge for aktiviteter i naturen. 40

41 Bodø SV vil: Arbeide for at de offentlig eide friluftsområdene forvaltes slik at kvalitet ivaretas og de framstår som attraktive arenaer for allsidig aktivitet. Alle skal være sikret god tilgjengelighet til fjell, sjø og andre friluftsområder. Prioritere gåing og sykling gjennom satsing på stier, turveier, gang- og sykkelveier. STImuli videreføres i hele kommunen. At Vågønes Gård etableres som arena for allsidig matproduksjon, Newtonsenter, og tilrettelegging for aktiviteter i samarbeid med skolene og byens befolkning. Realisere flere turstier for eksempel kyststien mellom Bertnes og Bodøsjøen. Realisere havnepromenaden fra Breivika til Nyholmen. Bidra med videre utvikling av Bodømarka, RamSalten på Kjerringøy, den Marine Nasjonalparken i Saltstraumen og andre naturområder i kommunen. IDRETT Et hovedmål for SV i idrettspolitikken er å gi alle muligheten til å være fysisk aktive gjennom et åpent, rimelig og tilgjengelig tilbud med lav terskel. Dette gjelder både det organiserte idrettstilbudet og muligheten for egenorganiserte aktiviteter. SV vil særlig arbeide for at barn og unge sikres gratis tilgang til idrettsaktiviteter. I norsk idrett legges det ned et omfattende arbeid for å sikre folk i alle aldre gode idrettsopplevelser. Ikke minst bidrar et stort antall frivillige med en betydelig dugnadsinnsats. SV vil sikre idretten gode rammevilkår og gode fasiliteter, slik at denne innsatsen kan styrkes 41

42 og videreutvikles. Vårt mål er et rikt og inkluderende idrettstilbud. Kunstgressprosjektet som er gjennomført de siste årene, er et eksempel på tiltak som når mange bydeler, også lokalsamfunn i utkantene, og gir store ringvirkninger. Bodø SV vil: At flere idrettsanlegg er tilgjengelig for alle og gir flere mulighet til fysisk aktivitet til en billig penge. Ruste opp eksisterende idrettsanlegg og bygge flere haller, herunder arbeide for flerbrukshall på Mørkved i samarbeid med universitetet. At det gis støtte til anlegg som gir mulighet for uorganisert fysisk aktivitet utenom dyre, kommersielle tilbud, slik som åpne flerbrukshaller, naturlekeplasser og liknende. At tilbudet av gratis idrettsaktiviteter for barn og unge økes. Videreutvikle regionalt skianlegg i Vestvatn. Videreutvikle hestesporten fra Bodin Gård til rundt Bestemorenga. Styrke svømmeundervisningen. 42

43 En inkluderende kommune - Bodø i verden og verden i Bodø Bodøs vekst de siste åre skyldes i stor grad innvandring. Bodø er en internasjonal by. Det forplikter å ta imot flyktninger og det forplikter å være en universitetsby som tar imot mange utenlandske studenter og som sysselsetter stadig flere internasjonale eksperter. God integrering dreier seg om å kunne klare seg selv, og at alle gis mulighet til å delta i fellesskap. Da er språk og arbeid helt sentralt. Spesielt er det viktig at barn med utenlandsk opprinnelse blir raskt integrert i samfunnet vårt. Foreldrene deres er en viktig nøkkel til å få dette til. Styrket språkopplæring i norsk og morsmål i barnehage og i skole, er en annen nøkkel. Bodø skal også være en kommune som engasjerer seg i verden omkring oss. Økt satsing på vennskapstiltak, kulturutveksling, internasjonale prosjekter hvor en lærer av hverandre og kunnskap om andre kulturer er viktig. 43

44 Bodø SV vil: At kommunen skal ta sin del av ansvaret for den økte flyktningestrømmen til Europa. Vi vil arbeide for at Bodø skal ta imot 1000 flyktninger i kommende periode. Revidere plan om internasjonalisering satse på samarbeidsprosjekter med andre land, nye typer vennskapsbyer og etablererertiltak for innvandrere. Vi vil at Bodø etablerer en vennskapsby i Palestina, samt at Bodø kommune skal være en aktiv aktør i nordområdesatsingen, Barentssatsingen og samarbeidet mot Nord/Vest-Russland. Sikre at kommunen har et norskopplæringstilbud for innvandrere som har behov for det, bl.a. for arbeidsinnvandrere. Etablere informasjonssystemer rettet mot nye nordmenn i Bodø et utvidet servicetorg som kan hjelpe nyankomne å orientere seg i norske regelverk og systemer. Gi barn i flerkulturelle familier best mulig oppvekstsvilkår ved å sørge for å gi skolene nok ressurser til å kunne tilby et god språkopplæring i norsk og morsmål til minoritetsspråklige barn. Vi vil styrke integreringen av familier som nylig er kommet til Norge ved å trekke foreldrene mer med i samarbeid med barnehage og skole. Opprettholde og styrke støtten til organisasjoner som arbeider for integrering og inkludering. Herunder vil vi styrke og utvide flyktningguide-ordningen og reetablere Internasjonalt Senter. Vi vil også videreutvikle gode integreringstiltak i kommunen gjennom samarbeid med nye aktører. Vi vil videreutvikle Dialogforum til et kommunalt råd og styrke sekretariatet. 44

45 45 Legge vekt på at det nye biblioteket både skal ha gode informasjonssystem og tilbud rettet mot alle, og at det nye kulturhuset gir et tilbud som gjenspeiler at Bodø er en internasjonal og flerkulturell by. Aktivt arbeide for bosetting av flyktninger som sitter i mottak og venter på hjemkommune. At kommunen skal bli Fairtrade-by.

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold.

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer