Notat Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 27.08.2010. Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold"

Transkript

1 Notat Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold

2 Innhold Innhold... 2 Barnevernet Om barnevernet... 5 Barnevernloven... 5 Det biologiske prinsipp... 5 Barnets beste... 5 Særlige tiltak (kapittel 4 i barnevernloven) : Hjelpetiltak for barn og barnefamilier Midlertidig vedtak i akuttsituasjoner Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling Vedtak om å overta omsorgen for et barn Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse Flytting av barnet Samværsrett. Skjult adresse Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon Fosterhjem... 8 Ansvarsfordeling... 8 Statlig ansvar... 8 Prosessen i en barnevernsak... 8 Fylkesnemda... 9 Akuttplasseringer... 9 Barns rett til å bli hørt Barnehusene Om barnehus Oppgaver Barnehusene i Norge Barnehuset Hamar Barnehuset Bergen Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo Erfaringer fra barnehusene Eksempler på utprøvde samarbeidsmodeller i Norge Barn som lever med vold i familien Om vold i hjemmet Hvordan barn blir preget av volden Redde barn må leve med sviket fra en voldelig omsorgsperson Redde barn må leve med en truende dominans Redde barn bærer på hemmeligheter... 13

3 3 Redde barn strever med å velge mellom omsorgspersoner Redde barn lever med fantasier og redsel for hva som kan skje Redde barn strever med konsentrasjons- og hukommelsesproblemer Redde barn lever med gjentatt negativ modellering fra betydningsfulle voksne Redde barn tar ansvaret for volden Generelt Forskning Effekt på barns tilknytning til omsorgspersoner Effekter på barns selvbilde Oppdagelse av vold i familien Samarbeid Samarbeid med skole, barnehage og helsestasjon Samarbeid med pedagogisk psykologisk rådgivertjeneste Samarbeid mellom barnevernet og barnevernsvakt Samarbeid med krisesentre Samarbeid med fastleger, skolehelsetjeneste og barneavdelinger Klementsrudmodellen Prinsipper bak modellen: Prosedyre 1: Skriftlig melding om vold mellom foreldre Første del av møtet er en fellessamtale Ekspertgruppen: Å leve med vold i familien Om ekspertgruppen Barnas råd og erfaringer Om å være med i gruppe Om å snakke om vold i familien Om redsel Om hemmeligholdelse Om omsorg Om reaksjoner på volden Forholdet til voldsutøver Om samvær Om fengsel og fyllearrest Om alkoholbruk Forhold til mamma Generelle råd Om skolen Om barnevern Ekspertgruppens råd til barnevernet Om politiet Helsetjenesten Informasjon Overlevelsesstrategier for barn som lever med vold i familien Eksperter på incest Om ekspertgruppen... 20

4 Barnas erfaringer Å ikke snakke om det Betroelser Familien Forholdet til mor Forholdet til overgriper Reaksjoner i ettertid Ekspertgruppens råd Forebygging av seksuelle overgrep i småbarnsalder Informasjon og oppfølging når overgrep avdekkes Generelle råd Familien Barnehage og skole Barnehage Skole Barnevernet Helsetjenesten Legevakten Skolehelsetjenesten Tannhelsetjenesten Psykisk helsevern Politi og domtol Politi Domstolen Samarbeid og taushetsplikt Barnehusene Forslag til tiltak Generelt Barn som opplever familievold Seksuelle overgrep i nære relasjoner

5 Barnevernet Om barnevernet Barnevernet er en offentlig instans som skal sikre barns og unges oppvekstvilkår. Barnevernets arbeidsoppgaver har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven. Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. De fleste av dem frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, ved rettslig avgjørelse, bli tilkjent omsorgen for barn. Antall henvendelser til barnevernet har økt med 2000 siden Tre av fem saker blir henlagt, mange uten at de blir ordentlig undersøkt. Barnevernloven Barnevernstjenesten styrer utifra lovreguleringer i barnevernloven. Den beskriver ansvarsfordeling, tiltaksrammer etc. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, Barnevernloven setter barns oppvekstvilkår og omsorgssituasjon i fokus, og har som hovedformål og sikre denne rettigheten. Barnevernloven erkjenner barn som umyndige personer med rett til omsorg og beskyttelse og er innrettet for å sikre dette i situasjoner hvor den normale omsorgen ikke fungerer eller lykkes, uten inngrep fra det offentlige. Barnevernloven er ingen rettighetslov, i betydningen av rett til barnevernstjenester, men er en lov som skal sikre beskyttelse mot manglende utøvelse av plikter fra tredjepart, normalt naturlige omsorgspersoner. Barnevernloven bygger på 3 hovedpillarer; Det biologiske prinsipp: minste inngreps prinsipp, og hensynet til barnets beste. Det biologiske prinsipp Gjennom å få barn viderefører mennesket sine gener og sikrer dermed etterslekten. Dette biologiske faktum er akseptert som et grunnlag for den rettslige reguleringen av forholdet mellom foreldre og barn. Retten til å stifte familie, med alt det dette innebærer, er en av de universelle menneskerettighetene. Ref den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 8, som omhandler retten til respekt for familielivet, og til artikkel 10 i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det kan også vises til at FN-konvensjonen om barnets rettigheter Barnets beste I barnekonvensjonens artikkel 3 heter det: «Alle tiltak for barn skal være til barnets beste. Barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en representant, i saker som angår det.» I barnevernloven er det gitt følgende presisering: det gitt følgende presiseringer: o Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gagner barnet best. o Partene påtar seg å sikre barnet det vern og den omsorgen som er nødvendig for hans eller hennes trivsel, i det hensyn tas til rettighetene og forpliktelsene 5

6 til hans eller hennes foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som ifølge loven er ansvarlige for ham eller henne, og skal treffe alle nødvendige lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. o Partene skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen for eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt av kompetent myndighet, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn. Særlige tiltak (kapittel 4 i barnevernloven) 4-1: Avgjørende vekt på tiltak som er til beste fort barnet (stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorg) 4-2: Barnevernstjenesten skal snarest og senest innen en uke gjennomgå meldinger og se om de bør undersøkes 4-3: Plikt til undersøkelse ved rimelig grunn. Undersøkelsen skal gjennomføres med minst mulig skader for den det pårører og ikke omfatte mer enn formålet tilsier. Skal vektlegges at man hindrer unødig spredning av kunnskap om undersøkelsen. 4-7: Barnevernet kan kreve å godkjenne et plasseringssted som varer mer enn to måneder som plassering for daglig omsorg hvis foreldrene har plassert dem der. Dette gjelder ikke om barnet er over 15 år. 4-18: Når man vedtar omsorgsovertakelse er ansvaret for omsorgen hos barnevernet 4-4: Hjelpetiltak for barn og barnefamilier Barnevernet skal sørge for hjelpetiltak til barn og familien når barnet har særlig behov for det. Eks: Sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller andre foreldrestøttende tiltak. Barnevernet skal sette iverk tiltak som kan stimulere barnets fritidsaktivitet eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid eller anledning til å bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan oppnevne tilsynsfører med barnet og dermed sette huset under oppsyn. Dette kan fylkesnemnden gjøre hvis vilkårene i 4-12 møtes Barneverntjenesten kan yte økonomisk stønad som hjelpetiltak Fylkesnemnden kan gi pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud. For barn med alvorlige atferdsvansker ( 4-24) kan pålegges foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke. De kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndens vedtak 4-5: Oppføging: Når hjelpetiltak vedtas skal barneverntjenesten utarbeid en tidsavgrenset tiltaktsplan 4-6 Midlertidig vedtak i akuttsituasjoner Er det fare for et barn blir skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernsadmin leder eller påtalemyndigheter uten samtykke fra foreldre umiddelbart treffe midlertidig bedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Begjæring om tiltak må sendes fylkesnemden snarest (senest innen seks uker, eller innen to uker om det gjelder barn med atferdsvansker). Gjør de ikke det innen fristen faller vedtaket bort Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling 6

7 Fylkesnemd kan vedta at barnet med bistand fra barneverntjenesten skal undersøkes av lege eller bringes til sykehus. Gitt at: Det er grunn til å tro at et barn lider av en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og foreldrene ikke gjør noe for å behandle det Vedtak om å overta omsorgen for et barn Kan fattes når: Det er avlorlig mangler ved daglige omsorgen, eller mangler ift til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling Dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet Foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring. Det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse Barn kan etter vedtak i 4-12 eller 4-8 plasseres i: Fosterhjem ( 4-22) Institusjon ( 5-1 og 5-8) Opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet I omsorgssender for mindreårige 4-17 Flytting av barnet. Barnevernet kan flytte barnet hvis endrede forhold gjør det nødvendig eller det er det beste for barnet. Vedtak kan påklages til fylkesnemnda 4-19 Samværsrett. Skjult adresse Barn og foreldre har rett til samvær med hverandre (hvis ikke annet er bestemt) Fylkesnemnda tar standpunkt til omfanget av samvær når man har vedtatt omsorgsovertakelse Kan også bestemme at det ikke skal være samvær i tilleggtil å bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er. Slektninger (eller andre med nær tilknytning) kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær hvis den ene eller begge foreldre dør eller om den ene eller begge foreldrene har begrenset eller ingen rett til samvær med barna. (som resultat av fylkesnemndas vedtak) 4-20 Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon Fylkesnemda kan vedta at foreldreansvaret i sin helhet fratas foreldre. Skjer dette må fylkesnemda oppnevne ny verge for barnet. Fylkesnemnda kan i slike tilfeller gi samtykke til adopsjon i foreldrnes sted. Samtykke til adopsjon gis dersom: o Sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller at barnet har tilknytninger som gjør at det kan føre til alvorlige problemer for barnet om adet blir flyttet o Adopsjon vil være til barnets beste 7

8 o Adoptivsøker har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt eget o Vilkårene for å innvilde adopsjon etter adopsjonsloven er til stede Fosterhjem Private hjem som tar imot barn på grunnlag av barnevernets beslutning om hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertakelse. Private hjem må godkjennes. Skal velges personer med særlig evne til å gi barn trygt og godt hjem og løse omsorgsoppgavene ift de forutsetningene som er lagt til grunn. Departementet kan gi forskrifter om krav til valg av fosterhjem, fosterhjemmets rettigheter og plikter. Barnevernets plikt til veiledning og oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Barn med alvorlige atferdsvansker (kriminalitet, rusmiddelbruk eller på annen måte) kan uten eget samtykke eller med samtykke for den med foreldreansvar plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og kortidsbehandling (opptil 4 uker) Kan fattes vedtak opp til 12 mnd hvis man mener de har behov for langvarig behandling. Kun skje i særlige tilfeller. Ansvarsfordeling Statlig ansvar Statlige regionale myndigheter har ansvaret for etablering og drift av institusjoner, eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn Kommunalt ansvar Det kommunale har som ansvar å sørge for tilbudet knyttet til barnevernet. Alt som ikke faller inn under etablering og drift av institusjonene Prosessen i en barnevernsak En barnevernsak starter med at barnevernet i kommunen/bydelen mottar en bekymringsmelding. Den vanligste melder er politi eller barnevernvakt, men også barnet selv, familie, venner og naboer, eller offentlige institusjoner som skolen og barnehagen melder saker. Alle norske borgere kan melde saker etter barnevernloven. Offentlige ansatte er etter instruks pliktige til å melde når det er sannsynlig at det foreligger brudd på omsorgsplikten. Ansatte i skolen har etter opplæringsloven et ansvar for å melde i forhold til lovens Når barnevernet mottar en bekymringsmelding startes en undersøkelse som så langt som mulig skal avdekke de faktiske forhold i familien det er sendt bekymringsmelding om. Undersøkelsen består vanligvis av hjemmebesøk, kontorsamtaler og innhenting av informasjon fra instanser med antatt kjennskap til barnet og/eller foreldrene. Omfanget av undersøkelsen vil variere alt etter meldingens alvorlighet eller barnevernets grad av bekymring. 8

9 9 Når undersøkelsen er over skjer ett av følgende: 1) Det besluttes at saken henlegges. 2) Det fattes vedtak om frivillige hjelpetiltak. 3) Saken legges frem for fylkesnemnda med forslag om tvangstiltak. I 2004 konkluderte 53 % av sakene med tiltak etter barnevernlovens 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Tvangstiltak, dvs. tiltak som gjøres uten enten foreldrenes eller andre personer med foreldreansvar eller barnets samtykke, med forbehold i forelegges Fylkesnemnda for vedtak I de aller fleste sakene kommer barnevernets tiltak til å dreie seg om frivillig hjelp til familien o Eks betaling for barnehage-/sfo-plass, o Organisering og betaling av støttekontakt, o Organisering og betaling av fritidsaktiviteter. o Men også mer faglige tiltak som familieveiledning eller terapeutisk hjelp til strukturering av familiens liv. Fylkesnemnda kan etter barnevernlovens Vedta å overta omsorgen for et barn Fylkesnemda Fylkesnemnda er et statlig organ oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet (tidligere Barne- og familiedepartementet), som ledes av en jurist (som er dommer) med både fagpersoner og lekfolk blant de øvrige medlemmer. I de saker der barnevernet søker å overta omsorgen for barn hos Fylkesnemda, skal årsaken etter barnevernets mening være grov omsorgssvikt i form av rusproblemer i familien, vold, seksuelle overgrep eller annen manglende evne til å yte omsorg for barn (for eksempel ved ikke å holde barn borte fra kriminalitet eller rus). Begge parter barnevern og familien, er representert ved advokater ved Fylkesnemndas møter. Barnevernets saksbehandler er den kommunale advokatens bisitter og svarer på spørsmål underveis og presenterer barnevernets syn. Dersom Fylkesnemndas mening gir barnevernet medhold i omsorgsoverdragelse, skal Fylkesnemnda beslutte at ansvaret for omsorgen overføres til barnevernet. Fylkesnemnda fastsetter hva slags omsorgsforhold barnet skal ha i fremtiden, som oftest en fosterhjemsplassering. I andre tilfeller en barneverninstitusjon. Nemnda skal også forordne samværsretten barnet skal ha med sine foreldre når barnet er i barnevernets omsorg. Fylkesnemdaes vedtak kan fremmes rettslig prøvet ved å reise sak for tingretten. Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av ungdommer med atferdsproblemer Barnevernet i Norge hadde i 2004 totalt omsorgen for barn og unge mellom 0 og 18 år. Akuttplasseringer I enkelte saker må barnevernet gjøre vedtak om akuttplassering. Dette skjer når barnet er utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller fordi foreldrene for øyeblikket er ute av stand til å ta seg av barnet på grunn av rus eller andre omstendigheter. Dette skjer gjerne etter melding fra politi eller barnevernvakt. Tiltaket hjemles i barnevernlovens 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Også ved akutt sykdom kan barnevernet bistå foreldre med plassering.

10 Akuttplasseringer etter barnevernloven må behandles av Fylkesnemnda i etterkant, for stadfestelse eller opphevelse. Barns rett til å bli hørt Barnets rettigheter reguleres av barnevernlovens 6-3. Barns rettigheter under saksbehandlingen: Et barn skal informeres og tas med på råd når barnets utvikling, modning og sakens art tilsier det. Er barnet fylt 12 år, skal det alltid få si sin mening før det blir truffet vedtak om plassering i fosterhjem, institusjon, eller om senere flytting. Det skal legges vekt på hva barnet mener. Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker, skal barnet alltid regnes som part. Barnehusene Om barnehus Barnehus er et tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet etter å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. De fungerer i tillegg som kompetanserådgivere innenfor sitt felt til øvrige hjelpeapparat. Justisminister Knut Storberget tok initiativet for etableringen av barnehus som et landsdekkende tilbud i Norge. Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted. Barnehusene er utstyrt for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og for samtale og terapi. Barnehusene har tatt i bruk nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna. Barnehusene har en viktig rolle i å skaffe oversikt over og samordne lokale hjelpetilbud og sikre videre lokal oppfølging av barnet. Tilbudet ved barnhuset er både koordinering og samordning av hjelpetiltak, oppfølgning, behandling og medisinsk undersøkelse. Brukerne, herunder barn, foreldre, politi, domstol, advokater, barnevern, gir gode tilbakemeldinger om hvordan saker blir håndtert her. Rådgiverne ved barnehuset har lang og bred erfaring på volds og overgrepsproblematikk. (Kilde: Barnehuset i Kristiansand) Det er i dag 6 barnehus i Norge (Hamar, Kristiansand, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo). Deres åpningstider er Mandag - fredag kl. 9:00-15:00 Oppgaver 10 Tilrettelegge for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser. Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. Rådgiving og konsultasjon. Koordinering av samrådsmøter mellom de involverte instanser. Støtte og veiledning til barn og pårørende.

11 Korttidsterapi. Barnehusene i Norge Barnehuset Hamar Åpnet i desember 2007, og er i full drift. Barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Det dekker 61 kommuner, 10 tingretter og fire politidistrikt med tilhørende hjelpeapparat. Barnehuset Hamar har intensjon av å være et kompetansehus for overgrepsutsatte barn og ungdom som møter rettsapparatet. Barnehuset Bergen Åpnet i november 2007, og er i full drift. Barnehuset Bergen dekker fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Barnehuset Bergen benevner seg som et tverretatlig mottak for barn og voksne psykisk utviklingshemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Barnehuset Kristiansand Åpnet 18. november Daglig leder er Anne-Lise Farstad. Barnehuset i Kristiansand er ett tverrfaglig kompetansehus i Helse Sør-Øst for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Barnehuset i Kristiansand dekker Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold. Det omfatter 3 politidistrikter, 10 tingretter og ca innbyggere I dag er det stort sett Agder politidistrikt som benytter Barnehuset Kristiansand. Telemark og Vestfold politidistrikt oppgir at de ikke har ressurser, herunder økonomiske, til å reise til Kristiansand. (kilde: Barnehuset i Kristiansand) Barnehuset Trondheim Åpnet 24. februar Barnehuset vil dekke Midt-Norge og vil kunne ta i mot om lag 200 barn i året. Daglig leder er Helle Leinslie. Barnehuset Tromsø Åpnet våren 2009 og dekker helseregion Nord. Barnehuset Oslo Erfaringer fra barnehusene 11 For at barnehusene skal bli gode er det viktig å ha mange avhør. Dette også fordi tilfang av avhør er avgjørende for å beholde god kompetanse. Av denne grunn er jeg skeptisk til forslag om barnehus i hvert fylke. I dagens samfunn er det enkelt å få til avhør uten at alle aktører må reise. Vi har mulighet til videooverført avhør, og bruker det jevnlig i bistandssaker fra andre

12 politidistrikt ellers i landet. Dersom politiet i Vestfold og Telemark sendte en avhører, ville de øvrige aktørene (dommer, advokat, påtalejurist,) kunne sitte i hjemfylket. Dette forutsetter selvfølgelig at de har tilgengelig videooverføringsutstyr og at dommer er villig til å bruke dette. Det er nå er nedsatt en gruppe som skal revidere dommeravhørsforskriften. Dette kan innebære at dommer ikke lenger vil være aktuell i denne type avhør. Tiltak fra politikere: Sette fokus på viktigheten av at barnas rettsikkerhet blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag. Bl.a. ved å sette fokus på tidsbruken fra anmeldelse til avhør. Frist på 14 dager blir som regel brutt. Presse på slik at politi og domstol bruker barnehusene til tross for geografisk avstand. Døgnåpent tilbud på barnehusene: Vi som jobber på barnehuset er ikke uenig med ekspertgruppen fra barneombudet om døgnåpent barnehus. Mitt utgangspunkt er at alt lar seg gjøre, men en slik ordning ville jo innebære flere ansatte. Døgnåpent barnehus ville kunne innebære at barna fikk forklare seg og få oppfølgning kort tid etter overgrep. Som nevnt er det en svakhet at barna må vente. Eksempler på utprøvde samarbeidsmodeller i Norge Drammensmodellen Samarbeidsprosjekt over flere år mellom barnehage, skole, barnevern, politi, Alternativ til Vold (ATV) og andre sentrale aktører Tatt sikte på alvorliggjøring, kunnskapsutvikling, tidlig oppdagelse og bedre samarbeidsrutiner. Kristiansandsmodellen Se under for grundig gjennomgang Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Barn som lever med vold i familien Kildene til notatet er et fagbrev utgitt av prosjektet Barn som lever med vold i familien fra Alternativ til Vold (ATV) og Senter for Krisepsykologi (SfK) i perioden Om vold i hjemmet I en omfangsundersøkelse fra NOVA om vold og overgrep mot barn og Unge i 2007 oppga hver 10. ungdom at de hadde sett eller hørt en av foreldrene bli utsatt for fysisk vold gjennom oppveksten Internasjonal forskning viser at barn er tilstede i 80-95% av voldsepisodene (Geffner, Robert 2003, the effect of intimate partner violence on children) Hvordan barn blir preget av volden Redde barn må leve med sviket fra en voldelig omsorgsperson De må forholde seg til forvirring, hjelpeløshet og doble budskap. Uforutsigbarheten skaper stor slitenhet Redde barn må leve med en truende dominans. Vold skjer der barn er tryggest (hjem og familie) Situasjonen er umulig for barna er umulig å unnslippe 12

13 Redde barn bærer på hemmeligheter Treenighet av taushet i voldsfamilier; Voldelige, voldsutsatte og barnet Påkjenningen ved å bære på hemmeligheter er tung og konsekvensene alvorlige Redde barn strever med å velge mellom omsorgspersoner Det er krevende å velge hvem man skal alliere seg med Ved å alliere med voldsutøver føler man umiddelbar trygghet, mens de ofte har et like sterkt ønske å beskytte den utsatte. Barn og unge kan bli utsatt for defineringsmakt hvor den utsatte blir den skyldige og barna blir påvirket til å klandre henne og til å bagatellisere eller minimalisere overgrep. Barn ser den voksnes sinne, men også ofte fortvilelse over å ha skadet sine nærmeste Barnets angst og behov for beskyttelse og ønske om å trøste setter barnet på harde prøvelser Redde barn lever med fantasier og redsel for hva som kan skje Fortellinger om hva de er redd for kan skje når volden bryter ut. Ofte handler det om redsel for at omsorgsperson skal bli borte eller dø. Redde barn strever med konsentrasjons- og hukommelsesproblemer Redde barn har ofte nok med å beskytte seg mot pågående vold eller minner om vold. Har ikke tid til å lære det de skal lære. Vedvarende frykt og tilpasninger i trusselbilde endrer utvikling av barnets hjerne o Kan ha forandring i fysisk, emosjonell, atferdsmessig, kognitiv og sosial fungering (Bruce Perry 2006 What traumatized children can teach us about loss, love and healin) For at barn skal kunne utvikle seg mer normalt må barna leve i trygge omgivelser over lang tid. Redde barn lever med gjentatt negativ modellering fra betydningsfulle voksne Dette finner barn svært vanskelig Hjertet mitt vil ikke, men hjernen min gjør det Sitat fra en gutt som stadig slo jenter i barnehagen Redde barn tar ansvaret for volden Barn blir ofte direkte involvert som syndebukk av den som utøver volden. Mange barn legger ansvaret og skylden på seg selv i et forsøk på å ta kontroll over en uholdbar livssituasjon Det er fordi jeg ikke er snill nok, ikke flink nok. Det er en stor bør å leve med. Generelt Barns behov og følelser blir ofte glemt eller neglisjert. Barna kan ha en opplevelse av å ha mistet sin barndom. Isolasjon og tristhet har større plass enn livsgleden Fremtiden synes vanskelig å møte Forskning 13

14 14 Barn tar fysisk og psykisk skade av å bli utsatt for vold For de minste barna: Direkte vold, men også opplevelsen av at omsorgspersoner utsettes for vold kan ha konsekvenser for utviklingen av hjerne og nervesystem, tilknytning til omsorgspersoner og kognitiv utvikling Gjentatte traumatiske opplevelser fører til overproduksjon av stresshormon i nervesystemet som kan hindre utvikling av hjernestrukturer og svekke eksisterende forbindelser Det ser særlig ut til å skade de hjernestrukturene som gir kontroll over aggresjon, hjelper oss å arkivere hukommelse og som gjør oss i stand til å tolke og reagere på sosiale signal fra andre Utsatte barn viser flere negative emosjonelle ettervirkninger. Det gjelder både atferd som aggresjon og utagering samt inngående atferd som depresjon og angst Ca 40% av en gitt gruppe barn vil ha definerte skader som faller inn under diagnosesystemene. Jo hyppigere og alvorligere vold, jo større skadevirkninger Sammenhengen mellom vold og virkning er høyere hos barna som både har vært vitne til vold i familien og selv blitt utsatt for vold Sammenheng til kognitive sammenhenger og skoleproduksjonen er varierende fra ingen funn til moderate funn. Det er enighet om at det kan for mange ha sterke utslag på konsentrasjon og dermed skoleprestasjoner Klar retning av at gutter reagerer mer med aggresjon og utagering enn jentene, selv om sammenhengen er svak i flere av studiene. (Kilde: D.A Wolfe 2003, K.M Kitzman 2003, C.A. Davis 2005, L.L. Jacobus 2005, K.J Sternberger 2006) Svakhet med studien; vi mangler fullstendig oversikt over effekt av langvarig eksponering av vold og studiene er ikke konsekvente i definering av vold eller kartlegging av hyppighet og omfang av vold. Det flere belastningsfaktorer (vold, sosioøkonomiske vanske, rus, psykisk sykdom blant foreldre) jo større skade tar barnet. Effekt på barns tilknytning til omsorgspersoner Kjernen i foreldres omsorg for barn er ønsket om å beskytte barnet; gjøre barnet trygt (J. Solomon og C. George 2000). Familievold er et uttrykk for svekket eller manglende beskyttelse for barn Barn kan ikke søke trygghet hos en fordelig omsorgsperson når den er samtidig redd for ham Foreldre som yter vold kan ikke være den trygge basen for barnet samtidig som den påvirker den andre forelderens mulighet til å yte omsorg Mors traumereaksjoner kan føre til at hun er emosjonelt fraværende, mindre emosjonelt tilgjengelig og hun kan bli mer aggressiv mot barna Vold mot mor er angrep på omsorg for barna. En overordnet konsekvens synes å være at mors evne til fysisk og psykologisk beskyttelse av barna svekkes når hun blir utsatt for vold. Effekter på barns selvbilde Barna kan ikke stole på trygghet fra foreldre. Derfor må de sørge for egen sikkerhet. Derfor må barna bruke mye av sin psykologiske energi på å identifisere emosjonell og fysisk fare

15 Mange barn føler seg ikke trygge før de vet hvor faren er. (Kilde: Rosebygruppen) En majoritet av barn utsatt for vold har en utpreget sort/hvitt tenkning. Mennesker er enten snille eller slemme. Barn blir konstant opptatt av den fysiske og emosjonelle tryggheten til foreldrene sine. Den naturlige utfoldelsen i barndommen blir å passe på at foreldrene har det bra og tilpasse sitt følelsesmessige utrykk til det foreldrene kan tåle. Mange av barna bærer på en sterk, negativ, fremmedgjorthet og sterk opposisjonell holdning (Kilde: Rosebygruppen) Mange har en falsk fasade som kan falle fra hverandre når de blir konfrontert med ekstremt stress da kan noen bli svært voldelige. Oppdagelse av vold i familien 15 Få av barna i prosjektet Barn som lever med vold i familien har fortalt noen om voldens mens den pågikk. Årsaken de opplyser er at de ikke har opplevd det sin et alternativ. Mange mente det hadde vært nødvendig å bli spurt konkret og direkte. Generelle spørsmål gir generelle svar. Det er viktig å ha planer om tiltak før man snakker med barn dersom man oppdager at det utsettes for vold. Der en av foreldrene utøver volden kan det optimale for barnet være at det er forelderen som flytter ut mens undersøkelsen fra barnevernet pågår. o Det sentrale er at man ikke påfører barnet ytterlige belastninger ved å bebreide det for å ha satt familien i en vanskelig situasjon Dersom det er mulig bør en innhente mest mulig informasjon fra andre informanter enn barnet. Man bør inngå at bevisbyrden ligger på barnet så langt det er mulig Samarbeid Samarbeid med skole, barnehage og helsestasjon Barnehagen og helsestasjonene melder relativt sjelden saker til barneverntjenesten Rutiner for samarbeid ved avdekking av vold og tilbakemeldinger der skole/barnehage og helsestasjoner melder, ser ut til å bidra til at det blir lettere å melde Mulighet til å drøfte saker anonymt med barneverntjenesten kan gi nødvendig støtte til å ta en beslutning om å melde. Helsestasjonene står i en særstilling ift kontakt med de minste barna og har kjennskap til normalutvikling. Samarbeid med pedagogisk psykologisk rådgivertjeneste En stor andel barn og unge som utsettes for vold utvikler konsentrasjons, hukommelses og lærevansker. Samarbeidet med pedagogisk psykologisk rådgivertjeneste er sentralt. Samarbeid mellom barnevernet og barnevernsvakt Det er ingen standardiserte rutiner som styrer samarbeid og henvisningsrutiner mellom barnevernsvakt og det ordinære barnevern Samarbeid med krisesentre

16 Krisesentre har gjennomgående høy kompetanse og er særdeles viktig i arbeidet for å beskytte utsatte barn og foreldre. Viktig samarbeidsparntner for barnevernet Samarbeid med fastleger, skolehelsetjeneste og barneavdelinger Å skape treffpunkt hvor institusjoner kan bli kjent med hverandres problemstillinger, måter å jobbe på og utbytte hverandres kompetanse kan bidra til viktig kompetanseheving og relasjonsbygging. Ansatte ved lokal barneavdelinger og/eller skolehelsetjenesten kan inviteres til å delta i enkelte veiledningssesjoner for å informere om sitt arbeid og sine utfordringer knyttet til familievold. Klementsrudmodellen Modellen skisserer en måte barnevernsansatte kan arbeide på i ulike typer familievoldssaker Prinsipper bak modellen: Familievold er omsorgssvikt. Organisering av et voldsteam (nå består av 6 100% stillinger) som tar seg av bekymringsmeldinger, sikre grunnleggende kunnskap hos de som jobber med sakene o Oppgaver til voldsteamet: utvikle interne rutiner, utvikle rutiner knyttet til samarbeidspartnere, veilede andre kollegaer på kontorer i saker der vold er et tema, opprette høy kompetanse om vold med kontoret m.m Sikkerheten for den utsatte og barna er det viktigste hensynet Egen sikkerhet må alltid ivaretas på best mulig måte Tidlig intervensjon og effektiv saksgang er svært sentralt for positivt utfall Modellen presenterer tre ulike prosedyrer for tre ulike meldinger Prosedyre 1: Skriftlig melding om vold mellom foreldre Melding går direkte til voldsteam som avklarer og oppretter undersøkelse Videre avklares det om det er nødvendig med samarbeid med melder eller andre instanser før man tar kontakt med familine Avklarer først med antatt voldsutatt hvordan hun vurderer egen sikkerhet ift felles samtale. Første del av møtet er en fellessamtale Her gis det kun informasjon om barneverntjenestens og voldsteamets lovpålagte arbeid. Viktig å bruke barnevernets autoritet og er tydelig på hva saken handler om, uten å gå inn på selve meldingen, men generaliserer ved å si at dette er skadelig for barn. Det informeres om barnelovens virkeområde og om melding, undersøkelse, tiltak, frivillig tvang. Informerer om skadevirkninger når barn lever med vold i familien, forskningsresultater osb. 16

17 Ekspertgruppen: Å leve med vold i familien Rapport fra barneombudets ekspertgruppe med barn som har erfaring fra vold i familien. Utgitt i 2009 Om ekspertgruppen 17 Ekspertgruppen er en gruppe barn som har erfaringer med vold i hjemmet. Gruppen har bestått av 7 barn i alderen 9 til 15 år Deres oppgave har vært å gi voldsutsatte barn en stemme og å gi Barneombudet råd til tiltak Barnas råd og erfaringer Om å være med i gruppe Barna har hatt positive erfaringer med å møte andre barn som har hatt lignende erfaringer o Det er fint man ikke er den eneste Om å snakke om vold i familien De forteller at de syns det er vanskelig å stole på andre Om redsel De sier at mye kan gi minner som gjør barna redde (fremdeles) En sier han var redd for å si ifra i frykt for at de voksne kanskje ville bli sinte Om hemmeligholdelse De forteller at de visste det som skjedde ikke var greit, men visste ikke hvor de skulle få hjelp Om omsorg Kommer frem at eldre søsken tar vare på yngre søsken Noen tar vare på seg selv og sier de har passet på seg selv hele livet. Om reaksjoner på volden De forteller at de har prøvd å få oppmerksomheten over på seg selv og bort fra de voksne Metoder: Selvskading, låse seg på eget rom etc. Forholdet til voldsutøver Ingen av barna levde på tidspunktet sammen med voldsutøver. Hvor far utøver vold mot mor måtte noen forholde seg til far på ulike vis. De forteller at hvis barn skal få hjelp, må foreldrene få hjelp siden det er de som har problemet Om samvær Barna opplevde at de sa ja til samvær selv om de ikke ønsket. Opplevde at far brukte samvittighet som pressmiddel, noe barna opplever vanskelig. Om fengsel og fyllearrest

18 De forteller om usikkerhet når voldsutøver blir tatt av politiet og blir borte over natten Om alkoholbruk De er tydelige på at det er like alvorlig å utøve vold når noen er fulle. Forhold til mamma Alle i gruppen har opplevd at mor er den voldsutsatte, og noen barn har vært utsatt selv. Flere har følt ansvar for å passe på at moren har det bra. o Gjøres ved å: ta vare på henne, avlede oppmerksomheten, forsøke å gjøære henne glad og oppmuntre henne. De beskriver at de har mistet mye fordi de må passe på moren, at det hjelper lite at de får hjelp om moren ikke gjør det, og at de ikke kan føle trygghet før moren er trygg. Generelle råd Om skolen Generelt opptatt av å bli tatt mer på alvor i kontakt med hjelpeapparatet Fortalte at barn var blitt brukt som tolk i alle mulige situasjoner (politi, barnevern, skole). Barn skal ikke benyttes som tolk var en klar beskjed Barna sa det er viktig at lærere og andre som møter barna vet hva det gjør med barn å leve med vold i familien Det kan være viktig å informere læreren sin slik at de vet mye om volden, kan ta hensyn og forstå. Læreren må ikke overdrive. Erfarer at det blir mye oppstyr om de forteller og får urettferdig behandling (for snill behandling) Om barnevern Erfarer at saksbehandler aldri snakket med barna om volden. Bare om trivielle ting som fritidsaktiviteter etc Erfarer at de ikke har forståelse for situasjonen til barnet og moren Erfare rat barnevernet ikke gjør noe, kun besøker fra tid til annen Erfarer at det burde være mulig å bytte saksbehandler Erfarer at man må først forsøke å hjelpe barnet i familien, ikke true med at de skal ta barnet ut av familien. Ekspertgruppens råd til barnevernet Saksbehandlere trenger mer kunnskap om vold Saksbehandlere må kunne snakke med barn og tørre å snakke om vold Barnevernet må ta henvendelser på alvor og snakke med barna alene uansett alder Barnevernet må skjønne seg på ulike kulturelle bakgrunner Det er viktig at barn ikke blir brukt som tolk Barn trenger et sted å være for å komme unna foreldrene et fristed hvor man kan sove ut og være alene Barnevernet må bli bedre på å finne gode tilbud til barna 18

19 Barna frykter at barnevernet fratar dem den ene tryggheten de har moren. Barnevernet må gi god informasjon til mødrene og hjelpe dem ta gode valg og ikke bare true mødrene om at de tar barne hvis de ikke flytter fra voldsutøver Barnevernet må informere barna om hva som skjer. Dette kan ikke overlates foreldrene. Det er ikke sikkert barna får riktig informasjon. Om politiet 19 Erfarte at politiet ikke tok barna seriøst da de ringte Erfarte at politiet ikke vet nok om familievold og bør ha egne eksperter på dette. De sa politiet må vite mer om hva som kan skade barn fysisk og psykisk Barna etterlyste en egen alarmtelefon for barn som var utsatt for, risikerte vold. Telefonen ble i etterkant opprettet. Etterlyste at politiet gir barna en bekreftelse på at de gjør det riktige når de kontakter politiet i en nødsituasjon. Barna sa det føltes trygt når politiet har gitt besøksforbud De erfarte at det var vanskelig å ringe politiet. De visste ikke hva de skulle si og fryktet at voldsutøver ikke ville tro de var glad i ham. Noen etterlyser mer informasjon i skolen. De visste ikke at de burde ringe politiet. En erfarte at politiet unnskyldte volden med alkohol Ekspertgruppens råd til politiet Ta barn på alvor når de ringer politiet Kom, men helst uten sirener. Trenger en egen alarmtelefon for familievoldssaker Barna trenger informasjon om hva som skjer og hva som vil skje når politiet tar med voldsutøver Politiet trenger kunnskap om hva vold gjør med barn og hvordan man skal snakke med barn Barna vil ikke overlates til seg selv når politiet drar Politiet må ha kunnskap om hvor man kan få hjelp og informere barna om det. Helsetjenesten Barna var opptatt av at helsepersonell (legevakt eks) bør spørre pasienten alene om årsaken til skade Tannleger er viktige innstanser. De følger barn i oppveksten. De må bli flinkere å spørr og melde fra dersom de tror et barn kan ha vært utsatt for vold. Informasjon Barna sier det er viktig at alle barn vet om hvor de kan få hjelp. Informasjon hjelper. De var opptatt av at barn ofte blir undervurdert ndg. Hva slags informasjon de kan få. Det hjelper at det er mer snakk om vold i familien i dag Informasjon til barn i skolen kan gjøre at venner kan forstå hvordan man har det Dersom man skal gi barn informasjon om vold i familien må man passe på at: o Barn som trenger det må ha noen å snakke med o Man får informasjon jevnlig og at man øker faktagrunnlaget jevnlig o Hjelpeinstanser må være tilgjengelig på egen nettside slik at man kan bruke chat, msn og andre tjenester for å snakke om erfaringer eller melde ifra

20 Overlevelsesstrategier for barn som lever med vold i familien Barn takler det på forskjellige måter: Ringe til politiet om det er krisesituasjon Skriver historier Stenge bråket ute Prøve å stanse volden Si ifra til voksne Løpe til en venn Ta oppmerksomhet hyle og smelle Forsvinne og bli stille Si ifra Gjemme sprit/alkohol Passe på at det ikke blir konflikter. Eksperter på incest Rapport fra en av barneombudets ekspertgrupper med barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep av en de kjenner. Utgitt i Om ekspertgruppen Ekspertgruppen er en gruppe barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep av noen de kjenner Gruppen har bestått av 8 jenter i alderen år Deres oppgave har vært å gi voldsutsatte barn en stemme og å gi Barneombudet råd til tiltak Barnas erfaringer Å ikke snakke om det Som barn hadde de en forståelse av at dette var noe som ikek skulle snakkes om Ei jente skjønte at det pappa gjorde var galt, men hun var opptatt av at familien måtte beskyttes Jentene formidler frykt for hva som kunne skje om de fortalte om overgrepene Betroelser Kun en av jentene fortalte om overgrepet første gang til en voksen (politimann) Halvparten fortalte første gang om overgrepet til en veninne på samme alder Gruppen er enig om at barn må tidlig opplæres til å skille mellom hva som er gode og dårlige hemmeligheter/betroelser Familien Etter at overgrep er avdekket får det dårlig med mange av familiene Forholdet til mor Todelt: Noen har et godt forhold, mens noen sliter med relasjonen De som sliter med relasjonen har opplevd at mødrene ikke har trodd dem når de har fortalt om overgrepet og følt seg avvist. Der hvor mødrene har trodd dem har forholdet ofte blitt bedre. 20

21 Forholdet til overgriper De fleste av jentene har anmeldt overgripere og de har blitt straffet. En er usikker på om hun vil anmelde av frykt for represalier og ei angrer på anmeldelsen da hun blir truet av en bekjent av overgriperen. Jentene ønsker at overgriperne skal få lenger straff. Jentene skulle ønske det ble vedtatt kjemisk kastrering av overgripere i Norge o Kjemisk kastrering er innført i Danmark. I Norge er det frivillig Flere av jentene møter sine overgripere på gaten, i sosiale sammenhenger eller når far skal ha samvær med yngre søsken. Dette oppleves som en tilleggsbelastning Reaksjoner i ettertid Noen av de vanligste reaksjonene er: o Søvnvansker o Konsentrasjonsvansker o Redd for å være alene o Gjenopplevelse av det som skjedde o Angst/ulike redsler o Skepsis til andre / Stor brist i tillit til andre mennesker Mange av jentene opplever at de har mye sinne. Kan reagere på ting som andre oppfatter som en bagatell Søvnproblemer kan vare over flere døgn. Det innebærer at de blir konstant slitne. Dårlig søvn går utover konsentrasjon, og de fleste sliter i forhold til skolen. Dårlig søvn går utover konsentrasjonen og de fleste sliter ift skolen Å bo i samme hus som overgrepet fant sted oppleves som en belastning Ekspertgruppens råd Forebygging av seksuelle overgrep i småbarnsalder Jentene er enig i at det burde vært tilrettelagt informasjon om seksualitet og hva som er gode og dårlige berøringer allerede i barnehage og småskole. Dette må skje på pedagogiske måter liknende Trond Viggo og Flode Informasjon og oppfølging når overgrep avdekkes Når overgrep avdekkes er det i ettertid lang saksbehandlingstid både i barnevern og rettsvesen. Barnet får lite eller ingen informasjon Generelle råd 1. Barn må slippe å fortelle sin historie flere ganger 2. Noen må ivareta og koordinere hele prosessen fra avhør til oppfølging og behandling 3. Barn må få informasjon a. Hva skjer med overgriper må de ha samvær med dem etter å ha fortalt historien? b. Hvordan kan barnevernet hjelpe 4. Familien må bli ivaretatt oppfulgt og få informasjon 5. Familiemedlemmer og andre fagpersoner behøver ikke å vite alle detaljer om hva som har skjedd 6. Hvis det er land ventetid til BUP/psykolog må det avklares hvem barnet kan snakke med i mellomtiden 21

22 Familien Søsken må få nødvendig informasjon tilpasset alder Familien må få kunnskap om incest og reaksjoner som følge av overgrep Hjelp til å gjenopprette relasjonene i familien f.eks ved å tilby samtaleterapi eller lignende Barnehage og skole Barnehage Barn må lære om seksualitet, gode og dårlige berøringer og hemmeligheter som bør snakkes om allerede i barnehagen Teamet bør gå gjennom hele barnehage- og skolealder De ansatte i barnehage og skole må ha kompetanse om seksuelle overgrep så de kan melde fra om sin bekymring til barnevernet. Barna må vite at de kan fortelle dårlige hemmeligheter videre til en voksen Barna må lære å sette egne grenser Skole Lærere og andre ansatte i skolen har for lite kunnskap om seksuelle overgrep Søvnproblemer kan gi fravær: Ei forteller at hun vandret oppe om natta, og ei annen at hun har gått på sovemedisiner siden hun var 11 år. Flere medlemmer har fått spydige kommentarer både fra lærere og medelever fordi de har vært trette og hatt dårlig konsentrasjonsevne. Dette har de tatt seg nær av, og medelever har igjen beskyldt dem for å være hårsåre. Å bli tatt på av fremmede oppleves av alle jentene som ubehagelig. Mange opplever det ubehagelig når læreren bøyer seg over dem bakfra for å gi veiledning og hjelp. Jentene forteller at de kan få flashback under obligatoriske filmer på skolen. De ønsker at lærerne tar hensyn til dette. Elever bør generelt sett lyttes til, deres synspunkter tas på alvor og de må slippe å se filmer som fremkaller vonde minner. De foreslår at det tilrettelegges for at enkelte får fritak. Lærerne burde gi alternativer når de skriver stiloppgaver fremfor å skriver stiler om livet sitt. I rettslære ønsker jentene at rettsak om incest eller seksuelle overgrep utgår. Alternativt at lærerne informerer i forkant og sender ut skjema hvor elevene kan krysse av på temaer de ikke ønsker skal belyses i undervisningen. Gruppen foreslår at seksuelle overgrep (herunder incest) inngår i lærerutdanning (kunnskap om, ikke selve handlingen) Barn må vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp Lærere og annet skolepersonell må gripe inn når det er bekymring for barn i familier med annen etnisk bakgrunn enn norsk Elever som har vært utsatt for incest ønsker ingen særbehandling faglig eller når de har gjort noe galt. Barnevernet 22 Erfart at det ikke er noe automatikk i at det blir oppnevnt verge når foreldre mister omsorgen. Kunnskapen om incest er varierende hos de ansatte Ei jente opplevde å møte en lærer fra skolen som hadde ekstravakt på institusjonen

23 Flere forteller at voksne ofte er redde for å snakke om seksuelle overgrep De har blitt henvist til interesseorganisasjoner som BRIS eller SMI Oslo Barnevernet må møte barn og unge ift deres alder Hvis mulig slippe å bytte saksbehandler Sakbehandler må tørre å spørre og snakke om seksuelle overgrep Barn må få nødvendig informasjon om hva som kommer til å skje med dem og familien Ikke snakke til ungdom som om de var et barn Det må oppnevnes verge når foreldrene mister omsorgen, selv om barna flyttes til barnevernsinstitusjon eller fosterhjem Helsetjenesten Legevakten En jente opplevde å bli innlagt med smerter de trodde var ribbeinsbrudd. Etter innleggelsen fant de ut at det var et angstanfall og hun ble sendt hjem uten ytterligere oppfølging Barna foreslår at legevakten må ha kompetanse om barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep De må ikke avvises eller bli overlatt til seg selv Skolehelsetjenesten Må være tilgjengelig på skolen Barn må vite når helsepersonell er tilgjengelig og hva de kan hjelpe dem med. Tannhelsetjenesten Tannleger kan oppdage seksuelle overgrep og vold. Mange av jentene kvier seg for å oppsøke tannhelsetjeneste fordi de har traumatiske opplevelse rift munnhulen De er enig i barneombudet at retningslinjer, veiledere og rutiner med klare føringer om hva helsetjenesten skal se etter og hvordan de skal forholde seg og gå frem når de mistenker overgrep Et forpliktet tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale tjenester Like tannhelsetilbud uavhengig av hvor man bor i landet Oppfølgingsrutiner når barn ikke møter til tannlegetime Psykisk helsevern Ei jente opplevde at hun ikke ble tatt alvorlig da hun fortalte om overgrepet og at de som jobbet der snakket veldig barnslik til henne. Heller ikke overgriperen hennes ble trodd av terapeutene i psykisk helsevern for voksne da han innrømmet at han forgrep seg på henne Gruppen foreslår å ta dem på alvor, lytte til hva de har å si og at man må tørre å snakke med dem om overgrepet Overføring fra BUP til DPS må planlegges sammen med bruker. Politi og domtol Politi 23

24 Jentene mener det er for lang ventetid hos politiet om for mange personer involvert i avhørene Når incest avdekkes bør det være rutine aat det kartlegges om de har søsken og om de utsettes for overgrep. Iflg jentene er det ikke tilfelle i dag Gruppen savnet informasjon om saksgang, hvorfor saker henlegges og hvorfor det tar lang tid før det ble rettsak Kompetanse på kontorer som skal følge anmeldelse og foreta avhør må økes. Ventetid til avhør må være kortest mulig og det bør helst kun være et. Dersom det er flere må samme person gjennomføre avhørene Domstolen Dommere må ha nødvendig kompetanse om incest og erfaring fra lignende saker Kortere ventetid før rettsaken kommer opp Mulighet til å kommentere anklager som overgriperen kommer med Avhørene bør foretas på Barnehusene Samarbeid og taushetsplikt Gruppen erfarer at de ofte må gjenta sine historier. Taushetsplikten blir ofte brukt so en begrunnelse. Dette er en belastning og de etterlyser et bedre samarbeid mellom tjenestene. Barnehusene Barnehusene er opprettet etter at barna har fått behandlet sine saker i rettsvesenet. De har i senere tid besøkt barnehusene, og de sa at Barnehusene ivaretok mye av det de savnet i møte med rettsvesenet. De ønsker derimot at barnehusene skal ha døgnåpent tilbud til barn og unge Barn og unge må kunne kontakte Barnehusene uten at det må foreligge en anmeldelse Barnehusene bør kunne kontaktes direkte av barn som utsettes for vold og overgrep også anonymt om barnet ønsker det. Det er dødsviktig at foreldrene blir ivaretatt slik at barna slipper å trøste og fortelle foreldrene alt fra avhøret etterpå. Informasjon om Barnehuset må spres gjennom infomasjonstavler, brosjyrer, egen nettside, TV, lenge til andres nettsider. De syns det var bra at Barnehuset koordinerer tiltak rundt barn og at barnevernansatte skoleres. Barn bør få tilbud om en akutt innleggelse for å roe seg ned etter å ha fortalt hjelpeapparatet om overgrep. Viktig å vite hva man kan gjøre hvis minnene strømmer på hvem skal man snakke med. 24

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen 1 METODERAPPORT Brennpunkt: Ingens barn Ronny kom til barnehjemmet som 8-åring. Før han fylte 18, hadde han måtte flyttet over femten ganger. Han fikk aldri en familie å kalle sin. Foto: Privat Journalist:

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer